Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Högskolan i Halmstad att utfärda högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: Hans Björnsson, Maria Ek Styvén, Mats Engwall, Rickard Garvare, Janerik Lundquist och Margareta Paulsson. Underlag för bedömningen har varit lärosätets åtgärdsredovisning. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Charlotte Ejsing i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman och tf. avdelningschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Charlotte Ejsing Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(4) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Högskolan i Halmstad Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Produktutveckling och innovationsledning - högskoleingenjör ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Måluppfyllelse: Hög Motivering: I kvalitetsutvärderingen av Industriell ekonomi och närliggande områden (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bristande kunskaper vad gäller teknikområdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vidare visar studenterna bristande kunskap om det valda teknikområdets beprövade erfarenhet. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är bristande, utom vad gäller studenternas kunskap om teknikområdets beprövade erfarenhet. Det är främst genom att genomförandet av det stora antalet projektkurser i hög grad baseras på beprövad erfarenhet. Beskrivningen av vad i utbildningen som utgör vetenskaplig grund är oklar och visar heller inte hur man försäkrar sig om att studenternas når denna kunskap. Vidare framgår det inte på vilken nivå studenterna har kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Självvärderingen som helhet indikerar hög måluppfyllelse. Intervjuerna bekräftade intrycket från självvärderingen. Detta avspeglas dock inte i arbetena i urvalet. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet bland annat brister i lärandemål, kursmoment och därtill kopplade examinationsmoment avseende teknikområdets vetenskapliga grund och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i programmet. Vidare har det funnits otydliga krav när det gäller teknikområdets vetenskapliga grund, dess beprövade erfarenhet samt aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i det självständiga arbetet. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar att kursen projekt, personlig utveckling och kommunikation har förändrats genom att produktutvecklingsinslaget har utökats väsentligt. I kursen ingår ett moment där studenterna söker efter vetenskapliga artiklar. Ett nytt lärandemål har också införts. Kurserna Lean produktutveckling med hållbar produktutveckling affärsutveckling samt projektledning inriktning utvecklingsprojekt har ändrats genom att vetenskapliga artiklar inom teknikområdet har införts som kurslitteratur samt nya lärandemål formulerats. Den tidigare valfria kursen produktion och produktionsorganisation har gjorts obligatorisk och nya lärandemål har införts. För att säkerställa måluppfyllelse gällande beprövad erfarenhet inom teknikområdet har åtgärder genomförts i fem kurser. I dessa kurser arbetar studenterna med

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(4) industriella projekt i samverkan med företag eller i egen regi. För att säkerställa att studenterna kan förklara, försvara samt skilja på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har vetenskapliga metodmoment införts i fem kurser. Totalt omfattar de vetenskapliga metodmomenten 7,5 högskolepoäng. Lärandemålen för det självständiga arbetet säkerställs genom att studenterna examineras på tre skriftliga rapporter (projektplan, konceptpresentation och slutrapport), tre muntliga presentationer samt opponering. Åtgärderna kan kopplas till bristerna angivna i analysen. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt examensmål. Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information Måluppfyllelse: Hög Motivering: I kvalitetsutvärderingen av Industriell ekonomi och närliggande områden (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, med utgångspunkt i relevant information, i alltför många fall visar bristande förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap. Arbetena visar vidare förmåga och i några fall god förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även om enstaka arbeten brister. Självvärderingen beskriver att utbildningen innehåller flera projektkurser där det ingår att göra val som kräver att studenterna kritiskt och systematiskt använder den kunskap de har med sig. Det saknas dock en konkret beskrivning av hur detta går till och hur det examineras. I självvärderingen anges vidare kurser där främst förmågan att förutsäga och utvärdera skeenden tränas, men i viss mån saknas beskrivning som visar på modellering och simulering. Trots bristande specifika beskrivningar så indikerar självvärderingen som helhet att man arbetar på ett sätt som säkrar en hög måluppfyllelse. Sammantaget visar underlagen att, trots de förutsättningar som beskrivs i självvärderingen, har studenterna bristande förmåga vad gäller detta mål. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet bland annat att flertalet kurser och det självständiga arbetet haft otillräckligt innehåll och examination avseende att kritiskt och systematiskt använda kunskap med utgångspunkt i relevant information. Avseende att utvärdera och förutsäga skeenden utifrån erhållna resultat samt modellering och simulering, har lärandemålen, kursmoment och där till hörande examination varit otydliga. Omfattningen av kursmoment som säkerställer sökning efter information, teori och referenslitteratur har varit otillräcklig. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande. I kursen projekt, personlig utveckling och kommunikation införs ytterligare informationssökning av framför allt vetenskapliga artiklar. Kursen Lean produktutveckling med hållbar produktutveckling har utvecklats för att åtgärda bristerna. I kursen marknadsföring och försäljning ingår numera en analysmodell för framtagandet av teknikbaserade affärsverksamheter för att modellera och simulera skeenden i

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(4) affärsutvecklingsprocessen. I kursen tillämpad matematik I samt i en delkurs i mekanik införs nya lärandemål som redovisas i åtgärdsbeskrivningen. Inom kursen CAD finns ett flertal hjälpmedel för att modellera och simulera verkliga förlopp. Även kursen produktion och produktionsorganisation tillämpar och examinerar nya lärandemål. För det självständiga arbetet finns också lärandemålet att studenterna ska kunna använda sig av relevanta modeller, metoder och teorier baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet avseende projekt och projektprodukt efter tillämplighet på projektet. Åtgärderna kan kopplas till bristerna angivna i analysen. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt examensmål. Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: I kvalitetsutvärderingen av Industriell ekonomi och närliggande områden (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna i alltför många fall har bristande insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter. I ett antal visas dock god insikt. I det fåtal av arbetena där det kunde bedömas varierar måluppfyllelsen avseende teknikens roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande mellan bristande och hög. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas insikt i teknikens möjligheter och begränsningar. Av självvärderingen framgår att det finns viktiga moment inom kurser som främst inkluderar frågeställningar som rör teknikens möjligheter och begränsningar utifrån aspekter som rör miljö och arbetsmiljö. Självvärderingen ger däremot inga klara belägg för att studenterna genom undervisningen erhåller insikter om teknikens roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande. Vid intervjun framkom information som bekräftade och förstärkte intrycket från självvärderingen vad gäller detta mål. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet bland annat att examination av lärandemål av relevans för examensmålet endast har skett i två kurser (Lean produktutveckling med hållbar produktutveckling respektive produktion och produktionsorganisation). Utöver dessa har flertalet teknikområdeskurser saknat moment med relevans för examensmålet. Examensmålet har inte examinerats systematiskt då det har saknats lärandemål med koppling till det aktuella examensmålet avseende kursen för det självständiga arbetet, vilket lett till varierande grad av måluppfyllelse. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande. Innehållet i programmets kurser har utvecklats till att omfatta bland annat tillämpbara delar av arbetsmiljölagen och

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(4) arbetsmiljöverkets författningssamling, etik och moral (speciellt etiska regler och hederskodex för ingenjörer), Social Accountability SA 8000 (vilken ger ledning avseende verksamheters samhälleliga/sociala åtaganden), EU:s produktdirektiv samt miljöledningssystem. I kursen affärsutveckling ingår numera ett moment om människans sociala ansvarstagande och vad det innebär för verksamheten och dess roll i samhället. Riktlinjer och kursplanen för det självständiga arbetet har utvecklats, vilket exemplifieras i åtgärdsredovisningen. Åtgärderna kan kopplas till bristerna angivna i analysen. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt examensmål.

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen

Ansökan om tillstånd för annan platsfördelning och alternativt urval för utbildning som leder till ämneslärarexamen Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Analys, främjande och tillträdesfrågor Frida Lundberg 010-4700637 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr. 411-04248-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer