Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Per Rosenblad Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examina inom arbetsvetenskap och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Arbetsvetenskap inriktning konfliktlösning - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Personalvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan Kristianstad Personal- och arbetslivsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan i Borås Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan i Halmstad Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Karlstads universitet Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Malmö högskola Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Ledarskap och organisation - kandidatexamen, hög kvalitet Ledarskap och organisation - magisterexamen, bristande kvalitet

2 Mälardalens högskola Arbetsvetenskap - magisterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. den utbildning som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Detta lärosäte (Malmö högskola) ska senast den 24 april 2013 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164, 3546, 3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen i arbetsvetenskap samt närliggande huvudområden. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbet tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. 2

3 Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Dessa är magisterutbildningarna i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad samt Karlstads universitet. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. ( närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:4R) Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Per Rosenblad i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Sara Monaco. I ärendets beredning har även utredarna Åsa Ekberg, Charlotte Elam och Anna Lundh deltagit. Lars Haikola Per Rosenblad 3

4 Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 4

5 Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Arbetsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Arbetsvetenskap inriktning konfliktlösning - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Mycket hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Göteborgs universitet Personalvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 5

6 Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Personal- och arbetslivsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 6

7 Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Arbetsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 7

8 Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Arbetsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. resterande mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8

9 Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Arbetsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

10 Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Arbetsvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Malmö högskola Ledarskap och organisation - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Malmö högskola Ledarskap och organisation - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Bristande kvalitet Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen; förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information; färdighet som fordras för att delta i forskningsoch utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet; samt förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 10

11 Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Arbetsvetenskap - magister Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 11

12 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2011 av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen i arbetsvetenskap och närliggande huvudområden. varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme där även en kortare motivering ges, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande sakkunniga: Jan Ch Karlsson (ordförande, ämnesexpert), Karlstads universitet Ann Bergman (ämnesexpert), Karlstads universitet Michael Gähler (ämnesexpert), Stockholms universitet Jan Johansson (ämnesexpert), Luleå tekniska universitet Bengt Källqvist (arbetslivsföreträdare), Schenker Privpak AB (deltog i arbetet t.o.m. oktober 2011) Christoffer Lundh (student), Högskolan i Halmstad Tuija Muhonen (ämnesexpert), Malmö högskola Margareta Oudhuis (ämnesexpert), Högskolan i Borås Helge Søndergaard Hvid (ämnesexpert), Roskilde universitet (deltog i arbetet t.o.m. oktober 2011) Jävsförhållanden framgår av bilaga 2.

13 Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2010, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål vi har valt ut och de kriterier vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningarna har utvärderats mot fattades av Högskoleverket den 26 maj 2011 efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter (studentintervjuer) samt en alumnenkät. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Intervjuer med företrädare för utbildningarna gjordes i de fall bedömargruppen såg behov av uppföljande frågor efter genomgång av underlagen. Sådana intervjuer genomfördes för samtliga utbildningar utom två. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets Riktlinjer till bedömargrupperna för viktning av underlagen samt för framtagande av bedömargruppens förslag till samlat omdöme (reg.nr ). De resultat som sammanfattas i tabellerna i bilaga 5 har tillsammans med en kvalitativ bedömning av de självständiga arbetena utgjort det viktigaste bedömningsunderlaget. Vi har inte kommenterat lärarkompetensen i vårt yttrande. Det har i denna utvärdering heller inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. Oavsett grad av måluppfyllelse har vi i våra motiveringar valt att lyfta fram både förtjänster och svagheter i de självständiga arbetena. bedömargruppen Jan Ch Karlsson Ordförande 2(43)

14 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna överlag har goda kunskaper om arbetsvetenskapens flerdisciplinära vetenskapliga grund. Vad gäller kunskapen om tillämpliga metoder framgår att studenterna har goda kunskaper i kvalitativ metod, vilken är den metod som företrädesvis används i arbetena. Det är dock oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. De självständiga arbetena präglas av relevanta frågeställningar som är väl förankrade inom någon del av det arbetsvetenskapliga fältet. Bedömargruppen finner emellertid att de självständiga arbetena i vissa fall har en svag koppling till aktuell forskning, såväl nationell som internationell. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: De självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna har en god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Bedömargruppen menar att arbetena rymmer en kritisk diskussion, men hade gärna sett att det kritiska förhållningssättet i några fall hade kunnat vara än mer framträdande, både i relation till den egna studien och till teoretiskt stoff i allmänhet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har goda färdigheter i skriftlig framställning avseende formalia, språk och struktur. I ett par fall framträder dock svagheter vad gäller formalia och språk. Vid sidan av de skriftliga färdigheterna tränas studenterna, enligt självvärderingen, kontinuerligt i muntlig framställning genom att samtliga kurser har inslag av exempelvis en presentation, en opposition eller försvar av ett papper. Den muntliga framställningen ingår som en bedömningsgrund i betygsättningen vid ett flertal kurstillfällen. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig 3(43)

15 framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Trots vissa svagheter bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har en god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. När det gäller det vetenskapliga förhållningssättet visar några av arbetena på ett mycket gott sådant, medan andra tenderar att bli deskriptiva och med en underutvecklad analys. Arbetena vittnar i de flesta fall om en god kunskap om samhälleliga aspekter. Den etiska dimensionen berörs, men införlivas inte alltid i den egna studien i någon högre grad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Arbetsvetenskap inriktning konfliktlösning - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna överlag har mycket goda kunskaper om arbetsvetenskapens flerdisciplinära grund. Vad gäller kunskapen om tillämpliga metoder framgår att studenterna har mycket goda kunskaper i kvalitativ metod, vilken är den metod som används i samtliga arbeten i urvalet. Det är emellertid oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. De självständiga arbetena präglas i mycket hög grad av relevanta frågeställningar och med en tydlig fördjupning inom området konfliktlösning. Trots att bedömargruppen anser att arbetena generellt visar på god orientering i aktuella forskningsfrågor, finns fall där kopplingen till i synnerhet den internationella forskningen är något svag. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 4(43)

16 Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har en mycket god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. De självständiga arbetena visar därtill att studenterna, med något undantag, har mycket god förmåga att förhålla sig kritiskt till sitt eget och andras arbeten. Övervägande andelen av de självständiga arbetena präglas av ett reflexivt förhållningssätt och en mycket god förmåga att föra en kritisk diskussion. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena är genomgående mycket välskrivna vad gäller struktur, språk och formalia. De ger därtill prov på mycket god kreativitet och självständighet. Vid sidan av de skriftliga färdigheterna tränas studenterna, enligt självvärderingen, kontinuerligt i muntlig framställning genom att samtliga kurser har inslag av exempelvis en presentation, en opposition eller försvar av ett papper. Den muntliga framställningen ingår som en bedömningsgrund i betygsättningen vid ett flertal kurstillfällen. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har en mycket god förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. De självständiga arbetena visar därtill att studenterna i de flesta fall har mycket goda kunskaper om samhälleliga aspekter, men i vissa avseenden berörs dessa snarare i deskriptiv än i analytisk mening. De etiska aspekterna finns nämnda i arbetena, men behandlas något otydligt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Personalvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 5(43)

17 forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har goda, och i vissa fall betydande kunskaper inom arbetsvetenskapens flerdisciplinära vetenskapliga grund. De självständiga arbetena präglas av att studenterna reser intressanta forskningsfrågor, anknyter till relevant teori och visar en god kunskap om tillämpliga metoder. Dock framgår av urvalet att det huvudsakligen är kvalitativ metod som används, vilket gör det oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. Trots att de flesta arbeten visar hög måluppfyllelse finner bedömargruppen självständiga arbeten där den teoretiska genomgången är snäv och saknar djup och där kopplingen till aktuell forskning är svagare. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar en god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Även när det gäller förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer tyder arbetena generellt på en god sådan. En övervägande andel av de självständiga arbetena rymmer ett kritiskt förhållningssätt men i vissa fall är detta mindre utvecklat. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenternas förmåga i skriftlig framställning i de flesta fall är god och i vissa fall mycket god. Arbetena är i allmänhet välskrivna både vad gäller struktur och formalia, även om det sistnämnda visar brister i några av arbetena. Enligt självvärderingen tränar studenterna sina färdigheter i muntlig framställning fortlöpande under utbildningen. Detta sker i samband med seminarier, miniföreläsningar och grupparbeten. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god eller mycket god förmåga att inom huvudområdet göra vetenskapligt grundade bedömningar även om argumenten för dessa i vissa fall är mindre tydliga. När det gäller de samhälleliga aspekterna finns flera arbeten där dessa hanteras på ett mycket bra sätt, men även arbeten där kopplingen till samhälleliga aspekter är svagare. Bedömargruppen finner att de självständiga arbetena rymmer en etisk dimension, men i vissa fall är de etiska resonemangen mindre tydliga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. 6(43)

18 Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 7(43)

19 Högskolan Kristianstad Lärosäte Högskolan Kristianstad Huvudområde/examen Personal- och arbetslivsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god kunskap om huvudområdets flerdisciplinära vetenskapliga grund, som i den aktuella utbildningen finns huvudsakligen i beteendevetenskap. De självständiga arbetena visar också på goda kunskaper i företrädesvis kvalitativ metod. Det är emellertid oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. Arbetena visar fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet, såsom arbetsmiljö och arbetsorganisation. De flesta av de självständiga arbetena ger uttryck för en god orientering om aktuella forskningsfrågor. Kopplingarna till den internationella forskningslitteraturen är dock något svaga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Empirins omfattning är något begränsad i en del arbeten samtidigt som koppling mellan syfte, frågeställningar, teorier, tidigare forskning och metod är otydlig. De flesta självständiga arbeten visar dock på god förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, även om det kritiska förhållningssättet är svagare i en del arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter, vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser kvalitet Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på goda färdigheter i skriftlig framställning. I självvärderingen framkommer att det finns inslag av muntliga presentationer och presentationsteknik under utbildningen samt även en kurs i samtalsmetodik. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 8(43)

20 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. När det däremot gäller förmåga att inom huvudområdet göra relevanta etiska bedömningar saknas etiska resonemang i ett flertal arbeten. Av självvärderingen framgår att etik endast diskuteras i samband med en kurs i samtalsmetodik, vilket gör det mindre troligt att studenterna når den del av målet som rör etiska aspekter. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9(43)

21 Högskolan i Borås Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god förmåga att förhålla sig till arbetsvetenskapens flerdisciplinära grund. Till övervägande del tyder de självständiga arbetena på goda kunskaper i kvalitativ metod. Det är dock oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. Samtliga arbeten visar på fördjupad kunskap inom något av fälten arbetsmarknad, arbetsorganisation och arbetsmiljö, vilket indikerar en god måluppfyllelse i detta avseende. De flesta självständiga arbeten ger dessutom uttryck för en god orientering i aktuell forskning, även om internationell forskning är svagare representerad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på god förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, även om det kritiska förhållningssättet är mindre utvecklat i en del arbeten. Av självvärderingen framgår även att det i flera av kurserna ingår moment av relevans för att söka, samla, värdera och kritiskt tolka material för en problemställning. Den förmåga som kommer till uttryck i de självständiga arbetena är dock något splittrad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på goda färdigheter i fråga om skriftlig framställning hos studenterna. De självständiga arbetena är i allmänhet väl strukturerade och utan allvarligare brister i syntax och grammatik. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas i muntlig framställning i samtliga delkurser, bland annat genom att genomföra opposition på paper och examensarbeten. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda, men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 10(43)

22 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tydligt på en god förmåga att göra avvägningar utifrån vetenskapliga aspekter, till exempel genom behandlingen av arbetsvetenskaplig teoribildning. En motsvarande förmåga framkommer även när det gäller de samhälleliga aspekterna. De etiska aspekterna framgår mindre tydligt i några arbeten. Av självvärderingen framgår dock att studenterna genomgående tränas i att göra etiska bedömningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 11(43)

23 Högskolan i Halmstad Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god kunskap om huvudområdets flerdisciplinära vetenskapliga grund. De flesta självständiga arbeten visar också på goda kunskaper i kvalitativ metod. Det är emellertid oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. Generellt sett visar de självständiga arbetena på fördjupade kunskaper om någon del av arbetsvetenskapen och en god orientering om aktuella forskningsfrågor. Kopplingen till den internationella forskningslitteraturen är dock svagare. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på god eller betydande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. De flesta av de självständiga arbetena visar på god eller betydande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, även om det kritiska förhållningssättet är något svagt i en del arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på goda eller mycket goda färdigheter i skriftlig framställning, men det finns en stor spridning i urvalet. Medan en del arbeten är mycket välskrivna med korrekt formalia, visar andra arbeten vissa svagheter vad gäller den röda tråden, referenshanteringen och språket. I självvärderingen framkommer att muntliga presentationer av olika slag förekommer genomgående under utbildningen. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Trots vissa svagheter bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar god förmåga att inom huvudområdet göra 12(43)

24 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. När det gäller förmågan att inom huvudområdet göra relevanta etiska bedömningar är resonemangen däremot svaga. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. resterande mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 13(43)

25 Karlstads universitet Lärosäte Karlstads universitet Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse när det gäller kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om arbetsvetenskapens flerdisciplinära grund. De flesta självständiga arbeten visar också på goda kunskaper i kvalitativ metod. Det är emellertid oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder. De flesta självständiga arbeten visar på fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet samt god orientering om aktuella forskningsfrågor. Kopplingen till den internationella forskningslitteraturen är dock svag i flera av de självständiga arbetena. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. I vissa självständiga arbeten saknas emellertid en tydlig beskrivning av karakteristika hos informanterna, en utförlig redogörelse för det empiriska underlaget och en tydlig åtskillnad mellan teori/tidigare forskning och egna forskningsresultat i analys- och resultatdelar. Vidare är det kritiska förhållningssättet gentemot teorier och resultat i några självständiga arbeten något outvecklat. Trots vissa svagheter bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse när det gäller färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. De flesta självständiga arbeten visar på goda färdigheter i skriftlig framställning och formaliahantering, men det finns enstaka undantag med svagheter i såväl språk som formalia. I självvärderingen framkommer att muntliga redovisningsinslag förekommer vid ett antal seminarier och presentationer. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. 14(43)

26 Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till såväl relevanta vetenskapliga, samhälleliga som etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 15(43)

27 Malmö högskola Lärosäte Malmö högskola Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har goda kunskaper om huvudområdets flerdisciplinära och vetenskapliga grund samt visar förmåga att identifiera relevanta problem. Metodkunskaperna varierar något men betecknas generellt som goda. Det är emellertid oklart i vilken grad studenterna har kunskap om andra tillämpliga metoder än kvalitativa. De självständiga arbetena visar på en fördjupning inom någon del av det arbetsvetenskapliga fältet, oftast mångfald och rekrytering, där man visar en relativt god orientering om aktuell forskning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har en del brister i förmågan att söka, samla och värdera information. Forskningsöversikterna är i många fall goda men några av de självständiga arbetena är alltför refererande och visar ett bristande kritiskt perspektiv. Av intervjuerna framgick att studenterna opponerar på varandras arbeten och blir uppmanade att anamma ett kritiskt förhållningssätt. Trots vissa brister bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att de flesta är välskrivna och strukturerade. Några av arbetena har svagheter där syfte och frågeställningar förekommer på flera ställen och där flera avsnitt saknar relevans för frågeställningen, men sammantaget visar de självständiga arbetena på goda färdigheter för att arbeta inom området. I självvärderingen framkommer att muntliga redovisningar förekommer vid ett antal seminarier och presentationer. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 16(43)

28 Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har god förmåga att behandla relevanta vetenskapliga aspekter även om det finns en del svagheter. När det gäller samhälleliga bedömningar så är kön och etnicitet centrala begrepp som behandlas på ett bra sätt, medan social klass är ett begrepp som mer sällan beaktas. Urvalet av självständiga arbeten visar i vissa fall på bristande förmåga att beakta etiska aspekter vilket är förvånande då många uppsatsers ämnesval tydligt indikerar att sådana finns. Den etiska diskussionen inskränker sig ibland till att hänvisa till Vetenskapsrådets etiska normer. Trots brister i vissa arbeten bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Malmö högskola Huvudområde/examen Ledarskap och organisation - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har god kunskap om huvudområdets flerdisciplinära vetenskapliga grund samt förmåga att identifiera relevanta problem. Metodkunskaperna kan generellt betecknas som goda och visar på en metodologisk bredd. Även fördjupningen inom arbetsorganisation och arbetsmarknad och därtill knutna aktuella forskningsfrågor är god. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information. Arbetena håller genomgående hög kvalitet med bra problemformuleringar, bra metodavsnitt och ger uttryck för ett kritiskt förhållningssätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: De självständiga arbetena är välskrivna och strukturerade och visar att studenterna 17(43)

29 uppnått sådana färdigheter som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. I självvärderingen framkommer att muntliga redovisningar förekommer vid ett antal seminarier och presentationer. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: De självständiga arbetena visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. De etiska aspekterna framstår emellertid som otydligare i några av arbetena. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Malmö högskola Huvudområde/examen Ledarskap och organisation - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: magisterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar med få undantag på hög måluppfyllelse. Några av arbetena visar emellertid på otillräcklig överblick över huvudområdet och att studenterna saknar fördjupade kunskaper om vad som är vetenskapliga problem. Detta gäller särskilt för de självständiga arbeten som har formen av en affärsplan. En majoritet av arbetena visar emellertid på god insikt i internationell forskning inom ett begränsat fält. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: magisterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har bristande metodkunskaper. I många fall saknas helt en diskussion om vilken metod man tillämpat. Där diskussioner finns är de kortfattade och visar på bristande insikter vid val av metod och analys. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. 18(43)

30 Mål: magisterexam förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar i flera fall på bristande förmåga när det gäller att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Flera arbeten visar på bristande kunskaper om det teoretiska fältet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: magisterexam sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar i flera fall på bristande struktur och brister i den skriftliga framställningen. Flera arbeten visar också på bristande förmåga att formulera en vetenskaplig frågeställning samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. I självvärderingen framkommer att muntliga redovisningar förekommer vid ett antal seminarier och presentationer. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: magisterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar i flera fall på bristande förmåga att göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar. Många arbeten behandlar inte de etiska aspekterna trots att ämnesvalet tydligt indikerar att sådana finns. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen; förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information; färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet; samt förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 19(43)

31 Mälardalens högskola Lärosäte Mälardalens högskola Huvudområde/examen Arbetsvetenskap - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: magisterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har god överblick över huvudområdet samt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Det framgår även att studenterna har god insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: magisterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: De självständiga arbetena visar på hög eller i något fall mycket hög måluppfyllelse när det gäller fördjupade metodkunskaper. Det finns svagheter i ett par arbeten såsom att det inte förs någon djupare diskussion om vald metod respektive om resultatets generaliserbarhet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: magisterexam förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Motivering: De självständiga arbetena visar på god förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: magisterexam sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: De självständiga arbetena visar på en variation när det gäller skriftlig framställning och struktur. Flertalet arbeten visar en hög eller i något fall mycket hög måluppfyllelse när det gäller att självständigt identifiera och formulera frågeställningar medan något arbete visar svagheter i förmåga till analys och kritiskt förhållningssätt. I självvärderingen framkommer att muntliga redovisningar förekommer vid ett antal seminarier och i samband med examinationen av examensarbeten. utsättningarna för måluppfyllelse tycks därför vara goda men den faktiska måluppfyllelsen avseende muntlig framställning går med hänvisning till underlaget inte att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: magisterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 20(43)

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se 2014-10-06 411-00621-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik,

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer