Lšneadministration Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lšneadministration Handbok"

Transkript

1 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok fœr ej, i nœgon del, kopieras, reproduceras, šverfšras till annat medium eller šversšttas utan skriftligt tillstœnd frœn HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, stšlls till fšrfogande under licensavtal eller annan šverenskommelse. Programmet fœr enbart anvšndas och kopieras i enlighet med avtalet. Det Šr lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller nœgot annat maskinellt lšsbart medium fšr nœgot som helst annat bruk Šn anvšndarens privata. UtgŒva februari 2001

2 InnehŒll INNEHÅLL...2 INNAN DU BÖRJAR...3 DENNA HANDBOK...3 VAD DU BEHÖVER...3 VIKTIGA BEGREPP...4 INSTALLERA HOLT LÖN...4 SÄKERHETSKOPIERING...4 Tregenerationskopiering...5 INTRODUKTION...6 BÖRJA ANVÄNDA HOLT LÖN...6 REGISTRERA NY ANSTÄLLD...9 REGISTRERA LÖNER...10 BYT LÖNEPERIOD...11 SKATTEDEKLARATION...12 ÅRSSKIFTE...13 REFERENS...14 APPLE-MENYN (MACOS)...14 HJÄLP-MENYN (WINDOWS)...14 Om HOLT Lön...14 Systemdatum (MacOS)...14 Systemdatum (Windows)...14 ARKIV-MENYN...15 Nytt företag...15 Öppna företag...15 Byt löneperiod...16 Skattedeklaration...17 Årsskifte...18 Säkerhetskopiering...19 Återställ säkerhetskopia...19 Utskrifter...20 Avsluta...20 REDIGERA-MENYN...21 LÖNER-MENYN...21 Löneberedning...22 Anställda...24 Lönearter...27 Grunduppgifter...28 Ackumulatorer...29 Globala konstanter...30 Personliga konstanter...31 Avtal...32 INDEX

3 Innan du bšrjar Denna handbok Denna handbok Šr inte en lšrobok i administration eller nœgon instruktionsbok fšr din dator utan bšr kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken fšrutsštter att du Šr všl insatt i det mest grundlšggande arbetssšttet fšr din dator. Det hšr avsnittet, ÓInnan du bšrjaró, hjšlper dig med de fšrberedelser som behšvs fšr att kunna anvšnda programmet pœ ett riktigt sštt. Det gœr igenom en del datatekniska fšrutsšttningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att gšra. I avsnittet, ÓIntroduktionÓ, fœr du lšra dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet anvšnder du nšr du fšr fšrsta gœngen skall anvšnda programmet. Samt nšr du kanske Šr osšker pœ hur en rutin som du inte anvšnt pœ lšnge fungerar. I avsnittet ÓReferensÓ gœr vi igenom varje meny-val, meny fšr meny. Det avsnittet kan du anvšnda fšr att fœ lite mer information Šn vad du finner i ÓIntroduktionÓ. Det finns Šven ytterligare rutiner som inte tas upp i ÓIntroduktionÓ, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osšker pœ hur en viss rutin fungerar bšr du alltsœ slœ upp det i referens delen. Vad du behšver (MacOS) Power Macintosh MacOS eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skšrm (Windows) Pentium 90 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skšrm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta pœ marknaden fšrekommande Laser- och blšckstrœle-skrivare vare sig dom Šr anslutna direkt till din dator eller tillgšngliga via ett till din dator anslutet nštverk. Papper Du anvšnder vanligt papper fšr din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis mœste du ha infšrskaffat programmet. 3

4 Viktiga begrepp HOLT Lšn HŠr beskrivs nœgra begrepp, som kan vara bra att kšnna till nšr du lšser denna handbok. FŠlt. Ett fšlt innehœller ett stycke information, t ex ett personnummer, ett telefonnummer eller ett belopp. De fšlt dšr du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fšltet. Post. En post bestœr av flera fšlt. Exempelvis utgšr all information om en fšretag eller en anstšlld en post. Register. Med register menas en samling poster. SŒlunda utgšr alla anstšllda ett anstšlldaregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gšr du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan fœ tillbaka en post som du en gœng har makulerat. Installera HOLT Lšn SŒ hšr installerar du programmet pœ din hœrddisk. Du bšr vara bekant med grunderna i hur du anvšnder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Lšn till din hœrddisk. 4. Starta programmet genom att šppna filen HOLT Lšn, som finns i mappen HOLT Lšn. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och fšlj instruktionerna pœ skšrmen 4. Efter installationen anvšnder du Start-knappen, eller ikonen pœ skrivbordet fšr att starta HOLT Lšn. Efter installationen Efter installationen bšr du ordna sšker fšrvaring av dina orginaldisketter. TŠnk pœ att disketter Šr kšnsliga fšr všrme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet Šr du ocksœ skyldig att se till att ingen obehšrig kan kopiera dina disketter. SŠkerhetskopiering Det finns mœnga faror som hotar ditt datasystem. Stšld, brand, datavirus, stršmavbrott eller felaktig anvšndning kan gšra att data gœr fšrlorad. Det gœr inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det gœr att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta sškerhetskopior av innehœllet pœ hœrddisken. NŠr du skall sškerhetskopiera HOLT Lšn Šr det lšttast att ta en kopia pœ hela HOLT Lšn mappen. 4

5 SŠkerhetskopiorna kan lagras pœ vanliga disketter eller pœ databand, sœ kallad tape backup. RŒdgšr med din ŒterfšrsŠljare om vilken utrustning och vilka program du behšver. TŠnk pœ att det inte ršcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgšrande Šr att du skaffar fungerande rutiner fšr sškerhetskopieringen. Vem skall sškerhetskopiera? Vem kan vikariera? NŠr skall kopiering ske? Hur skall kopior fšrvaras? Kontakta din ŒterfšrsŠljare om du vill ha rœd i dessa frœgor. Tregenerationskopiering Vad hšnder om det blir stršmavbrott just nšr du sškerhetskopierar? Eller om det uppstœr ett fel, som du upptšcker fšrst efter det att du har sškerhetskopierat? I bœda fallen blir bœde originalet i din hœrddisk och sškerhetskopian felaktiga. Lšsningen pœ detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebšr att du har tre generationer av HOLT Lšn ett original och tvœ kopior. Fšrsta generationen Šr den du arbetar med pœ hœrddisken. Andra generationen Šr den kopia som du tog senast, och tredje generationen sœledes den Šldsta kopian. Genom att du har tvœ kopior kan du alltid plocka fram den Šldsta om nœgot hšnder med den yngsta. NŠr du sškerhetskopierar tar du fram den Šldsta kopian och gšr en ny kopia pœ den disketten/bandet. Den blir dšrmed andra generationen och den fšre detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum fšr din sškerhetskopiering. 5

6 Introduktion I det hšr avsnittet gœr vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig anvšnt programmet fšrut Šr det hšr du fœr hjšlp. Ha gšrna handboken uppslagen bredvid dig medan du anvšnder programmet. Redogšrelsen Šr ganska detaljerad, sœ vid en fšrsta anblick kan det kanske verka komplicerat. Fšljer du texten steg fšr steg kommer du dock att mšrka att programmet Šr ett lšttanvšnt program. Bšrja anvšnda HOLT Lšn Innan du kan anvšnda programmet fšr din administration mœste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behšver fšr sitt arbete. VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšner-menyn. Fyll i fšretagets uppgifter i rutan som visas. AnvŠnd Tab-tangenten eller klicka med musen fšr att flytta till nšsta fšlt. Eftersom det Šr fšrsta gœngen du anvšnder programmet stšmmer kanske inte de uppgifter som visas, med de du vill anvšnda. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar.. 6

7 VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. 7

8 Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. 8

9 Registrera ny anstšlld SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. NŠr du Šr klar, klickar du pœ fliken Personuppgifter fšr att komma tillbaka till den anstšlldes grunduppgifter. Fšr att spara uppgifterna som du registrerat fšr den anstšllde skall du klicka pœ knappen Spara nedtill hšger i rutan. (Klickar du pœ fliken Lista eller knappen Avbryt, kommer dina uppgifter om den anstšllde inte att sparas). 9

10 Registrera lšner SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten, genom att klicka med musen i fšltet eller trycka pœ Enter. Klicka pœ knappen Klar nšr du Šr fšrdig. DŒ kommer du tillbaka till denna dialogruta. FortsŠtt med de švriga anstšllda tills du Šr klar. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar nedtill hšger i rutan. 10

11 Byt lšneperiod lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. HOLT Lšn Fšr att šppna och stšnga lšneperioder všljer du kommandot Byt lšneperiod i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen efter resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 11

12 Skattedeklaration Dialogrutan hšr bredvid fœr du fram genom att všlja kommandot Skattedeklaration i Arkiv-menyn. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 12

13 rsskifte Dialogrutan Œrsskifte finns under Arkiv-menyn pœ kommandot rsskifte. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. 13

14 Referens Apple-menyn (MacOS) HjŠlp-menyn (Windows) Om HOLT LšnÉ Detta kommando šppnar ett fšnster dšr du kan se vilken version av programmet du anvšnder. Du tar bort fšnstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I InstŠllningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. 14

15 Arkiv-menyn Nytt fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa ett nytt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att skapa ett nytt fšretag. ppna fšretagé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du šppna ett befintligt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att šppna ett befintligt fšretag. 15

16 Byt lšneperiodé HOLT Lšn Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Klicka pœ knappen fšr resp. period fšr att šppna en ny period, eller fšr att stšnga en šppen period. Knappen Šndrar namn beroende pœ om du šppnar eller stšnger en period. NŠr du šppnar en ny period, frœgar datorn dig efter lšneutbetalningsdatum och namn pœ perioden. NŠr du stšnger en šppen period, kommer lšnebesked, utbetalningslistor och bokfšringsunderlag att skrivas ut. 16

17 SkattedeklarationÉ Dialogrutan hšr bredvid finns i Arkiv-menyn pœ kommandot Skattedeklaration. NŠr du hšr všljer att genomfšra ett periodbyte, kommer en skattedeklaration med tillhšrande bokfšringsunderlag att skrivas ut. 17

18 rsskifteé Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du všljer att genomfšra ett Œrsskifte, kommer kontrolluppgifter till den anstšllde att skrivas ut. Samtliga ackumulatorer fšr Œret utom de fšr semesterhantering, kommer att nollstšllas. 18

19 SŠkerhetskopieringÉ HOLT Lšn Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du skapa en sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att spara ett nytt dokument. Ange exempelvis fšretagsnamnet, placera dig i rštt enhet, mapp och klicka pœ Spara. terstšll sškerhetskopiaé Med det hšr kommandot som finns i Arkiv-menyn kan du ŒterstŠlla en tidigare skapad sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att šppna ett befintligt dokument. Markera den sškerhetskopia du vill ŒterstŠlla, och klicka pœ Spara. 19

20 UtskrifterÉ Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. NŠr du klickar pœ det fœr du fram den hšr dialogrutan och den anvšnds nšr du ska skriva ut listutskrifter. Avsluta Det hšr kommandot finns i Arkiv-menyn. Med Avsluta lšmnar du programmet. 20

21 Redigera-menyn HOLT Lšn Kom ihœg att redigera-menyns funktioner enbart gšller inom ett fšlt. Du kan inte klippa ut och klistra in hela poster eller dylikt. Lšner-menyn 21

22 LšneberedningÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšner. VŠlj kommandot LšneberedningÉ i Lšnermenyn. DŒ visas denna dialogruta. Besked Dubbelklicka pœ den person som du vill registrera lšn pœ. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr lšnen. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten eller genom att klicka i fšltet. Lšneart. Skriv in koden eller benšmningen. Datorn fyller ev i uppgifter om antal och -pris beroende pœ hur lšnearten Šr definierad. I annat fall fyller du i dessa manuellt. Info. HŠr anger du ev ytterligare information som du vill skall synas pœ lšnebeskedet tillsammans med texten fšr lšnearten. Antal. Ange antal av lšnearten. ç-pris. Ange styckepris fšr lšnearten. Summa. Datorn ršknar sjšlv ut summan fšr lšnearten. Avd. Ange ev avdelning som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. Proj. Ange ev projekt som du vill att lšnearten skall bokfšras pœ. 22

23 Konstanter HOLT Lšn Klickar du pœ fliken Konstanter kommer du till denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes konstanter. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du se den anstšlldes ackumulatorer. 23

24 AnstŠlldaÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera en ny anstšlld. VŠlj kommandot AnstŠlldaÉ i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Personuppgifter Klicka pœ knappen Ny upptill hšger i rutan. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i uppgifterna fšr den anstšllde. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Nr. Detta nummer fyller datorn sjšlv i Œt dig med ledning av vad som Šr senaste anstšllningsnr i Grunduppgifter. Personnr. Den anstšlldes personnummer. Fšrnamn. Den anstšlldes fšrnamn. Efternamn. Den anstšlldes efternamn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till den anstšlldes adress. Telefon. Den anstšlldes telefonnummer. Avtal. Ange hšr vilket avtal som den anstšllde skall gœ under. Lšnetyp. Ange om den anstšllde har mœnadslšn eller timlšn. Lšneintervall. HŠr anger du hur ofta den anstšllda skall ha lšneutbetalning. Soc. Avg. NivŒ. Ange vilka sociala avgifter som skall betalas fšr den anstšllde. BetalningssŠtt. Ange hur utbetalning av den anstšlldes lšn skall ske. Kontonr. Den anstšlldes bank kontonummer fšr utbetalning av lšn. AnstŠllningsdag. Ange det datum dœ den anstšllde anstšlldes. 24

25 Slut dag. NŠr den anstšllde slutar, ange datum. Meddelande till den anstšllde. Meddelande som kommer att visas pœ den anstšlldes lšnebesked och Œrsbesked. Anteckningar. Fria anteckningar om den anstšllde. B-skatt. Om du kryssar i denna ruta kommer inte skatt eller arbetsgivaravgift att beršknas fšr den anstšllde. Konstanter Klicka pœ fliken Konstanter upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i de všrden som gšller fšr den anstšllde. Du skall endast fylla i de všrden fšr den anstšllde som skall avvika frœn de všrden som anges under rubriken Avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Avtal. Information om avtalet. Summa. Summan av konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. Ackar Klickar du pœ fliken Ackar upptill i rutan sœ visas denna dialogruta. HŠr ser du den anstšlldes aktuella ackumulatorer. Kan redigeras genom att markera och Šndra innehœllet. Klicka pœ Spara fšr att spara Šndringarna. Nr. Numret pœ ackumulatorn. Namn. Namnet pœ ackumulatorn. Summa. Summan pœ ackumulatorn. 25

26 Enhet. Enhet pœ summan. Totalt. Ackumulatorer fšr kontrolluppgifter till den anstšllde. Period. Ackumulatorer fšr skattedeklaration till den anstšllde. Besked. Ackumulatorer till lšnebeskedet till den anstšllde. HOLT Lšn 26

27 LšnearterÉ Lista SŒ hšr gœr det till att registrera lšnearter. VŠlj kommandot Lšnearter... i Lšner-menyn. DŒ visas denna dialogruta. Definition Dubbelklicka pœ den lšneart du vill redigera. DŒ visas denna dialogruta. Fyll i definitionen fšr lšnearten. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller genom att klicka i fšltet. Kontroll Om du klickar pœ fliken Kontroll upptill i rutan. DŒ visas denna dialogruta. HŠr fyller du i den kontroll ev. som skall gšlla fšr lšnearten 27

28 GrunduppgifterÉ VŠlj GrunduppgifterÉ i Lšnermenyn. Fyll i dialogrutan som visas. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna. Org.nr. Fyll i fšretagets organisationsnummer. Namn. Fyll i fšretagsnamnet. Adress. Fyll i fšretagets adress. Postadress. Fyll i fšretagets postadress. Kontonr. Fyll i fšretagets kontonummer. Postgiro. Fyll i fšretagets postgironummer. Senaste anstšllningsnr. Skriv i det nummer du vill bšrja pœ. UpprŠkning ett steg sker automatiskt fšr varje ny anstšlld. Avsluta period. PŒminnelse i antal dagar fšre lšneutbetalningen. Tag med nollad i betallistan. Aktiveras kryssrutan tas anstšllda utan lšn med pœ banklistan. Upplupna arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto upplupna arbetsgivaravgifter ska belasta. Arbetsgivaravgifter. Uppge vilket konto arbetsgivaravgifterna ska belasta. Personalens kšllskatt. Uppge vilket konto personalens kšllskatt ska belasta. 28

29 AckumulatorerÉ VŠlj AckumulatorerÉ i Lšnermenyn. Nu visas denna dialogruta. ndra, radera och lšgg till de ackumulatorer som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Aut. Dessa ackumulatorer skšts automatiskt. Dkl. FŠltnumret som anvšnds i skattedeklarationen. Ktr. FŠltnummer i kontrolluppgiften. Nr. Ackumulatorns nummer. Namn. Ackumulatorns namn. Enhet. Enhet som ackumulatorn ršknas i. Klickar du pœ knappen Visa kommer du till denna dialogruta. HŠr visas det vilka ackumulatorer som ska redovisas pœ lšnebeskedet och i vilken kolumn de Šr placerade. Klicka pœ listpilen och markera šnskat alternativ och skriv in en annan ledtext om den fšrvalda inte passar. Du kan skapa nya, radera och Šndra i befintliga ackumulatorer. Ledtext. Fyll i šnskad text. Ackumulatorer. HŠr stœr ackumulatorns namn och nummer 29

30 Globala konstanteré VŠlj Globala konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 30

31 Personliga konstanteré VŠlj Personliga konstanteré i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr registreras de konstanter som ska finnas med. ndra, radera och lšgg till de konstanter som du behšver. NŠr du Šr klar klickar du pœ knappen Klar. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ konstanten. 31

32 AvtalÉ Lista VŠlj AvtalÉ i Lšner-menyn. Nu visas denna dialogruta. HŠr kan du Šndra, radera och lšgga till de avtal som du behšver. Kod. Koden pœ avtalet. Namn. Namnet pœ avtalet. Avtal Om du markerar ett avtal och klickar pœ fliken Avtal upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr visas avtalets kod, namn och en fšrklarande beskrivning till denna. Nr. Avtalets kod. Namn. Avtalets namn. Beskrivning. HŠr skriver du sjšlv in en fšrklarande text. 32

33 Konstanter HOLT Lšn Om du klickar pœ fliken Konstanter upptill i rutan kommer du till denna dialogruta. HŠr kan du redigera de summor som skall gšlla fšr detta avtal. Nr. Numret pœ konstanten. Namn. Namnet pœ konstanten. Summa. Summan pœ konstanten. Enhet. Enheten pœ summan. 33

34 Index 34

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande

Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön. Årsskifte januari 2015. Förberedelser & genomförande Årsskiftesrutiner (december 2014) FLEX Lön Årsskifte januari 2015 Förberedelser & genomförande Bäste kund! Det börjar närma sig årsbyte i systemet och vi på FLEX Lön skulle vilja informera er kunder om

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB

DU-INSTRUKTIONER. Användarhandbok. Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB DU-INSTRUKTIONER Användarhandbok Datorstöd för Installatörer från Svensk Dataförvaltning AB Svensk Dataförvaltning AB, Telefon 031-711 96 30, info@sdfab.se 1 1 INSTALLATION...4 1.1 HÅRD OCH MJUKVARUKRAV...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer