Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom översättning och översättningsvetenskap. Göteborgs universitet Översättning - magisterexamen, hög kvalitet Översättning - masterexamen, hög kvalitet Lunds universitet Översättning - magisterexamen, hög kvalitet Översättning - masterexamen, bristande kvalitet Stockholms universitet Översättningsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Översättningsvetenskap - magisterexamen, hög kvalitet Översättningsvetenskap - masterexamen, mycket hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Lunds universitet) ska senast 19 februari 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2 (6) kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Högskoleverket (från och med 1 januari 2013 Universitetskanslersämbetet) har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen i översättning och översättningsvetenskap. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning.

3 BESLUT 3 (6) Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Lars Haikola efter föredragning av utredare Lena Pettersson i närvaro av senior rådgivare Gunilla Jacobsson, t f avdelningschef Per Westman och enhetschef Karin Järplid Linde. Lars Haikola Lena Pettersson Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen

4 BESLUT 4 (6) Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Översättning - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Göteborgs universitet Översättning - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

5 BESLUT 5 (6) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Översättning - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Lunds universitet Översättning - master A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

6 BESLUT 6 (6) Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Översättningsvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Översättningsvetenskap - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Stockholms universitet Översättningsvetenskap - master A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

7 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1 (39) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2012 av översättning och översättningsvetenskap Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen översättning och översättningsvetenskap. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde Högskoleverket som statlig myndighet och kvalitetssäkring av högre utbildning genomförs från och med 1 januari 2013 av Universitetskanslersämbetet. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Professor Hans Lindquist, (ordförande/ämnesexpert), Malmö högskola Docent Yvonne Lindqvist (ämnesexpert), Stockholms universitet Tf professor Gun-Viol Vik-Tuovinen (ämnesexpert), Vasa universitet Professor Sunniva Whittaker (ämnesexpert), Norges Handelshögskola, Bergen Arbetslivsföreträdare Mia Kjellsdotter Karlsson, Sveriges Facköversättarförening Mikael Altemark (studeranderepresentant), Stockholms universitet Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Rapport 2012:15 R, Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , Högskoleverket). POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

8 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2 (39) De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Högskoleverket den , efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen inom utvalda examensmål. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt lärosätesintervjuer vilka genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets rapport 2012:15R, Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Vi vill till dessa riktlinjer göra nedanstående tillägg/preciseringar: I de fall då studentintervjuer genomförts har de utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna. Studentintervjuerna har utgjort underlag för att ge svar på oklarheter i bedömningen av självständiga arbeten och självvärdering. Lärarkompetensen har inte kommenterats i bedömargruppens yttrande. Studenternas förutsättningar har kommenterats i relativt få fall i lärosätets självvärderingar. Det har i denna utvärdering inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. Bedömargruppens kommentarer Förutom de utbildningar som bedöms i denna utvärdering förekommer vid svenska lärosäten andra utbildningar med inriktning mot översättning, till exempel vid Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Dessa utbildningar ingår dock inte i utvärderingen eftersom de inte leder fram till en examen inom huvudområdet översättning. Bedömargruppen noterar att de utvärderade utbildningarna i översättning (inklusive tolkning) skiljer sig från många andra utbildningar som leder till generella examina på kandidat-, magister- eller masternivå genom att de innehåller betydande inslag av praktisk träning för ett framtida yrkesliv. I många fall innehåller de lika delar teori och praktiska övningar, vilket kan göra det svårt för studenterna att hinna uppnå examensmålens krav när det gäller kunskap och överblick inom huvudområdet, vetenskaplig metodologi m.m. Inom någon av de bedömda utbildningarna har dessutom de praktiska och de teoretiska inslagen medvetet fördelats olika mellan magisteråret och masteråret.

9 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3 (39) Det finns därtill avsevärda skillnader i uppläggningen av utbildningarna mellan universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm. Detta gäller antalet språk som erbjuds, vilka språkkombinationer som studeras och i vilken mån tolkning ingår i utbildningen, men också till exempel hur starkt fokus som läggs på den praktiska färdigheten. Det förekommer också olika typer av självständiga arbeten; i vissa fall utgörs de av en egen längre översättning plus analyserande kommentar, i andra är arbetet en mer traditionell akademisk uppsats med en empirisk undersökning, analys och slutsatser. I de fall arbetena till hälften består av en egen översättning finns ibland mindre utrymme för studenten att visa måluppfyllelse när det gäller bland annat kunskap och överblick inom huvudområdet. Bedömargruppen har i sitt arbete försökt ta hänsyn till dessa faktorer, samtidigt som kravet att alla högskoleförordningens examensmål måste uppfyllas inte har kunnat frångås. Detta innebär att någon utbildning har fått det samlade omdömet bristande, trots att det inte kan uteslutas att den fungerar väl när det gäller att utbilda översättare för praktisk yrkesverksamhet. För några av examensmålen är det svårt att bedöma måluppfyllelsen enbart av de självständiga arbetena; det gäller till exempel studenternas självständighet, förmåga att genomföra uppgifter inom fastställda tidsramar och, i vissa fall, förmåga att göra bedömningar av samhälleliga och etiska aspekter. I dessa fall har vi i större utsträckning än annars baserat våra omdömen på upplysningar i lärosätenas självvärderingar, lärosätesintervjuer och studentintervjuer. För bedömargruppen Hans Lindquist Ordförande

10 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4 (39) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar

11 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5 (39) Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Översättning - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Motivering: I urvalet av självständiga arbeten visar flertalet på hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet och fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet. Det visas bland annat genom en god anknytning till relevant översättningsvetenskaplig teori. Ett par arbeten uppvisar dock brister, bland annat genom ringa anknytning till översättningsvetenskapliga begrepp. Självvärdering och intervjuer ger vid handen att utöver en introduktionskurs i översättningsteori kopplas studenternas praktiska översättningsarbete till översättningsvetenskapliga överväganden, vilket gör det troligt att de uppnår kunskap och förståelse inom huvudområdet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Det visas genom goda metoddiskussioner och metodologiskt väl genomförda studier. Ett par arbeten uppvisar dock bristande måluppfyllelse, bland annat genom avsaknad av metoddiskussion och tveksamma metodval. Självvärdering och intervjuer gör troligt att studenterna får viss fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar. Det visar sig bland annat genom förmåga att integrera egna resultat med tidigare forskning och genom förmåga att integrera kunskap i det egna översättningsarbetet. Ett par arbeten uppvisar dock bristande måluppfyllelse, bland annat genom bristande förmåga att dra slutsatser av den egna analysen. Självvärdering och intervjuer gör det troligt att studenterna uppnår målet, bland annat genom att översättningsövningarna kontinuerligt relateras till relevanta teoretiska perspektiv. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom

12 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6 (39) givna tidsramar Motivering: Flera självständiga arbeten visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller att identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter, vilket bland annat visar sig i originella och välformulerade frågeställningar och undersökningar som genomförts med adekvat metod. Ett par arbeten uppvisar dock bristande måluppfyllelse genom avsaknad av tydliga forskningsfrågor och oklar metod. Självvärderingen och intervjuerna gör troligt att studenterna uppfyller målet att självständigt identifiera och formulera frågeställningar genom att de självständigt väljer ämne, formulerar problem och väljer material och metod för sina arbeten. Självvärderingen och intervjuerna gör också troligt att studenterna uppfyller målet att genomföra uppgifterna inom givna tidsramar genom att krav ställs på att lämna in uppgifter i tid och genom att huvuddelen av studenterna fullföljer sina studier inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller att visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och, vilket visas genom väl genomförda undersökningar med goda analyser och intressanta kopplingar till tidigare forskning. Flertalet av de självständiga arbetena visar också att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller att visa sådan färdighet som fordras för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet genom att de utförda översättningarna håller hög kvalitet. Självvärdering och intervju gör också troligt att de studerandes förmåga att arbeta i kvalificerad verksamhet säkerställs genom kurser i yrkeskunskap och möten med yrkesverksamma översättare. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Flertalet arbeten uppvisar också hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter och flera visar god förmåga att göra bedömningar av etiska aspekter inklusive etiska aspekter på forsknings- och. Ett par arbeten uppvisar dock brister på ett eller flera av dessa delmål genom avsaknad av adekvata bedömningar av relevanta vetenskapliga och etiska aspekter. Självvärderingen och intervjuerna gör det troligt att studenterna uppnår målet, bland annat genom kontinuerliga diskussioner kring genomförda översättningsövningar och genom kursen Yrkeskunskap I, där etiska frågor behandlas. Samhälleliga aspekter berörs dessutom i olika gästföreläsningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål.

13 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7 (39) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Översättning - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög och i ett par fall mycket hög måluppfyllelse genom god förankring inom översättningsforskningen och fördjupade insikter inom vissa delar av området samt fördjupade insikter inom aktuell forskning. En tredjedel av arbetena uppvisar dock brister genom att studien inte sätts in i en bredare teoretisk ram och genom felaktig användning av termer och begrepp. Självvärdering och intervjuer visar att studenterna arbetar med att uppnå kunskap och förståelse inom huvudområdet i en rad olika kurser under utbildningen, delvis indelade efter valda källspråk. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Ett antal självständiga arbeten visar att studenterna har fördjupad metodkunskap inom huvudområdet, vilket visas genom val av relevanta metoder, bland annat korpusmetodik. Dock saknas fördjupad metoddiskussion i något enstaka arbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med ett par undantag på hög eller mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser. Studenterna har förmåga att integrera och kritiskt granska olika teorier och bedöma den egna undersökningens resultat, samt förmåga att hantera komplexa översättningsuppgifter. Ett par arbeten uppvisar dock brister som bland annat yttrar sig i avsaknad av kritisk analys och oförmåga att analysera komplexa företeelser. Självvärdering och intervjuer gör

14 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8 (39) det troligt att studenterna uppnår målet, bland annat genom att de genomgående tränas i att integrera olika former av kunskap och teorier i samband med översättningsövningarna. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter och att utvärdera resultatet. Detta visas i flertalet arbeten genom välmotiverade frågeställningar, relevanta metodval och värderande resonemang om den egna undersökningens resultat. I självvärdering och lärosätesintervju görs troligt att studenterna uppnår målet att självständigt formulera frågeställningar genom övningsuppgifter som examineras och genom att de själva väljer ämne och material för det självständiga arbetet. Självvärdering och intervjuer gör det troligt att studenterna genomför sina uppgifter inom givna tidsramar genom att krav ställs på att lämna in uppgifter i tid och genom att huvuddelen av studenterna fullföljer sina studier inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende att studenterna har sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, vilket visas genom väl genomförda forsknings- och översättningsuppgifter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på hög och i något fall mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Dock uppvisar något arbete bristande vetenskapliga bedömningar genom avsaknad av relevanta referenser och några saknar tydlig diskussion av vetenskapliga aspekter. Självvärderingen gör ändå troligt att målet gällande förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter uppfylls, bland annat genom kursen Översättningsvetenskap där vetenskapliga frågor diskuteras i seminarier och övningspass. När det gäller studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter inklusive etiska aspekter på forsknings- och, visar merparten av de självständiga arbetena på att studenterna når hög måluppfyllelse även om det är mycket svårt att avläsa dessa delmål i samtliga självständiga arbeten. Fastän måluppfyllelsen i dessa fall inte kan avläsas i de självständiga arbetena gör självvärderingen och intervjuerna det troligt att studenterna uppnår målet, bland annat genom kontinuerliga diskussioner kring genomförda översättningsövningar och genom kursen Yrkeskunskap II, där samhälleliga och etiska aspekter behandlas och examineras.

15 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9 (39) Samhälleliga aspekter berörs också i olika gästföreläsningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen därför vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

16 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10 (39) Lärosäte Lunds universitet Lunds universitet Huvudområde/examen Översättning - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Motivering: Urvalet av självständiga arbeten uppvisar varierande måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet och fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet. Flertalet av arbetena visar på hög eller i något fall mycket hög måluppfyllelse, särskilt när det gäller fördjupade kunskaper inom delar av huvudområdet. En tredjedel av arbetena visar dock på bristande måluppfyllelse, framför allt genom avsaknad av tydlig anknytning till översättningsforskning och brist på överblick över huvudområdet. Av självvärderingen framgår att magisterkursen är inriktad på att utbilda studenter till yrkesskickliga översättare och att tyngdpunkten utöver examensarbetet läggs vid översättning till svenska och kurserna Svensk stilistik och språkvård samt Genrekunskap och textanalys. Kursen Översättningsteori examineras genom uppgifter i vilka egna översättningar analyseras utifrån olika översättningsteoretiska aspekter. Självvärderingen och intervjuerna gör det troligt att studenterna uppnår examensmålet, bland annat genom att översättningsteoretiska överväganden kopplas till det egna översättningsarbetet, även om detta inte på ett övertygande sätt framgår i alla examensarbeten. Sammantaget bedöms ändå måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Dock uppvisar ett par av arbetena bristande måluppfyllelse. Ett antal självständiga arbeten uppvisar fördjupad metodkunskap, till exempel används såväl textanalytiska, översättningsteoretiska som diskursanalytiska metoder för att undersöka ett valt ämne för arbetet. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun framkom att den metodkunskap som förmedlas under magisteråret framför allt består av metoder för översättning samt tekniska metoder som används vid översättning, men att det också finns inslag av vetenskapliga metoder för analys av översättning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information. Ett flertal självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att integrera kunskap till exempel mellan textanalys och översättningskommentar. De översättningar som studenterna gör i de självständiga arbetena visar också på förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser. Sammantaget bedöms

17 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11 (39) måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena uppvisar hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter, vilket bland annat visar sig i formulering av relevanta frågeställningar och väl avvägda problemlösningar. Något arbete uppvisar dock bristande måluppfyllelse genom avsaknad av tydliga forskningsfrågor och oklar metodanvändning. Självvärderingen gör det troligt att studenterna uppnår målet att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, bland annat genom att studenterna i kurser som Översättningsteori och Genrekunskap och textanalys tränas i att identifiera och i skrift formulera översättningsrelaterade frågeställningar och att kommentaren till översättningsuppgiften i det självständiga arbetet ska fokusera på vissa centrala problem. Självvärdering och intervjuer gör det troligt att studenterna har förmåga att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar genom att krav ställs på att svar ska lämnas in i tid och genom att huvuddelen av studenterna fullföljer sina studier inom rimlig tid. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på hög måluppfyllelse när det gäller studenternas färdighet att delta i forsknings- och eller att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. I de flesta fall gäller måluppfyllelsen främst förmåga att delta i annan kvalificerad verksamhet, såsom kvalificerad översättning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. I några fall saknas dock diskussion av samhälleliga och etiska aspekter i arbetena. Självvärderingen och intervjuerna gör det troligt att studenterna uppnår målet, bland annat genom arbete med Sveriges Facköversättarförenings yrkesetiska kod och genom diskussion om översättarens ansvar när det gäller samhälleliga och etiska normer. Etiska frågor rörande källredovisning och plagiat behandlas också under utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål.

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12 (39) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Lunds universitet Huvudområde/examen Översättning - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse avseende studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl brett kunnande som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet, antingen genom avsaknad av förankring i översättningsforskning eller genom bristande förståelse av huvudområdet. Ett av arbetena uppvisar dock mycket hög måluppfyllelse. Trots att lärosätet i självvärdering visar att man arbetar systematiskt med att stödja studenterna i att uppnå ett brett kunnande och djup förståelse för huvudområdet, exempelvis genom kursen Tillämpad översättningsteori samt flera översättningskurser, uppvisar de självständiga arbetena sådana brister att den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är bristande för detta mål. Självvärderingen och intervjuerna visar inte på ett övertygande sätt att utbildningen säkerställer att samtliga studenter uppnår examensmålet. Bristerna i arbetena bekräftar bilden. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade kunskap om metod och i valet av metod och undersökningsobjekt. Ett av arbetena uppvisar dock mycket hög måluppfyllelse, bland annat genom en genomtänkt kombination av flera metoder. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun framkom att det i masterutbildningen inte ges någon gemensam metodundervisning för studenterna; denna sker istället oftast via handledning och styrs av det individuella valet av ämne för det självständiga arbetet. Självvärderingen visar inte heller på ett övertygande sätt att alla studenterna uppnår målet i andra delar av utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Måluppfyllelse: Bristande

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13 (39) Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena uppvisar bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Detta visas bland annat genom bristande förmåga att relatera de egna resultaten till olika översättningsteorier och bristande förmåga att analysera materialet. Ett par av de självständiga arbetena visar dock på hög eller mycket hög måluppfyllelse, visat genom ett kritiskt förhållningssätt och god förmåga att integrera olika typer av kunskap. Av självvärdering och intervjuer framgår att studenterna tränas i att integrera olika former av kunskap och analysera komplexa företeelser och frågeställningar i samband med översättningsövningarna och i det självständiga arbetet. Dessa underlag visar dock inte på ett övertygande sätt att utbildningen säkrar att alla studenterna uppnår målet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Huvuddelen av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att kritiskt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar och att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Bland annat gäller bristerna förmågan att formulera adekvata frågeställningar och att genomföra uppgifterna med adekvata metoder. I övriga underlag visar lärosätet att studenterna tränas i att självständigt planera och genomföra kvalificerade uppgifter, bland annat genom att de uppmuntras att själva söka översättningsuppdrag till sitt självständiga arbete. Självvärderingen och intervjuerna gör troligt att studenterna kan genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms ändå måluppfyllelsen som bristande för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Hälften av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse när det gällerden färdighet som fordras av studenterna för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Bland annat föreligger metodologiska och formella svagheter, svag teoretisk förankring samt inkorrekt användning av källor. Samtidigt visar hälften av de självständiga arbetena på hög och mycket hög måluppfyllelse (två respektive ett arbete) när det gäller den färdighet som fordras för att delta i forsknings- och. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun gör lärosätet det troligt att utbildningen säkerställer studenternas förmåga att delta i kvalificerad översättningsverksamhet. Detta syns dock inte i hälften av de självständiga arbetena. Sammantaget bedöms därför måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Flera av de självständiga arbetena visar på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och. Ett par av arbetena uppvisar hög måluppfyllelse när det gäller

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 14 (39) såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska aspekter. Självvärderingen och intervjuerna visar att vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter behandlas i utbildningen, bland annat genom diskussion i översättningskurserna om översättarens ansvar när det gäller samhälleliga och etiska normer. Etiska frågor rörande källredovisning, plagiat och akademisk hederlighet behandlas också. Självvärderingen och intervjuerna visar dock inte på ett övertygande sätt att utbildningen säkrar att alla studenterna når hög måluppfyllelse. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet.

21 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 15 (39) Stockholms universitet Lärosäte Stockholms universitet Huvudområde/examen Översättningsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Motivering: Med ett par undantag visar urvalet av självständiga arbeten på hög och i något fall mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, bland annat genom korrekt användning av översättningsvetenskapliga termer och begrepp samt användning av relevanta metoder. De självständiga arbetena visar också på fördjupning inom någon del av området, till exempel inom översättning av populärvetenskap eller tolkning av metaforer. Flera självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap om aktuella forskningsfrågor. Ett par arbeten visar dock på bristande måluppfyllelse, främst när det gäller anknytning till den vetenskapliga grunden. I självvärderingen gör lärosätet det troligt att ämnet översättningsteori är centralt för den vetenskapliga grunden och att studenterna kommer i kontakt med översättningsteori i kurser under hela utbildningen med progression fram till det självständiga arbetet. Självvärderingen och intervjuerna gör troligt att studenterna uppnår examensmålet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög och i ett par fall mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Självvärderingen och intervjuerna visar att studenterna tränas i informationssökning i kurserna Yrkesteknik och Yrkeskunskap, samt att förmågan att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar övas och examineras i en rad kurser. Självvärderingen gör också troligt att studenterna uppnår examensmålet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög och i ett par fall mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas förmåga att identifiera, formulera och lösa problem. I självvärdering och vid lärosätesintervju framkom att studenterna övas i att självständigt identifiera och formulera problem i flera av kurserna, där de själva väljer texter och formulerar frågeställningarna. Studenterna tränas under hela utbildningen i att hålla tidsramar. Självvärderingen och intervjun gör det troligt att studenterna uppnår examensmålet när det gäller självständighet och förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara

22 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 16 (39) hög för detta mål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag på hög måluppfyllelse avseende studenternas färdighet för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Denna färdighet visas bland annat genom diskussioner om den egna översättningen och användning av relevant dokumentation som kvalitetssäkrar översättningen. Några arbeten visar också på studenternas färdighet för arbete med forskning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Motivering: I urvalet av självständiga arbeten visar flertalet på att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse, vilket visas till exempel genom goda översättningsvetenskapliga analyser, diskussion av den egna översättningen i förhållande till måltextläsarna och måltextsamhället, och behandling av etiska aspekter vid tolkning och översättning. Samtliga aspekter behandlas dock inte i alla arbetena. Självvärderingen och intervjuerna gör det troligt att studenterna uppnår målet när det gäller samhälleliga och etiska aspekter. Yrkesrelaterade etikfrågor tas upp återkommande inom både översättar- och tolkinriktningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Stockholms universitet Huvudområde/examen Översättningsvetenskap - magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Motivering: De självständiga arbetena visar med något undantag på att studenterna når hög eller mycket hög måluppfyllelse avseende kunskap och förståelse inom huvudområdet inbegripet överblick över området. De visar också på fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Några visar också på insikt i aktuellt forsknings- och. Självvärderingen visar att i kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I ingår obligatorisk litteratur om såväl översättning som tolkning samt individuellt vald litteratur. I självvärderingen och vid intervjun gör lärosätet det

23 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 17 (39) troligt att studenterna når hög måluppfyllelse bland annat genom att kursen examineras genom muntliga presentationer och skriftliga sammanfattningar av den individuellt valda litteraturen. Studenterna deltar även i Tolk- och översättarinstitutets forskningsseminarier. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: De självständiga arbetena visar på att studenterna når hög och i något fall mycket hög måluppfyllelse avseende fördjupad metodkunskap inom olika forskningsinriktningar. Av självvärderingen och intervjuerna framkommer att arbetet med de självständiga arbetena stöds av sex olika obligatoriska metodseminarier som är gemensamma för magister- och masterkursen. Metoder som används av yrkesverksamma översättare och tolkar analyseras också i kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna når hög och i något fall mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar. I självvärderingen och vid intervjuerna framkom att studenterna tränas i att integrera kunskap och analysera frågeställningar bland annat genom läsning av vetenskapliga artiklar där olika infallsvinklar ställs emot varandra. Förmågan att hantera komplexa företeelser och frågeställningar tränas också i översättnings- och tolkningsövningar och i analys av dessa övningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Motivering: De självständiga arbetena visar på att studenterna når hög och i ett par fall mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. I självvärdering och vid lärosätesintervju framkom att studenterna övas i att självständigt identifiera och formulera problem i flera av kurserna, bland annat i utarbetandet av en vetenskaplig projektplan som också examineras. I självvärdering och vid intervju gör lärosätet det troligt att studenterna når hög måluppfyllelse avseende delmålet att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, bland annat genom att studenterna under utbildningen tränas i att hålla tidsramar i en rad skrivuppgifter med fasta tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna når hög måluppfyllelse avseende förmåga att delta i forsknings- och eller att arbeta i annan kvalificerad

24 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 18 (39) verksamhet. Detta visas av väl utförda forsknings- och översättningsuppgifter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Motivering: De självständiga arbetena visar på att studenterna når hög och i något fall mycket hög måluppfyllelse avseende förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och. De självständiga arbetena visar att studenterna har förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter, till exempel genom att motivera val av termer eller göra metateoretiska värderingar och jämförelser av olika forskningstraditioner. Flera självständiga arbeten visar också att studenterna kan göra bedömningar med hänsyn taget till relevanta samhälleliga aspekter. Ett mindre antal arbeten visar även att studenterna kan göra relevanta etiska bedömningar. Självvärderingen och intervjuerna gör troligt att studenterna uppnår målet när det gäller samhälleliga aspekter genom att diskussion av sådana ingår som en del i både kurslitteraturen och undervisningen. Yrkesetik är centralt i tolkutbildningen och när det gäller forskningsetiska aspekter behandlas sådana dels genom diskussioner om plagiat, dels i anknytning till de självständiga arbetena där ibland försökspersoner ingår. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Stockholms universitet Huvudområde/examen Översättningsvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på mycket hög måluppfyllelse avseende studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl mycket brett kunnande inom huvudområdet som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt väsentligt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och. Detta visas i flera fall genom rikligt och väl valda referenser, god överblick över översättningsvetenskapen och i vissa fall även kontrastiv lingvistik, samt väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa områden. Flera arbeten visar också på insikt i aktuell forskning. I självvärdering och vid lärosätesintervju framkom

25 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 19 (39) att ett brett kunnande inom huvudområdet främst säkerställs genom kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I vilken examineras bland annat genom muntliga presentationer och skriftliga sammanfattningar av den individuellt valda litteraturen samt författandet av en vetenskaplig projektplan. Studenterna deltar även i Tolk- och översättarinstitutets forskningsseminarier. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Ett antal arbeten visar att studenterna har fördjupad metodkunskap, till exempel när det gäller att placera den egna forskningen metodiskt i förhållande till tidigare forskning eller att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Dock saknas i något fall fördjupad diskussion om metod och metodval. I självvärdering och vid lärosätesintervju framkom att arbetet med de självständiga arbetena stöds av sex obligatoriska metodseminarier som är gemensamma för magister- och masterkursen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna når mycket hög måluppfyllelse genom en mycket god förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar. Detta visas bland annat genom förmåga att använda och ställa flera teorier mot varandra, att kritiskt diskutera val av material och metod och att analysera ett komplext material. I flera arbeten integreras också teoretiska kunskaper i den egna översättningsprocessen. I självvärderingen framkom att studenterna tränas i att integrera kunskap och analysera komplexa frågeställningar, bland annat genom kursen Vetenskaplighet och forskningsetik. Förmågan att hantera komplexa företeelser och frågeställningar tränas också i översättningsövningar och analys av översättningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Merparten av de självständiga arbetena visar på att studenterna når mycket hög måluppfyllelse genom en mycket god förmåga att identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter. Detta visas genom relevanta och klart formulerade frågeställningar och genomtänkta val av metoder. Forskningsuppgifterna är väl genomförda och bidrar i flera fall till kunskapsutvecklingen. I självvärdering och vid lärosätesintervju framkom att studenterna övas i att självständigt och kreativt identifiera och formulera problem i flera av kurserna, bland annat i utarbetandet av en vetenskaplig projektplan som också examineras. Studenterna tränas under utbildningen i att hålla tidsramar genom en rad skrivuppgifter med fasta tidsramar. Självvärderingen gör det troligt att studenterna uppnår förmåga att genomföra uppgifter

26 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 20 (39) inom givna tidsramar, bland annat genom den strikta tidsplaneringen som karakteriserar den termin då examensarbetet genomförs. I denna planering ingår givna inlämningsdatum till exempel för att sända arbetet till opponent och examinator, datum för framläggningsseminarier och inlämning av slutversionen av arbetet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Motivering: Flertalet av de självständiga arbetena visar på att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Detta visas framför allt genom att undersökningarna i de självständiga arbetena är systematiskt genomförda och att resultaten analyseras och diskuteras kritiskt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Motivering: De självständiga arbetena visar på att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt att visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och. I flera självständiga arbeten görs bedömningar av relevanta vetenskapliga aspekter, exempelvis genom presentation och diskussion av olika teorier inom översättningsvetenskapen eller kritisk diskussion av det egna arbetets resultat och metoder. Några arbeten visar att studenterna kan göra bedömningar av etiska aspekter, till exempel genom att diskutera censur, manipulation och urval av översättningar. Självvärderingen gör troligt att studenterna uppnår målet när det gäller förmåga att göra bedömningar avseende vetenskapliga och etiska aspekter på forsknings- och bland annat genom kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, där studenterna som examination skriver tre kortare essäer. Diskussion av samhälleliga aspekter ingår i både kurslitteraturen och undervisningen. Yrkesetik är centralt i tolkutbildningen och tas upp också i översättarutbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information - visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet.

27 Tabell 1. Anmälda jävsförhållanden. Bedömare Docent Yvonne Lindqvist, Stockholms universitet Doktor Gun-Viol Vik-Tuovinen, Vasa universitet Professor Hans Lindquist, Malmö högskola Professor Sunniva Whittaker, Norges handelshögskola Mikael Altemark, Stockholms universitet Mia Kjellsdotter Karlsson, Svenska Facköversättarföreningen BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 21 (39) Bilaga 2 Bedömargruppen och anmälda jäv X X Lärosäte Göteborgs universitet Lunds universitet Stockholms universitet

28 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 22 (39) Bilaga 3 Beslut om mål och kriterier för Högskoleverkets utvärdering 2012 av översättning Högskoleverkets bedömargrupp för utvärderingen har tagit fram ett förslag till vilka mål som ska utvärderas samt utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag har diskuterats vid ett upptaktsmöte med företrädare för de utbildningar som utvärderas. De mål som valts för utvärderingen och de kriterier som formulerats bifogas beslutet i en bilaga. Högskoleverket beslutar att föreslagna mål ska ingå i utvärderingen och att föreslagna kriterier ska gälla för bedömningen. Beslut i ärendet har fattats den 3 maj 2012 av ställföreträdande avdelningschefen Karin Järplid Linde efter föredragning av utredare Lena Pettersson.

29 Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr ) Kandidatexamen, huvudområde översättning mål och kriterier Observera att bedömargruppen kan välja att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse för några av kriterierna. Dessa val måste tydliggöras i matrisen eller i bilaga. Bedömargruppen bör i så stor utsträckning som möjligt använda samma värdeord, t.ex. betydande, för mycket hög måluppfyllelse och samma värdeord för bristande måluppfyllelse, t.ex. bristande. Undantag kan dock göras. Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor mycket god kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, mycket god kunskap om tillämpliga metoder väsentligt fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet god orientering om aktuella forskningsfrågor kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund kunskap om tillämpliga metoder, fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet orientering om aktuella forskningsfrågor bristande kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund bristande kunskap om tillämpliga metoder bristande fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet bristande orientering om aktuella forskningsfrågor Förtydligande instruktioner till självvärderingen: Hur säkerställer utbildningen studenternas kunskap och förståelse med avseende på bredd inom huvudområdets vetenskapliga grund samt aktuella forskningsfrågor? Kunskapsform: Färdighet och förmåga Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm mycket god förmåga att söka, TELEFON FAX ORGANISATIONSNR förmåga att söka, samla, värdera KONTAKT bristande förmåga att söka,

30 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 24 (39) relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning mycket god förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning bristande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem bristande förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar (här har bedömarna valt att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse) förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar bristande förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem? Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar? Mål: För kandidatexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser att studenterna i hög grad visar sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser att studenterna brister i sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser Förtydligande instruktioner till självvärderingen: Hur säkerställer utbildningen studentens färdighet avseende praktisk översättning respektive tolkning?

31 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 25 (39) Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter, såväl forskningsetiska som yrkesetiska?

32 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 26 (39) Magisterexamen, huvudområde översättning mål och kriterier Observera att bedömargruppen kan välja att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse för några av kriterierna. Dessa val måste tydliggöras i matrisen eller i bilaga. Bedömargruppen bör i så stor utsträckning som möjligt använda samma värdeord, t.ex. betydande, för mycket hög måluppfyllelse och samma värdeord för bristande måluppfyllelse, t.ex. bristande. Undantag kan dock göras. Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god överblick över överblick över området bristande överblick över området fördjupade kunskaper inom vissa området väsentligt fördjupade kunskaper delar av området bristande fördjupade kunskaper inom vissa delar av området insikt i aktuellt forsknings- och inom vissa delar av området god insikt i aktuellt forskningsoch bristande insikt i aktuellt forsknings- och Hur säkerställer utbildningen studentens kunskap och förståelse med avseende på bredd/överblick inom huvudområdets vetenskapliga grund? Hur säkerställer utbildningen att studenten når insikt i aktuellt forsknings- och? Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen väsentligt fördjupad metodkunskap inom huvudområdet fördjupad metodkunskap inom huvudområdet att studenterna inte visar fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Kunskapsform: Färdighet och förmåga Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, mycket god förmåga att integrera kunskap förmåga att integrera kunskap förmåga att analysera, bedöma bristande förmåga att integrera kunskap

33 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 27 (39) frågeställningar och situationer, även med begränsad information mycket god förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information bristande förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar bristande förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar mycket god förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter bristande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar (här har bedömarna valt att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse) förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar bristande förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter? Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar? Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet att studenterna i hög grad visar sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att arbeta i annan kvalificerad att studenterna inte visar sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan

34 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 28 (39) Förtydligande instruktioner till självvärderingen: kvalificerad verksamhet verksamhet kvalificerad verksamhet Hur säkerställer utbildningen studentens färdighet avseende att delta i forsknings- och? Hur säkerställer utbildningen studentens färdighet avseende att arbeta med praktisk översättning respektive tolkning? Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter mycket god medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter bristande medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter, samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och?

35 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 29 (39) Masterexamen, huvudområde översättning mål och kriterier Observera att bedömargruppen kan välja att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse för några av kriterierna. Dessa val måste tydliggöras i matrisen eller i bilaga. Bedömargruppen bör i så stor utsträckning som möjligt använda samma värdeord, t.ex. betydande, för mycket hög måluppfyllelse och samma värdeord för bristande måluppfyllelse, t.ex. bristande. Undantag kan dock göras. Kunskapsform: Kunskap och förståelse Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket brett kunnande inom huvudområdet för utbildningen brett kunnande inom huvudområdet för utbildningen bristande kunnande inom huvudområdet för utbildningen i hög grad väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet bristande fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet väsentligt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och bristande insikt i aktuellt forsknings- och Hur säkerställer utbildningen studentens kunskap och förståelse med avseende på bredd/brett kunnande inom huvudområdets vetenskapliga grund samt aktuella forskningsfrågor? Hur säkerställer utbildningen att studenten når fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och? Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen väsentligt fördjupad metodkunskap inom huvudområdet fördjupad metodkunskap inom huvudområdet att studenterna inte visar fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Kunskapsform: Färdighet och förmåga Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse

36 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 30 (39) Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information mycket god förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap mycket god förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information bristande förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap bristande förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete mycket god förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar mycket god förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar (här har bedömarna valt att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse) mycket god förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen förmåga att utvärdera sitt arbete bristande förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar bristande förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter bristande förmåga att genomföra ovanstående inom givna tidsramar bristande förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet bristande förmåga att utvärdera sitt arbete

37 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 31 (39) Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att utvärdera sitt arbete Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter? Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar? Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet att studenterna i hög grad visar sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet sådan färdighet som fordras för att delta i forskningsoch eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet att studenterna inte visar sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Förtydligande instruktioner till självvärderingen: Hur säkerställer utbildningen studentens färdighet avseende att delta i forsknings- och? Hur säkerställer utbildningen studentens färdighet avseende att självständigt arbeta med praktisk översättning respektive tolkning? Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter

38 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 32 (39) Förtydligande instruktioner till självvärderingen: mycket god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter mycket god medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter bristande medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch Hur säkerställer utbildningen studentens förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter, samt medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och?

39 Bilaga 4 Läsanvisningar Inga specifika läsanvisningar har utarbetats för denna utvärdering. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Luntmakargatan 13 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

40 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 34 (39) Översättning - magister Bilaga 5 Resultat från granskningen av de självständiga arbetena Göteborgs universitet Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 1 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög 3 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande 4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Ej bedömd Mycket hög Hög 5 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 6 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 7 Bristande Bristande Bristande Ej bedömd Bristande Bristande 8 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Ej bedömd Mycket hög Mycket hög Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch Göteborgs universitet Översättning - master Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa

41 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 35 (39) fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och begränsad information uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 1 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög 2 Hög Hög Hög Hög Hög Bristande 3 Bristande Hög Hög Hög Hög Bristande 4 Bristande Hög Bristande Hög Hög Bristande 5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög Mycket hög 6 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 7 Hög Hög Hög Ej bedömd Hög Hög 8 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 9 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch Översättning - magister Lunds universitet Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 1 Hög Hög Hög Ej bedömd Hög Hög 2 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 3 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 4 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Ej bedömd Mycket hög Hög 5 Bristande Hög Hög Hög Hög Hög 6 Bristande Bristande Bristande Bristande Hög Bristande 7 Bristande Hög Hög Hög Hög Bristande 8 Hög Hög Hög Ej bedömd Bristande Hög 9 Hög Hög Hög Hög Hög Hög Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch

42 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 36 (39) 10 Hög Bristande Hög Ej bedömd Hög Hög 11 Bristande Hög Hög Hög Hög Bristande 12 Hög Hög Hög Hög Hög Hög Lunds universitet Översättning - master Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch 1 Bristande Bristande Hög Hög Hög Hög 2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Bristande 3 Bristande Bristande Bristande Bristande Hög Bristande 4 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande 5 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Hög 6 Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande Bristande

43 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 37 (39) Översättningsvetenskap - kandidat Stockholms universitet Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Mål: För kandidatexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser 1 Hög Hög Hög Hög Mycket hög 2 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög 3 Bristande Hög Hög Hög Hög 4 Hög Mycket hög Hög Hög Hög 5 Hög Hög Mycket hög Hög Hög 6 Bristande Hög Hög Bristande Hög 7 Hög Hög Hög Hög Hög 8 Hög Hög Hög Hög Bristande 9 Hög Hög Hög Hög Hög 10 Hög Hög Hög Mycket hög Hög Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Stockholms universitet Översättningsvetenskap - magister Mål: För magisterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av Mål: För magisterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade Mål: För magisterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet Mål: För magisterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa

44 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 38 (39) området samt insikt i aktuellt forsknings- och uppgifter inom givna tidsramar 1 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 2 Bristande Hög Bristande Hög Bristande Hög 3 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 4 Hög Hög Hög Mycket hög Hög Hög 5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mycket hög medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch Översättningsvetenskap - master Stockholms universitet Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete Mål: För masterexamen ska studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet 1 Mycket hög Hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög 2 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 3 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög 4 Hög Hög Hög Hög Hög Hög 5 Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsoch

45 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 39 (39) Bilaga 6 Redovisning av underlag för bedömning 1 Göteborgs universitet Lunds universitet Huvudområde/ examen Översättningsvetenskap - kandidat Översättningsvetenskap - magister Översättningsvetenskap - master Stockholms universitet Huvudområde/ examen Självständiga arbeten Självvärdering Alumnenkäter Studenternas erfarenheter Översättning - magister 8 Ja Nej Ja Översättning - master 9 Ja Nej Ja Huvudområde/ examen Självständiga arbeten Självvärdering Alumnenkäter Studenternas erfarenheter Översättning - magister 12 Ja Nej Ja Översättning - master 6 Ja Nej Ja Självständiga Självvärdering Alumnenkäter Studenternas arbeten erfarenheter 10 Ja Nej Ja 5 Ja Nej Ja 5 Ja Nej Ja 1 För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten, och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis 100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population om 245 arbeten eller fler. Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen.

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Kvalitetsutvärdering av högre utbildning en kritisk granskning av det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission Maj 2013 Lena Adamson, docent i psykologi Om författaren Lena Adamson

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer