PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare"

Transkript

1 PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE)

2 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren. Försiktighet Instruktionerna vänder sig till erfarna operatörer. Om du inte är förtrogen med metoder och säkerhetsrutiner vid drift av bågsvetsnings- och skärutrustningar, läs vårt häfte Försiktighetsåtgärder och säkerhetsrutiner vid bågsvetsning, skärning och mejsling, dokument Personer utan utbildning får inte installera, använda eller underhålla utrustningen. Försök INTE att installera eller använda utrustningen innan du har läst och förstått instruktionerna. Om du inte förstår instruktionerna helt, kontakta din leverantör för mera information. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du installerar eller använder utrustningen. ANVÄNDARENS AVSVAR Utrustningen fungerar enligt denna bruksanvisning och enligt medföljande etiketter och skyltar om den monteras, används, underhålls och repareras enligt instruktionerna. Utrustningen bör kontrolleras regelbundet. Felaktig eller dåligt underhållen utrustning får inte användas. Trasiga, saknade, slitna, skeva eller nersmutsade delar ska omedelbart bytas ut. Om reparation eller utbyte är nödvändig, rekommenderar tillverkaren att en begäran om reparation görs per telefon eller skriftligt till den auktoriserade återförsäljare produkten köptes från. Utrustningen eller delar av utrustningen bör inte ändras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Användaren av utrustningen är ensam ansvarig för alla funktionsfel som orsakats av felanvändning, felaktig service eller reparation, skador eller ändringar som är utförda av någon annan än tillverkaren eller en reparationsfirma som är utvald av tillverkaren.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSnitt titel SIDA AVSNITT 1 SÄKERHET...11 AVSNITT 2 BESKRIVNING Beskrivning Tillbehör...14 AVSNITT 3 INSTALLATION AVSNITT 4 DRIFT...21

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 10

5 Avsnitt 1 Säkerhetsåtgärder 1.0 Säkerhetsåtgärder De som använder svets- och plasmaskärutrustning från ESAB är ansvariga för att alla som arbetar med eller i närheten av utrustningen följer alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna måste uppfylla kraven som gäller denna typ av svets- eller skärutrustning. Följande rekommendationer ska följas, utöver de standardregler som gäller på arbetsplatsen. Allt arbete måste utföras av utbildad personal som är väl förtrogen med svets- eller skärutrustningen. Felaktig användning av utrustningen kan leda till farliga situationer som kan orsaka personskador och skada utrustningen. 1. Alla som använder svets- eller skärutrustning måste känna till följande: - användningen - nödstoppens placering - funktionen - tillämpliga säkerhetsåtgärder - svetsning och/eller plasmaskärning 2. Operatören måste kontrollera följande: - det får inte finnas några obehöriga personer inom utrustningens arbetsområdet när den startas. - ingen är oskyddad när bågen tänds. 3. Arbetsplatsen måste uppfylla följande: - vara lämplig för ändamålet - vara fri från drag 4. Personlig säkerhetsutrustning: - Använd alltid rekommenderad personlig säkerhetsutrustning, till exempel skyddsglasögon, brandhärdiga kläder, säkerhetshandskar. - Använd inte löst sittande kläder, till exempel halsdukar, armband eller ringar, som kan fastna eller orsaka brännskador. 5. Allmänna försiktighetsåtgärder: - Kontrollera att återledaren är ordentligt fastsatt. - Arbeten på elektriska utrustningar får bara utföras av behörig elektriker. - Det ska finnas tydligt märkt brandsläckningsutrustning till hands. - Smörjning och underhåll kan inte utföras på utrustningen under drift. 11

6 Avsnitt 1 Säkerhetsåtgärder VARNING BÅGSVETSNING OCH SKÄRNING KAN VARA FARLIGT FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA. VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR DU SVETSAR OCH SKÄR. DIN ARBETSGIVARE BÖR UTFORMA SÄKERHETSREGLER SOM SKA VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS RISKINFORMATION. ELEKTRISKA STÖTAR är livsfarliga. - Installera och jorda svets- eller plasmaskärutrustningen enligt gällande bestämmelser. - Berör inte elektriska delar eller elektroder som är igång med bara händer, våta handskar eller våta kläder. - Se till att du är isolerad mot marken och arbetsstycket. - Se till att din arbetsställning är säker. ÅNGOR OCH GASER - kan vara hälsovådliga. - Undvik att andas in röken. - Använd allmänventilation eller punktutsug, eller båda, för att ta bort rök och gaser från arbetsområdet och hela lokalen. BÅGSTRÅLAR - kan skada ögon och bränna huden. - Skydda ögon och hud. Använd rätt utrustning för svetsning/plasmaskärning, till exempel skärm med filter och skyddskläder. - Skydda personer i omgivningen med lämpliga skärmar eller draperier. BRANDFARA - Gnistor (stänk) kan orsaka eldsvåda. Kontrollera att det inte finns antändliga material i närheten. BULLER - Kraftigt buller kan skada din hörsel. - Skydda öronen. Använd öronproppar eller hörselskydd. - Varna personer i närheten för bullerrisken. FUNKTIONSFEL - tillkalla experthjälp vid funktionsfel. LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA! 12

7 AVSNITT 2 BESKRIVNING 2.0 Beskrivning VARNING ANVÄND INTE syrgas med denna brännare. Brandrisk föreligger. Denna broschyr innehåller information om tillbehör, underhåll, och lösa delar för PT-20AMX och PT-21AMX plasmabrännare. För information om installation och drift av hela skärpaketet, se användarhandboken för strömkällan. PT-20AMX är en patenterad mekabrännare för mekaniserad plasmaskärning med en pilotbåge. PT-20 AMX har 100 amp skärkapacitet och finns i olika versioner. Brännaren drivs av ren, torr luft och kan skära i kolstål, aluminium eller rostfritt stål. PT-21AMX brännaren har samma egenskaper som PT-20AMX brännaren, men är speciellt designad för att kopplas till strömkällorna PowerCut1250 och PT-20 AMX Utan hållare; 7.m Med hållare; 7.m Utan hållare; 15.2m Med hållare; 15.2m RAS; utan hållare, 1.2m RAS, utan hållare, 5.2m PT-21 AMX (för anv. med PowerCut 1250 och PowerCut 1500) Utanhållare; 15.2m Med hållare; 15.2m Utan hållare; 7.m Med hållare; 7.m Mått 34.9mm 34,9 mm(1.38") 435.0mm (17.13") 193.8mm 194 mm(7.3") mm (14.50") 13

8 AVSNITT 2 BESKRIVNING 2.1 Tillbehör Reservdelsbox för brännaren PT-20AMX - Följande tre reservdelsboxar finns att köpa för ett så tidseffektivt underhåll som möjligt av PT-20AMX-brännarna. OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. 50 Amp (241001) 70 Amp ( ) 90 Amp ( ) 100 Amp 2137 ( ) Samma reservdelar passar även till PT-21AMX-brännaren. Beskrivning Värmesköld (70/100 A) Värmesköld (50 A) Skärmunstycke (50 A) Skärmunstycke (70 A) Skärmunstycke (90 A) Skärmunstycke (100 A) Elektrod Elektrod 50 Hz Elektrodsäte Elektrodisolator Elektrodhållare Baffeltub Pilotbågeadaptor O-ring Smörjmedel Säte/baffelnyckel Sexkantnyckel Produktnummer EG / Standard Europeisk Antal 14

9 AVSNITT 2 BESKRIVNING Montering av brännarhållare OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. Plasmaflödemätare 1975 ( ) Fjärrstyrd handkontrollbrytare med 7.m kabel För PT-20 AMX ( ) För PT-21 AMX Adaptor till PCM-875 och PCM ( ) 15

10 AVSNITT 2 BESKRIVNING 1

11 AVSNITT 3 installation Installation Installation av delar i brännarens främre del. 1. Sätet är färdigmonterat i brännarens främre del vid leverans. Om sätet skadas måste hela brännarkroppen bytas ut. Försök INTE att avlägsna sätet från brännarkroppen. VARNING Säte Kontrollera att enhetens huvudbrytare står i OFF-läge och att ingående ström är avslagen. OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. 2. Inuti elektrodhållaren (44840) sitter baffletuben (44834). Om baffeltuben skadas kan den bytas ut genom att den skadade tuben träs av hållaren. För in den lilla sidan av sexkantsnyckeln (44842) i det avsedda hålet i tuben. Skruva i tuben hårt, men inte alltför hårt. Elektrodhållare Baffeltub 17

12 AVSNITT 3 installation OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. 3. Placera elektrodisolatorn (44837) på elektrodhållaren (4440) och trä sedan elektroden ( ) i elektrodhållaren. Skruva i elektroden ordentligt för hand. Använd inte skruvnyckel eller tång. Dessa tre delar utgör tillsammans elektrodmonteringen (44840) (44837) ( ) Fäst munstycket på elektrodmonteringen genom att föra in elektrodisolatorn i munstyckets bakre öppning. Placera munstycket och elektrodmonteringen i värmeskölden såsom bilden på sidan visar. Om brännarens framsida vänds nedåt kan munstycket och elektrodmonteringen stackas i värmeskölden och sedan sammanfogas med brännaren. Kontrollera noga att rätt kombination av värmesköld och munstycke använts (se sid 18 ). 5. Tillsätt ett tunt lager smörjmedel1772 ( ) till o-ringen (44841). O-ring 18

13 AVSNITT 3 installation! WARNING OBSERVERA.Dra åt värmeskölden fullkomligt så att delarna helt kommer i kontakt med varandra och med brännarhuvudet. Med "fullkomligt" menas minst 4.8 mm rotation efter det att elektrodsätet kommer i kontakt med elektrodhållaren. VIKTIGT! Se avsnittet om underhåll. Följ alla instruktioner i den broschyr som levererades tillsammans med din enhet. Försök INTE installera eller använda den här brännaren utan att följa dessa instruktioner. OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. För att fästa PT-21AMX brännaren i konsolen, koppla brännarens nätkabel till "NEG" terminalen och pilotbågekabeln till "POS" terminalen för enheten med pilotbågeadaptor ( ingår i reservdelbox). En separat kabel för fjärrstyrning som ska vara avlägsen från brännaren ska kopplas till konsolpanelens uttag. På framsidan av brännaren finns en ventil för gasflödekontroll som är ansluten till matarströmkretsen. Detta patenterade system fungerar som en säkerhetslås-mekanism som förhindrar att brännaren aktiveras då värmeskyddet är borttaget och brännarströmbrytaren av misstag trycks ned. 19

14 AVSNITT 3 installation 20

15 AVSNITT 4 drift Elektrod ( ) Elektrod Värmesköld 70/100 amp (44831) 30/50 amp (44832) Baffeltub (44838) Skärmunstycke (se motsvarande reservdelsbox för p/n) Isolator (44837) Elektrodadaptor (44840) O-ring (44841) Brännarkropp (440) PT-20AMX-brännare Skärparametrar för PT-20AMX-brännaren OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. 100AMP Data, Munstycke P/N (44835), Värmesköld P/N 2132 (44831) Avstånd Metalltjocklek Lufttryck Bågspänning Genomborrstid Mjukt kolstål Aluminium Rostfritt 21

16 AVSNITT 4 drift Skärparametrar för PT-20AMX-brännaren 70AMP Data, MunstyckeP/N (44834), Värmesköld P/N 2132 (44831) Avstånd Metalltjocklek Lufttryck Bågspänning Genomborrstid Mjukt kolstål Aluminium Rostfritt 50AMP Data, MunstyckeP/N (44833), Värmesköld P/N (44832) Avstånd Metalltjocklek Lufttryck Bågspänning Bågström Mjukt kolstål Aluminium Rostfritt NR betyder att genomborrning inte rekommenderas. 22

17 AVSNITT 4 drift Elektrod ( ) Värmesköld 70/90 amp (44831) 30/50 amp (44832) Baffeltub (44838) Skärmunstycke (se motsvarande reservdelsbox för p/n) Isolator (44837) Elektrodadaptor (44840) O-ring (44841) Brännarkropp (440) PT-21AMX-brännare OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. Skärparametrar för PT-21AMX-brännaren 90AMP Data, Munstycke P/N (44835), Värmesköld P/N 2132 (44831) in mm Lufttryck psig bar Avstånd in. mm NR betyder att genomborrning inte rekommenderas. DC Volt sekunder NR NR Genomborrstid Metalltjocklek Bågspänning Metalltjocklek in mm Skärhastighet Mjukt kolstål Aluminum Rostfritt Maximum Optimum Maximum Optimum Maximum Optimum ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min)

18 AVSNITT 4 drift Skärparametrar för PT-21AMX-brännaren OBS! Delarnas referensnummer som visas inom parantes avser endast europeiska/eg enheter. 70AMP Data, Munstycke P/N (44834), Värmesköld P/N 2132 (44831) in mm Lufttryck psig bar 5 5 Avstånd in. mm DC volt sekunder NR 150 NR NR betyder att genomborrning inte rekommenderas. in mm Skärhastighet Mjukt kolstål Aluminum Rostfritt Maximum Optimum Maximum Optimum Maximum Optimum ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) /50AMP Data, Munstycke P/N (44833), Heat Shield P/N (44832) in mm Lufttryck psig bar 5 5 Avstånd in. mm NR betyder att genomborrning inte rekommenderas. DC Volt sekunder / NR / NR Bågström amp Genomborrstid Metalltjocklek Bågspänning Metalltjocklek Genomborrstid Metalltjocklek Bågspänning Metalltjocklek in mm Skärhastighet Mjukt kolstål Aluminum Rostfritt Maximum Optimum Maximum Optimum Maximum Optimum ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min) ipm (mm/min)

PT-38 Plasmarc skärbrännare

PT-38 Plasmarc skärbrännare PT-38 Plasmarc skärbrännare Instruktionshandbok (SV) P/N 0558006786 - PT-38-skärbrännare, 25' (7.6 m) P/N 0558006787 - PT-38-skärbrännare, 50' (15.2 m) 0558007600 Se till att operatören får den här informationen.

Läs mer

ESP-101 Plasma Arc skärsystem. Instruktionshandbok (SV)

ESP-101 Plasma Arc skärsystem. Instruktionshandbok (SV) ESP-101 Plasma Arc skärsystem Instruktionshandbok (SV) 0558007872 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren. Försiktighet Instruktionerna vänder sig

Läs mer

PCC-10. Cirkulator för plasmakylmedel. Instruktionshandbok (SV)

PCC-10. Cirkulator för plasmakylmedel. Instruktionshandbok (SV) PCC-10 Cirkulator för plasmakylmedel Instruktionshandbok (SV) 0558004423 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren. Försiktighet Instruktionerna vänder

Läs mer

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning Handbok 0558005166 VARNING SE TILL ATT DENNA INFORMATION KOMMER OPERATÖREN TILLHANDA Dessa INSTRUKTIONER är avsedda för erfarna användare. Om du inte är helt

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

Precisionsplasmabåge Boxar för plasma- och sköldgas

Precisionsplasmabåge Boxar för plasma- och sköldgas Precisionsplasmabåge Boxar för plasma- och sköldgas Box för sköldgas Box för plasmagas Instruktionshandbok (SV) 0558007536 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Powercut 875 Plasmaskärpaket

Powercut 875 Plasmaskärpaket Powercut 875 Plasmaskärpaket Handbok (SV) Den här handboken innehåller instruktioner för installation och användning av Powercut 875 skärpaket från och med serienummer (PxxJ434xxx). Artikelnummer 0558004942-230

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning. Bruksanvisning (SE)

PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning. Bruksanvisning (SE) PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning Bruksanvisning (SE) 0558005187 SE TILL ATT OPERATÖREN FÅR DEN HÄR INFORMATIONEN. DU KAN FÅ EXTRA KOPIOR FRÅN ÅTERFÖRSÄLJAREN. FÖRSIKTIGHET Instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

BeoLab 6000. Bruksanvisning

BeoLab 6000. Bruksanvisning BeoLab 6000 Bruksanvisning M O N T E R I N G 3 Pelare och fot Det är enklast att montera ihop foten och högtalaren om högtalaren ligger på ett bord. För att skydda bordet och högtalaren från repor, rekommenderar

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel.

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel. Manual Loctite 97032 Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant Innehåll: Ritning Ritning Framsidespanel Baksidespanel Byte av lampmodulen Avlägsnande av transportsäkringskuddar

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL 1(5) NAVAL-KULVENTILER AV STÅL OCH AV ROSTFRITT STÅL; INSTRUKTION FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL STÅL MATERIAL ROSTFRITT MATERIAL DEL BENÄMNING 1 HUS P235GH 1.4404 2 KULA AISI 304 1.4404 3 SÄTESRING

Läs mer

Balkongmarkis. Nordic Light BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Balkongmarkis. Nordic Light BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning. Bruksanvisning (SV)

PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning. Bruksanvisning (SV) PT-31XL och PT-31XLPC Brännare för plasmaskärning Bruksanvisning (SV) 0558005699 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren. Försiktighet Instruktionerna

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

1. Säkerhetsinformation

1. Säkerhetsinformation 6140050/4 IM-F01-0 ST Issue 4 ITD, IBP1, IBP1S, IBP0, ISM1 och IFT14 Kondensatavledare med inbyggda Spiratec-sensorer Installation- och underhållsinstruktioner 1. Säkerhetsinformation. Produktinformation.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG

Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG Ramén Trading AB UI-S-KSG Industriella Reglerventiler & Regulatorer 2006-05-10 Er Order: Märke: Raméns order: Ventiltyp: Instruktion och Reservdelslista för Ramén KulSektorventil Typ KSG ALLMÄN BESKRIVNING

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer