Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås"

Transkript

1 BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås. UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Högskolan i Borås att utfärda högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi. Ärendets hantering UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi. UKÄ uppmanade därför lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella examen. Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning av vidtagna åtgärder. För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: Hans Björnsson, Maria Ek Styvén, Mats Engwall, Rickard Garvare, Janerik Lundquist och Margareta Paulsson. Underlag för bedömningen har varit lärosätets åtgärdsredovisning. Bedömningen har gjorts utifrån krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). Bedömargruppens yttrande bifogas. Universitetskanslersämbetets bedömning UKÄ bedömer att utbildning som leder till högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(2) Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av utredaren Charlotte Ejsing i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman och tf. avdelningschefen Viveka Persson. Harriet Wallberg Charlotte Ejsing Kopia till: Bedömargruppen

3 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(5) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Högskolan i Borås Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Industriell ekonomi - högskoleingenjör ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunskap om teknikområdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Majoriteten av studenterna visar god kunskap om det valda teknikområdets beprövade erfarenhet. Sammantaget, med de självständiga arbetena som grund, bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Självvärderingen indikerar att utbildningen till viss del brister i att säkerställa studenternas förståelse för tillämpningar av olika modeller. Dock är den sammantagna bedömningen av självvärderingen såväl det som framkommit under intervjuerna att utbildningen innehåller moment avseende lärande och kunskapskontroll som gör det troligt att studenterna bör kunna uppfylla målet i hög grad. Detta avspeglas dock inte i de självständiga arbeten som bedömts. följande. Det har funnits en diskrepans mellan vad som kommunicerats och tränats i programmets kurser och det studenterna presterat i sina examensarbeten. Det har funnits brister i examensarbetskursen avseende såväl genomförande som examination. Utbildningens kurser behövde ses över avseende kursmål, genomförande och examination. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar bland annat följande. Stora förändringar för att utveckla examensarbetskursen avseende handledd förberedelseperiod, strukturering av examensarbetena som ingående i en kurs med tydliga förkunskapskrav samt successiva inlämningar under arbetets progress. Vidare har det införts ett moment med självvärderingar utförda av studenterna själva beträffande hur de anser att de uppfyller lärandemålen. En bedömningsmall för examination har också tagits fram. Rollerna som handledare och examinator har separerats och kravet är nu att examinatorn ska vara disputerad. Kurser och kursmoment i vetenskapsteori och metod har införts samt moment som anknyter till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Kursplanerna har reviderats så att examinationerna har tydligare koppling till lärandemålen.

4 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(5) Av åtgärdsredovisningen framgår dessutom att programmets kursutbud har förändrats. Perifera kurser har strukits och nya kurser har införts, samtidigt som kursernas inbördes ordning har justerats så att en klar progression finns genom programmet. Till exempel utvecklas studenternas kunskap om teknikområdets vetenskapliga grund och vetenskaplig informationssökning genom kurserna Introduktion till vetenskapsteori och metod (årskurs 1), Kvalitet och ledningssystem (årskurs 2) samt Styrning av försörjningskedjor och inköp (årskurs 3). Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap kunskap om det valda teknikområdets bredd dock besitter de relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. Dock synes förmågan att tillämpa matematik och statistik vara otillräcklig. En betydande del av de självständiga arbetena visar smal orientering i ämnet. Självvärderingen liksom det som framkommit under intervjuerna indikerar dock att måluppfyllelsen är hög avseende detta mål. följande. Det har saknats tillräcklig progression i utbildningen vilket medfört att studenterna inte upplevt att det funnits ett samband mellan de olika kurserna vad gäller innehåll. Det har funnits en diskrepans mellan de kunskaper som ska tränas i kurserna och de kunskaper studenterna senare uppvisat i sina examensarbeten. Betoningen på tillämpning av matematik och statistik har varit otillräcklig. Slutligen konstateras att genomförande och examination av examensarbetena behövde utvecklas. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande. Specifika kursmål enligt Bolognamodellen kopplas nu direkt till examinationen. Som framgår av åtgärdsbeskrivningen under det första målet har programmets kursutbud förändrats på så sätt att perifera kurser har strukits och nya kurser har införts, samtidigt som kursernas inbördes ordning har justerats. Examensarbetskursen har utvecklats. En starkare betoning på tillämpning av matematik i konkreta situationer ska nu genomsyra en rad kurser inom programmet.

5 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(5) Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information bedömargruppens yttrande att: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna med utgångspunkt i relevant information har bristande förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap. Till exempel saknas ofta värderingar och reflektioner kring källor och metodval. Studenterna har även bristande förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden. Flera arbeten visar att den analytiska förmågan i form av utvärderingar, att dra att slutsatser eller modellkonstruktion av problemställningen är svag. Ofta saknas analysen helt. Självvärderingen liksom det som framkommit under intervjuerna indikerar dock att måluppfyllelsen är hög avseende detta mål. Dock avspeglas kursmålen och läromomenten inte tillfredställande i de granskade arbetena. att det har funnits en diskrepans mellan vad som kommunicerats och tränats i programmets kurser och det studenterna presterat i sina examensarbeten. Det har funnits brister i examensarbetskursen avseende såväl genomförande som examination. Utbildningens kurser behövde ses över avseende kursmål, genomförande och examination. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna är desamma som redovisats tidigare. Specifika kursmål enligt Bolognamodellen kopplas nu direkt till examinationen. Som framgår av åtgärdsredovisningen under det första målet har programmets kursutbud förändrats på så sätt att perifera kurser har strukits och nya kurser har införts, samtidigt som kursernas inbördes ordning har justerats. Examensarbetskursen har utvecklats. Därutöver har moment kring vetenskaplig reflektion, vetenskaplig informationssökning, metodval och rapportskrivning införts i programmet. Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling förmåga att hantera och utforma produkter, processer och system. Många arbeten saknar tillfredsställande syntes och analys som bedömningen grundas på. Studenternas förmåga att ta

6 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(5) hänsyn till människors behov och förutsättningar samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling avspeglas dåligt i de självständiga arbetena och har i många fall inte kunnat bedömas. Sammantaget, med de självständiga arbetena som grund, bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Självvärderingen samt det som framkommit under intervjuerna indikerar att måluppfyllelsen är hög avseende studenternas förmåga att ta hänsyn till människors behov och förutsättningar samt till samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling vid utformandet och hanteringen av produkter, processer och system. Dock är förmågan något svagare vad det gäller socialt hållbar utveckling men sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara tillfredsställande. Bedömningen är dock att detta inte tillfredsställande väger upp de svagheter som visats i de självständiga arbetena där sådana resonemang saknas överlag, även i de arbeten där de rimligtvis borde finnas. att det funnits en diskrepans mellan de förmågor som tränats i kurserna och vad studenterna senare visat att de kan i sina examensarbeten. Studenterna har inte i tillräckligt hög grad fått nödvändig återkoppling för att kunna uppfylla aktuellt mål i examensarbetet. Både genomförandet och examinationen av examensarbetena behövde enligt lärosätet utvecklas. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande. Specifika kursmål enligt Bolognamodellen kopplas nu direkt till examinationen. Programmets kursutbud har förändrats. Examensarbetskursen har utvecklats. Hållbarhetsperspektivet förstärks genom att det nu lyfts fram tydligare i flera specifikt angivna kurser. Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna tillräckliga för att lärosätet ska Mål: För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Flertalet av arbetena visar stora brister i det skriftliga språket, både avseende meningskonstruktion och stavning. Sammantaget påverkar detta i sådan grad att en del arbeten är mycket svåra att förstå för en läsare. Självvärderingen beskriver hur den muntliga förmågan att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar övas och examineras. Självvärderingen indikerar också att studenterna har förmåga till dialog med olika grupper. Intervjuerna bekräftade detta. : Den skriftliga framställningen har inte i tillräckligt hög grad uppmärksammats och kopplats till

7 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5(5) olika examinationsmoment i utbildningen. Riktlinjerna för hur examensarbeten bedöms har varit otydliga. Handledare och examinator för examensarbetena har i flera fall varit en och samma person. De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar följande. Specifika kursmål enligt Bolognamodellen kopplas nu direkt till examinationen. Examensarbetskursen har, som framgår under åtgärdsbeskrivningen i det första målet, utvecklats. Moment med träning i rapportskrivning har införts i utbildningen redan från årskurs 1. Slutligen måste samtliga moment i skriftlig och muntlig framställning i tre angivna kurser vara avklarade för att få påbörja examensarbetet.

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer