Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen"

Transkript

1 BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för men. Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Ersta Sköndal högskola Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Göteborgs universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan Dalarna Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan i Borås Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan i Gävle Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan i Jönköping Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Högskolan Väst Sjuksköterskeexamen, bristande kvalitet Karlstads universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Karolinska institutet POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(28) Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Linköpings universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Linnéuniversitetet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Lunds universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Malmö högskola Sjuksköterskeexamen, mycket hög kvalitet Mittuniversitetet Sjuksköterskeexamen, bristande kvalitet Mälardalens högskola Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Röda Korsets högskola Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Sophiahemmet högskola Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Umeå universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Uppsala universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Örebro universitet Sjuksköterskeexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten, Högskolan Väst och Mittuniversitetet, ska senast den 18 februari 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina

3 BESLUT 3(28) Ärendets hantering Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till men. Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, expertläsare, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: 1. Mycket hög kvalitet 2. Hög kvalitet 3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. ( närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R)

4 BESLUT 4(28) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Gun Eriksson i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. I ärendet har även utredaren Jeanette Johansen medverkat. Lars Haikola Gun Eriksson Kopia till: Bedömargruppen

5 BESLUT 5(28) Bilaga 1: Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

6 BESLUT 6(28) Ersta Sköndal högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Ersta Sköndals Högskola Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

7 BESLUT 7(28) Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

8 BESLUT 8(28) Högskolan Dalarna Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Dalarna Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

9 BESLUT 9(28) Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

10 BESLUT 10(28) Högskolan i Gävle Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Gävle Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

11 BESLUT 11(28) Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

12 BESLUT 12(28) Högskolan i Jönköping Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

13 BESLUT 13(28) Högskolan Kristianstad Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

14 BESLUT 14(28) Högskolan Väst Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Väst Sjuksköterskeexamen A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen: visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

15 BESLUT 15(28) Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

16 BESLUT 16(28) Karolinska institutet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Karolinska institutet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

17 BESLUT 17(28) Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

18 BESLUT 18(28) Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversitetet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

19 BESLUT 19(28) Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

20 BESLUT 20(28) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

21 BESLUT 21(28) Malmö högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Malmö högskola Sjuksköterskeexamen A Mycket hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

22 BESLUT 22(28) Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversitetet Sjuksköterskeexamen A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för examensmålet: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

23 BESLUT 23(28) Mälardalens högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mälardalens högskola Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

24 BESLUT 24(28) Röda Korsets högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Röda Korsets högskola Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: visar förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

25 BESLUT 25(28) Sophiahemmet högskola Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Sophiahemmet högskola Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

26 BESLUT 26(28) Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

27 BESLUT 27(28) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målen: visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

28 BESLUT 28(28) Örebro universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Örebro universitet Sjuksköterskeexamen A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

29 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(138) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2013 av men Bedömargruppens uppdrag Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till i men. varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Britt-Marie Ternestedt, ordförande, Ersta Sköndals högskola Per-Olof Sandman, vice ordförande, Karolinska institutet Lene Martin, ämnesexpert, Mälardalens högskola Ulrika Pöder, ämnesexpert, Uppsala universitet Ewa Idvall, ämnesexpert, Malmö högskola Mai Leander, ämnesexpert, Röda Korsets högskola Siv Söderberg, ämnesexpert, Luleå tekniska universitet Ella Danielson, ämnesexpert, Göteborgs universitet Bodil Wilde-Larsson, ämnesexpert, Karlstads universitet Bjöörn Fossum, ämnesexpert, Sophiahemmets högskola (deltog i arbetet t.o.m. augusti 2013) Karin Teider, arbetslivsrepresentant, Elevhälsan Vänersborg Stina Fransson-Sellgren, arbetslivsrepresentant, Karolinska universitetssjukhuset Solna Malin Lundman, studeranderepresentant, Umeå universitet Zagorka Zivkovic, studeranderepresentant, Högskolan Kristianstad POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

30 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(138) Karin Axelsson, expertläsare, Luleå tekniska universitet Christina Baggens, expertläsare, Linköpings universitet Kerstin Blomqvist, expertläsare, Högskolan Kristianstad Lars Eriksson, expertläsare, Karolinska institutet Christina Forsberg, expertläsare, Karolinska institutet Febe Friberg, expertläsare, Universitetet i Stavanger, Norge Marie-Louise Hall-Lord, expertläsare, Karlstads universitet Ann-Marie Hedman, expertläsare, Röda Korsets högskola Tiny Jaarsma, expertläsare, Linköpings universitet Inger Jansson, expertläsare, Högskolan i Halmstad Annica Kihlgren, expertläsare, Örebro universitet Bo Malmberg, expertläsare, Högskolan i Jönköping Kerstin Segesten, expertläsare, Göteborgs universitet Lisa Skär, expertläsare, Luleå tekniska universitet Gunilla Strandberg, expertläsare, Umeå universitet Joakim Öhlén, expertläsare, Ersta Sköndals högskola Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka examensmål som utbildningarna utvärderas mot fattades av Universitetskanslersämbetet den , efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3.

31 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(138) De bedömningsgrunder som vi har utarbetat och använt oss av i vår bedömning av de självständiga arbetena finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen inom utvalda examensmål. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av läsanvisningen/bedömningsgrunderna. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter (studentintervjuer). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar. Vid ett lärosäte genomfördes dock endast intervju med lärarrepresentanter, då inga studentrepresentanter kunde närvara och studentintervjun därmed inte kunde genomföras. Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket. Vi vill till dessa riktlinjer göra nedanstående preciseringar. Vid bedömning av studenternas självständiga arbeten har bedömargruppen utgått från de riktlinjer som Universitetskanslersämbetet delgivit gruppen. Riktlinjerna utgår från regeringens uppdrag till Högskoleverket den 8 juli 2010, där det framgår att enstaka starka eller svaga prestationer inte ska ligga till grund för bedömningen. Denna utgångspunkt har legat till grund för en generell princip som kräver fler än enstaka arbeten som indikerar bristande måluppfyllelse för att målet ska ges bedömningen bristande måluppfyllelse. Bedömargruppen har därför utgått från denna generella princip i sin bedömning av de i utvärderingen ingående självständiga arbeten. Bedömargruppen har gett omdömet bristande kvalitet för de examensmål där fler än tre av tio självständiga arbeten visat bristande måluppfyllelse. Omdömet mycket hög kvalitet har getts de examensmål där minst fyra av tio självständiga arbeten visat mycket hög måluppfyllelse. att en utbildning ska få det samlade omdömet mycket hög kvalitet, har krävts att minst hälften av de ingående examensmålen erhållit mycket hög kvalitet. Vid bedömning av examensmålet visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen har bedömargruppen lagt störst vikt vid studenternas kunskap om områdets vetenskapliga grund, det vill säga att studenterna har kunskap om teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för yrkesområdet, vilket är av central betydelse för utbildningen. I de fall då studentintervjuer genomförts, har de utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjuerna för att ge svar på oklarheter i bedömningen av de självständiga arbetena eller självvärderingarna. Generellt har examensmålen bedömts utifrån följande underlag.

32 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(138) Vid bedömning av examensmålet visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen har delmålet visa kunskap om områdets vetenskapliga grund i huvudsak bedömts utifrån urvalet av självständiga arbeten. Delmålet visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete har i huvudsak bedömts utifrån urvalet av självständiga arbeten. Vidare har delmålet visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen inte kunnat utläsas i de självständiga arbetena utan har bedömts utifrån självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet har underlagen utgjorts av självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling har underlagen utgjorts av självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar har underlagen utgjorts av självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten har delmålet visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information i huvudsak bedömts utifrån urvalet av självständiga arbeten. Delmålet visa förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till yrket och verksamheten har inte kunnat utläsas i de självständiga arbetena utan har bedömts utifrån självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna har underlagen utgjorts av självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun. Vid bedömning av examensmålet visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens har delmålet visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i huvudsak bedömts utifrån urvalet av självständiga arbeten. Delmålet visa förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens har inte kunnat utläsas i de självständiga arbetena utan har bedömts utifrån självvärderingen kompletterad med information från lärosätesintervjun.

33 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5(138) Samtliga omdömen har kalibrerats vid två tillfällen. Lärarkompetensen har inte kommenterats i bedömargruppens yttrande. Det har i denna utvärdering inte heller varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. Bedömargruppens reflektioner Flertalet lärosäten benämner i sina självvärderingar huvudområdet omvårdnad/omvårdnadsvetenskap. Det tycks vara en trend. Det finns rätt stora skillnader hur man förstår och presenterar den vetenskapliga grunden för huvudområdet. Ofta nämns konsensusbegreppen, ibland en eller flera omvårdnadsteorier medan annan teoribildning relaterat till omvårdnad är mer sparsamt beskriven. Detta kan också ses i studenternas självständiga arbeten där de traditionella omvårdnadsteorierna ibland antingen har fått stor eller svagt motiverad plats. Det är bedömargruppens uppfattning att det målmedvetna arbete som bedrivits vid landets lärosäten vad gäller den vetenskapliga förankringen av sjuksköterskeprogrammen på grundnivå tydligt visar sig i studenternas självständiga arbeten. Ett stort antal arbeten visar att studenterna har god förmåga att problematisera teoretiska och verksamhetsanknuta iakttagelser och förmåga att relatera dessa till vetenskapliga teorier och begrepp av betydelse för omvårdnad på ett språkligt lättillgängligt sätt. Vårt intryck är att kvaliteten i dessa arbeten ökat betydligt under senare år. De självständiga arbetena har i allmänhet genomförts som litteraturstudier och i begränsad omfattning som empiriska studier. Det är också vår uppfattning, baserat på självvärderingar och lärosätesintervjuer, att det pågår ett omfattande arbete på lärosätena för att ytterligare utveckla utbildningarnas kvalitet. Syftet kan vara att göra kopplingen mellan examensmål, lärandemål och examinationsformer tydligare. Den bild vi fått är att detta arbete i vissa fall påbörjats eller förstärkts av utvärderingens mål- och resultatfokus. Vid flera lärosäten pågick vid tidpunkten för Universitetskanslersämbetets granskning, ett arbete med att revidera utbildnings- och kursplaner med syfte att ytterligare stärka den vetenskapliga grunden i utbildningen, utveckla studentens självständighet, kreativa och kritiska förmåga samt helhetsyn på den vårdsökande personen. Personcentrerad vård är ett ofta återkommande begrepp i självvärderingarna. Dock är begreppet sällan konkretiserat och sällan ifrågasatt i de självvärderingar som presenterats. Två bedömningsinstrument som fått stor nationell spridning vid lärosätena är Nationell klinisk slutexamination (NKSE-formuläret) och Assessment of Clinical education (AssCe-formuläret). Även här uttrycks få kritiska synpunkter eller behov av ytterligare forskning för att säkerställa användningen av valida och reliabla bedömningsinstrument. Vårt intryck är att det pågår ett arbete mot en ökad integrering av huvudområdet omvårdnad och det medicinska ämnet. Annan teoribildning av betydelse för omvårdnad, till exempel från det samhälls- och beteendevetenskapliga området, beskriva sällan i de underlag vi tagit del av.

34 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(138) I viss omfattning pågår ett profileringsarbete av utbildningarna, ibland styrt av den ämnesmässiga profil som karaktäriserar lärosätet, lärosätets pedagogiska grundsyn och/eller den forskning som bedrivs. När det gäller det senare har vi, både vid läsning av självvärderingar och men också vid lärosätesintervjuer, överraskats av att den forskning som bedrivs inom huvudområdet vid respektive lärosäte men också nationellt sällan omnämns. Svensk omvårdnadsforskning är således ganska osynlig inom utbildningarna. Vi har också överraskats av de stora variationer som finns när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen. En rimlig förklaring till denna skillnad torde vara tillgången till utbildningsplatser, en annan förklaring kan vara att begreppet verksamhetsförlagd utbildning ges olika innebörder. Lika stor variation tycks råda vad gäller den akademiska kompetensen hos handledarna under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vad detta betyder för måluppfyllelse och kvalité i utbildningen vore intressant att studera. Till sist är det bedömargruppens samlade bedömning att kvaliteten i utbildningarna generellt sett håller en god och relativt jämn kvalitet, det vill säga hög måluppfyllelse när det gäller måluppfyllelse av bedömda mål. Dock är det vår bedömning att akademiseringen av programmen nått olika långt och att man kan se större skillnader med avseende på grad av måluppfyllelse för kandidatexamen än vad som gäller för men. bedömargruppen Britt-Marie Ternestedt Ordförande Per-Olof Sandman Vice ordförande

35 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7(138) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Blekinge tekniska högskola Lärosäte Huvudområde/examen Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det vill säga, studenterna har kunskap om teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för yrkesområdet. Dock framkommer i enstaka arbeten att studenterna i första hand kopplar sjuksköterskans yrkesfunktion till kunskap baserad på beprövad erfarenhet. Några arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse gällande kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna når hög måluppfyllelse gällande kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Det vill säga, studenterna har ett kritiskt förhållningssätt till begreppen evidens och beprövad erfarenhet samt kunskap om betydelsen av att kunna ge en omvårdnad som är kunskapsbaserad. Ett exempel från självvärderingen som styrker att hög måluppfyllelse säkras är att studenterna utifrån tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet tränas och bedöms i att genomföra observationer av rådande hygienrutiner. Mål: kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet Motivering: Självvärderingen gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbete. I självvärderingen beskrivs hur den pedagogiska modell som valts, problembaserat lärande (PBL), ger studenterna förutsättningar att under hela utbildningen få träning i arbets- och grupprocesser och att arbeta som ett team. Vidare framkommer i självvärderingen att det under hela utbildningen finns både teoretiska och kliniska moment som har planering, ledning och samordning i fokus, med ökande komplexitet. De teoretiska momenten examineras i skriftliga tentamen och vid litteraturseminarium. Vid de verksamhetsförlagda studierna (VFU) examineras studentens kunskaper vad gäller planering, ledning och samordning. Lärosätesintervjun ger stöd för de beskrivningar som lämnats i självvärderingen. Vidare framkom att studenterna tränas i teamarbete och interprofessionell träning samt att man tränar planering och ledning under VFU. Vid lärosätesintervjun framkom att måluppfyllelse bedöms med stöd av Assessment of Clinical education (AssCe-formulär).

36 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8(138) Mål: förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling Motivering: Urvalet av självständiga arbeten ger inte tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllelse. Självvärdering och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling. Av underlagen framgår att studenternas förmåga tränas och examineras redan från de första terminerna i utbildningen. Ett exempel på detta är att studenterna ska göra en omvårdnadsplan utifrån en livsberättelse som studenterna fått beskriven under VFU, Denna omvårdnadsplan bedöms därefter utifrån studentens förmåga att integrera teori och praktik. Vidare framgår att studenterna tränas och examineras i att göra bedömningar utifrån observationer och iakttagelser men också utifrån standardiserade och forskningsbaserade bedömningsinstrument under VFU. Vidare beskrivs i självvärderingen att studenternas förmåga till samverkan med patient och närstående tränas och bedöms under VFU. Examensmålet examineras dessutom i samband med en klinisk slutexamination. Mål: förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar Motivering: Självvärdering och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt att kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar. Av självvärderingen framgår att studenternas förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt tränas och examineras med tilltagande komplexitet under hela utbildningen. Vidare framkommer att studenterna förvärvar teoretisk kunskap genom studier i farmakologi och läkemedelsberäkning och tränar förmågan praktiskt under VFU. Beskrivningarna i självvärderingen stöds av information som framkom under lärososätesintervjun. Studenternas kunskaper vad gäller att kunna beskriva ett läkemedels verkningar och biverkningar examineras och förmåga att göra korrekta läkemedelsberäkningar säkerställs genom examinationer där 100 procent korrekta svar krävs för godkänd kurs. Studenternas förmåga att kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar bedöms under VFU och examineras genom skriftlig individuell tentamen. Mål: förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information. Några arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse. Studenterna visar i dessa arbeten betydande förmåga att kritiskt granska och bedöma vald litteratur och arbetena som helhet genomsyras av en problematiserande hållning. I dessa arbeten utvärderar studenterna dessutom sitt eget arbetssätt. Självvärdering och

37 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9(138) lärosätesintervjun gör det också troligt att studenten når hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. I självvärderingen beskriver lärosätet att förmågan tränas och bedöms inom basgruppen och de team studenterna tillhör under VFU. Lärosätet arrangerar även en vårdforskningens dag där examensarbeten presenteras för allmänheten. Mål: förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Motivering: Urvalet av självständiga arbeten ger inte tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllelse. Självvärdering och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun framkommer att studenterna kontinuerligt tränas och examineras i att göra åtgärdsbedömningar utifrån vetenskapliga och etiska aspekter. Vad gäller förmågan att göra åtgärdsbedömningar utifrån ett samhällsperspektiv ger underlaget inte en lika tydlig bild. I självvärderingen beskrivs dock att studenterna redan under den första terminen ska förstå samspelet mellan individ och samhälle ur ett hälsoperspektiv, både nationellt och globalt. I termin tre ska studenterna via en fältstudieuppgift ha förmåga att kartlägga hälsofrämjande faktorer och diskutera dessa utifrån ett samhällsperspektiv. Uppgifterna examineras både muntligt och skriftligt. Mål: förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenten uppnår hög måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Några arbeten visar dock på brister i detta avseende. I dessa arbeten saknas exempelvis förslag till fortsatt forskning i relation till de fynd som studenten gjort i sin kunskapssammanställning. Självvärdering och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna når hög måluppfyllelse vad gäller förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens. Vid lärosätesintervjuerna framkom att studenterna, utifrån ett kritiskt förhållningssätt, tränas i att göra bedömningar av egen kompetens och kunskap.

38 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10(138) Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

39 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 11(138) Ersta Sköndal högskola Lärosäte Ersta Sköndals Högskola Huvudområde/examen Sjuksköterskeexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse. Urvalet av de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår mycket hög måluppfyllelse gällande kunskap om områdets vetenskapliga grund, det vill säga studenterna har betydande kunskap om teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för yrkesområdet. I dessa arbeten framkommer en genomgående tydlighet avseende hur relevanta teorier och begrepp är kopplade till ämnet för arbetet. Därtill visar urvalet att studenterna har betydande kunskap gällande aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och betydande förmåga att koppla aktuell forskning till det studerade problemområdet. I självvärderingen framkommer en tydlig progression i hur studenterna tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskaper genom hela utbildningen, vilket bekräftar resultatet från bedömningen av arbetena. Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som mycket hög. Mål: kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet Motivering: Urvalet av självständiga arbeten ger inte tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbete. I självvärderingen framkommer att studenternas teoretiska kunskaper grundläggs och examineras under år två. Vidare bedöms studenternas kunskaper relaterat examensmålet under de verksamhetsförlagda (VFU) kurserna. Studenternas måluppfyllelse säkerställs och bedöms med stöd av fastställda betygskriterier med hjälp av Assessment of Clinical education (AssCe-formulär). Lärosätesintervjun ger stöd för de beskrivningar som lämnats i självvärderingen. Mål: förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling Motivering: Urvalet av självständiga arbeten ger inte tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående

40 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 12(138) identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling. Av underlagen framgår att studenternas förmåga avseende självständighet och samverkan med patient och närstående till övervägande del examineras under VFU-kurserna, antingen muntligt eller med hjälp av AssCeformulär. Vidare redogör lärosätet för att studenternas kunskap relaterat examensmålet examineras vid en individuell skriftig hemtentamen baserad på en av studenten upplevd patientsituation från VFU. Under år tre fördjupas studenternas förmåga att upprätta omvårdnadsplan samt att ge vård och behandling. Mål: förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar Motivering: Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt att kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar. Det vill säga, studenterna har kunskap om föreskrifter och myndighetskrav och kan tillämpa dessa praktiskt. Underlagen gör det troligt att studenterna har de färdigheter som krävs för att hantera läkemedel på ett säkert sätt både för patienten och för sig själva. Av självvärderingen framgår att studenternas kunskaper i läkemedelsberäkning examineras vid tre olika tillfällen under utbildningen. Vid samtliga examinationstillfällen är kravet för godkänd tentamen 100 % korrekta svar. Vidare framkommer i självvärderingen att studenternas teoretiska kunskaper i medicinsk vetenskap grundläggs och tillämpas under VFU. Under VFU-kurserna förlagda till utbildningens sista år, fördjupas studenternas förmåga att hantera läkemedel och förmåga att kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar. Under denna del av utbildningen säkerställs också studenternas förmåga att tillämpa ett individualiserat förhållningssätt, till exempel genom att utgå från patientens förutsättningar och utifrån dessa individualisera given information. Vidare framgår av självvärderingen och lärosätesintervjun att studenterna, förutom att följa gällande författningar, lagar och säkerhetsrutiner vid administrering av läkemedel, även tränar sin förmåga att värdera effekter och biverkningar av läkemedel. Mål: förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information. Några arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse i detta avseende. Självvärderingen och lärosätesintervjuerna gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till yrket och verksamheten. Av underlagen framkommer att studenterna ska presentera sitt självständiga arbete i den del av vårdverksamheten som har anknytning till den problematik som studenten har studerat. Detta möjliggör för studenterna att diskutera de fakta, företeelser och frågeställningar, som framkommit ur det självständiga arbetet, med olika målgrupper inom vården.

41 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 13(138) Mål: förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Motivering: Urvalet av självständiga arbeten ger inte tillräckligt underlag för att bedöma måluppfyllelse. Självvärderingen och lärosätesintervjun gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. I självvärderingen ger lärosätet ett antal exempel på hur studenternas kunskap relaterat examensmålet examineras även om bedömargruppen anser att det föreligger en viss otydlighet kring vilka examinationsformer som är kopplade till de olika delarna av examensmålet. Bedömargruppen anser dock att underlagen gör det troligt att studenternas måluppfyllelse är säkerställd. Mål: förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Motivering: Den sammanvägda bedömningen av underlagen gör det troligt att studenterna uppnår hög måluppfyllelse gällande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse gällande studenternas förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. Några arbeten visar på brister avseende studenternas förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap. I självvärderingen framgår att studenterna under utbildningen dokumenterar sitt kunskaps- och kompetensbehov i en individuell lärandeplan. Vidare framgår av självvärderingen och lärosätesintervjun att studenternas förmåga examineras och bedöms vid seminarier och med hjälp av AssCe-formulär. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Underlagen visar på hög måluppfyllelse för övriga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap

Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena omvårdnad, omvårdnads- och vårdvetenskap BESLUT 1(29) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av kandidatexamen inom huvudområdena

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Susanna Lindenskoug 08-563 086 61 susanna.lindenskoug@uka.se Till rektor Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - vård av äldre vid Göteborgs

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Örebro universitet Rektor Örebro universitets ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se 2014-10-06 411-00621-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen - psykiatrisk vård, vård av äldre, kirurgisk vård och onkologisk vård

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen - psykiatrisk vård, vård av äldre, kirurgisk vård och onkologisk vård BESLUT 1(23) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 lena.pettersson@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen - psykiatrisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen

Kvalitetsutvärdering av studie- och yrkesvägledarexamen BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av studie- och Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och distriktssköterska BESLUT 1(27) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 lena.pettersson@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen hälso-

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet högskola

Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Susanna Lindenskoug 08-563 086 61 susanna.lindenskoug@uka.se Till rektor Uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen - ambulanssjukvård vid Sophiahemmet

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer