Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Susanna Sjödin Lindenskoug Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom genusvetenskap. Göteborgs universitet Genusvetenskap kandidatexamen, mycket hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Linköpings universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Lunds universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap magisterexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Stockholms universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Södertörns högskola Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap magisterexamen, mycket hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, hög kvalitet Umeå universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet 1

2 Uppsala universitet Genusvetenskap kandidatexamen, hög kvalitet Genusvetenskap masterexamen, mycket hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i genusvetenskap. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering och studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbet tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller beslut av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Dessa är Göteborgs universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten), Karlstads universitet/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Malmö högskola/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Uppsala universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten), Örebro universitet/genusvetenskap kandidat (färre än fem arbeten), Örebro universitet/genusvetenskap magister (färre än fem arbeten). 2

3 Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: Mycket hög kvalitet: Utbildningen har mycket hög måluppfyllelse. Hög kvalitet: Utbildningen har hög måluppfyllelse. Bristande kvalitet: Utbildningen har bristande måluppfyllelse, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Susanna Sjödin Lindenskoug i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Per Westman. Lars Haikola Susanna Sjödin Lindenskoug Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen 3

4 Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Genusvetenskap - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, samt förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Göteborgs universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 4

5 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 5

6 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål bedömdes måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller en hög kvalitet. Lunds universitet Genusvetenskap - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål nås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För övriga mål bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 6

7 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse avseende alla mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att hög måluppfyllelse nås för alla mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en hög kvalitet. 7

8 Södertörns högskola Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Södertörns högskola Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse avseende samtliga mål. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller hög kvalitet. Södertörns högskola Genusvetenskap - magister A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För resterande tre mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Södertörns högskola Genusvetenskap - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8

9 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

10 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Genusvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. För övriga mål bedöms måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Genusvetenskap - master A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målen kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbeteförmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. För ett mål uppnås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller en mycket hög kvalitet. 10

11 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatmagister- eller masterexamen i genusvetenskap. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelse för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Marianne Liljeström (ämnesexpert och ordförande), Åbo universitet Staffan Bergwik (ämnesexpert), Uppsala universitet Lars Jalmert (ämnesexpert), Stockholm universitet Bente Rosenbeck (ämnesexpert), Köpenhamns universitet Harriet Silius (ämnesexpert), Åbo akademi Aina-Maria Ojutkangas (student), Uppsala universitet Karin Bengtsson (arbetslivsrepresentant) Hannes Frizén (arbetslivsrepresentant) Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. 1

12 Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2011, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Högskoleverket den 24 oktober 2011, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. De bedömningsgrunder som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i bilaga 4a och 4b. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering samt studenternas erfarenheter. Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. I Högskoleverkets utvärdering av genusvetenskap utvärderas studenternas resultat i förhållande till ett urval av mål från examensordningen för generell examen. En viktig komponent är också utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden. Bedömargruppens arbete inleddes med att vi valde ut mål från examensordningen, och utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa, att utvärdera mot. Bedömargruppen valde ut fem av dessa mål för examina på grundnivå och sex för examina på avancerad nivå. Vid ett upptaktsmöte godkände sedan representanter för lärosätena de utvalda målen samt medverkade i formulering av kriterier för respektive mål. De självständiga arbetena har haft en central plats och betydelse för att visa i vilken grad studenterna uppnått examensmålen. I modellen för utvärdering inte enstaka svaga arbeten eller enstaka arbeten som håller en mycket hög kvalitet i förhållande till examensmålen avgöra den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse eller sammanvägd kvalitet. För de delar av målen som inte gick att bedöma i de självständiga arbetena utgjorde självvärderingarna det viktigaste underlaget för bedömningen. Kompletterande frågor kring dess delar ställdes också vid studentintervjuerna och lärosätesintervjuerna (se även bilaga 4c). Inför bedömningen av självständiga arbeten valde bedömargruppen att ta fram så kallade bedömningsgrunder i vilka mål och kriterier har konkretiserats ytterligare. Att på detta 2

13 sätt precisera målen med hjälp av mer praxisnära bedömningsgrunder har höjt kvaliteten i bedömningarna eftersom bedömargruppens erfarenheter som lärare, examinatorer och studenter inom området då tagits till vara. Dessutom har tänkandet kring bedömningen av de självständiga arbetena synkroniserats inom bedömargruppen vilket i sin tur har ökat graden av likvärdighet i bedömningarna. Bedömargruppen kom även fram till att de delar av mål och kriterier som inte står att finna i de självständiga arbetena i stället borde gå att återfinna i självvärderingarna. I självvärderingarna redovisade och analyserade lärosätena sina resultat i relation till de utvalda målen. Vad gäller lärarkompetens har bedömargruppen inte haft anledning att i omdömen avge yttrande om den. Studenternas förutsättningar har inte heller vägts in i bedömningen. Efter det att bedömargruppen bedömt de skriftliga underlagen formulerades frågor till studenterna där svaren skulle kunna visa på graden av måluppfyllelse. I utvärderingen fanns inga alumnenkäter att tillgå då populationen var för liten. Detta gav ytterligare betydelse åt studentintervjuerna. Lärosätesintervjuernas roll var kompletterande och i samband med dessa klargjordes eventuella otydligheter som framkommit under läsningen av de självständiga arbetena och självvärderingarna. För bedömargruppen Marianne Liljeström Ordförande 3

14 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till största del når mycket hög måluppfyllelse när det gäller kunskap om ämnets vetenskapliga grund. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna har grepp om ämnets tvärvetenskapliga karaktär samt att de är väl insatta i metodologiska frågor inom ämnet och särskilt att de innehar en stark orientering mot jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbete. Praktikorienteringen sker inte på bekostnad av det teoretiska, utan snarare skapas en fördjupad förståelse genom att man kontinuerligt integrerar praktik och teori, varigenom en teoretisk progression åstadkoms. Den mycket höga måluppfyllelsen styrks även av klar progression gällande uppställda krav (till exempel genom behandling av ett visst material och metodövningar på grundkursnivå jämfört med studier av klassiker, könsteorier och metodfrågor på fortsättningskursen; och fördjupningskursens självständiga arbete med teoretiska och metodologiska frågor), något som även framkommer i kursutvärderingarna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till största del når hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Studenterna är väl rustade för att samla in relevant information och att kritiskt tolka denna. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att lika stor andel av studenterna når hög som mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar bilden. I självvärderingen och vid 4

15 lärosätesintervjun underströks också att uppgifterna genomfördes inom givna tidsramar är en viktig kompetens som tränas i utbildningen. Genomströmningssiffrorna stöder att studenterna också klarar att genomföra uppgifter inom de givna tidsramarna. Studenterna erhåller sådan undervisning och skolning samt studentorienterad handledning (möjlighet att ta in även experter från andra ämnen) som preparerar dem för självständiga val av uppsatsämnen och för färdigställande av arbetena inom utsatt tid. Den sammanvägda bedömningen blir att måluppfyllelsen är mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: De självständiga arbetena i urvalet visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information problem och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun stärker bilden och visar att studenterna i mycket hög grad når målet både gällande förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för information och problem samt har betydande förmåga att delta i diskussioner med olika grupper. Utbildningen är starkt praktikorienterad vilket förbereder studenterna för interaktioner med grupper utanför akademin. Inom utbildningen förekommer bland annat paneldebatter, träning i argumentationsteknik och andra praktiska muntliga övningar. Utbildningen betonar förståelsen av teoretisk kunskapsproduktion som en kollektiv process där dialogen mellan olika grupper är betydelsefull, och det finns också många exempel på olika typer av gruppexamination i utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse gällande förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av olika fenomen och problem. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att man inom utbildningen kontinuerligt behandlar frågor rörande kunskapsproduktionens karaktär och forskarens situering samt forskningsetiska spörsmål. Inom utbildningen förs det en kontinuerlig metavetenskaplig diskussion. Utbildningen är starkt arbetslivs- och jämställdhetsorienterad vilket även garanterar att frågor som makt och etnicitet, på både ett kunskapsteoretiskt och praktiskt-samhälleligt plan, behandlas. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor, förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, samt förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 5

16 Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett par undantag på att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna har brett, även tvärvetenskapligt, kunnande inom ämnet. Tvärvetenskapligheten garanteras också dels av att studenterna sedan tidigare har erfarenheter från olika ämnen, dels av lärarnas förankring inom olika typer av forskningsområden. Utbildningens inriktning på koppling till samhällspraktik garanterar studenterna väsentligt fördjupade kunskaper framför allt inom jämställdhetsforskning och jämställdhetsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar också att studenterna uppnår fördjupad metodkunskap. Detta trots avsaknaden av en specifik metodkurs. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett par undantag att studenterna når hög måluppfyllelse rörande detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att studenterna via utbildningens betoning på både tvärvetenskaplighet och praktikkoppling når förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Detta gäller särskilt förmågan att koppla samman teoretiska frågeställningar med praktiska problem, vilket även ger färdighet till att behandla fenomen och frågor på ett komplext sätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar till största del att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och indikerar, att studenterna har förmåga att kritiskt och självständigt uppställa genusvetenskapliga frågeställningar, att utföra arbeten planenligt inom givna tidsramar samt att självkritiskt reflektera 6

17 över sitt arbete. Undervisningen är omfattande och innefattar både kollektiva och självständiga arbetsmetoder som ställer höga krav på studenterna. Att studenterna når hög måluppfyllelse stöds också av att de under utbildningen tränas i att presentera uppgifter på många olika sätt och att olika teoretiska inriktningar behandlas inom undervisningen, samt av träning av självreflexivt handlande i relation till det egna arbetet och de egna prestationerna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och påvisar att studenterna når förmåga att muntligt och skriftligt, i både nationella och internationella sammanhang, klart redogöra för sina slutsatser i diskussion med olika grupper. Utbildningens profilering mot postkolonial och internationell problematik och mot jämställdhetsfrågor samt även dess betoning av grupparbete och muntlig argumentation säkerställer att studenterna erhåller förmåga till samspel och växelverkan både internationellt och utomakademiskt. Exempel på den sistnämnda är att studenterna efter sin praktik bland annat presenterar en populärvetenskaplig version av sin uppsats och anordnar en workshop. Studenterna deltar även aktivt i gästforskarnas seminarier. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och indikerar också att studenterna når förmåga att inom genusvetenskapen göra bedömningar i relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av olika fenomen och problem. Frågor om kunskapsproduktionens karaktär, forskarens situering och därmed forskningsetiska spörsmål behandlas regelmässigt. Inom utbildningen förs också kontinuerligt en metavetenskaplig diskussion. Alla kurser innefattar reflektioner över genusvetenskapens politiska och etiska aspekter samt förhållandet mellan dessa dimensioner. Utbildningen är starkt arbetslivs- och jämställdhetsorienterad, vilket även garanterar för behandling av sådana frågor som makt och etnicitet på både ett kunskapsteoretiskt och praktiskt-samhälleligt plan. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 7

18 Linköpings universitet Lärosäte Linköpings universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Majoriteten av självständiga arbeten i urvalet visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende detta mål. De visar på bred kunskap om genusvetenskapen och fördjupad kunskap om vissa delar av genusvetenskapen samt om dess tvärvetenskapliga karaktär. Självvärderingen och lärosätesintervjun stöder denna bedömning och visar att det också läggs stor vikt vid att träna på olika metoder under hela utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en genusvetenskaplig problemställning liksom förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och stöder denna bedömning. Progressionen är god liksom variationen i kurser och examinationsformer (till exempel rollspel, essä och studieresa). Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. Det visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna kompletterar bilden samt visar att studenterna har god förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för, diskutera och presentera information, problem och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar detta och visar även att studenterna har förmåga att muntlig redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika 8

19 grupper och i relation till olika arbetsområden. Studenterna examineras kontinuerligt i sin muntliga och skriftliga förmåga, den muntliga förmågan tränas till exempel vid uppsatsopponeringen. Studenterna tränas i både muntlig och skriftlig kommunikation i många olika sammanhang, till exempel debattartiklar med koppling till aktivistiskt arbete och kritisk granskning av olika samhälleliga problem. Dialog med olika grupper ingår bland annat i jämställdhetskursen. Det framgick dock att kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet är svag. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I ett par arbeten är dock måluppfyllelsen bristande. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och där framgår också att man i undervisningen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter, såväl forskningsetik som etiska förhållningssätt till olika grupper i samhället och till de medstuderande. Utbildningens tonvikt ligger på övningar i kritisk analysförmåga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 9

20 Lunds universitet Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar genomgående att studenterna når mycket hög eller hög måluppfyllelse avseende detta mål. Det visar att studenterna har betydande kunskap om bredden i genusvetenskapens vetenskapliga grund liksom väsentligt fördjupad kunskap om någon del av genusvetenskapen. Det visar också att studenterna besitter kunskap om tillämpliga metoder och är orienterade om aktuella forskningsfrågor. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Det redovisas ett mycket omfattande material som styrker att institutionen har starkt fokus på kunskap och förståelse inom huvudområdet. Det framgår också att man medvetet arbetar med ett vetenskapskritiskt förhållningssätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexam förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en genusvetenskaplig problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Graden av måluppfyllelsen varierar dock. I ett par fall bedöms måluppfyllelsen vara hög medan studenternas arbeten i några fall svarar mot kriterier för mycket hög måluppfyllelse och i två fall bedöms arbetena uppvisa brister i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Bland annat framhålls att studenterna deltar i biblioteksundervisning och andra moment där förmåga till insamling av data tränas. Det framgår också att man inom huvudområdet medvetet arbetar med ett vetenskapskritiskt förhållningssätt Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. Mål: För kandidatexam förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem och framför allt bedöms förmågan att identifiera problem genomgående vara god. Urvalet visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna kompletterar bilden och visar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Genomströmningen på uppsatskursen under fortsättningskursnivån styrker att tidsramarna hålls i hög utsträckning. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. 10

21 Mål: För kandidatexam förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar liksom förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. I dessa har framhållits att utbildningen innehåller olika praktiska inslag där just muntlig framställning och dialog med olika grupper betonas. Även för den muntliga framställningen görs därför bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Sammantaget blir bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Mål: För kandidatexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Speciellt etiska, men också samhälleliga aspekter är svårbedömda i de självständiga arbetena. I de arbeten som behandlar jämställdhet framträder de samhälleliga aspekterna som tydligast. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun poängterades att man i utbildningen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter på ett sådant sett att man gör det troligt att hög måluppfyllelse nås. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För övriga mål bedömdes måluppfyllelsen som hög. Den samlade bedömningen blir därför att utbildningen håller en hög kvalitet. Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar till största delen att studenterna når mycket hög måluppfyllelse avseende överblick över genusvetenskapen, fördjupade kunskaper inom vissa delar av genusvetenskapen samt insikt i aktuellt genusvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Viss variation i grad av måluppfyllelse mellan de självständiga arbetena finns men sammantagna visar de ändå på en mycket hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att utbildningens starka forskningsanknytning och den bredd som samtidigt hålls i utbildningen, speciellt med avseende på områdets tvärvetenskaplighet, säkrar den mycket höga 11

22 måluppfyllelsen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För magisterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar en spridd bild av hur studenterna når måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom genusvetenskapen. I några arbeten visas mycket hög måluppfyllelse, här används aktuella utvecklade metodiska ansatser med ordentlig reflektion kring metodval. I ett par arbeten saknas dock reflekterande över metodvalet varför det sammantagna omdömet utifrån de självständiga arbetena blir hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar att institutionen har höga ambitioner vad gäller utbildningen i metodkunskap vilket bland annat avspeglas i det stora utbudet av valbara metodkurser. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är hög. Mål: För magisterexam förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att integrera kunskap liksom förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. I några arbeten visas en mycket god förmåga till integrering och analys medan några arbeten visar en mindre god förmåga. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden. Under utbildningen går studenterna en fördjupningskurs som fokuserar på detta mål både i undervisningen och vid examination. Den sammanvägda bedömningen blir att måluppfyllelsen är hög. Mål: För magisterexam förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. De visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Problemformuleringarna i de självständiga arbetena håller företrädesvis en hög kvalitet. Ett par arbeten håller mycket hög kvalitet och ett arbete visar på brister i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun styrker bilden av hög måluppfyllelse och visar att studenterna har god förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexam förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa liksom förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Den skriftliga presentationen och diskussionen av slutsatserna står på en klart högre nivå än för kandidatexamen. Självvärderingen och lärosätesintervjun 12

23 kompletterar bilden och visar att hög måluppfyllelse även nås för studenternas förmåga att muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, i dialog med olika grupper och i relation till olika arbetsområden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För magisterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Majoriteten av arbeten i urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns dock en viss variation med både bristande och mycket hög måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar bland annat att man i olika kurser och vid många olika tillfällen diskuterar och reflekterar över etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på att mycket hög måluppfyllelse nås för målet kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete. För övriga mål nås hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Genusvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexam kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att en stor del av studenterna når mycket hög måluppfyllelse avseende detta mål. Det visar på ett mycket brett kunnande inom genusvetenskapen, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av genusvetenskapen samt fördjupad insikt i aktuellt genusvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. I flera av de självständiga arbetena visas just fördjupade kunskaper, något som indikerar att institutionens utbildning ger en klar progression av kunskap över olika nivåer. Trots ett enskilt svagt arbete är bedömningen att de självständiga arbetena håller en mycket hög kvalitet i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden bland annat genom att visa på att utbildningen har en stark forskningsanknytning och att man arbetar på ett medvetet sätt med internationalisering. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För masterexam fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 13

24 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende metodkunskap inom genusvetenskapen. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och i självvärderingen markeras att institutionen har höga ambitioner med metodutbildningen, något som bland annat visar sig i ett stort utbud av valbara metodkurser. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen är hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att kritiskt och systematiskt integrera samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Variationen i bedömningen av måluppfyllelsen vad avser detta mål är dock stor. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och styrker bedömningen genom att visa på institutionens breda och ambitiösa kursutbud. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa genusvetenskapliga problem. Det visar också att studenterna har förmåga att teoretisera om och analysera genusvetenskapliga problem. Problemformuleringarna i de självständiga arbetena visar företrädesvis på en hög grad av måluppfyllelse och i ett par fall på mycket hög grad av måluppfyllelse. Ett arbete uppvisar dock brister i måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun visar att studenterna har förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna till övervägande del når hög måluppfyllelse avseendeförmågan att skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Studenterna har god förmåga att presentera genusvetenskapliga problemformuleringar och lösningar. Självvärderingen och lärosätesintervjun kompletterar bilden och visar på hög måluppfyllelse för målet som helhet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexam förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmågan att inom genusvetenskapen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 14

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av studie- och Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet

Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet 1 (12) Version 3 2012-05-07 Tove Holmqvist Utbildningsledare kvalitetsarbete Att skriva självvärdering i Högskoleverkets nya utvärderingssystem några reflektioner från Kvalitetsrådet För den institution

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya nationella examensordningen

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer