Uppföljning av kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Margareta Stark Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Göteborgs universitet att utfärda kandidatexamen i teoretisk filosofi. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 11 februari 2014 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda kandidatexamen i teoretisk filosofi. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 11 februari 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: docent Eline Busck Gundersen, Oslo universitet, och professor Dan Egonsson, Lunds universitet. Underlag för bedömningen har varit lärosätets redogörelse. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till kandidatexamen i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Margareta Stark i närvaro av strategi- och planeringsansvarige Per Westman och tillförordade avdelningschefen Karin Järplid Linde. Harriet Wallberg Margareta Stark Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(7) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Teoretisk filosofi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Hög Motivering: I utvärderingen av filosofi (se Universitetskanslersämbetets beslut 11 februari 2014, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar på brister avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. I några arbeten ger dock studenterna en i huvudsak rättvisande beskrivning och bedömning av behandlade filosofiska ståndpunkter. Urvalet visar också på brister avseende kunskap om filosofisk metod. Vidare framgår att studenterna med ett par undantag når en fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet. I de självständiga arbetena visas vidare en bristande orientering om aktuella forskningsfrågor genom att flertalet arbeten bedömts som svaga i detta avseende. Aktuell forskningslitteratur exempelvis nämns endast i förbigående eller så speglar inte arbetena det aktuella forskningsläget. Självvärderingen gör det troligt att hög måluppfyllelse föreligger avseende studenternas kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och metoder genom att grundutbildningen innehåller kurser inom huvudområdets viktigaste delområden. På ett par av delkurserna behandlas även den kontinentala filosofin. Institutionen menar att de säkerställer att studenterna har kunskap om aktuella forskningsfrågor genom att kurslitteraturen kontinuerligt uppdateras. Vidare uppger man att grundutbildningen för närvarande genomgår en genomgripande omarbetning där de olika inriktningsspåren kommer att avskaffas och ersättas med en obligatorisk studiegång. Intervjuerna bekräftar ovanstående bedömning och gav vid handen att man arbetar strukturerat och medvetet med att höja kvaliteten på utbildningen. En genomgripande reformering av utbildningen har nyligen genomförts. Bedömargruppen ser positivt på detta utvecklingsarbete, som dock ännu inte fått genomslag i de självständiga arbeten som bedömts. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. I sin analys av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen påpekar lärosätet att de uppvisade bristerna hänger samman med den tidigare utbildningens avsaknad av fokus, tydlig progression och explicita metodmoment. Den tidigare utbildningen var präglad av alltför stor valfrihet och av kurser där studerande på olika nivåer undervisades tillsammans. För de enskilda delarna av examensmålet identifierar lärosätet följande orsaker: Val av uppsatsämne har tidigare varit mycket fritt och har inte alltid varit i samklang med studenternas förkunskaper eller tillgänglig handledningskapacitet.

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(7) Det tidigare upplägget av utbildningen innehöll inga moment med metod som huvudfokus. Dessutom bidrog den stora valfriheten till en bristande samordning av utbildningens färdighetstränande moment. När det gäller orientering om aktuella forskningsfrågor hänvisar lärosätet till de alltför fria ämnesvalen och till att det inte tidigare varit ett uttalat krav på kandidatuppsatsen att den skulle uppfylla denna del av examensmålet. Även om endast enstaka självständiga arbeten uppvisade brister i fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet, ser lärosätet allvarligt på detta och förklarar det dels med de alltför fria ämnesvalen, dels med att den tidigare utbildningens struktur med många valfria kurser innebar en risk att enskilda studenter uppnådde kandidatnivån utan tillräcklig fördjupning. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. Följande åtgärder uppges ha vidtagits för att avhjälpa bristerna i kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund: Den nya samordnade utbildningen uppges garantera en tydlig progression inom huvudområdets centrala delar, med fokus på de deldiscipliner som är forskningsmässigt starka på institutionen. Det beskrivs hur den vetenskapliga grunden för (analytisk) teoretisk filosofi täcks in av grundkursen (utbildningens första termin), och hur momenten på fortsättningskursen ger studenterna kunskap om de olika teoretiska grundförutsättningarna inom deldisciplinerna logik, metafysik, språkfilosofi och medvetandefilosofi. Lärosätet beskriver hur det kunskapsteoretiska moment som nu avslutar grundkursen både utgör en första fördjupning inom teoretisk filosofi och har relevans för förståelsen av bakgrundsantaganden och grundförutsättningar för diskussionen inom hela ämnet teoretisk filosofi. Den tydligare styrningen av kandidatuppsatskursen säkerställer, enligt lärosätet, att ämnesvalet faller inom ett område där det finns tillräckliga förkunskaper hos både student och handledare. Institutionen har utarbetat kursguider som innehåller en detaljerad planering för undervisningen med information om problemställningar och litteratur inför varje undervisningstillfälle. Detta material ger intryck av att åtgärderna blivit implementerade på ett mycket gediget och betryggande sätt. Följande åtgärder uppges ha vidtagits för att avhjälpa bristerna i kunskap om filosofisk metod: Ett obligatoriskt metodmoment har införts som löper med övriga moment genom hela grundkursen och är samordnat med kursens ämnesorienterade moment. I kursguiden preciseras vilka aspekter som ingår i metodmomentet och när i utbildningen de kommer in, samt förklaras hur momentet är integrerat med den övriga undervisningen. Även ovan nämnda kunskapsteoretiska moment är relevant. Även fortsättningskursen tar upp metodologiska aspekter inom de olika underdisciplinerna. Kursguiden preciserar vilka aspekter som tematiseras i varje kursdel. Uppsatsseminarierna och den inledande handledningen i samband med kandidatuppsatsen hjälper studenterna att uppnå kunskap om, och att arbeta utifrån en adekvat filosofisk metod. Att döma av kursguiden får studenterna god hjälp med kandidatuppsatsen, inklusive dess metodologiska aspekter. Sammantaget ger materialet intryck av att den metodologiska dimensionen är väl tillvaratagen och att den tematiseras i tillräcklig utsträckning i alla utbildningens delar.

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(7) Följande åtgärder uppges ha vidtagits för att avhjälpa bristerna i orientering om aktuella forskningsfrågor: Fortsättningskursens nya struktur innebär att alla studenter nu följer kurser med tydlig anknytning till pågående forskning inom institutionens forskningsmässigt starka områden. Fördjupningskursen har ett seminariemoment som består av undervisning (med examination) av ämnets forskare i deras egen pågående forskning. Styrningen av ämnesval för kandidatuppsatsen säkrar forskningsanknytning. Ovanstående punkter bekräftas av den mer detaljerade information som ges i de olika kursguiderna. Dessutom ger valet av undervisningsämnen på alla utbildningsnivåerna intryck av att utbildningen planläggs med hänsyn tagen till aktuella forskningsfrågor (såväl som till adekvat bredd, kunskap om centrala diskussioner, etc.). Följande åtgärder uppges ha vidtagits för att avhjälpa bristerna i fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet: Fortsättningskursen består nu av fyra moment som var och en fokuserar på någon av deldisciplinerna. Ämnesvalet för kandidatuppsatsen begränsas till ämnen som studenten har förkunskaper i. Fördjupningskursen innehåller moment (utbildningens enda valfria kurs) där studenterna fördjupar sig i ett avgränsat delområde. Tilläggas kan (som tidigare nämnts) att kunskapsmomentet sist på grundkursen ger möjlighet till (begränsad) fördjupning redan under första terminen. Det föreliggande materialet gör det troligt att målet om fördjupad kunskap nås, samtidigt som den nya utbildningen i långt högre grad än den gamla säkrar bredden i studenternas kunskap om den teoretiska filosofin, eftersom utbildningen genomgående är strukturerad på ett stramt sätt och är enhetlig för alla studerande. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att lärosätets analys och de åtgärder som vidtagits väl svarar mot de tidigare konstaterade bristerna. Det har skett en genomgripande förnyelse av utbildningen, och det föreliggande materialet ger en god grund för att tro att den nuvarande utbildningen håller hög kvalitet och ger studenterna bra förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse vad gäller aktuellt examensmål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problem-ställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Hög Motivering: I utvärderingen av filosofi (se Universitetskanslersämbetets beslut 11 februari 2014, reg.nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar på brister avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Detta visar sig bland annat i att ett antal arbeten bedömts som svaga i detta avseende, eftersom till exempel kritisk tolkning eller undersökning saknas. Några av arbetena är dock av god eller mycket god kvalitet. Studenterna uppvisar i dessa en god analytisk förmåga. Av urvalet framgår att studenterna når en hög måluppfyllelse när det gäller att kritiskt diskutera

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(7) företeelser, frågeställningar och situationer genom att med hjälp av teori och metod analysera och diskutera sitt material och resultat i det självständiga arbetet. Enligt självvärderingen tränas de studerande genom obligatoriska gruppövningar och seminarier till kritisk diskussion tidigt i utbildningen. Intervjuerna bekräftar ovanstående bedömning och gav vid handen att man i sitt utvecklingsarbete strävat efter att säkerställa måluppfyllelsen, bland annat genom att studenten tidigt i arbetet med att skriva sin kandidatuppsats tränas i att välja en väl avgränsad problemställning som passar för den nivå studenten befinner sig på. Bedömargruppen ser positivt på detta utvecklingsarbete, som dock ännu inte fått genomslag i de självständiga arbeten som bedömts. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. I sin analys av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen framhåller lärosätet följande: Den tidigare utbildningen kunde inte erbjuda tillräcklig träning i kritisk informationshantering och gav på det hela taget inte en tillräcklig färdighetsträning i den hantverksmässiga sidan av filosofiskt skrivande och uppsatsskrivande. Bristen på tydlig progression i utbildningen kan ha gjort att vissa studenter aldrig förmådde höja sig från en inledande refererande och förklarande nivå till en fördjupad nivå med kritiskt granskande och värderande. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande: Kritisk informationshantering och explicit färdighetstränande moment, med tydlig progression, har fått en större plats i utbildningen. Bland annat beskrivs den direkta metodundervisningen på grundkursen. Lärosätet lyfter fram att examinationen på flera moment nu är utformad för att träna studenterna i att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, exempelvis genom en kreativ examinationsform på kursen i medvetandefilosofi, som går ut på att studenten författar en koncis och argumenterande artikel i det format som är typisk for tidsskriften Analysis. Stor vikt läggs vid specifik och explicit återkoppling mellan lärare och student med avseende på om studenten uppfyller de olika delarna av det aktuella examensmålet. Detta gäller både vid den muntliga gruppexamen i metodmomentet och vid den muntliga och skriftliga framställningen på övriga tre moment på grundkursen. Återkoppling av dessa aspekter av det filosofiska arbetet ges också vid uppsatsseminarierna i samband med kandidatuppsatsen. Sammantaget ger materialet tillsammans med kursguiderna anledning att tro att utbildningen nu ger studenterna goda förutsättningar för att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att lärosätets analys och de åtgärder som vidtagits väl svarar mot de tidigare konstaterade bristerna. Det har skett en genomgripande förnyelse av utbildningen, och det föreliggande materialet ger en god grund för att tro att den nuvarande utbildningen håller hög kvalitet och ger studenterna bra förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse vad gäller aktuellt examensmål.

7 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5(7) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Måluppfyllelse: Hög Motivering: I utvärderingen av filosofi (se Universitetskanslersämbetets beslut 11 februari 2014, reg. nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar på brister avseende förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. En majoritet av uppsatserna blev bedömda som bristande. Den språkliga framställningen är i några arbeten fragmentarisk och det förekommer även brister vad gäller referenshantering och litteraturlistor. Enstaka arbeten innehåller dock en mycket klar skriftlig redogörelse och diskussion. Självvärderingen ger vid handen att måluppfyllelse avseende studenternas skriftliga förmåga att kommunicera med olika grupper är hög genom att skriftliga arbetsuppgifter av relevant slag ingår i snart sagt alla kursmoment på utbildningen. Av självvärderingen framgår att studenterna får förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar, genom att gruppövningar och seminarier introduceras tidigt i utbildningen och uppges vara obligatoriska. Även arbetsseminarierna är obligatoriska. Beträffande dialogen med olika grupper menar institutionen i självvärderingen att studenterna under utbildningen tillägnar sig generiska förmågor som kan tillämpas i dialoger med i princip vilka vetenskapliga eller utomvetenskapliga grupper som helst. Mer konkreta exempel på hur kommunikationen med utomakademiska grupper tränas anges inte. Vid intervjuerna framkom att handledaren i normalfallet inte tar ansvar för det rent språkliga i uppsatserna. Det finns däremot en språkverkstad där studenten kan lämna sina uppsatsutkast och få hjälp. Det har också förts en diskussion bland lärarna om språkfrågan, vilken resulterat i att man nu rekommenderar studenterna att skriva kandidatuppsatsen på det språk de behärskar bäst, det vill säga normalt svenska. Med hänsyn tagen till de självständiga arbetenas större tyngd bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara bristande. I sin analys av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen uppger lärosätet följande: När det gäller förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar hänvisar lärosätet till samma orsaker som under föregående examensmål, nämligen att den tidigare utbildningen inte i tillräcklig utsträckning och på ett tillräckligt systematiskt sätt tränade studenterna i kritisk informationshantering och relaterade färdigheter, och heller inte i att framställa resultaten av en sådan kritisk informationshantering muntligt eller skriftligt. Utbildningen saknade obligatoriska färdighetstränande moment. Vad beträffar dialog med olika grupper medger lärosätet att den tidigare utbildningen inte gav studenterna möjlighet att träna sina kommunikationsfärdigheter med personer utanför gruppen av personer på den egna kursen. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. När det gäller förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar är de åtgärder som vidtagits med anledning av bristerna stort sett de samma som nämnts under föregående examensmål.

8 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(7) Studenterna tränas från början i att redogöra för information, problem och lösningar, och läraren ger feedback på deras texter som text. Ett stort antal skriftliga uppgifter finns, exempelvis de längre essäerna på fortsättningskursen, artikeln som skrivs i kursen om medvetandefilosofi, samt essäerna på fördjupningskursens seminariedel (med högre krav än på fortsättningskursen). Kandidatuppsatsmomentet har anpassats så att studenterna stöttas i hela processen från ämnesval över problemställning och synopsis till gruppdiskussioner av utkast, feedback från seminarieledaren och individuell handledning. Föreliggande material ger bedömarna intryck av att man nu arbetar målinriktat med att träna studenterna i att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. När det gäller dialog med olika grupper har följande åtgärder vidtagits: På fortsättningskursen arrangeras möten med lingvistikstudenter, där bägge grupper får möjlighet att på ett konstruktivt sätt lära sig diskutera problemställningar i det egna ämnet med personer från ett annat ämne och med ett annat vetenskapligt språk och andra förutsättningar. I kandidatuppsatsmomentet har tillkommit ett kort populärvetenskapligt föredrag, som ska ge träning i kommunikation med grupper utanför den akademiska miljön. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att lärosätets analys och de åtgärder som vidtagits väl svarar mot de tidigare konstaterade bristerna. Det har skett en genomgripande förnyelse av utbildningen, och det föreliggande materialet ger en god grund för att tro att den nuvarande utbildningen håller hög kvalitet och ger studenterna bra förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse vad gäller aktuellt examensmål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: I utvärderingen av filosofi (se Universitetskanslersämbetets beslut 11 februari 2014, reg. nr ) framgår av bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar på brister i måluppfyllelse när det gäller förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Enstaka självständiga arbeten är mycket starka, men majoriteten har svagheter i detta avseende. Exempelvis framgår inte alltid vad som är studentens resonemang, och ibland har skribentens förmåga att skilja sitt eget och andra författares resonemang åt visat sig så bristande att en korrekt hantering av andras bidrag inte kan anses vara uppfyllt. Självvärderingen argumenterar för att den allmänkompetens som studenten tillägnar sig till exempel genom träning i argumentationsanalys kan användas också i diskussionen av etiska frågor och samhällsfrågor. Man nämner även att viss litteratur tar upp samhällsrelevanta och etiska frågor i samband med resultat och teorier från neurovetenskaperna, psykiatri och psykologi. Självvärderingen visar samtidigt att man är medveten om de kvalitetsbrister som kommer till uttryck i de självständiga arbetena. Vid intervjuerna framkom att studenterna numera informeras om vad som gäller för plagiat, källhänvisningar med mera redan i samband med den första hemuppgiften. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara bristande.

9 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7(7) I sin analys av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet följande brister: Genom att den tidigare utbildningen till skillnad från den nya inte hade fokus på färdighetsträning, fick de forskningsetiska aspekterna för liten uppmärksamhet. Studenterna fick inte regelbunden återkoppling vad gäller forskningsetiska aspekter, inte ens vid handledning och examination av kandidatuppsatserna. Analysen framstår som genomtänkt och relevant. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inbegriper: En praktiskt orienterad föreläsning om citat- och referatteknik, plagiat m.m. har införts på grundkursen. Studenterna tränas nu systematiskt i ett filosofiskt-vetenskapligt förhållningssätt genom att övning i kritisk informationshantering och metodlära nu genomsyrar grundkursen. Artikeln som utgör examensuppgiften på fortsättningskursens sista moment ger studenten träning i att uppfylla allmänna formkrav. I kandidatuppsatsmomentet läser studenterna en handbok i uppsatsskrivande. Där läser och diskuterar de också exempel på kandidatuppsatser, bland annat med uppmärksamheten riktad på formalia. Måluppfyllelsen för examensmålet examineras såväl i kandidatuppsatsen som i uppsatsen på fortsättningskursen. Det framgår av institutionens Bedömningskriterier för självständigt arbete att, och på vilket sätt, de forskningsetiska aspekterna ingår i bedömningen. Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga. Bedömarna anser att lärosätets analys och de åtgärder som vidtagits väl svarar mot de tidigare konstaterade bristerna. Det har skett en genomgripande förnyelse av utbildningen, och det föreliggande materialet ger en god grund för att tro att den nuvarande utbildningen håller hög kvalitet och ger studenterna bra förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse vad gäller aktuellt examensmål.

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Margareta Stark 08-563 0 8602 margareta.stark@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-63-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i elektroteknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i elektroteknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i elektroteknik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-02-25 411-0058-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Mall för uppföljning kandidatexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar Mall för uppföljning kandidatexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 Mall för uppföljning kandidatexamen Lärosäte: Göteborgs universitet Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Examen: Kandidat Länk

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Susanna Lindenskoug 08-563 086 61 susanna.lindenskoug@uka.se Till rektor Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-63-14 Till rektor Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet högskola

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Susanna Lindenskoug 08-563 086 61 susanna.lindenskoug@uka.se Till rektor Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet biologi

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet biologi BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se 2017-03-28 42-415-15 Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi och management vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi och management vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(3) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi och management vid Blekinge

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik

Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap BESLUT 2013-04-30 42-58-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Lunds universitet Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer