Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen"

Transkript

1 BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom sjukgymnastik och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Fysioterapi - kandidat, hög kvalitet Fysioterapi - magister, mycket hög kvalitet Sjukgymnastexamen, hög kvalitet Karolinska institutet Sjukgymnastexamen, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, mycket hög kvalitet Linköpings universitet Sjukgymnastexamen, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - magister, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - master, mycket hög kvalitet Luleå tekniska universitet Sjukgymnastexamen, hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, hög kvalitet Lunds universitet Sjukgymnastexamen, mycket hög kvalitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (18) Sjukgymnastik - kandidat, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - magister, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - master, mycket hög kvalitet Mälardalens högskola Sjukgymnastexamen, hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, hög kvalitet Umeå universitet Sjukgymnastexamen, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - magister, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - master, mycket hög kvalitet Uppsala universitet Sjukgymnastexamen, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - kandidat, mycket hög kvalitet Sjukgymnastik - magister, mycket hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. Ärendets hantering Högskoleverket (från och med den 1 januari 2013 Universitetskanslersämbetet) har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamen, kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i sjukgymnastik och det närliggande huvudområdet fysioterapi. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är

3 BESLUT 3 (18) studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15 R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Nils Olsson i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, tillförordnade avdelningschefen Per Westman och enhetschefen Karin Järplid Linde. I ärendets beredning har även utredarna Peter Green, Lena Pettersson och Margareta Stark deltagit. Lars Haikola Nils Olsson

4 BESLUT 4 (18) Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen

5 BESLUT 5 (18) Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Fysioterapi - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Göteborgs universitet Fysioterapi - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen- visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

6 BESLUT 6 (18) Göteborgs universitet Sjukgymnastexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

7 BESLUT 7 (18) Karolinska institutet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Karolinska institutet Sjukgymnastexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa - visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå - visa muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Karolinska institutet Sjukgymnastik - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser - visa inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8 BESLUT 8 (18) - visa identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

9 BESLUT 9 (18) Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Sjukgymnastexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa - visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå - visa kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten - visa muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Linköpings universitet Sjukgymnastik - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

10 BESLUT 10 (18) Linköpings universitet Sjukgymnastik - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen- visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Linköpings universitet Sjukgymnastik - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

11 BESLUT 11 (18) Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Sjukgymnastexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Luleå tekniska universitet Sjukgymnastik - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

12 BESLUT 12 (18) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Sjukgymnastexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå - visa muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Lunds universitet Sjukgymnastik - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som

13 BESLUT 13 (18) utbildningen avser - visa identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Lunds universitet Sjukgymnastik - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Lunds universitet Sjukgymnastik - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med

14 BESLUT 14 (18) begränsad information - visa kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete - visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

15 BESLUT 15 (18) Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Sjukgymnastexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög kvalitet för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Mälardalens högskola Sjukgymnastik - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

16 BESLUT 16 (18) Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Sjukgymnastexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Umeå universitet Sjukgymnastik - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Umeå universitet Sjukgymnastik - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Umeå universitet Sjukgymnastik - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

17 BESLUT 17 (18) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Sjukgymnastexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå - visa kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten - visa med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Uppsala universitet Sjukgymnastik - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet" Uppsala universitet Sjukgymnastik - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl

18 BESLUT 18 (18) överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet"

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (99) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat, magister- eller masterexamen i sjukgymnastik samt sjukgymnastexamen. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Högskoleverket som statlig myndighet och kvalitetssäkring av högre utbildning genomförs från och med 1 januari 2013 av Universitetskanslersämbetet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Eva Beckung (arbetslivsföreträdare), Sahlgrenska universitetssjukhuset Jane Carlsson (ämnesexpert), Göteborgs universitet Anna-Maria Drake (ämnesexpert), Lund universitet Anna Gustavsson (arbetslivsföreträdare), Landstinget Gävleborg Karin Harms-Ringdahl (ordförande, ämnesexpert), Karolinska institutet Gun-Britt Jarnlo (ämnesexpert), Lunds universitet Kajsa Johansson (ämnesexpert), Linköpings universitet Hans Lund (ämnesexpert), Syddansk universitet, Danmark Cathrin Martin (ämnesexpert), Uppsala universitet Gunnevi Sundelin (ordförande, ämnesexpert), Umeå universitet Emma Viklund (student), Umeå universitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (99) Se bilaga 2 för bedömargruppens jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av har vi utgått från att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). De som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningen utvärderas mot fattades av Högskoleverket den 23 november 2011, efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. De läsanvisningar som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i bilaga 4. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av läsanvisningen. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärderingar samt studenternas erfarenheter. Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomförts för samtliga utbildningar. Vid lärosätesintervjuerna har förutom lärare även företrädare för verksamheten ingått bland de som intervjuats. Här har vid behov lärosätesintervjun gett möjligheter till förtydliganden och komplettering av självvärderingen. Studenter har intervjuats separat men ingår i begreppet lärosätesintervjuer. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Under utvärderingsprocessen har bedömningsgruppen haft upprepade möten för att kalibrera bedömningar och utlåtanden. Arbetsprocessen beskrivs i bilaga 4. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån riktlinjerna i Högskoleverkets rapport Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R. Vi vill i tillägg till dessa riktlinjer göra följande preciseringar. Generellt kan sägas att många begrepp i målen är mångtydiga och vaga. Begreppet metoder inom området kan t.ex. syfta såväl på forskningsmetoder som på behandlingsmetoder. Likaså omfattar begreppet etik såväl forskningsetik som vårdrelaterad etik. Måluppfyllelse för dessa begrepp har därför ingått i bedömningen dels från självständiga arbeten, dels från självvärdering och lärosätesintervjuer. I bedömningen av studenternas måluppfyllelse har ett antal inte låtit sig bedömas i de självständiga arbetena. I dessa fall har bedömargruppen gjort sina bedömningar utifrån de övriga underlagen och lärosätesintervjuerna. Det framgår av bedömargruppens yttranden vilka underlag som bedömningen grundar sig på för de respektive en. Ett antal för

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (99) sjukgymnastexamen reglerar färdigheter och förmågor som inte självklart låter sig fångas i ett självständigt arbete, till exempel med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För en del gäller också att bedömning av måluppfyllelse har kunnat göras utifrån vissa självständiga arbeten men inte utifrån andra, beroende på den frågeställning som tas upp i arbetet, t ex frågor som berör (behandlings-) metoder inom huvudområdet. När bedömningen av måluppfyllelse inte har gjorts i de självständiga arbetena är detta markerat med ej bedömd, vilket framgår i bilaga 5. När enbart delar av målet låtit sig bedömas från de självständiga arbetena, så har en sammanvägd bedömning gjorts utifrån övriga dokument, vilket framgår av yttrandena. Måluppfyllelse för den verksamhetsförlagda utbildningen, har huvudsakligen bedömts utifrån självvärdering och lärosätesintervjuer. I ett av en för magisternivån tas tidsaspekter på examensarbetet upp. Detta gäller et självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Om arbetet har genomförts inom givna tidsramar har inte bedömts då bedömarna inte ansett det vara möjligt att utifrån befintliga underlag bedöma detta delmål, däremot har gruppen tolkat det som att det varit möjligt att bedöma det självständiga arbetets omfattning i relation till givna tidsramar avseende antal högskolepoäng (ca 1,5 hp/vecka som avsatts för projektarbetet i utbildningsplanen). Målet att kunna identifiera behov av ytterligare kunskap har värderats dels från självständiga arbeten som ofta avslutas med en sådan fras, dels från självvärderingar och lärosätesintervjuer avseende studenternas identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap. Studerande som genomgått yrkesexamen inom huvudområdet sjukgymnastik har även möjlighet att ta ut en kandidatexamen, med samma självständiga arbete som grund. Denna kandidatexamen har då ingått i utvärderingen. Detta har medfört att samma självständiga arbete bedömts gentemot en för både sjukgymnastexamen och kandidatexamen. Alumnenkäter har inte funnits för samtliga utbildningar som ingår i denna utvärdering. Alumnenkäter som funnits har därför inte använts i bedömningen av måluppfyllelse. Studentintervjuerna har utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna och har använts för att komplettera den bild som framträtt i övriga underlag vid bedömningen av måluppfyllelse. Den samlade lärarkompetensen har inte kommenterats i bedömargruppens yttrande. Det har i denna utvärdering heller inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. För bedömargruppen Karin Harms-Ringdahl Gunnevi Sundelin Ordförande

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (99) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (99) Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Fysioterapi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda Mål: För kandidatexamen ska kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög till hög och i några fall på bristande måluppfyllelse vad gäller studenternas kunskap om sjukgymnastikens vetenskapliga grund och fördjupad kunskap inom någon del relevant för huvudområdet. Arbetena visar också i några fall på kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet av betydelse för huvudområdet sjukgymnastik. Självvärderingen och lärosätesintervjuer, som exemplifierat lärandemoment, processer och kriterier för bedömning, klargör lärosätets måluppfyllelse gällande sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Studenterna bedöms även utifrån underlagen ha analysera relevanta metoder för sjukgymnastisk forskning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena täcker de inledande delarna av målet, dvs. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Arbetena visar på mycket hög till hög måluppfyllelse, och i vissa fall bristande måluppfyllelse. I självvärderingen och vid lärosätesintervjuerna, där underlag för bedömning av hela målet ges, gör lärosätet det troligt att måluppfyllelse säkerställs när det gäller studenternas kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom en avgränsad del av kunskapsområdet. Kriterierna för bedömning av de studerandes förmåga är inte tydligt beskrivna i självvärderingen, men lärosätesintervjun gör det troligt att de studerande utvecklar förhålla sig till problemställningar och ny kunskap. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena bedöms i de flesta fall inte kunna ge underlag för att värdera måluppfyllelse av detta mål. I självvärdering och vid lärosätesintervju framgår att lärosätet tränar studenterna i förmågan att självständigt arbeta inom olika verksamhetsfält såsom slutenvård, öppenvård och kommunal verksamhet. Lärosätet beskriver lärprocesser och bedömningskriterier som säkerställer studenternas självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt använda relevanta metoder inom kunskapsområdet och reflektera över dessa. Det finns tydliga kriterier för bedömning i verksamhetsförlagd utbildning med en progression över terminerna där ökad grad av självständighet säkerställs. Det är däremot mindre tydligt hur frågan om sjukgymnastens roll i relation till olika grupper tas upp i utbildningen. Sammantaget bedöms

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (99) måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena kan i vissa fall beroende på frågeställning ge underlag för bedömning av et. I de arbeten måluppfyllelse kunde utläsas, bedömdes studenternas måluppfyllelse vara uppfylld i mycket hög till hög grad, och i några fall bristande. Utifrån självvärderingen exemplifieras lärprocesser som gör det troligt att de studerandes förmåga i relation till detta mål säkerställs i mycket hög grad. I samband med lärosätesintervjun klargörs tydligt att lärosätet använder flera olika lärandemoment och examinationsformer för att säkerställa studenternas betydande förmåga och insikt i att göra sjukgymnastiskt relevanta bedömningar med hänsyn till t.ex. förhållanden som berör patientens livssituation, kulturella bakgrund, stress, genus, etnicitet och ålder. De tydliggör även kriterierna för bedömning, vilket säkerställer att studenterna får betydande insikt i och utvecklar i mycket hög grad integrera det vetenskapliga resonemanget i dessa bedömningar samt att kunna göra bedömningar med hänsyn även till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexamen ska identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena har i vissa fall fungerat som underlag för bedömning av studenternas identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. I dessa arbeten bedömdes målet var uppfyllt i varierande grad från mycket hög måluppfyllelse till i några fall bristande måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun tydliggör att utbildningsprogrammet arbetar med flera lärandemoment och uppgifter som ger förutsättning att utveckla denna förmåga i mycket hög grad. De studerande reflekterar i flera obligatoriska moment över ytterligare kunskapsbehov, exempelvis inför verksamhetsförlagd utbildning där en förberedande reflektion och en skriftlig plan för eget lärande fungerar som underlag för att identifiera kunskapsbehov och ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling. Lärosätet bedöms skapa förutsättningar och examinationsformer som säkerställer en betydande fortlöpande utveckla sin kompetens. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (99) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Fysioterapi - magister ID-nr A Bedömning av utvalda Mål: För magisterexamen ska kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: De självständiga arbetena visar på hög till mycket hög måluppfyllelse vad gäller studenternas kunskap och förståelse nom huvudområdet samt deras analysera och värdera relevanta teorier och begrepp inom sjukgymnastik. Urvalet av självständiga arbeten visar också på fördjupad kunskap inom vissa delar av sjukgymnastik och att studenterna kan analysera och värdera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Självvärderingen ger exempel på kursmoment som bedöms kunna ge underlag för måluppfyllelse i mycket hög grad. Vid lärosätesintervjun gör universitetet troligt att en progression från kandidatnivån gällande lärandemål och kriterier för bedömning och examination tillgodoses. Vidare görs troligt att studenterna uppnår såväl bredd som väsentlig fördjupning i sjukgymnastik samt vetenskaplig metodik samt har betydande insikt i forsknings- och utvecklingsarbete av vikt för huvudområdet sjukgymnastik. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna når mycket hög måluppfyllelse vad gäller fördjupad metodkunskap inom huvudområdet sjukgymnastik. Underlagen från självvärdering och lärosätesintervju underbygger detta genom att det görs troligt att lärandeprocesser och examinationer säkerställer att studenterna har fördjupad metodkunskap gällande bland annat analys och värderingsförmåga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Motivering: De självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse vad gäller studenternas integrera kunskaper och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar oavsett tillgång på information. Underlagen från självvärdering och lärosätesintervju beskriver lärprocesser där det ställs krav på studenternas hantera olika komplexa situationer genom att integrera kunskap och analysera, värdera och hantera olika vetenskapliga metoder och måluppfyllelse bedöms säkerställas i mycket hög grad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (99) Motivering: De självständiga arbetena visar överlag på mycket hög måluppfyllelse vad gäller studenternas självständigt identifiera och formulera frågeställningar, planera samt att med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter aktuella för verksamhetsutveckling. Underlagen från självvärdering och lärosätesintervju exemplifierar lärandeprocesser och bedömningskriterier som i mycket hög grad säkerställer studenternas självständighet avseende att identifiera och formulera frågeställningar och genomföra uppgifter. I vilket avseende det sker i relation till givna tidsramar är svårare att bedöma. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena ger underlag för att bedöma måluppfyllelse rörande delar av målet och visar att de studerande har mycket god skriftligen presentera och diskutera sina slutsatser. Underlagen från självvärdering och lärosätesintervju gör troligt att lärosätet i mycket hög grad säkerställer att studenterna har muntligen presentera och diskutera sina slutsatser, dock i huvudsak inom professionen. Det är mindre klart om denna förmåga tränas i relation till en större variation av målgrupper. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna har mycket god insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar och att de ur ett etiskt och vetenskapligt perspektiv kan diskutera forskningens roll i samhället och hur den används. Underlagen från självvärdering och lärosätesintervju troliggör också mycket hög grad av måluppfyllelse. Studenterna tränas i förmågan att diskutera, att visa ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga resultat och att ta med etiska problemställningar både i klinik och vetenskapligt arbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen- visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (99) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Sjukgymnastexamen ID-nr A Bedömning av utvalda Mål: För sjukgymnastexamen ska kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet ochsambandets betydelse för yrkesutövningen. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög till mycket hög måluppfyllelse vad gäller studenternas kunskap om sjukgymnastikens vetenskapliga grund, fördjupad kunskap inom aktuella delar samt kunskap omsambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Självvärderingen och lärosätesintervjun, som exemplifierat lärandemoment, processer och kriterier för bedömning, gör troligt att studenterna når hög måluppfyllelse gällande sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad gäller sambandets betydelse för yrkesutövningen är måluppfyllelsen något mer oklar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa. Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena bedömdes inte kunna ge underlag för att bedöma detta mål. Baserat på självvärderingen och lärosätesintervju, som exemplifierar många olika lärandemoment och processer, görs troligt att studenterna når hög måluppfyllelse gällande de olika delar som ingår i et. För vissa examinationer är kriterier för bedömning något oklart formulerade. Det finns dock en tydlig progression genom hela utbildningen och det är troligt att de studerande uppnår en god kunskap om hur förändringar i samhället och livsstil påverkar individers hälsa. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska förmåga visa självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder samt initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena bedömdes inte kunna ge underlag för att bedöma detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna indikerar att de studerande uppnår en självständigt och i samverkan med individen genomföra sjukgymnastiska åtgärder. Genom olika lärandemoment, och processer som påvisas vid både självvärderingen och lärosätesintervjun framgår att studenterna tränas i förmågan att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå. Utöver en tydlig bedömning av studenternas prestation på verksamhetsförlagd utbildning, där kriterierna omfattar en progression, examinerar lärosätet med hjälp av skriftliga patientfall vilket gör att samverkan med individen i relation till et blir fiktiv. Detta förfarande bedöms ändå säkerställa hög grad av måluppfyllelse relaterat till de olika delar som ingår i et. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska kritiskt granska, bedöma och använda

28 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (99) relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena täcker de inledande delarna av målet som omfattar kritiskt granska och bedöma och använda relevant information. I arbetena bedömdes dessa delar av målet vara uppfyllda i hög till mycket hög grad. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun gör lärosätet det troligt att måluppfyllelse säkerställs i hög grad även när det gäller studenternas diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Trots att kriterierna för bedömning av de studerandes prestation inte är tydligt beskrivet, visar lärosätesintervjun tydligt att de studerande tränas i förmågan att förhålla sig till nya utmaningar och bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten kan beroende på frågeställning täcka delar av målet när det gäller skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat. I de arbeten där bedömningsunderlag fanns bedömdes del av målet var uppfyllt i hög grad. Självvärderingen och lärosätesintervjun visar att de studerande, trots i vissa fall oklara bedömningskriterier, tränas i förmågan att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper inom kunskapsområdet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter. Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena bedömdes inte kunna ge underlag för att bedöma detta mål. Från självvärderingen kunde inte heller måluppfyllelse bedömas entydigt. Lärosätesintervjun, där strategier för uppfyllelse av detta mål särskilt beskrivs, gav exempel på olika lärandemoment och processer som visar att de studerandes informera och undervisa olika grupper av relevans i sjukgymnastprofessionen samt att genomföra vägledande uppgifter i sjukgymnastens professionsutövning säkerställs i hög grad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För sjukgymnastexamen ska med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena kan beroende på frågeställning täcka delar av målet när det gäller göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. I de självständiga arbeten det fanns relevant underlag bedömdes del av målet var uppfyllt i hög grad. Utifrån självvärderingen och lärosätesintervjun presenterar lärosätet lärandemoment, till exempel inom etik (såväl forskningsetik som medicinsk etik) och inom verksamhetsförslag utbildning, med tydliga bedömningskriterier som säkerställer att studenterna utvecklar betydande insikt och göra sjukgymnastiskt relevanta bedömningar och vidta fysioterapeutiska åtgärder utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se 2014-02-18 411 00339-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet

Sjukgymnastprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGSJG Programbeskrivning Sjukgymnastyrket Sjukgymnastutbildningen är riktad mot sjukgymnastikens olika kunskaps- och

Läs mer