Högskolan Dalarna Rektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan Dalarna Rektor"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa Universitetskanslersämbetets beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa. Ansökan och ärendets hantering Högskolan Dalarna har ansökt hos UKÄ om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa. För granskning av ansökan har UKÄ utsett följande sakkunniga: universitetslektor Karsten Froberg, Syddanska universitetet, Odense och försteamanuensis Reidar Säfvenbom, Norges idrottshögskola, Oslo. De sakkunnigas bedömning baseras dels på Högskolan Dalarnas ansökan om examenstillstånd, dels på intervjuer som genomfördes den 19 maj De sakkunnigas yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning Bedömningen av ansökan har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt utifrån UKÄ:s kvalitetsaspekter för denna yrkesexamen. De sakkunnigas bedömning är att Högskolan Dalarna har de förutsättningar som krävs för att ge en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Anna-Karin Malla i närvaro av strategi- och planeringsansvarige Per Westman och avdelningschefen Karin Järplid Linde. Harriet Wallberg Anna-Karin Malla Kopia till: De sakkunniga

3 YTTRANDE 1(4) Granskning av Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa Uppdraget Högskolan Dalarna har den 15 oktober 2014 ansökt hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa. Vi, universitetslektor Karsten Froberg, Syddanska universitetet, Odense och försteamanuensis Reidar Säfvenbom, Norges idrottshögskola, Oslo, har fått i uppdrag av UKÄ att granska ansökan. Högskolan Dalarna gavs 2011 tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnena matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska, tyska samt bild (reg.nr ). Den nya ansökan gäller ett kompletterande tillstånd för undervisningsämnet idrott och hälsa, för vilket Högskolan Dalarna vid tidigare prövningar bedömts sakna tillfredsställande förutsättningar (reg.nr och ). Bedömning har gjorts endast av de delar av ämneslärarutbildningen som särskilt avser detta undervisningsämne. Bedömning Vår bedömning har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen och utifrån UKÄ:s kvalitetsaspekter. Underlag för bedömningen har varit lärosätets ansökan och den intervju som bedömargruppen genomförde vid Högskolan Dalarna den 19 maj Utbildningens förutsättningar Lärarresurs Antalet lärare i undervisningsämnet idrott och hälsa bedöms vara tillräckligt i relation till utbildningens planerade omfattning. Vidare noteras att lärarna som ska undervisa i ämnet är tillsvidareanställda och därmed bedöms kontinuiteten av lärarresursen vara säkrad. När det gäller lärarnas vetenskapliga kompetens noterar bedömargruppen att forskningen på lärosätet dominerats av forskning inom fysiologi och elitidrott. Majoriteten av de nuvarande doktoranderna är också engagerade i forskning inom dessa områden. Bedömargruppen efterfrågar således mer vetenskaplig kompetens inom området hälsa ur POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

4 YTTRANDE 2(4) ett skol- och utbildningsperspektiv samt kompetens när det gäller det psykologiska perspektivet på barn och ungas utveckling, inklusive förhållandet mellan kognitiv utveckling och fysisk aktivitet. Det finns alltså behov av en förskjutning av tyngdpunkten av forskningsprofilen under de kommande åren. Vid intervjun, både med högskoleledningen och ämnesrepresentanterna, bekräftades att en sådan förskjutning är på gång med beslutade planer och avsatta resurser. Trots dessa svagheter finner bedömargruppen att lärarnas vetenskapliga kompetens i de områden som ingår i ämnet idrott och hälsa är tillräcklig. Den ämnesdidaktiska kompetensen i lärarresursen bedöms vara tillräcklig i och med att den har förstärkts med lärare som disputerat i ämnesdidaktik. Professionserfarenheten bedöms vara tillfredsställande för att ge goda förutsättningar för professionsanknytning i och med att flera av lärarna har en lärarexamen med idrott och hälsa som huvudämne och eftersom några också har flerårig yrkesverksamhet som idrottslärare. I intervjun bekräftades att det finns tillräckligt med tid avsatt för lärarnas kompetensutveckling och vi bedömer att möjligheterna till kompetensutveckling är goda. Sammanfattande bedömning: Aspekten lärarresurs är tillfredsställande. Utbildningsmiljö Forskning med relevans för ämnet idrott och hälsa bedrivs vid lärosätet och bedöms komma studenterna till del och ge dem förutsättningar till ett kritiskt och reflektivt tänkande. Bedömargruppen noterar dock, precis som lärosätet gör, ett visst behov av vidareutveckling av den pedagogisk-didaktiska forskningen som nämnts ovan. Vid intervjun framkom att lärosätet anordnar ämnesdidaktiska seminarier, där också lärarna inom fysiologi och biomekanik medverkar. En gästprofessor har också anställts på deltid för att stödja denna utveckling mot en stark miljö i ämnet. Dessutom är resurser beslutade och avsatta för ämnesdidaktisk forskning inom idrott och hälsa. När det gäller den naturvetenskapliga forskningen ser bedömargruppen också ett visst behov av ytterligare utveckling, så att den i högre grad riktar sig mot hälsa, barn och ungdomars uppväxt, inklusive förståelse av betydelsen av fysisk aktivitet för kognition och akademisk förmåga. Vidare noterades att de forskande lärarna vid högskolan är verksamma främst inom två vetenskapliga områden, nämligen utbildningsvetenskap respektive humanbiologi, och att dessa områden matchar två av högskolans forskningsprofiler: Utbildning och lärande respektive Hälsa och välfärd. Forskningsprofilen Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskningen som bedrivs i anslutning till högskolans pedagogiska professionsutbildningar. Utifrån ansökan och det som framkom vid intervjuerna med skolans ledning och ämnesrepresentanter bedöms aspekten utbildningsmiljö som tillfredsställande. Det finns ett omfattande samarbete mellan lärosätet och forskare inklusive lärarutbildare vid andra lärosäten i Sverige. Det bedrivs också några internationella samarbeten, vilket är något som bedömargruppen gärna ser utvecklas ytterligare så att den relativt

5 YTTRANDE 3(4) begränsade utbildningsmiljön inom ämnet idrott och hälsa kan stärkas både vad gäller forskning och utbildning. Vi bedömer att det finns en fungerande organisation som ger tillfredsställande förutsättningar för att säkra att den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds inom relevant verksamhet och ämne. Sammanfattande bedömning: Aspekten utbildningsmiljö är tillfredsställande. Utbildningens genomförande Styrdokument Utbildningsplanen är utarbetad i enlighet med högskoleförordningen och ger en tydlig beskrivning av hur utbildningen är upplagd. Även kursplanerna är utformade i enlighet med högskoleförordningen, vilket innebär att kursernas nivå, antal högskolepoäng, krav på särskild behörighet samt former för bedömning av studenternas prestationer är angivna i kursplanerna. Kursplanerna anknyter tydligt till utbildningsplanen. Sammanfattande bedömning: Aspekten styrdokument är tillfredsställande. Undervisning, kurslitteratur och examination Det är vår bedömning att ansökan och kursplaner visar på att utbildningens innehåll är relevant, även om det kan noteras att ett större fokus på ungdomars utveckling från ett integrerat utvecklingsvetenskapligt perspektiv saknas. I förhållande till examensmålen är val av undervisningsformer, examinationsformer och kurslitteratur tillfredsställande. Bedömargruppen menar dock att en viss uppdatering med nyare litteratur kan behövs, för att ge studenterna en djupare kunskap om fysisk aktivitets betydelse för hälsa, lärande och kognition, inklusive implementering av fysisk aktivitet, samt med litteratur som ger grundläggande kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Det noterades oklarheter angående vilka aktiviteter inom idrott och hälsa som ingår i ämnesdidaktiken, men vid intervjun klargjordes att de ämnesansvariga säkerställer att det finns en kontinuerlig utvärdering gentemot läroplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan för att förbereda studenterna för de aktiviteter som de kommer att möta. Vidare bedömer vi att utbildningens innehåll säkrar progressionen i relation till utbildningens mål, främst utifrån hur progressionen är uttryckt i kursplanerna, men även i de beskrivna examinationsformerna. Examination av den verksamhetsförlagda utbildningen bedöms genomföras på ett tillfredsställande sätt då formerna för examinationerna är varierande och betygskriterier kopplade till dessa finns formulerade. Sammanfattande bedömning: Aspekten undervisning, kurslitteratur och examination är tillfredsställande.

6 YTTRANDE 4(4) Utbildningens resultat Säkring av examensmålen Bedömargruppen menar att lärosätet har visat att det finns ett övergripande system för kvalitetsgranskning av hela lärarutbildningen i syfte att säkra att utbildningen ger studenterna förutsättningar att nå examensmålen. Det pågår ett utvecklingsarbete där examensmål har brutits ned i nyckelkompetenser och lärandemålen i kurser har kopplats till dessa kompetenser, för att på så sätt säkra att utbildningens kurser ger studenterna förutsättningar att nå dels dessa kompetenser, dels examensmålen. Sammanfattande bedömning: Aspekten säkring av examensmålen är tillfredsställande. Sammanfattande bedömning och motivering till förslag till beslut Sammanfattningsvis är det vår bedömning att Högskolan Dalarna har förutsättningar att ge utbildning för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa. De sakkunnigas rekommendation Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att UKÄ beslutar att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet idrott och hälsa. De sakkunniga Karsten Froberg Reidar Säfvenbom

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer