Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut"

Transkript

1 BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut Universitetskanslersämbetet ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Universitetskanslersämbetet ifrågasätter inte längre Högskolan i Borås tillstånd att utfärda kandidatexamen i företagsekonomi. Ärendets hantering Högskoleverket beslutade den 15 maj 2012 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Beslutet innebar samtidigt att Högskoleverket ifrågasatte högskolans tillstånd att utfärda kandidatexamen i företagsekonomi. Verket uppmanade därför högskolan att senast den 15 maj 2013 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av verkets ställningstagande. Därefter avsåg verket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Högskoleverkets uppdrag om kvalitetssäkring av högskoleutbildning har sedan den 1 januari 2013 övertagits av Universitetskanslersämbetet. Lärosätet har inkommit till Universitetskanslersämbetet med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen av Högskoleverkets beslut utsåg Universitetskanslersämbetet följande sakkunniga: Jörgen Dahlgren, Linköpings universitet, Lars Hallén, Mälardalens högskola, Daniel Hjorth, Handelshögskolan Köpenhamn, Anders Nilsson, Luleå tekniska universitet och Guje Sevòn, Handelshögskolan i Stockholm. Underlag för bedömningen har varit lärosätets åtgärdsredogörelse. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (2) Universitetskanslersämbetets bedömning Universitetskanslersämbetet bedömer att utbildning som leder till kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Carl Sundström i närvaro av avdelningschefen Anette Gröjer, enhetschefen Viveka Persson och den seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson. Lars Haikola Carl Sundström

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (3) Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Företagsekonomi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. bristande måluppfyllelse gällande kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Utfallet är dock inte entydigt. Av övriga underlag inklusive lärosätesintervjun framkommer inget som tyder på brister i utbildningens innehåll, uppläggning och former för examination. Likväl ger inte övriga underlag grund för annan bedömning än den som urvalet av självständiga arbeten sammantaget indikerar, dvs. att måluppfyllelsen är bristande. I sin analys av den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet följande orsaker: Det finns brister i uppsatskursen, genom att de riktlinjer som funnits kring bedömning av uppsatser inte har varit tillräckligt tydliga. Ett annat identifierat problem gäller metodkursen, som fram till och med 2010 tenderade att överbetona vetenskapsteoretiskaaspekter och i mindre utsträckning betona mera traditionella metodfrågor som problematisering, inläsning av litteratur och design av det empiriska arbetet. Ett slutligt problem anges ha varit de kurser som föregått uppsatskursen och metodkursen, som inte systematiskt bidragit till att öva studenterna i att läsa vetenskaplig text och att bygga upp deras metodkunskaper. Analysen som bland annat grundar sig på en intern genomgång av det stickprov examensarbeten som granskades inom ramen för utvärdering framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna inkluderar en övergripande översyn av samtliga kurser för att stärka den vetenskapliga progressionen och bättre förbereda studenterna för examensarbetet. Vidare har metodkusen omarbetats. Den har fått tydligare koppling till de enskilda studenternas projekt. Studenterna skriver planeringsrapporter som anknyter till respektive studentprojekt med fokus på problematisering, inläsning av litteratur och design av det empiriska arbetet. Arbetet med planeringsrapporten behandlas vid tre seminarier. Dessutom har ett kriteriedokument och en särskild betygsmall för bedömning av examensarbeten utformats. Den användes för första gången vårterminen Bland de kriterier som berör aktuellt examensmål nämns att uppsatserna ska innehålla en teoretisk problematisering (minst 6 vetenskapliga artiklar) som explicit kopplas till relevant forskning (problematisering och syfte). Vidare ska ett antal viktiga vetenskapliga bidrag (minst 15 vetenskapliga artiklar) med relevans för problemställningen (teori och litteratur) identifieras. Dessa vetenskapliga bidrag ska kopplas till problemställningen (teori och litteratur). Slutligen ska metodkunskapen tydliggöras så att uppläggningen av studien är uppenbar och kontrollerbar för läsaren. Valet av metod ska motiveras och kopplas till syftet. Kvalitetskriterier samt metodvalets för- och nackdelar ska diskuteras. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna som rimliga och ändamålsenliga. Bedömargruppen kan konstatera att de beskrivna dokumenten är viktiga stöd- och styrdokument, som lägger grund för god kvalitetsäkring av examensarbetena. Samtidigt anser bedömargruppen att kvantifieringen i termer av visst antal åberopade vetenskapliga artiklar av hur teoretisk problematisering och forskningsmässig relevans ska uppnås kan ifrågasättas som redskap för att säkerställa kvaliteten i de

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (3) självständiga arbetena. aktuellt examensmål. Mål: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. bristande måluppfyllelse gällande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. I sin analys av den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet bland annat följande orsaker: Studenterna har i utbildningen övats alltför lite i hur de ska skriva (metodmässiga frågor) i relation till vad som ska skrivas (innehållsmässiga frågor). De har därigenom inte erhållit en tillräcklig övning i ett akademiskt kritiskt förhållningssätt, inte minst till litteraturen. Slutsatsen är att studenternas förmåga gällande det akademiska hantverket måste stärkas och att bristerna inte enbart kan hänföras till kurser som förbereder studenterna inför uppsatsarbetet så som metodkurs, men även till kurser i företagsekonomi. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar utvecklandet av en så kallad informationssökningsslinga som går igenom kurserna Marknadsföring för ekonomer, Externredovisning, Direkt- och interaktiv marknadsföring samt Redovisningsteori och koncernredovisning. Slingan innebär att studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information stärks genom ett antal nya delmoment i respektive kurs. Ytterligare åtgärder inkluderar översyn av samtliga kursplaner med en förstärkt progression utifrån en så kallad progressionsmatris; ett ökat inslag av avancerad informationssökning, inklusive sökprocess och referenshantering, inom ramen för kursen Forskningsmetoder på kandidatnivå; samt inarbetning av kriterier för bedömning av examensmålet i kriterie- och bedömningsdokumentet för examensarbeten. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna som rimliga och ändamålsenliga. aktuellt examensmål. Mål: För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. bristande måluppfyllelse gällande förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Gällande examensmålets andra delar gör övriga underlag inklusive lärosätesintervjun sammantaget det troligt att utbildningen lägger grund för hög måluppfyllelse. I självvärderingen ges utförliga exempel från fyra olika kurser på hur samhälleliga och etiska aspekter ingår, övas och examineras i utbildningen. Den sammantagna bedömningen blir bristande

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (3) måluppfyllelse med hänvisning till utfallet i urvalet av självständiga arbeten. Lärosätet betonar, i sin beskrivning av åtgärder, att de brister som redogörs för gällande examensmålen ovan lett till brister också i detta examensmål. I sin analys av orsaker till den bristande måluppfyllelsen anför lärosätet således i huvudsak samma orsaker som för övriga berörda examensmål. Sammafattningsvis innebär det att studenternas förmåga att göra goda vetenskapliga bedömningar blivit undermålig till följd av bristande teoretisk och metodmässig medvetenhet. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna inkluderar dem som genomförts för övriga bristande examensmål och som refereras ovan, dvs. en översyn och revidering av kursplaner för förstärkt progression, omläggning av metodkursen, samt utformning av ett kriteriedokument och en särskild betygsmall för bedömning av examensarbeten. Dessutom har man förbättrat återkopplingen till studenter och tydliggjort handledar- och examinatorsrollerna. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna som rimliga och ändamålsenliga. det aktuella examensmålet.

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Kvalitetsutvärdering av högre utbildning en kritisk granskning av det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission Maj 2013 Lena Adamson, docent i psykologi Om författaren Lena Adamson

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer