Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden"

Transkript

1 BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom arkitektur och närliggande huvudområden. Blekinge tekniska högskola Fysisk planering - kandidatexamen, hög kvalitet Fysisk planering - magisterexamen, mycket hög kvalitet Fysisk planering - masterexamen, hög kvalitet Chalmers tekniska högskola Arkitektur - arkitektexamen, hög kvalitet Arkitektur - kandidatexamen, hög kvalitet Arkitektur - masterexamen, hög kvalitet Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur - arkitektexamen, hög kvalitet Arkitektur - kandidatexamen, hög kvalitet Arkitektur - magisterexamen, hög kvalitet Arkitektur - masterexamen, hög kvalitet Lunds universitet Arkitektur - arkitektexamen, hög kvalitet Arkitektur - kandidatexamen, hög kvalitet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(13) Datum Hållbar stadsgestaltning - masterexamen, hög kvalitet Malmö högskola Byggd miljö - kandidatexamen, hög kvalitet Byggd miljö - magisterexamen, hög kvalitet Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsarkitektur - kandidatexamen, hög kvalitet Landskapsarkitektur - landskapsarkitektexamen, hög kvalitet Landskapsarkitektur - masterexamen, hög kvalitet Landskapsingenjör - landskapsingenjörsexamen, hög kvalitet Landskapsplanering - kandidatexamen, hög kvalitet Landskapsplanering - magisterexamen, hög kvalitet Landskapsplanering - masterexamen, hög kvalitet Umeå universitet Arkitektur - konstnärlig kandidatexamen, hög kvalitet Arkitektur - konstnärlig masterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. Ärendets hantering Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen samt konstnärlig kandidatexamen och konstnärlig masterexamen i arkitektur och de närliggande huvudområdena landskapsplanering, landskapsarkitektur, byggd miljö, fysisk planering och hållbar stadsgestaltning. Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till

3 BESLUT 3(13) Datum lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet

4 BESLUT 4(13) Datum bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter föredragning av utredaren Åsa Ekberg i närvaro av avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. Annika Pontén Åsa Ekberg Kopia till: Bedömargruppen

5 BESLUT 5(13) Datum Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Fysisk planering - kandidat A Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Hög kvalitet "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Blekinge tekniska högskola Fysisk planering - magister A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen mycket hög kvalitet när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete. Vidare visar underlagen mycket hög kvalitet när det gäller studenternas förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Slutligen visar underlagen mycket hög kvalitet när det gäller studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För resterande mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet." Blekinge tekniska högskola Fysisk planering - master A Hög kvalitet

6 BESLUT 6(13) Datum Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

7 BESLUT 7(13) Datum Chalmers tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Chalmers tekniska högskola Arkitektur - arkitektexamen A Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Hög kvalitet "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Chalmers tekniska högskola Arkitektur - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Chalmers tekniska högskola Arkitektur - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

8 BESLUT 8(13) Datum Kungl. Tekniska högskolan Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur - arkitektexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Kungl. Tekniska högskolan Arkitektur - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

9 BESLUT 9(13) Datum Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Arkitektur - arkitektexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Arkitektur - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Hållbar stadsgestaltning - master A Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Hög kvalitet "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

10 BESLUT 10(13) Datum Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Byggd miljö - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Malmö högskola Byggd miljö - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet"

11 BESLUT 11(13) Datum Sveriges lantbruksuniversitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsarkitektur - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsarkitektur - landskapsarkitektexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsarkitektur - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsingenjör - landskapsingenjörsexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

12 BESLUT 12(13) Datum Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsplanering - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsplanering - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Sveriges lantbruksuniversitet Landskapsplanering - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

13 BESLUT 13(13) Datum Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Arkitektur - konstnärlig kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Umeå universitet Arkitektur - konstnärlig master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

14 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (109) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2012/2013 av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden Bedömargruppens uppdrag Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen i arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Ulf Janson, professor emeritus, Chalmers tekniska högskola, ordförande Sigmund Asmervik, professor emeritus, Universitetet for miljø- og biovitenskap och Universitetet i Stavanger, ordförande Pål Castell, Chalmers tekniska högskola Staffan Henriksson, DMC AB Arkitekter Rolf Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet Martin Livian, Chalmers tekniska högskola, studentrepresentant Amanda Stehn, Chalmers tekniska högskola, studentrepresentant Niels de Bruin, White arkitekter AB, arbetslivsrepresentant Björn Edström, Malmström Edström arkitekter ingenjörer AB, arbetslivsrepresentant Magdalena Franciskovic, White arkitekter AB, arbetslivsrepresentant Gunilla Svensson, Gunilla Svensson arkitektkontor AB, arbetslivsrepresentant Som expertläsare har följande personer anlitats: POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

15 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (109) Anne-Karine Halvorsen Thorén, Institutt for landskapsplanleggning, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge Helka-Liisa Hentilä, University of Oulu, Finland Kirsten G Lunde, Institutt for landskapsplanleggning, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge Anders Hagson, Chalmers tekniska högskola Lars-Henrik Ståhl, Lunds universitet Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , Rapport 2012:15R, Högskoleverket). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Universitetskanslersämbetet , efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen inom utvalda examensmål. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärderingar, studenternas erfarenheter samt intervjuer med lärosätena. Eftersom det inte har funnits alumnenkäter för samtliga examina som ingått i denna utvärdering har de inte kunnat användas på ett systematiskt och likvärdigt sätt. Vi har därför valt att inte använda enkäterna som underlag för bedömningarna. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket. Till dessa riktlinjer vill vi göra nedanstående tillägg och kommentarer.

16 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (109) I de fall uppfyllelsen av ett examensmål har kunnat bedömas genom de självständiga arbetena har den bedömningen fått större tyngd i sammanvägningen än lärosätenas självvärderingar. De senare är berättelser om hur lärosätet säkerställer att ett mål uppnås, medan de självständiga arbetena i och genom sig själva dokumenterar att och hur målet uppnåtts. Vid granskningen av de självständiga arbetena har det i relativt många fall visat sig, att ett visst mål eller delmål inte kan bedömas genom det självständiga arbetet. Det kan i vissa fall förklaras av att självständiga arbeten inom arkitektur och landskapsarkitektur ofta är gestaltande. De följer en tradition där det i huvudsak är ett gestaltningsförslag som presenteras, medan till exempel teori, metod, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inte redovisas lika explicit som i självständiga arbeten av typen vetenskaplig uppsats. Kunskaper av dessa slag kan mycket väl finnas hos studenten som utfört det gestaltande arbetet, men framträder endast indirekt som färdighetskunskap, dvs. förmåga att tillämpa teori och metod för att lösa en gestaltningsuppgift. En bedömare kan till exempel i fråga om delmål som gäller metodkunskap, teori och historia eller områdets vetenskapliga och konstnärliga grund finna att det självständiga arbetet inte ger underlag för bedömning av i vilken mån delmålet är uppfyllt, eftersom studenten inte explicit reflekterar över till exempel sin metod. Även om arbetet är så skickligt genomfört att det indikerar att studenten har uppnått denna kunskap, så kan omdömet ändå bli går ej att bedöma. Ett annat exempel är delmålet att visa förmåga att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Hur detta mål uppnås är nästan genomgående omöjlig att bedöma i de självständiga arbetena eftersom det, med få undantag, inte finns någon redovisning i arbetena av hur studenterna har planerat tiden och genomfört uppgiften inom tidsramen. Vid lärosätesintervjuerna framkom att utbildningarna har olika syn på frågan om detta mål skall uppfyllas i det självständiga arbetet. Vissa lärosäten har krav, procedurer och uppföljningar som innebär att studenten måste hålla givna tidsramar i ett godkänt självständigt arbete, medan andra inte ställer några krav på någon bestämd tidsram, utan uppger att detta tränas inom ramen för andra kurser eller kursmoment inom utbildningen. Det är helt i sin ordning. Vi är emellertid förvånade över att inte alla lärosäten kräver att studenten skall visa förmåga att genomföra den kvalificerade uppgift, som det självständiga arbetet är, inom en given tidsram. I ett yrkesliv som kan ta vid efter examen är denna förmåga central. En iakttagelse som vi har gjort är att några lärosäten låter utbildningen för en yrkesexamen och en masterexamen bestå av samma kurser. Det finns en risk att yrkesexamina då inte ger tillräcklig grund som förberedelse för arkitektpraktiken eller att masterexamen inte ger tillräckligt god förberedelse för forskarutbildning i jämförelse med examina inom andra discipliner. Om studenterna tilldelas dubbla examina måste målen för båda examina vara uppfyllda.

17 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (109) För bedömargruppen, Ulf Janson och Sigmund Asmervik Ordförande

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (109) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (109) Blekinge tekniska högskola Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Fysisk planering - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Studenterna visar kunskap om tillämpliga metoder, i vissa fall gränsande till mycket god. Urvalet visar väsentligt fördjupad kunskap inom någon del av området, samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Spridningen i måluppfyllelsen är stor. Flera arbeten visar brister, speciellt avseende kunskap om tillämpliga metoder. Samtidigt som en betydande andel arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse för målet som helhet. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Urvalet visar också hög måluppfyllelse, gränsande till mycket hög, avseende förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Spridningen i det bedömda materialet är betydande, ett par arbeten visar bristande måluppfyllelse, samtidigt som knappt hälften visar mycket hög måluppfyllelse. Sammantaget bedöms dock måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse, gränsande till mycket hög, avseende förmåga att självständigt formulera och lösa problem. En viss spridning av måluppfyllelsen finns dock i det bedömda materialet. I självvärderingen beskrivs hur förmågan att planera sin tid redan från början tränas i olika moment, till exempel inom kurserna Planering introduktion och Planering landskap. Tillsammans med intervjuerna indikerar detta att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (109) Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, och i vissa fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, samhälleliga och etiska aspekter. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (109) Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Fysisk planering - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande kunskap och förståelse inom huvudområdet. Bland annat visar studenterna i sina arbeten att de har förmåga att utveckla komplexa resonemang som leder fram till adekvata slutsatser. Studenterna visar i de självständiga arbetena betydande överblick över området. Urvalet visar vidare på väsentlig fördjupning inom någon del av området samt betydande insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Trots att några arbeten inte har kunnat utgöra underlag för bedömning, bedöms sammantaget måluppfyllelsen som hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att integrera kunskap. Studenterna visar också betydande förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Måluppfyllelse: Motivering: Mycket hög Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera och formulera frågeställningar. Studenterna visar också betydande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter.

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (109) I självvärderingen beskrivs hur studenterna tränas i att planera sin tid och att tidsaspekten finns med i betygskriterierna för vissa inlämningsuppgifter. Detta indikerar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket gör det troligt att måluppfyllelsen för denna del av målet är hög. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visar medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vidare visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Slutligen visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För resterande mål är måluppfyllelsen hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (109) Lärosäte Blekinge tekniska högskola Huvudområde/examen Fysisk planering - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god kunskap och förståelse inom huvudområdet. Studenterna visar i de självständiga arbetena fördjupade, och i flera fall väsentligt fördjupade kunskaper, inom vissa delar av området. Urvalet visar vidare att studenterna har väsentligt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, nära gränsen till mycket hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Studenterna visar i de självständiga arbetena också god förmåga, gränsande till mycket god, att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar. Studenterna visar också i de självständiga arbetena förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Urvalet av självständiga arbeten visar vidare att studenterna har förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen samt förmåga att utvärdera sitt arbete.

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11 (109) Självvärderingen och intervjuerna indikerar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket gör det troligt att måluppfyllelsen därvidlag är god. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Nära hälften av arbeten visar dessutom på mycket hög måluppfyllelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, nära gränsen till mycket hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12 (109) Chalmers tekniska högskola Lärosäte Chalmers tekniska högskola Huvudområde/examen Arkitektur - arkitektexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För arkitektexamen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: En betydande andel, omkring en tredjedel, i urvalet av de självständiga arbetena har inte varit möjliga att bedöma för detta mål, då bedömarna inte ansett att måluppfyllelsen framgår av det redovisade materialet. De självständiga arbeten som har varit möjliga att bedöma visar dock att studenterna har god kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund. Studenterna visar här också god insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete. I självvärderingen beskrivs lärandemål för utbildningen. Tillsammans med exempel på examinationsuppgifter och vilka krav som ställs på studenter för att få godkänt på de aktuella kurserna, förstärker detta måluppfyllelsen. Mål: För arkitektexamen ska studenten visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa Motivering: En betydande andel, omkring en tredjedel, av de självständiga arbetena i urvalet har inte varit möjliga att bedöma för delmålet rörande brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, då bedömarna inte ansett att måluppfyllelsen framgår av det redovisade materialet. De självständiga arbeten som har varit möjliga att bedöma visar dock att studenterna har god måluppfyllelse. Självvärderingen beskriver kurser och kursmoment som innehåller lärandemål med bäring på delmålet. Vidare beskrivs också hur kunskapskraven i detta avseende successivt höjs för att säkra progressionen. Detta gör det troligt att måluppfyllelsen rörande studenternas kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia är hög. Urvalet av självständiga arbeten visar vidare att studenterna har fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer. Slutligen visar urvalet att studenterna har fördjupad kunskap om de processer, metoder och författningar som påverkar bebyggelsemiljöer. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, och i vissa fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13 (109) inom givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, och i vissa fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning Motivering: Merparten av de självständiga arbetena i urvalet har inte varit möjliga att bedöma för detta mål, då bedömarna inte ansett att måluppfyllelsen framgår av det redovisade materialet. I självvärderingen beskrivs hur studenterna tränas i kommunikation och reflektion inom ramen för vissa kurser. Detta indikerar att studenternas förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning är god, vilket gör det troligt att måluppfyllelsen i detta avseende är hög. Redovisade exempel från kursvärderingar och intervjuerna stärker också bilden av en hög måluppfyllelse. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, och i vissa fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

27 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 14 (109)

28 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 15 (109) Lärosäte Chalmers tekniska högskola Huvudområde/examen Arkitektur - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena har bara i ytterst begränsad omfattning kunnat användas som underlag för bedömning av måluppfyllelsen avseende delmålet rörande kunskap om områdets vetenskapliga grund. I självvärderingen beskrivs relevanta lärandemål för examensmålet. Tillsammans med exempel på examinationsuppgifter och de krav som ställs på studenter för att få godkänt på de aktuella kurserna, förstärker detta måluppfyllelsen. Tillsammans med intervjuerna bedömer vi att man säkrar en hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap om tillämpliga metoder och fördjupad kunskap inom någon del av området. Några arbeten visar dock bristande måluppfyllelse, speciellt vad gäller fördjupningen. Urvalet av de självständiga arbetena har återigen bara i ytterst begränsad omfattning kunnat användas som underlag för bedömning av måluppfyllelsen avseende orientering om aktuella forskningsfrågor. I självvärderingen beskrivs hur olika forskningsfrågor på ett ändamålsenligt sätt vävs in i olika kurser, vilket tillsammans med de får arbeten som har kunnat användas som underlag, gör det troligt att måluppfyllelsen i detta avseende är hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. I de självständiga arbetena som har varit möjliga att använda som underlag för att bedöma måluppfyllelsen avseende förmågan att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visar studenterna hög måluppfyllelse. I självvärderingen beskrivs också hur studenterna tränas i att kritiskt diskutera sina egna och andras arbeten inom flera olika kurser och moment. Detta gör det troligt att studenterna har förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

29 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 16 (109) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt formulera och lösa problem. Självvärderingen och intervjuerna indikerar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, vilket gör det troligt att måluppfyllelsen avseende detta är god. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: Några självständiga arbeten i urvalet har inte varit möjliga att bedöma för detta mål. Av de arbeten som har gått att bedöma i detta avseende visar studenterna att de uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I självvärderingen beskrivs för examensmålet relevanta lärandemål. Tillsammans med de krav som ställs på studenterna under dessa kurser är det troligt att studenterna når hög måluppfyllelse. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

30 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 17 (109) Lärosäte Chalmers tekniska högskola Huvudområde/examen Arkitektur - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bred, på gränsen till mycket bred, kunskap och förståelse inom huvudområdet. En majoritet av studenterna i urvalet visar på väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Urvalet visar också på fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Bland förtjänsterna i de självständiga arbetena nämns till exempel goda förstudier och platsanalyser. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, nära gränsen till mycket hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Nära hälften visar väsentligt fördjupade metodkunskaper. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, mycket nära gränsen till mycket hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Studenterna visar också på förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, nära gränsen till mycket hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög, och i flera fall mycket hög, måluppfyllelse avseende förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar. Studenterna visar också förmåga, gränsande till betydande förmåga, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Urvalet av självständiga arbeten visar slutligen att studenterna har förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen samt förmåga

31 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 18 (109) att utvärdera sitt arbete. I självvärderingen beskrivs hur studenterna genom att genomföra tids- och analysplaner tränas i förmågan att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Detta styrks också i intervjuerna, vilket gör det troligt att måluppfyllelsen även i detta avseende är hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visar medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Några arbeten visar dessutom på mycket hög måluppfyllelse. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

32 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19 (109) Kungl. Tekniska högskolan Lärosäte Kungl. Tekniska högskolan Huvudområde/examen Arkitektur - arkitektexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För arkitektexamen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete Motivering: Av de självständiga arbeten som har gått att använda som underlag för bedömning visar merparten att studenterna har kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund. Urvalet av de självständiga arbetena kan dock bara i begränsad utsträckning användas som underlag för bedömning. Detta gäller i ännu högre grad för studenternas insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete där mer än två tredjedelar av arbetena inte har kunnat utgöra underlag för bedömning. Av de arbeten som har varit möjliga att använda för bedömning av detta delmål visar merparten hög måluppfyllelse. Självvärderingen och intervjuerna indikerar dock att studenterna genom orienterings- och seminariekurser sannolikt når god insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete. Mål: För arkitektexamen ska studenten visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia, som fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa Motivering: Urvalet av de självständiga arbetena visar att en majoritet av studenterna i urvalet har brett kunnande och förståelse rörande arkitekturens teori och historia men i vissa arbeten finns brister i detta avseende. I cirka en tredjedel av de självständiga arbetena var det inte möjligt att bedöma måluppfyllelsen. Självvärderingen beskriver att studenterna genom orienteringskurser och seminariekurser på avancerad nivå får kunskap inom arkitekturens historia och teori som breddar och fördjupar kunskaper i området från grundläggande nivå. Detta gör det troligt att studenterna uppnår brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia. Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna har fördjupad kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljöer. En majoritet av studenterna i urvalet visar också fördjupade kunskaper om de processer, metoder och författningar som påverkar arkitektarbete. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område

33 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 20 (109) Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Exempel på arbeten som visar bristande respektive mycket hög måluppfyllelse finns, men det påverkar inte den samlade bilden. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk. Ett fåtal arbeten har dock inte kunnat utgöra underlag för bedömning av detta mål. Självvärderingen bekräftar att studenterna uppnår hög uppfyllelse. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning Motivering: Förmågan till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning har generellt inte varit möjlig att bedöma i arbetena. Av de få arbeten som har varit möjliga att bedöma i detta avseende visar samtliga på hög måluppfyllelse. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att studenterna i vissa projektarbeten tränas att arbeta i grupp med andra arkitekturstudenter. Några projektarbeten genomförs helt i grupp medan andra ofta inleds med kortare grupparbeten för att samla information eller för att kritiskt granska projektets möjligheter och förutsättningar. Studenterna övas även i samarbete med studenter med andra kompetenser som studenter från Samhällsbyggnadsprogrammet vid Kungl. Tekniska högskolan eller Konstfack. Genom intervjuerna framkom att arkitekturstudenter från olika länder för med sig skilda arbetssätt som berikar och utvecklar studiomiljön på avancerad nivå. Dessa uppgifter gör det troligt att studenterna uppnår förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning. Mål: För arkitektexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön, inbegripet arbetsmiljön.

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i engelska vid Umeå universitet Beslut

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i bioteknik vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet BESLUT 1(2) 2014-12-02 411-00058-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Örebro universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Ärende Beskrivning av kriterier för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbete på civilingenjörs-

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-02-25 411-0058-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i matematik vid Mälardalens högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet

Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-63-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i nutrition vid Stockholms universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Sid 1 (5) Blandade omdömen i utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Litteraturvetenskap Samiska Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet erhöll omdömet hög kvalitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i historia vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1658- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Översättningsvetenskap inriktning: Tolkning inriktning: Översättning Translation Studies specialization: Interpreting

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska BESLUT 1(27) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 lena.pettersson@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso-

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik

Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2009-03-24 Sid 2 (8)

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av konstnärlig masterexamen i design vid Linnéuniversitetet

Uppföljning av konstnärlig masterexamen i design vid Linnéuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Till rektor vid Linnéuniversitetet Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@uka.se Uppföljning av konstnärlig masterexamen i

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Lokal examensordning vid Karlstads universitet

Lokal examensordning vid Karlstads universitet Rektor Lokal examensordning vid Karlstads universitet Lokal examensordning vid Karlstads universitet Beslut RB 95/10 Dnr. C 2010/217 Ersätter C2007/310 Giltighet fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. Handläggare Lena

Läs mer

Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-63-14 Till rektor Uppföljning av dietistexamen vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING. Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I REDOVISNING OCH STYRNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-10-23 1 Ämnesområde I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

2. Behörighet och förkunskapskrav

2. Behörighet och förkunskapskrav Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett kunnande inom och en

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer