Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor"

Transkript

1 Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

2 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? VŒren 000: Enkäten skickas ut till totalt 000 invånare i Mellansverige. De besvarade enkäterna samlas in. Sommaren 000: Svaren databearbetas. Hšsten-vintern 000: De databearbetade svaren analyseras. De första resultaten av undersökningen kan börja presenteras. Kan någon se Dina svar? Nej, Dina svar gœr inte att hšrleda till Dig. Under sjšlva insamlingstiden anvšnder vi en nummerkod fšr att kunna pricka av Ditt svar nšr det kommer tillbaka eller skicka en pœminnelse fšr att vara sškra pœ att Du inte glšmt oss. Koden tar vi bort sœ snart insamlingstiden Šr slut och svaren ska bearbetas. Varför ska Du fylla i den här enkäten? Den hšr undersškningen gšr vi fšr att ta reda pœ hur Du och den švriga befolkningen mœr och lever. Dina uppgifter Šr viktiga fšr utvecklingen av till exempel sjukvœrd och kommunal service. Fšr att det ska gœ att lita pœ resultatet av undersškningen Šr det angelšget att sœ mœnga som mšjligt svarar pœ enkšten. DŠrfšr Šr Ditt svar mycket viktigt! Så här fyller du i enkäten Att besvara frœgorna tar ca 0 minuter. EnkŠtsvaren registreras maskinellt, dšrfšr Šr det viktigt att de Šr ifyllda pœ rštt sštt. AnvŠnd en bra penna med svart eller mšrkblœ fšrg. Undvik blyertspenna. SŠtt ett tydligt kryss i de rutor Du tycker stšmmer bšst fšr Dig. Om Du rœkar kryssa fel fyller Du hela rutan med fšrg. DŒ kan inte maskinen lšsa den. Kryssa sedan i den rštta rutan. Har du några frågor? Om Du vill veta mer om undersškningen eller hur Du ska besvara enkšten Šr Du všlkommen att kontakta Ditt landsting eller SCB. Namn och telefonnummer hittar Du pœ baksidan av denna enkšt. Svarstid Vi ber Dig svara sœ fort som mšjligt, helst inom ett par dagar. Svarskuvert och porto NŠr Du fyllt i enkšten postar Du den i det bifogade svarskuvertet. Portot Šr redan betalt. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

3 . Har Du under de senaste månaderna upplevt något eller några av följande besvär eller symtom? VŠrk i skuldror, nacke eller axlar (senaste mœn) OM DIN HÄLSA. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Varken bra eller dœligt DŒligt Mycket dœligt VŠrk i rygg eller hšfter (senaste mœn). Har Du någon långvarig sjukdom (längre än mån),bestående besvär efter olycksfall,någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Nej fortsštt till frœga Ja. Om ja på fråga :Medför detta att Din arbetsförmåga på arbetet eller i hemmet är nedsatt? Ja, i hšg grad Ja, i viss mœn Nej. Har Du någon eller några av följande långvariga sjukdomar? Jag har ingen lœngvarig sjukdom VŠrk i hšnder, armar, ben, knšn eller fštter (senaste mœn) MigrŠn (senaste mœn) HuvudvŠrk, ej migršn (senaste mœn) Cancersjukdom Diabetes HjŠrt- kšrlsjukdom LedgŒngsreumatism Astma Kliande eksem eller annan hudsjukdom Allergiska šgon- eller nšsbesvšr 9 Icke-allergisk sjukdom i luftvšgarna 0 Sjukdom i mage eller tarm Ofrivilligt urinlšckage Blodsjukdom Njursjukdom VŠrk i magen (senaste mœn) ngslan och oro (senaste mœn) Skšldkšrtelsjukdom eller annan Trštthet och kraftlšshet (senaste mœn) ŠmnesomsŠttningsrubbning Neurologisk sjukdom Depression Annan lœngvarig sjukdom

4 FortsŠttning pœ frœga Sšmnproblem (senaste mœn) NedstŠmdhet (senaste mœn) Annat besvšr (senaste mœn). Har Du under de senaste månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av läkarvård men inte sökt sådan? Nej fortsštt till frœga 9 Ja. Om ja på fråga : Varför sökte Du inte läkarvård? (Välj ett eller flera alternativ.) BesvŠren gick šver Jag Þck inte tag i lškaren Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till lškaren Jag kunde inte fœ en tid som passade mig Jag kunde inte fœ den lškare jag ville ha Jag kan ŠndŒ inte fœ nœgon hjšlp Annan orsak 9. Har Du under de senaste månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av tandläkarvård men inte sökt sådan? Nej fortsštt till frœga Ja VÅRD OCH LÄKEMEDEL. Har Du under de senaste månaderna på grund av egna besvär eller sjukdom besökt något av följande? Nej Ja, Ja, en ßera gœng gœnger Besškt akutmottagning Besškt lškare pœ annan sjukhusmottagning Besškt lškare pœ vœrdcentral eller liknande Besškt distriktsskšterska 0. Om ja på fråga 9: Varför sökte Du inte tandläkarvård? (Välj ett eller flera alternativ.) BesvŠren gick šver Jag Þck inte tag i tandlškaren Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till tandlškaren Jag kunde inte fœ en tid som passade mig Jag kunde inte fœ den tandlškare jag ville ha Jag Šr ršdd fšr tandlškarbesšk Annan orsak. Har Du under de senaste månaderna fått recept på läkemedel utskrivet men inte hämtat ut medicinen? Nej fortsštt till frœga Ja Besškt tandlškare Varit inlagd pœ sjukhus fšr sjukdom eller skada

5 . Om ja på fråga : Varför hämtade Du inte ut medicinen? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag blev frisk Jag hade medicin sedan tidigare sœ det ršckte Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till apoteket Jag trodde inte medicinen skulle hjšlpa Annan orsak. Har Du under de senaste veckorna använt något eller några av följande receptbelagda läkemedel? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag har inte anvšnt nœgot lškemedel Blodtrycksmedicin HjŠrtmedicin Medicin som sšnker blodfetter SmŠrtstillande medel Sšmnmedel Nervlugnande medel Antidepressivt medel 9 Astmamedicin 0 Kortisonsalva mot eksem MagsŒrsmedicin Antibiotika Kvinnligt hormonpreparat Medicin mot švervikt Medicin mot potensproblem Annan receptbelagd medicin. Har Du under de senaste veckorna använt något eller några av följande icke receptbelagda läkemedel eller så kallade naturläkemedel? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag har inte anvšnt nœgot lškemedel BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP. Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp för att klara av Ditt vardagsliv? Nej, jag behšver inte nœgon hjšlp fortsštt till frœga Jag fœr hjšlp med Ð eller jag behšver hjšlp med Jag fœr Jag behšver hjšlp med hjšlp med att laga mat att Šta att tvštta mig att klš mig att handla mat att betala rškningar att besška bekanta att besška sjukvœrden att komma ut och gœ. I de fall Du får hjälp: Vem eller vilka är det som hjälper Dig? (Välj ett eller flera alternativ.) NŠra anhšrig VŠn eller všninna Granne VŒrdpersonal, hemtjšnstpersonal FŠrdtjŠnst Annan Ginseng Q 0 RškavvŠnjningsmedel Medel mot allergi NŠsdroppar SmŠrtstillande medel Vitaminer 9 Annat icke receptbelagt lškemedel 0 Annat naturlškemedel

6 9. Hur mycket väger Du? Jag všger: kg LEVNADSVANOR. Hur mycket rör Du Dig eller anstränger Dig kroppsligt på fritiden? Försök att uppskatta ett genomsnitt för det senaste året (Markera endast ett alternativ.) Lite motion: Du Šgnar Dig inte sšrskilt mycket Œt fysisk aktivitet pœ fritiden. Du promenerar eller cyklar eller ršr Dig pœ annat sštt mindre Šn timmar i veckan. Måttlig motion: Du promenerar, cyklar eller ršr Dig pœ annat sštt minst timmar i veckan. Oftast utan att svettas. Till detta ršknas ocksœ gœng eller cykling till och frœn arbetet. Måttlig regelbunden motion: Du motionerar 0. Hur lång är Du? Jag Šr: cm. Hur ofta äter Du frukost,lunch,middag och kvällsmål? Dagligen eller NŒgon eller SŠllan eller i stort sett nœgra dagar aldrig dagligen i veckan Frukost Lunch Middag KvŠllsmŒl. Är Du mån om att undvika fet mat? Nej, inte alls Ja, jag Šr ganska mœn om det regelbundet - gœnger per vecka i minst 0 minuter per tillfšlle omklšdd fšr lšpning, tennis, cykling, motionsgymnastik eller liknande fysisk aktivitet som fœr Dig att svettas eller všsentligt hšjer pulsen. Regelbunden motion och träning: Du motionerar, tršnar eller tšvlar i nœgon lagidrott, lšpning, motionsgymnastik, cykling, simning eller liknande fysisk aktivitet minst gœnger i veckan och minst 0 minuter per tillfšlle.. Hur mycket rör Du Dig eller anstränger Dig kroppsligt i Ditt arbete? (Markera endast ett alternativ.) Stillasittande arbete: Du har švervšgande ett stillasittande arbete och gœr inte sšrskilt mycket. Lätt,men något rörligt arbete: Du har ett arbete dšr Du gœr ganska mycket men bšr eller lyfter inte tunga saker. Måttligt tungt arbete: Du gœr mycket och lyfter Ja, jag Šr mycket mœn om det. Är Du mån om att äta fiberrik mat,till exempel grovt bröd, müsli eller rotfrukter? Nej, inte alls Ja, jag Šr ganska mœn om det Ja, jag Šr mycket mœn om det. Är det viktigt för Dig att välja mat som anses vara bra för en god hälsa? Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Nej, ganska oviktigt Nej, helt oviktigt. Händer det att Du dricker alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl? Nej fortsštt till frœga Ja dessutom ganska mycket, gœr i trappor eller backar. Tungt arbete: Du har ett tungt kroppsarbete, lyfter tunga fšremœl och anstršnger Dig mycket kroppsligt.

7 . Hur ofta händer det att Du vid ett och samma tillfälle dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit eller två flaskor vin eller burkar starköl eller flaskor folköl? Minst gœnger per vecka - gœnger per vecka - gœnger per vecka - gœnger per mœnad En gœng per mœnad NŒgon eller nœgra gœnger per Œr Mer sšllan Šn en gœng per Œr Aldrig. Har det hänt att Du under de senaste månaderna planerat vita veckor fšr att Du druckit fšr mycket? blivit irriterad šver att andra kritiserat Dina alkoholvanor? haft skuldkšnslor fšr Ditt drickande? tagit en ÓŒterstŠllareÓ pœ morgonen fšr att lugna ner nerverna eller bli av med obehag? Nej Ja, nœgon Ja, ßera enstaka gœng gœnger. Har Du på grund av Ditt alkoholbruk någon gång deltagit i möten med AA,Länkarna eller annan självhjälpsgrupp mot alkoholberoende? Ja Nej 9. Röker Du? Nej, jag har aldrig vanerškt Nej, jag har slutat rška Ja, jag ršker nœgon gœng ibland TRYGGHET. Har Du under de senaste månaderna råkat ut för olycksfall som lett till att Du sökt sjukvård eller tandvård? (Gäller ej avsiktligt våld eller misshandel.) Nej fortsštt till frœga Ja, en gœng Ja, ßera gœnger. Vad var Du sysselsatt med när den senaste olyckan inträffade? Yrkesarbete HushŒllsarbete UnderhŒllsarbete eller hobbyarbete i hemmet eller tršdgœrden Promenerade ute Cyklade kte bil Utšvade idrott eller motion Annat. Har Du under de senaste månaderna blivit utsatt för avsiktligt våld eller misshandel? Nej fortsštt till frœga Ja, en gœng Ja, ßera gœnger. Var hände detta? ( Välj ett eller flera alternativ.) I min bostad I annan bostad PŒ min arbetsplats PŒ buss eller tœg PŒ restaurang, pub eller danslokal PŒ gata, torg eller annan allmšn plats Annan plats Ja, jag ršker dagligen 0. Snusar Du? Nej, jag har aldrig vanesnusat Nej, jag har slutat snusa Ja, jag snusar nœgon gœng ibland. Händer det att Du avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen,rånad eller på annat sätt ofredad? Ja Nej Ja, jag snusar dagligen

8 PSYKISK HÄLSA OCH LIVSKVALITET. Har Du under de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt du gjort? BŠttre Šn Som SŠmre Šn Mycket vanligt vanligt vanligt sšmre Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?. Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med egna problem? Inte alls Inte mer Mer Šn Mycket mer Šn vanligt vanligt Šn vanligt 9. Har Du under de senaste veckorna haft svårt att sova på grund av oro? 0. Har Du under de senaste veckorna känt Dig långvarigt spänd?. Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med egna problem?. Har Du under de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? Inte alls Inte mer Mer Šn Mycket mer Šn vanligt vanligt Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv?. Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna?. Upplever Du att Du har gjort nytta de senaste veckorna? Mer Šn Som vanligt Mindre Šn Mycket vanligt vanligt mindre Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna?. Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?

9 . Här följer ett antal situationer som kan möta en människa till vardags. Hur brukar Du tycka att Du kan hantera dem? Jag kan Þnna en lšsning pœ problem som andra Ja, oftast Ja, ibland SŠllan Aldrig Þnner hopplšsa Jag kšnner att mitt dagliga liv Šr en kšlla till personlig tillfredsstšllelse Jag kšnner att saker och ting som hšnder mig i mitt dagliga liv Šr svœra att fšrstœ Jag kšnner att jag sjšlv kan styra mitt eget liv 9. Har Du under de senaste månaderna upplevt Nej, aldrig Ja, nœgon gœng Ja, ßera gœnger att nœgon behandlat Dig pœ ett nedlœtande sštt? att nœgon gjort Dig till Œtlšje infšr andra? att nœgon kršnkt Din heder? att nœgon visat Dig sin uppskattning? att nœgon fœtt Dig att kšnna Dig stolt? att nœgon uttryckt sig nedsšttande om Dig? att nœgon i Din omgivning ignorerat Dig? att nœgon uttryckt sig positivt om Dig som person? 0. Hur ser Du på framtiden för Din personliga del? Jag ser mycket optimistiskt pœ framtiden Jag ser ganska optimistiskt pœ framtiden Jag ser varken optimistiskt eller pessimistiskt pœ framtiden Jag ser ganska pessimistiskt pœ framtiden Jag ser mycket pessimistiskt pœ framtiden 9

10 SOCIALA RELATIONER. Bor Du tillsammans med någon annan vuxen? Nej Ja, jag bor med sambo, make eller maka Ja, jag bor hos fšršlder eller fšršldrar Ja, jag bor med annan vuxen Šn ovanstœende. Har Du egna barn under år? Jag har inga barn under Œr Jag har barn under Œr som alltid bor hos mig Jag har barn under Œr som delar boende mellan mig och annan fšršlder Jag har barn under Œr som ibland bor hos mig Jag har barn under Œr som aldrig bor hos mig Jag har barn under Œr som ßyttat till eget boende. Har Du varit med om någon eller några av följande händelser i Ditt liv under de senaste åren? Fšrlorat en nšra anhšrig genom dšdsfall Separerat frœn make, maka eller sambo Blivit uppsagd eller avskedad frœn arbete Annan smšrtsam eller kritisk hšndelse: Nej, jag har inte varit med om nœgot av detta. Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan Ja, helt Ja, Fšrmod- Nej sškert troligen ligen inte ge Dig personligt stšd i hšndelse av personliga problem eller kriser i Ditt liv? hjšlpa Dig med matlagning och inkšp om Du skulle bli sjuk? hjšlpa Dig om Du skulle ßytta till annan bostad?. Har Du omvårdnad av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner? Ja Nej 0

11 . Är Du aktiv medlem (deltar i aktiviteter eller går på möten) i någon grupp, organisation, förening eller något samfund? (Välj ett eller flera alternativ.) Nej Ja, aktiv i fackfšrening Ja, aktiv i politiskt parti Ja, aktiv i fšrvaltningsrœd, brukarrœd, skolrœd eller liknande Ja, aktiv i bygdefšrening Ja, aktiv i idrottsfšrening Ja, aktiv i annat kulturellt sšllskap, kšr, orkester, teatergrupp etc. Ja, aktiv i religišst samfund eller fšrsamling 9 Annat. Vilket förtroende har Du för följande institutioner i samhället? SjukvŒrden Mycket stort Ganska stort Inte sšrskilt Inget alls Har ingen stort uppfattning SocialtjŠnsten FšrsŠkringskassan Arbetsfšrmedlingen Polisen Riksdagen Regeringen Politikerna i Ditt landsting 9 Politikerna i Din kommun. Röstade Du i något av valen 99? (Välj ett eller flera alternativ.) Ja, i riksdagsvalet Ja, i kommunalvalet Ja, i landstingsvalet Nej, ršstade inte i nœgot av valen

12 ARBETE OCH ARBETSMILJÖ 9. Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för Dig just nu? Arbetar som anstšlld Skšter eget eller delšgt fšretag FšrŠldraledig Skšter hushœll pœ heltid TjŠnstledig Studerande ppet arbetslšs Ð Jag har nu varit arbetslšs i mœnader Arbetslšs men sysselsatt i ŒtgŠrd Ð Jag har nu varit arbetslšs i mœnader 9 Fšrtids- eller sjukpensionerad 0 lderspensionerad Annat 0. Vilket är eller var Ditt yrke eller Dina arbetsuppgifter? (Försök att lämna en yrkesbenämning eller yrkestitel som beskriver Din huvudsakliga arbetsuppgift.) Yrke :. Vem är ägare eller huvudman för Din arbetsplats? Jag fšrvšrvsarbetar inte fortsštt till frœga 9 PrivatŠgt fšretag Jag sjšlv eller familjemedlem Kommunen Landstinget Staten Annat. Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt under en arbetsvecka? - 9 timmar 0 - timmar - 0 timmar - 0 timmar Mer Šn 0 timmar

13 . Vilken är Din huvudsakliga arbetstid? Dagtid KvŠllstid Nattarbete TvŒskift Treskift Turordning Annat. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om Ditt arbete? Jag kan sjšlv bestšmma arbetstakt StŠmmer StŠmmer StŠmmer StŠmmer mycket ganska inte sšr- inte alls všl všl skilt všl Jag kan avbryta arbetet nšr jag sjšlv vill Jag kan pœverka hur arbetet ska genomfšras Jag har mšjlighet att utvecklas och lšra mig nya saker Jag fœr stšd av chefen fšr att lšsa svœrigheter Jag fœr stšd av arbetskamrater fšr att lšsa svœrigheter Jag fœr uppskattning av chefen fšr genomfšrt arbete Det Šr god sammanhœllning mellan arbetskamraterna. Hur ofta förekommer följande inslag i Ditt arbete? Varje NŒgra Mera Aldrig dag dagar sšllan i veckan Jag utfšr tunga lyft (mer Šn 0 kg per lyft) Jag Šr utsatt fšr buller (mœste hšja ršsten vid samtal) Jag Šr utsatt fšr kemiska preparat, Œngor, gaser Jag utfšr monotont och ensidigt skriv- eller stansarbete vid dataskšrm Jag utfšr upprepade ensidiga ršrelser i monteringseller tillverkningsarbete. Har Du arbetsledaransvar för underställd personal? Ja, jag har chefstjšnst Ja, jag Šr fšrman, gruppledare eller motsvarande Nej

14 . Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året? Mycket orolig Ganska orolig Inte sšrskilt orolig Inte alls orolig. Hur trivs Du med Ditt nuvarande arbete? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt 9. Har Du varit sjukskriven någon gång de senaste månaderna? Nej Ja, en gœng Ja, ßera gœnger BOENDE OCH BOENDEMILJÖ 0. I vilken typ av bostad bor Du? HyresrŠtt BostadsrŠtt Egen villa eller radhus Arrendebostad Servicehus/servicelŠgenhet Annat boende. Hur trivs Du med Din nuvarande bostad? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt

15 . Hur trivs Du med den omgivande miljön där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt. Upplever Du någon eller några av följande störningar i och runt Din bostad? Buller utifrœn Ofta Ibland SŠllan Aldrig Avgaser utifrœn Stšrande grannar DŒlig lukt i bostaden DŒligt dricksvatten NedskrŠpad utemiljš Skadegšrelse och klotter Annan stšrning. Här följer ett antal påståenden som uttrycker vad man skulle kunna kalla för social sammanhållning eller tillit till människor i ett bostadsområde eller i en bygd.hur pass väl tycker Du att de stämmer överens med den plats där Du bor? (Om Du bor i glesbygd,tänk på bygden istället för bostadsområdet.) Man kan lita pœ mšnniskorna som bor i det hšr omrœdet StŠmmer StŠmmer StŠmmer StŠmmer mycket všl ganska všl inte sšrskilt všl inte alls MŠnniskorna i det hšr omrœdet bryr sig inte mycket om varandra MŠnniskorna i det hšr omrœdet agerar tillsammans om deras gemensamma miljš eller trygghet hotas I det hšr omrœdet kan man kšnna sig sšker och trygg fšr att inte bli angripen eller utsatt fšr hot MŠnniskorna i det hšr omrœdet kšnner varandra ganska všl

16 EKONOMI. Har det under de senaste månaderna hänt att Du haft svårt att klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande? Nej Ja, nœgon enstaka mœnad Ja, tvœ mœnader Ja, varje mœnad. Har Du under de senaste månaderna tvingats skaffa pengar till löpande utgifter genom extra åtgärder? Ja, genom att lœna pengar i bank Flera gœnger En gœng Ingen gœng Ja, genom att lœna pengar av privatperson Ja, genom att pantsštta Šgodelar Ja, genom att sšlja Šgodelar Ja, genom att sška socialbidrag. Har det under de senaste månaderna hänt att Du tvingats begränsa eller avstå nödvändiga inköp på grund av brist på pengar? Ja, begršnsat matinkšp Flera gœnger En gœng Ingen gœng Ja, avstœtt frœn klšdinkšp Ja, avstœtt frœn lškarbesšk Ja, avstœtt frœn att ta ut lškemedel Ja, avstœtt frœn tandlškarbesšk Ja, avstœtt frœn semesterresa. Om Du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation,där Du på en vecka måste skaffa fram.000 kronor, skulle Du klara det? Ja Nej

17 NÅGOT OM DIN BAKGRUND 9. Ditt Kön? Kvinna Man 0. Ditt födelseår? Jag Šr fšdd 9. Har Du hemmavarande barn under år? Nej fortsštt till sista sidan Ja fšr Dig har vi nœgra ytterligare frœgor nedan om Dina barns hšlsa. FÖR DIG SOM HAR HEMMAVARANDE BARN UNDER ÅR Har Du flera barn svarar Du för ett barn i taget. Börja med det yngsta barnet som Barn, näst yngsta som Barn och så vidare uppåt i åldrarna. Barn Barn Barn Barn Barn. Är barnet flicka eller pojke? Flicka Flicka Flicka Flicka Flicka Pojke Pojke Pojke Pojke Pojke. Hur gammalt är barnet? Œr Œr Œr Œr Œr. Har barnet under de senaste månaderna besökt lškare? distriktsskšterska? barnavœrdscentral? skollškare/skolskšterska? ungdomsmottagning? elevvœrden (kurator/psykolog)? sjukhusmottagning (inlšggning)? sjukhusmottagning akut? 9 tandlškare? 0 Har ej besškt nœgot av ovanstœende

18 . Har barnet under de senaste månaderna använt Barn Barn Barn Barn Barn nšsdroppar? kortisonspray mot astma? annan medicin mot astma? kortisonsalvor mot eksem? medicin mot annan allergi? penicillin/antibiotika? febernedsšttande medel? smšrtstillande medel? 9 lugnande medel eller sšmnmedel? 0 hostmedicin? annan medicin? har ej anvšnt nœgot av ovanstœende. Har barnet någon långvarig sjukdom eller något hälsoproblem? Kroppslig funktionsnedsšttning Psykisk/mental funktionsnedsšttning Astma eller allergi tstšrningar Annan lœngvarig sjukdom Har ej nœgot av ovanstœende. Har barnet under de senaste månaderna haft något av följande? HuvudvŠrk VŠrk i magen VŠrk i skuldror, axlar, rygg Annan všrk NedstŠmdhet SšmnsvŒrigheter RŒkat ut fšr olycksfall som kršvde lškarvœrd Har ej haft nœgot av ovanstœende de senaste mœnaderna

19 PLATS FÖR DINA EGNA KOMMENTARER: Ett hjärtligt tack för Din medverkan! Formuläret skickar Du till oss med det bifogade svarskuvertet. Du behöver inte använda några frimärken.

20 Har Du frågor om hur Du ska fylla i enkäten? Kontakta SCB på telefon 09-0 eller ditt landsting: Monica Carlberg, tel Anders Pihl, tel 09-0 Anu Molarius, tel 0-00 Kerstin HŒkansson, tel 0-0 Kerstin BŸnsow, tel 0-0 Britt-Mari Westholm, tel 00-9

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Tidigare publicerad i SprŒkbruk, grammatik och sprœkfšršndring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994, (s.25-36) Institutionen fšr nordiska sprœk, Lunds

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering TRITA-NA-D9811 CID-38, KTH, Stockholm, Sweden 1998 Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering Inger Boivie, Jan Gulliksen och Ann Lantz Inger Boivie, Enator AB och CID Jan Gulliksen,

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

Liv & hälsa 2004. - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa 2004. - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa 2004 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

Den nya bibliotekariens kompetens

Den nya bibliotekariens kompetens Den nya bibliotekariens kompetens -en studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå Emelie Falk Susanne Litbo-Lindström Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor?

Bilaga 1b Frågeblankett. Hälsa på lika villkor? Bilaga 1b Frågeblankett Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2015 Bilaga 1b Frågeblankett Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt.

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

För ett offensivt miljöarbete i Halland

För ett offensivt miljöarbete i Halland i För ett offensivt miljöarbete i Halland MiljšForum Halland har pœ uppdrag av LŠnsstyrelsen, Landstinget och Kommunfšrbundet i Hallands lšn tagit fram en rapport fšr hur ett offensivt miljšarbete kan

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Tidigare publicerad i Svenskans beskrivning 22 (s.50-64) Lund University Press, 1997 1 Rubriken pœ mitt fšredrag Šr en anspelning pœ Bengt Lomans antologi med frœn

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12002 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson IMIT WP: 1999_109 Datum: 1999 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser................................... 1 2. FšrsŠkrade personer.......................................

Läs mer

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs Sammanfattning Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand.programmet TillŠmpade studier, 20 p, hšstterminen 1999 Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2005 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut,

Läs mer

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport SERFIN 2 Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt 1999-05-05, slutrapport BFR 960664-3 BFR 960569-8 BFR 960665-8 BFR 969663-7 Skade- och erfarenhetsuppfšljning

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN

TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN OM SV TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN Lars Olsson April 1999 Fšrord Denna rapport har tagits fram pœ uppdrag av projektet Teknisk Framsyn. Syftet med studien Šr att belysa svœrigheterna med

Läs mer

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie 1998:11 El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie Kjell Hansson Mild 1 Göran Anneroth 2 Jan Bergdahl 3 Nils Eriksson 4 Jonas Höög 4 Eugene Lyskov 1,5 Inger Marqvardsen 6 Ole Marqvardsen

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling 1999:6 Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund Stig Vinberg Frants Staugård Ulrika Lindström

Läs mer

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten FOI-R--0467--SE Maj 2002 ISSN 1650-1942 Vetenskaplig rapport Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten NBC-skydd 901 82 UmeŒ TOTALF RSVARETS

Läs mer

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12003 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Varfšr ett profilprogram?

Varfšr ett profilprogram? Profilprogram Varfšr ett profilprogram? Det ska finnas en tydlig intern profil fšr den kommunala organisationen. Denna profil ingœr som en del i ÓStrategi fšr Melleruds kommunó. Melleruds kommuns profil

Läs mer

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR?

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2006 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk

NORD. OH presentation. Hälsa, levnadsvanor mm NORD. Kiruna Pajala. Gällivare. Jokkmokk OH presentation Hälsa, levnadsvanor mm Kiruna Pajala Gällivare Jokkmokk Hälsa på lika villkor? 6 År 6 Övriga länet Andel Andel -15 år 17 % 17 % 16-29 år 15 % 17 % KIRUNA 3-44 år 18 % 19 % 54 54396 437

Läs mer

Tillverkningshemligheter och

Tillverkningshemligheter och Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...7 1.2 Syfte...7 1.2.1 ProblemstŠllning...8 1.3 Disposition...8 1.4 Terminologi...9

Läs mer

Årets medarbetare inom njurmedicin 2003

Årets medarbetare inom njurmedicin 2003 Tidningen för personal inom transplantation & njursjukvård i Norden Pris: 35:- Nr.2/2004 Årets medarbetare inom njurmedicin 2003 Dialys och njurtransplantation under 1900-talet Rädda det som räddas kan

Läs mer

!""#$%&'("& *+#,-./(01213&'("& 6(2(-(%.(-& !//(%'19&5& !//(%'19&8& !//(%'19&4& !//(%'19&)&

!#$%&'(& *+#,-./(01213&'(& 6(2(-(%.(-& !//(%'19&5& !//(%'19&8& !//(%'19&4& !//(%'19&)& !! !""#$%&'("& )!!"#$%&&'(')* +!,'#-.'(')* +! /01-&$)0233* 4! 5-)0-33$6708#90(')90*:;3(.-?(:#:)(* @!,';(.-'$* @! A0:)':$* B! CD?3&:?* EF! G(9)':$&(8* EF! HD&:#:)(* EF! I($&:39&:#:)(*

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Först några frågor om dig själv

Först några frågor om dig själv 1. Vilket år är du född: 19 Först några frågor om dig själv 2. Är du kvinna eller man? Kvinna Man 3. Var är du född? I samma län som jag bor i nu I annat län i Sverige I annat land 4. Vilken är den högsta

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006

Presentation av. Kiruna Gällivare Jokkmokk Älvsbyn Boden Luleå Haparanda Norrbotten Riket. Hälsa på lika villkor? 2006 Presentation av NLL, Sekretariatet, Kerstin Sandberg Hälsa på lika villkor? Andel med långvarig sjukdom, 1- år (åldersstand.) 1 9 7 5 3 1 Källa: Hälsa på lika villkor? Andel med svår värk i nacke, skuldror

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Exponering för aluminium i smältverk

Exponering för aluminium i smältverk 1997:15 Exponering för aluminium i smältverk Effekter på nervsystemet Anders Iregren 1 Bengt Sjögren 2 Marlène Andersson 1 Wolfgang Frech 3 Maud Hagman 2 Lotta Johansson 2 Arne Wennberg 2 1. Enheten för

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund.

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. Hälsosamtalsenkät Datum: Personnummer: Namn: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då du även räknar

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer