kylskåp BRUKSANVISNING ERM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07"

Transkript

1 kylskåp BRUKSANVISNING ERM S

2 Viktig information om sškerhet Det Šr av stšrsta vikt att denna bruksanvisning fšrvaras tillsammans med skœpet fšr framtida behov. LŒt alltid bruksanvisningen fšlja med skœpet vid flyttning eller Šgarbyte, sœ att den som anvšnder skœpet kan lšsa om alla funktioner och sškerhetsfšreskrifter. Dessa varningar motiveras av sškerhetsskšl. Det Šr viktigt att du tar del av dem innan skœpet installeras och anvšnds. AllmŠnna sškerhetsfšreskrifter SkŒpet skall skštas av vuxna. LŒt aldrig barn ršra reglagen eller leka med det. Det kan vara farligt att Šndra specifikationer eller gšra Šndringar i skœpet. StŠng alltid av skœpet och dra ur stickproppen fšre rengšring eller service. SkŒpet Šr tungt. Var fšrsiktig nšr skœpet flyttas. Iskuber kan ge upphov till frysskador om de Šts direkt ur frysfacket. Hantera alltid skœpet med stšrsta fšrsiktighet fšr att undvika skador pœ kylaggregatet (risk fšr vštskelšckage). SkŒpet skall inte placeras i nšrheten av nœgon všrmekšlla som t.ex. spis eller diskmaskin. UtsŠtt inte skœpet fšr direkt solbelysning under lšngre perioder. Sšrj fšr tillršckligt ventilation av skœpets baksida fšr att undvika skador pœ kylkretsen. AnvŠnd aldrig andra elektriska apparater (t ex glassmaskiner) inuti skœpet. Service/reparation Alla elarbeten som kršvs fšr att installera skœpet mœste utfšras av en behšrig elektriker eller fackman. Service skall utfšras av ett auktoriserat servicefšretag. AnvŠnd endast original reservdelar. Fšrsšk aldrig att reparera skœpet pœ egen hand. Reparationer som utfšrs av personer med otillršckliga kunskaper kan fšrorsaka personskador eller Šnnu svœrare fel pœ produkten. Kontakta nšrmaste servicefšretag och anvšnd alltid originaldelar. Detta skœp innehœller kolvšten i kylkretsen; underhœll och omladdning fœr dšrfšr endast utfšras av en auktoriserad tekniker. AnvŠnd aldrig metallfšremœl vid rengšring av skœpet, eftersom detta kan fšrorsaka skador. AnvŠndning Var noga med att fšlja tillverkarens rekommendationer avseende fšrvaringstid. Se motsvarande anvisningar. SkŒpets innermodul innehœller kanaler fšr kylmedium. Om dessa punkteras kan skœpet skadas allvarligt och matvarorna fšrstšras. ANV ND D RF R ALDRIG VASSA F REM L fšr att skrapa bort frost eller is. Frost avlšgsnas med den isskrapa som medfšljer skœpet. Massiv is fœr aldrig brytas eller huggas loss frœn skœpet. LŒt alltid isen smšlta av sig sjšlv vid avfrostning. Se avfrostningsanvisningarna. Fšrvara aldrig kolsyrad eller mousserande dryck i frysen. De kan nšmligen explodera och skada skœpet. Avfrostningen fœr inte p skyndas pœ annat sštt Šn som rekommenderas av tillverkaren. Mekaniska eller andra artificiella hjšlpmedel fœr inte anvšndas. Installation Se till att nštsladden inte kommer i klšm under skœpet. Viktigt: om nštkabeln skadas mœste den bytas ut med en specialkabel eller en sats som kan bestšllas frœn tillverkaren eller serviceverkstšder. Kondensorn och kompressorn pœ skœpets baksida všrms upp ordentligt under normal anvšndning.av sškerhetsskšl mœste ventilationen dšrfšr uppfylla minimikraven enligt motsvarande figur. Observera: Se till att ventilationsšppningarna inte blockeras eller sštts igen. Vissa delar av skœpet všrms upp under anvšndning. Sšrj dšrfšr fšr tillršcklig ventilation. BristfŠllig ventilation kan leda till att komponenter skadas och att matvaror fšrstšrs. Se installationsanvisningarna. Komponenter som všrms upp bšr inte vara Œtkomliga. Placera dšrfšr skœpet, om mšjligt, med dessa delar mot en všgg. Om skœpet har transporterats horisontalt finns risk fšr att oljan i kompressorn har tršngt in i kylkretsen. VŠnta dšrfšr minst tvœ timmar innan skœpet kopplas in sœ att oljan hinner rinna tillbaka till kompressorn. SkŒpet Šr avsett fšr fšrvaring av matvaror fšr normalt hushœllsbruk enl. denna anvisning. Fryst mat bšr inte frysas om efter upptining. 2 Tryckt pœ miljšvšnligt tillverkat papper

3 Miljšskydd Denna skœp innehœller inte gaser som kan skada ozonlagret. Detta gšller sœvšl kylkrets som isoleringsmaterial. SkŒpet fœr inte hanteras som normalt hushœllsavfall. Undvik att skada kylaggregatet, sšrskilt pœ baksidan nšra všrmevšxlaren. Information om lokala regler fšr avfallshantering kan erhœllas frœn kommunala myndigheter. De material i detta skœp som Šr mšrkta med symbolen kan Œtervinnas. InnehŒllsfšrteckning SŠkerhetsinformation AnvŠndning Fšre igœngsšttning / IgŒngsŠttning / Justering av temperatur / Inredning RŒd Skštsel Avfrostning Rengšring / InvŠnding belysning Om nœgot inte fungerar Konsumentkontakt Reklamation / Konsumentkontakt / Service och reservdelar Tekniska data Installation Uppackning Elektrisk anslutning OmhŠngning av dšrr Montering av skœpet

4 AnvŠndning Fšre igœngsšttning Innan skœpet tas i bruk skall den typiska lukten av ny produkt tas bort genom tvšttning med Ijummet vatten och en mild tvœllšsning. AnvŠnd inte nœgot skurpulver. Inredning Hyllor KylskŒpet har flera invšndiga skenor, vilket gšr att hyllorna kan placeras efter behov och šnskemœl. IgŒngsŠttning SŠtt in stickproppen i všgguttaget och skjut knapp A (Fig.) till lšge ÒIÓ (funktionslampan Iyser). D040 Vrid termostatknappen, šverst till hšger i kylutrymmet, till mellanlšget fšrbi ÇOÈ-lŠget). SkŒpet stšngs av genom att vrida termostaten till dess att pilen stœr mitt fšr symbolen ÇOÈ. A Hyllorna i dšrren kan justeras i hšjdled. PŒ sœ sštt kan man fšrvara matvaror i olika storlekar hšr. Dra fšrsiktigt hyllan i pilens riktning tills den slšpper. Placera därefter hyllan i önskat läge. Justering av temperatur Vrid termostatknappen šverst till hšger i kylutrymmet till mellanlšget fšrbi ÇOÈ-lŠget. Temperaturen regleras automatiskt. Mindre kallt: vrid termostaten till en lšgre siffra. Kallare: vrid termostaten till en hšgre siffra. DŒ rštt lšge faststšlls mœste man ta med i berškningen att fšljande faktorer kan pœverka temperaturen i skœpet: omgivande temperaturer; hur ofta dšrren šppnas; mšngden fšrvarade livsmedel; skœpets placering. 4

5 RŒd Energibesparing SkŒpet skall inte stšllas upp i nšrheten av spisar, všrmeelement eller andra všrmekšllor. Vid hšg omgivningstemperatur arbetar kompressorn oftare och lšngre. TillrŠcklig ventilation i skœpets sockel och pœ skœpets baksida mœste vara garanterad. TŠck aldrig šver luftningsšppningarna. LŒt dšrren stœ šppen sœ kort tid som mšjligt. Om termostaten Šr instšlld pœ maximal kyla, vid t.ex. hšg omgivningstemperatur, kan det intršffa att kylen inte slœr ifrœn, med frostbildning pœ evaporatorns bakre všgg som fšljd. I den situationen Šr det nšdvšndigt att sšnka termostaten sœ att den automatiska avfrostningen kan ske i energibesparande syfte. StŠll inte in varma rštter i skœpet. Varma rštter skall fšrst svalna. Kondensorn pœ skœpets baksida skall alltid hœllas ren. Kylning av livsmedel KylskŒpet Šr avsett fšr drycker och livsmedel som dagligen behšvs. Fšr att kylskœpet skall fungera pœ bšsta sštt fœr ingen varm mat eller Œngande vštskor (som t.ex. soppor och buljong) placeras i kylskœpet. Livsmedel som kan pœverka smaken hos vissa fšdošmnen mœste tšckas šver med exempelvis aluminium- eller plastfolie. HŠr nedan nœgra praktiska rœd: Kštt, fisk: Packa in fšrst kštt i plastfolie och placera det pœ glasskivan. PŒ sœ sštt kan ni fšrvara kšttet i hšgst 1-2 dagar. Kokt mat, charkvaror etc.: skall fšrvaras švertšckta. De kan placeras pœ vilken hylla som helst. Frukt och gršnsaker: efter rengšring och tvšttning fšrvaras de i gršnsakslœdan. Smšr och ost: fšrvaras i sšrskilda askar eller i aluminium- eller plastfolie/plastpœsar sœ att de inte kommer i kontakt med luften. Mjšlk: i všl tillslutna fšrpackningar fšrvaras den pœ hyllorna pœ dšrrens insida. Skštsel Drag alltid ur stickkontakten ur všgguttaget innan rengšring sker. Viktigt Detta skœp innehœller kolvšten i kylenheten. UnderhŒll och pœfyllning ska dšrfšr utfšras endast av auktoriserade tekniker. Kom ihœg att rengšra avloppshœlet mitt i avfrostningsršnnan regelbundet fšr att fšrhindra att vattnet rinner šver och droppar ner pœ matvarorna i kylskœpet. AnvŠnd den renspinne som redan sitter i avloppshœlet. Avfrostning Frost avlšgsnas automatiskt frœn avdunstningselementet varje gœng kompressorn stannar vid normal anvšndning av kylskœpet. SmŠltvattnet rinner ut genom ett avloppshœl till en sšrskild behœllare ovanfšr kompressorn pœ skœpets baksida, dšr det sedan avdunstar. D037 5

6 Rengšring SkŒpet fœr aldrig rengšras med Œngrengšringsapparater. Fukt kan komma in i elektriska enheter, risk fšr stršmstšt! Het Œnga kan leda till skador pœ plastdelarna. AnvŠnd inga rengšringsmedel som kan repa. TvŠtta ur kylen invšndigt och utvšndigt med Ijumt vatten och milt diskmedel. InvŠndig belysning Koppla frœn skœpet fšre lampbytet, dra ur nštkontakten eller stšng av stršmmen alt. vrid ur sškringen. 1. Skruvarna i lampans skyddsglas skruvas ur. 2. Den ršrliga delen tas bort enl. ritningen. 3. Byt ut den defekta lampan. 4. SŠtt i lampskyddet igen och vrid in slitsskruven. Glšdlampans typ och styrka Šr angivna pœ lampans skyddskœpa. AvstŠllning Drag ur všggkontakten. Plocka bort all mat ur skœpet. Frosta av och gšr skœpet rent invšndigt, inklusive alla tillbehšr. LŠmna dšrren pœ glšnt, sœ att luften kan cirkulera fritt och att uppkomst av mšgel och obehaglig lukt fšrhindras. D411 Om nœgot inte fungerar NŠr skœpet inte fungerar pœ šnskat sštt kan det bero pœ nœgot man enkelt kan rštta till sjšlv. LŠs igenom och fšlj tabellen sœ behšver inte service bestšllas i onšdan. SkŒpet arbetar inte SkŒpet kyler fšr starkt Problem Livsmedlen Šr fšr varma. Vatten pœ kylutrymmets botten eller pœ fšrvaringsytorna. Ovanliga ljud Undanršjning SkŒpet Šr ej nštanslutet; koppla in skœpet. NŠtkontakten Šr inte isatt eller lšs; sštt i nštkontakten. SŠkringen har gœtt eller Šr defekt; kontrollera sškringen, byt ut den vid behov. VŠgguttaget Šr defekt; stšrningar i stršmnštet ŒtgŠrdas av Din elspecialist. Vrid temperaturregulatorn kortvarigt till en varmare instšllning. Temperaturen Šr inte korrekt instšlld; se avsnitt "Justering av temperatur" SkŒpet stœr bredvid en všrmekšlla; se avsnitt "Placering". Dšrren har varit šppen en lšngre tid; dšrren skall stœ šppen sœ kort tid som mšjligt. Inom de sista 24 timmarna har stšrre mšngder varma livsmedel lagrats in. SmŠltvatten-avloppshŒlet Šr tilltšppt.; se avsnitt ÒAvfrostningÓ. Ljud Šr karakteristiska fšr skœpet. NŠr kšldmediet stršmmar in i tunna ršr hšrs ett bubblande eller plaskande ljud. ven efter kompressorns frœnkoppling hšrs detta ljud en liten stund. NŠr kompressorn arbetar hšrs ett brummande ljud. NŠr kompressorn kopplas till eller frœn uppstœr ett klickande ljud. 6

7 Konsumentkontakt Om skœpet efter dessa kontroller ŠndŒ inte fungerar tillfredsstšllande, kontakta nšrmaste servicestation eller detaljhandlare. Fšr att fœ en snabb service Šr det viktigt, att Ni uppger modell och serienummer pœ Er frys, vilket stœr angivet pœ frysens mšrkplœt lšngst ner till všnster. Reklamation Vid fšrsšljning till konsument i Sverige gšller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihœg att spara kvittot fšr eventuell reklamation. Konsumentkontakt Har du frœgor angœende produktens funktion eller anvšndning, ber vi dig att kontakta vœr konsumentkontakt pœ tel.nr: eller via pœ vœr hemsida Service och reservdelar Har du frœgor om eller vill bestšlla service eller reservdelar ber vi dig att kontakta ŒterfšrsŠljaren eller vœr rikstšckande service pœ tel eller via pœ Se adressen till ditt nšrmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under HushŒllsutrustning, vitvaror - service. Innan du bestšller service, kontrollera fšrst om du kan avhjšlpa felet sjšlv. HŠr i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan ŒtgŠrda dem. Observera, elektriska fel skall alltid ŒtgŠrdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp fšljande enligt dataskylten: Modellbeteckning: Produktnummer: Serienummer: Inkšpsdatum: Hur och nšr upptršder felet? Tekniska data Dimensioner Hšjd Djup Bredd 877 mm 545 mm 565 mm Tekniska data framgår av typskylten till vänster inuti skåpet. Installation Uppackning Kontrollera att skœpet ej Šr skadat. OBS! Eventuella transportskador skall anmšlas senast inom sju dagar till den som har ansvaret fšr transporten. Om detta skåp skall ersätta ett äldre skåp med lås (spärr), måste man se till att låset är obrukbart innan det gamla skåpet kasseras. Detta för att förhindra att det orsakar livsfara för barn. 7

8 Placering KylskŒpet skall inte placeras nšra element, ugnar eller vara utsatt fšr direkt solljus eller nšra andra všrmekšllor (ugn, kškselement eller skarpt solljus). Klimatklassen finns angiven pœ typskylten som befinner sig pœ všnster sida inuti skœpet. NedanstŒende tabell visar omgivningstemperaturen fšr de olika klimatklasserna: Klimatklass SN N ST T fšr omgivningstemperatur +10 till +32 C +16 till +32 C +18 till +38 C +18 till +43 C NŠr det gšller inbyggnad och eventuell omhšngning av dšrren, var god lšs vad som sšgs i motsvarande stycke. Elektrisk anslutning Kontrollera innan anslutningen att spšnning och frekvens šverensstšmmer med mšrkskylten. En spšnningsvariation ±6% kan accepteras. Det Šr nšdvšndigt att man ansluter frysen till skyddsjordat uttag. Fšr detta ŠndamŒl har matningskabeln en speciell jordkontakt. Om kontakterna i Ert ledningssystem ej Šr jordade, skall frysen anslutas till en separat jordningskabel av behšrig elektriker i enlighet med rœdande sškerhetsbestšmmelser. Tillverkaren avsšger sig allt ansvar vid olycksfall om denna sškerhetsregel ej efterfšljs. Denna apparat Šr i šverenstšmmelse med fšljande EG-direktiv: - 73/23 EEG av den (lœgspšnning) och senare Šndringar; - 87/308 EEG av den (dšmpning av radiobrus) och senare Šndringar; - 89/336 EEG av den (elektromagnetisk kompatibilitet) och senare Šndringar. Utrustningen ska kunna kopplas frœn nštet. Det Šr dšrfšr nšdvšndigt att kontakten gœr att komma Œt efter installationen. SŠkerhet SkŒpet Šr endast avsett att anvšndas enligt denna bruksanvisning. AnvŠndes den fšr andra ŠndamŒl kan det uppstœ risker fšr person- eller sakskador. Gšr inte ingrepp i skœpet. Felaktiga ŒtgŠrder kan Šven de leda till personskador eller funktionsfel. OmhŠngning av dšrr 1. De tvœ skruvarna till de nedre gœngjšrnen (A) och (B) skruvas ur och dšrren tas av det šversta stiftet (fig -C). 2. Stift (C) skruvas ur och skruvas i pœ motsatt sida. 3. Dšrren sštts pœ igen. 4. De nedre gœngjšrnen monteras (de sštts naturligtvis i samma position, men pœ motsatt sida). 5. Dšrrhandtaget (D) skruvas ur och skruvas i pœ motsatt sida. Handtagets fastgšringshœl Šr tšckta av plasthšttor. Dessa tas ur och monteras pœ motsatt sida i de nu tomma hœlen. 6. Dšrrhandtaget kan monteras nedtill pœ dšrren, om apparaten skall byggas in i ett mycket hšgt kškskœp. 8

9 Montering av skœpet NischmŒtt (fig.) SkŒpet skjuts in i nischen och gšrs fast med de fyra skruvarna (tvœ till všnster och tvœ till hšger), som medfšljer skœpet. (se fig.). Ventilationsgallret (E), som ocksœ medfšljer skœpet, sštts pœ plats med ett lštt tryck. 9

10

11

12 Electrolux HemProdukter AB S Stockholm ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

KYL-OCH FRYSSKÅP KJØLE-OG FRYSESKAP KØLE-FRYSESKAB JÄÄKAAPPIPAKASTIN ïéãéñàãúçàä-åéêéáàãúçàä

KYL-OCH FRYSSKÅP KJØLE-OG FRYSESKAP KØLE-FRYSESKAB JÄÄKAAPPIPAKASTIN ïéãéñàãúçàä-åéêéáàãúçàä Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje àìòúappleûíˆëfl ÔÓ ÛÒÚ ÌÓ Íe Ë ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË ÔappleË Óapple KYL-OCH FRYSSKÅP KJØLE-OG FRYSESKAP KØLE-FRYSESKAB JÄÄKAAPPIPAKASTIN ïéãéñàãúçàä-åéêéáàãúçàä

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX OEKOS.2944-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/620270

Din manual AEG-ELECTROLUX OEKOS.2944-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/620270 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX OEKOS.2944-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot!

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot! DatortillŠmpningar Det har hšnt nœgot! 1945: 1995: DatortillŠmpningar? Vad skall vi egentligen prata om? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? Nej! Vi har sett: n en bil

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX SANTO3232-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GN86VCYL1R. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

Bruksanvisning. kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8

Bruksanvisning. kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8 Bruksanvisning SE kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8 We were thinking of you when we made this product SE electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning 58

Läs mer

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning K71.. H / K71.. V.. Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar och varningar... 3 Råd beträffande skrotning... 5 Medföljer leveransen... 5 Observera rumstemperatur och ventilation... 6 Ansluta skåpet...

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

BRUKSANVISNING KS 344 56-01

BRUKSANVISNING KS 344 56-01 BRUKSANVISNING SE KS 344 56-01 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

bruksanvisning KF1185DA+

bruksanvisning KF1185DA+ bruksanvisning KF1185DA+ Innehåll FÖRE ANVÄNDNING AV KYL-/FRYSSKÅPET... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 10 pošng HT 1999 UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE Stefan Wik, 551118-6214 Handledare:

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZRB29NC http://sv.yourpdfguides.com/dref/645166

Din manual ZANUSSI ZRB29NC http://sv.yourpdfguides.com/dref/645166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZRB29NC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut?

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Jur. kand.-programmet TillŠmpade studier, 20 p VT 2000 Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? En uppsats om ršttskraft, retroaktivitet och

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

bruksanvisning KF 1166 H A+

bruksanvisning KF 1166 H A+ bruksanvisning KF 1166 H A+ Innehåll FÖRE ANVÄNDNING AV KYL-/FRYSSKÅPET... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr

Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr Bruksanvisning Frysskåp, integrerbart, fast dörr 181010 7082542-02 IG/ SIG... 6 Snabbguide Innehåll 1 Snabbguide... 2 1.1 Apparat- och utrustningsöversikt... 2 1.2 Användningsområde... 2 1.3 Konformitet...

Läs mer

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRY I GB F Innehållsförteckning Installation, 58 Placering och anslutning Italiano, 1 English, 9 DE NL Deutsch, 25 Nederlands, 33 PT Français, 17 E Espanol, 41 RU Beskrivning

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Freestanding and Built-in under version Frei stehende Version und Einbauversion. Version pose libre et version encastrable. Versione normale e versione da incasso.

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Störningsupplevelse av buller i klassrum

Störningsupplevelse av buller i klassrum 1997:21 Störningsupplevelse av buller i klassrum Pär Lundquist Kjell Holmberg arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för fysiologi och teknik Bitr enhetschef: Ulf Landström a Fšrord 1991 utvidgades Arbetsmiljšlagen

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 00/00S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Mått och tekniska specifikationer s 3 Inbyggnad s 4 Cave 40 s 4 Cave 00S s 5 Användning och underhåll

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Bolagsordningen i fšrsvaret mot

Bolagsordningen i fšrsvaret mot Henrik Hšfde Bolagsordningen i fšrsvaret mot fientliga fšretagsfšrvšrv TillŠmpade studier pœ Jur.Kand.-Programmet, 20 p Gšteborg HT 1999 Handledare: Professor Rolf Dotevall Sammanfattning Fšreteelsen att

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer