BRUKSANVISNING KF KF X KF KF X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SE KF KF X KF KF X 1

2 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav på förvaring. Några ska förvaras kallt andra kräver lite högre temperaturer. Vissa ska förvaras separat så att de inte påverkar andra livsmedel med smak och lukt. Och de flesta behöver hög luftfuktighet för att hålla sig färska. För att du ska få största möjliga glädje av kyl/frysen är det viktigt att du känner till enhetens funktioner och vet hur tillbehören används. Läs därför bruksanvisningen noggrant innan placering och användning.! Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar som inte har någon betydelse för manövreringen av kyl/frysen. Det samma gäller för ändringar på utrustning samt invändig och utvändig dekoration som inte heller har någon betydelse för kyl/ frysens funktion och säkerhet. Innan du använder enheten Kontrollera, vid mottagandet, att kyl/ frysen inte är skadad eftersom transportskador ska anmälas till återförsäljaren innan enheten tas i bruk. Innan enheten fylls med varor bör den torkas ur invändigt med ljummet vatten och en mild tvållösning. Använd en mjuk duk. Om kyl/frysen lagrats i ett kallt utrymme (kallare än +5 C), ska den ha en viloperiod på minst 2 timmar innan den tas i bruk. Skador på kylkretsloppet Kyl/frysen innehåller det energigodkända, icke ozonnedbrytande köldmediet R600a. R600a är en brandfarlig typ av gas och det är därför viktigt att kylkretsloppet inte skadas under transport och installering. Om kylkretsloppet trots detta skadas ska man undvika att använda öppen eld i närheten av kyl/frysen och enheten får heller inte anslutas till strömuttag. Sörj dessutom för god ventilation i rummet. Vid tveksamhet: kontakta din leverantör. Transport och flytt Kyl/frysen ska alltid transporteras i lodrätt läge. Enheten får inte lutas mer än ca 40. Måste enheten ändå lutas mer än ca. 40, får den anslutas till strömuttaget först när den stått i lodrätt läge i minst 2 timmar. Bortskaffning När produkten är uttjänt får den inte bortskaffas som normalt hushållsavfall utan ska bortskaffas på återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisning eller emballage upplyser om detta. Materialen är återanvändbara enligt sin märkning. Vid hel, delvis eller annan form av återanvändning av material eller av uttjänta produkter bidrar du till mycket av miljöskyddet. Information om rätt återvinningsstation för uttjänta elektroniska och elektriska produkter kan lämnas av respektive kommun. 2

3 INNEHÅLL Innehåll Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys 2 Innan du använder enheten 2 Skador på kylkretsloppet 2 Transport och flytt 2 Bortskaffning 2 Felsökning 13 Specifikation 15 Konformitetsförklaring 15 SE Beskrivning 4 Placering och installation Riktlinjer för säker användning 5 Placering 5 Inbyggnad i kylskåpsmodul 5 Placering i köksskåp 5 Kondensor 6 El-anslutning 6 Dörr 7 Manövrering och funktioner Manöverpanel 9 Inställning av temperatur 9 Mindre temperatursvängningar 9 Temperaturen i kyl/frysen 9 Förvaring av livsmedel 10 Infrysning av livsmedel 10 Avfrostning, rengöring och underhåll Avfrostning av kylen 11 Avfrostning av frysen 11 Urtagning och isättning av hyllor 12 Urtagning och isättning av dörrfack 12 Byte av glödlampa 12 3

4 SE BESKRIVNING Beskrivning av kyl/frysen Kyl/frysen är avsedd för användning i ett normalt hushåll. Enheten är beräknad för temperaturklassen N-ST enligt den europeiska normen EN 153. Detta innebär att kyl/frysen drivs optimalt vid en rumstemperatur på +16 C till +38 C. Frysavdelningen är en 4-stjärnig frys godkänd för infrysning och förvaring av frysvaror. 1 Gallerhylla 2 Manöverpanel 3 Glashylla 4 Glashylla ovanför grönsakslåda 5 Grönsakslåda 6 Dörrhylla 7 Förvaringshylla med lock 8 Förvaringshyllor

5 PLACERING OCH INSTALLATION SE Riktlinjer för säker användning Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan komma att uppstå om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs. Förvara bruksanvisningen ordentligt eftersom den kan komma till användning vid ett senare tillfälle. Lyft inte enheten i dörrhandtagen, kondensorn baktill på enheten eller i kompressorn när enheten placeras, flyttas eller lyfts. Vid underhåll ska stickproppen alltid dras ur kontakten. Av säkerhetsskäl ska du inte reparera enheten själv. Reparationer, utförda av personer utan nödvändiga kvalifikationer, kan åsamka allvarlig skada för dig själv och andra användare. Placering Kyl/frysen får av säkerhetsmässiga skäl inte ställas utomhus och ska stå i ett torrt utrymme. Ställ inte enheten nära en värmekälla som t.ex. spis eller element och undvik placering i direkt solljus. Underlaget ska vara plant och kyl/frysen får inte ställas på ramar eller liknande.! Enheten har hjul i bakkanten. Detta gör det enkelt att skjuta enheten på plats. Undvik att flytta kyl/frysen i sidledes eftersom detta kan ge skador på golvbeläggningen. Inbyggnad i kylskåpsmodul På ritningarna kan du se hur du säkerställer nödvändig cirkulation runt enheten. Måtten är fria öppningar. Det ska vara min. 200 cm 2 genomströmningsyta. Placering i köksskåp Placering i köksskåp ska ske med tillräcklig ventilation runt kyl/frysen för att leda bort överskottsvärme. Kyl/frysen kan stå direkt på golvet eller på en sockel. För att säkerställa bekväm öppning av dörren ska avståndet mellan kyl/ frysen och väggen alltid vara min. 5 cm på gångjärnssidan. min 30mm 1470 mm min 30mm kondensor Kyl/frysen kan stå fritt, placeras i ett köksskåp eller i ett kylskåpsmodul. Det är viktigt att kyl/frysen står helt jämnt och att det finns god luftcirkulation över, under och runt omkring den. Justering av enheten görs genom att skruva in eller ut enhetens enhetens två justerbara fötter framtill. Inbyggnad i kylskåpsmodul ska ske enligt samma princip som vid inbyggnad mellan köksskåp (se fig. 1 och 2). Fig. 1 Fig. 2 5

6 SE PLACERING OCH INSTALLATION Kondensor Undvik att kondensorn på baksidan av kyl/frysen samt andra delar av kylsystemet kommer i kontakt med andra komponenter som kan skada delarna (t.ex. värme- och vattenrör). El-anslutning Enheten är avsedd för anslutning till växelström. Anslutningsvärdena för spänning (V) och frekvens (Hz) finns angivna på typskylten inne i enheten. Anslutningen ska göras med stickkontakt som bör vara lättillgänglig så att strömtillförseln till enheten enkelt kan avbrytas. Denna enhet bör extraskyddas även om det rör sig om utbyte av en existerande modell som inte varit extraskyddad. Ändamålet med extraskyddet är att skydda användare mot farliga elektriska stötar vid ev. fel. Om du inte har extraskydd (jordfelsbrytare) i bostaden tidigare rekommenderar vi att du frågar en elektriker om råd innan enheten ansluts. Om vägguttaget däremot endast är avsett för en tvåstiftskontakt, ska en stickkontakt med två stift användas. Om du själv monterar denna ska ledaren med gul/grön isolering klippas av så nära det ställe där ledningen går in i stickproppen som möjligt. I alla andra fall bör du låta en behörig elektriker undersöka hur du enklast ordnar extraskydd för skåpet. Om du inte redan har extraskydd i din bostad rekommenderar elsäkerhetsverket att du låter en elektriker installera en jordfelsbrytare av typen PFI eller HPFI. Eventuella krav om jordning från din lokala elleverantör ska efterföljas. Kylens/ frysens stickkontakt, och det använda vägguttaget, måste då vara korrekt jordade. Fråga din elektriker om du är osäker. I bostäder uppförda efter den 1 april 1975 är alla vägguttag i kök, samt eventuella bryggare, skyddade av en extra säkring. I bostäder uppförda före den 1 april 1975 är extraskyddet tillräckligt om det finns en jordfelsbrytare som omfattar det vägguttag som kylen/frysen ska anslutas till. 6

7 S DÖRR SE Så här hänger du om dörren 1. Stäng av enheten. 2. Töm enheten på livsmedel. 3. Avlägsna de två blindpluggarna i frysens översta avskärmning (fig. 3 ). Fig Ta bort manöverpanelens två blindpluggar (fig. 4). Fig Avlägsna skruvarna i det översta gångjärnet som håller fast frysdörren (fig. 5). 8. Ta bort skruven i mittersta gångjärnet (fig. 7). Fig Lyft bort kylskåpsdörren inkl. det nedersta gångjärnslåset och placera den på säker plats. 10. Sätt i pluggarna till mittersta gångjärnet igen på motsatt sida. 11. Sätt i plugg samt kylskåpsdörrens lås igen på motsatt sida. 12. Tippa kyl/frysen bakåt i en 40 -vinkel för att komma åt nedersta gångjärnet. 13. Skruva ur båda justeringsbenen. 14. Skruva ur de två skruvarna i nedersta gångjärnet med en stjärnskruvmejsel (fig. 8). Fig Lyft bort frysdörren inkl. det nedersta gångjärnslåset och placera den på säker plats. 7. Lossa de två skruvarna på det översta gångjärnet, vrid om gångjärnsskruvarna till motsatt läge och skruva fast skruvarna igen (fig. 6). Fig Skruva av nedersta gångjärnstappen och sätt den på andra sidan (fig. 9). Skruva i pluggen ordentligt. Fig. 9 Fig. 6 7

8 SE DÖRR Så här hänger du om dörren 16. Skruva fast nedersta gångjärnet på kylens motsatta sida (fig. 10). 21. Sätt i frysdörrens översta blindpluggar igen (fig. 13). Fig. 13 Fig Skruva in båda justeringsbenen. 22. Sätt i manöverpanelens översta blindpluggar igen (fig. 14) 18. Sätt på kylskåpsdörren igen, inkl. nedersta gångjärnets lås- och spännbricka. 19. Skruva på mittersta gångjärnet under tiden du håller i kylskåpsdörren (fig. 11). Fig Starta kyl/frysen. Fig Sätt på frysdörren igen, inkl. mittersta gångjärnets lås- och spännbricka, skruva på översta gångjärnet under tiden du håller i frysdörren (fig. 12). Fig. 12 8

9 MANÖVRERING OCH FUNKTIONER SE Manöverpanel 0 Fig. 15 Termostatknapp Inställning av temperatur Termostatknappen kan ställas in från 0 (varmast) till den största pricken (kallast). När enheten startas ställs termostaknappen med pilen mellan 2:a och 3:e pricken. Efter ett par timmar är enheten nerkylt. Önskas svalare temperatur vrids termostatknappen åt höger till de större prickarna. Önskas varmare temperatur vrids termostatknappen åt vänster och till de mindre prickarna. När termostatknappen är inställd på den minsta pricken är kyl/frysen avstängd. Kallast Varmast Vi rekommenderar att du fyller kyl/frysen med livsmedel först då enheten uppnått optimal temperatur. Det tar ca 4 timmar. 0 I enheter med en kompressor följer temperaturen i frysavdelningen förhållandevis inställningen i kylavdelningen. För snabbinfrysning ställs enheten in på kallaste temperatur (största pricken). Denna inställning påverkar både kyloch frysavdelningen och det beror därför på erfarenhet hur länge den kraftiga infrysningen, och därmed den låga temperaturen i kylavdelningen, önskas. Efter avslutad infrysning återställs temperaturen till den normala igen. Mindre temperatursvängningar Mindre temperatursvängningar är normala och förekommer t.ex. när enheten fylls på med nya varor eller när dörren lämnas öppen under en längre stund. Livsmedlen påverkas inte av dessa svängningar och enheten kyls snabbt ner till angiven temperatur igen. Temperaturen i kyl/frysen Inställd temperatur är medeltemperatur. Detta innebär inte att enheten håller samma temperatur överallt. Detta har särskild betydelse i kylavdelningen där det alltid är kallast i nedersta delen av enheten. 9

10 SE MANÖVRERING OCH FUNKTIONER Förvaring av livsmedel För att livsmedlet ska förbli färskt ska följande rekommendationer följas. Säkerställ att livsmedlen inte kommer i kontakt med bakväggen. Om detta sker kommer de antingen att frysa eller avge vätska och då bli förstörda. Vid förvaring av grönsaker som innehåller stora mängder vätska bildas det frost på grönsaksbehållarna. Detta hindrar dock inte normal funktion av kylen. Om grönsakerna är för fuktiga reduceras deras hållbarhet vid förvaring. Detta gäller särskilt bladgrönt. Livsmedlen bör förpackas i lukt- och fuktfritt, lufttätt samt samt fettabsorberande material. Plastpåsar och polyetylen- samt aluminiumfolie är bästa förpackningsmaterial. Emballaget bör vara tätt och tättslutande kring de frysta produkterna. Använd inte glasbehållare i frysen. Temperaturen i frysen påverkas av olika omständigheter som t.ex. omgivningstemperaturen, mängden livsmedel i frysen, mängden frost i frysen, hur ofta dörren öppnas samt termostatens inställning. Förpackat livsmedel (*/***) Platsbegränsning Hållbarheten för fruset livsmedel beror på dess kvalitet innan infrysning samt förvaringstemperaturen. Temperaturen i frysen ska hållas på max. -18 C. Trådhylla Fig. 17 Infrysning av livsmedel Livsmedlen placeras i dörren eller direkt på gallret. Se fig. 17. Frysvaror som ska frysas in ska placeras i frysen och inte i frysdörren. Vi rekommenderar att max. 37 kg färskt livsmedel placeras i frysen åt gången. detta för att säkerställa snabb infrysning. Vi rekommenderar att flytta redan fruset livsmedel ut åt ena sidan och placera de färska livsmedlen, som ska frysas in, på motsatt sida och så nära sidoväggarna som möjligt. 10

11 AVFROSTNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SE Avfrostning av kylen Kylen har automatisk avfrostning. D.v.s. förloppet sker i en cykel som dels kyler då frost bildas på bakväggen och dels avfrostar då vatten rinner ner längs bakväggen. Den frost som bildas på bakväggen i kylavdelningen avlägsnas automatiskt. Vid avfrostning kan vattnet, som innehåller föroreningar, täppa till avloppet. Om detta inträffar ska öppning rensas med medföljande renspinne (fig. 18). Fig. 18 Stäng av enheten innan denna rengörs samt dra ur stickproppen ur kontakten. Undvik att vatten får tränga in i manöverpanelen eller lampan. Sprayprodukter innehållande avisningsmedel får ej användas. Dessa medel kan bilda explosiva gaser eller innehålla lösningsmedel som kan skada enhetens plastkomponenter och dessutom vara hälsovådliga. Hela enheten med undantag av tätningen ska rengöras med milt rengöringsmedel. Dörrens tätning får endast rengöras med rent vatten och därefter torkas torr. Rengör alla tillbehör (grönsakslådor, dörrhyllor, glashyllor etc.) i mild tvållösning. För att rengöra frysavdelningen görs enligt följande: Avfrostning av frysen Vi rekommenderar att kombinera avfrostning med rengöring av enheten. Om det bildas för mycket is i frysavdelningen reduceras enhetens fryskapacitet och energiförbrukningen ökar. Enheten ska därför frostas av minst 1-2 gånger årligen. Om frysen innehåller livsmedel rekommenderas det att ställa termostatknappen på det kallaste läget ca 4 timmar innan planerad avfrostning. Det frusna livsmedlet tål därmed att förvaras i rumstemperatur under längre tid. Avfrostningen ska ske så snabbt som möjligt eftersom livsmedlets hållbarhet förkortas om det förvaras i rumstemperatur under en längre tid. 1. stäng av enheten och dra ur stickproppen ur kontakten. 2. sppna dörren och töm enheten på livsmedel 3. efter ca en halvtimme är det möjligt att avlägsna is/vatten från släta ytor (fig. 19). 4. rengör frysen invändigt och torka den torr med torr trasa. 5. starta kyl/frysen igen. Fig

12 SE AVFROSTNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Urtagning och isättning av hyllor Dra ut hyllan. Sätt tillbaka den igen genom att skjuta in den helt så att den ligger ordentligt i skåran (fig. 20). Urtagning och isättning av dörrfack Lyft upp dörrfacket och tag ut det. Sätt i det igen genom att trycka ner det över hållarna på önskad plats (fig. 21). Fig. 20 Fig. 21 Byte av glödlampa 1. Stäng av enheten och dra ur stickproppen ur kontakten. 2. Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva ur skruvarna som håller fast lampglaset och tag ut det. 3. Byt ut glödlampan mot en ny V max. 15 W, E14-gängning och inte större än 26 mm i diameter och 55 mm lång. 4. Sätt tillbaka glaset på plats igen (fig. 22). Skärm Fig. 22 Använd endast glödlampor som uppfyller ovanstående krav. 12

13 FELSÖKNING SE Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Enheten fungerar inte: Ljuset i enheten fungerar inte: Enhetens temperatur inte tillräckligt låg: strömavbrott: glödlampan är lös eller trasig: omgivningstemperaturen ligger utanför klimatklass N-STs temperaturområde: enheten är placerad i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla: för mycket varmt livsmedel placerat i enheten samtidigt: blockerad luftcirkulation i enheten: luftcirkulationen bakom enheten är blockerad: kyl/frysens dörr öppnas för ofta och/ eller står öppen för länge: dörren stänger inte ordentligt: kompressorn kopplar in för sällan: dörrens tätning sitter inte fast ordentligt: - kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt - kontrollera om enhetens el-ledning inte är skadad - kontrollera om stickkontakten är hel genom att ansluta annan apparat, t.ex. en lampa - se punkten Enheten fungerar inte ovan skruva fast glödlampan eller byt ut den - enheten är beräknad för användning i klimatklass inom N-STs temperaturområde - flytta enheten och följ bruksanvisningens rekommendationer - vänta 72 timmar tills livsmedlen blivit kalla (frysta) och nödvändig temperatur uppnåtts i enheten - placera livsmedel och behållare så att de inte vidrör kylens väggar - flytta ut enheten minst 30 mm från väggen - öppna dörren färre gånger och/eller reducera den tid som dörren står öppen - placera livsmedel och behållare så att stängning av dörren inte förhindras - kontrollera att omgivningstemperaturen inte understiger +16 C. - pressa/tryck fast tätningen på plats 13

14 SE FELSÖKNING Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Det samlas vatten i botten på enheten: Enheten låter mer än normalt: avloppet för avfrostningsvatten igentäppt: enhetens luftcirkulation blockerad: enheten är inte placerad på jämnt underlag: enheten kommer i kontakt med andra föremål: - rengör avloppet för avfrostningsvattnet (se avsnittet Avfrostning av kylen ) - placera livsmedel och behållare så att de inte vidrör kylens väggar - placera enheten korrekt med hjälp av de justerbara benen - placera enheten så att det finns tillräckligt med luft runt den 14

15 SPECIFIKATION SE TYP KF , KF KF X, KF X Tillverkare Modell Energiklass 1 A+ Årlig energiförbrukning (kwh/år) Stjärnklassificering, frysavdelning 3 */*** GRAM Kyl/frys Ljudnivå db(a) 39 Spänning (V/Hz) 230 V~50 Hz 1) Relativ energiförbrukning på en skala från A++ (låg förbrukning) till G (hög förbrukning). Energiförbrukningen anges med standardtest som bas. Den faktiska förbrukningen beror på användare och placering. 2) Energiförbrukningen anges enligt DIN EN 153 i kwh per år. Enhetens faktiska förbrukning kan avvika beroende på användning och placering. 3) * = förvaringsutrymme, ca -6 C (**) = förvaringsutrymme, ca -12 C (***) = frys, ca -18 C (*/***) = frys, ca -18 C eller därunder Konformitetsförklaring Tillverkaren förklarar härmed att enheten uppfyller kraven enligt följande EU-normer: Lågspänningsnorm 2006/95/EC, EMC-normen för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, och är därför CE-märkt samt försedd med en konformitetsförklaring för marknadsövervakningsmyndighetens förfogande. 15

16 SE Gram Norge A/S Vestvollveien 8 NO-2019 Skedsmokorset Gram Sverige AB Box 9101 SE Malmö Gram Finland OY PL 4640 FI Helsinki IOAL-867_SE ( /1) Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens 16

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

BRUKSANVISNING KS 344 56-01

BRUKSANVISNING KS 344 56-01 BRUKSANVISNING SE KS 344 56-01 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING FS

BRUKSANVISNING FS BRUKSANVISNING FS 216 96-02 1 VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM frys Vi önskar dig lycka till med din nya frys. Frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav på

Läs mer

BRUKSANVISNING FS

BRUKSANVISNING FS BRUKSANVISNING FS 134 95-02 1 VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM frys Vi önskar dig lycka till med din nya frys. Frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav på

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

BRUKSANVISNING FSI

BRUKSANVISNING FSI BRUKSANVISNING SE FSI 110 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM frys Vi önskar dig lycka till med din nya frys. Frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING FS N FS N X

BRUKSANVISNING FS N FS N X BRUKSANVISNING SE FS 294 96-02 N FS 294 96-02 N X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM frys Vi önskar dig lycka till med din nya frys. Frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 00/00S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Mått och tekniska specifikationer s 3 Inbyggnad s 4 Cave 40 s 4 Cave 00S s 5 Användning och underhåll

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

BRUKSANVISNING KF FN KF FN X KF FN KF FN X

BRUKSANVISNING KF FN KF FN X KF FN KF FN X BRUKSANVISNING SE KF 306 96-02 FN KF 306 96-02 FN X KF 304 96-02 FN KF 304 96-02 FN X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

Bruksanvisning. Torkskåp DC 5116-90

Bruksanvisning. Torkskåp DC 5116-90 Bruksanvisning Torkskåp DC 5116-90 SE 427000967 ARTIKEL OCH SERIENUMMER Art. Nr: 427000967-01 Rätten till ändringar förbehålls. INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING 4 SÄKER ANVÄNDNING 5 FÖR EN BRA MILJÖ 6 FÖRPACKNINGSMATERIAL

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp

Bruksanvisning. Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp Vi gratulerar till ditt val av ett frysskåp från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856

Din manual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://sv.yourpdfguides.com/dref/609856 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX SANTO3232-4KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium

BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium BRUKSANVISNING Vakuumpackare Foodmaster Premium FoodMaster TM PREMIUM Vi gratulerar till köpet av en Foodmaster Premium vakuumpackare. Vakuumpackaren revolutionerar alla dina tidigare vanor att packa mat

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer