Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom finsk-ugriska språk och närliggande huvudområden. Stockholms universitet Finska - kandidatexamen, hög kvalitet. Umeå universitet Samiska språk - kandidatexamen, bristande kvalitet. Uppsala universitet Finsk-ugriska språk - magisterexamen, hög kvalitet. Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För den utbildning som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Umeå universitet ska senast 12 mars 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda denna examen. Ärendets hantering Högskoleverket (från och med den 1 januari 2013 Universitetskanslersämbetet) har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen i finska, finsk-ugriska språk och samiska. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (6) För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Viveka Persson i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, tillförordnade avdelningschefen Per Westman och enhetschefen Karin Järplid Linde.

3 BESLUT 3 (6) Lars Haikola Viveka Persson Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen

4 BESLUT 4 (6) Bilaga 1: Samlat omdöme Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Finska - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Underlagen visar sammantaget på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen håller hög kvalitet."

5 BESLUT 5 (6) Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Samiska språk - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet:- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen har bristande kvalitet."

6 BESLUT 6 (6) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Finsk-ugriska språk - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Underlagen visar sammantaget på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen håller hög kvalitet."

7 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (28) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat, magister- eller masterexamen i finsk-ugriska språk. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Högskoleverket som statlig myndighet och kvalitetssäkring av högre utbildning genomförs från och med 1 januari 2013 av Universitetskanslersämbetet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Mikael Svonni, Tromsö universitet, ämnessakkunnig Sirkka Saarinen, Turku universitet, ämnessakkunnig Helena Sulkala, Uleåborgs universitet, ämnessakkunnig Raija Kangassalo, arbetslivsrepresentant Sona Vancova, Uppsala universitet, studentrepresentant Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

8 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (28) De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningen utvärderas mot fattades av Högskoleverket den , efter samråd med bedömargruppen och de berörda lärosätena. Se bilaga 3. De läsanvisningar som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen inom utvalda examensmål. Hur bedömningsgrunderna förhåller sig till kriterierna framgår av läsanvisningarna. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, samt studenternas erfarenheter. Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Eftersom det inte funnits alumnenkäter har dessa inte använts som underlag. I de fall då studentintervjuer genomfördes har de utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna (platsbesöken). Lärarkompetensen har i yttrandena endast kommenterats i det fall där måluppfyllelsen har bedömts som bristande. Det har i denna utvärdering inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. För bedömargruppen Mikael Svonni Ordförande

9 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (28) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Stockholms universitet Lärosäte Stockholms universitet Huvudområde/examen Finska - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna till största del uppnår hög måluppfyllelse med avseende på kunskap om huvudområdets språk- eller litteraturvetenskapliga grund. De självständiga arbetena visar också att de flesta studenterna har lärt sig och kan tillämpa aktuella och relevanta metoder. I de flesta fall visar de självständiga arbetena också på hög måluppfyllelse beträffande studenternas förmåga att visa fördjupning inom några av huvudområdets teorier och metoder. Några av de självständiga arbetena uppvisar svagheter med avseende på orientering om aktuella forskningsfrågor men till största del har studenterna använt relevant litteratur och placerat sitt arbete i vetenskapsområdets olika sammanhang. Självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse med avseende på studenternas kunskaper inom huvudområdets vetenskapliga grund. Kurser och examina säkerställer att studenterna får med sig mångsidiga kunskaper inom och förståelse för huvudområdet. Självvärderingen visar också att studenterna breddar och fördjupar sina kunskaper i huvudområdets vetenskapliga teorier och metoder. Självvärderingen gör det också troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse med avseende på orientering om aktuella forskningsfrågor, bland annat eftersom studenten själv väljer ämnet för examensarbetet. Vid lärosätesintervjuen framkom att utbildningen i finska vid Stockholms universitet har sociolingvistisk profil och att de metoder och teorier som används i de självständiga arbetena är språk- och litteraturvetenskapliga. Det verkar dock inte finnas några specifika metodkurser, även om det åtminstone finns två olika vetenskapliga inriktningar inom huvudområdet: finska och finsk litteratur. I undervisningen talas bland annat om finskans minoritetsspråksställning och om olika variationer av finskan: sverigefinska och finska dialekter i Finland. Forskningsorienteringen inom huvudområdet kräver dock fler kurser om lingvistiska och litteraturvetenskapliga teorier och metoder och om deras tillämpningar i praktiken för att studenterna ska nå målet om orientering om aktuella forskningsfrågor. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka

10 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (28) relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna i de flesta fall uppnår hög måluppfyllelse med avseende på såväl förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en frågeställning som att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Ett fåtal av de självständiga arbetena visar dock på svagheter med avseende på att kritiskt kunna värdera, tolka och diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar bilden av hög måluppfyllelse med avseende på studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna i de flesta fall uppnår hög måluppfyllelse med avseende på förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Självvärderingen indikerar att studenterna får träning i att arbeta självständigt och att studenten uppnår tillräcklig färdighet och förmåga att självständigt behandla seminarieuppgifter och det självständiga arbetet, t ex vid val av uppsatsämne, relevant material och tillämplig metod. Självvärderingen gör det också troligt att det självständiga arbetet och även andra projektuppgifter genomförs inom givna tidsramar. Varje studerande har egen fastställd handledningstid (15 timmar) för sitt kandidatarbete under den termin då temat för kandidatarbetet väljs. Den fasta handledningstiden underlättar också för studenten att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Vid lärosäteintervjun framkom att det finns stor variation i studenternas förkunskaper på alla kurser: tvåspråkiga och nybörjare. Undervisningen och kraven på självständighet anpassas också till detta faktum. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna oftast uppnår hög måluppfyllelse med avseende på att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Studenterna har diskuterat problem och lösningar i dialog med källor, skrivit begriplig och tydlig text. Uppsatserna uppfyller på det stora hela relevanta krav på formalia. Självvärderingen bekräftar bilden av hög måluppfyllelse med avseende på skriftlig förmåga. Det stora antalet hemtentamina, samt kursen i skriftlig framställning säkerställer att studenterna lär sig den vetenskapliga genrens grunddrag och dess struktur på finska och att han eller hon kan skriva

11 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (28) vetenskaplig sakprosa också på finska. Självvärderingen indikerar också hög måluppfyllelse med avseende på studenternas muntliga förmåga. Studenterna tränas genom olika moment i ett diskuterande arbetssätt och också i de mera formella, vetenskapliga varianterna av finskan. Undervisningsgrupperna i finska är små, vilket säkerställer möjligheten att ha mer muntliga diskussioner mellan läraren och studenten. Även vid uppsatsseminarierna hålls muntliga presentationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att nästan alla studenter uppnår hög måluppfyllelse med avseende på förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, t.ex. med avseende på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Självvärderingen bekräftar bilden av de självständiga arbetena, dvs hög måluppfyllelse, vad beträffar studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Vetenskapliga aspekter ingår och examineras i olika kurser. Självvärderingen indikerar också hög måluppfyllelse med avseende på studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Samhälleliga och etiska aspekter har planerats in och integrerats i en del av innehållet i många delkurser som även de examineras. Vid lärosätesintervjun framkom att studenterna i hög grad har tränats i att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter och sociolingvistik såsom sverigefinskans situation, d v s språkets egen utveckling i förhållande till finlandsfinska, och finskans ställning som minoritetsspråk i Sverige. Vad beträffar etiska aspekter är studenterna väl insatta i forskningsetik och vana vid att använda plagiatprogram som hjälper dem att undvika falska källor. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Underlagen visar sammantaget på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen håller hög kvalitet.

12 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (28) Umeå universitet Lärosäte Umeå universitet Huvudområde/examen Samiska språk - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Flera arbeten i urvalet visar på brister när det gäller studenternas kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och kunskap om tillämpliga metoder inom området. Vad gäller orientering om aktuella forskningsfrågor visar en majoritet på brister. Majoriteten av arbetena visar dock på hög måluppfyllelse beträffande fördjupning inom någon del av huvudområdet. Urvalet av de självständiga arbetena visar att de flesta arbeten har teoretisk lingvistik (generativ syntax) som vetenskaplig grund. Av självvärderingen framgår att huvudområdet är inriktat på bred kunskap om samiskans fonologi, morfologi och syntax på grundnivå. På avancerad nivå är undervisningen dock enbart inriktad på teoretisk lingvistik. Den vetenskapliga grunden är dock alltför snäv för ett språkämne som samiska och studenterna förväntas inhämta betydande teoretiska kunskaper om generativ syntax inför arbetet med de självständiga arbetena. Undervisningen inom detta fält är emellertid begränsad, vilket uppenbarligen har bidragit till att flertalet studenter inte har kunnat tillämpa teori och metoder för sina självständiga arbeten på ett helt tillfredsställande sätt. Den snäva vetenskapliga grunden för huvudområdet har inte heller gjort det möjligt för studenterna att välja andra teoretiska och metodiska infallsvinklar för sina uppgifter. Av självvärderingen framgår också att den samlade vetenskapliga lärarkapaciteten på grundnivå är alltför begränsad. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Hög Motivering: Av urvalet av de självständiga arbetena framgår det att studenterna sammantaget uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Ett fåtal arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. De flesta arbeten visar dock på hög, men också på bristande måluppfyllelse. Också självvärderingen indikerar hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

13 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (28) Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att graden av måluppfyllelse varierar. I de arbeten som uppvisar brister gäller detta framför allt studenternas förmåga att lösa problem i vetenskapliga sammanhang. Detta hör av allt att döma samman med den snäva inriktningen på utbildningen mot teoretisk lingvistik. Studenterna förefaller dock självständigt kunna identifiera och formulera vetenskapliga problem, medan problemlösningen är svag i flera fall. Av självvärderingen framgår att studenterna fortlöpande får skriftliga uppgifter i syfte att träna upp förmågan att redovisa uppgifter inom givna tidsramar och det görs troligt att studenterna uppnår detta delmål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Måluppfyllelse: Hög Motivering: Majoriteten av de självständiga arbetena visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse vad beträffar att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Studenternas förmåga att skriva på samiska framgår inte eftersom samtliga arbeten är skrivna på svenska (eller norska). Av självvärderingen framgår det att studenterna fortlöpande ges övningar vad gäller muntlig och skriftlig förmåga. Detta framgår också vid lärosätesintervjun. Vid lärosätesintervjun framgick det att studenterna fortlöpande får övningar att skriva korta vetenskapliga texter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: Flera självständiga arbeten visar på svagheter med avseende på att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I de fall som samhälleliga aspekter har relevans, så uppvisar de självständiga arbetena hög måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår dock att studenterna i sin utbildning fortlöpande tränar sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Den vetenskapliga inriktningen på generativ syntax förefaller vara den enda inriktningen för kandidatexamen, vilket sannolikt bidrar till att några studenter har svårigheter med att göra bedömningar med avseende på vetenskapliga aspekter. Trots viss osäkerhet kring hur samhälleliga och etiska aspekter integreras i undervisningen gör självvärderingen det ändå troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i att göra bedömningar med hänsyn tagen till dessa aspekter. Samhälleliga aspekter integreras och examineras i projektarbeten som har en direkt anknytning till det samiska samhället. Vad beträffar etiska aspekter säkerställer lärosätet kunskaper om att t.ex. intervjuer inte genomförs utan informantens

14 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (28) medgivande och att alla intervjuer är avidentifierade i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Underlagen visar på bristande måluppfyllelse för målet: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen har bristande kvalitet.

15 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (28) Uppsala universitet Lärosäte Uppsala universitet Huvudområde/examen Finsk-ugriska - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna i de flesta fall uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskaplig grund och fördjupade kunskaper inom vald del av området. De visar också insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete. De självständiga arbetena består huvudsakligen av litteratur- och översättningsstudier. I några enstaka arbeten har studenten haft svårt att hitta balans mellan språk- och litteraturvetenskap. I självvärderingen och vid intervjuerna framkom att det inte finns några obligatoriska fördjupande kurser i finskugriska, med andra ord saknas det en fördjupning rörande den komparativa finskugriska basen. Detta indikerar vissa svagheter avseende överblicken över området. Studenterna har dock höga kunskaper i sina valda områden för uppsatsskrivandet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots vissa svagheter vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar i de flesta fall hög måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade metodkunskap inom huvudområdet. I självvärderingen och vid intervjuerna framkom att det finns kurser i metodik men att kurserna inte är obligatoriska. Detta indikerar vissa svagheter avseende studenternas fördjupade metodkunskaper inom huvudområdet för utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter, vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att den stora majoriteten av studenter har god förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information i sina magisteruppsatser. Även självvärderingen och intervjuerna indikerar hög måluppfyllelse avseende detta examensmål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom

16 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (28) givna tidsramar Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. De visar också på hög måluppfyllelse beträffande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra sina uppgifter. Självvärderingen och intervjuerna bekräftar bilden som ges av de självständiga arbetena, även om det vid lärosätesintervjun framkom att det ibland är svårt för studenterna att hålla tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende skriftlig förmåga bl.a. genom en korrekt språk- och referenshantering. Självvärderingen och intervjuerna indikerar vissa svagheter avseende säkerställandet av studenternas förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Det saknas särskilda kurser och examination, dvs muntlig förmåga kan inte verifieras tydligt med hjälp av de givna underlagen. Mycket av undervisningen ges via webben och det finns inget seminarium där studenten kan diskutera sitt arbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen trots de muntliga svagheterna vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Måluppfyllelse: Hög Motivering: De självständiga arbetena visar att majoriteten av studenter uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. De självständiga arbetenas temata är sådana att samhälleliga och etiska aspekter inte har gått att bedöma. Enligt självvärderingen och intervjuerna presenteras forskningsetik och andra etiska- samt samhälleliga aspekter för studenterna vid handledning av uppsatser. Lärosätet gör därför troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse med avseende på samhälleliga, forskningsetiska och andra etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

17 Lärosäte Stockholms universitet Umeå universitet Uppsala universitet BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11 (28) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Underlagen visar sammantaget på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är därför att utbildningen håller hög kvalitet. Bilaga 2 Bedömargruppen och anmälda jäv Bilaga 2 Bedömare Professor Mikael Svonni, Tromsö universitet Professor Sirkka Saarinen, Turku universitet Professor Helena Sulkala, Uleåborgs universitet Raija Kangassalo, arbetslivsrepresentant Sona Vancova, Uppsala universitet, studentrepresentant X

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12 (28) Bilaga 3 Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr ) Berörda lärosäten enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Viveka Persson Beslut Beslut om mål och kriterier för Högskoleverkets utvärdering 2012 av finskugriska språk Högskoleverkets bedömargrupp för utvärderingen har tagit fram ett förslag till vilka mål som ska utvärderas samt utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag har diskuterats vid ett upptaktsmöte med företrädare för de utbildningar som utvärderas. De mål som valts för utvärderingen och de kriterier som formulerats bifogas beslutet i en bilaga. Högskoleverket beslutar att föreslagna mål ska ingå i utvärderingen och att föreslagna kriterier ska gälla för bedömningen. Beslut i ärendet har fattats den 3 april 2012 av avdelningschefen Maria Sundkvist efter föredragning av utredare Viveka Persson. Maria Sundkvist Viveka Persson

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13 (28) Mål och kriterier för utvärderingen av finsk-ugriska språk samt tillägg till självvärderingen Bedömargruppen i finsk-ugriska språk har föreslagit nedanstående mål för kandidat och magisternivå för utvärderingen av finsk-ugriska språk. Bedömargruppen har också definierat kriterierna för nivåerna mycket hög/hög/bristande måluppfyllelse. Bedömargruppen har i sitt arbete utgått ifrån den generella kriteriematris som tagits fram av Högskoleverket. I samband med framtagandet av kriterierna har bedömargruppen diskuterat vilka delmål som de inte kommer att kunna utläsa ur de självständiga arbetena. De delmål som bedömargruppen identifierat som svåra att utläsa ur de självständiga arbetena har särskilt kommenterats. Lärosätena ges möjlighet att beskriva måluppfyllelsen för alla målen i sina självvärderingar men de delmål som bedömargruppen identifierat som särskilt svåra att utläsa ur de självständiga arbetena ombeds lärosätena att lägga särskilt vikt vid att beskriva i sina självvärderingar. De föreslagna målen och kriterierna diskuterades vid upptaktsmötet den 26 mars 2012, och lärosätena gavs också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Inga synpunkter om revideringar kom in till Högskoleverket.

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 14 (28) Kandidatexamen - mål och kriterier finsk-ugriska språk Observera att bedömargruppen kan välja att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse för några av kriterierna. Dessa val måste tydliggöras i matrisen eller i bilaga. Bedömargruppen bör i så stor utsträckning som möjligt använda samma värdeord, t.ex. betydande, för mycket hög måluppfyllelse och samma värdeord för bristande måluppfyllelse, t.ex. bristande. Undantag kan dock göras. Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 1: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 1 bör särskilt beskrivas i självvärderingen betydande kunskap om huvudområdets vetenskapliga kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund grund, kunskap om tillämpliga metoder, betydande kunskap om tillämpliga metoder fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet väsentligt fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet orientering om forskningsfrågor relevanta för huvudområdet betydande orientering om forskningsfrågor relevanta för huvudområdet Studenternas kunskaper om huvudområdets vetenskapliga grund bristande kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund bristande kunskap om tillämpliga metoder bristande fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet bristande orientering om forskningsfrågor relevanta för huvudområdet Kunskapsform: Färdighet och förmåga Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 15 (28) Mål 2: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer betydande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning betydande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer bristande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning bristande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Mål 3: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 3 bör särskilt beaktas i självvärderingen betydande förmåga att genom ett självständigt förhållningssätt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att genom ett självständigt förhållningssätt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar bristande förmåga att genom ett självständigt förhållningssätt identifiera, formulera och lösa problem bristande förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Mål 4: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper betydande förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper betydande förmåga att skriftligt förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, bristande förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper bristande förmåga att skriftligt

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 16 (28) Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 4 bör särskilt beskrivas i självvärderingen redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper med olika grupper. problem och lösningar i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Studenternas förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog Definiera vilka de olika grupperna är Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 5: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 5 bör särskilt beaktas i självvärderingen betydande förmåga att inom förmåga att inom huvudområdet huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet bedömningar med hänsyn till betydande förmåga att inom göra bedömningar med hänsyn vetenskapliga aspekter huvudområdet göra till samhälleliga aspekter bristande förmåga att inom bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till förmåga att inom huvudområdet till etiska aspekter samhälleliga aspekter göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter Studenternas förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter Studenternas förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 17 (28) Magisterexamen - mål och kriterier finsk-ugriska språk Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 1A: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 1A bör särskilt beaktas i självvärderingen betydande överblick över överblick över området området fördjupade kunskaper inom vissa väsentligt fördjupade kunskaper delar av området inom vissa delar av området insikt i forsknings- och betydande insikt i forskningsoch utvecklingsarbete relevant för huvudområdet utvecklingsarbete relevant för huvudområdet studenternas överblick över huvudområdet bristande överblick över området bristande fördjupade kunskaper inom vissa delar av området bristande insikt i forsknings- och utvecklingsarbete relevant för huvudområdet Mål 1B: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen väsentligt fördjupad metodkunskap inom huvudområdet fördjupad metodkunskap inom huvudområdet att studenterna inte visar fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Kunskapsform: Färdighet och förmåga Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 2: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 18 (28) kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information betydande förmåga att integrera kunskap betydande förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information förmåga att integrera kunskap förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information bristande förmåga att integrera kunskap bristande förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Mål 3: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 3 bör särskilt beaktas i självvärderingen att studenterna genom ett självständigt förhållningssätt visar betydande förmåga att identifiera och formulera frågeställningar betydande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar att studenterna genom ett självständigt förhållningssätt visar förmåga att identifiera och formulera frågeställningar förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Studenternas förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar bristande förmåga att genom ett självständigt förhållningssätt identifiera och formulera frågeställningar bristande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter bristande förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Mål 4: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika betydande förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund bristande förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19 (28) grupper Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 4 bör särskilt beaktas i självvärderingen grund för dessa med olika grupper för dessa med olika grupper förmåga att skriftligt klart grund för dessa med olika grupper betydande förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera sina bristande förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap de argument som ligger till grund sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till för dessa med olika grupper och de argument som ligger till grund för dessa med olika grund för dessa med olika grupper grupper Studenternas förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Definiera vilka de olika grupperna är Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 5: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete betydande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter betydande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter betydande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 20 (28) Studenternas måluppfyllelse när det gäller mål 5 bör särskilt beaktas i självvärderingen etiska aspekter utvecklingsarbete etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter bristande medvetenhet om på forsknings- och utvecklingsarbete etiska aspekter på forskningsstudenternas och utvecklingsarbete förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter studenternas förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter studenternas medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 21 (28) Bilaga 4 Läsanvisningar Bedömningsformulär för självständiga arbeten i utvärderingen av finsk-ugriska språk kandidat/magister Titel: Huvudområde: Examen: Kriterier 3 Mycket god kvalitet 1.1 Uppsatsen visar kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund 2 Hög kvalitet 1 Bristan de kvalitet - Ej relevan t Bedömningsgrunder För hög kvalitet bör det finnas en teoretisk ram som sätter in frågeställningen i ett sammanhang, att kunna relatera resultaten till någon känd kunskap inom området MHK: utförligt beskriven teoretisk ram med referenser 1.2 Uppsatsen visar kunskap om tillämpliga metoder För hög kvalitet skall metoden presenteras och användas för att analysera sitt material. För MHK: om metoden faktiskt gör att man kan besvara frågeställningen, dvs kopplingen mellan frågeställningen och metoden. Motivering och avgränsning av metod nödvändig för MHK, men behöver inte vara någon längre utläggning. Större djup i POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

28 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 22 (28) metodbeskrivningen. 1.3 Uppsatsen visar fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet Skall finnas fördjupade kunskaper om den del av huvudområdet som uppsatsen berör. För MHK, kunna motivera varför fenomenet är intressant (intresseväckande beskrivning) genom att beskriva den del av huvudområdet som uppsatsen berör, dvs ännu tydligare koppling till frågeställningen. Tydlig koppling mellan den vetenskapliga grunden och frågeställningen. Magister: bredare fördjupning nödvändig 1.4 Uppsatsen visar orientering om forskningsfrågor relevanta för huvudområdet Hög Kvalitet: ska finnas beskrivning som är relevant för frågeställningen, ska i ett resonemang kunna koppla sin frågeställning, resultat och analys till tidigare forskning MHK: betydande beskrivning av relevans för frågeställning, ska i ett resonemang tydligt kunna koppla sin frågeställning, resultat och analys till tidigare forskning, tydlig teorianknytning till metoden 1 Samlad bedömning

29 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 23 (28) 2.1 Uppsatsen visar förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning 2.2 Uppsatsen visar förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Hög kvalitet: Fokus på datainsamlingsmomentet, liksom att värdera och tolka sina data. Bör finnas information och en beskrivning av det material som ingår i uppsatsen, samt hur man gått till väga. För hög kvalitet behöver man kunna värdera men ej kritiskt tolka MHK: större tyngdpunkt på att kunna kritiskt tolka sina insamlade data HK magister: söka, samla, värdera och tolka data och kritiskt tolka resultat mot bakgrund av vald teori och metod MHK: skall finnas en kritisk värdering av teori, metod och analys, samt tolkning av data. Hög kvalitet: Förmåga till kritiskt tänkande och reflektion. Vidareutveckling av 2.1 MHK: visar en mycket god förmåga till kritiskt tänkande och analys Magister: HK: förmåga till kritiskt tänkande och analys MHK: fördjupad förmåga till kritisk tänkande och analys av komplexa företeelser 2 Samlad bedömning

30 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 24 (28) Bedömningsgrund 3 Mycket god kvalitet 3.1 Uppsatsen visar förmåga att genom ett självständigt förhållningssätt identifiera, formulera och lösa problem 2 Tillräck lig kvalitet 1 Bristan de kvalitet - Ej relevan t Kommentar Hög kvalitet: Grundläggande att man kan identifiera och formulera en väl avgränsad frågeställning. Kunna sätta in frågeställningen i ett större sammanhang (teoribildning). Lösa problem: genomföra en uppgift på ett sammanhållet sätt MHK: Att man klart och tydligt sätter in frågeställningen i ett teoretiskt ramverk samt redovisar en analys av materialet. Magister, MHK: klart och mycket tydligt sätter in frågeställningen i ett teoretiskt ramverk (forskningsläget ingår i detta) 3.2 förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar (går ej att hitta i de självständiga arbetena) 3.2 Magister: planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter HK: Visar förmåga att avgränsa uppgiften, välja adekvata metoder (även motivera metod) och genomföra uppgiften på ett sammanhållet sätt MHK: betydande förmåga att avgränsa uppgiften, välja adekvata metoder (även motiverar metod) och genomföra uppgiften på ett sammanhållet sätt 4.1 muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper (går ej att hitta i de självständiga arbetena)

31 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 25 (28) 4.2 Uppsatsen visar förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper (OBS-i dialog med olika grupper går nog inte att finna i de självständiga arbetena) 5.1 Uppsatsen visar förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter 5.2 Uppsatsen visar förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter 5.3 Uppsatsen visar förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter Hög kvalitet: förmåga att skriva en väldisponerad, begriplig och klar text som uppfyller relevanta krav på formalia) MHK: betydande förmåga/hög grad Magister: skriftligt klart MHK: betydande förmåga Hög kvalitet: Diskuterar resultaten och slutsatserna mot bakgrund av den teoretiska ramen. MHK: Motivera betydelsen av resultaten. Motivera och redovisa för och nackdelar med teori, material och metod. Magister: HK: bör även motivera betydelsen av resultaten. MHK: Motivera och utförligt redovisa för och nackdelar med teori, material och metod. Uppsatsen visar på förmåga att inom det finsk-ugriska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter. Uppsatsen visar på förmåga att inom det finsk-ugriska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter, tex att man inte nämner informanter utan deras tillstånd. Ingår informanter måste det finnas ett etiskt resonemang, dvs 0:a(ej relevant) kan ej användas Samlad bedömning

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-02-25 411-0058-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design

Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design Mål och kriterier för utvärderingen av konstnärliga utbildningar i konsthantverk och design Bedömargruppen har föreslagit att nedanstående examensmål kommer att användas för utvärderingen. Utvärderingen

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Rapport 2012:15 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Examina på grundnivå och avancerad nivå Fastställd 21 december 2010. Reviderad 19 juni 2012 www.hsv.se Rapport 2012:15 R Högskoleverkets

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer