BRUKSANVISNING KYLSKÅP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KYLSKÅP"

Transkript

1 BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB ARA

2 Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt riktigt och sörjer för ett normalt underhåll. Läs därför noga igenom denna bruksanvisning med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta. änligen Asko Hushåll AB MASKININFORMATION SE PÅ MASKINENS DATASKYLT OCH ANTECKNA FÖLJANDE: DIN MASKINS TYP- OCH TILLERKNINGSNUMMER: INKÖPS DATUM OCH INSTALLATIONSDATUM: TELEFONNUMMER TILL NÄRMASTE MÄRKESSERICE: OBS! Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra teknisk data och ev. tryckfel. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING iktig information om säkerhet 4 Installation 5 Uppackning och transportskador 5 Rengöring 5 Uppställning 5 Elanslutning 5 Montering av handtag 6 Emballage och tillbehör 6 Omhängning av skåp med 2 dörrar 6 Omhängning av skåp med 1 dörr 9 Så används skåpet 10 Inredning 10 Skåpets funktion 11 Så används kylen 11 Skötsel 11 Rengöring 11 Belysning 12 Om skåpet inte fungerar 12 Ljud 13 Tekniska uppgifter 13 Garanti 14 Service och reservdelar 14 Dataskylten 14 3

4 IKTIG INFORMATION OM SÄKERHET Skåpet uppfyller de bestämmelser som gäller för elektrisk utrustning. (CEI /CEI61-56) Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan skåpet installeras och tas i bruk. Alla som använder skåpet, skall känna till hur skåpet används. Spara bruksanvisningen och låt den följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte. Skador som uppstår genom felinstallation eller användarfel täcks inte av garantin. Skulle du ändå behöva hjälp med service kan du kontakta din återförsäljare som hjälper dig med att ta kontakt med vårt rikstäckande servicenät. Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används den på annat sätt kan det finnas risk för skada både på person och egendom. Skåpet skall skötas av vuxna. Behörig fackman skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp, även byte eller förlängning av den elektriska anslutningskabeln. Gör inga ändringar själv i skåpet. Tillräcklig ventilation måste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar. Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation. Placera inte frysvaror eller blommor ovanpå skåpet. Fukt och kyla kan skada kontrollenheten. Anslutningskabeln får inte komma i kläm när skåpet installeras eller flyttas. Stäng alltid av skåpet och drag ut stickproppen före rengöring. Drag i stickproppen, inte i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig. Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller köldmedium. Om kylsystemet punkteras kan skåpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn (kylplattan) och rörslingorna som finns inuti och inbyggda i skåpet. Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet för första gången startas bör det stå på plats minst 30 minuter eller, om skåpet transporterats liggande, minst 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats. Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att skåpet startats första gången. Skåpet är tungt! Utskjutande metalldelar och kanter på baksidan och under skåpet kan vara vassa. ar försiktig när skåpet flyttas. Använd handskar. ARNING! Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor i kyl- och frysutrymmen. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller burkar av glas i frys. Glaset kan spricka. Använd aldrig elektriska maskiner i skåpet, t ex glassmaskiner. ID SKROTNING! Tag bort dörrarna innan skrotningen så att lekande barn inte blir instängda i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget. Lämna det gamla skåpet till en återvinningsanläggning så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön. Detta skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Köldmediet anges på typskylten som sitter i skåpet, se punkten typskylt. Köldmediet R600a är ett rent kolväte. För dessa skåp är det viktigt att nedan angivna regler följs: Skåpet skall stå i ett väl ventilerat rum och får inte placeras bakom stängd dörr i ett litet utrymme, t ex skafferi. entilationsutrymmet under och bakom skåpet får inte täppas till. Använd aldrig vassa föremål eller värmeapparater, såsom hårtork, vid avfrostningen. 4

5 INSTALLATION Uppackning och transportskador Kontrollera att skåpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till återförsäljaren. Lämna emballaget för återvinning. Låt aldrig barn leka med emballaget! Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. Rengöring Tvätta först skåpet invändigt med ett milt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull eller lösningsmedel etc. Låt skåpet torka helt. Uppställning Ställ skåpet på torr och sval plats. Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla, t ex spis eller diskmaskin. Skåpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16 C och +32 C. Lägsta rumstemperatur under drift är +13 C. Avrinningshålet. Kontrollera att avrinningshålet längst in i kyldelen är rent och tänk på att inte ställa matvaror mot evaporator (kylplattan) så att kondensvattnet från den kan rinna fritt i skåpet. Fig.3 Plan uppställning. Det är viktigt att skåpet står plant och vilar stadigt i alla fyra hörnen. Skåpet har hjul baktill och ställbara skruvfötter framtill. Skruvfötterna är justerbara. Skruva dem så att skåpet står plant (fig 3). Om golvet är mycket ojämnt kan en tunn skiva läggas under skåpet. Det är också viktigt att skåpet inte lutar mot omgivande skåp. När skåpet flyttas: Luta inte skåpet så mycket att plåthöljet går mot golvet. Det kan skada golvmattan. Lyft ej i listen under ventilationsgallret. God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skåpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skåpet får inte blockeras. entilationsutrymmet över skåpet bör vara minst 60 cm², vilket motsvarar minst 1 cm högt fritt utrymme.id ventilationsgaller ska utrymmet vara större. Om skåpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer. Elanslutning Skåpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230. Säkring 10 A. Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet första gången startas skall det stå upprätt minst 30 minuter eller minst 4 timmar om skåpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas. Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet CEE/87/308. Skåpet är strömlöst först när stickproppen dragits ur vägguttaget. 5

6 MONTERING A HANDTAG Handtagen är förpackade i skåpet för bästa finish! Handtagen är ej monterade, då skruvarna kan vidga hålen och därmed försvåra monteringen av täckpluggarna. Montera handtagen enligt följande: 1. Montera pluggen på den sida handtagen inte ska monteras. 2. Placera handtagen framför hålen och skruva fast enlig bild. EMBALLAGE OCH TILLBEHÖR 1. Emballage/ uppackning 2. Gångjärn för omhängning 3. Bruksanvisning 4. 4 st plastplugg, 4 st skruv för handtagshål 5. 2 st handtag

7 OMHÄNGNING A SKÅP MED 2 DÖRRAR Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida. 2 personer rekommenderas för detta arbete. Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen. Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. För att skydda golvmattan bör ett mjukt underlag läggas under skåpets nedre del. För att inte skada kondensorn på skåpets baksida bör man lägga 2 stycken stöd längs sidorna av skåpet. Efter omhängningen bör inte skåpet startas förrän efter 2 timmar. Hängs dörarnan om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörrarna så att de inte faller ned när gångjärnen lossas. ar försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen. 1. Skruva loss gångjärnstapp P ur fäste C. 1 2 P 2. Ta loss distansbricka D. C D 3. Ta bort ventilationsgallret Z genom att lossa skruvarna Y. 3 C 4 4. Ta bort skruvarna och gångjärnet C. Y Z Y 5. Lyft bort den nedre dörren i pilens riktning Ta bort skruvarna K som håller centrumgångjärnet på plats. K I 7. Öppna den övre dörren något i pilens riktning för att underlätta lösgörandet av 7 8 centrumgångjärnet. 8. Lyft bort den övre dörren i pilens riktning. 9. Ta loss täckbrickan på motsatta sidan till centrumgångjärnet och montera den där A 9 10 gångjärnet satt. S 10. Skruva loss den övre gångjärnstappen S. 7

8 11. Återmontera gångjärnstappen S på motsatta sidan C1 C1 GO S 12. Skruva fast det bipackade nedre gångjärnet C1 påmotsatta sidan. 13. Ta loss täckbrickan på den sida gångjärnet Y K 13 monteras Y/ K och montera den bipackade täckbrickan på motsatt sida Y/ K. Z Skruva fast ventilationsgallret vid sockeln. P D 15. Lägg nedre dörr på plats och skjut den något i pilens riktning så att distansbrickan D kan hållas på plats tills gångjärnstappen är återmonterad. 16.Sätt övre dörren på plats. Dörrarna ska vara monterade i linje med varandra. Z I 17. Lyft upp bägge dörrarna vid mitten så att centrumgångjärnets tappar I kan monteras i dörrarnas lagringar Skruva fast gångjärnet med skruvarna K. K 19. För högerhängning: Skruva fast de bipackade handtagen enligt bild. 20. För änsterhängning Montering som ovan. T 21. Tryck i de bipackade pluggarna i de tomma handtagshålen. 8

9 OMHÄNGNING A SKÅP MED 1 DÖRR Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida. 2 personer rekommenderas för detta arbete. Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen. Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. För att skydda golvmattan bör ett mjukt underlag läggas under skåpets nedre del. För att inte skada kondensorn på skåpets baksida bör man lägga 2 stycken stöd längs sidorna av skåpet. Efter omhängningen bör inte skåpet startas förrän efter 2 timmar. Hängs dörren om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörren så att den inte faller ned när gångjärnen lossas. ar försiktig så att dörren inte skadas eller repas under omhängningen. 1. Skruva loss gångjärnstapp P ur fäste C. 1 2 P 2. Ta loss distansbricka D. C D 3. Ta bort ventilationsgallret Z genom att lossa skruvarna Y. 3 C 4 4. Ta bort skruvarna och gångjärnet C. Y Z Y 5. Lyft bort dörren i pilens riktning Skruva loss den övre gångjärnstappen S. S 7. Återmontera gångjärnstappen S på motsatta sidan. 7 8 C1 C1 8. Skruva fast det bipackade nedre gångjärnet C1 på motsatta sidan. S 9. Ta loss täckbrickan på den sida gångjärnet monteras Y/ K och montera den bipackade Y K 9 täckbrickan på motsatt sida Y/ K. Z 9

10 10. Skruva fast ventilationsgallret vid sockeln Lägg nedre dörr på plats och skjut den något i pilens riktning, se till att gångjärnslagring på dörren kommer rätt mot tappen S. Återmontera nedre distansbricka och gångjärnstapp 12. För högerhängning: Skruva fast ett av de bipackade handtagen enligt bild. Z 12 S Tryck i de bipackade pluggarna i de tomma handtagshålen. 14. För änsterhängning Montering som ovan. 14 T SÅ ANÄNDS SKÅPET Inredning 1. Termostat 2. Flyttbara hyllor 3. Upptiningslåda 4. Frukt- och grönsakslådor 5. Dörrfack 6. Flaskfack 7. Invändig belysning 10

11 SKÅPETS FUNKTION Tvätta in- och utsidan innan skåpet används för första gången. Lämna minst 1 cm mellan skåpets överkant och annan inredning. Används ventilationsgaller bör luftspalten över skåpet vara 4-5 cm då ribborna tar bort ventilationsutrymme. Termostaten reglerar automatiskt temperaturen i kylskåpet. redet har 5 lägen, 1-5, där 5 är det kallaste läget. i föreslår ett läge mellan 3 och 4. Mätning av temperaturen i kylen görs genom att en glastermometer ställs i ett glas med vatten för att få rätt mätvärde. SÅ ANÄNDS KYLEN Kyldelen består av flyttbara hyllor. Dessa hyllor ligger på ingjutna stödskenor. Kylskåpsdelen skall användas för drycker och annan mat som används dagligen. För bästa resultat: ställ aldrig in varma drycker eller matvaror och täck aldrig för ventilationsgallren då detta hindrar en jämn cirkulation av luft. Om omgivningstemperaturen är mycket hög (över 30 C.) eller om kylskåpsdelen är för full måste kompressorn arbeta kontinuerligt. Detta kan orsaka isbildning vid evaporatorn i kyldelen. Om så är fallet, ställ termostatvredet på en lägre siffra. SKÖTSEL RENGÖRING Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av skåpet och drag ut stickproppen ur vägguttaget. Tag ut lösa delar och diska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist.använd ett milt handdiskmedel. Använd aldrig starka eler repande rengöringsmedel, skurpulver, stålull, repande svampar eller lösningsmedel. De skadar skåpet. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Placering av varorna. Det är normalt att temperaturen varierar litet mellan olika hyllor. Det är vanligen kallast på de nedre hyllorna, vid evaporatorns/köldplattans nedre del, och längst bak intill köldplattan. Placera kött, fisk, mjölk och andra varor som skall förvaras kallt på de ställen i skåpet där det är som kallast. i rekommenderar er att lägga rått kött på glashyllan över frukt- och grönsakslådan eftersom detta är det kallaste stället i denna del. Tänk på att kött inte skall förvaras på detta sätt i mer än två dagar. Det är vanligen varmast i grönsakslådan, på främre delen av övre hyllorna och i dörrfacken. Placera frukt, grönsaker, ost och andra varor som skall förvaras mindre kallt på de ställen där det är lite varmare. id längre semester/bortavaro Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid eventuellt strömavbrott. Om skåpet skall stå avstängt någon tid Stäng av skåpet Drag ut stickproppen ur vägguttaget Töm och tvätta skåpet Ställ dörren på glänt Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen. 11

12 BELYSNING - BYTE A GLÖDLAMPA Den invändiga belysningen finner ni i bakre delen av manöverkåpan. Stäng av skåpet och drag ut stickproppen ur vägguttaget. Tag bort lampkåpan och använd samma typ av lampa som visas i fig. d. Sätt på lampkåpan och sätt i stickproppen. Använd inte en lampa med för hög effekt (W), då det kan ge skador i skåpet. MAX 10 W OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE När skåpet inte verkar fungera, kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Innan service beställs - läs igenom och följ de upplysningar och råd ni får här, så kanske service inte behöver beställas. Det blir inte tillräckligt kallt Ställ termostaten på ett högre (kallare) värde Placera varorna på rätt plats i kylen. Kontrollera att dörren är stängd. Kontrollera att det inte är för kallt i rummet, kallaste omgivningstemp.+13 C Det blir för kallt Ställ termostaten på ett lägre (varmare) värde. Kompressorn går kontinuerligt Kontrollera att termostatvreden inte står på ett för högt (kallt) läge. Kontrollera att dörren är stängd. Det rinner vatten på bakväggen ellerkylplattan i kylskåpet Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan. Smällt vattnet rinner ned i dropprännan och förs ut ur skåpet. Det rinner vatten i kylskåpet eller på golvet Rensa dropprännan och avrinningshålet i kylskåpet. aror är placerade intill köldplattan i bakväggen och hindrar att smältvattnet kan rinna ned i dropprännan. Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan mynnar i droppskålen över kompressorn och att den inte är tilltäppt. Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar Kontrollera innan service beställs att: termostatvredet är rätt inställt. stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget. säkringen i bostadens elcentral är hel och att det kommer fram ström till skåpet - prova genom att ansluta en annan apparat. 12

13 Ljud Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) och rörslingor på baksidan och i skåpet. Det är därför normalt med olika ljud. När skåpet startas kan ljudnivån vara något högre än normalt under något dygn. Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras. För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att: skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet. Kontrollera med vattenpass. skåpet står fritt utan att luta mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem. rören på baksidan inte går mot varandra eller mot väggen bakom. Böj dem försiktigt. att eventuellt överskåp över kyl- eller frysskåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev.ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt. skåpet står i ett väl ventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för solsken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onödan. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen. skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lägg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud. TEKNISKA UPPGIFTER K 5149 KS 7148 UJL 724 UJKL 733 ita gallerhyllor - 6 Glashyllor 5 - Fast hyllplan 1 2 Dörrar 1 2 Handtag 1 (2) 2 Omhängningsbara dörrar Ja Ja Grönsakslådor 2 2 Upptiningslåda för kött Ja Ja Köldmedia Isobutan (R600a) R134a Energimärkning B C Energiförbrukning (kwh) Nettovolym H/B/D (cm) 155/59,5/60 180/59,5/60 Buller (db(a))

14 GARANTI OCH SERICE Sverige: Enlig EHL-91 gäller 2 års reklamationsfrist på ursprungliga fel från inköpet. Garantivillkoren som uppfyller branschens allmänna vilkor finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot. Det behövs som verifikation. Läs igenom bruksanvisning och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut eventuella oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan Om skåpet inte fungerar tillfredsställande finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas. Finland: Tillverkaren beviljar 2 års garanti från inköpsdatum för eventuella material- och tillverkningsfel. Närmare information om garanti- och servicefrågor ges i den separata garanti- och servicefoldern. I samma folder eller i telefonkatalogen finner du även telefonnummer till närmaste märkesverkstad. Spara ditt inköpskvitto. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service: GARANTI id omotiverad service Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts. Dataskylten Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet. De behövs vid beställning av service och reservdelar. Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erfordlig säkring Service och reservdelar (S) id behov av service och resevdelar ring: , eller beställ service från vår hemsida: Har ni frågor om produkten kontakta: Asko teknisk support, tel Akso Hushåll AB, tel Fax Service och reservdelar (SF) id behov av service Se separata garanti- och servicefoldern eller telefonkatalogen för närmaste UPO-Serviceverkstad. Har ni frågor om produkten: Teknisk information: tel Konsumentinformation: tel SÄKERHET Läs säkerhets- och varningstexterna i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på ett felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen. ARNING Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter eller aceton. 14

15

16 Stampa Tipolitografia 3/05/2000

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

BRUKSANVISNING KS 344 56-01

BRUKSANVISNING KS 344 56-01 BRUKSANVISNING SE KS 344 56-01 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GN86VCYL1R. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 00/00S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Mått och tekniska specifikationer s 3 Inbyggnad s 4 Cave 40 s 4 Cave 00S s 5 Användning och underhåll

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ROSENLEW RJKL901VP

Din manual ROSENLEW RJKL901VP Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROSENLEW RJKL901VP. Du hittar svar på alla dina frågor i ROSENLEW RJKL901VP instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

Bruks-- anvisning. Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 818 39 13-00/6

Bruks-- anvisning. Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 818 39 13-00/6 Bruks-- anvisning Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 88 39 3-00/6 Säkerhetsinformation Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna,

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX SANTO3232-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04

Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR WWW.DOORIA.SE 2011-04 Monterings- och underhållsanvisning för FRITID BASTUDÖRR Monteringsanvisning Viktig information Du behöver: Insexnycklar: 3 mm och 5 mm, Lod, Skruvmejsel/skruvdragare. Om väggarna är av trä: 8 skruvar

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Bruksanvisning. kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8

Bruksanvisning. kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8 Bruksanvisning SE kjøleskap ERW 20001 W ERW 20001 W8 We were thinking of you when we made this product SE electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning K71.. H / K71.. V.. Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar och varningar... 3 Råd beträffande skrotning... 5 Medföljer leveransen... 5 Observera rumstemperatur och ventilation... 6 Ansluta skåpet...

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170

Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bruksanvisning Torkskåp Cylinda TS 170 Bästa Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av ditt nya torkskåp. Torkskåpet har många finesser, för att få

Läs mer

Bruks-- anvisning Käyttöohje

Bruks-- anvisning Käyttöohje Bruks-- anvisning Käyttöohje NO FIN FRY PAKATIN QT3549 8183914-04/6 äkerhetsinformation Ditt nya fryskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer