OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar

2 INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser FšrsŠkrade personer AllmŠn premie- och villkorsšndring Begreppsfšrklaring FšrsŠkringsbelopp ArbetsofšrmŒga B FšrsŠkringens ikrafttršdande C PremiebestŠmning och premiebetalning 1. BerŠkning av premie Fšrsta premien Premien fšr fšrnyat avtal Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen D FšrsŠkringens omfattning 1. Invaliditetskapital Medicinsk invaliditet FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Invaliditetskapitalets storlek RŠtten till invaliditetskapital rrersšttning VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp RŠtt till ompršvning Dšdsfallskapital Kostnader FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) E InskrŠnkningar i fšrsškringens giltighet 1. Flygning Sport och idrott Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter AtomkŠrnprocess F tgšrder vid ansprœk pœ ersšttning G Tidpunkt fšr utbetalning och ršntebestšmmelser H Force Majeure Om vi inte kommer šverens

3 ALLM NNA VILLKOR F R KOLLEKTIV OLYCKSFALLSF RS KRING AV R 1995 A F RS KRINGSAVTALET 1. AllmŠnna bestšmmelser Fšr fšrsškringsavtalet gšller vad som anges i fšrsškringsbrevet och dšrtill hšrande handlingar, i dessa allmšnna villkor, lagen om fšrsškringsavtal och allmšn lag i švrigt. Avtalet grundar sig pœ de uppgifter som fšrsškringstagaren eller gruppfšretršdaren pœ dennes všgnar skriftligen lšmnat. Om nœgon uppgift Šr oriktig eller ofullstšndig, gšller vad som fšr sœdant stadgas i lagen om fšrsškringsavtal. FšrsŠkringsavtalet gšller under i fšrsškringsbrevet angiven tidpunkt. Vid 1-Œrsavtal fšrlšngs avtalet automatiskt med 1 Œr om det inte sšgs upp av nœgondera sidan senast en mœnad fšre avtalstidens utgœng. 2. FšrsŠkrade personer FšrsŠkringen gšller fšr den grupp av personer Ð gruppmedlemmar Ð som anges i fšrsškringsbrevet. Varje fšrsškrad Šr fšrsškringstagare och Šgare till sin fšrsškring. 3. AllmŠn premie- och villkorsšndring Vid allmšn premie- och villkorsšndring tillšmpas de nya premierna och villkoren fšr fšrsškringen frœn nšrmast fšljande fšrfallodag, under fšrutsšttning att fšrsškringstagaren underršttas hšrom senast 14 dagar fšre fšrfallodagen. 4. Begreppsfšrklaring 4.1 Olycksfallsskada Med olycksfallsskada fšrstœs kroppsskada som drabbat den fšrsškrade ofrivilligt genom plštslig yttre hšndelse (olycksfall). Vid fšrfrysning, všrmeslag och solsting bortses frœn kravet pœ plštslighet. SŒdan kroppsskada anses ha intršffat den dag den visade sig. Med olycksfallsskada avses inte: 1. skada som uppkommit pœ grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittšmne; 1

4 2. skada som uppkommit genom anvšndning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersškning som inte fšranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna fšrsškring; 3. sœdant tillstœnd som Šven om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero pœ olycksfallet utan pœ sjukdom, lyte eller sjukliga fšršndringar. BetrŠffande sšrskilda begršnsningar vid behandlingskostnader fšr tandskador, se moment D FšrsŠkringsbelopp FšrsŠkringsbeloppet vid invaliditet nedsštts med 5% dœ den fšrsškrade fyller 56 Œr och dšrefter varje Œr med ytterligare 5%. NedsŠttning gšrs med hšgst 50% av kapitalbeloppet. 5.1 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i kronor (fasta belopp) Utbetalning frœn fšrsškringen grundas pœ de fšrsškringsbelopp som anges i fšrsškringsbrevet. 5.2 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i basbelopp (všrdesškrade) Vid varje Œrsfšrfallodag fšr fšrsškringen faststšlls de fšrsškringsbelopp och den premie som skall gšlla fram till nšsta Œrsfšrfallodag. DŠrvid tillšmpas det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller fšr januari det kalenderœr aktuell Œrsfšrfallodag intršffar. r Œrsfšrfallodagen den 1 januari eller den 1 februari tillšmpas basbeloppet fšr januari fšregœende kalenderœr. FšrsŠkringsbeloppen och premien i kronor fœr inte vid nœgon Œrsfšrfallodag ška med mer Šn 15% pœ grund av všrdesškringen. Se dock moment A3 ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersšttning och dšdsfallskapital grundas ersšttningen pœ det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller det Œr utbetalningen sker. Om rštt till ersšttning fšreligger trots att fšrsškringen inte lšngre Šr i kraft, grundas utbetalningen pœ de fšrsškringsbelopp i kronor som skulle ha gšllt om fšrsškringen fortfarande var i kraft. 6. ArbetsofšrmŒga Med arbetsofšrmœga menas av olycksfallsskada fšranledd fšrlust av arbetsfšrmœga eller nedsšttning av denna med minst hšlften. Isolering som smittbšrare enligt myndighets fšreskrift jšmstšlls med sjukdom. Till grund fšr bedšmning av arbetsofšrmœgan lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. 2

5 B F RS KRINGENS IKRAFTTR DANDE Bolagets ansvarighet intršder nšr bolaget har mottagit fullstšndiga ansškningshandlingar, fšrutsatt att fšrsškringen enligt tillšmpade bedšmningsregler kan beviljas mot normal premie och utan fšrbehœll samt att det inte av ansškningshandlingarna eller pœ annat sštt framgœr, att fšrsškringen skall tršda i kraft senare. Kan fšrsškring beviljas endast mot fšrhšjd premie eller med fšrbehœll, intršder bolagets ansvarighet fšrst sedan bolaget erbjudit fšrsškring med sœdan utformning och fšrsškringstagaren antagit erbjudandet. Vid Šndring av fšrsškringsbelopp enligt avtal gšller motsvarande bestšmmelser. Om gruppmedlem uttrštt ur gruppen eller om fšrsškringsavtalet upphšrt att gšlla fšr denne, upphšr fšrsškringen vid utgœngen av den tid fšr vilken premie har erlagts. FšrsŠkringen upphšr att gšlla nšr den fšrsškrade fyller 65 Œr. C PREMIEBEST MNING OCH PREMIEBETALNING 1. BerŠkning av premie Fšr varje fšrsškringsœr bestšms premien pœ grundval av den vid fšrsškringsœrets bšrjan tillšmpade premietariffen. 2. Fšrsta premien Premien skall betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. 3. Premien fšr fšrnyat avtal Premien fšr fšrnyat avtal skall betalas senast pœ det nya avtalets begynnelsedag. Premien behšver dock inte betalas tidigare Šn en mœnad efter det att bolaget skickat ut premieavin. 4. Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen Om vid dršjsmœl skada har intršffat samma dag som fšrsškringstagaren betalat premien, Šr bolaget ansvarigt endast om fšrsškringstagaren kan bevisa att premien betalats fšre skadan. 3

6 D F RS KRINGENS OMFATTNING FšrsŠkringen omfattar ersšttning vid olycksfallsskada. Fšljande moment kan ingœ i fšrsškringen; InvaliditetsersŠttning, se D 1. rrersšttning, se D 1.5. DšdsfallsersŠttning, se D 2. ErsŠttning fšr lške-, tandskade- och resekostnader, se D 3.1 Ð 3.3. ErsŠttning fšr klšder och glasšgon, se D Invaliditetskapital Vid medicinsk eller fšrvšrvsmšssig invaliditet lšmnas enligt fšljande regler invaliditetsersšttning. En fšrutsšttning fšr ersšttning Šr att olycksfallet intršffat under tid fšrsškringen var i kraft och inom 3 Œr medfšrt invaliditet enligt 1.1 eller inom 5 Œr medfšrt invaliditetet enligt Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet fšrstœs av olycksfallsskadan fšranledd bestœende nedsšttning av den skadades kroppsfunktion. Som medicinsk invaliditet ršknas Šven bestœende všrk, fšrlust av sinnesfunktion eller inre organ. Till grund fšr bestšmning av invaliditetsgraden lšggs sœdana av olycksfallet fšranledda skador och symtom som kan objektivt faststšllas. BestŠmningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsfšrmœga nedsatts pœ grund av olycksfallsskadan. Kan fšrlorad kroppsdel ersšttas av protes, bestšms invaliditetsgraden Šven med beaktande av protesfunktionen. Medicinsk invaliditet beršknas enligt ÓGrunder fšr gradering av kvarstœende men efter skadoró faststšllda av PersonskadekommittŽn inom FšrsŠkringsbolagens Serviceaktiebolag (FSAB). Har genom samma olycksfall uppkommit skador pœ flera kroppsdelar utges ersšttning hšgst efter en beršknad invaliditetsgrad av 100%. 1.2 FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Med fšrvšrvsmšssig invaliditet avses minst 50% bestœende nedsšttning av arbetsfšrmœgan. ArbetsofšrmŒgan skall till švervšgande del bero pœ olycksfallsskada som intršffat under fšrsškringstiden. Samtliga mšjligheter till yrkesarbete skall ha pršvats och FšrsŠkringskassan skall ha beviljat minst halv fšrtidspension. Till grund fšr bestšmning av den fšrvšrvsmšssiga invaliditetsgraden lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. RŠtt till invaliditetsersšttning pœ grundval av fšrvšrvsmšssig invaliditet uppkommer nšr sœdan invaliditet intrštt, dock tidigast 2 Œr efter det att 4

7 olycksfallsskadan intršffat och tidigast vid 16 Œrs Œlder. Fšr person som fyllt 60 Œr vid tidpunkten fšr fšrtidspension lšmnas inte ersšttning fšr fšrvšrvsmšssig invaldiitet. Detta gšller oavsett nšr olycksfallet intršffade. Har invaliditetsersšttning pœ grund av medicinsk invaliditet eller fšrskott pœ sœdan tidigare utbetalats avršknas utbetalt belopp. Beloppet uppršknas dšrvid med hšnsyn till basbeloppsfšršndringen under mellantiden (gšller endast fšr fšrsškring med všrdesškrade belopp enligt A 5.2). 1.3 Invaliditetskapitalets storlek Invaliditetskapitalet utgšr en mot invaliditetsgraden svarande del av fšrsškringsbeloppet fšr invaliditet vid den Œlder den fšrsškrade uppnœtt vid olycksfallet. (Se Šven punkt A 5.) Bedšms den medicinska invaliditetsgraden till 50% eller hšgre, beršknas ersšttningen pœ det hšgre av de fšrsškringsbelopp fšr invaliditet som anges i fšrsškringsbrevet. Detsamma gšller fšr ersšttning vid fšrvšrvsmšssig invaliditet. Invaliditetskapitalet bestšms pœ grundval av den fšrvšrvsmšssiga invaliditeten om rštt till sœdan fšreligger, i annat fall pœ grundval av den medicinska invaliditeten. BestŠmningen skall dock ske pœ grundval av den medicinska invaliditeten om detta skulle leda till hšgre invaliditetsersšttning. 1.4 RŠtten till invaliditetskapital RŠtt till invaliditetskapital fšr medicinsk invaliditet intršder om olycksfallsskadan inom 3 Œr frœn olycksfallet orsakat invaliditet och minst 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet. SŒ snart den definitiva invaliditetsgraden faststšllts utbetalas invaliditetskapitalet. FaststŠllelse av den definitiva invaliditetsgraden skall om mšjligt ske inom 3 Œr frœn olycksfallet men kan uppskjutas sœ lšnge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hšnsyn till fšreliggande rehabiliteringsmšjligheter Šr nšdvšndigt. Om behandlingen Šr helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan faststšllas redan innan 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet intršder ersšttningsrštten och utbetalas ersšttning nšr invaliditetsgraden faststšllts. Avlider den fšrsškrade sedan rštt till invaliditetsersšttning uppkommit men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den sškerstšllda definitiva medicinska invaliditetsgraden pœ grund av olycksfallet som beršknas ha fšrelegat vid dšdsfallet. 1.5 rrersšttning RŠtt till ersšttning fšr vanprydande Šrr eller annan kosmetisk defekt intršder fšrst efter avslutad behandling och sedan Šrret bedšmts vara kvarstœende fšr framtiden, dock tidigast 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade. ErsŠttningens storlek bestšms enligt tabell som faststšllts av LŠnsfšrsŠkringsbolaget. 5

8 1.6 VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp Om invaliditetsgraden inte kan faststšllas inom 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade, lšmnas všnteersšttning efter 1 Œr tills utbetalning av invaliditetsersšttning kan gšras. VŠnteersŠttningen Šr 6% av invaliditetsersšttningen per Œr. Utbetalning av všnteersšttning gšrs samtidigt med utbetalning av invaliditetsersšttning. 1.7 RŠtt till ompršvning Ompršvning av invaliditetsersšttning eller ŠrrersŠttning kan gšras om všsentlig och bestœende fšršndring intrštt i de fšrhœllanden som lœg till grund fšr bedšmningen. Ompršvning kan gšras inom 10 Œr. 2. Dšdsfallskapital RŠtt till dšdsfallskapital fšreligger om olycksfallsskadan orsakar den fšrsškrades dšd inom 3 Œr frœn olycksfallet. FšrmŒnstagare Šr om inte annat anges i fšrsškringsbrevet vid fšrsškring fšr barn: Den fšrsškrades fšršldrar eller den efterlevande av dem, om bœda Šr dšda, den fšrsškrades arvingar. Om bœda fšršldrarna lever och vœrdnaden av den fšrsškrade vid dšdsfallet ršttsligt sett utšvas endast av en av dem, skall denne dock vara fšrmœnstagare, vid švrig fšrsškring: Make och barn eller om sœdana anhšriga saknas arvingarna. 3. Kostnader Om olycksfallsskada, som drabbar den fšrsškrade under tid dœ fšrsškringen Šr i kraft, medfšr kostnader fšr vœrd, behandling och resor lšmnas enligt punkt 3.1 Ð 3.3 nedan ersšttning fšr sœdana kostnader. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader inom 3 Œr frœn olycksfallet. Kostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts dock inte. ErsŠttning lšmnas i den mœn rštt till ersšttning inte fšreligger enligt lag, konvention, fšrfattning eller frœn annan fšrsškring. Fšr fšrsškrad som inte har rštt till ersšttning frœn allmšn FšrsŠkringskassa i Sverige ersštts endast kostnad som i motsvarande situation skulle ha ersatts, om den fšrsškrade haft sœdan rštt och till fullo utnyttjat den. Fšr vœrd pœ annat sjukhus Šn sœdant som tillhšr staten eller som drivs av kommun eller landstingskommun Ð eller nordiskt sjukhus av motsvarande slag Ð lšmnas ersšttning endast efter i fšrvšg tršffad šverenskommelse med bolaget. Fšr fšrlorad arbetsinkomst lšmnas inte ersšttning. 3.1 LŠkekostnader ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr vœrd eller behandling som lšmnats eller fšreskrivits av behšrig lškare fšr skadans lškning. 6

9 Fšr av sjukhusvœrd fšranlett sjukpenningavdrag lšmnas ersšttning endast till den del avdraget kan anses šverstiga inbesparade levnadskostnader. 3.2 Behandlingskostnader fšr tandskador ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr behandling som utfšrts av tandlškare. Fšr implantatbehandling eller skalfasader lšmnas endast ersšttning om behandlingen omfattas av den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. Fšr tandvœrd hos tandlškare som inte Šr ansluten till tandvœrdsfšrsškringen samt fšr barn och ungdomar under 19 Œr som gœr hos privat tandlškare, lšmnar fšrsškringen endast ersšttning fšr den avgift den fšrsškrade haft om tandlškare ansluten till den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersštts inte. Behandling och arvode skall i fšrhand ha godkšnts av bolaget. Fšr nšdvšndig akutbehandling ersštts dock kostnad Šven om bolagets godkšnnande inte hunnit inhšmtas. Den skadade skall utan dršjsmœl sška tandlškare och anmšla skadan till bolaget. AnmŠlan skall Œtfšljas av utredning pœ blankett, som bolaget tillhandahœller. Fšreligger vid olycksfallet sjukliga eller fšr Œldern inte normala fšršndringar, lšmnas ersšttning endast fšr den skada, som kan antas ha blivit fšljden om fšršndringarna inte funnits dœ skadan intršffade. Skada pœ fast protes ersštts enligt motsvarande regler som skada pœ naturlig tand. Detta gšller Šven avtagbar protes, som nšr den skadades var pœ plats i munnen. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr behandling inom 3 Œr frœn olycksfallet. MŒste slutbehandling pœ grund av den fšrsškrades Œlder uppskjutas till senare tidpunkt ersštts Šven kostnader fšr den uppskjutna behandlingen under fšrutsšttning att bolaget innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr godkšnt den uppskjutna behandlingen. Fšr behandling som fšretas senare men fšre fyllda 30 Œr, ersštts kostnaden under fšrutsšttning att bolaget tagit stšllning innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr och i anslutning hšrtill godkšnt den uppskjutna behandlingen. 3.3 Resekostnader ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr nšdvšndiga resor fšr vœrd och behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sœdan nedsšttning av den fšrsškrades fšrmœga att fšrflytta sig att enligt lškares fšreskrift sšrskilt transportmedel mœste anlitas fšr att den fšrsškrade skall kunna utfšra sitt ordinarie fšrvšrvs- eller skolarbete lšmnas ocksœ ersšttning fšr merkostnader fšr resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola under tiden fšr lškarbehandlingen. Resekostnad ersštts fšr det billigaste, vanligen fšrekommande fšrdsštt som med hšnsyn till den fšrsškrades tillstœnd kunnat anvšndas och som tillstyrkts av lškare. 7

10 3.4 ErsŠttning fšr klšder och glasšgon vid olycksfallsskada Om olycksfallsskada medfšrt lškar- eller tandlškarbesšk, ersštts i samband med olycksfallet skadade personliga gœngklšder, cykel- eller ridhjšlm, glasšgon, hšrapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjšlpmedel. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. 4. FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Om fšrsškringsavtalet tršder ur kraft eller om gruppmedlem mœste uttršda ur avtalet, dšrfšr att han inte lšngre omfattas av detta, Šr han beršttigad att utan hšlsopršvning erhœlla individuell fšrsškring (fortsšttningsfšrsškring). Samma rštt tillkommer medfšrsškrad, som uttršder pœ grund av att gruppmedlemmen avlider eller att Šktenskapet upplšses/sammanboendet upphšr eller att gruppmedlemmen uttršder ur gruppen med rštt till fortsšttningsfšrsškring. FortsŠttningsfšrsŠkring fœr ha hšgst samma omfattning som den fšrsškring som enligt fortsšttningsavtalet senast gšllde fšr den fšrsškrade, varvid dock fortsšttningsfšrsškring medges till 65 Œrs Œlder Šven om fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet upphšr tidigare. Fšr fortsšttningsfšrsškring gšllande allmšnna fšrsškringsvillkor kan i vissa delar avvika frœn de kollektiva fšrsškringsvillkoren. FšrsŠkringsbeloppet fšr fortsšttningsfšrsškring skall i fšrekommande fall minskas med fšrsškringsbelopp som den fšrsškrade kan erhœlla genom anslutning till annan kollektiv fšrsškring. RŠtten till fortsšttningsfšrsškring skall gšras gšllande inom tre mœnader efter det att fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet trštt ur kraft. 5. Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Fšr fšrsškrad, som fšre 65 Œrs Œlder uttrštt ur fšrsškringsavtalet med rštt till fortsšttningsfšrsškring, gšller, om fortsšttningsfšrsškring inte har kommit till stœnd, ett utstršckt ofšršndrat fšrsškringsskydd under tre mœnader. Villkoren hšrfšr Šr dock att uttršdet inte Šr en fšljd av att avtalet i sin helhet sagts upp av gruppen samt att fšrsškringen vid den fšrsškrades uttršde varit i kraft utan avbrott under de senaste sex mœnaderna. 8

11 E INSKR NKNINGAR I F RS KRINGENS GILTIGHET I nedan angivna fall inskršnks fšrsškringens giltighet. SŒdan inskršnkning hšvs om sšrskilt avtal hšrom tršffas. 1. Flygning FšrsŠkringen gšller endast vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka om fšrsškringen Šr tecknad med 1-Œrsavtal. FšrsŠkringen gšller dœ med nedanstœende inskršnkningar fšr fšrsškrad som fyllt 16 Œr. FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka nšr denne Šr fšrare eller har annan funktion ombord vid militšr flygning, avancerad flygning, yrkesmšssig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. 2. Sport och idrott Efter det den fšrsškrade fyllt 16 Œr tillšmpas nedanstœende inskršnkningar; FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i fallskšrmshoppning, segelflygning, ballongflygning, drakflygning eller liknande, under deltagande i boxning, brottning, judo eller karate eller dšrmed jšmfšrlig idrottsutšvning eller under deltagande i sšrskilt anordnad hastighetstšvling med bobsleig, rodel eller motorfordon eller under tršning hšrfšr. Olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i match i lagidrott sœsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som representant fšr idrottsfšrbund eller annan idrottsfšrening Šn korporationsidrottsfšrening beršttigar inte till ersšttning fšr lške-, tandskadeoch resekostnader och ej heller till ersšttning fšr klšder och glasšgon. Skolidrott jšmstšlls med korporationsidrott. 3. Vistelse utom Norden FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfall som intršffat under vistelse utom Norden som varat mer Šn 12 mœnader. Denna inskršnkning gšller dock inte om vistelsen Šr temporšr och beror pœ att den fšrsškrade eller nœgon i hans familj Šr i svensk utlandstjšnst eller i tjšnst hos utlšndskt fšretag med fast anknytning till Sverige eller i tjšnst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige bedriver teoretiska studier eller arbetar som AU-Pair. LŠke-, tandskade- eller resekostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts inte i nœgot fall. Detsamma gšller ersšttning fšr klšder och glasšgon. 9

12 4. Krig eller krigsliknande politiska oroligheter FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfallsskada som anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanfšr Sverige. Vistas den fšrsškrade utom Sverige i omrœde dšr krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gšller fšrsškringen dock under de tre fšrsta mœnaderna dšrefter, under fšrutsšttning att den fšrsškrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 5. AtomkŠrnprocess FšrsŠkringen gšller vid olycksfall genom atomkšrnprocess om processen inte har samband med militšr verksamhet i vilken du Šr sysselsatt. Har du flera olycksfallsfšrsškringar i ett eller flera fšrsškringsbolag Šr fšrsškringsbeloppen vid invaliditet och dšdsfall genom atomkšrnprocess begršnsade sœ att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de švriga fšrsškringarna inte šverstiger vid invaliditet kr vid dšdsfall kr Beloppen fšrdelas dšrvid pœ de olika fšrsškringarna i fšrhœllande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. F TG RDER VID ANSPR K P ERS TTNING AnmŠlan om olycksfallsskada som kan ge rštt till eršttning skall gšras snarast mšjligt. En fšrutsšttning fšr rštt till ersšttning Šr att den fšrsškrade utan dršjsmœl anlitar behšrig lškare, under sjuktid stœr under fortlšpande lškartillsyn och iakttar lškarens fšreskrifter samt fšljer av bolaget i samrœd med lškare lšmnade anvisningar, som avser att begršnsa fšljderna av olycksfallet. Den som gšr ansprœk pœ ersšttning skall enligt bolagets anvisningar fšrete lškarintyg och švriga handlingar, som Šr av betydelse fšr bestšmning av rštten till ersšttning. Kostnaden fšr lškarintyg och švriga handlingar ersštts av bolaget. Bolaget har rštt att fšreskriva att den fšrsškrade instšller sig fšr undersškning hos lškare som bolaget anvisar, om detta bedšms vara nšdvšndigt fšr faststšllande av rštten till ersšttning. Kostnaderna fšr sœdan undersškning och hšrfšr nšdvšndiga resor ersštts av bolaget. Medgivande fšr bolaget att fšr bedšmning av sin ansvarighet inhšmta upplysningar frœn lškare, sjukhus, annan vœrdanstalt, allmšn fšrsškringskassa eller annan fšrsškringsinršttning skall lšmnas om bolaget begšr det. AnsprŒk pœ ersšttning fšr kostnader skall styrkas med originalverifikationer. 10

13 G TIDPUNKT F R UTBETALNING OCH R NTE- BEST MMMELSER Sedan rštt till ersšttning uppkommit enligt D skall utbetalning ske senast en mœnad efter det att den som gšr ansprœk pœ ersšttning fullgjort vad som Œligger honom enligt punkt F. Sker utbetalning senare Šn vad som sagts ovan betalas dršjsmœlsršnta enligt ršntelagen. DršjsmŒlsrŠnta betalas dock inte om den Šr mindre Šn en halv procent av det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšllde fšr januari mœnad det Œr dœ utbetalning sker. I FORCE MAJEURE Bolaget Šr inte ansvarigt fšr fšrlust som kan uppstœ om utredning ršrande fšrsškringsfall eller utbetalning fšrdršjs pœ grund av krig eller politiska oroligheter eller pœ grund av lagbud, myndighets ŒtgŠrd eller stridsœtgšrd i arbetslivet. 11

14 12 Om vi inte kommer šverens... MissfšrstŒnd och andra oklarheter kan uppstœ vid en skada. Om du inte blir nšjd med vœr skadereglering kan du begšra att vi ompršvar ditt Šrende. Genom att vi Šr ett lokalt fšrsškringsbolag kan du lštt fœ kontakt med personer i ansvarig stšllning. PŒ din begšran kan bolaget ocksœ hšnskjuta frœgan om ersšttning till Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden fšr yttrande. NŠmnden bestœr av experter pœ juridik, medicin och fšrsškring. Ledamot som Šr anstšlld hos fšrsškringsbolag, fœr inte delta i behandlingen av eget bolags Šrende. NŠr Šrendet avser fšrsškringsavtalets allmšnna giltighet Ð t.ex. nšr bolaget hšvdar att i fšrsškringsansškan lšmnade uppgifter Šr oriktiga eller ofullstšndiga Ð pršvas Šrendet i stšllet av LivfšrsŠkringens VillkorsnŠmnd. Du kan ocksœ všnda dig till AllmŠnna ReklamationsnŠmnden, som har en sšrskild avdelning fšr fšrsškringsfrœgor. AllmŠnna ReklamationsnŠmndens adress Šr: Box 174, STOCKHOLM. Telefon Pršvningen i sœvšl Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden som AllmŠnna ReklamationsnŠmnden Šr kostnadsfri fšr dig. Om du trots detta inte tycker att du blivit ršttvist behandlad kan du všnda dig till domstol fšr att fœ skadan slutligen pršvad. Dina advokatkostnader, om du kommer i tvist med oss, kan Ð med undantag fšr sjšlvrisken Ð ersšttas genom ršttsskyddsfšrsškringen som ingœr i din hemeller villahemfšrsškring. Som du ser finns det mœnga sštt att fœ en skada pršvad. r du tveksam om hur du skall gšra, kontakta oss. Du kan ocksœ kontakta Konsumenterns FšrsŠkringsbyrŒ som lšmnar upplysningar i fšrsškringsfrœgor. Postadressen Šr: Kungsgatan 50, 7 tr, STOCKHOLM. Telefon

15 NŠr du behšver fšrsškringsservice Ð kontakta oss: A, B L NSF RS KRINGAR STOCKHOLM Alstršmergatan 39, Box 49311, Stockholm. Tfn C L NSF RS KRINGAR UPPSALA SvartbŠcksgatan 44, Box 2147, Uppsala. Tfn D L NSF RS KRINGAR S DERMANLAND V. Storgatan 4, Box 147, Nykšping. Tfn E STG TA BRANDSTODSBOLAG Platensgatan 11, Box 400, Linkšping. Tfn F L NSF RS KRINGAR J NK PING Barnarpsgatan 22, Box 623, Jšnkšping. Tfn G L NSF RS KRING KRONOBERG SandgŠrdsgatan 5, Box 1503, VŠxjš. Tfn H L NSF RS KRINGAR KALMAR L N SmŒlandsgatan 1, Box 748, Kalmar. Tfn Storgatan 14, Box 187, VŠstervik. Tfn I L NSF RS KRINGAR GOTLAND stervšg 17, Box 1224, Visby. Tfn K BLEKINGE L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkogatan 21, Box 24, Karlshamn. Tfn L L NSF RS KRINGAR G INGE Andra Avenyen 14, Box 54, HŠssleholm. Tfn L NSF RS KRINGAR KRISTIANSTAD VŠstra Storgatan 49, Box 133, Kristianstad. Tfn L, M L NSF RS KRINGAR SK NE Sšdergatan 17, Box 742, Helsingborg. Tfn RšnneholmsvŠgen 7, Box 17006, Malmš. Tfn MissunavŠgen 7, Box 2024, Ystad. Tfn N L NSF RS KRINGAR HALLAND Strandgatan 10, Box 518, Halmstad. Tfn O L NSF RS KRINGAR G TEBORGS OCH BOHUS L N Norra Drottninggatan 1, Box 758, Uddevalla. Tfn Lilla Bommen 8, Gšteborg. Tfn P L NSF RS KRINGAR LVSBORG Vallgatan 21, Box 1107, VŠnersborg. Tfn R L NSF RS KRINGAR SKARABORG RŒdhusgatan 8, Box 600, Skšvde. Tfn S L NSF RS KRINGAR V RMLAND Kšpmannagatan 2 A, Box 367, Karlstad. Tfn T, U L NSF RS KRINGAR BERGSLAGEN VŠstgštegatan 4 A, Box 1046, VŠsterŒs. Tfn Drottninggatan 4, Box 234, rebro. Tfn W DALARNAS F RS KRINGSBOLAG Slaggatan 9, Box 3, Falun. Tfn X L NSF RS KRINGAR G VLEBORG N. Strandgatan 29, Box 206, GŠvle. Tfn Y L NSF RS KRINGAR V STERNORRLAND Brunnshusgatan 8, Box 164, HŠrnšsand. Tfn Esplanaden 11, Box 350, Sundsvall. Tfn Z J MTLANDS L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkgatan 47, Box 367, stersund. Tfn AC L NSF RS KRINGAR V STERBOTTEN Nygatan 19, Box 153, UmeŒ. Tfn BD L NSF RS KRINGAR NORRBOTTEN Kungsgatan 13, Box 937, LuleŒ. Tfn A LŠnsfšrsŠkringsbolagens AB TegeluddsvŠgen 11-13, Stockholm. Tfn LFAB utg Grafiskt Center

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

Tillverkningshemligheter och

Tillverkningshemligheter och Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...7 1.2 Syfte...7 1.2.1 ProblemstŠllning...8 1.3 Disposition...8 1.4 Terminologi...9

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs Sammanfattning Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand.programmet TillŠmpade studier, 20 p, hšstterminen 1999 Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3

ISBN 91-7201-509-8 Artikelnr. 2001-111-3 Social rapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar frœn och med Œr 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Šr en Tematisk šversikt och analys. Det innebšr att det Šr en regelbundet Œterkommande

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Varfšr ett profilprogram?

Varfšr ett profilprogram? Profilprogram Varfšr ett profilprogram? Det ska finnas en tydlig intern profil fšr den kommunala organisationen. Denna profil ingœr som en del i ÓStrategi fšr Melleruds kommunó. Melleruds kommuns profil

Läs mer

!""#$%&'("& *+#,-./(01213&'("& 6(2(-(%.(-& !//(%'19&5& !//(%'19&8& !//(%'19&4& !//(%'19&)&

!#$%&'(& *+#,-./(01213&'(& 6(2(-(%.(-& !//(%'19&5& !//(%'19&8& !//(%'19&4& !//(%'19&)& !! !""#$%&'("& )!!"#$%&&'(')* +!,'#-.'(')* +! /01-&$)0233* 4! 5-)0-33$6708#90(')90*:;3(.-?(:#:)(* @!,';(.-'$* @! A0:)':$* B! CD?3&:?* EF! G(9)':$&(8* EF! HD&:#:)(* EF! I($&:39&:#:)(*

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering TRITA-NA-D9811 CID-38, KTH, Stockholm, Sweden 1998 Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering Inger Boivie, Jan Gulliksen och Ann Lantz Inger Boivie, Enator AB och CID Jan Gulliksen,

Läs mer

För ett offensivt miljöarbete i Halland

För ett offensivt miljöarbete i Halland i För ett offensivt miljöarbete i Halland MiljšForum Halland har pœ uppdrag av LŠnsstyrelsen, Landstinget och Kommunfšrbundet i Hallands lšn tagit fram en rapport fšr hur ett offensivt miljšarbete kan

Läs mer

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten

Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten FOI-R--0467--SE Maj 2002 ISSN 1650-1942 Vetenskaplig rapport Fysisk belastning och prestation. Effekter av Œlder och erfarenhet vid aktiviteter inom ršddningstjšnsten NBC-skydd 901 82 UmeŒ TOTALF RSVARETS

Läs mer

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet

Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Göteborgsmodellen för ägarstyrning av kommunal verksamhet Ingemar Erixon, Bengt Stymne och Bo Persson IMIT WP: 1999_109 Datum: 1999 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology

Läs mer

Den nya bibliotekariens kompetens

Den nya bibliotekariens kompetens Den nya bibliotekariens kompetens -en studie av bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå Emelie Falk Susanne Litbo-Lindström Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Agenda 21 en exempelsamling

Agenda 21 en exempelsamling Agenda 21 en exempelsamling RAPPORT 4936 Agenda 21 en exempelsamling Materialet är sammanställt av Olof Åkesson vid länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Naturvårdsverkets Agenda 21-grupp. Beställningsadress

Läs mer

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport

SERFIN 2. Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt. 1999-05-05, slutrapport SERFIN 2 Per Christiansson Gustav Dahlstršm Bengt Eresund Hans Nilsson Fredrik Stjernfeldt 1999-05-05, slutrapport BFR 960664-3 BFR 960569-8 BFR 960665-8 BFR 969663-7 Skade- och erfarenhetsuppfšljning

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson

Jan Einarsson, Barns sprœk i klassamhšlle denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Barns sprœk i klassamhšlle Jan Einarsson Tidigare publicerad i Svenskans beskrivning 22 (s.50-64) Lund University Press, 1997 1 Rubriken pœ mitt fšredrag Šr en anspelning pœ Bengt Lomans antologi med frœn

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Tidigare publicerad i SprŒkbruk, grammatik och sprœkfšršndring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994, (s.25-36) Institutionen fšr nordiska sprœk, Lunds

Läs mer

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie

El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie 1998:11 El- och bildskärmsöverkänslighet en tvärvetenskaplig studie Kjell Hansson Mild 1 Göran Anneroth 2 Jan Bergdahl 3 Nils Eriksson 4 Jonas Höög 4 Eugene Lyskov 1,5 Inger Marqvardsen 6 Ole Marqvardsen

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 1853 Datum 2014-09-03 Trygg-Hansa Care Kundsupport 106 26 Stockholm Telefon: 0771-111 690 carekundsupport@trygghansa.se FOCUS TRÄNING TÄBY AB Andy BOX 7009 187 11 TÄBY Försäkringsbesked till de försäkrade

Läs mer

TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN

TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN OM SV TEKNISK BAKSYN RIGHETER ATT F RUTSE FRAMTIDEN Lars Olsson April 1999 Fšrord Denna rapport har tagits fram pœ uppdrag av projektet Teknisk Framsyn. Syftet med studien Šr att belysa svœrigheterna med

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012

Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Kollektiv olycksfallsförsäkring för Lantbruk och Hästgård 2012 Tilläggsförsäkring till lantbruks- eller hästgårdsförsäkring Gäller från 2012-06-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling

Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling 1999:6 Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund Stig Vinberg Frants Staugård Ulrika Lindström

Läs mer

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA

FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA K O M P E N D I U M FORTBILDNING INNOVATION OCH MÅNGFALD I TILLÄMPNINGARNA AV DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADSPARTERNA 10 Teman och 30 Fall 16 Registerkort om förhållandena mellan Arbetsmarknadsparternas

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Allmänna villkor av år 2009 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring

Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Individuell Olycksfallsförsäkring O 610:10 Villkor för Individuell Olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati?

Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? Virtuell Kontakt och kunskapsspridning - mot ökad demokrati? IMIT WP: 2000_112 Datum: 2000 Antal sidor: 21 Institute for Management of Innovation and Technology VIRTUELL KONTAKT OCH KUNSKAPSSPRIDNING -

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB.

Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. Sven Wimnell den 20 juli 2000: En jšmfšrelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. SW-systemet enligt ÓSven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430/ SamhŠllsplaneringens problem.

Läs mer

Exponering för aluminium i smältverk

Exponering för aluminium i smältverk 1997:15 Exponering för aluminium i smältverk Effekter på nervsystemet Anders Iregren 1 Bengt Sjögren 2 Marlène Andersson 1 Wolfgang Frech 3 Maud Hagman 2 Lotta Johansson 2 Arne Wennberg 2 1. Enheten för

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE

PROTOKOLL FR N SESAM R DSM TE SESAM Sida 1 (1) NŠrvaro- och sšndlista Intressent NŠrvarande Protokoll AerotechTelub Claes Wadsten, ordf. SESAM rœd Bofors AB Curt Merkell CelsiusTech Electronics AB Billy Johansson CelsiusTech System

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

VINDKYLA OCH RISKEN ATT F RFRYSA OSKYDDAD HUD

VINDKYLA OCH RISKEN ATT F RFRYSA OSKYDDAD HUD TOTALF RSVARETS FORSKNINGSINSTITUT NBC-skydd 901 82 UmeŒ FOI-R--0405--SE Mars 2002 ISSN 1650-1942 AnvŠndarrapport Ulf Danielsson VINDKYLA OCH RISKEN ATT F RFRYSA OSKYDDAD HUD Utgivare Rapportnummer, ISRN

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior

Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Olycksfallsförsäkring Senior, OS 500:1 Villkor för Olycksfallsförsäkring Senior Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2

Läs mer

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring

Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Kompletterande Olycksfalls- och dödsfallsförsäkring Gäller från 2014-10-01 Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för dig som via Sparbanken har en gällande hemförsäkring, villahemförsäkring eller

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer