Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Kungl. Tekniska högskolan att utfärda masterexamen i industriell ekonomi. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda masterexamen i industriell ekonomi. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: Hans Björnsson, Maria Ek Styvén, Mats Engwall, Rickard Garvare, Janerik Lundquist och Margareta Paulsson. Underlag för bedömningen har varit lärosätets åtgärdsredovisning. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Charlotte Ejsing i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman och tf. avdelningschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Charlotte Ejsing Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(4) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Kungl. Tekniska högskolan Lärosäte Huvudområde/examen Kungl. Tekniska högskolan Industriell ekonomi - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har brett kunnande inom området, även om det är en stor spridning och flera arbeten visar bristande måluppfyllelse. Studenterna använder ofta många vetenskapliga referenser på ett korrekt sätt i såväl problematisering, metod, referensram som analys. Studenterna visar brister i fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt bristande insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Sammantaget, med de självständiga arbetena som grund, bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Självvärderingen indikerar att måluppfyllelsen är mycket hög avseende studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen. Detta bekräftades av de genomförda intervjuerna. Utbildningen omfattar tre olika program varav ett är ett klassiskt industriell ekonomi-program. Ett andra program baseras på förkunskaper från andra tekniska utbildningar än industriell ekonomi. Ett tredje är ett internationellt program som genomförs i samarbete med två europeiska universitet. Av självvärderingen och av de genomförda intervjuerna framgår att programmen genomförs så att kurserna säkerställer fördjupade specifika ämneskunskaper inom huvudområdet. Vad gäller det första programmet är teknikomfattning och djup säkerställt medan det råder viss osäkerhet vad gäller teknikinnehåll och djup i de två andra programmen. Detta kan vara en anledning till att utfallet av bedömningarna av de självständiga arbetena visar på brister i dessa avseenden. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet att de granskade självständiga arbetena härrör från fem olika utbildningsstrukturer, av vilka tre idag är avvecklade. Endast sex av de 21 granskade arbetena härrör från studenter inom de två nu aktiva masterprogrammen och av dessa sex bedömdes endast ett ha bristande måluppfyllelse. De tre granskade arbetena inom masterprogrammet i industriell ekonomi bedömdes ha hög eller mycket hög kvalitet enligt samtliga granskade examensmål. Analysen indikerar förutom brister i de nu avvecklade utbildningsstrukturerna även brister i nuvarande processer för antagning, genomförande och examination av självständiga arbeten. Dessa inkluderar bland annat varierande kunskaper bland examinatorer och handledare, otydliga krav, otillräcklig avstämning samt otydlighet i ansvarsfördelningen.

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(4) De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna omfattar, förutom en sedan tidigare planerad ny programstruktur med nyutvecklade kurser, förändringar av struktur, handledning och examination i kursen ME200X examensarbete inom industriell ekonomi. Åtgärderna inkluderar bland annat höjda behörighetskrav, förändrad rutin för anmälan och antagning, införande av bedömningsstöd för examinatorer, handledare och studenter, krav på att examinator och handledare för självständiga arbeten utgörs av olika personer, deltagande i seminarieserie som en obligatorisk del av det självständiga arbetet, sammanhållen kursutvärdering, samordnad kvalitetskontroll av självständiga arbeten. Vidare ska handledare genomgå KTH:s högskolepedagogiska kurs LH219V handledning och examination av examensarbete på grundnivå och avancerad nivå om 3 högskolepoäng. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bristande förmåga avseende metodkunskap inom huvudområdet. Diskussion av metodval och kritisk analys av metodval är emellanåt svag. Självvärderingen samt genomförda intervjuer indikerar att måluppfyllelsen är hög, speciellt framhålls ämnesspecifika metoder. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet att de nu avvecklade utbildningsstrukturerna innehöll flera brister. Delat formellt handledarskap med andra institutioner samt varierande detaljkunskaper om skillnaderna i examensmål för master- och civilingenjörsexamen bland examinatorer och handledare anges också som troliga orsaker till identifierade brister i de bedömda självständiga arbetena rörande diskussion och kritisk analys av metodval. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar, förutom sedan tidigare planerad ny programstruktur med nyutvecklade kurser bland annat riktat mot fördjupad metodkunskap inom huvudområdet, förändringar av det självständiga arbetet samt av metodkursen ME2001. Åtgärderna inkluderar vidare införande av bedömningsstöd för examinatorer och handledare, metodkursen ME2001 som obligatorisk del av utbildningen samt kollegial granskning av självständiga arbeten. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att lärosätet ska

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(4) Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bristande förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar. Behandlade frågeställningar är ofta intressanta och viktiga men inte särskilt originella. Studenterna visar god förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter även om det finns en stor spridning gällande måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar, om än med stor spridning, att studenterna har bristande förmåga att utvärdera sitt arbete. Självvärderingen och det som framkom under lärosätesintervjun indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende detta mål. Urvalet av självständiga arbeten visar emellertid att detta inte gett avtryck i de bedömda arbetena. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet att de nu avvecklade utbildningsstrukturerna innehöll brister. Avsaknad av bedömningsstöd för handledare och studenter anges också som trolig orsak till identifierade brister i vissa av de bedömda självständiga arbetena. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar en sedan tidigare planerad ny programstruktur med kurser baserade på problembaserat lärande och införandet av metodik som har ingenjörens yrkesroll i centrum för träning av förmågor. Det självständiga arbetet förändras genom åtgärder som införande av bedömningsstöd för examinatorer och handledare, utvecklat stöd för att öka studenternas möjligheter till reflekterat och kreativt problemformuleringsarbete, handledares deltagande i den obligatoriska metodkursen samt införande av seminarier där självständiga arbeten utsätts för kollegial granskning. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna tillräckliga för att lärosätet ska Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(4) bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter även om det finns en stor spridning i graden av måluppfyllelse. Självvärderingen indikerar att studenterna har god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Detta bekräftades av intervjuerna. Såväl självvärderingen som intervjuerna visar att studenterna har medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Av självvärderingen framgår att viktiga etiska aspekter som anonymitetsskydd, sekretessavtal, etik i intervjusituationer och gällande informationsdelning mellan konkurrerande företag behandlas och examineras i kurser. I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet att de nu avvecklade utbildningsstrukturerna innehöll brister, bland annat genom att vetenskapliga artiklar endast i liten utsträckning användes som kurslitteratur och att akademiska rapporter sällan bildade underlag för examination. Detta innebar mindre aktiviteter och träning för studenterna med avseende på att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar, förutom sedan tidigare planerad ny programstruktur med kurser som i stor utsträckning använder forskningsartiklar som litteratur, förändringar av det självständiga arbetet och därtill relaterade aktiviteter. Åtgärderna inkluderar även införande av bedömningsstöd för examinatorer och handledare, tidigarelagd detaljinformation om det självständiga arbetet till studenterna, metodkursen ME2001 som obligatorisk del av utbildningen samt kollegial granskning av självständiga arbeten. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna tillräckliga för att lärosätet ska

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer