Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Robert Östberg Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examina psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Blekinge tekniska högskola Psykologi - kandidatexamen, bristande kvalitet Göteborgs universitet Psykologexamen, hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Högskolan Kristianstad Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, mycket hög kvalitet Högskolan Väst Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan i Borås Psykologi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Högskolan i Gävle Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet

2 Högskolan i Halmstad Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Karlstads universitet Psykologi - kandidatexamen, bristande kvalitet Psykologi - magisterexamen, bristande kvalitet Karolinska institutet Psykologi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Linköpings universitet Psykologexamen, mycket hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Linnéuniversitetet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Luleå tekniska universitet Psykologi - kandidatexamen, bristande kvalitet Lunds universitet Psykologexamen, hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Psykologi - masterexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Mälardalens högskola Ledarskap - magisterexamen, bristande kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Psykologexamen, hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet 2

3 Psykologi - masterexamen, mycket hög kvalitet Umeå universitet Psykologexamen, hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Psykologi - masterexamen, bristande kvalitet Uppsala universitet Psykologexamen, mycket hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Psykologi - magisterexamen, hög kvalitet Örebro universitet Psykologexamen, mycket hög kvalitet Psykologi - kandidatexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Blekinge tekniska högskola, Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola och Umeå universitet) ska senast den 24 april 2013 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. 3

4 För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Dessa är Blekinge tekniska högskola (magister), Göteborgs universitet (master), Högskolan i Gävle (magister), Högskolan Väst (magister), Mittuniversitetet (magister) och Uppsala universitet (master). Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:4R) Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. 4

5 Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Robert Östberg i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Sara Monaco. I ärendets beredning har även utredarna Stella Annani, Nils Olsson och Margareta Stark deltagit. Lars Haikola Robert Östberg Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 5

6 Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Psykologi - kandidat A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 6

7 Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Psykologexamen A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa under handledning bedriva psykoterapi - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet - visa kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar - visa muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 7

8 8

9 Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan Kristianstad Psykologi - magister A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 9

10 Högskolan Väst Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Väst Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 10

11 Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Psykologi - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 11

12 Högskolan i Gävle Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Gävle Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 12

13 Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Halmstad Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 13

14 Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Psykologi - kandidat A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Karlstads universitet Psykologi - magister A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 14

15 Karolinska institutet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karolinska institutet Psykologi - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 15

16 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Psykologexamen A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer - visa fördjupad bedriva psykologisk behandling - visa under handledning bedriva psykoterapi - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet - visa kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten - visa identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Linköpings universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linköpings universitet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska 16

17 aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 17

18 Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversi tetet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linnéuniversi tetet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 18

19 Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Psykologi - kandidat A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 19

20 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Psykologexamen A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Psykologi - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet 20

21 - visa kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 21

22 Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversit etet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 22

23 Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Ledarskap - magister A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Mälardalens högskola Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Mälardalens högskola Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 23

24 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Psykologexamen A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Psykologi - master A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt fördjupade kunskaper vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete - visa i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 24

25 hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 25

26 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Psykologexamen A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Psykologi - master A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen - visa kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 26

27 uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 27

28 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Psykologexamen A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer - visa fördjupad bedriva psykologisk behandling - visa under handledning bedriva psykoterapi - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet - visa fördjupad med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Uppsala universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Psykologi - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 28

29 - visa fördjupad metodkunskap huvudområdet för utbildningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 29

30 Örebro universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Örebro universitet Psykologexamen A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer - visa kunskap om relevanta författningar - visa fördjupad bedriva psykologisk behandling - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Örebro universitet Psykologi - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 30

31 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2011 av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i psykologi och närliggande huvudområden samt utbildningar som leder till en psykologexamen. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Professor Philip Hwang (ordförande, ämnesexpert), Göteborgs universitet Professor Ulla Ek (vice ordförande, ämnesexpert), Stockholms universitet Professor Peter Juslin (vice ordförande, ämnesexpert), Uppsala universitet Professor em. Jarl Risberg (ämnesexpert), Lunds universitet Professor em. Gunilla Preisler (ämnesexpert), Stockholms universitet Professor Kenneth Sandnabba (ämnesexpert), Åbo akademi Professor em. Olof Rydén (ämnesexpert), Lunds universitet Professor Robert Murison (ämnesexpert), Universitetet i Bergen Leg. psykolog Marita Hällgren, (arbetslivsföreträdare), Sahlgrenska universitetssjukhuset Leg. psykolog Maria Lindhe, (arbetslivsföreträdare), Psykologförbundet Student Jonas Mosskin, Stockholms universitet Student Emmelie Carlsson, Göteborgs universitet Student Marie Otterholm, Högskolan Väst

32 Utöver bedömargruppen har följande personer ingått i utvärderingen som expertläsare av självständiga arbeten Docent Andrejs Ozolins (expertläsare), Linnéuniversitetet Professor em. Joseph Schaller (expertläsare), Göteborgs universitet Docent Richard Ahlström (expertläsare), Mittuniversitetet Fil. dr Anna-Carin Jonsson (expertläsare), Högskolan i Borås Docent Anna-Christina Blomqvist (expertläsare), Mälardalens högskola Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut den 21 december 2010, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. Vid val av examensmål har vi även utgått ifrån beslutet om Riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen i huvudområdet psykologi eller till psykologexamen (omgång ). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits för synpunkter de utbildningar som ingått i utvärderingen. Beslutet om vilka mål som utbildningen har utvärderats mot fattades av Högskoleverket den 6 april 2011, efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärderingar, studenternas erfarenheter samt en enkät till tidigare studenter (alumnenkät). Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomförts för samtliga utbildningar. Vid bedömningen av måluppfyllelse av examensmålen har bedömningen av de självständiga arbetena vägt tungt. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets Riktlinjer till bedömargrupperna för viktning av underlagen samt för framtagande av bedömargruppens förslag till samlat omdöme (reg.nr , maj 2011). 2(131)

33 Vi vill till dessa riktlinjer göra nedanstående tillägg/preciseringar: I bedömningen av studenternas måluppfyllelse har ett antal examensmål inte låtit sig bedömas i de självständiga arbetena. I dessa fall har bedömargruppen valt att göra sina bedömningar utifrån de övriga underlagen och lärosätesintervjuerna. Det framgår av bedömargruppens yttranden vilka underlag som bedömningen grundar sig på för de respektive examensmålen. Detta har särskilt varit aktuellt när det gäller bedömningen av de utbildningar som leder till en psykologexamen. Många av examensmålen för psykologexamen reglerar färdigheter och förmågor som inte låter sig fångas i ett självständigt arbete, till exempel fördjupad bedriva psykologisk behandling. Men även när det gäller de generella examina har bedömningar av måluppfyllelse gjorts utifrån andra underlag än de självständiga arbetena. Den muntliga förmågan att diskutera, redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper är ett exempel på detta. När bedömningen av måluppfyllelse inte har gjorts i de självständiga arbetena är detta markerat med ej bedömd, vilket framgår i bilaga 5. Alumnenkäterna har använts i ett fåtal fall för att belysa en oklarhet i bedömningen av måluppfyllelse. Alumnenkäterna har även använts som underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna (platsbesöken). Studentintervjuerna har utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna (platsbesöken) och i ett fåtal fall har de använts för att belysa en oklarhet i bedömningen av måluppfyllelse. Den samlade lärarkompetensen har inte kommenterats i bedömargruppens yttrande. Det har i denna utvärdering heller inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. För bedömargruppen Philip Hwang Ordförande 3(131)

34 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Psykologi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, såväl kunskap om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder området som fördjupning någon del av området och orientering om aktuella forskningsfrågor. Självvärderingen liksom uppgifter som gavs vid platsbesöket visar visserligen att relevanta moment för att nå måluppfyllelse finns i utbildningen. Det är dock oklart vilka krav som ställs vid examinationen som i huvudsak sker genom seminariediskussioner och inlämningsuppgifter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att utbildningen säkerställer en hög måluppfyllelse när det gäller studenternas muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Det är dock mindre fokus på den muntliga framställningen. Det saknas också en systematik i undervisningen där studenterna tränas i att kommunicera med grupper utanför akademin. Trots svagheter bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 4(131)

35 Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För det resterande målet visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 5(131)

36 Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Psykologexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För psykologexamen ska studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Lärosätet har i självvärderingen visat att studenterna också uppnår en god bredd när det gäller vetenskaplighet och den nära anknytningen till tillämpningar. Både i föreläsningar, litteratur och praktiska inslag visar lärosätet att sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen uppnås. Det finns en genomtänkt progression och examination i förhållande till målet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att hög måluppfyllelse nås när det gäller studenternas fördjupade kunskaper för utredning och åtgärder grupper och organisationer. Måluppfyllelsen säkras genom undervisning och examination i ett flertal kurser, där flera moment som hör till målet ingår. I självvärderingen och vid platsbesöket visar lärosätet att uppgifter som utförs den så kallade Studentfirman bidrar till att säkra denna del av målet. Det finns dock vissa brister i uppfyllelsen av fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer. Trots vissa svagheter bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att hög måluppfyllelse uppnås när det gäller studenternas fördjupade kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män. Ett flertal kurser behandlar olika aspekter av målet. Samhälls- och familjeaspekter får en bred belysning. Både skriftliga och praktiska uppgifter leder till att fördjupad kunskap uppnås. Det finns till exempel ett samarbete med Teaterhögskolan i Göteborg som används till att gestalta situationer som ligger till grund för fortsatt diskussion och djupare kunskap. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa kunskap om relevanta författningar. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att hög måluppfyllelse 6(131)

37 uppnås när det gäller studenternas kunskap om relevanta författningar. Examensmålet examineras skriftligt på kursen i etik och juridik. Professionsetiska resonemang och hänvisning till relevanta författningar förekommer under psykoterapikursen och i moment av psykologisk testning. Dock framkom det under platsbesöket att det finns vissa brister när det gäller undervisning och träning i professionsetik. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad bedriva psykologisk behandling. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att hög måluppfyllelse uppnås när det gäller studenternas fördjupade bedriva psykologisk behandling. Målet uppnås dels genom inslag på praktikkursen, dels genom färdighetsträning i de kliniska moment som ingår i utbildningen. Det finns dock vissa svagheter vid examinationerna på psykologutlåtande och grupputlåtande, som nämns i självvärderingen. De inslag och examinationer som finns under psykoterapikursen bidrar emellertid till att hög måluppfyllelse uppnås. Trots vissa svagheter bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa under handledning bedriva psykoterapi. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att mycket hög måluppfyllelse uppnås när det gäller studenternas under handledning bedriva psykoterapi. Studenterna får under utbildningen möta ett flertal klienter två terapeutiska skolbildningar. Handledarkompetensen är god och de kompetenser som ingår bedöms. Journalskrivande, sammanfattningar och analyser bidrar tillsammans till att mycket hög måluppfyllelse uppnås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att mycket hög måluppfyllelse uppnås när det gäller studenternas fördjupade självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer. Examensmålet uppnås bland annat genom kursen Metoder för psykologisk forskning där det självvalda projektarbetet kan vara av tillämpad karaktär. Ett tydligt exempel på progression, integration av teori och praktik och en tillämpningsuppgift, är den verksamhet som bedrivs den så kallade Studentfirman. Den fördjupning och självständighet som krävs för mycket hög måluppfyllelse uppnås således genom en rad inslag i utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet. I självvärderingen och vid platsbesöket visar lärosätet att studenterna i ett flertal kurser, med huvudsakligen teoretiskt innehåll, tränas i denna färdighet. Examinationsformerna är varierade och examinationen sker både 7(131)

38 som tentamina och genom inlämningsuppgifter, såväl muntligt som skriftligt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att mycket hög måluppfyllelse nås när det gäller studenternas kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar. Detta återspeglas i fördjupnings- och projektarbeten i flera kurser samt i det avslutande examensarbetet. Att tränas i att diskutera med olika grupper sker dels ramen för den så kallade Studentfirman, dels i en kurs i presentationsteknik. Studenternas förmåga till kommunikation tränas vidare genom flera olika inslag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa fördjupad med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Motivering: I självvärderingen och vid platsbesöket gör lärosätet det troligt att hög måluppfyllelse uppnås när det gäller studenternas fördjupade med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Målet behandlas och examineras framför allt under de kliniska delarna av utbildningen. I utredningsmomenten barn- och vuxenområdet samt psykoterapikursen examineras målet genom såväl muntliga som skriftliga uppgifter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För psykologexamen ska studenten visa identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete. I självvärderingen beskrivs också ett flertal moment som exemplifierar och problematiserar forskningsetiska frågor. Vid platsbesöket gjorde lärosätet det troligt att de yrkesetiska reflektionsinslag som ligger efter praktikperioden bidrar till att måluppfyllelsen uppnås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen - visa under handledning bedriva psykoterapi 8(131)

39 - visa fördjupad självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer - visa fördjupad på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram verksamhetsområdet - visa kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Psykologi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse huvudområdet för utbildningen, såväl kunskap om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder området som orientering om aktuella forskningsfrågor. En viss fördjupning framkommer både genom ämnesvalet i de självständiga arbetena och i den kursstruktur som beskrivs i självvärderingen. Hur detta sker förtydligades under platsbesöket. I självvärderingen gör lärosätet det troligt att studenterna också uppnår en god bredd när det gäller kunskap om grundläggande teorier, modeller och metoder, samt att de uppnår fördjupning ett par områden. Det finns en genomtänkt progression och examinationen tyder på att en hög måluppfyllelse nås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas samla, värdera och kritiskt tolka information i en problemställning samt att diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. I självvärderingen beskrivs på ett trovärdigt sätt hur studenterna uppfyller examensmålet genom flera moment i utbildningen. En god bredd uppnås i metodundervisningen och både kvalitativa och kvantitativa metoder ges utrymme. Den teoretiska undervisningen i metodkunskap tycks vara mer framträdande än den rent praktiska träningen i att använda de aktuella metoderna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som hög. 9(131)

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se 2014-02-18 411 00339-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se 2014-10-06 411-00621-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer