OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar

2 INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser FšrsŠkrade personer AllmŠn premie- och villkorsšndring Begreppsfšrklaring FšrsŠkringsbelopp ArbetsofšrmŒga B FšrsŠkringens ikrafttršdande C PremiebestŠmning och premiebetalning 1. BerŠkning av premie Fšrsta premien Premien fšr fšrnyat avtal Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen D FšrsŠkringens omfattning 1. Invaliditetskapital Medicinsk invaliditet FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Invaliditetskapitalets storlek RŠtten till invaliditetskapital rrersšttning VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp RŠtt till ompršvning Dšdsfallskapital Kostnader FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) E InskrŠnkningar i fšrsškringens giltighet 1. Flygning Sport och idrott Vistelse utom Norden Krig eller krigsliknande politiska oroligheter AtomkŠrnprocess F tgšrder vid ansprœk pœ ersšttning G Tidpunkt fšr utbetalning och ršntebestšmmelser H Force Majeure Om vi inte kommer šverens

3 ALLM NNA VILLKOR F R KOLLEKTIV OLYCKSFALLSF RS KRING AV R 1995 A F RS KRINGSAVTALET 1. AllmŠnna bestšmmelser Fšr fšrsškringsavtalet gšller vad som anges i fšrsškringsbrevet och dšrtill hšrande handlingar, i dessa allmšnna villkor, lagen om fšrsškringsavtal och allmšn lag i švrigt. Avtalet grundar sig pœ de uppgifter som fšrsškringstagaren eller gruppfšretršdaren pœ dennes všgnar skriftligen lšmnat. Om nœgon uppgift Šr oriktig eller ofullstšndig, gšller vad som fšr sœdant stadgas i lagen om fšrsškringsavtal. FšrsŠkringsavtalet gšller under i fšrsškringsbrevet angiven tidpunkt. Vid 1-Œrsavtal fšrlšngs avtalet automatiskt med 1 Œr om det inte sšgs upp av nœgondera sidan senast en mœnad fšre avtalstidens utgœng. 2. FšrsŠkrade personer FšrsŠkringen gšller fšr den grupp av personer Ð gruppmedlemmar Ð som anges i fšrsškringsbrevet. Varje fšrsškrad Šr fšrsškringstagare och Šgare till sin fšrsškring. 3. AllmŠn premie- och villkorsšndring Vid allmšn premie- och villkorsšndring tillšmpas de nya premierna och villkoren fšr fšrsškringen frœn nšrmast fšljande fšrfallodag, under fšrutsšttning att fšrsškringstagaren underršttas hšrom senast 14 dagar fšre fšrfallodagen. 4. Begreppsfšrklaring 4.1 Olycksfallsskada Med olycksfallsskada fšrstœs kroppsskada som drabbat den fšrsškrade ofrivilligt genom plštslig yttre hšndelse (olycksfall). Vid fšrfrysning, všrmeslag och solsting bortses frœn kravet pœ plštslighet. SŒdan kroppsskada anses ha intršffat den dag den visade sig. Med olycksfallsskada avses inte: 1. skada som uppkommit pœ grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittšmne; 1

4 2. skada som uppkommit genom anvšndning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersškning som inte fšranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna fšrsškring; 3. sœdant tillstœnd som Šven om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero pœ olycksfallet utan pœ sjukdom, lyte eller sjukliga fšršndringar. BetrŠffande sšrskilda begršnsningar vid behandlingskostnader fšr tandskador, se moment D FšrsŠkringsbelopp FšrsŠkringsbeloppet vid invaliditet nedsštts med 5% dœ den fšrsškrade fyller 56 Œr och dšrefter varje Œr med ytterligare 5%. NedsŠttning gšrs med hšgst 50% av kapitalbeloppet. 5.1 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i kronor (fasta belopp) Utbetalning frœn fšrsškringen grundas pœ de fšrsškringsbelopp som anges i fšrsškringsbrevet. 5.2 FšrsŠkring med fšrsškringsbelopp bestšmda i basbelopp (všrdesškrade) Vid varje Œrsfšrfallodag fšr fšrsškringen faststšlls de fšrsškringsbelopp och den premie som skall gšlla fram till nšsta Œrsfšrfallodag. DŠrvid tillšmpas det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller fšr januari det kalenderœr aktuell Œrsfšrfallodag intršffar. r Œrsfšrfallodagen den 1 januari eller den 1 februari tillšmpas basbeloppet fšr januari fšregœende kalenderœr. FšrsŠkringsbeloppen och premien i kronor fœr inte vid nœgon Œrsfšrfallodag ška med mer Šn 15% pœ grund av všrdesškringen. Se dock moment A3 ovan. Vid utbetalning av invaliditetsersšttning och dšdsfallskapital grundas ersšttningen pœ det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšller det Œr utbetalningen sker. Om rštt till ersšttning fšreligger trots att fšrsškringen inte lšngre Šr i kraft, grundas utbetalningen pœ de fšrsškringsbelopp i kronor som skulle ha gšllt om fšrsškringen fortfarande var i kraft. 6. ArbetsofšrmŒga Med arbetsofšrmœga menas av olycksfallsskada fšranledd fšrlust av arbetsfšrmœga eller nedsšttning av denna med minst hšlften. Isolering som smittbšrare enligt myndighets fšreskrift jšmstšlls med sjukdom. Till grund fšr bedšmning av arbetsofšrmœgan lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. 2

5 B F RS KRINGENS IKRAFTTR DANDE Bolagets ansvarighet intršder nšr bolaget har mottagit fullstšndiga ansškningshandlingar, fšrutsatt att fšrsškringen enligt tillšmpade bedšmningsregler kan beviljas mot normal premie och utan fšrbehœll samt att det inte av ansškningshandlingarna eller pœ annat sštt framgœr, att fšrsškringen skall tršda i kraft senare. Kan fšrsškring beviljas endast mot fšrhšjd premie eller med fšrbehœll, intršder bolagets ansvarighet fšrst sedan bolaget erbjudit fšrsškring med sœdan utformning och fšrsškringstagaren antagit erbjudandet. Vid Šndring av fšrsškringsbelopp enligt avtal gšller motsvarande bestšmmelser. Om gruppmedlem uttrštt ur gruppen eller om fšrsškringsavtalet upphšrt att gšlla fšr denne, upphšr fšrsškringen vid utgœngen av den tid fšr vilken premie har erlagts. FšrsŠkringen upphšr att gšlla nšr den fšrsškrade fyller 65 Œr. C PREMIEBEST MNING OCH PREMIEBETALNING 1. BerŠkning av premie Fšr varje fšrsškringsœr bestšms premien pœ grundval av den vid fšrsškringsœrets bšrjan tillšmpade premietariffen. 2. Fšrsta premien Premien skall betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin. 3. Premien fšr fšrnyat avtal Premien fšr fšrnyat avtal skall betalas senast pœ det nya avtalets begynnelsedag. Premien behšver dock inte betalas tidigare Šn en mœnad efter det att bolaget skickat ut premieavin. 4. Gemensamma bestšmmelser vid dršjsmœl med premiebetalningen Om vid dršjsmœl skada har intršffat samma dag som fšrsškringstagaren betalat premien, Šr bolaget ansvarigt endast om fšrsškringstagaren kan bevisa att premien betalats fšre skadan. 3

6 D F RS KRINGENS OMFATTNING FšrsŠkringen omfattar ersšttning vid olycksfallsskada. Fšljande moment kan ingœ i fšrsškringen; InvaliditetsersŠttning, se D 1. rrersšttning, se D 1.5. DšdsfallsersŠttning, se D 2. ErsŠttning fšr lške-, tandskade- och resekostnader, se D 3.1 Ð 3.3. ErsŠttning fšr klšder och glasšgon, se D Invaliditetskapital Vid medicinsk eller fšrvšrvsmšssig invaliditet lšmnas enligt fšljande regler invaliditetsersšttning. En fšrutsšttning fšr ersšttning Šr att olycksfallet intršffat under tid fšrsškringen var i kraft och inom 3 Œr medfšrt invaliditet enligt 1.1 eller inom 5 Œr medfšrt invaliditetet enligt Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet fšrstœs av olycksfallsskadan fšranledd bestœende nedsšttning av den skadades kroppsfunktion. Som medicinsk invaliditet ršknas Šven bestœende všrk, fšrlust av sinnesfunktion eller inre organ. Till grund fšr bestšmning av invaliditetsgraden lšggs sœdana av olycksfallet fšranledda skador och symtom som kan objektivt faststšllas. BestŠmningen sker oberoende av i vilken grad den skadades arbetsfšrmœga nedsatts pœ grund av olycksfallsskadan. Kan fšrlorad kroppsdel ersšttas av protes, bestšms invaliditetsgraden Šven med beaktande av protesfunktionen. Medicinsk invaliditet beršknas enligt ÓGrunder fšr gradering av kvarstœende men efter skadoró faststšllda av PersonskadekommittŽn inom FšrsŠkringsbolagens Serviceaktiebolag (FSAB). Har genom samma olycksfall uppkommit skador pœ flera kroppsdelar utges ersšttning hšgst efter en beršknad invaliditetsgrad av 100%. 1.2 FšrvŠrvsmŠssig invaliditet Med fšrvšrvsmšssig invaliditet avses minst 50% bestœende nedsšttning av arbetsfšrmœgan. ArbetsofšrmŒgan skall till švervšgande del bero pœ olycksfallsskada som intršffat under fšrsškringstiden. Samtliga mšjligheter till yrkesarbete skall ha pršvats och FšrsŠkringskassan skall ha beviljat minst halv fšrtidspension. Till grund fšr bestšmning av den fšrvšrvsmšssiga invaliditetsgraden lšggs endast sœdana symtom och funktionsnedsšttningar som kan objektivt faststšllas. RŠtt till invaliditetsersšttning pœ grundval av fšrvšrvsmšssig invaliditet uppkommer nšr sœdan invaliditet intrštt, dock tidigast 2 Œr efter det att 4

7 olycksfallsskadan intršffat och tidigast vid 16 Œrs Œlder. Fšr person som fyllt 60 Œr vid tidpunkten fšr fšrtidspension lšmnas inte ersšttning fšr fšrvšrvsmšssig invaldiitet. Detta gšller oavsett nšr olycksfallet intršffade. Har invaliditetsersšttning pœ grund av medicinsk invaliditet eller fšrskott pœ sœdan tidigare utbetalats avršknas utbetalt belopp. Beloppet uppršknas dšrvid med hšnsyn till basbeloppsfšršndringen under mellantiden (gšller endast fšr fšrsškring med všrdesškrade belopp enligt A 5.2). 1.3 Invaliditetskapitalets storlek Invaliditetskapitalet utgšr en mot invaliditetsgraden svarande del av fšrsškringsbeloppet fšr invaliditet vid den Œlder den fšrsškrade uppnœtt vid olycksfallet. (Se Šven punkt A 5.) Bedšms den medicinska invaliditetsgraden till 50% eller hšgre, beršknas ersšttningen pœ det hšgre av de fšrsškringsbelopp fšr invaliditet som anges i fšrsškringsbrevet. Detsamma gšller fšr ersšttning vid fšrvšrvsmšssig invaliditet. Invaliditetskapitalet bestšms pœ grundval av den fšrvšrvsmšssiga invaliditeten om rštt till sœdan fšreligger, i annat fall pœ grundval av den medicinska invaliditeten. BestŠmningen skall dock ske pœ grundval av den medicinska invaliditeten om detta skulle leda till hšgre invaliditetsersšttning. 1.4 RŠtten till invaliditetskapital RŠtt till invaliditetskapital fšr medicinsk invaliditet intršder om olycksfallsskadan inom 3 Œr frœn olycksfallet orsakat invaliditet och minst 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet. SŒ snart den definitiva invaliditetsgraden faststšllts utbetalas invaliditetskapitalet. FaststŠllelse av den definitiva invaliditetsgraden skall om mšjligt ske inom 3 Œr frœn olycksfallet men kan uppskjutas sœ lšnge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hšnsyn till fšreliggande rehabiliteringsmšjligheter Šr nšdvšndigt. Om behandlingen Šr helt avslutad och den definitiva invaliditetsgraden kan faststšllas redan innan 12 mœnader fšrflutit frœn olycksfallet intršder ersšttningsrštten och utbetalas ersšttning nšr invaliditetsgraden faststšllts. Avlider den fšrsškrade sedan rštt till invaliditetsersšttning uppkommit men innan slutlig betalning skett, utbetalas det belopp som svarar mot den sškerstšllda definitiva medicinska invaliditetsgraden pœ grund av olycksfallet som beršknas ha fšrelegat vid dšdsfallet. 1.5 rrersšttning RŠtt till ersšttning fšr vanprydande Šrr eller annan kosmetisk defekt intršder fšrst efter avslutad behandling och sedan Šrret bedšmts vara kvarstœende fšr framtiden, dock tidigast 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade. ErsŠttningens storlek bestšms enligt tabell som faststšllts av LŠnsfšrsŠkringsbolaget. 5

8 1.6 VŠnteersŠttning fšr fšrsškring med fasta fšrsškringsbelopp Om invaliditetsgraden inte kan faststšllas inom 1 Œr frœn det olycksfallet intršffade, lšmnas všnteersšttning efter 1 Œr tills utbetalning av invaliditetsersšttning kan gšras. VŠnteersŠttningen Šr 6% av invaliditetsersšttningen per Œr. Utbetalning av všnteersšttning gšrs samtidigt med utbetalning av invaliditetsersšttning. 1.7 RŠtt till ompršvning Ompršvning av invaliditetsersšttning eller ŠrrersŠttning kan gšras om všsentlig och bestœende fšršndring intrštt i de fšrhœllanden som lœg till grund fšr bedšmningen. Ompršvning kan gšras inom 10 Œr. 2. Dšdsfallskapital RŠtt till dšdsfallskapital fšreligger om olycksfallsskadan orsakar den fšrsškrades dšd inom 3 Œr frœn olycksfallet. FšrmŒnstagare Šr om inte annat anges i fšrsškringsbrevet vid fšrsškring fšr barn: Den fšrsškrades fšršldrar eller den efterlevande av dem, om bœda Šr dšda, den fšrsškrades arvingar. Om bœda fšršldrarna lever och vœrdnaden av den fšrsškrade vid dšdsfallet ršttsligt sett utšvas endast av en av dem, skall denne dock vara fšrmœnstagare, vid švrig fšrsškring: Make och barn eller om sœdana anhšriga saknas arvingarna. 3. Kostnader Om olycksfallsskada, som drabbar den fšrsškrade under tid dœ fšrsškringen Šr i kraft, medfšr kostnader fšr vœrd, behandling och resor lšmnas enligt punkt 3.1 Ð 3.3 nedan ersšttning fšr sœdana kostnader. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader inom 3 Œr frœn olycksfallet. Kostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts dock inte. ErsŠttning lšmnas i den mœn rštt till ersšttning inte fšreligger enligt lag, konvention, fšrfattning eller frœn annan fšrsškring. Fšr fšrsškrad som inte har rštt till ersšttning frœn allmšn FšrsŠkringskassa i Sverige ersštts endast kostnad som i motsvarande situation skulle ha ersatts, om den fšrsškrade haft sœdan rštt och till fullo utnyttjat den. Fšr vœrd pœ annat sjukhus Šn sœdant som tillhšr staten eller som drivs av kommun eller landstingskommun Ð eller nordiskt sjukhus av motsvarande slag Ð lšmnas ersšttning endast efter i fšrvšg tršffad šverenskommelse med bolaget. Fšr fšrlorad arbetsinkomst lšmnas inte ersšttning. 3.1 LŠkekostnader ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr vœrd eller behandling som lšmnats eller fšreskrivits av behšrig lškare fšr skadans lškning. 6

9 Fšr av sjukhusvœrd fšranlett sjukpenningavdrag lšmnas ersšttning endast till den del avdraget kan anses šverstiga inbesparade levnadskostnader. 3.2 Behandlingskostnader fšr tandskador ErsŠttning lšmnas fšr nšdvšndiga och skšliga kostnader fšr behandling som utfšrts av tandlškare. Fšr implantatbehandling eller skalfasader lšmnas endast ersšttning om behandlingen omfattas av den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. Fšr tandvœrd hos tandlškare som inte Šr ansluten till tandvœrdsfšrsškringen samt fšr barn och ungdomar under 19 Œr som gœr hos privat tandlškare, lšmnar fšrsškringen endast ersšttning fšr den avgift den fšrsškrade haft om tandlškare ansluten till den allmšnna tandvœrdsfšrsškringen anlitats. Skada vid tuggning eller bitning ersštts inte. Behandling och arvode skall i fšrhand ha godkšnts av bolaget. Fšr nšdvšndig akutbehandling ersštts dock kostnad Šven om bolagets godkšnnande inte hunnit inhšmtas. Den skadade skall utan dršjsmœl sška tandlškare och anmšla skadan till bolaget. AnmŠlan skall Œtfšljas av utredning pœ blankett, som bolaget tillhandahœller. Fšreligger vid olycksfallet sjukliga eller fšr Œldern inte normala fšršndringar, lšmnas ersšttning endast fšr den skada, som kan antas ha blivit fšljden om fšršndringarna inte funnits dœ skadan intršffade. Skada pœ fast protes ersštts enligt motsvarande regler som skada pœ naturlig tand. Detta gšller Šven avtagbar protes, som nšr den skadades var pœ plats i munnen. ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr behandling inom 3 Œr frœn olycksfallet. MŒste slutbehandling pœ grund av den fšrsškrades Œlder uppskjutas till senare tidpunkt ersštts Šven kostnader fšr den uppskjutna behandlingen under fšrutsšttning att bolaget innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr godkšnt den uppskjutna behandlingen. Fšr behandling som fšretas senare men fšre fyllda 30 Œr, ersštts kostnaden under fšrutsšttning att bolaget tagit stšllning innan den fšrsškrade fyllt 25 Œr och i anslutning hšrtill godkšnt den uppskjutna behandlingen. 3.3 Resekostnader ErsŠttning lšmnas fšr kostnader fšr nšdvšndiga resor fšr vœrd och behandling. Om olycksfallsskadan orsakat sœdan nedsšttning av den fšrsškrades fšrmœga att fšrflytta sig att enligt lškares fšreskrift sšrskilt transportmedel mœste anlitas fšr att den fšrsškrade skall kunna utfšra sitt ordinarie fšrvšrvs- eller skolarbete lšmnas ocksœ ersšttning fšr merkostnader fšr resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola under tiden fšr lškarbehandlingen. Resekostnad ersštts fšr det billigaste, vanligen fšrekommande fšrdsštt som med hšnsyn till den fšrsškrades tillstœnd kunnat anvšndas och som tillstyrkts av lškare. 7

10 3.4 ErsŠttning fšr klšder och glasšgon vid olycksfallsskada Om olycksfallsskada medfšrt lškar- eller tandlškarbesšk, ersštts i samband med olycksfallet skadade personliga gœngklšder, cykel- eller ridhjšlm, glasšgon, hšrapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjšlpmedel. ErsŠttning lšmnas med hšgst 0,25 basbelopp. 4. FortsŠttningsfšrsŠkring (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Om fšrsškringsavtalet tršder ur kraft eller om gruppmedlem mœste uttršda ur avtalet, dšrfšr att han inte lšngre omfattas av detta, Šr han beršttigad att utan hšlsopršvning erhœlla individuell fšrsškring (fortsšttningsfšrsškring). Samma rštt tillkommer medfšrsškrad, som uttršder pœ grund av att gruppmedlemmen avlider eller att Šktenskapet upplšses/sammanboendet upphšr eller att gruppmedlemmen uttršder ur gruppen med rštt till fortsšttningsfšrsškring. FortsŠttningsfšrsŠkring fœr ha hšgst samma omfattning som den fšrsškring som enligt fortsšttningsavtalet senast gšllde fšr den fšrsškrade, varvid dock fortsšttningsfšrsškring medges till 65 Œrs Œlder Šven om fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet upphšr tidigare. Fšr fortsšttningsfšrsškring gšllande allmšnna fšrsškringsvillkor kan i vissa delar avvika frœn de kollektiva fšrsškringsvillkoren. FšrsŠkringsbeloppet fšr fortsšttningsfšrsškring skall i fšrekommande fall minskas med fšrsškringsbelopp som den fšrsškrade kan erhœlla genom anslutning till annan kollektiv fšrsškring. RŠtten till fortsšttningsfšrsškring skall gšras gšllande inom tre mœnader efter det att fšrsškringen enligt det kollektiva fšrsškringsavtalet trštt ur kraft. 5. Efterskydd Ð fšrlšngt fšrsškringsskydd (gšller endast fšr heltidsfšrsškring) Fšr fšrsškrad, som fšre 65 Œrs Œlder uttrštt ur fšrsškringsavtalet med rštt till fortsšttningsfšrsškring, gšller, om fortsšttningsfšrsškring inte har kommit till stœnd, ett utstršckt ofšršndrat fšrsškringsskydd under tre mœnader. Villkoren hšrfšr Šr dock att uttršdet inte Šr en fšljd av att avtalet i sin helhet sagts upp av gruppen samt att fšrsškringen vid den fšrsškrades uttršde varit i kraft utan avbrott under de senaste sex mœnaderna. 8

11 E INSKR NKNINGAR I F RS KRINGENS GILTIGHET I nedan angivna fall inskršnks fšrsškringens giltighet. SŒdan inskršnkning hšvs om sšrskilt avtal hšrom tršffas. 1. Flygning FšrsŠkringen gšller endast vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka om fšrsškringen Šr tecknad med 1-Œrsavtal. FšrsŠkringen gšller dœ med nedanstœende inskršnkningar fšr fšrsškrad som fyllt 16 Œr. FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade vid flygolycka nšr denne Šr fšrare eller har annan funktion ombord vid militšr flygning, avancerad flygning, yrkesmšssig provflygning eller vid bruks-, skol- eller privatflygning. 2. Sport och idrott Efter det den fšrsškrade fyllt 16 Œr tillšmpas nedanstœende inskršnkningar; FšrsŠkringen gšller inte vid olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i fallskšrmshoppning, segelflygning, ballongflygning, drakflygning eller liknande, under deltagande i boxning, brottning, judo eller karate eller dšrmed jšmfšrlig idrottsutšvning eller under deltagande i sšrskilt anordnad hastighetstšvling med bobsleig, rodel eller motorfordon eller under tršning hšrfšr. Olycksfallsskada som drabbar den fšrsškrade under deltagande i match i lagidrott sœsom fotboll, handboll, bandy, ishockey eller rugby som representant fšr idrottsfšrbund eller annan idrottsfšrening Šn korporationsidrottsfšrening beršttigar inte till ersšttning fšr lške-, tandskadeoch resekostnader och ej heller till ersšttning fšr klšder och glasšgon. Skolidrott jšmstšlls med korporationsidrott. 3. Vistelse utom Norden FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfall som intršffat under vistelse utom Norden som varat mer Šn 12 mœnader. Denna inskršnkning gšller dock inte om vistelsen Šr temporšr och beror pœ att den fšrsškrade eller nœgon i hans familj Šr i svensk utlandstjšnst eller i tjšnst hos utlšndskt fšretag med fast anknytning till Sverige eller i tjšnst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige bedriver teoretiska studier eller arbetar som AU-Pair. LŠke-, tandskade- eller resekostnader som uppstœtt under vistelse utom Norden ersštts inte i nœgot fall. Detsamma gšller ersšttning fšr klšder och glasšgon. 9

12 4. Krig eller krigsliknande politiska oroligheter FšrsŠkringen gšller inte fšr olycksfallsskada som anses vara beroende av krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanfšr Sverige. Vistas den fšrsškrade utom Sverige i omrœde dšr krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut under vistelsen gšller fšrsškringen dock under de tre fšrsta mœnaderna dšrefter, under fšrutsšttning att den fšrsškrade inte deltar i kriget eller oroligheterna. 5. AtomkŠrnprocess FšrsŠkringen gšller vid olycksfall genom atomkšrnprocess om processen inte har samband med militšr verksamhet i vilken du Šr sysselsatt. Har du flera olycksfallsfšrsškringar i ett eller flera fšrsškringsbolag Šr fšrsškringsbeloppen vid invaliditet och dšdsfall genom atomkšrnprocess begršnsade sœ att de tillsammans med motsvarande belopp enligt de švriga fšrsškringarna inte šverstiger vid invaliditet kr vid dšdsfall kr Beloppen fšrdelas dšrvid pœ de olika fšrsškringarna i fšrhœllande till dessas ansvarighet enligt aktuellt moment. F TG RDER VID ANSPR K P ERS TTNING AnmŠlan om olycksfallsskada som kan ge rštt till eršttning skall gšras snarast mšjligt. En fšrutsšttning fšr rštt till ersšttning Šr att den fšrsškrade utan dršjsmœl anlitar behšrig lškare, under sjuktid stœr under fortlšpande lškartillsyn och iakttar lškarens fšreskrifter samt fšljer av bolaget i samrœd med lškare lšmnade anvisningar, som avser att begršnsa fšljderna av olycksfallet. Den som gšr ansprœk pœ ersšttning skall enligt bolagets anvisningar fšrete lškarintyg och švriga handlingar, som Šr av betydelse fšr bestšmning av rštten till ersšttning. Kostnaden fšr lškarintyg och švriga handlingar ersštts av bolaget. Bolaget har rštt att fšreskriva att den fšrsškrade instšller sig fšr undersškning hos lškare som bolaget anvisar, om detta bedšms vara nšdvšndigt fšr faststšllande av rštten till ersšttning. Kostnaderna fšr sœdan undersškning och hšrfšr nšdvšndiga resor ersštts av bolaget. Medgivande fšr bolaget att fšr bedšmning av sin ansvarighet inhšmta upplysningar frœn lškare, sjukhus, annan vœrdanstalt, allmšn fšrsškringskassa eller annan fšrsškringsinršttning skall lšmnas om bolaget begšr det. AnsprŒk pœ ersšttning fšr kostnader skall styrkas med originalverifikationer. 10

13 G TIDPUNKT F R UTBETALNING OCH R NTE- BEST MMMELSER Sedan rštt till ersšttning uppkommit enligt D skall utbetalning ske senast en mœnad efter det att den som gšr ansprœk pœ ersšttning fullgjort vad som Œligger honom enligt punkt F. Sker utbetalning senare Šn vad som sagts ovan betalas dršjsmœlsršnta enligt ršntelagen. DršjsmŒlsrŠnta betalas dock inte om den Šr mindre Šn en halv procent av det basbelopp enligt lagen om allmšn fšrsškring som gšllde fšr januari mœnad det Œr dœ utbetalning sker. I FORCE MAJEURE Bolaget Šr inte ansvarigt fšr fšrlust som kan uppstœ om utredning ršrande fšrsškringsfall eller utbetalning fšrdršjs pœ grund av krig eller politiska oroligheter eller pœ grund av lagbud, myndighets ŒtgŠrd eller stridsœtgšrd i arbetslivet. 11

14 12 Om vi inte kommer šverens... MissfšrstŒnd och andra oklarheter kan uppstœ vid en skada. Om du inte blir nšjd med vœr skadereglering kan du begšra att vi ompršvar ditt Šrende. Genom att vi Šr ett lokalt fšrsškringsbolag kan du lštt fœ kontakt med personer i ansvarig stšllning. PŒ din begšran kan bolaget ocksœ hšnskjuta frœgan om ersšttning till Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden fšr yttrande. NŠmnden bestœr av experter pœ juridik, medicin och fšrsškring. Ledamot som Šr anstšlld hos fšrsškringsbolag, fœr inte delta i behandlingen av eget bolags Šrende. NŠr Šrendet avser fšrsškringsavtalets allmšnna giltighet Ð t.ex. nšr bolaget hšvdar att i fšrsškringsansškan lšmnade uppgifter Šr oriktiga eller ofullstšndiga Ð pršvas Šrendet i stšllet av LivfšrsŠkringens VillkorsnŠmnd. Du kan ocksœ všnda dig till AllmŠnna ReklamationsnŠmnden, som har en sšrskild avdelning fšr fšrsškringsfrœgor. AllmŠnna ReklamationsnŠmndens adress Šr: Box 174, STOCKHOLM. Telefon Pršvningen i sœvšl Olycksfalls- och SjukfšrsŠkringsnŠmnden som AllmŠnna ReklamationsnŠmnden Šr kostnadsfri fšr dig. Om du trots detta inte tycker att du blivit ršttvist behandlad kan du všnda dig till domstol fšr att fœ skadan slutligen pršvad. Dina advokatkostnader, om du kommer i tvist med oss, kan Ð med undantag fšr sjšlvrisken Ð ersšttas genom ršttsskyddsfšrsškringen som ingœr i din hemeller villahemfšrsškring. Som du ser finns det mœnga sštt att fœ en skada pršvad. r du tveksam om hur du skall gšra, kontakta oss. Du kan ocksœ kontakta Konsumenterns FšrsŠkringsbyrŒ som lšmnar upplysningar i fšrsškringsfrœgor. Postadressen Šr: Kungsgatan 50, 7 tr, STOCKHOLM. Telefon

15 NŠr du behšver fšrsškringsservice Ð kontakta oss: A, B L NSF RS KRINGAR STOCKHOLM Alstršmergatan 39, Box 49311, Stockholm. Tfn C L NSF RS KRINGAR UPPSALA SvartbŠcksgatan 44, Box 2147, Uppsala. Tfn D L NSF RS KRINGAR S DERMANLAND V. Storgatan 4, Box 147, Nykšping. Tfn E STG TA BRANDSTODSBOLAG Platensgatan 11, Box 400, Linkšping. Tfn F L NSF RS KRINGAR J NK PING Barnarpsgatan 22, Box 623, Jšnkšping. Tfn G L NSF RS KRING KRONOBERG SandgŠrdsgatan 5, Box 1503, VŠxjš. Tfn H L NSF RS KRINGAR KALMAR L N SmŒlandsgatan 1, Box 748, Kalmar. Tfn Storgatan 14, Box 187, VŠstervik. Tfn I L NSF RS KRINGAR GOTLAND stervšg 17, Box 1224, Visby. Tfn K BLEKINGE L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkogatan 21, Box 24, Karlshamn. Tfn L L NSF RS KRINGAR G INGE Andra Avenyen 14, Box 54, HŠssleholm. Tfn L NSF RS KRINGAR KRISTIANSTAD VŠstra Storgatan 49, Box 133, Kristianstad. Tfn L, M L NSF RS KRINGAR SK NE Sšdergatan 17, Box 742, Helsingborg. Tfn RšnneholmsvŠgen 7, Box 17006, Malmš. Tfn MissunavŠgen 7, Box 2024, Ystad. Tfn N L NSF RS KRINGAR HALLAND Strandgatan 10, Box 518, Halmstad. Tfn O L NSF RS KRINGAR G TEBORGS OCH BOHUS L N Norra Drottninggatan 1, Box 758, Uddevalla. Tfn Lilla Bommen 8, Gšteborg. Tfn P L NSF RS KRINGAR LVSBORG Vallgatan 21, Box 1107, VŠnersborg. Tfn R L NSF RS KRINGAR SKARABORG RŒdhusgatan 8, Box 600, Skšvde. Tfn S L NSF RS KRINGAR V RMLAND Kšpmannagatan 2 A, Box 367, Karlstad. Tfn T, U L NSF RS KRINGAR BERGSLAGEN VŠstgštegatan 4 A, Box 1046, VŠsterŒs. Tfn Drottninggatan 4, Box 234, rebro. Tfn W DALARNAS F RS KRINGSBOLAG Slaggatan 9, Box 3, Falun. Tfn X L NSF RS KRINGAR G VLEBORG N. Strandgatan 29, Box 206, GŠvle. Tfn Y L NSF RS KRINGAR V STERNORRLAND Brunnshusgatan 8, Box 164, HŠrnšsand. Tfn Esplanaden 11, Box 350, Sundsvall. Tfn Z J MTLANDS L NSF RS KRINGSBOLAG Kyrkgatan 47, Box 367, stersund. Tfn AC L NSF RS KRINGAR V STERBOTTEN Nygatan 19, Box 153, UmeŒ. Tfn BD L NSF RS KRINGAR NORRBOTTEN Kungsgatan 13, Box 937, LuleŒ. Tfn A LŠnsfšrsŠkringsbolagens AB TegeluddsvŠgen 11-13, Stockholm. Tfn LFAB utg Grafiskt Center

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

Finansiella rådgivares ansvar

Finansiella rådgivares ansvar Juridiska institutionen Handelshögsskolan vid Göteborgs universitet. Finansiella rådgivares ansvar Uppsats för tillämpade studier på jur. kand.- programmet 20 poäng Författare: Robert Mjösén Handledare:

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen TillŠmpade Studier, 20 p Handledare: Jenny Peters VT 1999 Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Koceva Pauline

Läs mer

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut?

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Jur. kand.-programmet TillŠmpade studier, 20 p VT 2000 Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? En uppsats om ršttskraft, retroaktivitet och

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 10 pošng HT 1999 UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE Stefan Wik, 551118-6214 Handledare:

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv

R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar ur inkomstskatteršttsligt perspektiv Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juris kandidat-programmet TillŠmparuppsats, 20 pošng HT 1999/2000 R 1998 ref 58 I-III ršrande finansiell leasing Ð en analys och kommentar

Läs mer

Stiftelsernas skattskyldighet

Stiftelsernas skattskyldighet Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur.kand.examen Handledare: Robert PŒhlsson Stiftelsernas skattskyldighet 1 InnehŒll 1.

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

Friplan. Villkor för 2002-01-01

Friplan. Villkor för 2002-01-01 2002-01-01 Villkor för Friplan LFAB 02719 Utg 07 2001-11 Innehållsförteckning Begrepp i villkoren... 3 A Försäkringsgivare... 4 B Avtal om pension... 4 C Förutsättningar för försäkringsskydd... 4 D Hälsoprövning...

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Tillverkningshemligheter och

Tillverkningshemligheter och Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Tillverkningshemligheter och dšrmed jšmfšrbart kunnande - en granskning av konkurrensklausuler i anstšllningsavtal Handledare: Susanne

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 INNEH LL 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 1.3 Syfte 5 1.4 AvgrŠnsningar 6 1.5 Disposition 6 2 METOD 8 2.1. AngreppssŠtt Ð studiens

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot!

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot! DatortillŠmpningar Det har hšnt nœgot! 1945: 1995: DatortillŠmpningar? Vad skall vi egentligen prata om? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? Nej! Vi har sett: n en bil

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren 1999 och 2000 med anledning av stopplagstiftningens avskaffande

i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren 1999 och 2000 med anledning av stopplagstiftningens avskaffande Juridiska institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, HT 2000 vid Gšteborgs universitet FšrvŠrv av ršrelsefršmmande egendom i fœmansbolag - en jšmfšrelse av ršttslšget beskattningsœren

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster TillŠmpade studier 20 p, HT 2000 Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster Vaiva BurgytŽ Handledare: Rolf Dotevall INNEH LL

Läs mer

Bolagsordningen i fšrsvaret mot

Bolagsordningen i fšrsvaret mot Henrik Hšfde Bolagsordningen i fšrsvaret mot fientliga fšretagsfšrvšrv TillŠmpade studier pœ Jur.Kand.-Programmet, 20 p Gšteborg HT 1999 Handledare: Professor Rolf Dotevall Sammanfattning Fšreteelsen att

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn

Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen TillŠmpade studier 20 p VŒrterminen 2000 Beskattning av derivatinstrument inom aktiebolagssektorn Handledare: Bo Svensson Magnus Carlsson

Läs mer

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p.

I vems intresse? Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje. TillŠmpade studier 10 p. Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Programmet fšr Juris kandidat-examen/ Fšretags- och Fšrvaltningsjuridisk linje TillŠmpade studier 10 p. VT Œr 2000 Kreditpršvning I vems

Läs mer

1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION...

1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION... 1 InnehŒllsfšrteckning 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION...7 2 ALLM NT OM HANDELSBOLAG OCH

Läs mer

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

Alternativa vœrdformer

Alternativa vœrdformer Alternativa vœrdformer -fšrdelar och farhœgor ur ett patientperspektiv Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska Institutionen TillŠmparuppsats 20 p Medicinsk rštt VT 2001 Eva Hedstršm Handledare

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 S Viktig information om sškerhet Det Šr av stšrsta vikt att denna bruksanvisning fšrvaras tillsammans med skœpet fšr framtida behov. LŒt alltid bruksanvisningen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Störningsupplevelse av buller i klassrum

Störningsupplevelse av buller i klassrum 1997:21 Störningsupplevelse av buller i klassrum Pär Lundquist Kjell Holmberg arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 Enheten för fysiologi och teknik Bitr enhetschef: Ulf Landström a Fšrord 1991 utvidgades Arbetsmiljšlagen

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt Lennart Carlssons svenska šversšttning av Win -lose and Win -win Interactions and Organisational Responses to Scarcity Galvin Whitaker Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998 Om konsten att

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02

Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Nordeuropa Liv och Hälsa Hjerta Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:02 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1 Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning

Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning Kabel-TV-distributionen i Sverige ur ett yttrandefrihetsperspektiv InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning...7 1.1 Bakgrund...7 1.2 Syfte...7 1.2.1 ProblemstŠllning...8 1.3 Disposition...8 1.4 Terminologi...9

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs

Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos Fondbšrs Sammanfattning Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand.programmet TillŠmpade studier, 20 p, hšstterminen 1999 Informationsregler pœ Stockholms, Kšpenhamns och Oslos

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer