Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen"

Transkript

1 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Universitetskanslersämbetets beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge Mälardalens högskola tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen. Ansökan och ärendets hantering Mälardalens högskola har ansökt hos Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen. För granskning av ansökan har Universitetskanslersämbetet utsett följande sakkunniga: Docent Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, och Professor Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, Helsingfors. De sakkunnigas bedömning baseras dels på Mälardalens högskolas ansökan om examenstillstånd, dels på intervjuer som genomfördes den 10 mars De sakkunnigas yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) utifrån de kvalitetsaspekter och kriterier som Universitetskanslersämbetet har utarbetat. De sakkunnigas bedömning är att Mälardalens högskola har de förutsättningar som krävs för att ge en konstnärlig kandidatexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. Universitetskanslersämbetet instämmer i de sakkunnigas bedömning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Per Westman i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. Lars Haikola Per Westman Kopia till: De sakkunniga POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 YTTRANDE Granskning av Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Uppdraget Mälardalens högskola har den 8 oktober 2013 ansökt hos Universitetskanslersämbetet om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen. Vi, Docent Karin Johansson, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, och Professor Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, Helsingfors, har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet att granska ansökan. Konstnärlig kandidatexamen Musikverksamhet har funnits vid Mälardalens högskola (MdH) sedan erhölls tillstånd för en tvåårig utbildning ledande till konstnärlig högskoleexamen. MdH har fyra utbildningsområden som är organiserade i akademier. Kammarmusikutbildningen ingår i Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) som i sin tur har sju akademiavdelningar, där kammarmusikutbildningen utgör en egen avdelning. Söktrycket till utbildningen är gott med mer än 100 sökande till ca 25 utbildningsplatser I dag läser motsvarande 80 helårsstudenter kurser inom området. Kammarmusikutbildningen är relativt liten och därtill det enda konstnärliga programmet inom en i övrigt traditionell akademisk miljö. Den är trots detta mycket synlig genom de många musikaliska framträdandena. Bedömning Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån de kvalitetsaspekter och kriterier som Universitetskanslersämbetet har utarbetat. Underlag för bedömningen har varit Mälardalens högskolas ansökan om examenstillstånd samt intervjuer som genomfördes den 10 mars Vid detta tillfälle genomfördes gruppvisa samtal med högskolans ledning, institutions- och utbildningsledning, studenter och doktorander samt lärare. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

3 YTTRANDE 2 (4) Lärarkompetens och lärarkapacitet Det totala antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning. Andelen tillsvidareanställda lärare i förhållande till övriga lärare är tillfredsställande. Andelen visstidsanställda motiveras av behovet av att ha högt kvalificerade instrumentallärare med förankring och aktiv verksamhet i musiklivet. Lärarresursen består i nuläget av sexton lärare, där sex är tillsvidareanställda och tio visstidsanställda. Av de sex tillsvidareanställda lärarna är två professorer, en doktor med utländsk examen, en docent och två med masterexamen. De tio visstidsanställda lärarna är samtliga välmeriterade och framstående musiker. Den samlade konstnärliga kompetensen i lärarkollegiet bedöms därför som mycket hög. Lärarna ges utrymme för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i tjänsten, och förutsätts genomgå högskolepedagogisk utbildning som organiseras av MdH innan Sammanfattande bedömning: Aspekten lärarkompetens och lärarkapacitet är tillfredsställande. Utbildningsmiljö Utbildningsmiljön vid institutionen främjas av samverkan med det lokala musiklivet, vilket innebär en omfattande konsertverksamhet där studenterna har möjlighet att framföra musik i olika typer av miljöer och att möta olika publiktyper. Konserter ges även inom högskolan, vilket betyder minst fyra konserter externt och internt varje månad. Detta innebär att så gott som alla studenter kontinuerligt är engagerade i olika framförandeprojekt. Vid antagningen betonas kvalitet, vilket innebär att man prioriterar de sökandes musikaliska förmåga och förutsättningar framför en förutbestämd kvotering mellan de olika instrumentinriktningarna. Detta kan innebära att vissa instrument tidvis blir underrepresenterade men uppmuntrar också till samspel i ovanligare konstellationer. Inom MdH finns flera internationella utbyten, och kammarmusikutbildningen har sedan 2009 varit delaktig i ett utbytesprojekt med Thailand. Utbyten med andra asiatiska högskolor planeras. Utbildningens lärarkår har en internationell utblick. Sammanfattande bedömning: Aspekten utbildningsmiljö är tillfredsställande. Infrastruktur De infrastrukturella förutsättningarna är mycket goda och främjar interaktion både mellan studenter och mellan studenter och lärare på utbildningen. Kammarmusikutbildningen disponerar Västerås slott med god tillgång till övnings- och repetitionslokaler. Studenterna tar även del av högskolans kursutbud, föreläsningar och högskolebibliotek. Framförallt läser studenterna inom programmet även språkkurser på lärosätet. Sammanfattande bedömning: Aspekten infrastruktur är tillfredställande Styrdokument Utbildningsplanen och kursplanerna är utarbetade i enlighet med högskoleförordningen. Målen både i kursplaner och utbildningsplan relaterar tydligt till målen i examensordningen och progressionen är tydligt framskriven. Detta ses till exempel i kursplanen för Huvudinstrument, där de inledande lärandemålen gällande en grundläggande förmåga att traktera instrumentet, tillgodogöra sig instruktioner och reflektera (Huvudinstrument I, 21 hp) utvecklas till en förmåga att utifrån ett kritiskt reflekterande förhållningssätt framföra tekniskt och musikaliskt utmanande repertoar från skilda epoker (Huvudinstrument III, 11 hp).

4 YTTRANDE 3 (4) Sammanfattande bedömning: Aspekten styrdokument är tillfredställande. Undervisning, lärandematerial och examination Undervisnings- och examinationsformerna är varierade med en kombination av fortlöpande bedömningar, projektuppgifter och musikaliska framträdanden, vilket säkrar en utveckling av studenternas konstnärliga och kommunikativa förmåga. Kursmålen och upplägget med terminsredovisningar och förberedande konserter beskriver en progression och ger goda förutsättningar för att genomföra det självständiga arbetet i form av en offentlig examenskonsert. Den konstnärliga prestationen har en tillfredsställande vikt i examinationerna. Musikteori utgör en relativt stor del av kurspoängen men undervisningen i de teoretiska ämnena anknyts till studenternas musicerande och individanpassas. Andelen undervisningstimmar på huvudinstrument och i kammarmusik är i paritet med landets övriga högre musikutbildningar. Studenterna har inflytande på repertoarval och utformning av ensembler i undervisningen. Sammanfattande bedömning: Aspekten undervisning, lärandematerial och examination är tillfredsställande. Säkring av examensmålen Krav som betygskriterier, instruktioner för examinationsformer och för det självständiga arbetet finns dokumenterade i kursplanerna, som också väl anknyter till examensmålen. Till exempel preciseras den allmänna beskrivningen av färdighet och förmåga, detta bland annat genom; - att studenten ska visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet kammarmusik. i att studenten ska kunna tillgodogöra sig och klangligt omsätta kammarmusikaliska instruktioner (Kammarmusik I, 18 hp) - att studenten ska kunna framföra en bred och för den enskilde studenten tekniskt och musikaliskt utmanande repertoar (Huvudinstrument III, 11 hp) - eller som att ge exempel på praktiska och teoretiska aspekter av musikeryrket (Musikern som konstnär II, 13 hp). Förutsättningarna för att studenterna ska kunna uppnå examensmålen bedöms därför som goda. Kvalitetssäkringen vid lärosätet bedrivs enligt centralt fattade beslut och procedurer som förefaller väl etablerade. Det finns en tydlig struktur för kvalitetssäkring där ansvaret för kurser ligger på den enskilda akademin. Akademichefen har ansvar för kvalitetssäkring av kurser och kurslitteratur medan avdelningschefen ansvarar för kursutvärderingar. Det finns tydliga föreskrifter för utformning och inrättandet av kursplaner och utbildningsplaner i linje med högskoleförordningen. Under intervjuerna gavs goda exempel på att denna struktur också fungerar i praktiken. Sammanfattande bedömning: Aspekten säkring av examensmålen är tillfredsställande.

5 YTTRANDE 4 (4) Sammanfattande bedömning och motivering till förslag till beslut Sammanfattningsvis är vår bedömning att Mälardalens högskola har förutsättningar att ge utbildning för konstnärlig kandidatexamen då utbildningsmiljön och lärarresurserna är tillräckliga, infrastrukturen god, progressionen i utbildningen kan säkras och studenterna ges goda förutsättningar att uppnå examensmålen. De sakkunnigas rekommendation Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Universitetskanslersämbetet beslutar att ge Mälardalens högskola tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen. De sakkunniga Karin Johansson Gustav Djupsjöbacka

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer