Lšneadministration Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lšneadministration Handbok"

Transkript

1 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok fœr ej, i nœgon del, kopieras, reproduceras, šverfšras till annat medium eller šversšttas utan skriftligt tillstœnd frœn HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, stšlls till fšrfogande under licensavtal eller annan šverenskommelse. Programmet fœr enbart anvšndas och kopieras i enlighet med avtalet. Det Šr lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller nœgot annat maskinellt lšsbart medium fšr nœgot som helst annat bruk Šn anvšndarens privata. UtgŒva februari 2001

2 InnehŒll INNEHÅLL...2 INNAN DU BÖRJAR...3 DENNA HANDBOK...3 VAD DU BEHÖVER...3 VIKTIGA BEGREPP...4 INSTALLERA HOLT LÖN...4 SÄKERHETSKOPIERING...4 Tregenerationskopiering...5 INTRODUKTION...6 BÖRJA ANVÄNDA HOLT LÖN...6 REGISTRERA NY ANSTÄLLD...9 REGISTRERA LÖNER...10 BYT LÖNEPERIOD...11 SKATTEDEKLARATION...12 ÅRSSKIFTE...13 REFERENS...14 APPLE-MENYN (MACOS)...14 HJÄLP-MENYN (WINDOWS)...14 Om HOLT Lön...14 Systemdatum (MacOS)...14 Systemdatum (Windows)...14 ARKIV-MENYN...15 Nytt företag...15 Öppna företag...15 Byt löneperiod...16 Skattedeklaration...17 Årsskifte...18 Säkerhetskopiering...19 Återställ säkerhetskopia...19 Utskrifter...20 Avsluta...20 REDIGERA-MENYN...21 LÖNER-MENYN...21 Löneberedning...22 Anställda...24 Lönearter...27 Grunduppgifter...28 Ackumulatorer...29 Globala konstanter...30 Personliga konstanter...31 Avtal...32 INDEX

3 Innan du bšrjar Denna handbok Denna handbok Šr inte en lšrobok i administration eller nœgon instruktionsbok fšr din dator utan bšr kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken fšrutsštter att du Šr všl insatt i det mest grundlšggande arbetssšttet fšr din dator. Det hšr avsnittet, ÓInnan du bšrjaró, hjšlper dig med de fšrberedelser som behšvs fšr att kunna anvšnda programmet pœ ett riktigt sštt. Det gœr igenom en del datatekniska fšrutsšttningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att gšra. I avsnittet, ÓIntroduktionÓ, fœr du lšra dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet anvšnder du nšr du fšr fšrsta gœngen skall anvšnda programmet. Samt nšr du kanske Šr osšker pœ hur en rutin som du inte anvšnt pœ lšnge fungerar. I avsnittet ÓReferensÓ gœr vi igenom varje meny-val, meny fšr meny. Det avsnittet kan du anvšnda fšr att fœ lite mer information Šn vad du finner i ÓIntroduktionÓ. Det finns Šven ytterligare rutiner som inte tas upp i ÓIntroduktionÓ, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osšker pœ hur en viss rutin fungerar bšr du alltsœ slœ upp det i referens delen. Vad du behšver (MacOS) Power Macintosh MacOS eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skšrm (Windows) Pentium 90 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skšrm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta pœ marknaden fšrekommande Laser- och blšckstrœle-skrivare vare sig dom Šr anslutna direkt till din dator eller tillgšngliga via ett till din dator anslutet nštverk. Papper Du anvšnder vanligt papper fšr din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis mœste du ha infšrskaffat programmet. 3

4 Viktiga begrepp HOLT Lšn HŠr beskrivs nœgra begrepp, som kan vara bra att kšnna till nšr du lšser denna handbok. FŠlt. Ett fšlt innehœller ett stycke information, t ex ett personnummer, ett telefonnummer eller ett belopp. De fšlt dšr du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fšltet. Post. En post bestœr av flera fšlt. Exempelvis utgšr all information om en fšretag eller en anstšlld en post. Register. Med register menas en samling poster. SŒlunda utgšr alla anstšllda ett anstšlldaregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gšr du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan fœ tillbaka en post som du en gœng har makulerat. Installera HOLT Lšn SŒ hšr installerar du programmet pœ din hœrddisk. Du bšr vara bekant med grunderna i hur du anvšnder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Lšn till din hœrddisk. 4. Starta programmet genom att šppna filen HOLT Lšn, som finns i mappen HOLT Lšn. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och fšlj instruktionerna pœ skšrmen 4. Efter installationen anvšnder du Start-knappen, eller ikonen pœ skrivbordet fšr att starta HOLT Lšn. Efter installationen Efter installationen bšr du ordna sšker fšrvaring av dina orginaldisketter. TŠnk pœ att disketter Šr kšnsliga fšr všrme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet Šr du ocksœ skyldig att se till att ingen obehšrig kan kopiera dina disketter. SŠkerhetskopiering Det finns mœnga faror som hotar ditt datasystem. Stšld, brand, datavirus, stršmavbrott eller felaktig anvšndning kan gšra att data gœr fšrlorad. Det gœr inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det gœr att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta sškerhetskopior av innehœllet pœ hœrddisken. NŠr du skall sškerhetskopiera HOLT Lšn Šr det lšttast att ta en kopia pœ hela HOLT Lšn mappen. 4

5 SŠkerhetskopiorna kan lagras pœ vanliga disketter eller pœ databand, sœ kallad tape backup. RŒdgšr med din ŒterfšrsŠljare om vilken utrustning och vilka program du behšver. TŠnk pœ att det inte ršcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgšrande Šr att du skaffar fungerande rutiner fšr sškerhetskopieringen. Vem skall sškerhetskopiera? Vem kan vikariera? NŠr skall kopiering ske? Hur skall kopior fšrvaras? Kontakta din ŒterfšrsŠljare om du vill ha rœd i dessa frœgor. Tregenerationskopiering Vad hšnder om det blir stršmavbrott just nšr du sškerhetskopierar? Eller om det uppstœr ett fel, som du upptšcker fšrst efter det att du har sškerhetskopierat? I bœda fallen blir bœde originalet i din hœrddisk och sškerhetskopian felaktiga. Lšsningen pœ detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebšr att du har tre generationer av HOLT Lšn ett original och tvœ kopior. Fšrsta generationen Šr den du arbetar med pœ hœrddisken. Andra generationen Šr den kopia som du tog senast, och tredje generationen sœledes den Šldsta kopian. Genom att du har tvœ kopior kan du alltid plocka fram den Šldsta om nœgot hšnder med den yngsta. NŠr du sškerhetskopierar tar du fram den Šldsta kopian och gšr en ny kopia pœ den disketten/bandet. Den blir dšrmed andra generationen och den fšre detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum fšr din sškerhetskopiering. 5

6 Introduktion I det hšr avsnittet gœr vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig anvšnt programmet fšrut Šr det hšr du fœr hjšlp. Ha gšrna handboken uppslagen bredvid dig medan du anvšnder programmet. Redogšrelsen Šr ganska detaljerad, sœ vid en fšrsta anblick kan det kanske verka komplicerat. Fšljer du texten steg fšr steg kommer du dock att mšrka att programmet Šr ett lšttanvšnt program. Bšrja anvšnda HOLT Lšn Innan du kan anvšnda programmet fšr din administration mœste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behšver fšr sitt arbete. VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšner-menyn. Fyll i fšretagets uppgifter i rutan som visas. AnvŠnd Tab-tangenten eller klicka med musen fšr att flytta till nšsta fšlt. Eftersom det Šr fšrsta gœngen du anvšnder programmet stšmmer kanske inte de uppgifter som visas, med de du vill anvšnda. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar.. 6

7 VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. 7

8 Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. 8

9 Registrera ny anstšlld SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. NŠr du Šr klar, klickar du pœ fliken Personuppgifter fšr att komma tillbaka till den anstšlldes grunduppgifter. Fšr att spara uppgifterna som du registrerat fšr den anstšllde skall du klicka pœ knappen Spara nedtill hšger i rutan. (Klickar du pœ fliken Lista eller knappen Avbryt, kommer dina uppgifter om den anstšllde inte att sparas). 9

10 Registrera lšner SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten, genom att klicka med musen i fšltet eller trycka pœ Enter. Klicka pœ knappen Klar nšr du Šr fšrdig. DŒ kommer du tillbaka till denna dialogruta. FortsŠtt med de švriga anstšllda tills du Šr klar. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar nedtill hšger i rutan. 10

11 Byt lšneperiod lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. HOLT Lšn Fšr att šppna och stšnga lšneperioder všljer du kommandot Byt lšneperiod i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen efter resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 11

12 Skattedeklaration Dialogrutan hšr bredvid fœr du fram genom att všlja kommandot Skattedeklaration i Arkiv-menyn. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 12

13 rsskifte Dialogrutan Œrsskifte finns under Arkiv-menyn pœ kommandot rsskifte. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. 13

14 Referens Apple-menyn (MacOS) HjŠlp-menyn (Windows) Om HOLT LšnÉ Detta kommando šppnar ett fšnster dšr du kan se vilken version av programmet du anvšnder. Du tar bort fšnstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I InstŠllningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. 14

15 Arkiv-menyn Nytt fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa ett nytt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att skapa ett nytt fšretag. ppna fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du šppna ett befintligt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att šppna ett befintligt fšretag. 15

16 Byt lšneperiodé HOLT Lšn Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen fšr resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. Knappen Šndrar namn beroende pœ om du šppnar eller stšnger en period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 16

17 SkattedeklarationÉ Dialogrutan hšr bredvid finns i Arkiv-menyn pœ kommandot Skattedeklaration. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 17

18 rsskifteé Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. Samtliga ackumulatorer fšr Œret utom de fšr semesterhantering, kommer att nollstšllas. 18

19 SŠkerhetskopieringÉ HOLT Lšn Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa en sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att spara ett nytt dokument. Ange exempelvis fšretagsnamnet, placera dig i rštt enhet, mapp och klicka pœ Spara. terstšll sškerhetskopiaé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du ŒterstŠlla en tidigare skapad sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att šppna ett befintligt dokument. Markera den sškerhetskopia du vill ŒterstŠlla, och klicka pœ Spara. 19

20 UtskrifterÉ Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du klickar pœ det fœr du fram den hšr dialogrutan och den anvšnds nšr du ska skriva ut listutskrifter. Avsluta Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Med Avsluta lšmnar du programmet. 20

21 Redigera-menyn HOLT Lšn Kom ihœg att redigera-menyns funktioner enbart gšller inom ett fšlt. Du kan inte klippa ut och klistra in hela poster eller dylikt. Lšner-menyn 21

22 LšneberedningÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Besked Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten eller genom att klicka i fšltet. Lšneart. Skriv in koden eller benšmningen. Datorn fyller ev i uppgifter om antal och -pris beroende pœ hur lšnearten Šr definierad. I annat fall fyller du i dessa manuellt. Info. HŠr anger du ev ytterligare information som du vill skall synas pœ lšnebeskedet tillsammans med texten fšr lšnearten. Antal. Ange antal av lšnearten. ç-pris. Ange styckepris fšr lšnearten. Summa. Datorn ršknar sjšlv ut summan fšr lšnearten. Avd. Ange ev avdelning som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. Proj. Ange ev projekt som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. 22

23 Konstanter HOLT Lšn Klickar du pœ fliken Konstanter kommer du till denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes konstanter. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du se den anstšlldes ackumulatorer. 23

24 AnstŠlldaÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Personuppgifter Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Nr. Detta nummer fyller datorn sjšlv i Œt dig med ledning av vad som Šr senaste anstšllningsnr i Grunduppgifter. Personnr. Den anstšlldes personnummer. Fšrnamn. Den anstšlldes fšrnamn. Efternamn. Den anstšlldes efternamn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till den anstšlldes adress. Telefon. Den anstšlldes telefonnummer. Avtal. Ange hšr vilket avtal som den anstšllde skall gœ under. Lšnetyp. Ange om den anstšllde har mœnadslšn eller timlšn. Lšneintervall. HŠr anger du hur ofta den anstšllda skall ha lšneutbetalning. Soc. Avg. NivŒ. Ange vilka sociala avgifter som skall betalas fšr den anstšllde. BetalningssŠtt. Ange hur utbetalning av den anstšlldes lšn skall ske. Kontonr. Den anstšlldes bank kontonummer fšr utbetalning av lšn. AnstŠllningsdag. Ange det datum dœ den anstšllde anstšlldes. 24

25 Slut dag. NŠr den anstšllde slutar, ange datum. Meddelande till den anstšllde. Meddelande som kommer att visas pœ den anstšlldes lšnebesked och Œrsbesked. Anteckningar. Fria anteckningar om den anstšllde. B-skatt. Om du kryssar i denna ruta kommer inte skatt eller arbetsgivaravgift att beršknas fšr den anstšllde. Konstanter Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Avtal. Information om avtalet. Summa. Summan av konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar upptill i rutan sœ visas denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes aktuella ackumulatorer. Kan redigeras genom att markera och Šndra innehœllet. Klicka pœ Spara fšr att spara Šndringarna. Nr. Numret pœ ackumulatorn. Namn. Namnet pœ ackumulatorn. Summa. Summan pœ ackumulatorn. 25

26 Enhet. Enhet pœ summan. Totalt. Ackumulatorer fšr kontrolluppgifter till den anstšllde. Period. Ackumulatorer fšr skattedeklaration till den anstšllde. Besked. Ackumulatorer till lšnebeskedet till den anstšllde. HOLT Lšn 26

27 LšnearterÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšnearter. VŠlj kommandot Lšnearter... i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Definition Dubbelklicka pœ den lšneart du vill redigera. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i definitionen fšr lšnearten. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Kontroll Om du klickar pœ fliken Kontroll upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i den kontroll ev. som skall gšlla fšr lšnearten 27

28 GrunduppgifterÉ VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšnermenyn. Fyll i dialogrutan som visas. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. Org.nr. Fyll i fšretagets organisationsnummer. Namn. Fyll i fšretagsnamnet. Adress. Fyll i fšretagets adress. Postadress. Fyll i fšretagets postadress. Kontonr. Fyll i fšretagets kontonummer. Postgiro. Fyll i fšretagets postgironummer. Senaste anstšllningsnr. Skriv i det nummer du vill bšrja pœ. UpprŠkning ett steg sker automatiskt fšr varje ny anstšlld. Avsluta period. PŒminnelse i antal dagar fšre lšneutbetalningen. Tag med nollad i betallistan. Aktiveras kryssrutan tas anstšllda utan lšn med pœ banklistan. Upplupna arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto upplupna arbetsgivaravgifter ska belasta. Arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto arbetsgivaravgifterna ska belasta. Personalens kšllskatt. Uppge vilket konto personalens kšllskatt ska belasta. 28

29 AckumulatorerÉ VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Aut. Dessa ackumulatorer skšts automatiskt. Dkl. FŠltnumret som anvšnds i skattedeklarationen. Ktr. FŠltnummer i kontrolluppgiften. Nr. Ackumulatorns nummer. Namn. Ackumulatorns namn. Enhet. Enhet som ackumulatorn ršknas i. Klickar du pœ knappen Visa kommer du till denna dialogruta. HŠr visas det vilka ackumulatorer som ska redovisas pœ lšnebeskedet och i vilken kolumn de Šr placerade. Klicka pœ listpilen och markera šnskat alternativ och skriv in en annan ledtext om den fšrvalda inte passar. Du kan skapa nya, radera och Šndra i befintliga ackumulatorer. Ledtext. Fyll i šnskad text. Ackumulatorer. HŠr stœr ackumulatorns namn och nummer 29

30 Globala konstanteré VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 30

31 Personliga konstanteré VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr registreras de konstanter som ska finnas med. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ konstanten. 31

32 AvtalÉ Lista VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. Kod. Koden pœ avtalet. Namn. Namnet pœ avtalet. Avtal Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Nr. Avtalets kod. Namn. Avtalets namn. Beskrivning. HŠr skriver du sjšlv in en fšrklarande text. 32

33 Konstanter HOLT Lšn Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 33

34 Index 34

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot!

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot! DatortillŠmpningar Det har hšnt nœgot! 1945: 1995: DatortillŠmpningar? Vad skall vi egentligen prata om? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? Nej! Vi har sett: n en bil

Läs mer

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i

Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

First Office. Redovisning. Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows

First Office. Redovisning. Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows First Office Redovisning Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows 1998 Baltic Business Software, Stockholm, Sweden Att helt eller delvis mœngfaldiggšra innehœllet i handboken eller programmet utan skriftligt

Läs mer

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 10 pošng HT 1999 UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE Stefan Wik, 551118-6214 Handledare:

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Svenska. Tryckt på återvunnet papper

Svenska. Tryckt på återvunnet papper Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 S Viktig information om sškerhet Det Šr av stšrsta vikt att denna bruksanvisning fšrvaras tillsammans med skœpet fšr framtida behov. LŒt alltid bruksanvisningen

Läs mer

Kapitel 6. Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index float[] priser = new float[500]; frekvens[4] boolean[] flaggor;

Kapitel 6. Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index float[] priser = new float[500]; frekvens[4] boolean[] flaggor; Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Samband mellan resurser och resultat

Samband mellan resurser och resultat Skolverkets rapport nr 170 Samband mellan resurser och resultat En studie av landets grundskolor med elever i Œrskurs 9 Sammanfattning: Denna studie omfattar nšrmare 900 kommunala grundskolor och drygt

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

Varfšr ett profilprogram?

Varfšr ett profilprogram? Profilprogram Varfšr ett profilprogram? Det ska finnas en tydlig intern profil fšr den kommunala organisationen. Denna profil ingœr som en del i ÓStrategi fšr Melleruds kommunó. Melleruds kommuns profil

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster TillŠmpade studier 20 p, HT 2000 Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster Vaiva BurgytŽ Handledare: Rolf Dotevall INNEH LL

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

Stiftelsernas skattskyldighet

Stiftelsernas skattskyldighet Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur.kand.examen Handledare: Robert PŒhlsson Stiftelsernas skattskyldighet 1 InnehŒll 1.

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Tidigare publicerad i SprŒkbruk, grammatik och sprœkfšršndring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994, (s.25-36) Institutionen fšr nordiska sprœk, Lunds

Läs mer

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 INNEH LL 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 1.3 Syfte 5 1.4 AvgrŠnsningar 6 1.5 Disposition 6 2 METOD 8 2.1. AngreppssŠtt Ð studiens

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen TillŠmpade Studier, 20 p Handledare: Jenny Peters VT 1999 Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Koceva Pauline

Läs mer

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt Lennart Carlssons svenska šversšttning av Win -lose and Win -win Interactions and Organisational Responses to Scarcity Galvin Whitaker Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998 Om konsten att

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Utbildning via Internet

Utbildning via Internet INSTITUTION F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Utbildning via Internet Jag har i detta examensarbete beskrivit den nya typen av undervisning nšmligen utbildning via Internet. Syftet

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

Bolagsordningen i fšrsvaret mot

Bolagsordningen i fšrsvaret mot Henrik Hšfde Bolagsordningen i fšrsvaret mot fientliga fšretagsfšrvšrv TillŠmpade studier pœ Jur.Kand.-Programmet, 20 p Gšteborg HT 1999 Handledare: Professor Rolf Dotevall Sammanfattning Fšreteelsen att

Läs mer

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut?

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Jur. kand.-programmet TillŠmpade studier, 20 p VT 2000 Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? En uppsats om ršttskraft, retroaktivitet och

Läs mer

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Tidigare publicerad i Svenskans beskrivning 22 (s.50-64) Lund University Press, 1997 1 Rubriken pœ mitt fšredrag Šr en anspelning pœ Bengt Lomans antologi med frœn

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap Hšsten 2013 PROGRAM H STEN 2013. Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap

Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap Hšsten 2013 PROGRAM H STEN 2013. Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap PROGRAM H STEN 2013 Quisque: Hoppas det Šr full fart pœ všxtligheten hos er. Annars har det stora samtalsšmnet 2013 hos tršdgœrdsintresserade och Šven hos professionella odlare fšr den delen, varit den

Läs mer

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering TRITA-NA-D9811 CID-38, KTH, Stockholm, Sweden 1998 Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering Inger Boivie, Jan Gulliksen och Ann Lantz Inger Boivie, Enator AB och CID Jan Gulliksen,

Läs mer

Svenska. AnvŠndarhandbok. FŠrgskanner. Tryckt på återvunnet papper

Svenska. AnvŠndarhandbok. FŠrgskanner. Tryckt på återvunnet papper Swe 610 intro 12/10/99 2:31 pm Page i FŠrgskanner Med ensamrštt. Ingen del av detta dokument fœr Œterges, lagras i ett Œtervinningssystem eller šverfšras i nœgon form eller pœ nœgot sštt, vare sig elektroniskt,

Läs mer

Logikprogrammering. KŠnnetecken. Exempel pœ relation. Relationer. Varianter. KŠnnetecken och fšrutsšttningar Prolog

Logikprogrammering. KŠnnetecken. Exempel pœ relation. Relationer. Varianter. KŠnnetecken och fšrutsšttningar Prolog Logikprogrammering KŠnnetecken och fšrutsšttningar Prolog FšrtjŠnster BegrŠnsningar Praktiska tillšmpningar KŠnnetecken Hšg abstraktionsnivœ Deklarativt, ej proceduralt Specificerar šnskade resultat snarare

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren 1999 och 2000 med anledning av stopplagstiftningens avskaffande

i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren 1999 och 2000 med anledning av stopplagstiftningens avskaffande Juridiska institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, HT 2000 vid Gšteborgs universitet FšrvŠrv av ršrelsefršmmande egendom i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

Teknik - och forskningsparker Industriell förnyelse

Teknik - och forskningsparker Industriell förnyelse Teknik - och forskningsparker Industriell förnyelse Peter Lindelöf och Hans Löfsten IMIT WP: 1999_108 Datum: 1999 Antal sidor: 86 Institute for Management of Innovation and Technology 1 INLEDNING 1.1 Teknik-

Läs mer

HushŒllens finansiella tillgœngar, skulder, nettofšrmšgenhet och nysparande. Det bundna sparandets (fšrsškringssparande) andel av sparportfšljen

HushŒllens finansiella tillgœngar, skulder, nettofšrmšgenhet och nysparande. Det bundna sparandets (fšrsškringssparande) andel av sparportfšljen 99-05-18 Finansforums Sparbarometer 2/99 Finansforum har fr o m 1999 inlett en kvartalsvis redovisning av hur de svenska hushœllens sparande utvecklas. I den hšr andra rapporten redovisar vi vad som hšnt

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

Störningsupplevelse av buller i klassrum

Störningsupplevelse av buller i klassrum 1997:21 Störningsupplevelse av buller i klassrum Pär Lundquist Kjell Holmberg arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för fysiologi och teknik Bitr enhetschef: Ulf Landström a Fšrord 1991 utvidgades Arbetsmiljšlagen

Läs mer

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge.

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge. 9 SPEL I Windows 7 är det enkelt att hålla ordning på sina spel. Spelutforskaren ger dig med en enda klickning åtkomst till spel tillverkade för Windows, hjälper dig att ta reda på hur mycket datorkraft

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Jan Einarsson, Gud och attityd. Ett perspektiv pœ sprœk och kšn denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren.

Jan Einarsson, Gud och attityd. Ett perspektiv pœ sprœk och kšn denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Gud och attityd Ett perspektiv pœ sprœk och kšn Jan Einarsson Tidigare publicerad i Sprog og k n II. Opl¾g fra et seminar pœ RUC 28.4.1998 (s.87-117) Skrifter fra Dansk og Public Relations, Roskilde Universitetscenter,

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto Objekt och klasser - Introduktion Objekt Ð Begreppet objekt Ð Hur klasser anvšnds fšr att skapa objekt Ð Fšr-definierade klasser Ð Metoder och parameteršverfšring Ð Definiera klasser Ð Modifierare Ð Statiska

Läs mer

Tillverkningshemligheter och

Tillverkningshemligheter och Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser................................... 1 2. FšrsŠkrade personer.......................................

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Svenska. AnvŠndarhandbok. FŠrgskanner. Tryckt på återvunnet papper

Svenska. AnvŠndarhandbok. FŠrgskanner. Tryckt på återvunnet papper Swe 1200 intro 12/10/99 4:10 pm Page i FŠrgskanner Med ensamrštt. Ingen del av detta dokument fœr Œterges, lagras i ett Œtervinningssystem eller šverfšras i nœgon form eller pœ nœgot sštt, vare sig elektroniskt,

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING

TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING Karin Andersson Carina Celiné Peters Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Handledare:

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgœng till ršttssystemet

Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgœng till ršttssystemet Hinder och ŒtgŠrder fšr kvinnans tillgœng till ršttssystemet Kerstin Webmark Juridiska institutionen Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 10 p Jur. Kand.-programmet HT 99 Handledare Eva-Maria Svensson

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

VILKEN ROLL SPELAR L SNING F R PATIENTER P SJUKHUS?

VILKEN ROLL SPELAR L SNING F R PATIENTER P SJUKHUS? VILKEN ROLL SPELAR L SNING F R PATIENTER P SJUKHUS? En intervjuundersškning om sjukhusbibliotek, bokvagn och lšsning pœ Universitetssjukhuset i Malmš Marita Kristiansson Examensarbete (20 pošng) fšr magisterexamen

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Finansiella rådgivares ansvar

Finansiella rådgivares ansvar Juridiska institutionen Handelshögsskolan vid Göteborgs universitet. Finansiella rådgivares ansvar Uppsats för tillämpade studier på jur. kand.- programmet 20 poäng Författare: Robert Mjösén Handledare:

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport SERFIN 2 Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt 1999-05-05, slutrapport BFR 960664-3 BFR 960569-8 BFR 960665-8 BFR 969663-7 Skade- och erfarenhetsuppfšljning

Läs mer

Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa

Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa Goda exempel pœ landsbygdstrafik i Europa April 2000 Lisdoonvarna Mail Feeder Service Postbus, Ennis, Irland Metro Rural Parcel Bus, West Yorkshire, Storbritannien KTEL, kombinerad passagerar- och godstrafik,

Läs mer

Informationsförsörjning för nya högskolor

Informationsförsörjning för nya högskolor Informationsförsörjning för nya högskolor En modell för Helsingborgs högskolefilial. Anne Mobark Kersti Pullerits Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid

Läs mer

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs Sammanfattning Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand.programmet TillŠmpade studier, 20 p, hšstterminen 1999 Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Rehabmodul AB. Bruksanvisning. SvensksprŒkiga versionen

Rehabmodul AB. Bruksanvisning. SvensksprŒkiga versionen Bruksanvisning verlšggsmakarenª SvensksprŒkiga versionen Fšr anvšndning i IBM PC och kompatibla datorer med Windows 95/98/NT4 och Apple Macintosh datorer med MacOS 7.1 eller senare Rehabmodul AB Box 2072,

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

SŠkerhetsaspekter och systemkonstruktion

SŠkerhetsaspekter och systemkonstruktion SŠkerhetsaspekter och systemkonstruktion En presentation av jan.a.jonson@aerotechtelub.se 070-626 86 05 Disposition Bakgrund Hotbild Krav bild SŠkerhetsfunktioner Sammanfattning FrŒgor 1 Presentation Paradigmskiftet

Läs mer

För ett offensivt miljöarbete i Halland

För ett offensivt miljöarbete i Halland i För ett offensivt miljöarbete i Halland MiljšForum Halland har pœ uppdrag av LŠnsstyrelsen, Landstinget och Kommunfšrbundet i Hallands lšn tagit fram en rapport fšr hur ett offensivt miljšarbete kan

Läs mer