CFL 050 E BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CFL 050 E BRUKSANVISNING"

Transkript

1 CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4 INSTALLATION...5 VARNINGAR:...5 INSTALLATION...6 Omhängning av dörr...6 INSTALLATION...7 INSTALLATION...8 INSTALLATION...9 INSTALLATION Nivåjustering Rengöring innan användning Produktöversikt Drift Slå på enheten Justera temperaturen Ljud inifrån enheten! När du handlar kylvaror Tips för att förvara livsmedel i enheten Rengöring Rengöring av insidan och utsidan av enheten Rengöringstips Underhåll Varsamhet när enheten hanteras/flyttas Service Avstängning under långa tidsperioder Bortskaffning

3 Tack för att du köpte denna vara. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten så att du ska kunna enheten på ett så effektivt sätt som möjligt. Bevara bruksanvisningen för eventuellt senare behov. Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och motsvarande ställen: - i personalkök i affärer, på kontor och på andra arbetsplatser - för att användas av kunder på bondgårdar och hotell, motell och andra bostadsliknande ställen - på bed & breakfast-liknande ställen - för cateringtjänster och motsvarande användning som inte omfattar detaljhandel Denna enhet är avsedd för förvaring av livsmedel och drycker på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning är farlig och tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av försummelse. Bekanta dig även med garantivillkoren. ALLMÄN SÄKERHET Enhetens kylkrets innehåller kylmedlet isobutan (R600a). Det är en naturlig gas utan skadlig inverkan på miljön, men som är lättantändlig. Vi rekommenderar att du följer föreskrifterna nedan för att undvika farliga situationer: - Innan du utför service- eller andra åtgärder ska du stänga av strömmen i enheten och ta ur stickkontakten ur vägguttaget. Kylkretsarna på baksidan av och i enheten innehåller kylmedel. Var försiktig så att du inte skadar dessa. - Om du upptäcker ett läckage i kylsystemet, rör inte vägguttaget och använd inte öppen låga. Öppna fönstret och ventilera rummet. Ring sedan ett servicecenter för reparation. - Använd inte knivar eller vassa föremål för att skrapa bort frost eller is. Dessa kan skada kylkretsen och vätskan som kommer ut ur kylkretsen kan fatta eld eller orsaka ögonskada. - Installera inte enheten i fuktiga, oljiga eller dammiga platser. Utsätt heller inte enheten för direkt solljus och låt den inte komma i kontakt med vatten. - Placera inte enheten i närheten av uppvärmningsanordningar eller lättantändliga ämnen. - Använd inte förlängningssladdar eller adapters. - Dra inte ut och vrid inte strömsladden för mycket och rör inte stickkontakten när dina händer är våta. - Säkerställ att strömsladden inte är skadad. En skadad strömsladd kan ge dig en elstöt eller orsaka eldsvåda. - Det rekommenderas att hålla stickkontakten ren, damm som samlats på stickkontakten kan orsaka eldsvåda. - Påskynda inte avfrostningsprocessen med mekaniska anordningar eller konstgjorda metoder. - Använd inte under några som helst omständigheter öppen eld eller elanordningar, som elektriska värmare, ångrengörningsapparater, stearinljus, oljelampor eller motsvarande för att påskynda avfrostningsprocessen. - Förvara inga antändliga vätskor eller gaser (som sprayfärger) i enheten, dessa kan orsaka explosion. - Använd inga elektriska anordningar inuti enheten. - Placera eller förvara inga lättantändliga ämnen, som bensin, propangas, aerosolsprayer, ren alkohol och dylikt i enheten. Dessa ämnen kan orsaka explosion. - Förvara inga mediciner eller motsvarande produkter i enheten. - När ämnen som kräver en strikt kontroll av förvaringstemperatur ska förvaras, är det möjligt att dessa kommer att försämras eller att en okontrollerad reaktion kan uppstå, vilket kan medföra risker. - Håll ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller den inbyggda konstruktionen fria från hinder. - Placera inte vattenfyllda behållare ovanpå enheten. - Reparera inte enheten själv. Alla reparationer och serviceåtgärder ska utföras av ett behörigt eller auktoriserat serviceföretag. Denna enhet är inte avsedd att användas av sådana personer (inte heller barn) vars fysiska eller mentala förmåga inte räcker till för en säker hantering av enheten eller som inte har den erfarenhet eller den kunskap som förutsätts för att använda enheten i övrigt än under övervakning av den person som ansvarar för deras säkerhet eller efter tillräckliga anvisningar av denna person. - Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten. 3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN Genom att säkerställa att du gör dig av med enheten på korrekt sätt kan du förhindra eventuella skador för miljön och människans hälsa vilka orsakas av felaktig hantering av avfall som uppkommer av enheten. Genom korrekt bortskaffning av enheten är det möjligt att ta vara på värdefullt råmaterial! Denna enhet har märkts i enlighet med direktivet om el- och elektronikavfall 2012/19/EU (det s.k. WEEE-direktivet. Märkningen på enheten visar att enheten inte får hanteras som hushållsavfall. Enheten ska föras till en lämplig återvinningscentral för elektriska och elektroniska anordningar. Vid sluthanteringen ska lokala miljöföreskrifter gällande sluthantering av avfall iakttas. Du kan be om mer information om hanteringen, utnyttjandet och återvinningen av enheten hos miljömyndigheterna på din hemort, avfallshanteringsföretaget eller affären där du köpte enheten. Skär av och kassera strömledningen. Skada inte rören innan avfallshanteringen eftersom dessa innehåller kylmedlet. Kassering av förpackningsmaterial: Gör dig av med förpackningen genom att placera den i en lämplig insamlingscontainer för återvinningsbart avfall. KRAVENLIGHET De delar i enheten som kommer i kontakt med livsmedel följer EUdirektivet 1935/2004. Enheten följer EU-direktiven 2004/108/EC och 2006/95EC jämte senare ändringar.

4 Uppackning av enheten Avlägsna allt förpackningsmaterial från enheten. Förvara förpackningsmaterialet. Följ lokala föreskrifter om du gör dig av med materialet. Följande artiklar ingår: Gallerhylla P.N.: Övre galler P.N.: Huvudenheten Bottengaller P.N.: Bakre distanshylsa x 2 P.N.: Bruksanvisning * Alla bilder i denna bruksanvisning är endast riktgivande. Se din enhet för detaljer. 4

5 INSTALLATION VARNINGAR: VARNINGAR: Installera inte enheten i ett fuktigt eller vått utrymme eftersom detta kan äventyra isoleringen och orsaka läckage. Dessutom kan kondens samlas på ytterhöljet. Placera inte enheten utomhus eller nära värmekällor eller i direkt solljus. Enheten fungerar korrekt bara inom följande temperaturområden: ºC för klimatklass SN ºC för klimatklass N ºC för klimatklass ST ºC för klimatklass T (Se produktens märkskylt) Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå enheten. Vänta minst tre timmar efter att du placerat enheten på önskat ställe innan du slår på enheten. 1 Säkerställ att utrymmet runt enheten är tillräckligt för ventilation. Illustrationen (bild 1) visar det minsta krävda utrymmet för installation av enheten. Ett större utrymme från väggen minskar elförbrukningen. Att använda kylskåpet i ett mindre utrymme än det som anges i illustrationen (bild 1) kan orsaka felaktig drift, buller och att enheten kan gå sönder. Bild 1

6 INSTALLATION Omhängning av dörr Nödvändiga verktyg: Stjärnskruvmejsel / spårskruvmejsel / sexkantnyckel Säkerställ att strömmen är bortkopplad från enheten och att enheten är tom. Justera de två nivåfötterna så att de är i det högsta läget. För att få loss dörren måste men luta enheten bakåt. Du bör vila på enheten något fast så att den inte glider under omhängningen. Alla delar som tas bort måste sparas för att hänga upp dörren på nytt. Lägg inte enheten plant eftersom det kan skada kylsystemet. Det rekommenderas att två personer hanterar enheten vid monteringen. 1. Luta enheten något bakåt och stötta den säkert. Det behövs två personer för att luta enheten vid omhängning av dörren. 2. Ta bort det övre högra gångjärnsskyddet.

7 INSTALLATION 3. Lossa på skruvarna. Avlägsna sedan gångjärnsfästet 4. Ta bort det övre vänstra skruvskyddet. 5. Flytta skyddet från den vänstra till den högra sidan. Lyft sedan bort dörren och placera den på ett mjukt underlag för att undvika repor. 6. Ta bort skruvarna och det nedre gångjärnet. Ta sedan bort nivåfötterna från båda sidorna.

8 INSTALLATION 7. Skruva loss den nedre gångjärnstappen, vrid fästet och återställ det. Skruva 8. Återmontera fästet för den nedre gångjärnstappen. Sätt tillbaka nivåfötterna. 9. Häng tillbaka dörren. Se till att dörren är i linje horisontellt och vertikalt så att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det övre gångjärnet. 10. Sätt i gångjärnsfästet och skruva fast det uppe på enheten. 11. Använd en skiftnyckel vid behov.

9 INSTALLATION 12. Sätt gångjärnsskyddet och skruvskyddet tillbaka. 13. När dörren är stängd, kontrollera att dörren är i linje horisontellt och vertikalt så att tätningarna är stängda på alla sidor innan du slutligen drar åt det övre gångjärnet. Återjustera nivåfötterna efter behov. Bakre distanshylsa Skruva fast distanshylsorna på enhetens baksida.

10 INSTALLATION Nivåjustering Justera nivåfötterna på enhetens framsida. Om enheten inte är balanserad, kommer dörren och de magnetiska tätningarna inte att täckas ordentligt. Rengöring innan användning Torka av enhetens insida med en svag lösning med bikarbonatsoda. Skölj sedan med varmt vatten med en urvriden svamp eller trasa. Tvätta hyllan med varmt tvålvatten och torka av helt innan du ställer den tillbaka i enheten. Rengör enhetens hölje med en fuktig trasa. Innan du ansluter enheten MÅSTE DU Elanslutning Efter leverans ska du placera enheten upprätt och vänta minst 2 3 timmar innan du kopplar enheten till elsystemet. Innan du kopplar stickkontakten i vägguttaget bör du säkerställa att: Vägguttaget är jordat och i lagenligt. Uttaget tål enhetens maxeffekt som anges på kylskåpets märkskylt. Matningsspänningen är inom de mängder som anges på kylskåpets märkskylt. Uttaget lämpar sig för enhetens stickkontakt. Om inte, be en auktoriserad montör ersätta kontakten, använd inte förlängningssladdar och/eller flera kontakter. När enheten har installerats, måste elsladden och eluttaget kunna nås enkelt. Sladden får inte vikas eller tryckas ihop. Sladden bör kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av auktoriserade montörer. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om dessa säkerhetsåtgärder inte iakttas. Kontrollera att du har ett uttag som lämpar sig för enhetens stickkontakt. Innan enheten slås på! Slå inte på strömmen i enheten förrän två timmar efter att du flyttat på enheten. Kylmedlet behöver tid för att sätta sig. Innan du använder din enhet Slå på enheten och vänta i 24 timmar innan du sätter livsmedel i kylskåpet för att försäkra dig om att enheten fungerar korrekt och för att uppnå korrekt temperatur. Du bör inte överfylla enheten.

11 Produktöversikt Från baksidan Termostat Vridreglage (på baksidan)

12 Drift Slå på enheten 1. Sätt i stickkontakten i vägguttaget. 4 Innertemperaturen i enheten kontrolleras av en termostat. Det finns fyra lägen, varav läge 5 är den kallaste och läge 0 stänger av enheten. 2. Justera termostatvridreglaget till önskat läge och tänk på att ju högre siffra, desto lägre temperatur. Läge 3 är den rekommenderade inställningen vid drift i normal rumstemperatur (mellan 16 ºC och 38 ºC). Enheten kanske inte fungerar vid rätt temperatur, om det är i ett särskilt varmt eller särskilt kallt rum, eller om dörren öppnas ofta. 4. För att säkerställa att enheten är tillräckligt sval för att kyla din mat tillräckligt, vänta i 24 timmar innan det fylls med mat. Justera temperaturen Innertemperaturen i enheten kontrolleras av en termostat. Det rekommenderade läget är mellan 1 till 3 för kallare driftmiljöer (dvs. under vintern) och mellan 4 och 5 för varmare miljöer. Justera efter miljön. Ljud inifrån enheten! Du kanske märker att din enhet gör ovanliga ljud. De flesta av dessa är helt normala, men du bör vara medveten om dem. Dessa ljud orsakas av cirkulationen av kylmedelvätska i kylsystemet. Detta har blivit tydligare efter införandet av CFC-fria gaser. Detta är inte ett fel och kommer inte att påverka prestandan för din enhet. Detta är kompressormotorn som arbetar då den pumpar kylmedlet runt i systemet.

13 När du handlar kylvaror Kontrollera förpackningen med kylvaror och säkerställ att den är i fullgott skick. Försök förvara kylvarorna på samma ställe medan du handlar och på vägen hem. Detta hjälper till att hålla livsmedlen kylda. Köp inte kylvaror om du inte kan frysa in dem genast. Särskilda isolerade kylkassar kan köpas i de flesta stormarknader och järnhandlar. Dessa kassar kan hålla kylvarorna kallare längre vid transport..mat som lämnas i en bil eller i rumstemperatur för längre tider kan bli så varm att temperaturen stiger till en farlig nivå, vilket möjliggör skadlig bakterietillväxt. Packa alltid upp kylvarorna först och placera dem i enheten innan du börjar lagra torra varor. Tips för att förvara livsmedel i enheten Tillagat kött och tillagad fisk bör alltid förvaras på en hylla ovanför rått kött och rå fisk för att undvika bakterieöverföring. Förvara rått kött och rå fisk i en behållare som är tillräckligt stor för att samla safter och täcka maten ordentligt. Placera behållaren på den lägsta hyllan. Lämna utrymme runt maten för att tillåta luftcirkulation i enheten. Säkerställ att alla delar i enheten är kalla. För att förhindra smaköverföringar och uttorkning, förpacka eller täck maten separat. Frukt och grönsaker behöver inte förpackas. Låt alltid tillagad mat svalna innan du placerar den i enheten. Detta hjälper till att upprätthålla innertemperaturen i enheten. För att förhindra att kall luft kommer ut ur enheten, försök begränsa antalet gånger du öppnar dörren. Det rekommenderas att du endast öppnar dörren när du behöver sätta in eller ta ut mat.

14 Rengöring Rengöring av insidan och utsidan av enheten Ta bort hyllan före rengöring. Torka av enhetens insida med en svag lösning med bikarbonatsoda och skölj sedan med varmt vatten med en urvriden svamp eller trasa. Torka av helt innan du sätter hyllan tillbaka. Använd en fuktig trasa för att rengöra utsidan och torka sedan med vanlig möbelpolish. Säkerställ att dörren är stängd för att undvika att få möbelpolish på den magnetiska dörrtätningen inuti enheten. Gallret för kondensorn på baksidan av enheten och de angränsande komponenterna kan dammsugas med munstycket med mjuk borste. Rengöringstips Kondens kan uppstå på utsidan av enheten. Detta kan bero på en ändring i rumstemperaturen. Torka bort eventuella fuktrester. Om problemet kvarstår, kontakta en kvalificerad tekniker för hjälp.

15 Underhåll Varsamhet när enheten hanteras/flyttas Håll enheten kring dess sidor eller bas när du flyttar den. Under inga omständigheter bör den lyftas genom att hålla kanterna på den övre ytan. Service Enheten bör endast repareras av en auktoriserad ingenjör och endast originaldelar får användas. Du bör under inga omständigheter försöka reparera enheten själv. Reparationer utförda av oerfarna personer kan orsaka skada eller allvarliga funktionsfel. Kontakta en kvalificerad tekniker. Avstängning under långa tidsperioder När enheten inte används under en lång tid, dra ut stickkontakten ur eluttaget, töm enheten på alla varor och rengör enheten. Lämna också dörren öppen för att undvika dålig lukt. Bortskaffning Gamla enheter har fortfarande ett visst restvärde. Ett miljövänligt bortskaffningssätt säkerställer att värdefullt råmaterial kan samlas och användas på nytt. Enhetens kylmedel och isoleringsmaterial kräver särskilda bortskaffningssätt. Säkerställ att inga av rören på enhetens baksida har skadats före bortskaffning. Aktuell information om alternativen för bortskaffande av din gamla enhet och den nya enhetens förpackning ges av de lokala myndigheterna. Vid bortskaffandet av en gammal enhet ska du avlägsna lås eller reglar och ta bort dörren som en säkerhetsåtgärd.

16 koidéer Normal energiförbrukning Ökad energiförbrukning Installationsplats I ett ventilerat rum I ett stängt, oventilerat rum Skyddat mot direkt solljus Inte i närheten av en värmekälla (värmeelement, ugn) Ideal rumstemperatur 20 C I direkt solljus I närheten av en värmekälla (värmeelement, ugn) I hög rumstemperatur Användning Öppna dörrarna endast vid behov och för så korta tider som möjligt Förvara maten på ett organiserat sätt Låt varm mat och dryck svalna innan du placerar dem i enheten Förvara maten förpackad eller övertäckt Överfyll inte enheten så att luften kan cirkulera Att öppna dörrarna ofta innebär förlorad kyla Om maten inte förvaras på ett organiserat sätt, tar det längre att söka efter den och dörren är öppen längre. Att placera varm mat i enheten gör att kompressorn är i gång under en längre tid och måste arbeta mer för att sänka temperaturen Avdunstningen eller kondenseringen av vätskor gör att kylan går förlorad i enheten Avfrostning Avfrosta enheten när frostlagret är 10 mm tjockt Islagret hindrar kylan från att nå frysvarorna och ökar energiförbrukningen

17 Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att ditt el- och elektronikavfall bör bortskaffas skilt från ditt hushållsavfall vid slutet av enhetens livslängd. Det finns olika återvinningssystem inom EU. Kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren du köpte produkten av för mer information.

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad

I lådorna för frukt och grönsaker. Kött och rensad fisk. Ovanför lådorna för frukt och grönsaker. Färskost. Salami, formbröd, choklad Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRY I GB F Innehållsförteckning Installation, 58 Placering och anslutning Italiano, 1 English, 9 DE NL Deutsch, 25 Nederlands, 33 PT Français, 17 E Espanol, 41 RU Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A*

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R410A* Varningar Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Manual FRYS F185VS/RFS

Manual FRYS F185VS/RFS Manual FRYS F185VS/RFS FRYS F185VS/RFS Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder frysen på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr höger-vänster

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux

Duette & Plisségardin. Nordic Light Pollux INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Duette & Plisségardin Använd ej försänkta skruvar. 1 Montering Tvåvägsmanövrering Pollux VS2 a Viktigt! Fäst linan i beslaget om det inte sitter där vid leverans

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - S Bruksanvisning Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning

Läs mer