BRUKSANVISNING KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KS 344 56-01"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SE KS

2 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav på förvaring. Några ska förvaras kallt andra kräver lite högre temperaturer. Vissa ska förvaras separat så att de inte påverkar andra livsmedel med smak och lukt. Och de flesta behöver hög luftfuktighet för att hålla sig färska. För att du ska få största möjliga glädje av kylen är det viktigt att du känner till enhetens funktioner och vet hur tillbehören används. Läs därför bruksanvisningen noggrant innan placering och användning.! Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar som inte har någon betydelse för manövreringen av kylen. Det samma gäller för ändringar på utrustning samt invändig och utvändig dekoration som inte heller har någon betydelse för kylens funktion och säkerhet. Innan du använder enheten Kontrollera, vid mottagandet, att kylen inte är skadat eftersom transportskador ska anmälas till återförsäljaren innan enheten tas i bruk. Innan enheten fylls med varor bör den torkas ur invändigt med ljummet vatten och en mild tvållösning. Använd en mjuk duk. Om kylen lagrats i ett kallt utrymme (kallare än +5 C), ska den ha en viloperiod på minst 2 timmar innan den tas i bruk. Skador på kylkretsloppet Kylen innehåller det energigodkända och icke ozonnedbrytande kylmedlet R600a. R600a är en brandfarlig typ av gas och det är därför viktigt att kylkretsloppet inte skadas under transport och installering. Om kylkretsloppet trots detta skadas ska man undvika att använda öppen eld i närheten av kylen och enheten får heller inte anslutas till strömuttag. Sörj dessutom för god ventilation i rummet. Vid tveksamhet: kontakta din leverantör. Transport och flytt Kylen ska alltid transporteras i lodrätt läge. Enheten får inte lutas mer än ca 40. Måste enheten ändå lutas mer än ca. 40, får den anslutas till strömuttaget först när den stått i lodrätt läge i minst 2 timmar. Bortskaffning När produkten är uttjänt får den inte bortskaffas som normalt hushållsavfall utan ska bortskaffas på återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Symbolen på produkten, bruksanvisning eller emballage upplyser om detta. Materialen är återanvändbara enligt sin märkning. Vid hel, delvis eller annan form av återanvändning av material eller av uttjänta produkter bidrar du till mycket av miljöskyddet. Information om rätt återvinningsstation för uttjänta elektroniska och elektriska produkter kan lämnas av respektive kommun. 2

3 INNEHÅLL Innehåll Vi gratulerar till din nya GRAM kyl 2 Innan du använder enheten 2 Skador på kylkretsloppet 2 Transport och flytt 2 Bortskaffning 2 Beskrivning 4 Placering och installation Riktlinjer för säker användning 5 Placering 5 Inbyggnad i kylskåpsmodul 5 Placering i köksskåp 5 Kondensor 6 El-anslutning 6 Avfrostning, rengöring och underhåll Avfrostning av kylen 12 Urtagning och isättning av hyllor 13 Urtagning och isättning av dörrfack 13 Byte av glödlampa 13 Felsökning 14 Specifikation 19 Konformitetsförklaring 19 SE Dörr 7 Manövrering och funktioner Manöverpanel 9 Elektronisk styrning 9 Funktioner 9 Så här startar/stänger du av kylen 9 Inställning av temperatur 9 Mindre temperatursvängningar 10 SuperCool 10 Temperaturer i kylen. 10 AirSystem 10 HolidayFunction (semesterfunktion) 10 EcoFunction 10 Larm 11 Larmsymboler 11 Avstängning av larm 11 Reflektor 11 Förvaring av livsmedel 12 3

4 SE BESKRIVNING Beskrivning av kylen Kylen är avsett för användning i ett normalt hushåll. Enheten är beräknad för temperaturklassen SN-ST enligt den europeiska normen EN 153. Detta innebär att kylen drivs optimalt vid en rumstemperatur på +10 C till +38 C. 1 Manöverpanel 2 AirSystem 3 Glashylla 4 Vikbar flaskhylla 5 Glashylla över grönsakslådan 6 Grönsakslåda 7 Mellanstort fack med övre lock 8 Mellanstort fack

5 PLACERING OCH INSTALLATION SE Riktlinjer för säker användning Tillverkaren ansvarar inte för skador som kan komma att uppstå om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs. Förvara bruksanvisningen ordentligt eftersom den kan komma till användning vid ett senare tillfälle. Lyft inte enheten i dörrhandtaget, kondensorn baktill på enheten eller i kompressorn när enheten ska placeras, flyttas eller lyftas. Vid underhåll ska stickproppen alltid dras ur kontakten. Av säkerhetsskäl ska du inte reparera enheten själv. Reparationer, utförda av personer utan nödvändiga kvalifikationer, kan åsamka allvarlig skada för dig själv och andra användare.! Enheten har hjul i bakkanten. Detta gör det enkelt att skjuta enheten på plats. Undvik att flytta kylen i sidledes eftersom detta kan ge skador på golvbeläggningen. Inbyggnad i kylskåpsmodul På ritningarna kan du se hur du säkerställer nödvändig cirkulation runt enheten. Måtten är fria öppningar. Det ska vara min. 200 cm 2 genomströmningsyta. Placering i köksskåp Placering i köksskåp ska ske med tillräcklig ventilation runt kylen för att leda bort överskottsvärme. Kylen kan stå direkt på golvet eller på en sockel. Placering Kylen får av säkerhetsmässiga skäl inte ställas utomhus och ska stå i ett torrt utrymme. Ställ inte enheten nära en värmekälla som t.ex. spis eller element och undvik placering i direkt solljus. Underlaget ska vara plant och kylen får inte ställas på ramar eller liknande. För att säkerställa bekväm öppning av dörren ska avståndet mellan kylen och väggen alltid vara min. 5 cm på gångjärnssidan. min 30mm 1850 mm min 30mm kondensor Kylen kan stå fritt, placeras i ett köksskåp eller i ett kylskåpsmodul. Det är viktigt att kylen står helt jämnt och att det finns god luftcirkulation över, under och runt omkring enheten. Justering av enheten görs genom att skruva in eller ut enhetens enhetens två justerbara fötter framtill. Inbyggnad i kylskåpsmodul ska ske enligt samma princip som vid inbyggnad mellan köksskåp (se fig. 1 och 2). Fig. 1 Fig. 2 5

6 SE PLACERING OCH INSTALLATION Kondensor Undvik att kondensorn på baksidan av kylen samt andra delar av kylsystemet kommer i kontakt med andra komponenter som kan skada delarna (t.ex. värme- och vattenrör). El-anslutning Enheten är avsedd för anslutning till växelström. Anslutningsvärdena för spänning (V) och frekvens (Hz) finns angivna på typskylten inne i enheten. Anslutningen ska göras med stickkontakt som bör vara lättillgänglig så att strömtillförseln till enheten enkelt kan avbrytas. Denna enhet bör extraskyddas även om det rör sig om utbyte av en existerande modell som inte varit extraskyddad. Ändamålet med extraskyddet är att skydda användare mot farliga elektriska stötar vid ev. fel. Om du inte har extraskydd (jordfelsbrytare) i bostaden tidigare rekommenderar vi att du frågar en elektriker om råd innan enheten ansluts. 6

7 S DÖRR SE Så här hänger du om dörren 1. Stäng av enheten. 2. Töm enheten på livsmedel. 3. Avlägsna de två blindpluggarna i kylens översta avskärmning (fig. 3). 8. Sätt i plugg samt kylskåpsdörrens lås igen på motsatt sida. 9. Tippa kylen bakåt i en 40 -vinkel för att komma åt nedersta gångjärnet. 10. Skruva ur båda justeringsbenen. 11. Skruva ur de två skruvarna i nedersta gångjärnet med en stjärnskruvmejsel (fig. 8). Fig Avlägsna panelens två blindpluggar (fig. 4). Fig. 8 Fig Avlägsna skruvarna i det översta gångjärnet som håller fast kylskåpsdörren (fig. 5). 12. Skruva av nedersta gångjärnstappen och sätt den på andra sidan (fig. 9). Skruva i pluggen ordentligt. Fig Skruva fast nedersta gångjärnet på kylens motsatta sida (fig. 10). Fig Lyft bort kylskåpsdörren inkl. det nedersta gångjärnslåset och placera den på säker plats. Fig Lossa de två skruvarna på det översta gångjärnet, vrid om gångjärnsskruvarna till motsatt läge och skruva fast skruvarna igen (fig. 6). Fig. 6 7

8 SE DÖRR Så här hänger du om dörren 14. Skruva in båda justeringsbenen. 15. Sätt på kylskåpsdörren igen, inkl. nedersta gångjärnets lås- och spännbricka, skruva på översta gångjärnet under tiden du håller i kylskåpsdörren (fig. 11). Fig Sätt i kylskåpsdörrens översta blindpluggar (fig. 12). Fig Sätt i panelens översta blindpluggar (fig. 13). Fig Starta kylen enligt beskrivningen i avsnittet Inställning av temperatur. 8

9 MANÖVRERING OCH FUNKTIONER SE Manöverpanel Fig Elektronisk styrning Så här startar du kylen: Kylen är utrustat med en elektronisk styrning. Styrningen är placerad på kylskåpsdörren. Enheten är fabriksinställd på optimal driftstemperatur, d.v.s. +5 C. Om du ändrar denna temperatur sparas dina inställningar i styrningens minne. Vid strömavbrott memoreras senast angiven inställning och denna aktiveras åter vid nystart av enheten. Funktioner (1) - Starta/stäng av-funktionen för kylen. När den gröna LED lyser är enheten aktiverad. (2) - Vid tryck på knappen visas inställd temperatur för kylen. (3) - AirSystem. När den gröna LED lyser är funktionen aktiverad. (4) -HolidayFunction. När den gula LED lyser är funktionen aktiverad. (5) - SuperCool. När den blå LED lyser är funktionen aktiverad. (6) - EcoFunction. När den gröna LED lyser är funktionen aktiverad. (7) - Sänka kylens temperatur (8) - Öka kylens temperatur tryck på knapp (1) tills den gröna LED lyser. Kylen har nu startats. Displayen visar aktuell temperatur Så här stänger du av kylen: tryck på knapp (1) tills symbolen -- visas i displayen. Inställning av temperatur Temperaturen i kylen är fabriksinställd på +5 C, men kan ställas in på att vara allt från +2 C till +9 C. Genom att trycka på knapp (2) tills aktuell temperatur visas och samtidigt trycka på knapp (7) eller (8) kan temperaturen i kylen ökas eller sänkas. Varje gång en knapp trycks in ljuder en kort, akustisk signal.! Ändra inte temperaturinställningen på kylen på grund av ändrade rumstemperaturer t.ex. varma sommardagar. Kylen registrerar själv att det blivit varmare och kompressorn kommer automatiskt att vara aktiv under lite längre perioder för att hålla vald temperatur. 9

10 SE MANÖVRERING OCH FUNKTIONER Mindre temperatursvängningar Mindre temperatursvängningar är normala och förekommer t.ex. när enheten fylls på med färskt livsmedel, eller när enhetens dörr lämnas öppen en längre stund. Livsmedlet påverkas inte av dessa svängningar och enheten kyls snabbt ner igen till vald temperatur. SuperCool Funktionen SuperCool ger snabb nedkylning av enheten till ca 1 C. Denna funktion är speciellt lämplig när enheten fylls på med färskt livsmedel. Temperaturer i kylen. Inställd temperatur som visas i kylens display är medeltemperatur. Detta innebär inte nödvändigtvis att det är samma temperatur i hela enheten, men det är kallast nederst i enheten. AirSystem Fläkten i enheten kan kopplas till och från efter eget önskemål. Fläkten startas och stängs av genom tryckning på knapp (3). Knappens kontrollampa lyser som indikation på att fläkten är aktiverad. HolidayFunction (semesterfunktion) Du startar HolidayFunction genom att trycka på knapp (4) och funktionens kontrollampa lyser grönt som en indikation på att funktionen är aktiverad. Glöm inte att tömma enheten på livsmedel som kräver normal kylskåpstemperatur på ca +5 C eller där under. När du stänger av HolidayFunction har styrningen memorerat senast inställda temperatur och återgår till denna. EcoFunction Starta/stäng av EcoFunction genom att trycka på knapp (7). Knappens LED (kontrollampa) lyser grönt som indikation på att funktionen aktiverats. Eco- Function är den optimala inställningen, med hänsyn till energiförbrukningen, för att hålla kylen nedkyld. EcoFunction kan inte användas samtidigt med SuperCool. När du stänger av EcoFunction återgår temperaturen till den ursprungligt inställda temperaturen. Funktionen memoreras vid strömavbrott. Larm Vid normal användning av kylen kan olika störningar uppträda som resulterar i instabil funktion av enheten. Störningar som visas på displayen vid olika larmsymboler. Om flera larm är aktiva samtidigt visas de efter varandra på displayen. Vid aktivering av HolidayFunction använder enheten reducerad energi eftersom temperaturen i enheten ligger på ca +12 C. Denna temperatur räcker för att undvika bakteriebildning och dålig lukt. Funktionen kan därför med fördel användas när du t.ex. är på semester. 10

11 MANÖVRERING OCH FUNKTIONER SE Larmsymboler E1 Fel på kylens temperatursensor. En av sensorerna är skadade. Kontakta GRAM Service. Ett inbyggt nödprogram säkerställer att nödvändig temperatur bibehålls tills felet avhjälpts. HI För hög temperatur i frysen i förhållande till inställd temperatur. LO För låg temperatur i förhållande till inställningen. dr Öppen kylskåpsdörr. Kylskåpsdörren har lämnats öppen i mer än tre minuter. Larmkoden försvinner så snart dörren stängs. Reflektor Som en del av den elektroniska kontrollen har man placerat en reflektor på baksidan av dörren. Reflektorn säkerställer t.ex. att ljuset slocknar när man stänger dörren. Denna reflektor sänder även en signal till elektroniken om dörren lämnats öppen. (fig. 15).! Undvik att denna reflektor demonteras eller skadas vid t.ex. rengöring. HI varm / LO kall Temperaturen i kylen har i mer än 2 timmar varit för hög/låg i förhållande till inställd temperatur. Avstängning av larm Larmsymbolen och den akustiska signalen kan alltid avbrytas genom att trycka på valfri knapp med undantag av koden E1. Här tas larmsymbolen bort från displayen först efter ett servicebesök. Fig

12 SE MANÖVRERING OCH FUNKTIONER Förvaring av livsmedel För att livsmedlet ska förbli färskt ska följande rekommendationer följas. Kylen har en antibakteriell yta som förhindrar bakterieutveckling. Säkerställa att livsmedel inte kommer i kontakt med bakväggen. Om detta sker kommer de antingen att frysa eller avge vätska och då bli förstörda. Vid förvaring av grönsaker som innehåller stora mängder vätska bildas det frost på grönsaksbehållarna. Detta hindrar dock inte normal funktion av kylen. Om grönsakerna är för fuktiga reduceras deras hållbarhet vid förvaring. Detta gäller särskilt bladgrönt. Livsmedlen bör förpackas i lukt- och fuktfritt, lufttätt samt samt fettabsorberande material. Plastpåsar och polyetylen- samt aluminiumfolie är bästa förpackningsmaterial. 12

13 AVFROSTNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SE Avfrostning av kylen Kylen har automatisk avfrostning. D.v.s. förloppet sker i en cykel som dels kyler då frost bildas på bakväggen och dels avfrostar då vatten rinner ner längs bakväggen. Den frost som bildas på bakväggen i kylavdelningen avlägsnas automatiskt. Vid avfrostning kan vattnet, som innehåller föroreningar, täppa till avloppet. Om detta inträffar ska öppning rensas med medföljande renspinne (fig. 16). Fig. 16 Stäng av enheten innan denna rengörs samt dra ur stickproppen ur kontakten. Undvik att vatten får tränga in i manöverpanelen eller lampan. Sprayprodukter innehållande avisningsmedel får ej användas. Dessa medel kan bilda explosiva gaser eller innehålla lösningsmedel som kan skada enhetens plastkomponenter och dessutom vara hälsovådliga. Hela enheten med undantag av tätningen ska rengöras med milt rengöringsmedel. Dörrens tätning får endast rengöras med rent vatten och därefter torkas torr. Rengör alla tillbehör (grönsakslådor, dörrhyllor, glashyllor etc.) i mild tvållösning. 13

14 SE AVFROSTNING, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Urtagning och isättning av hyllor Dra ut hyllan. Sätt tillbaka den igen genom att skjuta in den helt så att den ligger ordentligt i skåran (fig. 17). Fig. 17 Byte av glödlampa 1. Stäng av enheten och dra ur stickproppen ur kontakten. 2. Använd en stjärnskruvmejsel för att skruva ur skruvarna som håller fast lampglaset och tag ut det. 3. Byt ut glödlampan mot en ny V max. 15 W, E14-gängning och inte större än 26 mm i diameter och 55 mm lång. 4. Sätt tillbaka glaset på plats igen (fig. 19). E14 max. 15W Urtagning och isättning av dörrfack Lyft upp dörrfacket och tag ut det. Sätt i det igen genom att trycka ner det över hållarna på önskad plats (fig. 18). Skärm Fig. 19 Använd endast glödlampor som uppfyller ovanstående krav. Fig

15 FELSÖKNING SE Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Enheten fungerar inte: Ljuset i enheten fungerar inte: Enhetens temperatur inte tillräckligt låg: strömavbrott: glödlampan är lös eller trasig: omgivningstemperaturen ligger utanför klimatklass SN-STs temperaturområde: enheten är placerad i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla: för mycket varmt livsmedel placerat i enheten samtidigt: blockerad luftcirkulation i enheten: luftcirkulationen bakom enheten är blockerad: kylens dörr öppnas för ofta och/eller har lämnats öppen för länge. dörren stänger inte ordentligt: kompressorn kopplar in för sällan: dörrens tätning sitter inte fast ordentligt: - kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt - kontrollera om enhetens el-ledning inte är skadad - kontrollera om stickkontakten är hel genom att ansluta annan apparat, t.ex. en lampa - se punkten Enheten fungerar inte ovan skruva fast glödlampan eller byt ut den - enheten är beräknad till användning i klimatklass SN-STs temperaturområde - flytta enheten och följ bruksanvisningens rekommendationer - vänta tills livsmedlen kylts ner och nödvändig temperatur uppnåtts i enheten. - placera livsmedel och behållare så att de inte vidrör kylens väggar - flytta ut enheten minst 30 mm från väggen - öppna dörren färre gånger och/eller reducera den tid som dörren står öppen - placera livsmedel och behållare så att stängning av dörren inte förhindras - kontrollera att omgivningstemperaturen inte är lägre än 10 C - pressa/tryck fast tätningen på plats 15

16 SE FELSÖKNING Felsökning Problem Möjliga orsaker Åtgärd Det samlas vatten i botten på enheten: Enheten låter mer än normalt: avloppet för avfrostningsvatten igentäppt: enhetens luftcirkulation blockerad: enheten är inte placerad på jämnt underlag: enheten kommer i kontakt med andra föremål: - rengör avloppet för avfrostningsvattnet (se avsnittet Avfrostning av kylen ) - placera livsmedel och behållare så att de inte vidrör kylens väggar - placera enheten korrekt med hjälp av de justerbara benen - placera enheten så att det finns tillräckligt med luft runt den 16

17 17 SE

18 SE 18

19 SPECIFIKATION SE TYP KS Tillverkare Modell Energiklass 1 A+ Årlig energiförbrukning (kwh/år) Stjärnklassificering, frysavdelning 3 GRAM Kylskåp Ljudnivå db(a) 39 Spänning (V/Hz) 230 V~50 Hz 1) Relativ energiförbrukning på en skala från A++ (låg förbrukning) till G (hög förbrukning). Energiförbrukningen anges med standardtest som bas. Den faktiska förbrukningen beror på användare och placering. 2) Energiförbrukningen anges enligt DIN EN 153 i kwh per år. Enhetens faktiska förbrukning kan avvika beroende på användning och placering. 3) * = förvaringsutrymme, ca -6 C (**) = förvaringsutrymme, ca -12 C (***) = frys, ca -18 C (*/***) = frys, ca -18 C eller därunder Konformitetsförklaring Tillverkaren förklarar härmed att enheten uppfyller kraven enligt följande EU-normer: Lågspänningsnorm 2006/95/EC, EMC-normen för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC, och är därför CE-märkt samt försedd med en konformitetsförklaring för marknadsövervakningsmyndighetens förfogande. 19

20 SE Gram Norge A/S Vestvollveien 8 NO-2019 Skedsmokorset Gram Sverige AB Box 9101 SE Malmö Gram Finland OY PL 4640 FI Helsinki IOAL-890_SE ( /1) Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens 20

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING SE KF 304 06-02 N 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är utvecklad med stor hänsyn tagen till livsmedlens

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Manual. KylsKåp KS185VS/RF

Manual. KylsKåp KS185VS/RF Manual KylsKåp KS185VS/RF Kylskåp KS185VS/RF Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder kylskåpet på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Bruksanvisning DRINK-38/SE Viktiga anvisningar: De apparater som nämns i det här dokumentet är endast avsedda för förvaring och kylning av drycker i flaskor

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar

Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design- med alla fördelar GRAM har under generationer varit känd för att utveckla produkter som gör vardagen enklare och bidrar till positiva upplevelser i köket.

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 00/00S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Mått och tekniska specifikationer s 3 Inbyggnad s 4 Cave 40 s 4 Cave 00S s 5 Användning och underhåll

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

FRYSSKÅP F170W HN 8508

FRYSSKÅP F170W HN 8508 FRYSSKÅP F170W HN 8508 Användarmanual RoHS 2011 65 EU INNEHÅLL Allmänt...2 Frysskåpets uppbyggnad...2 Innan frysskåpet tas i bruk...3 Miljöskydd...3 Allmänna säkerhetsanvisningar och rekommendationer...4

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp

Bästa kund! Observera! Lycka till! Kylskåp Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp från Smeg. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp från Smeg förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING

63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING 63702035S.fm Page 77 Friday, February 18, 2011 10:17 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp

Bruksanvisning. Frysskåp Bruksanvisning Frysskåp Vi gratulerar till ditt val av ett frysskåp från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruksanvisning. Torkskåp DC 5116-90

Bruksanvisning. Torkskåp DC 5116-90 Bruksanvisning Torkskåp DC 5116-90 SE 427000967 ARTIKEL OCH SERIENUMMER Art. Nr: 427000967-01 Rätten till ändringar förbehålls. INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING 4 SÄKER ANVÄNDNING 5 FÖR EN BRA MILJÖ 6 FÖRPACKNINGSMATERIAL

Läs mer

Manual FRYS F185VS/RFS

Manual FRYS F185VS/RFS Manual FRYS F185VS/RFS FRYS F185VS/RFS Innehåll: Förberedelser inför användning Transport och placering Hur man använder frysen på rätt sätt Uppstart och funktioner Fel och lösning Underhåll Dörr höger-vänster

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer

EFS 90-00 TRI X. Spiskåpa

EFS 90-00 TRI X. Spiskåpa EFS 90-00 TRI X Bruksanvisning Spiskåpa SE Grattis till din nya spiskåpa från Gram. Spiskåpan är speciellt utvecklad och tillverkad för att uppfylla dina förväntningar. De använda konstruktionslösningarna

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Kylskåp med frysfack

Kylskåp med frysfack Kylskåp med frysfack Bästa kund! Vi gratulerar till ditt val av ett kylskåp med frysfack från Gorenje. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kylskåp med frysfack från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Bruksanvisning SE 280-120424 1 SE Viktig information 1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av skåpet.

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026

Din manual SIEMENS GN86VCYL1R http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555026 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GN86VCYL1R. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer