Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Mittuniversitetet att utfärda kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: Hans Björnsson, Maria Ek Styvén, Mats Engwall, Rickard Garvare, Janerik Lundquist och Margareta Paulsson. Underlag för bedömningen har varit lärosätets åtgärdsredovisning. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Charlotte Ejsing i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman och tf. avdelningschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Charlotte Ejsing Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(4) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Mittuniversitetet Lärosäte Mittuniversitetet Huvudområde/examen Industriell organisation och ekonomi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Hög Motivering: I kvalitetsutvärderingen av Industriell ekonomi och närliggande områden (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bristande kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Majoriteten av arbetena är av tillämpad karaktär utan tillräcklig koppling till områdets vetenskapliga grund. Studenterna visar, med några undantag, god kunskap om tillämpliga metoder. Urvalet visar dock bristande fördjupning inom någon del av området samt bristande orientering om aktuella forskningsfrågor. Majoriteten av de bedömda arbetena saknar tydlig anknytning till aktuell forskning. Självvärderingen indikerar dock att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen. Utbildningens kurser bedöms ge förutsättningar för kunskap om delar av områdets vetenskapliga grund. Orienteringen om forskningsmetoder startar tidigt i utbildningen och aktuell forskning presenteras bland annat på föreläsningar. Detta avspeglas dock inte i urvalet av självständiga arbeten. Självvärderingen och lärosätesintervjun visar att kandidatexamen vanligtvis erhålls som en delexamen inom den femåriga civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi. De teknikvetenskapliga inslagen i utbildningen bedöms vara alltför begränsade. Exempelvis ägnas mer än halva utbildningstiden åt kursen Industriell organisation och ekonomi (inkl. examensarbete) medan en alltför begränsad del av resterande tid ägnas åt teknikutbildning. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen när det gäller kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, identifierar lärosätet bland annat att utbildningen har saknat tillräckliga inslag om ämnets historia, utveckling och huvudsakliga vetenskapliga fokus och utmaningar. Detta gäller även vetenskaplig grund med koppling till utbildningens teknikinriktning (datateknik och informationssystem). Lärandemål i kursplanen för det självständiga arbetet med avseende på koppling till den vetenskapliga grunden, orientering i aktuella forskningsfrågor, fördjupning inom ett delområde, samt koppling till utbildningens teknikinriktning, har varit otydliga eller saknats. Riktlinjer för genomförande och hantering av självständiga arbeten var inte utvecklade. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen när det gäller begränsad anknytning till teknikvetenskap identifierar lärosätet att antalet kurser i datateknik bör ökas. I övrigt handlar det om att förtydliga det teknikvetenskapliga innehållet i kommunikation med studenter, samt i utbildningsplan och kursplaner.

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(4) Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar nya kurser i mikroekonomisk teori respektive verksamhetsanalys för IT-stöd, som ersätter kurserna modelleringsledning och processinförande samt organisation och ledarskap. Dessa ska stärka den vetenskapliga grunden, bidra med orientering i aktuella forskningsfrågor samt stärka studenternas förmåga att använda sig av kunskaperna i det självständiga arbetet. Introduktionskursen i industriell ekonomi har reviderats genom ett tillägg av ett särskilt moment på 1,5 högskolepoäng som betonar huvudområdets vetenskapliga grund och historiska utveckling. Ett nytt lärandemål är kopplat till detta moment. Kursplanen för det självständiga arbetet har utökats med lärandemål som uttrycker att studenten ska kunna bygga sitt arbete på aktuell forskning inom det valda delområdet (examineras muntligt och skriftligt). Inriktningen mot informationsteknologier och förändringsledning har förtydligats i utbildningsplanen och de nya och reviderade kurserna har skrivits in. Riktlinjer för självständiga arbeten inklusive bedömningskriterier i industriell organisation och ekonomi har utarbetats, handledar- /examinatorskollegium för bedömning av självständiga arbeten har inrättats, och regelbundna träffar för lärarlag avseende kvalitetsutveckling och strategiska beslut kring programmet har införts. Nya kurser i datateknik (webbprogrammering respektive XML med databaser) ersätter kurser i ekonomistyrning respektive beslutsanalys. Detta ska stärka den vetenskapliga grunden i programmet samt studenternas förmåga att använda sig av denna i det självständiga arbetet. Kursplanen för det självständiga arbetet har reviderats och i syftet står nu att arbetet ska anknyta till informationsteknologi eller systemanalys. Avseende förkunskapskraven har tre specifika teknikvetenskapliga kurser tillkommit. Slutligen har krav på anknytning till IT eller systemanalys också lagts in i riktlinjerna för självständiga arbeten. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt examensmål.

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(4) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: I kvalitetsutvärderingen av Industriell ekonomi och närliggande områden (se Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar brister avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Flertalet av de granskade arbetena saknar tillräckliga diskussioner kring aspekter såsom trovärdighet, giltighet och överförbarhet i erhållna resultat. Måluppfyllelsen avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter har varit svår att värdera med enbart arbetena som underlag. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende detta mål. Dessa aspekter tas upp i några kurser. Vid intervjuerna framkom dock att utbildningen saknar de moment som säkrar att studenterna når målet, något som också visats genom de brister som upptäckts i de självständiga arbetena. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet att det saknades kursinnehåll som avser att stärka studenternas förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar av ett eget arbete, och där frågor som rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i forskningsstudier diskuteras. Det fanns inga lärandemål i någon kurs som rör studentens förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter. Slutligen saknades krav på att bedömningar av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ska examineras i det självständiga arbetet, liksom krav på att studenterna i det ska diskutera reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar bland annat en ny kurs i vetenskaplig metod, akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, revidering av kursplanen för arbete och miljö så att det övergripande temat är CSR och etik för hållbar utveckling samt tillägg av lärandemål avseende etiska aspekter. Kursen risk- och beslutsanalys har utökats med ett moment på 1,5 högskolepoäng, om etiska aspekter av besluts-, risk- och operationsanalys, och lärandemål avseende etiska aspekter har lagts till. Etiska riktlinjer för civilingenjörer tas upp under kursen introduktion till projektbaserad produktutveckling. Krav på koppling till samhällelig kontext samt analys av etiska och samhälleliga aspekter i det självständiga arbetet har tillkommit och lärandemål har lagts till i kursplanen för det självständiga arbetet, vilket anger att studenten ska kunna diskutera och analysera reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i det egna arbetet. Vidare har riktlinjer för självständiga arbeten utarbetats. Bedömningskriterierna inkluderar metod och metodval, samt tillämpning av metod och genomförande (inklusive att arbetets reliabilitet, validitet och generaliserbarhet givet genomförandet ska analyseras och diskuteras). Slutligen har ett handledar- /examinatorskollegium för bedömning av självständiga arbeten har inrättats. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna tillräckliga för att lärosätet ska

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(4) kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt examensmål.

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012 Rapport 2012:28 R Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2012 www.hsv.se Rapport 2012:28 R Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna

Läs mer

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer