Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor"

Transkript

1 Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

2 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? VŒren 000: Enkäten skickas ut till totalt 000 invånare i Mellansverige. De besvarade enkäterna samlas in. Sommaren 000: Svaren databearbetas. Hšsten-vintern 000: De databearbetade svaren analyseras. De första resultaten av undersökningen kan börja presenteras. Kan någon se Dina svar? Nej, Dina svar gœr inte att hšrleda till Dig. Under sjšlva insamlingstiden anvšnder vi en nummerkod fšr att kunna pricka av Ditt svar nšr det kommer tillbaka eller skicka en pœminnelse fšr att vara sškra pœ att Du inte glšmt oss. Koden tar vi bort sœ snart insamlingstiden Šr slut och svaren ska bearbetas. Varför ska Du fylla i den här enkäten? Den hšr undersškningen gšr vi fšr att ta reda pœ hur Du och den švriga befolkningen mœr och lever. Dina uppgifter Šr viktiga fšr utvecklingen av till exempel sjukvœrd och kommunal service. Fšr att det ska gœ att lita pœ resultatet av undersškningen Šr det angelšget att sœ mœnga som mšjligt svarar pœ enkšten. DŠrfšr Šr Ditt svar mycket viktigt! Så här fyller du i enkäten Att besvara frœgorna tar ca 0 minuter. EnkŠtsvaren registreras maskinellt, dšrfšr Šr det viktigt att de Šr ifyllda pœ rštt sštt. AnvŠnd en bra penna med svart eller mšrkblœ fšrg. Undvik blyertspenna. SŠtt ett tydligt kryss i de rutor Du tycker stšmmer bšst fšr Dig. Om Du rœkar kryssa fel fyller Du hela rutan med fšrg. DŒ kan inte maskinen lšsa den. Kryssa sedan i den rštta rutan. Har du några frågor? Om Du vill veta mer om undersškningen eller hur Du ska besvara enkšten Šr Du všlkommen att kontakta Ditt landsting eller SCB. Namn och telefonnummer hittar Du pœ baksidan av denna enkšt. Svarstid Vi ber Dig svara sœ fort som mšjligt, helst inom ett par dagar. Svarskuvert och porto NŠr Du fyllt i enkšten postar Du den i det bifogade svarskuvertet. Portot Šr redan betalt. TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

3 . Har Du under de senaste månaderna upplevt något eller några av följande besvär eller symtom? VŠrk i skuldror, nacke eller axlar (senaste mœn) OM DIN HÄLSA. Hur bedömer Du Ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Varken bra eller dœligt DŒligt Mycket dœligt VŠrk i rygg eller hšfter (senaste mœn). Har Du någon långvarig sjukdom (längre än mån),bestående besvär efter olycksfall,någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Nej fortsštt till frœga Ja. Om ja på fråga :Medför detta att Din arbetsförmåga på arbetet eller i hemmet är nedsatt? Ja, i hšg grad Ja, i viss mœn Nej. Har Du någon eller några av följande långvariga sjukdomar? Jag har ingen lœngvarig sjukdom VŠrk i hšnder, armar, ben, knšn eller fštter (senaste mœn) MigrŠn (senaste mœn) HuvudvŠrk, ej migršn (senaste mœn) Cancersjukdom Diabetes HjŠrt- kšrlsjukdom LedgŒngsreumatism Astma Kliande eksem eller annan hudsjukdom Allergiska šgon- eller nšsbesvšr 9 Icke-allergisk sjukdom i luftvšgarna 0 Sjukdom i mage eller tarm Ofrivilligt urinlšckage Blodsjukdom Njursjukdom VŠrk i magen (senaste mœn) ngslan och oro (senaste mœn) Skšldkšrtelsjukdom eller annan Trštthet och kraftlšshet (senaste mœn) ŠmnesomsŠttningsrubbning Neurologisk sjukdom Depression Annan lœngvarig sjukdom

4 FortsŠttning pœ frœga Sšmnproblem (senaste mœn) NedstŠmdhet (senaste mœn) Annat besvšr (senaste mœn). Har Du under de senaste månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av läkarvård men inte sökt sådan? Nej fortsštt till frœga 9 Ja. Om ja på fråga : Varför sökte Du inte läkarvård? (Välj ett eller flera alternativ.) BesvŠren gick šver Jag Þck inte tag i lškaren Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till lškaren Jag kunde inte fœ en tid som passade mig Jag kunde inte fœ den lškare jag ville ha Jag kan ŠndŒ inte fœ nœgon hjšlp Annan orsak 9. Har Du under de senaste månaderna någon gång ansett Dig vara i behov av tandläkarvård men inte sökt sådan? Nej fortsštt till frœga Ja VÅRD OCH LÄKEMEDEL. Har Du under de senaste månaderna på grund av egna besvär eller sjukdom besökt något av följande? Nej Ja, Ja, en ßera gœng gœnger Besškt akutmottagning Besškt lškare pœ annan sjukhusmottagning Besškt lškare pœ vœrdcentral eller liknande Besškt distriktsskšterska 0. Om ja på fråga 9: Varför sökte Du inte tandläkarvård? (Välj ett eller flera alternativ.) BesvŠren gick šver Jag Þck inte tag i tandlškaren Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till tandlškaren Jag kunde inte fœ en tid som passade mig Jag kunde inte fœ den tandlškare jag ville ha Jag Šr ršdd fšr tandlškarbesšk Annan orsak. Har Du under de senaste månaderna fått recept på läkemedel utskrivet men inte hämtat ut medicinen? Nej fortsštt till frœga Ja Besškt tandlškare Varit inlagd pœ sjukhus fšr sjukdom eller skada

5 . Om ja på fråga : Varför hämtade Du inte ut medicinen? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag blev frisk Jag hade medicin sedan tidigare sœ det ršckte Jag hade inte rœd Jag hade fšr lœngt till apoteket Jag trodde inte medicinen skulle hjšlpa Annan orsak. Har Du under de senaste veckorna använt något eller några av följande receptbelagda läkemedel? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag har inte anvšnt nœgot lškemedel Blodtrycksmedicin HjŠrtmedicin Medicin som sšnker blodfetter SmŠrtstillande medel Sšmnmedel Nervlugnande medel Antidepressivt medel 9 Astmamedicin 0 Kortisonsalva mot eksem MagsŒrsmedicin Antibiotika Kvinnligt hormonpreparat Medicin mot švervikt Medicin mot potensproblem Annan receptbelagd medicin. Har Du under de senaste veckorna använt något eller några av följande icke receptbelagda läkemedel eller så kallade naturläkemedel? (Välj ett eller flera alternativ.) Jag har inte anvšnt nœgot lškemedel BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP. Behöver Du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom hjälp för att klara av Ditt vardagsliv? Nej, jag behšver inte nœgon hjšlp fortsštt till frœga Jag fœr hjšlp med Ð eller jag behšver hjšlp med Jag fœr Jag behšver hjšlp med hjšlp med att laga mat att Šta att tvštta mig att klš mig att handla mat att betala rškningar att besška bekanta att besška sjukvœrden att komma ut och gœ. I de fall Du får hjälp: Vem eller vilka är det som hjälper Dig? (Välj ett eller flera alternativ.) NŠra anhšrig VŠn eller všninna Granne VŒrdpersonal, hemtjšnstpersonal FŠrdtjŠnst Annan Ginseng Q 0 RškavvŠnjningsmedel Medel mot allergi NŠsdroppar SmŠrtstillande medel Vitaminer 9 Annat icke receptbelagt lškemedel 0 Annat naturlškemedel

6 9. Hur mycket väger Du? Jag všger: kg LEVNADSVANOR. Hur mycket rör Du Dig eller anstränger Dig kroppsligt på fritiden? Försök att uppskatta ett genomsnitt för det senaste året (Markera endast ett alternativ.) Lite motion: Du Šgnar Dig inte sšrskilt mycket Œt fysisk aktivitet pœ fritiden. Du promenerar eller cyklar eller ršr Dig pœ annat sštt mindre Šn timmar i veckan. Måttlig motion: Du promenerar, cyklar eller ršr Dig pœ annat sštt minst timmar i veckan. Oftast utan att svettas. Till detta ršknas ocksœ gœng eller cykling till och frœn arbetet. Måttlig regelbunden motion: Du motionerar 0. Hur lång är Du? Jag Šr: cm. Hur ofta äter Du frukost,lunch,middag och kvällsmål? Dagligen eller NŒgon eller SŠllan eller i stort sett nœgra dagar aldrig dagligen i veckan Frukost Lunch Middag KvŠllsmŒl. Är Du mån om att undvika fet mat? Nej, inte alls Ja, jag Šr ganska mœn om det regelbundet - gœnger per vecka i minst 0 minuter per tillfšlle omklšdd fšr lšpning, tennis, cykling, motionsgymnastik eller liknande fysisk aktivitet som fœr Dig att svettas eller všsentligt hšjer pulsen. Regelbunden motion och träning: Du motionerar, tršnar eller tšvlar i nœgon lagidrott, lšpning, motionsgymnastik, cykling, simning eller liknande fysisk aktivitet minst gœnger i veckan och minst 0 minuter per tillfšlle.. Hur mycket rör Du Dig eller anstränger Dig kroppsligt i Ditt arbete? (Markera endast ett alternativ.) Stillasittande arbete: Du har švervšgande ett stillasittande arbete och gœr inte sšrskilt mycket. Lätt,men något rörligt arbete: Du har ett arbete dšr Du gœr ganska mycket men bšr eller lyfter inte tunga saker. Måttligt tungt arbete: Du gœr mycket och lyfter Ja, jag Šr mycket mœn om det. Är Du mån om att äta fiberrik mat,till exempel grovt bröd, müsli eller rotfrukter? Nej, inte alls Ja, jag Šr ganska mœn om det Ja, jag Šr mycket mœn om det. Är det viktigt för Dig att välja mat som anses vara bra för en god hälsa? Ja, mycket viktigt Ja, ganska viktigt Varken viktigt eller oviktigt Nej, ganska oviktigt Nej, helt oviktigt. Händer det att Du dricker alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl? Nej fortsštt till frœga Ja dessutom ganska mycket, gœr i trappor eller backar. Tungt arbete: Du har ett tungt kroppsarbete, lyfter tunga fšremœl och anstršnger Dig mycket kroppsligt.

7 . Hur ofta händer det att Du vid ett och samma tillfälle dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit eller två flaskor vin eller burkar starköl eller flaskor folköl? Minst gœnger per vecka - gœnger per vecka - gœnger per vecka - gœnger per mœnad En gœng per mœnad NŒgon eller nœgra gœnger per Œr Mer sšllan Šn en gœng per Œr Aldrig. Har det hänt att Du under de senaste månaderna planerat vita veckor fšr att Du druckit fšr mycket? blivit irriterad šver att andra kritiserat Dina alkoholvanor? haft skuldkšnslor fšr Ditt drickande? tagit en ÓŒterstŠllareÓ pœ morgonen fšr att lugna ner nerverna eller bli av med obehag? Nej Ja, nœgon Ja, ßera enstaka gœng gœnger. Har Du på grund av Ditt alkoholbruk någon gång deltagit i möten med AA,Länkarna eller annan självhjälpsgrupp mot alkoholberoende? Ja Nej 9. Röker Du? Nej, jag har aldrig vanerškt Nej, jag har slutat rška Ja, jag ršker nœgon gœng ibland TRYGGHET. Har Du under de senaste månaderna råkat ut för olycksfall som lett till att Du sökt sjukvård eller tandvård? (Gäller ej avsiktligt våld eller misshandel.) Nej fortsštt till frœga Ja, en gœng Ja, ßera gœnger. Vad var Du sysselsatt med när den senaste olyckan inträffade? Yrkesarbete HushŒllsarbete UnderhŒllsarbete eller hobbyarbete i hemmet eller tršdgœrden Promenerade ute Cyklade kte bil Utšvade idrott eller motion Annat. Har Du under de senaste månaderna blivit utsatt för avsiktligt våld eller misshandel? Nej fortsštt till frœga Ja, en gœng Ja, ßera gœnger. Var hände detta? ( Välj ett eller flera alternativ.) I min bostad I annan bostad PŒ min arbetsplats PŒ buss eller tœg PŒ restaurang, pub eller danslokal PŒ gata, torg eller annan allmšn plats Annan plats Ja, jag ršker dagligen 0. Snusar Du? Nej, jag har aldrig vanesnusat Nej, jag har slutat snusa Ja, jag snusar nœgon gœng ibland. Händer det att Du avstår från att gå ut av rädsla för att bli överfallen,rånad eller på annat sätt ofredad? Ja Nej Ja, jag snusar dagligen

8 PSYKISK HÄLSA OCH LIVSKVALITET. Har Du under de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt du gjort? BŠttre Šn Som SŠmre Šn Mycket vanligt vanligt vanligt sšmre Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna kunnat fatta beslut i olika frågor?. Har Du under de senaste veckorna kunnat ta itu med egna problem? Inte alls Inte mer Mer Šn Mycket mer Šn vanligt vanligt Šn vanligt 9. Har Du under de senaste veckorna haft svårt att sova på grund av oro? 0. Har Du under de senaste veckorna känt Dig långvarigt spänd?. Har Du under de senaste veckorna känt att Du inte orkat med egna problem?. Har Du under de senaste veckorna känt Dig olycklig och nedstämd? Inte alls Inte mer Mer Šn Mycket mer Šn vanligt vanligt Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna förlorat tron på Dig själv?. Har Du tyckt att Du varit värdelös de senaste veckorna?. Upplever Du att Du har gjort nytta de senaste veckorna? Mer Šn Som vanligt Mindre Šn Mycket vanligt vanligt mindre Šn vanligt. Har Du under de senaste veckorna känt att Du kunnat uppskatta det Du gjort om dagarna?. Har Du på det hela taget känt Dig någorlunda lycklig de senaste veckorna?

9 . Här följer ett antal situationer som kan möta en människa till vardags. Hur brukar Du tycka att Du kan hantera dem? Jag kan Þnna en lšsning pœ problem som andra Ja, oftast Ja, ibland SŠllan Aldrig Þnner hopplšsa Jag kšnner att mitt dagliga liv Šr en kšlla till personlig tillfredsstšllelse Jag kšnner att saker och ting som hšnder mig i mitt dagliga liv Šr svœra att fšrstœ Jag kšnner att jag sjšlv kan styra mitt eget liv 9. Har Du under de senaste månaderna upplevt Nej, aldrig Ja, nœgon gœng Ja, ßera gœnger att nœgon behandlat Dig pœ ett nedlœtande sštt? att nœgon gjort Dig till Œtlšje infšr andra? att nœgon kršnkt Din heder? att nœgon visat Dig sin uppskattning? att nœgon fœtt Dig att kšnna Dig stolt? att nœgon uttryckt sig nedsšttande om Dig? att nœgon i Din omgivning ignorerat Dig? att nœgon uttryckt sig positivt om Dig som person? 0. Hur ser Du på framtiden för Din personliga del? Jag ser mycket optimistiskt pœ framtiden Jag ser ganska optimistiskt pœ framtiden Jag ser varken optimistiskt eller pessimistiskt pœ framtiden Jag ser ganska pessimistiskt pœ framtiden Jag ser mycket pessimistiskt pœ framtiden 9

10 SOCIALA RELATIONER. Bor Du tillsammans med någon annan vuxen? Nej Ja, jag bor med sambo, make eller maka Ja, jag bor hos fšršlder eller fšršldrar Ja, jag bor med annan vuxen Šn ovanstœende. Har Du egna barn under år? Jag har inga barn under Œr Jag har barn under Œr som alltid bor hos mig Jag har barn under Œr som delar boende mellan mig och annan fšršlder Jag har barn under Œr som ibland bor hos mig Jag har barn under Œr som aldrig bor hos mig Jag har barn under Œr som ßyttat till eget boende. Har Du varit med om någon eller några av följande händelser i Ditt liv under de senaste åren? Fšrlorat en nšra anhšrig genom dšdsfall Separerat frœn make, maka eller sambo Blivit uppsagd eller avskedad frœn arbete Annan smšrtsam eller kritisk hšndelse: Nej, jag har inte varit med om nœgot av detta. Har Du någon eller några personer i Din omgivning som kan Ja, helt Ja, Fšrmod- Nej sškert troligen ligen inte ge Dig personligt stšd i hšndelse av personliga problem eller kriser i Ditt liv? hjšlpa Dig med matlagning och inkšp om Du skulle bli sjuk? hjšlpa Dig om Du skulle ßytta till annan bostad?. Har Du omvårdnad av någon anhörig eller vän som är långvarigt sjuk eller har andra nedsatta funktioner? Ja Nej 0

11 . Är Du aktiv medlem (deltar i aktiviteter eller går på möten) i någon grupp, organisation, förening eller något samfund? (Välj ett eller flera alternativ.) Nej Ja, aktiv i fackfšrening Ja, aktiv i politiskt parti Ja, aktiv i fšrvaltningsrœd, brukarrœd, skolrœd eller liknande Ja, aktiv i bygdefšrening Ja, aktiv i idrottsfšrening Ja, aktiv i annat kulturellt sšllskap, kšr, orkester, teatergrupp etc. Ja, aktiv i religišst samfund eller fšrsamling 9 Annat. Vilket förtroende har Du för följande institutioner i samhället? SjukvŒrden Mycket stort Ganska stort Inte sšrskilt Inget alls Har ingen stort uppfattning SocialtjŠnsten FšrsŠkringskassan Arbetsfšrmedlingen Polisen Riksdagen Regeringen Politikerna i Ditt landsting 9 Politikerna i Din kommun. Röstade Du i något av valen 99? (Välj ett eller flera alternativ.) Ja, i riksdagsvalet Ja, i kommunalvalet Ja, i landstingsvalet Nej, ršstade inte i nœgot av valen

12 ARBETE OCH ARBETSMILJÖ 9. Vilket av följande alternativ är huvudsakligen aktuellt för Dig just nu? Arbetar som anstšlld Skšter eget eller delšgt fšretag FšrŠldraledig Skšter hushœll pœ heltid TjŠnstledig Studerande ppet arbetslšs Ð Jag har nu varit arbetslšs i mœnader Arbetslšs men sysselsatt i ŒtgŠrd Ð Jag har nu varit arbetslšs i mœnader 9 Fšrtids- eller sjukpensionerad 0 lderspensionerad Annat 0. Vilket är eller var Ditt yrke eller Dina arbetsuppgifter? (Försök att lämna en yrkesbenämning eller yrkestitel som beskriver Din huvudsakliga arbetsuppgift.) Yrke :. Vem är ägare eller huvudman för Din arbetsplats? Jag fšrvšrvsarbetar inte fortsštt till frœga 9 PrivatŠgt fšretag Jag sjšlv eller familjemedlem Kommunen Landstinget Staten Annat. Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt under en arbetsvecka? - 9 timmar 0 - timmar - 0 timmar - 0 timmar Mer Šn 0 timmar

13 . Vilken är Din huvudsakliga arbetstid? Dagtid KvŠllstid Nattarbete TvŒskift Treskift Turordning Annat. I vilken utsträckning stämmer följande påståenden om Ditt arbete? Jag kan sjšlv bestšmma arbetstakt StŠmmer StŠmmer StŠmmer StŠmmer mycket ganska inte sšr- inte alls všl všl skilt všl Jag kan avbryta arbetet nšr jag sjšlv vill Jag kan pœverka hur arbetet ska genomfšras Jag har mšjlighet att utvecklas och lšra mig nya saker Jag fœr stšd av chefen fšr att lšsa svœrigheter Jag fœr stšd av arbetskamrater fšr att lšsa svœrigheter Jag fœr uppskattning av chefen fšr genomfšrt arbete Det Šr god sammanhœllning mellan arbetskamraterna. Hur ofta förekommer följande inslag i Ditt arbete? Varje NŒgra Mera Aldrig dag dagar sšllan i veckan Jag utfšr tunga lyft (mer Šn 0 kg per lyft) Jag Šr utsatt fšr buller (mœste hšja ršsten vid samtal) Jag Šr utsatt fšr kemiska preparat, Œngor, gaser Jag utfšr monotont och ensidigt skriv- eller stansarbete vid dataskšrm Jag utfšr upprepade ensidiga ršrelser i monteringseller tillverkningsarbete. Har Du arbetsledaransvar för underställd personal? Ja, jag har chefstjšnst Ja, jag Šr fšrman, gruppledare eller motsvarande Nej

14 . Är Du orolig för att förlora Ditt arbete inom det närmaste året? Mycket orolig Ganska orolig Inte sšrskilt orolig Inte alls orolig. Hur trivs Du med Ditt nuvarande arbete? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt 9. Har Du varit sjukskriven någon gång de senaste månaderna? Nej Ja, en gœng Ja, ßera gœnger BOENDE OCH BOENDEMILJÖ 0. I vilken typ av bostad bor Du? HyresrŠtt BostadsrŠtt Egen villa eller radhus Arrendebostad Servicehus/servicelŠgenhet Annat boende. Hur trivs Du med Din nuvarande bostad? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt

15 . Hur trivs Du med den omgivande miljön där Du bor? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dœligt Ganska dœligt Mycket dœligt. Upplever Du någon eller några av följande störningar i och runt Din bostad? Buller utifrœn Ofta Ibland SŠllan Aldrig Avgaser utifrœn Stšrande grannar DŒlig lukt i bostaden DŒligt dricksvatten NedskrŠpad utemiljš Skadegšrelse och klotter Annan stšrning. Här följer ett antal påståenden som uttrycker vad man skulle kunna kalla för social sammanhållning eller tillit till människor i ett bostadsområde eller i en bygd.hur pass väl tycker Du att de stämmer överens med den plats där Du bor? (Om Du bor i glesbygd,tänk på bygden istället för bostadsområdet.) Man kan lita pœ mšnniskorna som bor i det hšr omrœdet StŠmmer StŠmmer StŠmmer StŠmmer mycket všl ganska všl inte sšrskilt všl inte alls MŠnniskorna i det hšr omrœdet bryr sig inte mycket om varandra MŠnniskorna i det hšr omrœdet agerar tillsammans om deras gemensamma miljš eller trygghet hotas I det hšr omrœdet kan man kšnna sig sšker och trygg fšr att inte bli angripen eller utsatt fšr hot MŠnniskorna i det hšr omrœdet kšnner varandra ganska všl

16 EKONOMI. Har det under de senaste månaderna hänt att Du haft svårt att klara löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande? Nej Ja, nœgon enstaka mœnad Ja, tvœ mœnader Ja, varje mœnad. Har Du under de senaste månaderna tvingats skaffa pengar till löpande utgifter genom extra åtgärder? Ja, genom att lœna pengar i bank Flera gœnger En gœng Ingen gœng Ja, genom att lœna pengar av privatperson Ja, genom att pantsštta Šgodelar Ja, genom att sšlja Šgodelar Ja, genom att sška socialbidrag. Har det under de senaste månaderna hänt att Du tvingats begränsa eller avstå nödvändiga inköp på grund av brist på pengar? Ja, begršnsat matinkšp Flera gœnger En gœng Ingen gœng Ja, avstœtt frœn klšdinkšp Ja, avstœtt frœn lškarbesšk Ja, avstœtt frœn att ta ut lškemedel Ja, avstœtt frœn tandlškarbesšk Ja, avstœtt frœn semesterresa. Om Du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation,där Du på en vecka måste skaffa fram.000 kronor, skulle Du klara det? Ja Nej

17 NÅGOT OM DIN BAKGRUND 9. Ditt Kön? Kvinna Man 0. Ditt födelseår? Jag Šr fšdd 9. Har Du hemmavarande barn under år? Nej fortsštt till sista sidan Ja fšr Dig har vi nœgra ytterligare frœgor nedan om Dina barns hšlsa. FÖR DIG SOM HAR HEMMAVARANDE BARN UNDER ÅR Har Du flera barn svarar Du för ett barn i taget. Börja med det yngsta barnet som Barn, näst yngsta som Barn och så vidare uppåt i åldrarna. Barn Barn Barn Barn Barn. Är barnet flicka eller pojke? Flicka Flicka Flicka Flicka Flicka Pojke Pojke Pojke Pojke Pojke. Hur gammalt är barnet? Œr Œr Œr Œr Œr. Har barnet under de senaste månaderna besökt lškare? distriktsskšterska? barnavœrdscentral? skollškare/skolskšterska? ungdomsmottagning? elevvœrden (kurator/psykolog)? sjukhusmottagning (inlšggning)? sjukhusmottagning akut? 9 tandlškare? 0 Har ej besškt nœgot av ovanstœende

18 . Har barnet under de senaste månaderna använt Barn Barn Barn Barn Barn nšsdroppar? kortisonspray mot astma? annan medicin mot astma? kortisonsalvor mot eksem? medicin mot annan allergi? penicillin/antibiotika? febernedsšttande medel? smšrtstillande medel? 9 lugnande medel eller sšmnmedel? 0 hostmedicin? annan medicin? har ej anvšnt nœgot av ovanstœende. Har barnet någon långvarig sjukdom eller något hälsoproblem? Kroppslig funktionsnedsšttning Psykisk/mental funktionsnedsšttning Astma eller allergi tstšrningar Annan lœngvarig sjukdom Har ej nœgot av ovanstœende. Har barnet under de senaste månaderna haft något av följande? HuvudvŠrk VŠrk i magen VŠrk i skuldror, axlar, rygg Annan všrk NedstŠmdhet SšmnsvŒrigheter RŒkat ut fšr olycksfall som kršvde lškarvœrd Har ej haft nœgot av ovanstœende de senaste mœnaderna

19 PLATS FÖR DINA EGNA KOMMENTARER: Ett hjärtligt tack för Din medverkan! Formuläret skickar Du till oss med det bifogade svarskuvertet. Du behöver inte använda några frimärken.

20 Har Du frågor om hur Du ska fylla i enkäten? Kontakta SCB på telefon 09-0 eller ditt landsting: Monica Carlberg, tel Anders Pihl, tel 09-0 Anu Molarius, tel 0-00 Kerstin HŒkansson, tel 0-0 Kerstin BŸnsow, tel 0-0 Britt-Mari Westholm, tel 00-9

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000

En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Hälsan ur ett etniskt perspektiv En rapport från undersökningen om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor, Liv & hälsa år 2000 Anne-Marie Wallin, Monica Carlberg Frågeformuläret som ligger till grund för

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter 1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter Hälsa utifrån levnadsvanor skulle jag svara rökning, alkoholvanor och om man tex

Läs mer

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro

Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro 637 enkäter Hemtjänstpersonalens arbetssituation och framtidstro Kommunal har genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur hemtjänstpersonalen i Stockholm upplever arbetssituationen och framtidstron.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer