OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar

2 INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser FšrsŠkrade personer AllmŠn premie- och villkorsšndring Begreppsfšrklaring FšrsŠkringsbelopp ArbetsofšrmŒga B FšrsŠkringens ikrafttršdande C PremiebestŠmning och premiebetalning 1. BerŠkning av premie Fšrsta premien Premien fšr fšrnyat avtal Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen D FšrsŠkringens omfattning 1. Invaliditetskapital Medicinsk invaliditet FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Invaliditetskapitalets storlek RŠtten till invaliditetskapital rrersšttning VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp RŠtt till ompršvning Dšdsfallskapital Kostnader FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) E InskrŠnkningar i fšrsškringens giltighet 1. Flygning Sport och idrott Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter AtomkŠrnprocess F tgšrder vid ansprœk pœ ersšttning G Tidpunkt fšr utbetalning och ršntebestšmmelser H Force Majeure Om vi inte kommer šverens

3 ALLM NNA VILLKOR F R KOLLEKTIV OLYCKSFALLSF RS KRING AV R 1995 A F RS KRINGSAVTALET 1. AllmŠnna bestšmmelser Fšr fšrsškringsavtalet gšller vad som anges i fšrsškringsbrevet och dšrtill hšrande handlingar, i dessa allmšnna villkor, lagen om fšrsškringsavtal och allmšn lag i švrigt. Avtalet grundar sig pœ de uppgifter som fšrsškringstagaren eller gruppfšretršdaren pœ dennes všgnar skriftligen lšmnat. Om nœgon uppgift Šr oriktig eller ofullstšndig, gšller vad som fšr sœdant stadgas i lagen om fšrsškringsavtal. FšrsŠkringsavtalet gšller under i fšrsškringsbrevet angiven tidpunkt. Vid 1-Œrsavtal fšrlšngs avtalet automatiskt med 1 Œr om det inte sšgs upp av nœgondera sidan senast en mœnad fšre avtalstidens utgœng. 2. FšrsŠkrade personer FšrsŠkringen gšller fšr den grupp av personer Ð gruppmedlemmar Ð som anges i fšrsškringsbrevet. Varje fšrsškrad Šr fšrsškringstagare och Šgare till sin fšrsškring. 3. AllmŠn premie- och villkorsšndring Vid allmšn premie- och villkorsšndring tillšmpas de nya premierna och villkoren fšr fšrsškringen frœn nšrmast fšljande fšrfallodag, under fšrutsšttning att fšrsškringstagaren underršttas hšrom senast 14 dagar fšre fšrfallodagen. 4. Begreppsfšrklaring 4.1 Olycksfallsskada Med olycksfallsskada fšrstœs kroppsskada som drabbat den fšrsškrade ofrivilligt genom plštslig yttre hšndelse (olycksfall). Vid fšrfrysning, všrmeslag och solsting bortses frœn kravet pœ plštslighet. SŒdan kroppsskada anses ha intršffat den dag den visade sig. Med olycksfallsskada avses inte: 1. skada som uppkommit pœ grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittšmne; 1

4 2. skada som uppkommit genom anvšndning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersškning som inte fšranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna fšrsškring; 3. sœdant tillstœnd som Šven om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero pœ olycksfallet utan pœ sjukdom, lyte eller sjukliga fšršndringar. BetrŠffande sšrskilda begršnsningar vid behandlingskostnader fšr tandskador, se moment D FšrsŠkringsbelopp FšrsŠkringsbeloppet vid invaliditet nedsštts med 5% dœ den fšrsškrade fyller 56 Œr och dšrefter varje Œr med ytterligare 5%. NedsŠttning gšrs med hšgst 50% av kapitalbeloppet. 5.1 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i kronor (fasta belopp) Utbetalning frœn fšrsškringen grundas pœ de fšrsškringsbelopp som anges i fšrsškringsbrevet. 5.2 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i basbelopp (všrdesškrade) Vid varje Œrsfšrfallodag fšr fšrsškringen faststšlls de fšrsškringsbelopp och den premie som skall gšlla fram till nšsta Œrsfšrfallodag. DŠrvid tillšmpas det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller fšr januari det kalenderœr aktuell Œrsfšrfallodag intršffar. r Œrsfšrfallodagen den 1 januari eller den 1 februari tillšmpas basbeloppet fšr januari fšregœende kalenderœr. FšrsŠkringsbeloppen och premien i kronor fœr inte vid nœgon Œrsfšrfallodag ška med mer Šn 15% pœ grund av všrdesškringen. Se dock moment A3 ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersšttning och dšdsfallskapital grundas ersšttningen pœ det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller det Œr utbetalningen sker. Om rštt till ersšttning fšreligger trots att fšrsškringen inte lšngre Šr i kraft, grundas utbetalningen pœ de fšrsškringsbelopp i kronor som skulle ha gšllt om fšrsškringen fortfarande var i kraft. 6. ArbetsofšrmŒga Med arbetsofšrmœga menas av olycksfallsskada fšranledd fšrlust av arbetsfšrmœga eller nedsšttning av denna med minst hšlften. Isolering som smittbšrare enligt myndighets fšreskrift jšmstšlls med sjukdom. Till grund fšr bedšmning av arbetsofšrmœgan lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. 2

5 B F RS KRINGENS IKRAFTTR DANDE Bolagets ansvarighet intršder nšr bolaget har mottagit fullstšndiga ansškningshandlingar, fšrutsatt att fšrsškringen enligt tillšmpade bedšmningsregler kan beviljas mot normal premie och utan fšrbehœll samt att det inte av ansškningshandlingarna eller pœ annat sštt framgœr, att fšrsškringen skall tršda i kraft senare. Kan fšrsškring beviljas endast mot fšrhšjd premie eller med fšrbehœll, intršder bolagets ansvarighet fšrst sedan bolaget erbjudit fšrsškring med sœdan utformning och fšrsškringstagaren antagit erbjudandet. Vid Šndring av fšrsškringsbelopp enligt avtal gšller motsvarande bestšmmelser. Om gruppmedlem uttrštt ur gruppen eller om fšrsškringsavtalet upphšrt att gšlla fšr denne, upphšr fšrsškringen vid utgœngen av den tid fšr vilken premie har erlagts. FšrsŠkringen upphšr att gšlla nšr den fšrsškrade fyller 65 Œr. C PREMIEBEST MNING OCH PREMIEBETALNING 1. BerŠkning av premie Fšr varje fšrsškringsœr bestšms premien pœ grundval av den vid fšrsškringsœrets bšrjan tillšmpade premietariffen. 2. Fšrsta premien Premien skall betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. 3. Premien fšr fšrnyat avtal Premien fšr fšrnyat avtal skall betalas senast pœ det nya avtalets begynnelsedag. Premien behšver dock inte betalas tidigare Šn en mœnad efter det att bolaget skickat ut premieavin. 4. Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen Om vid dršjsmœl skada har intršffat samma dag som fšrsškringstagaren betalat premien, Šr bolaget ansvarigt endast om fšrsškringstagaren kan bevisa att premien betalats fšre skadan. 3

6 D F RS KRINGENS OMFATTNING FšrsŠkringen omfattar ersšttning vid olycksfallsskada. Fšljande moment kan ingœ i fšrsškringen; InvaliditetsersŠttning, se D 1. rrersšttning, se D 1.5. DšdsfallsersŠttning, se D 2. ErsŠttning fšr lške-, tandskade- och resekostnader, se D 3.1 Ð 3.3. ErsŠttning fšr klšder och glasšgon, se D Invaliditetskapital Vid medicinsk eller fšrvšrvsmšssig invaliditet lšmnas enligt fšljande regler invaliditetsersšttning. En fšrutsšttning fšr ersšttning Šr att olycksfallet intršffat under tid fšrsškringen var i kraft och inom 3 Œr medfšrt invaliditet enligt 1.1 eller inom 5 Œr medfšrt invaliditetet enligt Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet fšrstœs av olycksfallsskadan fšranledd bestœende nedsšttning av den skadades kroppsfunktion. Som medicinsk invaliditet ršknas Šven bestœende všrk, fšrlust av sinnesfunktion eller inre organ. Till grund fšr bestšmning av invaliditetsgraden lšggs sœdana av olycksfallet fšranledda skador och symtom som kan objektivt faststšllas. BestŠmningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsfšrmœga nedsatts pœ grund av olycksfallsskadan. Kan fšrlorad kroppsdel ersšttas av protes, bestšms invaliditetsgraden Šven med beaktande av protesfunktionen. Medicinsk invaliditet beršknas enligt ÓGrunder fšr gradering av kvarstœende men efter skadoró faststšllda av PersonskadekommittŽn inom FšrsŠkringsbolagens Serviceaktiebolag (FSAB). Har genom samma olycksfall uppkommit skador pœ flera kroppsdelar utges ersšttning hšgst efter en beršknad invaliditetsgrad av 100%. 1.2 FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Med fšrvšrvsmšssig invaliditet avses minst 50% bestœende nedsšttning av arbetsfšrmœgan. ArbetsofšrmŒgan skall till švervšgande del bero pœ olycksfallsskada som intršffat under fšrsškringstiden. Samtliga mšjligheter till yrkesarbete skall ha pršvats och FšrsŠkringskassan skall ha beviljat minst halv fšrtidspension. Till grund fšr bestšmning av den fšrvšrvsmšssiga invaliditetsgraden lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. RŠtt till invaliditetsersšttning pœ grundval av fšrvšrvsmšssig invaliditet uppkommer nšr sœdan invaliditet intrštt, dock tidigast 2 Œr efter det att 4

7 olycksfallsskadan intršffat och tidigast vid 16 Œrs Œlder. Fšr person som fyllt 60 Œr vid tidpunkten fšr fšrtidspension lšmnas inte ersšttning fšr fšrvšrvsmšssig invaldiitet. Detta gšller oavsett nšr olycksfallet intršffade. Har invaliditetsersšttning pœ grund av medicinsk invaliditet eller fšrskott pœ sœdan tidigare utbetalats avršknas utbetalt belopp. Beloppet uppršknas dšrvid med hšnsyn till basbeloppsfšršndringen under mellantiden (gšller endast fšr fšrsškring med všrdesškrade belopp enligt A 5.2). 1.3 Invaliditetskapitalets storlek Invaliditetskapitalet utgšr en mot invaliditetsgraden svarande del av fšrsškringsbeloppet fšr invaliditet vid den Œlder den fšrsškrade uppnœtt vid olycksfallet. (Se Šven punkt A 5.) Bedšms den medicinska invaliditetsgraden till 50% eller hšgre, beršknas ersšttningen pœ det hšgre av de fšrsškringsbelopp fšr invaliditet som anges i fšrsškringsbrevet. Detsamma gšller fšr ersšttning vid fšrvšrvsmšssig invaliditet. Invaliditetskapitalet bestšms pœ grundval av den fšrvšrvsmšssiga invaliditeten om rštt till sœdan fšreligger, i annat fall pœ grundval av den medicinska invaliditeten. BestŠmningen skall dock ske pœ grundval av den medicinska invaliditeten om detta skulle leda till hšgre invaliditetsersšttning. 1.4 RŠtten till invaliditetskapital RŠtt till invaliditetskapital fšr medicinsk invaliditet intršder om olycksfallsskadan inom 3 Œr frœn olycksfallet orsakat invaliditet och minst 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet. SŒ snart den definitiva invaliditetsgraden faststšllts utbetalas invaliditetskapitalet. FaststŠllelse av den definitiva invaliditetsgraden skall om mšjligt ske inom 3 Œr frœn olycksfallet men kan uppskjutas sœ lšnge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hšnsyn till fšreliggande rehabiliteringsmšjligheter Šr nšdvšndigt. Om behandlingen Šr helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan faststšllas redan innan 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet intršder ersšttningsrštten och utbetalas ersšttning nšr invaliditetsgraden faststšllts. Avlider den fšrsškrade sedan rštt till invaliditetsersšttning uppkommit men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den sškerstšllda definitiva medicinska invaliditetsgraden pœ grund av olycksfallet som beršknas ha fšrelegat vid dšdsfallet. 1.5 rrersšttning RŠtt till ersšttning fšr vanprydande Šrr eller annan kosmetisk defekt intršder fšrst efter avslutad behandling och sedan Šrret bedšmts vara kvarstœende fšr framtiden, dock tidigast 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade. ErsŠttningens storlek bestšms enligt tabell som faststšllts av LŠnsfšrsŠkringsbolaget. 5

8 1.6 VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp Om invaliditetsgraden inte kan faststšllas inom 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade, lšmnas všnteersšttning efter 1 Œr tills utbetalning av invaliditetsersšttning kan gšras. VŠnteersŠttningen Šr 6% av invaliditetsersšttningen per Œr. Utbetalning av všnteersšttning gšrs samtidigt med utbetalning av invaliditetsersšttning. 1.7 RŠtt till ompršvning Ompršvning av invaliditetsersšttning eller ŠrrersŠttning kan gšras om všsentlig och bestœende fšršndring intrštt i de fšrhœllanden som lœg till grund fšr bedšmningen. Ompršvning kan gšras inom 10 Œr. 2. Dšdsfallskapital RŠtt till dšdsfallskapital fšreligger om olycksfallsskadan orsakar den fšrsškrades dšd inom 3 Œr frœn olycksfallet. FšrmŒnstagare Šr om inte annat anges i fšrsškringsbrevet vid fšrsškring fšr barn: Den fšrsškrades fšršldrar eller den efterlevande av dem, om bœda Šr dšda, den fšrsškrades arvingar. Om bœda fšršldrarna lever och vœrdnaden av den fšrsškrade vid dšdsfallet ršttsligt sett utšvas endast av en av dem, skall denne dock vara fšrmœnstagare, vid švrig fšrsškring: Make och barn eller om sœdana anhšriga saknas arvingarna. 3. Kostnader Om olycksfallsskada, som drabbar den fšrsškrade under tid dœ fšrsškringen Šr i kraft, medfšr kostnader fšr vœrd, behandling och resor lšmnas enligt punkt 3.1 Ð 3.3 nedan ersšttning fšr sœdana kostnader. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader inom 3 Œr frœn olycksfallet. Kostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts dock inte. ErsŠttning lšmnas i den mœn rštt till ersšttning inte fšreligger enligt lag, konvention, fšrfattning eller frœn annan fšrsškring. Fšr fšrsškrad som inte har rštt till ersšttning frœn allmšn FšrsŠkringskassa i Sverige ersštts endast kostnad som i motsvarande situation skulle ha ersatts, om den fšrsškrade haft sœdan rštt och till fullo utnyttjat den. Fšr vœrd pœ annat sjukhus Šn sœdant som tillhšr staten eller som drivs av kommun eller landstingskommun Ð eller nordiskt sjukhus av motsvarande slag Ð lšmnas ersšttning endast efter i fšrvšg tršffad šverenskommelse med bolaget. Fšr fšrlorad arbetsinkomst lšmnas inte ersšttning. 3.1 LŠkekostnader ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr vœrd eller behandling som lšmnats eller fšreskrivits av behšrig lškare fšr skadans lškning. 6

9 Fšr av sjukhusvœrd fšranlett sjukpenningavdrag lšmnas ersšttning endast till den del avdraget kan anses šverstiga inbesparade levnadskostnader. 3.2 Behandlingskostnader fšr tandskador ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr behandling som utfšrts av tandlškare. Fšr implantatbehandling eller skalfasader lšmnas endast ersšttning om behandlingen omfattas av den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. Fšr tandvœrd hos tandlškare som inte Šr ansluten till tandvœrdsfšrsškringen samt fšr barn och ungdomar under 19 Œr som gœr hos privat tandlškare, lšmnar fšrsškringen endast ersšttning fšr den avgift den fšrsškrade haft om tandlškare ansluten till den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersštts inte. Behandling och arvode skall i fšrhand ha godkšnts av bolaget. Fšr nšdvšndig akutbehandling ersštts dock kostnad Šven om bolagets godkšnnande inte hunnit inhšmtas. Den skadade skall utan dršjsmœl sška tandlškare och anmšla skadan till bolaget. AnmŠlan skall Œtfšljas av utredning pœ blankett, som bolaget tillhandahœller. Fšreligger vid olycksfallet sjukliga eller fšr Œldern inte normala fšršndringar, lšmnas ersšttning endast fšr den skada, som kan antas ha blivit fšljden om fšršndringarna inte funnits dœ skadan intršffade. Skada pœ fast protes ersštts enligt motsvarande regler som skada pœ naturlig tand. Detta gšller Šven avtagbar protes, som nšr den skadades var pœ plats i munnen. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr behandling inom 3 Œr frœn olycksfallet. MŒste slutbehandling pœ grund av den fšrsškrades Œlder uppskjutas till senare tidpunkt ersštts Šven kostnader fšr den uppskjutna behandlingen under fšrutsšttning att bolaget innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr godkšnt den uppskjutna behandlingen. Fšr behandling som fšretas senare men fšre fyllda 30 Œr, ersštts kostnaden under fšrutsšttning att bolaget tagit stšllning innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr och i anslutning hšrtill godkšnt den uppskjutna behandlingen. 3.3 Resekostnader ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr nšdvšndiga resor fšr vœrd och behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sœdan nedsšttning av den fšrsškrades fšrmœga att fšrflytta sig att enligt lškares fšreskrift sšrskilt transportmedel mœste anlitas fšr att den fšrsškrade skall kunna utfšra sitt ordinarie fšrvšrvs- eller skolarbete lšmnas ocksœ ersšttning fšr merkostnader fšr resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola under tiden fšr lškarbehandlingen. Resekostnad ersštts fšr det billigaste, vanligen fšrekommande fšrdsštt som med hšnsyn till den fšrsškrades tillstœnd kunnat anvšndas och som tillstyrkts av lškare. 7

10 3.4 ErsŠttning fšr klšder och glasšgon vid olycksfallsskada Om olycksfallsskada medfšrt lškar- eller tandlškarbesšk, ersštts i samband med olycksfallet skadade personliga gœngklšder, cykel- eller ridhjšlm, glasšgon, hšrapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjšlpmedel. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. 4. FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Om fšrsškringsavtalet tršder ur kraft eller om gruppmedlem mœste uttršda ur avtalet, dšrfšr att han inte lšngre omfattas av detta, Šr han beršttigad att utan hšlsopršvning erhœlla individuell fšrsškring (fortsšttningsfšrsškring). Samma rštt tillkommer medfšrsškrad, som uttršder pœ grund av att gruppmedlemmen avlider eller att Šktenskapet upplšses/sammanboendet upphšr eller att gruppmedlemmen uttršder ur gruppen med rštt till fortsšttningsfšrsškring. FortsŠttningsfšrsŠkring fœr ha hšgst samma omfattning som den fšrsškring som enligt fortsšttningsavtalet senast gšllde fšr den fšrsškrade, varvid dock fortsšttningsfšrsškring medges till 65 Œrs Œlder Šven om fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet upphšr tidigare. Fšr fortsšttningsfšrsškring gšllande allmšnna fšrsškringsvillkor kan i vissa delar avvika frœn de kollektiva fšrsškringsvillkoren. FšrsŠkringsbeloppet fšr fortsšttningsfšrsškring skall i fšrekommande fall minskas med fšrsškringsbelopp som den fšrsškrade kan erhœlla genom anslutning till annan kollektiv fšrsškring. RŠtten till fortsšttningsfšrsškring skall gšras gšllande inom tre mœnader efter det att fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet trštt ur kraft. 5. Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Fšr fšrsškrad, som fšre 65 Œrs Œlder uttrštt ur fšrsškringsavtalet med rštt till fortsšttningsfšrsškring, gšller, om fortsšttningsfšrsškring inte har kommit till stœnd, ett utstršckt ofšršndrat fšrsškringsskydd under tre mœnader. Villkoren hšrfšr Šr dock att uttršdet inte Šr en fšljd av att avtalet i sin helhet sagts upp av gruppen samt att fšrsškringen vid den fšrsškrades uttršde varit i kraft utan avbrott under de senaste sex mœnaderna. 8

11 E INSKR NKNINGAR I F RS KRINGENS GILTIGHET I nedan angivna fall inskršnks fšrsškringens giltighet. SŒdan inskršnkning hšvs om sšrskilt avtal hšrom tršffas. 1. Flygning FšrsŠkringen gšller endast vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka om fšrsškringen Šr tecknad med 1-Œrsavtal. FšrsŠkringen gšller dœ med nedanstœende inskršnkningar fšr fšrsškrad som fyllt 16 Œr. FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka nšr denne Šr fšrare eller har annan funktion ombord vid militšr flygning, avancerad flygning, yrkesmšssig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. 2. Sport och idrott Efter det den fšrsškrade fyllt 16 Œr tillšmpas nedanstœende inskršnkningar; FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i fallskšrmshoppning, segelflygning, ballongflygning, drakflygning eller liknande, under deltagande i boxning, brottning, judo eller karate eller dšrmed jšmfšrlig idrottsutšvning eller under deltagande i sšrskilt anordnad hastighetstšvling med bobsleig, rodel eller motorfordon eller under tršning hšrfšr. Olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i match i lagidrott sœsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som representant fšr idrottsfšrbund eller annan idrottsfšrening Šn korporationsidrottsfšrening beršttigar inte till ersšttning fšr lške-, tandskadeoch resekostnader och ej heller till ersšttning fšr klšder och glasšgon. Skolidrott jšmstšlls med korporationsidrott. 3. Vistelse utom Norden FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfall som intršffat under vistelse utom Norden som varat mer Šn 12 mœnader. Denna inskršnkning gšller dock inte om vistelsen Šr temporšr och beror pœ att den fšrsškrade eller nœgon i hans familj Šr i svensk utlandstjšnst eller i tjšnst hos utlšndskt fšretag med fast anknytning till Sverige eller i tjšnst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige bedriver teoretiska studier eller arbetar som AU-Pair. LŠke-, tandskade- eller resekostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts inte i nœgot fall. Detsamma gšller ersšttning fšr klšder och glasšgon. 9

12 4. Krig eller krigsliknande politiska oroligheter FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfallsskada som anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanfšr Sverige. Vistas den fšrsškrade utom Sverige i omrœde dšr krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gšller fšrsškringen dock under de tre fšrsta mœnaderna dšrefter, under fšrutsšttning att den fšrsškrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 5. AtomkŠrnprocess FšrsŠkringen gšller vid olycksfall genom atomkšrnprocess om processen inte har samband med militšr verksamhet i vilken du Šr sysselsatt. Har du flera olycksfallsfšrsškringar i ett eller flera fšrsškringsbolag Šr fšrsškringsbeloppen vid invaliditet och dšdsfall genom atomkšrnprocess begršnsade sœ att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de švriga fšrsškringarna inte šverstiger vid invaliditet kr vid dšdsfall kr Beloppen fšrdelas dšrvid pœ de olika fšrsškringarna i fšrhœllande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. F TG RDER VID ANSPR K P ERS TTNING AnmŠlan om olycksfallsskada som kan ge rštt till eršttning skall gšras snarast mšjligt. En fšrutsšttning fšr rštt till ersšttning Šr att den fšrsškrade utan dršjsmœl anlitar behšrig lškare, under sjuktid stœr under fortlšpande lškartillsyn och iakttar lškarens fšreskrifter samt fšljer av bolaget i samrœd med lškare lšmnade anvisningar, som avser att begršnsa fšljderna av olycksfallet. Den som gšr ansprœk pœ ersšttning skall enligt bolagets anvisningar fšrete lškarintyg och švriga handlingar, som Šr av betydelse fšr bestšmning av rštten till ersšttning. Kostnaden fšr lškarintyg och švriga handlingar ersštts av bolaget. Bolaget har rštt att fšreskriva att den fšrsškrade instšller sig fšr undersškning hos lškare som bolaget anvisar, om detta bedšms vara nšdvšndigt fšr faststšllande av rštten till ersšttning. Kostnaderna fšr sœdan undersškning och hšrfšr nšdvšndiga resor ersštts av bolaget. Medgivande fšr bolaget att fšr bedšmning av sin ansvarighet inhšmta upplysningar frœn lškare, sjukhus, annan vœrdanstalt, allmšn fšrsškringskassa eller annan fšrsškringsinršttning skall lšmnas om bolaget begšr det. AnsprŒk pœ ersšttning fšr kostnader skall styrkas med originalverifikationer. 10

13 G TIDPUNKT F R UTBETALNING OCH R NTE- BEST MMMELSER Sedan rštt till ersšttning uppkommit enligt D skall utbetalning ske senast en mœnad efter det att den som gšr ansprœk pœ ersšttning fullgjort vad som Œligger honom enligt punkt F. Sker utbetalning senare Šn vad som sagts ovan betalas dršjsmœlsršnta enligt ršntelagen. DršjsmŒlsrŠnta betalas dock inte om den Šr mindre Šn en halv procent av det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšllde fšr januari mœnad det Œr dœ utbetalning sker. I FORCE MAJEURE Bolaget Šr inte ansvarigt fšr fšrlust som kan uppstœ om utredning ršrande fšrsškringsfall eller utbetalning fšrdršjs pœ grund av krig eller politiska oroligheter eller pœ grund av lagbud, myndighets ŒtgŠrd eller stridsœtgšrd i arbetslivet. 11

14 12 Om vi inte kommer šverens... MissfšrstŒnd och andra oklarheter kan uppstœ vid en skada. Om du inte blir nšjd med vœr skadereglering kan du begšra att vi ompršvar ditt Šrende. Genom att vi Šr ett lokalt fšrsškringsbolag kan du lštt fœ kontakt med personer i ansvarig stšllning. PŒ din begšran kan bolaget ocksœ hšnskjuta frœgan om ersšttning till Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden fšr yttrande. NŠmnden bestœr av experter pœ juridik, medicin och fšrsškring. Ledamot som Šr anstšlld hos fšrsškringsbolag, fœr inte delta i behandlingen av eget bolags Šrende. NŠr Šrendet avser fšrsškringsavtalets allmšnna giltighet Ð t.ex. nšr bolaget hšvdar att i fšrsškringsansškan lšmnade uppgifter Šr oriktiga eller ofullstšndiga Ð pršvas Šrendet i stšllet av LivfšrsŠkringens VillkorsnŠmnd. Du kan ocksœ všnda dig till AllmŠnna ReklamationsnŠmnden, som har en sšrskild avdelning fšr fšrsškringsfrœgor. AllmŠnna ReklamationsnŠmndens adress Šr: Box 174, STOCKHOLM. Telefon Pršvningen i sœvšl Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden som AllmŠnna ReklamationsnŠmnden Šr kostnadsfri fšr dig. Om du trots detta inte tycker att du blivit ršttvist behandlad kan du všnda dig till domstol fšr att fœ skadan slutligen pršvad. Dina advokatkostnader, om du kommer i tvist med oss, kan Ð med undantag fšr sjšlvrisken Ð ersšttas genom ršttsskyddsfšrsškringen som ingœr i din hemeller villahemfšrsškring. Som du ser finns det mœnga sštt att fœ en skada pršvad. r du tveksam om hur du skall gšra, kontakta oss. Du kan ocksœ kontakta Konsumenterns FšrsŠkringsbyrŒ som lšmnar upplysningar i fšrsškringsfrœgor. Postadressen Šr: Kungsgatan 50, 7 tr, STOCKHOLM. Telefon

15 NŠr du behšver fšrsškringsservice Ð kontakta oss: A, B L NSF RS KRINGAR STOCKHOLM Alstršmergatan 39, Box 49311, Stockholm. Tfn C L NSF RS KRINGAR UPPSALA SvartbŠcksgatan 44, Box 2147, Uppsala. Tfn D L NSF RS KRINGAR S DERMANLAND V. Storgatan 4, Box 147, Nykšping. Tfn E STG TA BRANDSTODSBOLAG Platensgatan 11, Box 400, Linkšping. Tfn F L NSF RS KRINGAR J NK PING Barnarpsgatan 22, Box 623, Jšnkšping. Tfn G L NSF RS KRING KRONOBERG SandgŠrdsgatan 5, Box 1503, VŠxjš. Tfn H L NSF RS KRINGAR KALMAR L N SmŒlandsgatan 1, Box 748, Kalmar. Tfn Storgatan 14, Box 187, VŠstervik. Tfn I L NSF RS KRINGAR GOTLAND stervšg 17, Box 1224, Visby. Tfn K BLEKINGE L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkogatan 21, Box 24, Karlshamn. Tfn L L NSF RS KRINGAR G INGE Andra Avenyen 14, Box 54, HŠssleholm. Tfn L NSF RS KRINGAR KRISTIANSTAD VŠstra Storgatan 49, Box 133, Kristianstad. Tfn L, M L NSF RS KRINGAR SK NE Sšdergatan 17, Box 742, Helsingborg. Tfn RšnneholmsvŠgen 7, Box 17006, Malmš. Tfn MissunavŠgen 7, Box 2024, Ystad. Tfn N L NSF RS KRINGAR HALLAND Strandgatan 10, Box 518, Halmstad. Tfn O L NSF RS KRINGAR G TEBORGS OCH BOHUS L N Norra Drottninggatan 1, Box 758, Uddevalla. Tfn Lilla Bommen 8, Gšteborg. Tfn P L NSF RS KRINGAR LVSBORG Vallgatan 21, Box 1107, VŠnersborg. Tfn R L NSF RS KRINGAR SKARABORG RŒdhusgatan 8, Box 600, Skšvde. Tfn S L NSF RS KRINGAR V RMLAND Kšpmannagatan 2 A, Box 367, Karlstad. Tfn T, U L NSF RS KRINGAR BERGSLAGEN VŠstgštegatan 4 A, Box 1046, VŠsterŒs. Tfn Drottninggatan 4, Box 234, rebro. Tfn W DALARNAS F RS KRINGSBOLAG Slaggatan 9, Box 3, Falun. Tfn X L NSF RS KRINGAR G VLEBORG N. Strandgatan 29, Box 206, GŠvle. Tfn Y L NSF RS KRINGAR V STERNORRLAND Brunnshusgatan 8, Box 164, HŠrnšsand. Tfn Esplanaden 11, Box 350, Sundsvall. Tfn Z J MTLANDS L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkgatan 47, Box 367, stersund. Tfn AC L NSF RS KRINGAR V STERBOTTEN Nygatan 19, Box 153, UmeŒ. Tfn BD L NSF RS KRINGAR NORRBOTTEN Kungsgatan 13, Box 937, LuleŒ. Tfn A LŠnsfšrsŠkringsbolagens AB TegeluddsvŠgen 11-13, Stockholm. Tfn LFAB utg Grafiskt Center

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Barnförsäkring OSM 627:4. Villkor för Barnförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Barnförsäkring OSM 627:4. Villkor för Barnförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Barnförsäkring OSM 627:4 Villkor för Barnförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen gäller för 3 3 Var och när försäkringen gäller 3

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Tjänsteolycksfallsförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Tjänsteolycksfallsförsäkring Villkor TGL 630:4 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Tjänsteolycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01

Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2010-09-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus med Sjukförsäkring 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus med Sjukförsäkring OLPS 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2011-03-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2011-03-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2008-07-01

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2008-07-01 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2008-07-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor för pensionärer PRO Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor Gruppförsäkring för pensionärer PRO 2012-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner... 5 B Allmänna försäkringsregler...

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring

Allmänna villkor 70:5 2012-01-01. Kollektiv olycksfalls försäkring Allmänna villkor 70:5 2012-01-01 Kollektiv olycksfalls försäkring 2 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 Kollektiv olycksfalls försäkring 70:5 3 Kollektiv olycksfallsförsäkring 70:5 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer