Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk"

Transkript

1 BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom afrikanska och orientaliska språk och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Arabiska - kandidatexamen, bristande kvalitet Lunds universitet Arabiska - kandidatexamen, hög kvalitet Mellanösternkunskap - kandidatexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Mellanösterns språk och kulturer - kandidatexamen, hög kvalitet Uppsala universitet Semitiska språk - kandidatexamen, hög kvalitet Semitiska språk - magisterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Detta lärosäte (Göteborgs universitet/arabiska - kandidatexamen) ska senast 26 februari 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda denna examen. Ärendets hantering Högskoleverket (från och med 1 januari 2013 Universitetskanslersämbetet) har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (7) kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen och magisterexamen i afrikanska och orientaliska språk och närliggande huvudområden. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, en student och en arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuellexamen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att målen i examensbeskrivningarna ska nås (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet

3 BESLUT 3 (7) Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Åsa Ekberg i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson tf avdelningschefen Per Westman och enhetschefen Karin Järplid Linde. Lars Haikola Åsa Ekberg Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen

4 BESLUT 4 (7) Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Arabiska - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar bedömningen av underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För resterande mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet."

5 BESLUT 5 (7) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Arabiska - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet." Lunds universitet Mellanösternkunskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet."

6 BESLUT 6 (7) Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Mellanösterns språk och kulturer - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen visar att utbildningen har hög kvalitet."

7 BESLUT 7 (7) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Semitiska språk - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar bedömningen av underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet." Uppsala universitet Semitiska språk - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet."

8 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (28) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2012 av afrikanska och orientaliska språk och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatexamen eller magisterexamen i arabiska, semitiska språk, mellanösternkunskap samt mellanösterns språk och kulturer. Följande utbildningar har utvärderats: Kandidatexamen i semitiska språk, Uppsala universitet Magisterexamen i semitiska språk, Uppsala universitet Kandidatexamen i arabiska, Lunds universitet Kandidatexamen i mellanösternkunskap, Lunds universitet Kandidatexamen i arabiska, Göteborgs universitet Kandidatexamen i mellanösterns språk och kulturer, Stockholms universitet Sammanlagt 37 självständiga arbeten har granskats inom ramen för utvärderingen. För varje granskad utbildning redovisas nedan vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Vi ger även ett förslag till samlat omdöme, med motivering. Yttrandet inleds med en redogörelse för gruppens sammansättning och en beskrivning av arbetsgången, följt av några allmänna reflektioner rörande utvärderingen. Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Högskoleverket som statlig myndighet och kvalitetssäkring av högre utbildning genomförs från och med 1 januari 2013 av Universitetskanslersämbetet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Lena Ambjörn, ordförande, ämnesexpert, Lunds universitet Tetz Rooke, ämnesexpert, Göteborgs universitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

9 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (28) Helle Lykke Nielsen, ämnesexpert, Syddansk Universitet Irmeli Perho, arbetslivsrepresentant, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn Camilla Zetterberg, studeranderepresentant, Uppsala universitet Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). De av bedömargruppen utvalda examensmålen och framtagna kriterierna har presenterats för lärosätesrepresentanter för de utbildningar som ingår i utvärderingen. Lärosätena har i samband därmed beretts tillfälle att komma med synpunkter. Beslut om vilka mål utbildningarna utvärderas mot fattades av Högskoleverket den 22 maj Se bilaga 3. Bedömningsprocessen Bedömargruppens arbete inleddes i april 2012 med ett inledande möte om mål och kriterier. I början av maj förelåg ett förslag på examensmål och bedömningskriterier som diskuterade med representanter för de aktuella lärosätena vid ett upptaktsmöte i Stockholm den 14 maj. Därefter fattade Högskoleverket beslut i ärendet den 22 maj. I juni träffades bedömargruppen för att kalibrera bedömningen av de självständiga arbetena. Granskningen av de självständiga arbetena genomfördes under sommaren I augusti höll bedömargruppen en avstämmande telefonkonferens. Lärosätenas självvärderingar lästes i september. I början av oktober träffades bedömargruppen för en diskussion av utfallet av bedömningarna av de självständiga arbetena och innehållet i självvärderingarna. Bedömargruppen beslutade att intervjuer skulle hållas med samtliga i utvärderingen ingående lärosäten. Vid samma tillfälle identifierades och formulerades frågor inför lärosätes- och studentintervjuer. Intervjuer med lärosätesrepresentanter och studenter genomfördes den oktober Yttranden på basis av de tre typer av underlag som förelåg (självständiga arbeten, självvärderingar och intervjuer) skrevs under november. I december hölls ett avslutande möte där bedömargruppen gick igenom innehållet i sina yttranden över de utvärderade utbildningarna. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets riktlinjer (Högskoleverkets rapport 2012: 15 R). Bedömningen Utvärderingen har gjorts med hjälp av underlagen: studenternas självständiga arbeten (kandidat- och magisteruppsatser), lärosätenas självvärderingar samt intervjuer med

10 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (28) studenter. Intervjuer med lärosätesrepresentanter har genomförts för samtliga i utvärderingen ingående utbildningar. Då studentunderlaget var för litet för att skicka ut alumnenkäter, finns inga resultat från tidigare studenters erfarenheter i denna utvärdering. För viktning av underlagen och utarbetande av det samlade omdömet har bedömargruppen utgått från Högskoleverkets rapport 2012: 15 R. Av riktlinjerna framgår att de självständiga arbetena skall väga tungt, därnäst självvärderingarna följda av övriga underlag (intervjuer och enkäter). Bedömargruppen har beaktat arbetslivsrelaterade krav genom att lyfta fram mål som rör förmågan att hålla givna tidsramar och att ha förmåga att identifiera det egna kunskapsbehovet och utveckla den egna kompetensen. Bedömargruppen har vidare som en konkretisering av ett av målen (för kandidatexamen: visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer) infört kriteriet att även muntligt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Bedömargruppen har funnit att dessa examensmål och kriterier inte alltid kunnat bedömas med utgångspunkt i de självständiga arbetena. I dessa fall har självvärderingar och intervjuer haft avgörande betydelse för bedömningen. Bedömargruppen har under hela processen varit medveten om att bedömningsunderlaget är begränsat och inte kan förväntas avspegla en utbildnings alla komponenter. Gruppen har också varit medveten om att vissa utbildningar strukturerats om under och efter den utvärderade perioden. Bedömningen har gjorts utifrån den information som stått till vårt förfogande och utifrån de riktlinjer och övriga förutsättningar vi haft att förhålla oss till. För att erhålla det samlade omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet bör utbildningen bedömas visa minst hög måluppfyllelse på samtliga utvärderade mål. För omdömet mycket hög kvalitet bör utbildningen dessutom visa mycket hög måluppfyllelse på minst hälften av målen. Eftersom det åligger varje utbildning att sörja för att samtliga examensmål uppfylls, innebär bristande måluppfyllelse på något av de utvärderade examensmålen att utbildningen i sin helhet får omdömet bristande kvalitet. För att uppfyllelsen av ett enskilt examensmål ska bedömas som på gränsen till bristande har krävts att minst en tredjedel av de självständiga arbetena inte uppnår det aktuella målet. För att uppfyllelsen av ett mål ska bedömas som mycket hög har krävts att minst hälften av de självständiga arbetena erhåller omdömet mycket hög för det aktuella målet. Enstaka bristande arbeten har inte utgjort något hinder för omdömet hög eller mycket hög måluppfyllelse. En reflektion från bedömargruppen är att studenterna som en följd av internationaliseringssträvanden uppmuntras att skriva på engelska, vilket i vissa fall kan påverka uppsatsen negativt såväl till form som till innehåll. Exempelvis har i några arbeten argumentationens kvalitet påverkats av bristfällig språkhantering.

11 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (28) Bedömargruppen konstaterar avslutningsvis att lärosätenas självvärderingar är av mycket växlande kvalitet och att det skulle ha varit önskvärt med tydligare strukturering av dessa. För bedömargruppen Lena Ambjörn Ordförande

12 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (28) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar

13 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (28) Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Arabiska - kandidatexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att hälften av studenterna i urvalet(tre av sex) uppnår hög måluppfyllelse. En lika stor andel uppvisar bristande måluppfyllelse. Bristerna är jämnt fördelade över det aktuella målets olika delar, med viss accentuering vad gäller att visa kunskap om tillämpliga metoder inom området. Detta innebär att endast hälften av studenterna i urvalet uppvisar kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, har fördjupade kunskaper inom någon del av området samt är orienterade om aktuella forskningsfrågor och att mindre än hälften av studenterna i urvalet uppvisar kunskap om tillämpliga metoder inom området. Uppgifter och exempel i självvärderingen föranleder ingen modifiering av bedömningen. Vid lärosätesintervjun framkom att det aktuella målet framför allt examineras genom det självständiga uppsatsarbetet. Detta förhållande förstärker intrycket av att utbildningen inte lyckas tillse att studenterna uppnår målet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att hälften av studenterna i urvalet (tre av sex) uppnår hög måluppfyllelse. En lika stor andel uppvisar bristande måluppfyllelse. Bristerna är jämnt fördelade över målets olika delar. Detta innebär att endast hälften av studenterna i urvalet har förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Av självvärderingen framgår att det aktuella målet examineras genom det självständiga arbetet. Detta förhållande förstärker intrycket att utbildningen inte lyckas tillse att studenterna uppnår målet. Vid lärosätesintervjun framkom ingenting som ändrar intrycket från övriga bedömningsunderlag, inklusive vad gäller muntlig förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att två tredjedelar av studenterna i urvalet (fyra av sex) uppvisar hög måluppfyllelse och resterande tredjedel bristande måluppfyllelse vad gäller förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Majoriteten av studenterna i urvalet har sålunda förmåga att självständigt identifiera, formulera och

14 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (28) lösa problem. I vilken utsträckning studenterna uppnår delmålet att genomföra uppgifter inom givna tidsramar framgår inte av de självständiga arbetena, inte heller av självvärderingen. Vid lärosätesintervjuerna framkom att de självständiga arbetena av varierande skäl tenderar att överskrida givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter, vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten kan bara i begränsad omfattning användas som underlag till att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. De flest studenterna uttrycker inte sina självkritiska reflektioner explicit i de självständiga arbetena. I endast ett arbete uppvisar studenten implicit, genom återhållsamhet i diskussionen, hög måluppfyllelse. Övriga uppvisar implicit bristande måluppfyllelse då studenterna inte riktigt har varit klara över sina egna begränsningar. Detta innebär att övervägande delen av studenterna i urvalet visar bristande förmåga att genom en kritisk diskussion av arbetets förutsättningar och begränsningar, inklusive de egna förutsättningarna för att utföra arbetet, identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens. I självvärderingen framhålls att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålet just i samband med det självständiga arbetet. Detta förhållande indikerar en diskrepans mellan lärosätets ambition och resultatet. Vid lärosätesintervjuerna framkom ingenting som ändrar intrycket från övriga underlag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar bedömningen av underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas: kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. För resterande mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet.

15 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (28) Lärosäte Lunds universitet Lunds universitet Huvudområde/examen Arabiska - kandidatexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Bedömningen av urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och fördjupning inom någon del av området. Relevansen och aktualiteten i de valda uppsatsämnena visar en god orientering i huvudområdets forskningsfrågor, men de enskilda arbetena ger inte möjlighet till att bedöma bredden i orienteringen hos studenterna. Av självvärderingen framgår, att studenternas orientering om huvudområdets forskningsfrågor baserar sig på en kurs (Teori och metod). Då den relativt korta kursen ( 7,5 högskolepoäng) också bär huvudansvaret för träningen i självständig litteratursökning, tidsplanering och progression från grundkurs till en djupare analytisk nivå, är det tveksamt om studenterna har möjlighet till att nå målet avseende orienteringen om aktuella forskningsfrågor. Intervjuerna bekräftade svagheterna i måluppfyllelsen. Det framkom i självvärderingen och i lärosätesintervjun, att en del av orienteringen om aktuella forskningsfrågor fås genom läsningen av de andra studenternas arbeten under ett seminarium, vilket omöjligt kan säkerställa den önskvärda bredden i orienteringen. Trots denna svaghet i delmålet orientering om aktuella forskningsfrågor bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. De självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse avseende förmågan att i skrift kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Av självvärderingen framgår att studenterna också tränas i muntlig diskussion under två kurser (kurs i teori och metod, kurs i skrivprocessen) och i ett seminarium. Detta gör det sannolikt att målet i sin helhet uppnås. Denna slutsats bekräftades också vid lärosätesintervjuerna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Vid lärosätesintervjun kom det dock fram, att studenterna tränas mycket litet i att självständigt söka

16 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (28) litteratur. Träningen består av en två timmars introduktion av en bibliotekarie och i handledarsituationen. Det är tveksamt hur väl studenterna lär sig att söka litteratur, vilket är en central del i delmålet om att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Den statistiska informationen, som presenteras i självvärderingen visar att studenterna har lämnat in sina självständiga arbeten inom de givna tidsramarna. Av lärosätesintervjuerna framgår det, att studenterna under olika moment tränas i att planera sin tid. Detta gör det sannolikt att studenterna når målet. Trots vissa svagheter bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Motivering: Urvalet av självständiga arbeten kan bara i begränsad omfattning användas som underlag för att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, eftersom de flesta studenterna inte explicit redovisar sina självkritiska reflektioner i de självständiga arbetena. I något självständigt arbete pekar studenten tydligt ut behovet och ambitionen i att utveckla sina egna kunskaper. I de andra är den självkritiska hållningen mer implicit, men den finns, vilket visar på hög måluppfyllelse för delmålet avseende studentens förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap. Måluppfyllelsen av förmågan att identifiera sitt behov av att utveckla sin kompetens är mera osäker. I hälften av de självständiga arbetena (tre av sex) visar studenterna ingen insikt om behovet av kompetensutveckling och detta påverkar arbetenas kvalitet. I något självständigt arbete leder den otillräckliga självkritiken till en tvärsäkerhet om slutsatsens giltighet. Osäkerheten beträffande studenternas måluppfyllelse stärks av lärosätets självvärdering och intervjuerna. Självvärderingen anger uppsatsseminariet som det moment som ska säkerställa uppfyllelsen av delmålet, medan man vid lärosätesintervjuerna först och främst framhåller kursen om teori och metod som verktyg till måluppfyllelsen. Då samma kurs används för att säkerställa måluppfyllelsen av flera mål, är det tveksamt om kursen kan infria alla förväntningarna. Trots vissa osäkerheter i uppfyllelsen av det ena delmålet, bedöms måluppfyllelsen sammantaget vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet.

17 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (28) Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Mellanösternkunskap - kandidatexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och fördjupning inom någon del av området. Drygt en tredjedel av de självständiga arbetena (två av fem) visar en mycket hög måluppfyllelse. Relevansen och aktualiteten i de valda uppsatsämnena visar på en god orientering i huvudområdets forskningsfrågor, men de enskilda självständiga arbetena ger inte möjlighet till att bedöma bredden i orienteringen hos de enskilda studenterna. Vid lärosätesintervjuerna och i självvärderingen framkom att det finns ett relativt brett urval av kurser inom Mellanösternkunskap. I samband med kurserna skriver studenterna mindre uppsatser i olika ämnen. Detta gör det sannolikt att studenterna uppnår den önskvärda bredden i orienteringen om huvudområdets aktuella forskningsfrågor. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. De självständiga arbetena visar också på hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att i skrift kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Självvärderingen gav inget svar på frågan om studenternas muntliga förmågor. Vid intervjuerna framgick dock att studenterna tränas i muntlig diskussion vid seminarier och att de uppmanas till diskussioner i anknytning till olika delkurser, vilket gör det sannolikt att målet uppnås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Drygt en tredjedel av de självständiga arbetena (två av fem) visar dessutom på en mycket hög måluppfyllelse. Vid lärosätesintervjuerna bekräftades måluppfyllelsen med information om att studenterna tränas i att självständigt söka litteratur i samband med olika delkurser där det finns krav på att studenterna använder sig av kompletterande litteratur. Vid lärosätesintervjuerna framgick det också att studenterna tränas i att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, något som inte framgick av självvärderingen. Mindre kursuppsatser samt teori- och metodkurs används för att träna

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11 (28) studenterna i detta, vilket gör det troligt att studenterna når detta delmål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Motivering: De självständiga arbetena kan bara i begränsad omfattning användas som underlag för att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, eftersom de flesta studenterna inte explicit redovisar sina självkritiska reflektioner i de självständiga arbetena. Implicit visar de självständiga arbeten att studenterna har uppnått målet genom att avgränsa sina uppsatser på ett välmotiverat sätt och genom att begränsa slutsatserna till den del av problematiken som diskuteras i arbetena. I självvärderingen och vid lärosätesintervjuerna framfördes teori- och metodkurs, handledning och seminariet som huvudsakliga verktyg för att nå målet. Detta gör det troligt att målet uppnås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet.

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12 (28) Stockholms universitet Lärosäte Stockholms universitet Huvudområde/examen Mellanösterns språk och kulturer - kandidatexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och fördjupning inom någon del av området. Relevansen och aktualiteten i de valda uppsatsämnena visar på en god orientering i huvudområdets forskningsfrågor, men de enskilda självständiga arbetena ger inte möjlighet att bedöma bredden i studenternas orientering om aktuella forskningsfrågor. Av självvärderingen framgår, genom konkreta exempel på kurser och deras lärandemål, att studenterna får orientering om huvudområdets mångsidighet och tvärvetenskaplig karaktär. Detta gör det sannolikt att de studerande uppnår den önskvärda bredden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. I två av arbetena uppnås mycket hög uppfyllelse. De självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse avseende förmågan att i skrift kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Av självvärderingen framgår att studenterna också tränas i muntlig diskussion inte bara i samband med uppsatsseminarier men också i de muntliga moment, som regelbundet är inkluderade i olika delkurser, vilket gör det troligt att studenterna når hela målet.. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Vid intervjun bekräftades måluppfyllelsen med hjälp av informationen om att studenterna tränas i att självständigt söka litteratur inte bara för uppsatsen men också i samband med olika delkurser med krav på kompletterande litteratur. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas i att planera sin tid och därmed genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Träningen och lärosätets fokus på planering av tiden gör det troligt att studenterna uppnår målet Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13 (28) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena kan bara i begränsad omfattning användas som underlag för att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. De flesta studenterna uttrycker inte sina självkritiska reflektioner explicit i de självständiga arbetena. I något arbete visas till exempel implicit bristande måluppfyllelse, då studenten inte riktigt har varit klar över sina egna begränsningar. I ett annat visar den återhållsamma diskussionen däremot implicit, att studentens måluppfyllelse är hög. I lärosätets självvärdering hänvisas till obligatoriska PM-uppgifter där studenterna tränas i att identifiera sitt behov av fördjupad kunskap och kompetens. Detta gör det sannolikt, att studenterna uppnår viss förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens, Det är svårare att bedöma om studenterna uppnår en mera generell förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Vid intervjun framkom det att lärosätet ser hela utbildningen som ett verktyg till att åstadkomma en generell medvetenhet om behovet av ytterligare kunskap och utveckling av kompetens. Trots vissa osäkerheter bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen visar att utbildningen har hög kvalitet.

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 14 (28) Uppsala universitet Lärosäte Uppsala universitet Huvudområde/examen Semitiska språk - kandidatexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att samtliga studenter i urvalet uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Hälften av de bedömda arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse. Beträffande delmålet fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet visar samtliga granskade arbeten utom två på mycket hög måluppfyllelse. Beträffande delmålet kunskap om huvudområdet vetenskapliga grund visar hälften av de granskade arbetena på mycket hög måluppfyllelse. Beträffande delmålet kunskap om tillämpliga metoder visar drygt en tredjedel av arbetena (tre av åtta) bristande måluppfyllelse. I ett för övrigt mycket gott resultat är uppfyllelsen av sistnämnda delmål den enda svaga punkten. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålet. Detta förstärker intrycket att utbildningen lyckas tillse att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Vid lärosätesintervjuerna befästes intrycket från övriga bedömningsunderlag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att samtliga studenter utom en uppnår hög eller, i två fall, mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. I endast ett av de bedömda arbetena uppvisar studenten bristande måluppfyllelse i värdering och kritisk tolkning av materialet. De självständiga arbetena visar också, med undantag av två arbeten, på hög eller mycket hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att i skrift kritisk diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Övriga underlag förstärker intrycket att utbildningen lyckas tillse att studenterna uppnår målet, inklusive vad gäller muntlig förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att drygt hälften (fem av åtta), uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Två arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Tre arbeten av åtta visar på bristande måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålets olika delar vilket gör det troligt att utbildningen

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 15 (28) ändå lyckas tillse att studenterna uppnår målet. Av såväl självvärderingen som lärosätesintervjuerna framgår att lärosätet har en hög ambitionsnivå vad gäller att träna studenternas i att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Detta gör det troligt att utbildningen lyckas tillse att studenterna överlag uppnår detta delmål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Motivering: Urvalet av självständiga arbeten kan bara i begränsad omfattning användas som underlag till att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Alla studenterna i urvalet uttrycker inte sina självkritiska reflektioner explicit i de självständiga arbetena. Dock visar flertalet arbeten implicit på sådan förmåga som krävs för att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling. Samtliga arbeten utom ett visar på hög eller mycket hög måluppfyllelse. En dryg tredjedel av arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse. Ett arbete visar bristande måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålet. Detta förstärker intrycket att utbildningen lyckas tillse att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Vid lärosätesintervjuerna förstärktes intrycket från övriga bedömningsunderlag ytterligare. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar bedömningen av underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet.

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 16 (28) Lärosäte Uppsala universitet Huvudområde/examen Semitiska språk - magisterexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att drygt två tredjedelar av studenterna (fem av sju) i urvalet når hög måluppfyllelse. Ett arbete visar på mycket hög måluppfyllelse och två arbeten, vilket är mindre än en tredjedel, visar på bristande måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella målets olika delar vilket gör det troligt att utbildningen lyckas tillse att studenterna uppnår de delar av målet som inte har gått att bedöma med hjälp av de självständiga arbetena. Vid lärosätesintervjuerna förstärktes intrycket från övriga underlag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att mer än två tredjedelar uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse (ett arbete). I mindre än en tredjedel av de bedömda arbetena uppvisar studenterna bristande måluppfyllelse. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålet vilket indikerar att utbildningen lyckas tillse att studenterna når hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Bedömningen av urvalet av självständiga arbeten visar att mer än två tredjedelar uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Mindre än en tredjedel av de bedömda arbetena visar på bristande måluppfyllelse. I ett arbete uppnås mycket hög måluppfyllelse. Detta innebär att övervägande delen av studenterna i urvalet visar förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot examensmålets delar som inte har kunnat bedömas med hjälp av de självständiga arbetena, det vill säga förmåga att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Vid lärosätesintervjuerna förstärktes intrycket att ambitionsnivån vad gäller att träna studenterna i att hålla sig inom givna tidsramar är hög. Detta gör det troligt att utbildningen även lyckas tillse att studenterna når detta delmål. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 17 (28) Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Bedömningen visar att studenterna i mer än två tredjedelar av arbetena i urvalet uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Mycket hög måluppfyllelse uppnås i nästan hälften av de bedömda arbetena. Mindre än en tredjedel visar bristande måluppfyllelse. Detta innebär att en stor andel av studenterna i urvalet visar sådan förmåga som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan verksamhet. Övriga underlag förstärker intrycket från de självständiga arbetena av att utbildningen är stabil och uppvisar hög, på gränsen till mycket hög, måluppfyllelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen dock vara hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling Motivering: Urvalet av självständiga arbeten kan bara i begränsad omfattning användas som underlag till att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Fyra av sju arbeten visar på hög måluppfyllelse. I inget arbete uppnås mycket hög måluppfyllelse. Knappt hälften av de självständiga arbetena (tre av sju) visar på bristande måluppfyllelse. Detta innebär att drygt hälften av studenterna i urvalet genom att kritiskt diskutera uppgiftens förutsättningar och begränsningar, inklusive egna förutsättningar och begränsningar när det gäller att genomföra uppgiften på ett tillförlitligt sätt, visar förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras mot det aktuella examensmålets olika delar, vilket gör det troligt att utbildningen lyckas tillse att studenterna uppnår målet i dess helhet. Vid lärosätesintervjuerna förstärktes detta intryck. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen, trots vissa svagheter, vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar bedömningen av underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen har hög kvalitet.

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 18 (28) Bilaga 2 Bedömargruppen och anmälda jäv Göteborgs universitet Lunds universitet Stockholms universitet Uppsala universitet Lena Ambjörn X Helle Lykke Nielsen Irmeli Perho Tetz Rooke X Camilla Zetterberg X

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19 (28) Bilaga 3 Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr ) Göteborgs universitet Lunds universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Åsa Ekberg Beslut Beslut om mål och kriterier för Högskoleverkets utvärdering av afrikanska och orientaliska språk Högskoleverkets bedömargrupp för utvärderingen av afrikanska och orientaliska språk har tagit fram ett förslag till vilka mål som ska utvärderas samt kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag har diskuterats med företrädare för de utbildningar som ska utvärderas vid ett upptaktsmöte den 14 maj Därefter gavs lärosätena också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på mål och kriterier. Inga skriftliga synpunkter på val av aktuella mål har inkommit. Högskoleverket beslutar att föreslagna mål ska ingå i utvärderingen och att föreslagna kriterier ska gälla för bedömningen. De mål som valts för utvärderingen och de kriterier som formulerats bifogas beslutet i en bilaga. Beslut i ärendet har fattats av avdelningschef Maria Sundkvist efter föredragning av utredare Åsa Ekberg. Maria Sundkvist Åsa Ekberg

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 20 (28) Mål och kriterier för utvärdering av afrikanska och orientaliska språk Kandidatexamen Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse uppdelat på delmål Kriterier för hög måluppfyllelse uppdelat på delmål Kriterier för bristande måluppfyllelse uppdelat på delmål Mål 1: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Kunskapsform: Färdighet och förmåga utvärderingen indikerar att studenterna visar betydande kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund betydande kunskap om teori och tillämpliga metoder väsentligt fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet betydande orientering om aktuella och relevanta forskningsfrågor Kriterier för mycket hög måluppfyllelse uppdelat på delmål utvärderingen indikerar att studenterna visar kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund kunskap om teori och tillämpliga metoder fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet orientering om aktuella och relevanta forskningsfrågor Kriterier för hög måluppfyllelse uppdelat på delmål utvärderingen indikerar att studenterna visar bristande kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund bristande kunskap om teori och tillämpliga metoder bristande fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet bristande orientering om aktuella och relevanta forskningsfrågor Kriterier för bristande måluppfyllelse uppdelat på delmål Mål 2: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utvärderingen indikerar att studenterna visar betydande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning betydande förmåga att kritiskt diskutera - både skriftligt och muntligt- företeelser, frågeställningar och situationer utvärderingen indikerar att studenterna visar förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning förmåga att kritiskt diskutera -både skriftligt och muntligt- företeelser, frågeställningar och situationer utvärderingen indikerar att studenterna visar bristande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning bristande förmåga att kritiskt diskutera - både skriftligt och muntligt- företeelser, frågeställningar och situationer Mål 3: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa utvärderingen indikerar att studenterna visar betydande förmåga att självständigt utvärderingen indikerar att studenterna visar förmåga att självständigt utvärderingen indikerar att studenterna visar bristande förmåga att självständigt

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-02-25 411-0058-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Margareta Stark 08-563 0 8602 margareta.stark@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Rapport 2012:15 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Examina på grundnivå och avancerad nivå Fastställd 21 december 2010. Reviderad 19 juni 2012 www.hsv.se Rapport 2012:15 R Högskoleverkets

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer