Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden"

Transkript

1 BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom miljövetenskap och närliggande huvudområden. Blekinge tekniska högskola Strategiskt ledarskap för hållbarhet - magisterexamen, bristande kvalitet Göteborgs universitet Miljövetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, hög kvalitet Miljövetenskap med inriktning mot humanekologi - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöplanering - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande - kandidatexamen, hög kvalitet Högskolan i Halmstad Miljö- och hälsoskydd - kandidatexamen, bristande kvalitet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - magisterexamen, hög kvalitet Högskolan Kristianstad Landskapsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Sustainable Water Management - magisterexamen, hög kvalitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (23) Karlstads universitet Miljövetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Linköpings universitet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, mycket hög kvalitet Linnéuniversitetet Miljövetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Miljövetenskap - magisterexamen, hög kvalitet Lunds universitet Environmental Management and Policy - masterexamen, hög kvalitet Miljö- och hållbarhetsvetenskap - masterexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, hög kvalitet Malmö högskola Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Miljö- och hälsoskydd - magisterexamen, bristande kvalitet Miljö- och hälsoskydd - masterexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, hög kvalitet Miljövård och fysisk planering - masterexamen, hög kvalitet Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling - masterexamen, mycket hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, bristande kvalitet

3 BESLUT 3 (23) Södertörns högskola Miljövetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Miljövetenskap - masterexamen, hög kvalitet Umeå universitet Miljö- och hälsoskydd - kandidatexamen, hög kvalitet Miljö- och hälsoskydd - magisterexamen, bristande kvalitet Uppsala universitet Hållbar utveckling - magisterexamen, hög kvalitet Hållbar utveckling - masterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. Det gäller följande utbildningar: Blekinge tekniska högskola: Strategiskt ledarskap för hållbarhet magisterexamen, Göteborgs universitet: Miljövetenskap kandidatexamen, Högskolan i Halmstad: Miljö- och hälsoskydd kandidatexamen, Karlstads universitet: Miljövetenskap kandidatexamen, Linnéuniversitetet: Miljövetenskap kandidatexamen, Stockholms universitet: Miljö- och hälsoskydd magisterexamen, Sveriges lantbruksuniversitet: Miljövetenskap masterexamen, Umeå universitet: Miljöoch hälsoskydd magisterexamen. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten ska senast 27 juni 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Högskoleverkets uppdrag att granska kvaliteten i utbildningarna har sedan den 1 januari 2013 övertagits av Universitetskanslersämbetet. Ärendet har därför förts över till ämbetet och bytt registreringsnummer till Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen i miljövetenskap och närliggande huvudområden. I uppdraget specificeras att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

4 BESLUT 4 (23) För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av dåvarande Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 5 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning.

5 BESLUT 5 (23) Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Margareta Stark i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. I ärendets beredning har även utredaren Anna-Karin Malla deltagit. Lars Haikola Margareta Stark Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen

6 BESLUT 6 (23) Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Strategiskt ledarskap för hållbarhet - magister A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

7 BESLUT 7 (23) Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Miljövetenskap - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Göteborgs universitet Miljövetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Göteborgs universitet Miljövetenskap med inriktning mot humanekologi - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Göteborgs universitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi - kandidat A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

8 BESLUT 8 (23) "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Göteborgs universitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöplanering - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Göteborgs universitet Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Utbildningen håller en jämn och hög kvalitet som utmärks av att inget av de självständiga arbetena har bedömts vara bristande för något delmål." Göteborgs universitet Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

9 BESLUT 9 (23) Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Miljö- och hälsoskydd - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Högskolan i Halmstad Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Högskolan i Halmstad Miljövetenskap - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

10 BESLUT 10 (23) Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Landskapsvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Högskolan Kristianstad Sustainable Water Management - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

11 BESLUT 11 (23) Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Miljövetenskap - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet. Den samlade bilden är att ett alltför stort antal bristfälliga arbeten blivit godkända."

12 BESLUT 12 (23) Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Linköpings universitet Miljövetenskap - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

13 BESLUT 13 (23) Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversitetet Miljövetenskap - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Linnéuniversitetet Miljövetenskap - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

14 BESLUT 14 (23) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Environmental Management and Policy - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Miljö- och hållbarhetsvetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Miljövetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

15 BESLUT 15 (23) "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

16 BESLUT 16 (23) Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

17 BESLUT 17 (23) Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversitetet Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Mittuniversitetet Miljövetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

18 BESLUT 18 (23) Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Miljö- och hälsoskydd - magister A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete - studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Stockholms universitet Miljö- och hälsoskydd - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Miljövetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Miljövård och fysisk planering - master A Hög kvalitet

19 BESLUT 19 (23) Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling - master A Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Mycket hög kvalitet "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

20 BESLUT 20 (23) Sveriges lantbruksuniversitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Sveriges lantbruksuniversitet Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Miljövetenskap - master A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

21 BESLUT 21 (23) Södertörns högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Södertörns högskola Miljövetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Södertörns högskola Miljövetenskap - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

22 BESLUT 22 (23) Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Miljö- och hälsoskydd - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Umeå universitet Miljö- och hälsoskydd - magister A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

23 BESLUT 23 (23) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Hållbar utveckling - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Uppsala universitet Hållbar utveckling - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (151) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i miljövetenskap och närliggande huvudområden. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Högskoleverket som statlig myndighet och kvalitetssäkring av högre utbildning genomförs från och med den 1 januari 2013 av Universitetskanslersämbetet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning Huvudområdet miljövetenskap består av olika tvärvetenskapliga utbildningar med stor spännvidd mellan utbildningarnas innehåll. Det finns t.ex. kandidatutbildningar som innehåller fem terminer naturvetenskap och endast en termin miljövetenskap; utbildningar med lika delar naturvetenskap som samhällsvetenskap; alternativt utbildningar som är helt samhällsvetenskapliga. Det finns också utbildningar med huvudområdet Hållbar utveckling, med eller utan viss inriktning. I utvärderingen ingår dessutom miljö- och hälsoskyddsutbildningar som har en inriktning mot en mera tydligt avgränsad yrkesverksamhet. Bedömargruppen och expertläsare utvaldes för att kunna täcka hela detta vida innehåll inom utvärderingen. I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Anders Nordström (ordförande, ämnesexpert), universitetslektor, Stockholms universitet Professor Lars Emmelin (vice ordförande, ämnesexpert), Blekinge tekniska högskola Docent Åsa Danielsson (ämnesexpert), Linköpings universitet Professor Göran Dave (ämnesexpert), Göteborgs universitet Thomas Fredriksson (arbetslivsrepresentant), Kommunförbundet Stockholms län POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (151) Docent Fredrik Gröndahl (ämnesexpert), KTH (expertläsare nov-dec 2012, deltog i arbetet i bedömargruppen fr.o.m. januari 2013) Docent Johan Hedrén (ämnesexpert), Linköpings universitet Paul Hofseth (ämnesexpert), Fil.dr, Miljövernedepartementet, Norge Ellinor Lindahl (studentrepresentant), Malmö högskola Docent Sirkku Manninen (ämnesexpert), Helsingfors Universitet, Finland Docent Marie Mattsson (ämnesexpert), Högskolan i Halmstad Katarina Rupar-Gadd 1 (ämnesexpert), Tekn.dr, Linnéuniversitetet Erica von Essen (studentrepresentant), Sveriges lantbruksuniversitet (deltog i arbetet t.o.m. december 2012) För läsning och bedömning av självständiga arbeten har dessutom följande expertläsare deltagit: Professor Nils Ekelund, Malmö högskola Eva Gustavsson 1, Fil.dr, Örebro universitet Docent Monica Hammer, Södertörns högskola Professor William Hogland, Linnéuniversitetet Professor Lena Kautsky, Stockholms universitet Professor Per Larsson, Linnéuniversitetet Professor emeritus Elfar Loftsson, Södertörns högskola Professor Harald Sverdrup, Lunds universitet Lennart Tonell, universitetslektor, Stockholms universitet 1 Har bedömt självständiga arbeten endast på kandidatnivå Gruppens medlemmar har inte deltagit i beredning eller bedömning av utbildningar vid de lärosäten där jäv förekommit. Jävsförhållanden framgår av bilaga 2.

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (151) Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , Rapport 2012:15R, Högskoleverket). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Högskoleverket den , efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. Stora ansträngningar har gjorts i att kalibrera bedömningarna av de självständiga arbetena mot de utvalda målen bl.a. genom att bedöma några självständiga arbeten, som inte ingick i bedömningsunderlaget, till stöd i det fortsatta bedömningsarbetet. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, intervjuer med nuvarande studenter samt en enkät till tidigare studenter (alumnenkät). Lärosätesintervjuer har även genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 4. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 5. Som framgår har det inte funnits alumnenkäter för alla utbildningar, men i de fall som de har funnits har de använts som underlag för frågor vid intervjuerna. Studentintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar på oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena och självvärderingen, och även utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna. Studentintervjuer och lärosätesintervjuer har utförts i form av webbmöten. Eftersom antalet lärosäten är stort har bedömargruppen delats upp sig i mindre grupper bestående av tre personer per intervju. Den gruppen har även fått ansvaret att bereda underlag från varje lärosäte. Inför den slutgiltiga bedömningen av varje enskilt mål har först den mindre gruppen och sedan hela bedömargruppen utom de jäviga diskuterat alla tillgängliga underlag och även relaterat dem till lärosätesintervjuerna. Bedömningen har slutligen baserats på en sammanvägning av bedömningarna av de självständiga arbetena, självvärderingarna och intervjuerna. I denna sammanvägning har bedömningen av de självständiga arbetena spelat störst roll, i de fall då underlag för studenternas måluppfyllelse gått att finna där. Diskussionerna har resulterat i att hela bedömargruppen står bakom bedömningen av varje utbildning och varje enskilt examensmål.

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (151) Lärarkompetensen har endast kommenterats när det varit relevant i relation till måluppfyllelsen. Studenternas förutsättningar har kommenterats i några fall. Bedömargruppen har under sitt arbete uppmärksammat följande punkter: Svårighet att bedöma självständiga arbeten inom professionsinriktade eller tvärvetenskapliga huvudområden kan leda till fler bristande måluppfyllelse. Bedömargruppen noterade tidigt i sitt arbete de potentiella problemen med att bedöma självständiga arbeten från huvudområden med mycket olika karaktär. I samband med inlämning av de självständiga arbetena begärdes därför en klassificering från institutionerna i fyra grupper. (Naturvetenskaplig inriktning, samhällsvetenskaplig inriktning, tvärvetenskaplig inriktning eller miljö- och hälsoskyddsinriktning.) Arbeten från utbildningar som betecknats som tvärvetenskapliga eller inriktade mot miljö- och hälsoskydd kan emellertid tänkas vara mer svårbedömda mot de mål som rör kunskap om områdets vetenskapliga grund och om metodkunskap. Inom miljövetenskap väljs ofta ämnet till det självständiga arbetet utifrån förslag från myndigheter och företag. Ämnena kan vara mycket smala och mera inriktade på myndigheternas frågeställningar än på tydligt vetenskapliga frågor. Sådana arbeten är svåra att värdera mot traditionella kriterier för vetenskapligt skrivande. Det bör dock noteras vad som sägs nedan om behovet av att i många fall bättre förankra sådana arbeten också i forskningsbaserad kunskap och litteratur. Svårigheten att bedöma tvärvetenskapliga arbeten är väl omvittnad i forskningen om bl.a. miljövetenskaplig utbildning. Dels är studenten normalt mera tränad i en av områdets vetenskapliga huvuddelar dels uppstår problem med vilka krav som ska ställas på kombinationer av vetenskapsområden, vilket också kommer att påverkas av bedömarens egna utgångspunkter och disciplinära bakgrund. De genomgångar av bedömningarna av självständiga arbeten som vi gjort vid arbetet med utlåtanden om de olika programmen tyder emellertid på att bedömarna gjort stora ansträngningar att ge de tvärvetenskapliga eller professionsinriktade arbetena en relevant bedömning. Genomströmning diskrepans mellan antagna och antal självständiga arbeten. Vissa utbildningar redovisar förhållandevis få självständiga arbeten i relation till det antal studerande man har på utbildningen. Detta reser dels frågor rörande utbildningens organisation dels rörande hur representativa för utbildningen som helhet de redovisade arbetena är. Den första frågan gäller således om undervisningens organisation medför att studerande inte kan slutföra arbetena inom fastställda tidsramar. Den andra är en något oroande fråga som bedömargruppen haft anledning att ställa i några fall: har en onormalt stor andel studerande underkänts, fått kompletteringar eller inte examinerats i tid inför utvärderingen. Underlaget för bedömning. Bedömargruppen noterar att det är otillfredsställande att studentintervjuer i flera fall inte kunnat genomföras eftersom studenter inte anmälts eller anmälda studenter inte dykt upp. Det faktum att studentintervjuerna dessutom bara indirekt av integritetsskäl kunnat användas är ytterligare en svaghet i systemet. När det gäller internationella utbildningar framstår det som otillfredsställande att alumnenkäter inte ens har kunnat sändas ut.

28 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (151) Bedömargruppen har inte gjort någon skillnad i vikten av självständiga arbeten i förhållande till programmets omfattning vid bedömningen av måluppfyllelserna. Man kunde ha låtit självständiga arbetet för kandidatexamen få något mindre betydelse än på magister- och masterprogrammen eftersom 15 hp självständigt arbete endast utgör knappt 10 % av en kandidatexamen. För flera av programmen har antalet av självständiga arbetena som valts ut till bedömningen varit så få att utvärderingsmetodikens tillförlitlighet upplevs osäker. Särskilt märks detta när vi ser graden av måluppfyllelse variera starkt mellan de olika självständiga arbetena. Variationen i måluppfyllelse per delmål/mål finns även för respektive självständigt arbete. Det kan nog med fog hävdas att validitetsproblemen blir större för så breda ämnen som de miljövetenskapliga jämfört med grundutbildning i traditionella discipliner. Bedömargruppen noterar att kvalitén i självvärderingarna har varit varierande från reflekterande och självkritiska till sådana som haft en karaktär av marknadsföring av utbildningen. Bedömargruppen finner det viktigt att framhålla att de självkritiska och reflekterande självvärderingarna eller intervjuerna inte i något fall har inneburit en nackdel för någon utbildning vid den samlade bedömningen av olika mål, tvärt om. Problemet med arbetsplatsförlagt självständigt arbete. Ett antal utbildningar skapar kontakt med professionen och yrkesverksamhet genom mer eller mindre tydligt arbetsplatsförlagt självständigt arbete. Fördelarna är uppenbara: studenterna får insikt i professionens arbete och får kontakter av värde för framtida anställning. Ett antal problem framgår emellertid av bedömningar av de självständiga arbetena, några av de reflekterande självvärderingarna och vissa intervjuer. För det första framgår av bedömningar av flera självständiga arbeten betydande brister när det gäller att problematisera den erfarenhet som studenterna gör under den arbetsplatsförlagda tiden, vilket t. ex. kan yttra sig som bristande källkritiskt förhållningssätt. För det andra visar flera av dessa arbeten påtagliga brister när det gäller förankring av resonemangen i vetenskaplig kunskap eller bedömningar när det gäller vetenskapliga aspekter. Bristerna väcker frågor om handledningen av studenterna och om den akademiska handledning som måste komplettera den arbetsplatsförlagda instruktionen är adekvat. Av vissa självvärderingar och intervjuer framkommer två oroväckande förhållanden. Det första är otillräckliga personalresurser och kompetens när det gäller kombinationen av insikt i praktiken och förmåga att tillföra den nödvändiga problematiserande hållningen och kunskapen. Det bör observeras att detta inte är en fråga om att på något enkelt sätt tillföra en allmän vetenskaplighet t.ex. i form av korrekt referenshantering eller sökning av vetenskapliga artiklar utan ett fundamentalt problem när det gäller att kombinera insikt i praktiken med forskningsbaserad kunskap om miljövetenskapligt arbete och den vidare kontexten för sådant arbete. För några utbildningar gäller att denna kompetens finns hos delar av den lärargrupp som svarar för utbildningen men att den stora mängden studenter innebär att också akademiska lärare utan denna kompetens tas in som handledare. Det andra som framstår som oroväckande är om institutioner ser arbetsplatsförlagd handledning som ett sätt att spara interna kostnader och eventuellt omfördela resurser till andra utbildningar.

29 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (151) Muntlig och skriftlig framställning. Variationerna i måluppfyllelse eller hur utbildningarna i självvärderingarna synes arbeta med muntlig och skriftlig framställning ger anledning till kommentar. Det är påfallande att ett antal av de självständiga arbetena har fått goda omdömen när det gäller skriftlig framställning även i fall där de uppvisar brister med avseende på t.ex. metod eller vetenskaplighet. Vissa utbildningar redovisar väl genomtänkta och tydliga kriterier för hur både muntlig och skriftlig framställning tränas och bedöms. I vissa fall finns dessutom genom kandidatutbildningar en tydlig progression när det gäller de krav som ställs och hur återkoppling till studenterna sker. Andra utbildningar kan ha anledning att se närmare på detta och öka tydlighet och progression eller sätten att förmedla återkoppling till studenterna. På internationella mastersutbildningar kan studenternas varierande kunskaper i engelska uppenbart skapa problem. Det reser frågor om det inom programmen eller vid universitet och högskolor generellt finns resurser för att hjälpa studenterna av den typ som finns vid vissa högskolor/utbildningar i form av kurser i English academic writing etc. Ett problem som utbildningarna i och för sig har gemensamt med en del vetenskapligt skrivande är hemmagjord engelsk terminologi för specifikt svenska termer inom planering och miljöförvaltning. Examination. När det gäller hur examinationen genomförs är variationen påtaglig. Vissa utbildningar redovisar en genomtänkt struktur med seminarier och opposition, tydlig återkoppling på såväl föredragning av den som examineras som opponenten, tydliga kriterier för bedömning av måluppfyllelse som kommuniceras till studenterna etc. Vid andra utbildningar framstår examinationen som mindre tydlig och genomsiktig: studenterna lämnar in sina examinationsuppgifter och får i princip ingen annan återkoppling än ett meddelande om resultatet. I någon grad framstår detta som en funktion av dels studentgruppens storlek dels på hur examinationen schemaläggs, vilka krav på exakta inlämningstider som ställs osv. I några fall kan bedömargruppen konstatera att den lärargrupp som varit inblandad i examinationen av de självständiga arbetena varit begränsad. Detta kan på sikt leda till problem avseende kvalitet och vetenskaplig fördjupning, speciellt på magister- och masternivå. Kunskap om metoder och kritisk diskussion av resultat. Bedömargruppen noterar att mål rörande metodkunskap har varit svåra att på ett rimligt och rättvisande sätt utvärdera, kanske särskilt på kandidatnivå. Kraven på metodkunskap och överblick över huvudområdets metoder framstår som ett mål som i hög grad hänför sig till traditionella discipliner och som är svårt att tillämpa på ett tvärvetenskapligt område som miljövetenskap och kanske i ännu högre grad på en professionsutbildning som miljö- och hälsoskyddsutbildningarna. De delmål som gruppen haft att arbeta med är på kandidatnivå formulerat som kunskap om tillämpliga metoder inom området och på magisternivå som fördjupad metodkunskap inom området. Frågan uppstår då om hur ett arbete som på ett tillfredsställande sätt redogör för den i arbetet använda metodiken men inte diskuterar andra tänkbara metoder ska bedömas.

30 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (151) Det kan emellertid konstateras att brister inte sällan föreligger när det gäller kritiskt förhållningssätt till vald metodik och diskussion av de resultat man erhållit. Diskussions/konklusionsavsnitten är inte sällan enkla summeringar av arbetets uppläggning och resultat snarare än kritisk diskussion och slutsatser. Särskilt kan detta vara fallet på kandidatnivån där det dock är påtagligt att skillnaderna kan vara stora mellan olika arbeten. Omfattningen av de självständiga arbetena varierar på magisternivå mellan 15 och 30 hp samt inom masternivå mellan 30 och 60 hp. Det är i båda fallen en skillnad på dubbla tiden vilket bör avspeglas i innehållet. Eftersom självständiga arbetena är avidentifierade har bedömargruppen ingen kännedom om självständiga arbetet är skrivet av en eller flera studenter och ej heller omfattningen i poäng. Vid vår bedömning av måluppfyllelse har detta känts problematiskt. Man kan finna anledning att reflektera över balansen mellan den tvärvetenskapliga bredd inom miljövetenskap som kurserna ska bibringa studenten och den ämnesmässiga fördjupning som ett omfattande arbete innebär. Dessutom kan det finnas anledning att reflektera över de logistiska skillnaderna: en utbildning där ett stort antal studenter under relativt kort tid ska fullgöra ett självständigt arbete kan ställa betydligt större krav på handledningsresurser. Handledning av studenter förutsätter både att tid finns avsatt och att det rent arbetstidsmässigt är realistiskt att handleda. Inom ramen för 15 hp är förutsättningarna för en kvalificerad handledning sannolikt begränsade. Vi kan notera att självständiga arbeten av större omfattning och där studenterna blir nära anknutna till en forskargrupp förefaller uppnå god måluppfyllelse. Materialet är för litet för säkra slutsatser bl.a. med hänsyn till att skillnader också kan föreligga beträffande studenternas förutsättningar men understryker problemet med att utfallet av bedömningarna är starkt beroende av de enskilda arbetena, möjligen på bekostnad av kvaliteter t.ex. med avseende på miljövetenskaplig bredd. Ytterligare en fråga som kan resas beträffande bedömningen i förhållande till arbetenas omfattning är när ett arbete utförts av flera studenter i samarbete. Vi har på grund av anonymiseringen av arbetena inte underlag för att avgöra om detta påverkat bedömningen i någon riktning men det är inte orimligt att tänka sig att arbeten med flera författare kan ha ett större material och därmed framstå som mera gedigna. Arbetsmarknadsperspektiv: Lärosätena verkar i stort vara nöjda med arbetsmarknadskontakterna, men studentintervjuerna ger en mer blandad bild. Relativt snabbt efter en del av de undersökta utbildningarna och då främst inom miljö- och hälsoskydd finns det ganska stora möjligheter att få anställning och den arbetsförlagda delen av utbildningen är nog en bidragande anledning till detta eftersom studenterna får en relevant kontakt med arbetslivet samtidigt som denna typ av utbildning har en utpräglad professionsinriktning. Lärosätena och arbetsmarknaden skulle kunna samverka ytterligare för att förbereda studenterna inför arbetslivet och genom det öka studenternas anställningsbarhet. Exempelvis genom att i större utsträckning träna studenterna i muntlig kommunikation och problematiserande av exempelvis miljöärenden. Det är emellertid som påpekades ovan väsentligt att ansvaret för utbildningen därvid inte i alltför hög grad läggs över på arbetsplatsförlagd handledning.

31 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (151) Det bör övervägas om inte en professionsinriktad utbildning som miljö- och hälsoskyddsutbildningen borde ha en professionsexamen dvs. särskilda examensmål i stället för som nu en generell examen. Ovanstående text är författad av ordförande och vice ordförande på basis av diskussionerna i bedömargruppen. För bedömargruppen Anders Nordström Ordförande

32 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (151) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Blekinge tekniska högskola Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Strategiskt ledarskap för hållbarhet - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: I urvalet av de självständiga arbetena visar flera på en svag förankring i aktuell forskning kring implementering av hållbar utveckling. Det finns brister både i fråga om bredd och djup. För ett antal arbeten bedöms det vetenskapliga referensmaterialet som relativt snävt och en teoretisk fördjupning saknas. Självvärderingen ger en bild av ett program som är både teoretiskt och normativt starkt orienterat kring specifika miljövetenskapliga perspektiv, men förankringen av dessa specifika perspektiv i gängse forskning på området framstår som bristfällig. Detsamma gäller argumentationen för de teoretiska och normativa val som görs. Självvärderingen redovisar också ett synnerligen omfattande ämnesinnehåll som skulle kunna ligga till grund för en sådan reflektion, men som svårligen går att förena med djup inom tidsramen. Detta exemplifieras bland annat genom de många och till stor del ytliga lärandemål som ska uppnås inom kurserna. Intervjuerna bekräftade bilden att bred kunskap tillgodogörs på bekostnad av djup, och att de normativa utgångspunkterna inte tillräckligt vägs upp av en kritisk och reflexiv fördjupning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: I urvalet av de självständiga arbetena visar majoriteten på brister i studenternas fördjupade metodkunskap. Metodbeskrivningarna och metoddiskussionerna är inte tillfredsställande. Arbetena visar på brister både i användandet av och kritisk reflektion kring samhällsvetenskapliga metoder, i synnerhet enkät- och intervjumetodik. Dessutom visar arbetena på svagheter när det gäller gängse, grundläggande forskningsdesign i uppläggning av en studie. Självvärderingen visar att studenterna endast i liten omfattning får tillfälle att utveckla och fördjupa sina kunskaper i metodfärdigheter. Intervjuerna förstärkte intrycket av att metodfrågorna i huvudsak överlåts till studenterna att hantera under eget ansvar med utgångspunkt i tidigare förvärvade förkunskaper. Här framgick också att antagningsförfarandet inte rymmer kontrollmoment för säkerställande av att studenterna har med sig nödvändiga metodfärdigheter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande.

33 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (151) Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Motivering: I urvalet av de självständiga arbetena visar flertalet arbeten på en tillfredsställande och i ett par fall mycket god förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Men flera arbeten visar på svagheter i studenternas förmåga att analysera och bedöma områdets komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Referensramarna är i dessa fall utan motivering begränsade till litteraturen om Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) trots att både syfte och frågeställningar i flera arbeten aktualiserar annan forskning. Detta leder till att frågornas komplexitet ibland förbises. Ett antal arbeten visar dessutom på brister i förmågan att integrera kunskap. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna utvecklar en tillfredsställande förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Man lyfter fram flera moment i utbildningen där detta tränas, såsom träning i kritisk reflektion, bedömning av individuellt framträdande och förståelse, genomförande av strategiska planeringsprocesser och de fallstudiebaserade examensarbetena. Intervjuerna förstärkte bilden av att studenterna grundligt tränas i kritisk reflektion. Utbildningen rymmer en hel del färdighetsträning i analys och hantering av komplexitet, samtidigt som ett antal arbeten inte lever upp till kraven för hög måluppfyllelse. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: I urvalet av de självständiga arbetena visar flertalet att studenterna når hög måluppfyllelse i förmågan att skriftligt klart redogöra för slutsatser, kunskap och argument i dialog med olika grupper. Merparten av arbetena är välskrivna och väldisponerade medan några uppvisar exempel på otydlig argumentation, omotiverade avgränsningar, vaga slutsatser och brister i stringens. I självvärderingen visar lärosätet att den muntlig framställning examineras vid i stort sett varje kurs och att det förekommer många skriftliga uppgifter. Enligt självvärderingen får studenterna regelbunden återkoppling på både de skriftliga och muntliga presentationerna. Intervjuerna förstärkte intrycket av att hög måluppfyllelse nås vad gäller den muntliga framställningsförmågan. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

34 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11 (151) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse även om det finns påtagliga svagheter i studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I några av arbetena saknas tillräckligt utvecklad teoriram, och likaså anknytning till aktuell forskning på området. Vissa arbeten är också påtagligt normativa men utan den reflexivitet kring detta som är påkallad, och i vissa arbeten är begreppsdefinitionerna oklara eller otillräckliga. Men några av arbetena visar på en god förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar. Studenternas förmåga att göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter kunde endast bedömas utifrån hälften av de självständiga arbetena. I de arbeten där detta gick att bedöma nådde studenterna hög måluppfyllelse med något undantag. I några arbeten uppvisas brister när det gäller etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Dessa brister gäller gängse hantering av intervjuer och adekvat kritisk distans till applicerade teorier och analysverktyg. Självvärderingen gör troligt att förmågan att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter tränas i tillräcklig omfattning. Däremot framgår inte att denna träning också gäller de vetenskapliga aspekterna och de etiska aspekterna på forsknings- och utvecklingsarbete. Vid intervjuerna framkom att etiska aspekter behandlas återkommande, och det förstärker bilden av att förmågan att göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska aspekter ges hög prioritet. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.

35 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12 (151) Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. I majoriteten av arbetena använder studenterna terminologin på ett adekvat sätt. När det gäller studenternas kunskap om tillämpliga metoder visar däremot urvalet av arbeten på bristande måluppfyllelse. I merparten av arbetena saknas tillräckliga redogörelser för valda metoder, liksom motiveringar av metodval och diskussioner om metodernas eventuella begränsningar. Urvalet visar även på brister när det gäller fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. I majoriteten av de självständiga arbetena saknas förankring i ett vetenskapligt sammanhang och litteraturanknytningen är svag. I självvärderingen visar lärosätet en god ambition att ge studenterna förutsättningar att nå hög måluppfyllelse avseende kunskaper om områdets vetenskapliga grund genom en kombination av en bred orientering (år ett) med ett antal, delvis valbara, fördjupningskurser år två och tre. Däremot är det svårt att utläsa om studenterna får en tillräckligt sammanhållen träning i vetenskaplig metodik och forskningsdesign, dvs. planering och uppläggning av studier och undersökningar. Självvärderingen visar också på en stor flexibilitet i studenternas val av kurser. Därutöver framstår samordningen av utbildningens många moment och medverkande miljöer som något bristfällig. Detsamma gäller uppföljningen av individuella studentprestationer och säkerställandet av den vetenskapliga progressionen. Detta indikerar sammantaget att man inte kan garantera studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen. Vid intervjuerna förstärktes bilden av att samordningen av utbildningens olika moment och uppföljningen av studenternas progression inom ämnet inte är optimal. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna brister i måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. I en majoritet av arbetena är den vetenskapliga grunden otillfredsställande vilket tar sig uttryck i alltför översiktliga eller oprecisa problemformuleringar och okritisk hantering av källor. Även när det gäller förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer finns brister i de flesta arbeten. Detta gäller förmågan att kritiskt diskutera både metodval och studiens resultat. Självvärderingen beskriver ett antal moment där studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information tränas, men här framgår inte att studenterna får den återkoppling

36 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13 (151) som krävs för att utvecklas på detta område. Detsamma gäller deras förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, vilket innebär att självvärderingen bekräftar bilden av bristande måluppfyllelse. Vid intervjuerna framkom att studenterna har ett förhållandevis stort eget ansvar för kontinuitet och sammanhang i studierna och att den individuella uppföljningen i flera skeden är otydlig, vilket torde försvåra för studenterna att nå målet. Lärarna är många och ansvarsfördelningen inte helt tydlig, vilket kan påverka studenternas förutsättningar att nå målet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse för skriftlig förmåga. Arbetena är som regel välskrivna och kan läsas även av den som inte har studerat ämnet på högskolan. Men i några av arbetena är den skriftliga framställningen otillfredsställande, i ett par fall i fråga om struktur och disposition och i ett par fall i fråga om argumentation och diskussion. I självvärderingen beskrivs att antal moment där studenterna övas i muntlig framställning. Muntliga presentationer görs i stort sett i samtliga kurser och den muntliga presentationen betygssätts på examenskursen.. Självvärderingen indikerar även hög måluppfyllelse för studentens förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Förutom ett antal moment i de valbara kurserna tränas detta inom praktik och genom täta och väl förberedda studiebesök. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Merparten av arbetena saknar en vetenskaplig förankring, liksom diskussion och bedömning av vetenskapliga aspekter. Måluppfyllelsen bedöms som hög avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter. I några arbeten går detta dock inte att bedöma och i några andra saknas det som krävs, eller så ligger måluppfyllelsen på gränsen mellan hög och bristande. De etiska aspekterna är relevanta i för få studier för att det ska gå att bedöma dem på grundval av de individuella arbetena. I självvärderingen har lärosätet gjort troligt att studenterna tränas i förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Här framhålls en metodkurs där studenterna tränar förmågan att göra bedömningar med hänvisning till relevanta vetenskapliga aspekter, men man klargör samtidigt att denna kurs framför allt behandlar statistiska metoder. Intrycket är att den vetenskapliga färdighetsträningen inte systematiskt byggs upp genom progression i utbildningen. Däremot verkar det finnas tämligen många inslag i utbildningen som tränar förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter,

37 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 14 (151) vilket dock inte återspeglas i de självständiga arbetena. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.

38 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 15 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende brett kunnande inom området. Studenterna använder en adekvat och väl använd terminologi. Urvalet visar också genomgående fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, och i några arbeten indikeras en särskilt god förtrogenhet med forskningsområdet. Även när det gäller fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bedöms måluppfyllelsen vara hög men i några av arbetena är kopplingen svag eller obefintlig. Masterutbildningen omfattar fyra olika inriktningar och därmed också olika studiegångar och förutsättningar. I självvärderingen gör lärosätet troligt att man vill skapa en god forskningsanknytning och här utnyttjas bland annat ett nätverk av miljöforskare som utvecklats i anslutning till Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Programmet Atmospheric science bygger på ett samarbete med forskarskolan Atmosphere and Environment. Kursutbudet för masterutbildningen är omfattande och ger en bild av både bredd och djup. Lärosätet gör troligt att en hög måluppfyllelse säkras avseende brett kunnande inom området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vid intervjuerna framkom att de olika programmen skiljer sig åt när det gäller kontinuitet och sammanhållning. Ekotoxikologiprogrammet framhölls som särskilt väl fungerande härvidlag. Intervjuerna indikerade också att flexibiliteten för studenterna är stor, och att de själva får ta stort ansvar för sina studier. Det samlade intrycket är likväl att måluppfyllelsen är hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Några av arbetena visar på en särskilt god metodkunskap, metoderna är ingående och väl presenterade i dessa. Några av arbetena visar på en särskilt god metodförtrogenhet med ingående och väl presenterade metoder. Men några arbeten visar på svagheter i metodkunskap bland annat i design och genomförande av enkätstudie, tillämpning av statistiska metoder eller presentation av statistiska resultat. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap. Samtliga inriktningar har flera och grundliga moment med metodträning, exempelvis avancerade laborationer, kurser i kemiska och andra mätmetoder, spridningsmetodik, provtagningsmetodik och riskanalysmetodik. Intervjuerna bekräftar bedömningen.

39 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 16 (151) Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att integrera kunskap. De flesta arbeten visar på en god förmåga att systematiskt integrera resultat och slutsatser med vetenskaplig litteratur. Måluppfyllelsen är hög avseende förmågan att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, liksom för förmågan att göra det även med begränsad information. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får förutsättningar att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Särskilt inriktningarna mot atmosfärskemi och ekotoxikologi behandlar synnerligen komplexa sammanhang. Även i de två andra inriktningarna får de sådan träning, framför allt genom ett antal större projekt. Vid intervjuerna framkom att en kurs i vetenskapsteori bidrar till att träna studenternas kritiska förmåga. I övrigt bekräftar intervjuerna bedömningen. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga uttrycka sig skriftligt. De flesta arbeten har en tydlig struktur, god disposition och ett tydligt och tillgängligt språk som kan ge texten läsare även utanför akademin. Men i enstaka arbeten är framställningen svagare med dåligt underbyggda slutsatser. Dessa arbeten är mer utformade som rapporter än som vetenskapliga texter. Lärosätet skriver i självvärderingen att studenterna får träna sin muntliga förmåga genom muntliga moment i examinationen i de flesta kurser, vilket kan ge förutsättningar för hög måluppfyllelse. Självvärderingen visar också på möjligheter till hög måluppfyllelse avseende studentens förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper bland annat genom studiebesök, praktik och samarbeten med företag och myndigheter. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga

40 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 17 (151) aspekter. Men en del av arbetena påvisar betydande svagheter. Dessa arbeten saknar vetenskaplig anknytning eller innehåller svag diskussion. I de fall samhälleliga aspekter är relevanta behandlas de tillfredsställande och detsamma gäller etiska aspekter. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att träna medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete under utbildningen. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

41 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 18 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap med inriktning mot humanekologi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög till mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, genom anknytningen till relevant litteratur och förmågan att sätta in arbetet i ett vetenskapligt sammanhang. Ett par arbeten visar dock på svagheter, exempelvis i förmågan att precisera, beskriva och motivera metoden, att fördjupa någon del av huvudområdet och i orienteringen om aktuella forskningsfrågor. Lärosätets självvärdering visar upp en väl genomtänkt programstruktur där studenterna samläser med studenter från fyra andra inriktningar. Under termin fem kan studenterna välja mellan fördjupande metodkurser och breddningskurser, vilket skulle kunna förklara den stora spridningen i vetenskaplig kvalitet i de självständiga arbetena. Metodutbildningen är främst inriktad mot statistik. Andra metoder har inte en tydlig plats i programmet, vilket kan påverka studenternas förutsättningar att nå målet avseende kunskap om tillämpliga metoder inom området. Detta skulle sammantaget kunna innebära att vissa studenter inte får den metodträning som krävs. Vid intervjuerna bekräftades bedömningen av en i huvudsak väl fungerande utbildning. Trots svagheter bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att drygt hälften av studenterna uppnår hög till mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, men också att det finns en del brister finns härvidlag. Bristerna visas genom otydliga och olyckligt formulerade problemställningar i några av arbetena. Ett par arbeten visar inte på den förmåga till kritisk analys och slutledning som förväntas. I dessa arbeten finns också problem med den vetenskapliga stringensen. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problem ställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Denna förmåga tränas återkommande i olika inslag i kurser under samtliga terminer. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög.

42 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19 (151) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att uttrycka sig skriftligt. I de flesta arbetena är framställningarna väl strukturerade, med tydliga problemställningar och diskussioner. Arbetena är också presenterade på ett sätt som bör göra dem lättillgängliga för grupper utanför den akademiska miljön. Men i några av arbetena är argumentationen otydlig och framställning ostrukturerad. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende muntlig förmåga eftersom de får träna muntlig presentation i olika former vid flera tillfällen. Exempel på detta är seminarier och grupparbetspresentationer samt opposition på andras arbeten. Förmågan till dialog med andra grupper utvecklas genom praktik, utlandsstudier samt i kontakten med studenter från andra utbildningar. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Med undantag för ett par av arbetena finns tillfredsställande förankring i vetenskaplig litteratur och kritiska reflektioner kring teori, metod och resultat. Detsamma gäller bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter liksom i de enstaka fall då etiska aspekter är relevanta. I enstaka arbeten är dock den vetenskapliga förankringen svag, och detsamma gäller dessa studiers uppläggning, analys och resultatredovisning. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse i förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Samhällsvetenskapliga perspektiv genomsyrar de flesta kurser och man gör etiska bedömningar i flera kursmoment. Träningen och examinationen av vetenskapliga aspekter förefaller dock vara begränsad främst till en metodkurs år ett och uppsatsskrivandet år tre. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

43 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 20 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög till mycket hög måluppfyllelse i kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Arbetena visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse i kunskap om tillämpliga metoder och fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet. Några arbeten visar på både tvärvetenskaplig bredd och djup inom den miljöekonomiska specialiseringen. Lärosätet beskriver i självvärderingen en väl genomtänkt programstruktur där studenterna samläser med studenter från fyra andra inriktningar. Strukturen ger studenterna både bred miljövetenskaplig orientering och ämnesmässig fördjupning inom profilämnet miljöekonomi. Studenterna kan senare i utbildningen välja mellan fördjupande metodkurser och breddningskurser. Detta skulle sammantaget kunna innebära att vissa studenter inte får den metodträning som krävs, men urvalet av självständiga arbeten visar att denna inriktning av programmet ger en adekvat metodträning. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög till mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Måluppfyllelsen är hög eller mycket hög avseende förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Inget arbete har visat på brister för något delmål. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse i förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Denna förmåga tränas återkommande i olika inslag i kurser under samtliga terminer. Ett viktigt inslag här är samarbeten med bibliotek, vilket kan förklara den goda referenshanteringen i arbetena. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

44 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 21 (151) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att uttrycka sig i skrift. Flera arbeten håller en påtagligt hög standard avseende struktur och överblick och ett antal bedömer vi kan få läsare även utanför akademin. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende muntliga förmåga. Muntlig presentation i olika former förekommer vid flera tillfällen under utbildningen. Ett flertal kurser innehåller examinationsmoment såsom presentationer, debatter och oppositioner, och här finns också inslag som ställer krav på att studenterna ska göra sina skriftliga och muntliga presentationer med en särskild målgrupp i åtanke. Exponeringen för studenter med olika ämnesmässig inriktning inte minst under första året bidrar till träningen i dialog med olika grupper. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög och i hälften av arbetena mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Teoretiskt når arbetena hög måluppfyllelse och i hälften av fallen mycket hög. Bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter genomförs på ett bra sätt. I något fall har också etiska bedömningar gjorts som visat på mycket hög måluppfyllelse. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Samhällsvetenskapliga perspektiv genomsyrar de flesta kurser, vilket bidrar till studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter. Etiska bedömningar görs i flera kursmoment och träningen och examinationen av vetenskapliga aspekter förefaller adekvat. Intervjuerna och självvärderingen stöder bedömningen att måluppfyllelsen är mycket hög. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

45 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 22 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap med inriktning mot miljöplanering - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Med enstaka undantag håller arbetena en hög standard i terminologi- och begreppshantering. Arbetena visar också med något undantag på hög måluppfyllelse avseende kunskap om metod, och de innehåller kritisk diskussion av metodval och metodtillämpningar. De flesta arbeten visar på en hög måluppfyllelse för fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet, genom en bra förankring i forskningsläget och bra ämneskännedom. Självvärderingen vittnar om en väl genomtänkt programstruktur där studenterna samläser med studenter från fyra andra inriktningar. Metodkurserna är främst inriktade mot statistik och ekonometri, vilket skulle kunna innebära att vissa studenter inte får den metodträning som krävs. Men urvalet av självständiga arbeten visar på att denna farhåga inte besannas inom denna inriktning av programmet. Bredden inom huvudområdet säkerställs framför allt första året, då samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv förenas. Fördjupning sker främst genom uppsatsarbetet, men även genom ett antal ämnesorienterade ämnen år två och tre samt valbara kurser år tre. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Men några arbeten visar på svagheter för exempelvis design av studien, vetenskaplig förankring och åtskillnad mellan vetenskapliga slutledningar och politiska åsikter. Men sammantaget visar urvalet väl fungerande analyser. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. De får träna denna förmåga i kurser under samtliga terminer. Som särskilt viktigt i detta sammanhang nämns projektarbeten, uppsatsarbeten och uppsatskurs. Ytterligare ett viktigt inslag här är samarbeten med bibliotek som ger studenterna ytterligare förutsättningar att nå hög måluppfyllelse. Intervjuerna bekräftar bilden.

46 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 23 (151) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög och i hälften av fallen mycket hög måluppfyllelse i förmågan att uttrycka sig skriftligt. Framställningarna har som regel en tydlig struktur med bra språk och väl underbyggda slutsatser, det gör dem möjliga att läsa även för personer utan specialkunskaper. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende muntlig förmåga. De flesta kurser innehåller examinationsmoment som presentationer, debatter och oppositioner. Här finns också inslag där studenterna ska anpassa sina skriftliga och muntliga presentationer till en särskild målgrupp. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, även om något enstaka arbete innehåller vissa svagheter. Även bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter genomförs på ett bra sätt och så sker även i de enstaka fall då etiska aspekter är relevanta. Självvärderingen visar att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Samhällsvetenskapliga perspektiv genomsyrar de flesta kurser, vilket bidrar till studenternas måluppfyllelse för samhälleliga aspekter. Bedömningar med avseende på etiska perspektiv görs i flera kursmoment. Träningen och examinationen av vetenskapliga aspekter förefaller dock vara begränsad främst till en metodkurs år ett och uppsatsskrivandet år tre. Intervjuerna bekräftar bilden. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

47 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 24 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i sin kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Arbetena visar på hög och i några fall mycket hög måluppfyllelse i kunskap om tillämpliga metoder och fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet. Ett antal arbeten håller mycket hög nivå avseende vetenskaplig bredd och djup inom den miljöpolitiska specialiseringen. Inget arbete visar på bristande måluppfyllelse för något delmål. Lärosätet beskriver i självvärderingen en väl genomtänkt programstruktur där studenterna samläser med studenter från fyra andra inriktningar. Strukturen ger studenterna bred miljövetenskaplig orientering och ämnesmässig fördjupning inom profilämnet miljöpolitik. De kan senare i utbildningen välja mellan fördjupande metodkurser och breddningskurser. Detta skulle kunna innebära att vissa studenter inte får den metodträning som krävs, men urvalet av självständiga arbeten visar att denna inriktning av programmet ger en adekvat metodträning. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög och i hälften av fallen mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Måluppfyllelsen är hög eller mycket hög avseende förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Av I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse i förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problem ställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Denna förmåga tränas ofta i kurser under samtliga terminer. Ett viktigt inslag här är samarbeten med berörda bibliotek som kan förklara den goda referenshanteringen i de självständiga arbetena. Intervjuerna bekräftar bilden. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

48 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 25 (151) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att uttrycka sig skriftligt. Flera arbeten är välstrukturerade, och vissa arbeten Några arbeten är påtagligt välstrukturerade, och vissa arbeten kan finna läsare även utanför högskolan. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende muntlig förmåga. Många kurser innehåller muntliga examinationsmoment såsom presentationer, debatter och oppositioner. Exponeringen för studenter med olika ämnesmässig inriktning ger studenterna träning i att diskutera information, problem och lösningar ur olika perspektiv och med olika grupper. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög och i hälften av fallen mycket hög måluppfyllelse i förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Teoretiskt håller de självständiga arbetena hög standard och i hälften av fallen mycket hög, studenterna har en god förmåga att hantera teorier. Bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter genomförs på ett bra sätt. I flera fall har också etiska bedömningar gjorts och visat på hög och i ett fall mycket hög måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse för förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Samhällsvetenskapliga perspektiv genomsyrar de flesta kurser, och studenterna får göra etiska bedömningar i flera kursmoment. Träningen och examinationen av vetenskapliga aspekter förefaller adekvat. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Utbildningen håller en jämn och hög kvalitet som utmärks av att inget av de självständiga arbetena har bedömts vara bristande för något delmål.

49 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 26 (151) Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Arbetena visar på en hög standard för bruket av adekvat terminologi, litteraturförankringen är bra och teorin används väl. Med något undantag visar urvalet på hög måluppfyllelse avseende metodkunskaper och studierna är bra upplagda. Urvalet visar också på en mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet, men främst genom en empirisk, sakfrågeorienterad fördjupning snarare än en teoretisk. Lärosäter beskriver i självvärderingen en väl genomtänkt programstruktur där studenterna samläser med studenter från fyra andra inriktningar. Under termin fem kan studenterna välja mellan fördjupande metodkurser och breddningskurser. Metodkurserna är främst inriktade mot statistik och ekonometri, och det skulle kunna innebära att vissa studenter inte får den metodträning som krävs. Men urvalet av självständiga arbeten tyder inte på att det är så inom denna inriktning av programmet. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse för förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Med något undantag är måluppfyllelsen god också avseende förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Sammantaget visar urvalet på väl fungerande analyser med enstaka svagheter i fråga om problemformuleringar och kritisk diskussion. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Denna förmåga tränas under samtliga terminer och man nämner tre kurser som särskilt viktiga: Environmental management, Tillämpad miljörätt och Environmental management uppsatskurs. Här gör man djupdykningar i ett kritiskt förhållningssätt till information och informationssökning. Ytterligare ett viktigt inslag är samarbeten med bibliotek, vilket ger studenterna ytterligare förutsättningar att nå hög måluppfyllelse.

50 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 27 (151) Intervjuerna bekräftar bilden. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att uttrycka sig skriftligt. Med något enstaka undantag är framställningarna väldisponerade och stringenta, med god läsbarhet även utanför akademin. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende muntlig förmåga. Många kurser innehåller muntliga examinationsmoment som presentationer, debatter och oppositioner, och det finns också inslag när studenterna ska anpassa sina presentationer, såväl skriftliga som muntliga, till en särskild målgrupp. Intervjuerna bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Den teoretiska genomgången i arbetena är väl genomförd med god återkoppling till använda teorier, och frågorna sätts in i relevanta sammanhang. Även bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter genomförs på ett bra sätt och så sker även i de enstaka fall då etiska aspekter är relevanta. Av självvärderingen framgår att studenterna ges möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Samhälleliga perspektiv genomsyrar de flesta kurser, och studenterna etiska bedömningar ingår i flera kursmoment. Träningen och examinationen av studenternas förmåga att göra vetenskapliga bedömningar förefaller dock vara begränsad främst till en metodkurs under första året och uppsatsskrivandet. Intervjuerna bekräftar bilden. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

51 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 28 (151)

52 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 29 (151) Högskolan i Halmstad Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Miljö- och hälsoskydd - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om områdets vetenskapliga grund, man använder terminologi och referenser på ett korrekt sätt. De självständiga arbetena visar också att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse avseende metodkunskap, studenterna har använt metoder lämpade för uppgiften och presenterat dem på ett ändamålsenligt sätt. Men några självständiga arbeten visar på brister i metodkunskap. De saknar metoddiskussion och vetenskapliga referenser till den metod man valt eller uppvisar brister i dessa avseenden. Urvalet av de självständiga arbetena visar vidare att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse avseende fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet. Valet av tema visar på en fördjupad kunskap. Temat diskuteras och sätts in i ett bredare sammanhang. Avseende orientering om aktuella forskningsfrågor visar urvalet av de självständiga arbetena att hälften av studenterna når hög måluppfyllelse men flera arbeten brister också i detta avseende. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende kunskaper inom området. Utbildningen innehåller kurser som täcker ett brett akademiskt fält som kan ge studenterna en bred vetenskaplig grund. Utbildningens fokus på yrkesrollen som miljöinspektör leder dock till att metodutbildningen handlar om tillsyn och lagtillämpning. I obligatoriska kurser tränas och examineras studenterna individuellt bland annat i problemlösningar, statistiska metoder samt fält- och laborationsmetoder vilket gör det troligt att studenterna når hög måluppfyllelse avseende tillämpliga metoder. Vid intervjuerna framkom att ytterligare metodutbildning numera ingår i utbildningen. Av självvärderingen framgår också att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse för orientering om aktuella forskningsfrågor bland annat genom att det i lärarkåren finns aktiva forskare som belyser sådana frågor i sin undervisning. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse för förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, datainsamlingen och analysen är relevant. Några av arbetena visar på bristande förmåga avseende förmåga att samla in data och analysera dessa. Urvalet av de självständiga arbetena visar att drygt hälften av studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Förmågan att kritiskt behandla insamlat

53 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 30 (151) material är i dessa fall god. Dock visar knappt hälften av arbetena på brister vad gäller kritiskt förhållningssätt eftersom kritisk diskussion saknas eller är undermålig. Av självvärderingen framgår att studenterna ges möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka information. Detta tränas under hela utbildningen och examineras individuellt. Självvärderingen gör det också troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt diskutera frågeställningar och situationer bland annat genom att studenterna tränas i myndighetsutövning och användning av rättsregler. Intervjuerna styrker bedömningen. Trots vissa brister bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att uttrycka sig skriftligt. Arbetena är välstrukturerade, välskrivna och har stringenta slutdiskussioner. I självvärderingen gör lärosätet det troligt att studenterna ges möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse genom skriftliga redovisningar i projektarbeten som examineras individuellt på de flesta av kurserna. Genomgående under utbildningen tränas studenterna i muntlig presentationsteknik med hjälp av en språklärare. Detta görs från den inledande kursen till presentation av det självständiga arbetet. Utbildningen innehåller många inslag med lärare från myndigheter och externa verksamheter vilket ger studenterna träning att muntligt diskutera även med grupper utanför akademin. Studenterna utför även presentationer på företag. Intervjuerna styrker bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: I urvalet av de självständiga arbetena visar knappt hälften av arbetena på bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Dessa arbeten behandlar i flera fall ämnen som saknar faktagranskad vetenskaplig litteratur, vilket gör det svårt att bedöma studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter. Övriga arbeten visar på hög måluppfyllelse. I dessa gör studenterna bedömningar baserade på lagstiftning och myndighetsmaterial samt tillämpar detta på ett korrekt och rättssäkert sätt. Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter. Arbetena gav inte underlag för att bedöma studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter. I självvärderingen gör lärosätet det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Detta examineras i flera kurser men det återspeglas inte i de självständiga arbetena. I självvärderingen presenteras den starka samhällskopplingen tydligt. Detta genomsyrar sedan hela utbildningen. Utbildningen är

54 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 31 (151) professionsinriktad mot miljöinspektörsarbete på myndigheter, och genom de beskrivna examinationsformerna gör lärosätet det troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter. I självvärderingen görs det också troligt att studenterna når en hög måluppfyllelse för de etiska aspekterna bland annat genom att rättspraxis och likabehandling vid myndighetsutövning, vetenskaplig hederlighet och plagiatkunskap behandlas. Trots ambitionerna med utbildningen och den starka samhällskopplingen går det inte att bortse från de brister som framkom i studenternas självständiga arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målet - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.

55 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 32 (151) Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Miljövetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap om områdets vetenskapliga grund. De använder korrekt terminologi och refererar på ett tillfredställande sätt. Avseende metodkunskap uppnår majoriteten av studenterna hög måluppfyllelse, och några även mycket hög måluppfyllelse. De använder lämpliga metoder för arbetet och presenterar dem på ett ändamålsenligt sätt men några arbeten visar på brister i användning och presentation av metod. Majoriteten av arbetena visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet. Temata i arbetena visar på en fördjupad kunskap. Studenterna sätter in och diskuterar temat i ett bredare sammanhang. De flesta studenterna uppnår också hög till mycket hög måluppfyllelse avseende orientering om aktuella forskningsfrågor. Några arbeten i urvalet visar dock på brister i orientering om aktuella forskningsfrågor. I lärosätets självvärdering visas att studenterna får en gedigen vetenskaplig grund avseende miljövetenskap som ett naturvetenskapligt ämne. Studenterna får i huvudsak lära sig att tillämpa naturvetenskapligt inriktade metoder. I miljöskyddsteknikkursen får studenterna möjlighet till fördjupade kunskaper inom huvudområdet. Kursen Miljömedicin ger en orientering om aktuella forskningsfrågor som berör huvudområdet. Intervjuerna visade på en mycket stor bredd i utbildningen, och bekräftar bedömningen. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att majoriteten av studenterna når mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Det visar sig bland annat genom att de samlat in data på ett adekvat sätt och gjort relevanta analyser. Några arbeten visar dock på brister i det avseendet. De självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Det visar sig bland annat genom att studenterna behandlar sina frågor, material och problem med ett kritiskt förhållningssätt. Av självvärderingen framgår att studenterna redan under utbildningens första kurs tränas i att samla, värdera och kritiskt tolka information. Studenterna tränas sedan i detta i de flesta kurserna i utbildningen. Bland annat tränas experimentell förmåga att utvärdera resultat från laboratorieförsök eller fältstudier. Individuell examination stärker antagandet att studenterna uppnår hög

56 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 33 (151) måluppfyllelse i detta avseende. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög till mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att uttrycka sig skriftligt. De självständiga arbetena är i de flesta fall välskrivna, välstrukturerade och med adekvat slutdiskussion. Ett par arbeten visar dock brister i detta avseende. Av självvärderingen framgår att studenterna ges möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Redan under utbildningens första kurs tränas studenterna i muntlig presentationsteknik med stöd aven språklärare och muntlig framställning tränas sedan kontinuerligt fram till presentationen av det självständiga arbetet i slutet av utbildningen. Utbildningen innehåller många inslag med lärare från myndigheter och externa verksamheter vilket ger studenterna träning att muntligt diskutera även med grupper utanför akademin. Studenterna utför även presentationer på företag. Projektarbetena examineras skriftligt och individuellt på de flesta av kurserna. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: De självständiga arbetena visar att hälften av studenterna når mycket hög eller hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I några arbeten finns dock brister i diskussionen och slutsatserna. Majoriteten av studenternas arbeten visar att de når hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar utifrån samhälleliga aspekter vilket visar sig i val av ämnen och koppling till samhällsfrågor. Arbetena ger inte underlag för en bedömning av studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter. Av självvärderingen framgår att studenterna examineras avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter. I självvärderingen visas att de vetenskapliga aspekterna inte alltid blir belysta ur ett traditionellt vetenskapligt perspektiv i de självständiga arbetena beroende på den tvärvetenskapliga karaktären och att de flesta självständiga arbeten skrivs med koppling till ett företag eller en myndighet. Självvärderingen visar tydligt att det finns en stark samhällskoppling som genomsyrar utbildningen. Under utbildningen behandlas etiska perspektiv på hållbar utveckling i de flesta kurserna. Ojämn resursfördelning globalt, rättspraxis samt sekretessfrågor kring enkätstudier och intervjuer är ytterligare moment där lärosätet genom individuell examination gör troligt att studenterna når hög måluppfyllese avseende förmåga att göra bedömningar utifrån samhälleliga och etiska perspektiv. Intervjuerna styrker bedömningen.

57 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 34 (151) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

58 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 35 (151) Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Miljövetenskap - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse avseende överblick över huvudområdet. Detta visar sig i diskussionsavsnitten och att studenterna använder adekvat terminologi. Urvalet visar vidare att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende fördjupade kunskaper inom vissa delar huvudområdet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetena innehåller bra bakgrundsbeskrivningar och referenser till relevant litteratur. Vidare visas den höga måluppfyllelsen i formulering av frågeställningar, beskrivning av syftet med arbetet och i diskussionerna av slutsatserna. Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse för breda kunskaper inom huvudområdet genom den inledande obligatoriska kursen. Utbildningens innehåll med obligatoriska och valfria delar skapar möjligheter till fördjupade kunskaper inom någon del av huvudområdet. Insikten i aktuellt forskningsarbete säkerställs i utbildningen genom de obligatoriska kurserna och genom att lärarna är aktiva forskare. Examinationsformerna tyder på att utbildningsansvariga säkerställer att studenterna når hög måluppfyllelse. Intervjuerna styrker bedömningen. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att majoriteten av studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap, vilket visar sig i en god redovisning av relevant metodval och metodanvändning. Men några arbeten visar på brister för fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Här ges korta eller något svaga förklaringar till metodval och metodens användning. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse för fördjupning i metoder för miljövetenskap generellt och i några mer specialiserade delar av ämnesområdet. Metodkunskapen examineras individuellt, men det framkom i intervjuerna att studenternas förkunskaper om metoder är mycket skiftande vilket försvårar måluppfyllelse. Trots vissa brister bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information.

59 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 36 (151) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmågan att kritiskt integrera kunskap genom att de med ett kritiskt förhållningssätt integrerar kunskap från olika ämnen och vetenskapsområden i arbetena. Urvalet av självständiga arbeten visar vidare att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Det blir tydligt genom sättet att presentera och analysera frågeställningar och resultat. Några arbeten brister dock i analyserna. Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att integrera kunskaper bland annat under den inledande obligatoriska kursen som examineras både muntligt och skriftligt. Man tränar då integreringsförmågan och får en inblick i komplexiteten vid bedömningar av miljöeffekter. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att drygt hälften av studenterna når hög måluppfyllelse i förmåga att uttrycka sig skriftligt. Arbetena är i de flesta fall välskrivna och har väl motiverade slutsatser. Några arbeten har bristande logik och stringens samt svagheter i diskussion och slutsatser. I självvärderingen gör lärosätet troligt att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att muntligt diskutera slutsatser och föra dialog med andra grupper. En stor del av utbildningen består av projektarbeten med muntliga redovisningar och diskussioner i mindre grupper samt presentationer vid seminarier. Examination sker individuellt vid dessa muntliga redovisningar. Vidare framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att uttrycka sig i skrift. Alla rapporter de skriver i utbildningen syftar till träning i vetenskapligt skrivande eller skrivande för verksamheter och myndigheter. Dessa rapporter examineras individuellt. Rapporterna bemöts av studenter från andra program, lärare och avnämare. På detta sätt får man fram många synpunkter på det skrivna arbetet och får samtidigt träning i muntlig argumentation. Självvärderingen indikerar även att handledarna numera bildar grupper för att bättre handleda studenternas självständiga arbeten. Intervjuerna styrker bedömningen. Trots vissa brister bedömer vi sammantaget måluppfyllelsen som hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, de diskuterar det självständiga arbetets tema väl mot bakgrund av de vetenskapliga utgångspunkterna. Här finns några arbeten där mycket hög måluppfyllelse nås genom sina mycket goda vetenskapliga diskussioner. Urvalet visar vidare att majoriteten av studenterna når hög måluppfyllelse i förmågan att göra

60 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 37 (151) bedömningar utifrån samhälleliga aspekter. Men några brister här eftersom de saknar en relevant samhällskoppling. De självständiga arbetena ger inte underlag för att bedöma studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter och medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Av självvärderingen framgår att studenterna under hela utbildningen kopplar sina studier till samhälleliga aspekter. Detta sker bland annat i den obligatoriska kursen där detta examineras individuellt.. I självvärderingen visas att etiska aspekter studeras under hela utbildningen, här ingår t.ex. hållbarhetskonceptet, myndighetsutövning, resursfördelning på global nivå och hänsyn till minoritetsfolk.. Slutligen visar lärosätet i självvärderingen att studenterna tränas till medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete under hela utbildningen. Akademisk hederlighet och plagieringsproblematik samt hantering av sekretess vid enkät- och intervjustudier diskuteras och med hjälp av lärare från myndigheter och verksamheter speglas etiska aspekter från arbetslivet. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

61 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 38 (151) Högskolan Kristianstad Lärosäte Högskolan Kristianstad Huvudområde/examen Landskapsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående på hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder. Majoriteten av arbetena visar på god kunskap kring huvudområdets vetenskapliga grund, en bred förankring i flera vetenskapliga fält och välmotiverade metoder. Självvärderingen och intervjuerna stärker intrycket av att programmet ger en bred, samhällsrelevant utbildning Vid intervjuerna framkom vikten av en bred kompetens, något som programmet bedöms tillhandahålla. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: De självständiga arbetena visar att studenterna generellt når en hög måluppfyllelse avseende förmåga att hantera och analysera insamlat material. Resultaten från de självständiga arbetena visar på att studenterna lyckas väl med att samla in, analysera och diskutera information och att hantera ett vetenskapligt material. I de flesta arbetena finns en förtjänstfull diskussion där de egna resultaten kopplas till tidigare forskning. I självvärderingen visas exempel på kurser där förmågorna i examensmålet aktivt praktiseras. En av dem är Från jägare till vikingabonde där studenterna i en arkeologisk utredning tränar landskapsanalys med fokus på fornlämningar. De får söka information i fornminnesinventeringar och kartmaterial och föra en diskussion om lämningarnas vetenskapliga, pedagogiska och upplevelsemässiga värden i förhållande till planerad bebyggelse. Andra kurser där studenterna tränas i analys och värdering är Landskapsvård och landskapsplanering där grupparbetet består av att formulera en remiss till detaljplansärenden. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena är väldisponerade och visar att studenterna generellt når hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt redogöra för sina resultat.

62 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 39 (151) Majoriteten av arbetena uppvisar hög måluppfyllelse och ett visar på mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Självvärderingen och intervjuerna förstärker intrycket att studenterna får möjlighet att träna sin förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: De självständiga arbetena visar generellt att studenterna huvudsakligen når hög måluppfyllelse avseende vetenskapliga och till stor del även samhälleliga aspekter. Etiska aspekter har ofta inte varit relevanta i arbetena. Enligt självvärderingen är en röd tråd genom hela den landskapsvetenskapliga utbildningen att bedöma landskapet utifrån ett brett spektrum av vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Exempelvis får studenterna redan under första året träna på detta genom att hantera ett fingerat markexploateringsärende. Genom detta praktiska arbete så tränas studenterna att sammanväga och göra bedömningar inom huvudområdet och ta hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Under intervjuerna framkom att studenterna tränas i att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter samt samhälleliga och vetenskapliga aspekter vilket förstärker bedömningen baserad på de självständiga arbetena. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

63 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 40 (151) Lärosäte Högskolan Kristianstad Huvudområde/examen Sustainable Water Management - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Merparten av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet. Arbetena visar god vetenskaplig förankring, bra bakgrundsteori och metodbeskrivning. Lärosätets självvärdering tillsammans med intervjuerna visar på att flera kurser är direkt kopplade till examensmålet. Kursen Global Perspectives in Water Resources management ger en bred förståelse inom huvudområdets (Sustainable water management) tvärvetenskapliga grund och aktuella forskningsfrågor. En del av kurslitteratur består av aktuella vetenskapliga artiklar, vilket ger studenterna förutsättningar att nå hög måluppfyllelse avseende insikt i aktuellt forskningsarbete. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Majoriteten av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse i fördjupad metodkunskap. I arbetena presenterar de sina metoder på ett bra sätt. Tillämpningen av metoderna bedömer vi generellt som relevanta och välgjorda, men ett par arbeten visar på svagheter i presentation av och reflektion över den använda metoden. Av självvärderingen och intervjuerna framgick att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende fördjupade kunskaper om metoder inom utbildningens huvudområde. Exempel på hur studenterna tränas i detta är kursen Research Methodology där studenterna får upprätta en forskningsplan för ett aktuellt forskningsområde. De ska då formulera en arbetshypotes, välja lämplig experimentell design och statistiska metoder som passar frågeställningen. Lärosätet arbetar för att förbättra studenternas metodkunskap, vilket återspeglas i studenternas programutvärderingar. Detta arbete ger studenterna ytterligare förutsättningar att nå hög måluppfyllelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen att vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna generellt når hög måluppfyllelse för målet. De integrerar kunskap och information från olika källor och kunskapsområden väl. I ett arbete är diskussionen av den vetenskapliga analysen bristfällig.

64 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 41 (151) Av självvärderingen framgår att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse avseende förmåga att integrera kunskap från ekologi, teknik, kemi, samhällsvetenskap och statistik för att förstå Sustainable Water Management. I flera kurser tränar studenterna på detta, exempelvis Master Thesis in Sustainable Water Management där studenterna behandlar ett integrerat problem innefattande naturvetenskap och teknik vilket är det centrala konceptet för huvudområdet. Ett av de bärande lärandemålen för kursen är att studenten ska kunna använda både ekologiska och ingenjörsmässiga principer samtidigt för att utveckla lösningar som integrerar samhället med dess naturmiljö. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen att vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: De självständiga arbetena visar på en jämn fördelning mellan mycket hög, hög och bristande måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt. Det är framför allt i diskussionen av analyserna som det finns vissa svagheter, varav en del kan bero på att det stundtals blir ett ganska svårbegripligt språk. Övriga arbeten uppvisar en tydlig struktur, är väldisponerade och bedöms vara läsbara även utanför akademin. Självvärderingen och intervjuerna visar på att samtliga kurser i programmet innehåller moment där skriftlig och muntlig framställning bedöms. Detta tyder på att studenterna får möjlighet att uppnå hög måluppfyllelse för förmåga till dialog med olika grupper. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att majoriteten av studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att diskutera de egna resultaten i förhållande till vetenskaplig litteratur, men ett par arbeten visar på bristande måluppfyllelse. Svagheterna visar sig i att diskussionen av tidigare forskning är alltför vag. Många arbeten behandlar de samhälleliga aspekterna på ett bra och relevant sätt. I de flesta arbetena är inte de etiska aspekterna relevanta. Självvärderingen visar att de aktuella färdigheterna tas upp i ett flertal moment, men man är samtidigt medveten om att de etiska aspekterna tydligare kan framhållas i undervisningen och i examinationen. Intervjuerna betonade att etiska aspekter måste tydliggöras ytterligare för studenterna, vilket bedöms som positivt och att man inom programmet är medveten om bristerna.

65 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 42 (151) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets bedömning

Universitetskanslersämbetets bedömning BESLUT Reg.nr 2013-04-30 42-67-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Södertörns högskola Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se 2014-02-18 411 00339-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap BESLUT 2013-04-30 42-58-13 Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 viveka.persson@uk-ambetet.se Lunds universitet Rektor Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer