Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Susanna Sjödin Lindenskoug Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom genusvetenskap. Göteborgs universitet Genusvetenskap kandidatexamen, mycket hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Linköpings universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Lunds universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap magisterexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Södertörns högskola Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap magisterexamen, mycket hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Umeå universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet 1

2 Uppsala universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, mycket hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i genusvetenskap. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering och studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbet tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller beslut av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Dessa är Göteborgs universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten), Karlstads universitet/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Malmö högskola/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Uppsala universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten), Örebro universitet/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Örebro universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten). 2

3 Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: Mycket hög kvalitet: Utbildningen har mycket hög måluppfyllelse. Hög kvalitet: Utbildningen har hög måluppfyllelse. Bristande kvalitet: Utbildningen har bristande måluppfyllelse, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Susanna Sjödin Lindenskoug i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Per Westman. Lars Haikola Susanna Sjödin Lindenskoug Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 3

4 Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Genusvetenskap - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, samt förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Göteborgs universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 4

5 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 5

6 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål bedömdes måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller en hög kvalitet. Lunds universitet Genusvetenskap - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål nås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 6

7 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse avseende alla mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att hög måluppfyllelse nås för alla mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en hög kvalitet. 7

8 Södertörns högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Södertörns högskola Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse avseende samtliga mål. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller hög kvalitet. Södertörns högskola Genusvetenskap - magister A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För resterande tre mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Södertörns högskola Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8

9 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

10 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. För övriga mål bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Genusvetenskap - master A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målen kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbeteförmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För ett mål uppnås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en mycket hög kvalitet. 10

11 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatmagister- eller masterexamen i genusvetenskap. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelse för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Marianne Liljeström (ämnesexpert och ordförande), Åbo universitet Staffan Bergwik (ämnesexpert), Uppsala universitet Lars Jalmert (ämnesexpert), Stockholm universitet Bente Rosenbeck (ämnesexpert), Köpenhamns universitet Harriet Silius (ämnesexpert), Åbo akademi Aina-Maria Ojutkangas (student), Uppsala universitet Karin Bengtsson (arbetslivsrepresentant) Hannes Frizén (arbetslivsrepresentant) Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. 1

12 Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2011, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Högskoleverket den 24 oktober 2011, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. De bedömningsgrunder som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i bilaga 4a och 4b. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering samt studenternas erfarenheter. Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. I Högskoleverkets utvärdering av genusvetenskap utvärderas studenternas resultat i förhållande till ett urval av mål från examensordningen för generell examen. En viktig komponent är också utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. Bedömargruppens arbete inleddes med att vi valde ut mål från examensordningen, och utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa, att utvärdera mot. Bedömargruppen valde ut fem av dessa mål för examina på grundnivå och sex för examina på avancerad nivå. Vid ett upptaktsmöte godkände sedan representanter för lärosätena de utvalda målen samt medverkade i formulering av kriterier för respektive mål. De självständiga arbetena har haft en central plats och betydelse för att visa i vilken grad studenterna uppnått examensmålen. I modellen för utvärdering inte enstaka svaga arbeten eller enstaka arbeten som håller en mycket hög kvalitet i förhållande till examensmålen avgöra den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse eller sammanvägd kvalitet. För de delar av målen som inte gick att bedöma i de självständiga arbetena utgjorde självvärderingarna det viktigaste underlaget för bedömningen. Kompletterande frågor kring dess delar ställdes också vid studentintervjuerna och lärosätesintervjuerna (se även bilaga 4c). Inför bedömningen av självständiga arbeten valde bedömargruppen att ta fram så kallade bedömningsgrunder i vilka mål och kriterier har konkretiserats ytterligare. Att på detta 2

13 sätt precisera målen med hjälp av mer praxisnära bedömningsgrunder har höjt kvaliteten i bedömningarna eftersom bedömargruppens erfarenheter som lärare, examinatorer och studenter inom området då tagits till vara. Dessutom har tänkandet kring bedömningen av de självständiga arbetena synkroniserats inom bedömargruppen vilket i sin tur har ökat graden av likvärdighet i bedömningarna. Bedömargruppen kom även fram till att de delar av mål och kriterier som inte står att finna i de självständiga arbetena i stället borde gå att återfinna i självvärderingarna. I självvärderingarna redovisade och analyserade lärosätena sina resultat i relation till de utvalda målen. Vad gäller lärarkompetens har bedömargruppen inte haft anledning att i omdömen avge yttrande om den. Studenternas förutsättningar har inte heller vägts in i bedömningen. Efter det att bedömargruppen bedömt de skriftliga underlagen formulerades frågor till studenterna där svaren skulle kunna visa på graden av måluppfyllelse. I utvärderingen fanns inga alumnenkäter att tillgå då populationen var för liten. Detta gav ytterligare betydelse åt studentintervjuerna. Lärosätesintervjuernas roll var kompletterande och i samband med dessa klargjordes eventuella otydligheter som framkommit under läsningen av de självständiga arbetena och självvärderingarna. För bedömargruppen Marianne Liljeström Ordförande 3

14 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till största del når mycket hög måluppfyllelse när det gäller kunskap om ämnets vetenskapliga grund. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna har grepp om ämnets tvärvetenskapliga karaktär samt att de är väl insatta i metodologiska frågor inom ämnet och särskilt att de innehar en stark orientering mot jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbete. Praktikorienteringen sker inte på bekostnad av det teoretiska, utan snarare skapas en fördjupad förståelse genom att man kontinuerligt integrerar praktik och teori, varigenom en teoretisk progression åstadkoms. Den mycket höga måluppfyllelsen styrks även av klar progression gällande uppställda krav (till exempel genom behandling av ett visst material och metodövningar på grundkursnivå jämfört med studier av klassiker, könsteorier och metodfrågor på fortsättningskursen; och fördjupningskursens självständiga arbete med teoretiska och metodologiska frågor), något som även framkommer i kursutvärderingarna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till största del når hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Studenterna är väl rustade för att samla in relevant information och att kritiskt tolka denna. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att lika stor andel av studenterna når hög som mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar bilden. I självvärderingen och vid 4

15 lärosätesintervjun underströks också att uppgifterna genomfördes inom givna tidsramar är en viktig kompetens som tränas i utbildningen. Genomströmningssiffrorna stöder att studenterna också klarar att genomföra uppgifter inom de givna tidsramarna. Studenterna erhåller sådan undervisning och skolning samt studentorienterad handledning (möjlighet att ta in även experter från andra ämnen) som preparerar dem för självständiga val av uppsatsämnen och för färdigställande av arbetena inom utsatt tid. Den sammanvägda bedömningen blir att måluppfyllelsen är mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena i urvalet visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information problem och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun stärker bilden och visar att studenterna i mycket hög grad når målet både gällande förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för information och problem samt har betydande förmåga att delta i diskussioner med olika grupper. Utbildningen är starkt praktikorienterad vilket förbereder studenterna för interaktioner med grupper utanför akademin. Inom utbildningen förekommer bland annat paneldebatter, träning i argumentationsteknik och andra praktiska muntliga övningar. Utbildningen betonar förståelsen av teoretisk kunskapsproduktion som en kollektiv process där dialogen mellan olika grupper är betydelsefull, och det finns också många exempel på olika typer av gruppexamination i utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse gällande förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av olika fenomen och problem. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att man inom utbildningen kontinuerligt behandlar frågor rörande kunskapsproduktionens karaktär och forskarens situering samt forskningsetiska spörsmål. Inom utbildningen förs det en kontinuerlig metavetenskaplig diskussion. Utbildningen är starkt arbetslivs- och jämställdhetsorienterad vilket även garanterar att frågor som makt och etnicitet, på både ett kunskapsteoretiskt och praktiskt-samhälleligt plan, behandlas. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, samt förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 5

16 Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett par undantag på att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna har brett, även tvärvetenskapligt, kunnande inom ämnet. Tvärvetenskapligheten garanteras också dels av att studenterna sedan tidigare har erfarenheter från olika ämnen, dels av lärarnas förankring inom olika typer av forskningsområden. Utbildningens inriktning på koppling till samhällspraktik garanterar studenterna väsentligt fördjupade kunskaper framför allt inom jämställdhetsforskning och jämställdhetsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar också att studenterna uppnår fördjupad metodkunskap. Detta trots avsaknaden av en specifik metodkurs. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett par undantag att studenterna når hög måluppfyllelse rörande detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna via utbildningens betoning på både tvärvetenskaplighet och praktikkoppling når förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Detta gäller särskilt förmågan att koppla samman teoretiska frågeställningar med praktiska problem, vilket även ger färdighet till att behandla fenomen och frågor på ett komplext sätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar till största del att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och indikerar, att studenterna har förmåga att kritiskt och självständigt uppställa genusvetenskapliga frågeställningar, att utföra arbeten planenligt inom givna tidsramar samt att självkritiskt reflektera 6

17 över sitt arbete. Undervisningen är omfattande och innefattar både kollektiva och självständiga arbetsmetoder som ställer höga krav på studenterna. Att studenterna når hög måluppfyllelse stöds också av att de under utbildningen tränas i att presentera uppgifter på många olika sätt och att olika teoretiska inriktningar behandlas inom undervisningen, samt av träning av självreflexivt handlande i relation till det egna arbetet och de egna prestationerna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och påvisar att studenterna når förmåga att muntligt och skriftligt, i både nationella och internationella sammanhang, klart redogöra för sina slutsatser i diskussion med olika grupper. Utbildningens profilering mot postkolonial och internationell problematik och mot jämställdhetsfrågor samt även dess betoning av grupparbete och muntlig argumentation säkerställer att studenterna erhåller förmåga till samspel och växelverkan både internationellt och utomakademiskt. Exempel på den sistnämnda är att studenterna efter sin praktik bland annat presenterar en populärvetenskaplig version av sin uppsats och anordnar en workshop. Studenterna deltar även aktivt i gästforskarnas seminarier. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och indikerar också att studenterna når förmåga att inom genusvetenskapen göra bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av olika fenomen och problem. Frågor om kunskapsproduktionens karaktär, forskarens situering och därmed forskningsetiska spörsmål behandlas regelmässigt. Inom utbildningen förs också kontinuerligt en metavetenskaplig diskussion. Alla kurser innefattar reflektioner över genusvetenskapens politiska och etiska aspekter samt förhållandet mellan dessa dimensioner. Utbildningen är starkt arbetslivs- och jämställdhetsorienterad, vilket även garanterar för behandling av sådana frågor som makt och etnicitet på både ett kunskapsteoretiskt och praktiskt-samhälleligt plan. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 7

18 Linköpings universitet Lärosäte Linköpings universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Majoriteten av självständiga arbeten i urvalet visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. De visar på bred kunskap om genusvetenskapen och fördjupad kunskap om vissa delar av genusvetenskapen samt om dess tvärvetenskapliga karaktär. Självvärderingen och lärosätesintervjun stöder denna bedömning och visar att det också läggs stor vikt vid att träna på olika metoder under hela utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en genusvetenskaplig problemställning liksom förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och stöder denna bedömning. Progressionen är god liksom variationen i kurser och examinationsformer (till exempel rollspel, essä och studieresa). Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. Det visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna kompletterar bilden samt visar att studenterna har god förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för, diskutera och presentera information, problem och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar detta och visar även att studenterna har förmåga att muntlig redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika 8

19 grupper och i relation till olika arbetsområden. Studenterna examineras kontinuerligt i sin muntliga och skriftliga förmåga, den muntliga förmågan tränas till exempel vid uppsatsopponeringen. Studenterna tränas i både muntlig och skriftlig kommunikation i många olika sammanhang, till exempel debattartiklar med koppling till aktivistiskt arbete och kritisk granskning av olika samhälleliga problem. Dialog med olika grupper ingår bland annat i jämställdhetskursen. Det framgick dock att kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet är svag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I ett par arbeten är dock måluppfyllelsen bristande. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och där framgår också att man i undervisningen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter, såväl forskningsetik som etiska förhållningssätt till olika grupper i samhället och till de medstuderande. Utbildningens tonvikt ligger på övningar i kritisk analysförmåga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

20 Lunds universitet Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående att studenterna når mycket hög eller hög måluppfyllelse avseende detta mål. Det visar att studenterna har betydande kunskap om bredden i genusvetenskapens vetenskapliga grund liksom väsentligt fördjupad kunskap om någon del av genusvetenskapen. Det visar också att studenterna besitter kunskap om tillämpliga metoder och är orienterade om aktuella forskningsfrågor. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Det redovisas ett mycket omfattande material som styrker att institutionen har starkt fokus på kunskap och förståelse inom huvudområdet. Det framgår också att man medvetet arbetar med ett vetenskapskritiskt förhållningssätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en genusvetenskaplig problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Graden av måluppfyllelsen varierar dock. I ett par fall bedöms måluppfyllelsen vara hög medan studenternas arbeten i några fall svarar mot kriterier för mycket hög måluppfyllelse och i två fall bedöms arbetena uppvisa brister i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Bland annat framhålls att studenterna deltar i biblioteksundervisning och andra moment där förmåga till insamling av data tränas. Det framgår också att man inom huvudområdet medvetet arbetar med ett vetenskapskritiskt förhållningssätt Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem och framför allt bedöms förmågan att identifiera problem genomgående vara god. Urvalet visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna kompletterar bilden och visar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Genomströmningen på uppsatskursen under fortsättningskursnivån styrker att tidsramarna hålls i hög utsträckning. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. 10

21 Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar liksom förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. I dessa har framhållits att utbildningen innehåller olika praktiska inslag där just muntlig framställning och dialog med olika grupper betonas. Även för den muntliga framställningen görs därför bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Sammantaget blir bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Speciellt etiska, men också samhälleliga aspekter är svårbedömda i de självständiga arbetena. I de arbeten som behandlar jämställdhet framträder de samhälleliga aspekterna som tydligast. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun poängterades att man i utbildningen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter på ett sådant sett att man gör det troligt att hög måluppfyllelse nås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål bedömdes måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller en hög kvalitet. Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar till största delen att studenterna når mycket hög måluppfyllelse avseende överblick över genusvetenskapen, fördjupade kunskaper inom vissa delar av genusvetenskapen samt insikt i aktuellt genusvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Viss variation i grad av måluppfyllelse mellan de självständiga arbetena finns men sammantagna visar de ändå på en mycket hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att utbildningens starka forskningsanknytning och den bredd som samtidigt hålls i utbildningen, speciellt med avseende på områdets tvärvetenskaplighet, säkrar den mycket höga 11

22 måluppfyllelsen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar en spridd bild av hur studenterna når måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom genusvetenskapen. I några arbeten visas mycket hög måluppfyllelse, här används aktuella utvecklade metodiska ansatser med ordentlig reflektion kring metodval. I ett par arbeten saknas dock reflekterande över metodvalet varför det sammantagna omdömet utifrån de självständiga arbetena blir hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att institutionen har höga ambitioner vad gäller utbildningen i metodkunskap vilket bland annat avspeglas i det stora utbudet av valbara metodkurser. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. Mål: För magisterexam förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att integrera kunskap liksom förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. I några arbeten visas en mycket god förmåga till integrering och analys medan några arbeten visar en mindre god förmåga. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Under utbildningen går studenterna en fördjupningskurs som fokuserar på detta mål både i undervisningen och vid examination. Den sammanvägda bedömningen blir att måluppfyllelsen är hög. Mål: För magisterexam förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. De visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Problemformuleringarna i de självständiga arbetena håller företrädesvis en hög kvalitet. Ett par arbeten håller mycket hög kvalitet och ett arbete visar på brister i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun styrker bilden av hög måluppfyllelse och visar att studenterna har god förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexam förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa liksom förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Den skriftliga presentationen och diskussionen av slutsatserna står på en klart högre nivå än för kandidatexamen. Självvärderingen och lärosätesintervjun 12

23 kompletterar bilden och visar att hög måluppfyllelse även nås för studenternas förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, i dialog med olika grupper och i relation till olika arbetsområden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns dock en viss variation med både bristande och mycket hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar bland annat att man i olika kurser och vid många olika tillfällen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete. För övriga mål nås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att en stor del av studenterna når mycket hög måluppfyllelse avseende detta mål. Det visar på ett mycket brett kunnande inom genusvetenskapen, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av genusvetenskapen samt fördjupad insikt i aktuellt genusvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. I flera av de självständiga arbetena visas just fördjupade kunskaper, något som indikerar att institutionens utbildning ger en klar progression av kunskap över olika nivåer. Trots ett enskilt svagt arbete är bedömningen att de självständiga arbetena håller en mycket hög kvalitet i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden bland annat genom att visa på att utbildningen har en stark forskningsanknytning och att man arbetar på ett medvetet sätt med internationalisering. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För masterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 13

24 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende metodkunskap inom genusvetenskapen. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och i självvärderingen markeras att institutionen har höga ambitioner med metodutbildningen, något som bland annat visar sig i ett stort utbud av valbara metodkurser. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt och systematiskt integrera samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Variationen i bedömningen av måluppfyllelsen vad avser detta mål är dock stor. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och styrker bedömningen genom att visa på institutionens breda och ambitiösa kursutbud. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. Det visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Problemformuleringarna i de självständiga arbetena visar företrädesvis på en hög grad av måluppfyllelse och i ett par fall på mycket hög grad av måluppfyllelse. Ett arbete uppvisar dock brister i måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun visar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till övervägande del når hög måluppfyllelse avseendeförmågan att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Studenterna har god förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar på hög måluppfyllelse för målet som helhet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 14

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av magisterexamen i bibelvetenskap vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer