Lšneadministration Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lšneadministration Handbok"

Transkript

1 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok fœr ej, i nœgon del, kopieras, reproduceras, šverfšras till annat medium eller šversšttas utan skriftligt tillstœnd frœn HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, stšlls till fšrfogande under licensavtal eller annan šverenskommelse. Programmet fœr enbart anvšndas och kopieras i enlighet med avtalet. Det Šr lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller nœgot annat maskinellt lšsbart medium fšr nœgot som helst annat bruk Šn anvšndarens privata. UtgŒva februari 2001

2 InnehŒll INNEHÅLL...2 INNAN DU BÖRJAR...3 DENNA HANDBOK...3 VAD DU BEHÖVER...3 VIKTIGA BEGREPP...4 INSTALLERA HOLT LÖN...4 SÄKERHETSKOPIERING...4 Tregenerationskopiering...5 INTRODUKTION...6 BÖRJA ANVÄNDA HOLT LÖN...6 REGISTRERA NY ANSTÄLLD...9 REGISTRERA LÖNER...10 BYT LÖNEPERIOD...11 SKATTEDEKLARATION...12 ÅRSSKIFTE...13 REFERENS...14 APPLE-MENYN (MACOS)...14 HJÄLP-MENYN (WINDOWS)...14 Om HOLT Lön...14 Systemdatum (MacOS)...14 Systemdatum (Windows)...14 ARKIV-MENYN...15 Nytt företag...15 Öppna företag...15 Byt löneperiod...16 Skattedeklaration...17 Årsskifte...18 Säkerhetskopiering...19 Återställ säkerhetskopia...19 Utskrifter...20 Avsluta...20 REDIGERA-MENYN...21 LÖNER-MENYN...21 Löneberedning...22 Anställda...24 Lönearter...27 Grunduppgifter...28 Ackumulatorer...29 Globala konstanter...30 Personliga konstanter...31 Avtal...32 INDEX

3 Innan du bšrjar Denna handbok Denna handbok Šr inte en lšrobok i administration eller nœgon instruktionsbok fšr din dator utan bšr kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken fšrutsštter att du Šr všl insatt i det mest grundlšggande arbetssšttet fšr din dator. Det hšr avsnittet, ÓInnan du bšrjaró, hjšlper dig med de fšrberedelser som behšvs fšr att kunna anvšnda programmet pœ ett riktigt sštt. Det gœr igenom en del datatekniska fšrutsšttningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att gšra. I avsnittet, ÓIntroduktionÓ, fœr du lšra dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet anvšnder du nšr du fšr fšrsta gœngen skall anvšnda programmet. Samt nšr du kanske Šr osšker pœ hur en rutin som du inte anvšnt pœ lšnge fungerar. I avsnittet ÓReferensÓ gœr vi igenom varje meny-val, meny fšr meny. Det avsnittet kan du anvšnda fšr att fœ lite mer information Šn vad du finner i ÓIntroduktionÓ. Det finns Šven ytterligare rutiner som inte tas upp i ÓIntroduktionÓ, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osšker pœ hur en viss rutin fungerar bšr du alltsœ slœ upp det i referens delen. Vad du behšver (MacOS) Power Macintosh MacOS eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skšrm (Windows) Pentium 90 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skšrm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta pœ marknaden fšrekommande Laser- och blšckstrœle-skrivare vare sig dom Šr anslutna direkt till din dator eller tillgšngliga via ett till din dator anslutet nštverk. Papper Du anvšnder vanligt papper fšr din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis mœste du ha infšrskaffat programmet. 3

4 Viktiga begrepp HOLT Lšn HŠr beskrivs nœgra begrepp, som kan vara bra att kšnna till nšr du lšser denna handbok. FŠlt. Ett fšlt innehœller ett stycke information, t ex ett personnummer, ett telefonnummer eller ett belopp. De fšlt dšr du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fšltet. Post. En post bestœr av flera fšlt. Exempelvis utgšr all information om en fšretag eller en anstšlld en post. Register. Med register menas en samling poster. SŒlunda utgšr alla anstšllda ett anstšlldaregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gšr du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan fœ tillbaka en post som du en gœng har makulerat. Installera HOLT Lšn SŒ hšr installerar du programmet pœ din hœrddisk. Du bšr vara bekant med grunderna i hur du anvšnder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Lšn till din hœrddisk. 4. Starta programmet genom att šppna filen HOLT Lšn, som finns i mappen HOLT Lšn. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och fšlj instruktionerna pœ skšrmen 4. Efter installationen anvšnder du Start-knappen, eller ikonen pœ skrivbordet fšr att starta HOLT Lšn. Efter installationen Efter installationen bšr du ordna sšker fšrvaring av dina orginaldisketter. TŠnk pœ att disketter Šr kšnsliga fšr všrme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet Šr du ocksœ skyldig att se till att ingen obehšrig kan kopiera dina disketter. SŠkerhetskopiering Det finns mœnga faror som hotar ditt datasystem. Stšld, brand, datavirus, stršmavbrott eller felaktig anvšndning kan gšra att data gœr fšrlorad. Det gœr inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det gœr att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta sškerhetskopior av innehœllet pœ hœrddisken. NŠr du skall sškerhetskopiera HOLT Lšn Šr det lšttast att ta en kopia pœ hela HOLT Lšn mappen. 4

5 SŠkerhetskopiorna kan lagras pœ vanliga disketter eller pœ databand, sœ kallad tape backup. RŒdgšr med din ŒterfšrsŠljare om vilken utrustning och vilka program du behšver. TŠnk pœ att det inte ršcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgšrande Šr att du skaffar fungerande rutiner fšr sškerhetskopieringen. Vem skall sškerhetskopiera? Vem kan vikariera? NŠr skall kopiering ske? Hur skall kopior fšrvaras? Kontakta din ŒterfšrsŠljare om du vill ha rœd i dessa frœgor. Tregenerationskopiering Vad hšnder om det blir stršmavbrott just nšr du sškerhetskopierar? Eller om det uppstœr ett fel, som du upptšcker fšrst efter det att du har sškerhetskopierat? I bœda fallen blir bœde originalet i din hœrddisk och sškerhetskopian felaktiga. Lšsningen pœ detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebšr att du har tre generationer av HOLT Lšn ett original och tvœ kopior. Fšrsta generationen Šr den du arbetar med pœ hœrddisken. Andra generationen Šr den kopia som du tog senast, och tredje generationen sœledes den Šldsta kopian. Genom att du har tvœ kopior kan du alltid plocka fram den Šldsta om nœgot hšnder med den yngsta. NŠr du sškerhetskopierar tar du fram den Šldsta kopian och gšr en ny kopia pœ den disketten/bandet. Den blir dšrmed andra generationen och den fšre detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum fšr din sškerhetskopiering. 5

6 Introduktion I det hšr avsnittet gœr vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig anvšnt programmet fšrut Šr det hšr du fœr hjšlp. Ha gšrna handboken uppslagen bredvid dig medan du anvšnder programmet. Redogšrelsen Šr ganska detaljerad, sœ vid en fšrsta anblick kan det kanske verka komplicerat. Fšljer du texten steg fšr steg kommer du dock att mšrka att programmet Šr ett lšttanvšnt program. Bšrja anvšnda HOLT Lšn Innan du kan anvšnda programmet fšr din administration mœste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behšver fšr sitt arbete. VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšner-menyn. Fyll i fšretagets uppgifter i rutan som visas. AnvŠnd Tab-tangenten eller klicka med musen fšr att flytta till nšsta fšlt. Eftersom det Šr fšrsta gœngen du anvšnder programmet stšmmer kanske inte de uppgifter som visas, med de du vill anvšnda. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar.. 6

7 VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. 7

8 Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. 8

9 Registrera ny anstšlld SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. NŠr du Šr klar, klickar du pœ fliken Personuppgifter fšr att komma tillbaka till den anstšlldes grunduppgifter. Fšr att spara uppgifterna som du registrerat fšr den anstšllde skall du klicka pœ knappen Spara nedtill hšger i rutan. (Klickar du pœ fliken Lista eller knappen Avbryt, kommer dina uppgifter om den anstšllde inte att sparas). 9

10 Registrera lšner SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten, genom att klicka med musen i fšltet eller trycka pœ Enter. Klicka pœ knappen Klar nšr du Šr fšrdig. DŒ kommer du tillbaka till denna dialogruta. FortsŠtt med de švriga anstšllda tills du Šr klar. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar nedtill hšger i rutan. 10

11 Byt lšneperiod lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. HOLT Lšn Fšr att šppna och stšnga lšneperioder všljer du kommandot Byt lšneperiod i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen efter resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 11

12 Skattedeklaration Dialogrutan hšr bredvid fœr du fram genom att všlja kommandot Skattedeklaration i Arkiv-menyn. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 12

13 rsskifte Dialogrutan Œrsskifte finns under Arkiv-menyn pœ kommandot rsskifte. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. 13

14 Referens Apple-menyn (MacOS) HjŠlp-menyn (Windows) Om HOLT LšnÉ Detta kommando šppnar ett fšnster dšr du kan se vilken version av programmet du anvšnder. Du tar bort fšnstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I InstŠllningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. 14

15 Arkiv-menyn Nytt fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa ett nytt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att skapa ett nytt fšretag. ppna fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du šppna ett befintligt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att šppna ett befintligt fšretag. 15

16 Byt lšneperiodé HOLT Lšn Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen fšr resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. Knappen Šndrar namn beroende pœ om du šppnar eller stšnger en period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 16

17 SkattedeklarationÉ Dialogrutan hšr bredvid finns i Arkiv-menyn pœ kommandot Skattedeklaration. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 17

18 rsskifteé Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. Samtliga ackumulatorer fšr Œret utom de fšr semesterhantering, kommer att nollstšllas. 18

19 SŠkerhetskopieringÉ HOLT Lšn Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa en sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att spara ett nytt dokument. Ange exempelvis fšretagsnamnet, placera dig i rštt enhet, mapp och klicka pœ Spara. terstšll sškerhetskopiaé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du ŒterstŠlla en tidigare skapad sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att šppna ett befintligt dokument. Markera den sškerhetskopia du vill ŒterstŠlla, och klicka pœ Spara. 19

20 UtskrifterÉ Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du klickar pœ det fœr du fram den hšr dialogrutan och den anvšnds nšr du ska skriva ut listutskrifter. Avsluta Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Med Avsluta lšmnar du programmet. 20

21 Redigera-menyn HOLT Lšn Kom ihœg att redigera-menyns funktioner enbart gšller inom ett fšlt. Du kan inte klippa ut och klistra in hela poster eller dylikt. Lšner-menyn 21

22 LšneberedningÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Besked Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten eller genom att klicka i fšltet. Lšneart. Skriv in koden eller benšmningen. Datorn fyller ev i uppgifter om antal och -pris beroende pœ hur lšnearten Šr definierad. I annat fall fyller du i dessa manuellt. Info. HŠr anger du ev ytterligare information som du vill skall synas pœ lšnebeskedet tillsammans med texten fšr lšnearten. Antal. Ange antal av lšnearten. ç-pris. Ange styckepris fšr lšnearten. Summa. Datorn ršknar sjšlv ut summan fšr lšnearten. Avd. Ange ev avdelning som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. Proj. Ange ev projekt som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. 22

23 Konstanter HOLT Lšn Klickar du pœ fliken Konstanter kommer du till denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes konstanter. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du se den anstšlldes ackumulatorer. 23

24 AnstŠlldaÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Personuppgifter Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Nr. Detta nummer fyller datorn sjšlv i Œt dig med ledning av vad som Šr senaste anstšllningsnr i Grunduppgifter. Personnr. Den anstšlldes personnummer. Fšrnamn. Den anstšlldes fšrnamn. Efternamn. Den anstšlldes efternamn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till den anstšlldes adress. Telefon. Den anstšlldes telefonnummer. Avtal. Ange hšr vilket avtal som den anstšllde skall gœ under. Lšnetyp. Ange om den anstšllde har mœnadslšn eller timlšn. Lšneintervall. HŠr anger du hur ofta den anstšllda skall ha lšneutbetalning. Soc. Avg. NivŒ. Ange vilka sociala avgifter som skall betalas fšr den anstšllde. BetalningssŠtt. Ange hur utbetalning av den anstšlldes lšn skall ske. Kontonr. Den anstšlldes bank kontonummer fšr utbetalning av lšn. AnstŠllningsdag. Ange det datum dœ den anstšllde anstšlldes. 24

25 Slut dag. NŠr den anstšllde slutar, ange datum. Meddelande till den anstšllde. Meddelande som kommer att visas pœ den anstšlldes lšnebesked och Œrsbesked. Anteckningar. Fria anteckningar om den anstšllde. B-skatt. Om du kryssar i denna ruta kommer inte skatt eller arbetsgivaravgift att beršknas fšr den anstšllde. Konstanter Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Avtal. Information om avtalet. Summa. Summan av konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar upptill i rutan sœ visas denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes aktuella ackumulatorer. Kan redigeras genom att markera och Šndra innehœllet. Klicka pœ Spara fšr att spara Šndringarna. Nr. Numret pœ ackumulatorn. Namn. Namnet pœ ackumulatorn. Summa. Summan pœ ackumulatorn. 25

26 Enhet. Enhet pœ summan. Totalt. Ackumulatorer fšr kontrolluppgifter till den anstšllde. Period. Ackumulatorer fšr skattedeklaration till den anstšllde. Besked. Ackumulatorer till lšnebeskedet till den anstšllde. HOLT Lšn 26

27 LšnearterÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšnearter. VŠlj kommandot Lšnearter... i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Definition Dubbelklicka pœ den lšneart du vill redigera. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i definitionen fšr lšnearten. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Kontroll Om du klickar pœ fliken Kontroll upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i den kontroll ev. som skall gšlla fšr lšnearten 27

28 GrunduppgifterÉ VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšnermenyn. Fyll i dialogrutan som visas. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. Org.nr. Fyll i fšretagets organisationsnummer. Namn. Fyll i fšretagsnamnet. Adress. Fyll i fšretagets adress. Postadress. Fyll i fšretagets postadress. Kontonr. Fyll i fšretagets kontonummer. Postgiro. Fyll i fšretagets postgironummer. Senaste anstšllningsnr. Skriv i det nummer du vill bšrja pœ. UpprŠkning ett steg sker automatiskt fšr varje ny anstšlld. Avsluta period. PŒminnelse i antal dagar fšre lšneutbetalningen. Tag med nollad i betallistan. Aktiveras kryssrutan tas anstšllda utan lšn med pœ banklistan. Upplupna arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto upplupna arbetsgivaravgifter ska belasta. Arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto arbetsgivaravgifterna ska belasta. Personalens kšllskatt. Uppge vilket konto personalens kšllskatt ska belasta. 28

29 AckumulatorerÉ VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Aut. Dessa ackumulatorer skšts automatiskt. Dkl. FŠltnumret som anvšnds i skattedeklarationen. Ktr. FŠltnummer i kontrolluppgiften. Nr. Ackumulatorns nummer. Namn. Ackumulatorns namn. Enhet. Enhet som ackumulatorn ršknas i. Klickar du pœ knappen Visa kommer du till denna dialogruta. HŠr visas det vilka ackumulatorer som ska redovisas pœ lšnebeskedet och i vilken kolumn de Šr placerade. Klicka pœ listpilen och markera šnskat alternativ och skriv in en annan ledtext om den fšrvalda inte passar. Du kan skapa nya, radera och Šndra i befintliga ackumulatorer. Ledtext. Fyll i šnskad text. Ackumulatorer. HŠr stœr ackumulatorns namn och nummer 29

30 Globala konstanteré VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 30

31 Personliga konstanteré VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr registreras de konstanter som ska finnas med. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ konstanten. 31

32 AvtalÉ Lista VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. Kod. Koden pœ avtalet. Namn. Namnet pœ avtalet. Avtal Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Nr. Avtalets kod. Namn. Avtalets namn. Beskrivning. HŠr skriver du sjšlv in en fšrklarande text. 32

33 Konstanter HOLT Lšn Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 33

34 Index 34

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

Varfšr ett profilprogram?

Varfšr ett profilprogram? Profilprogram Varfšr ett profilprogram? Det ska finnas en tydlig intern profil fšr den kommunala organisationen. Denna profil ingœr som en del i ÓStrategi fšr Melleruds kommunó. Melleruds kommuns profil

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Tidigare publicerad i SprŒkbruk, grammatik och sprœkfšršndring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994, (s.25-36) Institutionen fšr nordiska sprœk, Lunds

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Tidigare publicerad i Svenskans beskrivning 22 (s.50-64) Lund University Press, 1997 1 Rubriken pœ mitt fšredrag Šr en anspelning pœ Bengt Lomans antologi med frœn

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering TRITA-NA-D9811 CID-38, KTH, Stockholm, Sweden 1998 Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering Inger Boivie, Jan Gulliksen och Ann Lantz Inger Boivie, Enator AB och CID Jan Gulliksen,

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

Tillverkningshemligheter och

Tillverkningshemligheter och Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne

Läs mer

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto

Objekt och klasser - Introduktion. Objekt. SparKonto.java 2. SparKonto.java 1. Konton.java. Ett objekt har: Ett bankkonto Objekt och klasser - Introduktion Objekt Ð Begreppet objekt Ð Hur klasser anvšnds fšr att skapa objekt Ð Fšr-definierade klasser Ð Metoder och parameteršverfšring Ð Definiera klasser Ð Modifierare Ð Statiska

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser................................... 1 2. FšrsŠkrade personer.......................................

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport SERFIN 2 Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt 1999-05-05, slutrapport BFR 960664-3 BFR 960569-8 BFR 960665-8 BFR 969663-7 Skade- och erfarenhetsuppfšljning

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs Sammanfattning Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand.programmet TillŠmpade studier, 20 p, hšstterminen 1999 Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

För ett offensivt miljöarbete i Halland

För ett offensivt miljöarbete i Halland i För ett offensivt miljöarbete i Halland MiljšForum Halland har pœ uppdrag av LŠnsstyrelsen, Landstinget och Kommunfšrbundet i Hallands lšn tagit fram en rapport fšr hur ett offensivt miljšarbete kan

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson IMIT WP: 1999_109 Datum: 1999 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology

Läs mer

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...7 1.2 Syfte...7 1.2.1 ProblemstŠllning...8 1.3 Disposition...8 1.4 Terminologi...9

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

Den nya bibliotekariens kompetens

Den nya bibliotekariens kompetens Den nya bibliotekariens kompetens -en studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå Emelie Falk Susanne Litbo-Lindström Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie 1998:11 El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie Kjell Hansson Mild 1 Göran Anneroth 2 Jan Bergdahl 3 Nils Eriksson 4 Jonas Höög 4 Eugene Lyskov 1,5 Inger Marqvardsen 6 Ole Marqvardsen

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Viktigt! Vill du ha möjligheten att återställa originalbilarna utan hemladdning läs nedan om återställning innan du börjar med installationen!

Viktigt! Vill du ha möjligheten att återställa originalbilarna utan hemladdning läs nedan om återställning innan du börjar med installationen! Ladda hem och installera önskad bil Bilar som inte är original i spelet Då spelet inte egentligen är gjort för att man skall kunna installera fler bilar måste man ersätta en av de befintliga bilarna med

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling 1999:6 Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund Stig Vinberg Frants Staugård Ulrika Lindström

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE

PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE SESAM Sida 1 (1) NŠrvaro- och sšndlista Intressent NŠrvarande Protokoll AerotechTelub Claes Wadsten, ordf. SESAM rœd Bofors AB Curt Merkell CelsiusTech Electronics AB Billy Johansson CelsiusTech System

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati?

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? IMIT WP: 2000_112 Datum: 2000 Antal sidor: 21 Institute for Management of Innovation and Technology VIRTUELL KONTAKT OCH KUNSKAPSSPRIDNING -

Läs mer

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten FOI-R--0467--SE Maj 2002 ISSN 1650-1942 Vetenskaplig rapport Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten NBC-skydd 901 82 UmeŒ TOTALF RSVARETS

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Att ta backup av Disgen Disgen påminner var 25 gång du loggar ut att det är dags att ta backup, gör det!

Att ta backup av Disgen Disgen påminner var 25 gång du loggar ut att det är dags att ta backup, gör det! Speciellt för Disgen, backup, utskrifter, bildhantering, genvägar Att ta backup av Disgen Disgen påminner var 25 gång du loggar ut att det är dags att ta backup, gör det! Nu beskriver jag hur man tar backup

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer