Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden"

Transkript

1 BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom media och design och närliggande huvudområden. Blekinge tekniska högskola Medieteknik - kandidatexamen, bristande kvalitet Högskolan Dalarna Bildproduktion - kandidatexamen, hög kvalitet Grafisk teknologi - kandidatexamen, hög kvalitet Ljud- och musikproduktion - kandidatexamen, hög kvalitet Linköpings universitet Formgivning och gestaltning / Kultur och kommunikationsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Grafisk design och kommunikation - kandidatexamen, hög kvalitet Kultur- och mediegestaltning - kandidatexamen, hög kvalitet Kultur- och mediegestaltning - magisterexamen, hög kvalitet Kultur- och mediegestaltning - masterexamen, bristande kvalitet Möbeldesign - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Möbelkonservering - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Möbelsnickeri - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Möbeltapetsering - kandidatexamen, hög kvalitet Luleå tekniska universitet Ljudteknik - kandidatexamen, hög kvalitet Lunds universitet Film- och medieproduktion - masterexamen, bristande kvalitet Malmö högskola Grafisk design - kandidatexamen, hög kvalitet Interaktionsdesign - kandidatexamen, hög kvalitet Interaktionsdesign - magisterexamen, hög kvalitet Interaktionsdesign - masterexamen, mycket hög kvalitet Material och produktutveckling - kandidatexamen, hög kvalitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(16) Scenproduktion - kandidatexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Grafisk design - kandidatexamen, bristande kvalitet Grafisk design - masterexamen, bristande kvalitet Industridesign - kandidatexamen, hög kvalitet Industridesign - masterexamen, hög kvalitet Mälardalens högskola Informationsdesign - kandidatexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Reklam och PR - kandidatexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Blekinge tekniska högskola/medieteknik - kandidatexamen, Linköpings universitet/kultur- och mediegestaltning - masterexamen, Lunds universitet/film- och medieproduktion - masterexamen, Mittuniversitetet/Grafisk design - kandidatexamen, Mittuniversitetet/Grafisk design - masterexamen) ska senast 24 juni 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen i media och design. Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget

3 BESLUT 3(16) för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 5 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen och de övriga ämnesexperter som anlitats samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Robin Moberg i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Robin Moberg Kopia till: Bedömargruppen

4 BESLUT 4(16) Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Medieteknik - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

5 BESLUT 5(16) Högskolan Dalarna Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Dalarna Bildproduktion - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Högskolan Dalarna Grafisk teknologi - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Högskolan Dalarna Ljud- och A Hög kvalitet musikproduktion - kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

6 BESLUT 6(16) Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Formgivning och A Hög kvalitet gestaltning / Kultur och kommunikationsvetenskap - kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Linköpings universitet Grafisk design och A Hög kvalitet kommunikation - kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Linköpings universitet Kultur- och A Hög kvalitet mediegestaltning - kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Linköpings universitet Kultur- och A Hög kvalitet mediegestaltning - magister Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Linköpings universitet Kultur- och A Bristande mediegestaltning - master kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn

7 BESLUT 7(16) till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För resterande mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Linköpings universitet Möbeldesign - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Linköpings universitet Möbelkonservering - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Linköpings universitet Möbelsnickeri - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8 BESLUT 8(16) För resterande mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Linköpings universitet Möbeltapetsering - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

9 BESLUT 9(16) Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Ljudteknik - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

10 BESLUT 10(16) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Film- och medieproduktion - master A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga examensmål - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

11 BESLUT 11(16) Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Grafisk design - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Malmö högskola Interaktionsdesign - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Malmö högskola Interaktionsdesign - A Hög kvalitet magister Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Malmö högskola Interaktionsdesign - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Malmö högskola Material och A Hög kvalitet produktutveckling - kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen

12 BESLUT 12(16) är att utbildningen har hög kvalitet." Malmö högskola Scenproduktion - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

13 BESLUT 13(16) Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversitetet Grafisk design - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga examensmål - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Mittuniversitetet Grafisk design - master A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Mittuniversitetet Industridesign - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Mittuniversitetet Industridesign - master A Hög kvalitet

14 BESLUT 14(16) Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

15 BESLUT 15(16) Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Informationsdesign - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

16 BESLUT 16(16) Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Reklam och PR - A Hög kvalitet kandidat Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

17 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(126) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2014 av utbildningar i media och design Bedömargruppens uppdrag Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat, magister och masterexamen i media och designutbildningar. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Dag Svanæs (ordförande, ämnesexpert), NTNU, Norge Karin Wagner (ämnesexpert), Chalmers tekniska högskola Jan-Olof Gullö (ämnesexpert), Södertörns högskola Karin Sjöstedt Tyrefors (ämnesexpert), Konstfack Jonas Lundberg (ämnesexpert), Linköpings universitet Johnny Wingstedt (ämnesexpert), Högskolan Dalarna Sara Leckner (ämnesexpert), Malmö högskola Johannes Brusila (ämnesexpert), Åbo Akademi, Finland Kristofer Lidström (studeranderepresentant), Linköpings universitet Linda Hübinette (studeranderepresentant), Mittuniversitetet Livia Sunesson (arbetslivsrepresentant), Unsworn Industry AB Johanna Lewengard (arbetslivsrepresentant), Konstfack/Egen firma För läsning och bedömning av självständiga arbeten har följande ämnesexperter anlitats Yvonne Eriksson (Mälardalens högskola), Bo Westerlund (Konstfack), Sylvia Ingemarsdotter (Högskolan Dalarna), Jan Berg (Luleå tekniska universitet), Matti Klenell (Konstfack/egen firma) och Anneli Palmsköld (Göteborgs universitet). Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och bedömargruppens och de anlitade ämnesexperternas jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(126) säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits och diskuterats med de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet den , efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter (studentintervjuer). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar. Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 4. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 5. I flera av utbildningarna finns både teoretiska och gestaltande inslag i studenternas självständiga arbeten. För de utbildningar där gestaltande inslag ingår i uppsatserna så har dessa bedömts av bedömarna som en del av bedömningen av studenternas självständiga arbeten. Med andra ord har såväl den skriftliga delen som den gestaltande ingått i bedömningen av måluppfyllelsen i förhållande till de mål som finns i examensordningen för generell examen. Bedömargruppen har inte använt sig av några fastställda läsanvisningar. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket. Studentintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar på oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena eller självvärderingarna. Det har i denna utvärdering inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. Utvärderingen har omfattat 27 utbildningar varav 20 utbildningar som leder till kandidatexamen, 2 utbildningar som leder till magisterexamen och 5 utbildningar som leder till masterexamen. Majoriteten av dessa utbildningar håller hög kvalitet. Några utbildningar uppvisar brister och andra håller mycket hög kvalitet. Ett utmärkande drag är att majoriteten av utbildningarna som bedöms ha bristande kvalitet brister på följande mål: kunskap om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder (mål 1) eller reflektion om relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (mål 6). Några av utbildningarna i utvärderingen har dock brister på samtliga examensmål som ingått i utvärderingen.

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(126) Baserat på resultatet av utvärderingen så blir det tydligt att det finns en stor variation i vilken grad utbildningarna säkerställt studenternas kunskaper i tillräcklig utsträckning när det gäller huvudområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, och hur väl studenterna tränas i reflektion om vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Vetenskaplighet och reflektion är utmaningar för media- och designutbildningar och som bedömargruppen anser att det är värt att fokusera på under kommande år. Redan på 1980-talet introducerade MIT-professorn Donald Schön begreppet den reflekterande praktikern. Genom reflektion-i-handling och reflektion-över-handling så kan den reflekterande praktikern gå utöver de rena hantverksfärdigheterna och skapa en kontinuerlig lärandeprocess. Att utbilda reflekterande praktiker inom området media och design kräver en kombination av utbildning inom hantverksrelaterade kompetenser och utbildning i kritiskt tänkande om sin egen praktik. Det kritiska tänkande och reflektionen kräver dessutom att man kan placera sig själv och sitt yrke i relation till yrkes- och vetenskapstraditioner och till det samhälle man som yrkesutövare ska verka inom. De flesta av utbildningarna når hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, men för några utbildningar finns det potential att utveckla kopplingen mellan vetenskaplig teori och hantverksmässig praktik. I vissa utbildningar så rekommenderades till exempel studenterna att läsa vetenskaplig litteratur, men det saknas krav på att studenterna på ett aktivt sätt ska använda litteraturen eller reflektera över sitt eget praktiska hantverk i relation till litteraturen. Bedömargruppens samlade intryck är att det för många utbildningar, i relation till de nationella examensmålen, finns ett behov av att utveckla och konkretisera lärandemål och utbildningsinsatser som utvecklar studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn tagen till etiska och samhälleliga aspekter. Etik var vid många lärosäten starkt kopplat till miljö och material, men man bortsåg från andra aspekter såsom genusfrågor. Det är viktigt att studenterna tränas i kritiskt tänkande kopplat till etiska frågeställningar; inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv, för att studenterna efter erlagd examen ska kunna föra en konstruktiv dialog med kunder och användare. Förmågan till reflektion-över-handling kräver att studenterna tillägnar sig förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt inom ramen för sitt huvudområde. De flesta av utbildningarna i utvärderingen visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att uttrycka sig. Ur ett arbetslivsperspektiv är detta mycket positivt eftersom det inom media- och designområdet är viktigt att kunna presentera sitt arbete för kunder och användare. Bedömargruppen har emellertid kunnat konstatera att det i många utbildningar finns ytterligare potential för att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter på svenska, men också på engelska. En viktig del av målet som behandlar skriftlig och muntlig kommunikation är att studenterna ska utveckla sin förmåga till dialog med olika grupper. Ganska få lärosäten kunde beskriva vad dialog med andra grupper än den akademiska faktiskt innebar utöver att studenterna fick möjlighet att berätta för sina medstudenter om sitt arbete. I området media och design är det av stor vikt att kunna utveckla sin design, idé eller sitt koncept i faktisk dialog med kunder och användare. Det ställer krav på att studenterna under sin

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(126) utbildning lär sig hur man lyssnar och tar emot och ger feedback samt förstår vad kritiken bottnar i. Det finns en mängd metoder för hur man kan kommunicera med användare som en del i en designprocess. Några exempel är intervjuer, fokusgrupper eller användbarhetstester. Med fler metoder att välja bland är det viktigt att en reflekterande praktiker inom media och design kan göra ett välgrundat metodval samt vara i stånd till att argumentera för sitt val. I princip alla utvärderade utbildningar fokuserade på grupparbeten och projektkurser. Att kunna arbeta i grupp är en viktig egenskap inom media- och designområdet, men det är också viktigt att kunna arbeta individuellt. Det ska sägas att för majoriteten av utbildningarna fanns det en god balans mellan grupparbeten och studenternas individuella insatser. Handledning är särskilt viktigt inom ett område som media och design eftersom nya kunskaper i stor utsträckning baseras på konstruktiv feedback från erfarna handledare, som en del i studenternas projekt- och examensarbeten. Det är också värt att notera att majoriteten av utbildningarna har tillräckliga lärarresurser för handledning. En utmaning inom området media och design är att utbildningarna ska ge studenterna en dubbelkompetens, både en vetenskaplig och en hantverksmässig kompetens. De hantverksmässiga delarna av utbildningarna är resurskrävande och ställer höga krav på tillgång till teknisk utrustning till exempel moderna datorer och avancerad mjukvara. Vid vissa utbildningar saknade studenterna teknisk utrustning. Det är ett problem både för kvaliteteten i själva utbildningarna men också när studenterna ska ut på arbetsmarknaden och då saknar vana av att hantera den senaste tekniken inom sitt huvudområde. Sammantaget är bedömargruppens intryck att området media och design, med vissa undantag, håller en jämn och hög kvalitet. Området media och design är ett område i framväxt och bedömargruppen finner det mycket glädjande att majoriteten av utbildningarna inom området håller hög kvalitet. För bedömargruppen Dag Svanæs Ordförande

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5(126) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/examen Blekinge tekniska högskola Medieteknik - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Majoriteten av de självständiga arbetena innehåller relevant litteratur och är placerade inom vetenskapsområdet. Däremot visar studenterna bristande kunskap om tillämpliga metoder. Flera av de självständiga arbetena saknar explicit diskussion om metod. Studenterna visar hög måluppfyllelse avseende fördjupning inom någon del av området. Majoriteten av de självständiga arbetena visar att studenterna har god kunskap om det specifika temat för examensarbetet. Däremot visar studenterna bristande orientering om aktuella forskningsfrågor. I en stor del av de självständiga arbetena saknas referenser till aktuell forskning som är av relevans för arbetet. Självvärderingen indikerar även den bristande måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas kunskaper om metod och aktuella forskningsfrågor. Det saknas dokumentation på vilka kurser studenterna har tillgång till för att uppnå dessa mål. Det finns heller inte dokumenterat på vilket annat sätt studenterna ska uppnå detta mål. Vid intervjuerna framkom att det finns stora brister i utbildningen gällande kunskap om tillämpliga metoder och aktuella forskningsfrågor. Vidare framgick av intervjuerna att utbildningen i hög grad saknar obligatoriska kurser som specifikt adresserar metodfrågor och det blev tydligt att detta inte heller i tillräcklig grad ingår i resten av undervisningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt lösa problem. I majoriteten av de självständiga arbetena visar studenterna en god förmåga till att själva välja ut case och metod. Urvalet visar också att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständig identifiera och formulera problem. Majoriteten av arbetena innehåller en explicit problemformulering baserat på en adekvat argumentation. Det finns dock arbeten där detta saknas helt och hållet. Studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar kan inte bedömas enbart med de självständiga arbetena som underlag.

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(126) Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att självständigt lösa, identifiera och formulera problem. Av självvärderingen framgår att studenternas förmåga till självständighet utvecklas i flera kurser bland annat i arbetet med examensarbetet. Det saknas dock dokumentation gällande hur självständighet utvärderas och examineras. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar då alla kurser har explicita tidsramar som studenterna måste hålla. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbeten och självvärderingen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas skriftliga förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Majoriteten av de självständiga arbetena visar god förmåga till skriftlig formulering, struktur och bruk av referenser. Flera av uppsatserna är skrivna på engelska, även dessa har en god språklig nivå. Studenternas muntliga förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper kan inte bedömas med de självständiga arbetena som underlag. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas muntliga förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Av självvärderingen framgår att det finns krav på att studenterna ska hålla muntliga presentationer i flera kurser. Presentationerna görs i stor grad mot externa partners. Det finns också krav på skriftliga rapporter i flera kurser, däremot framgår inte hur studenterna får feedback på sina skriftliga arbeten. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbeten och självvärderingen. Genom intervjuerna kom det fram att det finns moment i kurser där studenterna lär sig muntlig presentation, men att detta saknas vid skriftlig presentation. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. En stor del av de självständiga arbetena saknar vetenskaplig förankring. Det är också ovanligt att examensarbetets motiv grundas i aktuell forskning. Studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter kan inte helt bedömas enbart med de självständiga arbetena som underlag. I ett fåtal arbeten där samhälleliga och etiska aspekter är relevanta, exempelvis arbeten som tar upp datorspel, saknas relevanta bedömningar av båda aspekterna. Urvalet av självständiga arbeten visar sammantaget på bristande måluppfyllelse.

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7(126) Självvärderingen indikerar bristande måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I självvärderingen argumenterar lärosätet för att studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter tränas genom projektarbeten, men det framgår inte av självvärderingen hur eller inom vilka kurser förmågan examineras. Självvärderingen indikerar också bristande måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. På samma sätt som för vetenskapliga aspekter så argumenterar lärosätet för att detta sker genom projektarbeten, utan att närmare förklara exempelvis hur förmågan examineras. Efter intervjuerna kvarstod de otydligheter som framkommit av både de självständiga arbetena och självvärderingen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8(126) Högskolan Dalarna Lärosäte Högskolan Dalarna Huvudområde/examen Bildproduktion - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög och i några fall mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. I arbetena visar studenterna på både bred kunskap om huvudområdet och ett tydligt förhållningssätt till relevant teori. Vidare visar flertalet arbeten på hög måluppfyllelse avseende kunskap om tillämpliga metoder. Här finns dock variation genom att några arbeten visar på svagheter medan andra visar på mycket hög måluppfyllelse gällande kunskap om tillämpliga metoder inom området. Därtill visar studenterna att de har förmåga att argumentera för sina metodval och val av relevant metod för uppgiften. Avseende fördjupning inom någon del av området visar arbetena att studenterna uppnår hög och i några fall mycket hög måluppfyllelse genom att på ett insiktsfullt sätt reflektera kring filmiska uttrycksmedel. Orienteringen om aktuella forskningsfrågor saknas i vissa arbeten vilket är en svaghet men i de flesta arbeten är måluppfyllelsen hög eller mycket hög. I dessa arbeten finns en diskussion kring hur det nationella forskningsläget förhåller sig till det internationella. Av självvärderingen framgår att studenterna ges goda förutsättningar att nå hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet genom de exempel som ges, bland annat beskrivs kursernas upplägg och innehåll på ett övertygande sätt. Beskrivningen av hur målet examineras och bedöms kunde dock ha varit tydligare. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbetena och självvärderingen. Bland annat att det finns en viss variation i måluppfyllelsen gällande orientering i aktuella forskningsfrågor. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, i enstaka fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Arbetena visar att studenterna har förmåga att arbeta metodiskt, välja konstruktiva metoder, problematisera och att identifiera luckor i teoribildning. Studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar kan inte bedömas enbart med de självständiga arbetena som underlag. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Av självvärderingen framgår också att studenterna har goda förutsättningar att nå hög måluppfyllelse avseende förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. I självvärderingen beskriver lärosätet att det i utbildningen finns ett flertal kurser inom vilka studenterna tränar sin förmåga att hålla deadlines.

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9(126) Vid intervjuerna bekräftades bilden som framkom av de självständiga arbetena och självvärderingen. Däremot hade det varit önskvärt med en större tydlighet gällande i vilken utsträckning studenterna klarar av att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende skriftlig förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Språket är i flertalet fall lättläst och tillgängligt, även om vissa språkfel förekommer. Enstaka arbeten ger även prov på studenternas förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Dock kan studenternas förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper inte helt bedömas med de självständiga arbetena som underlag. Studenternas muntliga förmåga går inte att bedöma utifrån de självständiga arbetena. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas muntliga förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar eftersom det inom utbildningen finns en god struktur för muntliga övningar och muntliga examinationer. Av självvärderingen framgår också att studenterna ges goda förutsättningar att nå hög måluppfyllelse avseende förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Dock kan lärosätets uppfattning om vad dialog med olika grupper innebär verka något snäv. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbetena och självvärderingen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I dessa arbeten diskuterar studenterna källor och redogör sitt förhållningssätt till litteraturen i arbetet. I enstaka arbeten finns svagheter gällande källkritik. Några arbeten hade stärkts om fler visuella referenser och bildexempel använts. Vidare visar studenterna förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter, utom i några arbeten vilka saknar en diskussion om ämnet i en samhällelig kontext. I enstaka arbeten är måluppfyllelsen mycket hög i detta avseende, genom att studenterna gör en välmotiverad koppling till sociologi. När det gäller etiska bedömningar är det stor spridning bland arbetena. I enstaka arbeten förs insiktsfulla resonemang kring genus respektive funktionshinder medan det saknas helt i andra arbeten. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. I

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10(126) självvärderingen ger lärosätet exempel på olika kursmål som svarar mot examensmålet och vilka bedömningskriterier som tillämpas vid bedömning av studenternas måluppfyllelse. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbetena och självvärderingen. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Högskolan Dalarna Huvudområde/examen Grafisk teknologi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Arbetena visar att studenterna har förmåga att med hjälp av relevant litteratur positionera sina arbeten i vetenskapsområdet. Vidare visar de självständiga arbetena att studenterna når hög måluppfyllelse gällande kunskap om tillämpliga metoder. I dessa arbeten presenterar och använder studenterna för arbetet relevanta metoder. Arbetena visar också på hög måluppfyllelse avseende fördjupning inom någon del av området genom att presentera en fördjupning som är relevant för forskningsfrågorna, även om kopplingen till forskningsfrågorna i några fall kunde ha varit starkare. Urvalet av de självständiga arbetena visar också att majoriteten av studenterna är orienterade om aktuella forskningsfrågor genom att i arbetena presentera och använda relevant litteratur och/eller tidigare forskning. Självvärderingen indikerar mycket hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas kunskaper inom områdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området. Av självvärderingen framkommer att kursplanerna innehåller en väl balanserad mängd teori och praktik samt arbets- och analysmetoder. Självvärderingen indikerar också hög måluppfyllelse avseende fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor då fördjupning finns som mål i flertalet kursplaner. Det saknas dock en specifik beskrivning över hur olika aspekter av examensmålet examineras och hur progressionen i utbildningen uppnås.

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11(126) Vid intervjuerna bekräftas bilden som framkom i de självständiga arbetena. Bedömarna ser det dock som problematiskt att ingen av de undervisande lärarna i dagsläget forskar inom området satt i relation till studenternas förmåga att utveckla kunskap och förståelse om huvudområdets vetenskapliga grund. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att självständigt identifiera problem, genom att på ett metodiskt och analytiskt sätt lösa problemformuleringar samt ett bra och självständigt resonemang. Majoriteten av arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att formulera och lösa problem. I dessa arbeten visar studenterna att de har förmåga att på ett kritiskt sätt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar kan inte helt bedömas enbart med de självständiga arbetena som underlag. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att självständigt identifiera problem, genom att detta är en viktig komponent i flertalet kurser. Självvärderingen visar på mycket hög måluppfyllelse gällande förmåga att formulera och lösa problem genom stor bredd av sådana moment i kursplanerna. Självvärderingen indikerar dessutom hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, då flera kurser har detta som moment. Det saknas dock i självvärderingen en beskrivning av vilka specifika verktyg och metoder som studenterna använder för att planera arbetet, samt hur progressionen uppfylls. Intervjuerna bekräftar bilden från de självständiga arbetena och självvärderingen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Arbetena har ett bra språk, en tydlig röd tråd och en bra struktur och till viss del relevant terminologi. Studenternas förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper kan inte bedömas enbart med de självständiga arbetena som underlag. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studenternas muntliga förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar, genom att detta ingår som moment i flera kurser. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende hur utbildningen utvecklar studentens förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Dock indikerar självvärderingen att det i dialogen med olika grupper saknas tillbörlig bredd sett till vilka grupper som studenterna kommer i kontakt med, i nuläget tycks dialogen vara mer intern än extern.

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av studie- och Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya nationella examensordningen

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet 1 (12) Version 3 2012-05-07 Tove Holmqvist Utbildningsledare kvalitetsarbete Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet För den institution

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer