Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen"

Transkript

1 Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Margareta Stark Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examen inom ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen. Högskolan i Jönköping Ortopedingenjörsexamen, hög kvalitet Ortopedteknik - kandidatexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till ortopedingenjörsexamen och kandidatexamen i ortopedteknik. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuella examina. Urvalen har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter

2 till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapar förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra de huvudsakliga underlagen för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller beslut av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Margareta Stark i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Sara Monaco. I ärendets beredning har även utredaren Nils Olsson deltagit. Lars Haikola Margareta Stark (4)

3 Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen (4)

4 Bilaga 1: Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Ortopedingenjörsexamen A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Jönköping Ortopedteknik - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (4)

5 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Reg.nr Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av ortopedingenjörsexamen och ortopedteknik Bedömargruppens uppdrag Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till ortopedingenjörsexamen samt kandidatexamen i ortopedteknik. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Jarle Henningsen Aga, (ordförande), ortopedingenjör, Ortopediske Hjelpemidler AS, Oslo, Norge Roy Tranberg, (ämnesexpert), med.dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset/göteborgs universitet Kenneth Karlsson, (arbetslivsrepresentant), verksamhetschef ortopedteknik, Örebro läns landsting Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. I föreliggande utvärdering är ingen av bedömarna jävig. Då utbildningarna endast finns vid ett lärosäte, var det inte möjligt att ha med en studeranderepresentant i bedömargruppen. Studentperspektivet har därför tillgodosetts utifrån alumnenkät och studentintervju.

6 Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2010, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utbildningen utvärderas mot fattades av Högskoleverket den 14 oktober 2011, efter samråd med bedömargruppen, se bilaga 3. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt en enkät till tidigare studenter (alumnenkät). Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomförts för samtliga utbildningar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets Riktlinjer till bedömargrupperna för viktning av underlagen samt för framtagande av bedömargruppens förslag till samlat omdöme (reg.nr , maj 2011). Vi vill till dessa riktlinjer göra nedanstående tillägg och preciseringar I bedömningen av studenternas måluppfyllelse har ett antal examensmål inte låtit sig bedömas i de självständiga arbetena. I dessa fall har bedömargruppen gjort sina bedömningar utifrån de övriga underlagen och lärosätesintervjun. Det framgår av bedömargruppens yttranden vilka underlag som bedömningen grundar sig på för de respektive examensmålen. Detta har särskilt varit aktuellt när det gäller bedömningen av de utbildningar som leder till en ortopedingenjörsexamen. Ett flertal av examensmålen för ortopedingenjörsexamen reglerar färdigheter och förmågor som inte låter sig fångas i ett självständigt arbete. Även när det gäller kandidatexamen har bedömningar av måluppfyllelse gjorts utifrån andra underlag än de självständiga arbetena. När bedömningen av måluppfyllelse inte har gjorts i de självständiga arbetena är detta markerat med ej bedömd, vilket framgår i bilaga 5. För några examensmål har endast delar av målet kunnat bedömas utifrån de självständiga arbetena, och resterande delar av målet har bedömts utifrån övriga underlag. Exempel på detta är muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 2(23)

7 och lösningar i dialog med olika grupper. I dessa fall är bedömningen som framgår i bilaga 5 endast baserad på den del av målet som kan bedömas utifrån de självständiga arbetena ( skriftligt redogöra för ), och övriga delar ( muntligt redogöra för ) bedöms utifrån övriga underlag. Varje självständigt arbete har bedömts av två personer i denna utvärdering, eftersom endast en person i bedömargruppen har doktorsgrad i ämnet. I de fall där bedömningen av de självständiga arbetena varierade något, har detta diskuterats och bedömningarna vägts samman. Studerande som genomgått en ortopedingenjörsutbildning har även möjlighet att ta ut en kandidatexamen i ortopedteknik, med samma självständiga arbete som grund. Detta har medfört att samma självständiga arbete har bedömts gentemot examensmålen för både ortopedingenjörsexamen och kandidatexamen. Resultatet från alumnenkäten har använts som underlag för frågor vid lärosätesintervjun (platsbesöket), och i några fall för att komplettera eller bekräfta den bild som framträtt i övriga underlag vid bedömningen av måluppfyllelse. Studentintervju genomfördes, och har utgjort underlag för frågor vid lärosätesintervjun (platsbesöket). Vi har inte kommenterat lärarkompetensen i vårt yttrande. Det har i denna utvärdering heller inte varit aktuellt att väga in studenternas förutsättningar. För bedömargruppen Jarle Henningsen Aga Ordförande 3(23)

8 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Högskolan i Jönköping Lärosäte Högskolan i Jönköping Huvudområde/examen Ortopedingenjörsexamen ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna överlag uppnår en god bredd när det gäller kunskap om grundläggande teorier. Det finns en genomtänkt progression och examinationen tyder på att en hög måluppfyllelse säkras. Alumnernas synpunkter bekräftar denna bild. Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna har kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Denna kunskap examineras i kurser som ger tillämpning och fördjupning inom området ortopedteknik. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa kunskap om relevanta metoder inom området Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende kunskap om relevanta metoder inom ortopedteknik. I självvärderingen har lärosätet gjort troligt att studenterna uppnår en god bredd och examineras i områden som undersökningsmetodik, behandlingsmetoder och tillverkningsmetoder. Lärosätet använder relevanta examinationsformer såsom rapportskrivning, laborationer och kliniska examinationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder och verka som teknisk specialist inom hela habiliterings- och rehabiliteringsområdet Måluppfyllelse: Hög Motivering: Lärosätet har i sin självvärdering och vid lärosätesintervjun gjort troligt att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder och verka som teknisk specialist inom hela habiliterings- och rehabiliteringsområdet. Måluppfyllelsen säkras genom kliniskt arbete samt teoretisk inlärning. Exempelvis ges studenterna möjlighet att visa att de har kunskap och förmåga att ge en skriftlig beskrivning av rehabiliteringsprocessen, dess terminologi och vilka yrkesgrupper som inkluderas i processen. Genom laborationer och kliniska examinationer bedöms studentens 4(23)

9 förmåga att kommunicera och samverka med patienten för att uppnå optimala ortopedtekniska åtgärder. Alumnernas synpunkter visar att detta mål är mycket viktigt för det framtida yrket. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att medverka i förebyggande arbete samt att initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring av utrustning, arbetsmetoder och produkter Måluppfyllelse: Hög Motivering: Lärosätets självvärdering, lärosätesintervjun och alumnernas synpunkter ger tillsammans underlag för att värdera måluppfyllelsen som hög. Lärosätesintervjun gav en nyanserad bild och förtydligade innehåll och fokus i de två ortopedtekniska kurserna där målet examineras. Lärosätet har vidare i intervjun gjort troligt att studenterna överlag uppnår en grundläggande kunskap om teorier avseende kvalitetssäkring och produktutveckling. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna genomgående har mycket god förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat, och i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. I ett fåtal fall är dock författningar inte en central del av de självständiga arbetena. Lärosätet har i sin självvärdering och vid lärosätesintervjun gjort troligt att studenterna också muntligt uppnår god förmåga att diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter genom en rad seminarier som ingår i flera kurser vid ett flertal terminer. Vid lärosätesintervjun belystes mycket väl metoder för hur studenterna bedöms, exempelvis avseende innehåll, kommunikation, tempo, medier, källhänvisningar och bemötande av åhörarna, där bedömningen bygger på SOLO-taxonomin. Alumnernas synpunkter bekräftar mycket god kvalitet i färdighetsträning när det gäller skriftliga och framför allt muntliga presentationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att kritiskt granska, bedöma och att använda relevant information samt att diskutera nya fakta. Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna överlag uppnår en god bredd när det gäller kunskap och förmåga beträffande målet. Studenternas förmåga att diskutera frågeställningar med olika grupper bedöms genom relevanta examensformer såsom seminarier och presentationer. Det finns en genomtänkt progression och examinationen tyder på att en hög måluppfyllelse säkras. Alumnernas synpunkter bekräftar denna bild. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 5(23)

10 Måluppfyllelse: Hög Motivering: Väsentliga delar av detta mål gick inte att utläsa ur de självständiga arbetena. Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna visserligen har förmåga att göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar, men inte med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Lärosätet har i självvärderingen visat att utbildningens innehåll och uppläggning troligen ger en rimlig bredd vad gäller kunskap om en helhetssyn på människan utifrån grundläggande vetenskapliga teorier och modeller. I lärosätesintervjun framkom det inte något klargörande eller någon ny information som gör det troligt att målet beträffande de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Alumnernas synpunkter indikerar att det finns vissa brister i utbildningen när det gäller förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, och även när det gäller att göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på människan. Trots tydliga brister gällande beaktandet av de mänskliga rättigheterna bedöms sammantaget måluppfyllelsen vara hög för detta mål. Mål: För ortopedingenjörsexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tydligt att studenterna når hög måluppfyllelse. De självständiga arbetena visar genomgående att studenterna reflekterat och använt sig av ett kritiskt förhållningssätt till egen kunskap och behovet av ytterligare kunskap. Vid lärosätesintervjun och i självvärderingen bekräftas detta. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. För övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Högskolan i Jönköping Huvudområde/examen Ortopedteknik kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, metoder samt orientering om aktuell forskning. Däremot är de självständiga arbetena vanligen skrivna i ämnen som inte ger några större möjligheter att uppvisa fördjupad kunskap inom någon del av området. Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna överlag uppnår en god bredd när det gäller kunskap om grundläggande teorier och metoder, samt att de uppnår kvalificerad fördjupning inom det 6(23)

11 ortopedtekniska området. Det finns en genomtänkt progression och examinationen tyder på att en hög måluppfyllelse säkras. Alumnernas synpunkter bekräftar denna bild. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar. Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna överlag uppnår en god bredd när det gäller kunskap beträffande målet och dess områden. Studenterna bedöms genom en stor variation av examinationer genom hela utbildningen, med en genomtänkt progression som tyder på att en hög måluppfyllelse säkras. Beträffande delmålet förmåga att kritiskt diskutera situationer, så framstår detta något oklart i självvärderingen men några av de kvalitativa självständiga arbetena har ett fokus där problemställningen kan relateras till nämnda situationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Måluppfyllelse: Hög Motivering: Lärosätet har i självvärderingen gjort troligt att studenterna överlag uppnår en god förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom givna tidsramar. De allra flesta kurser har teoretiska uppgifter som ska lämnas in inom givna tidsramar. Detta framgår i studieguiden som visar vilka tidsramar som gäller för de olika momenten i kursen. Vid lärosätesintervjun redogjordes mycket väl för vilka metoder och strukturer man använder för att säkerställa hur förmågan till självständigt arbete utvecklas, samt förmågan att arbeta med givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar från en given problemlösning. I självvärderingen och vid intervjuerna har lärosätet gjort troligt att studenterna också muntligt uppnår god förmåga att diskutera problem och lösningar i dialog med olika grupper som medstudenter, patienter och andra yrkesgrupper, genom en rad seminarier som ingår i flera kurser vid ett flertal terminer. Alumnernas synpunkter bekräftar mycket god kvalitet i färdighetsträning när det gäller skriftliga och framför allt muntliga presentationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar. Lärosätet har i självvärderingen visat att utbildningens innehåll och uppläggning ger en rimlig bredd 7(23)

12 vad gäller kunskap om grundläggande vetenskapliga teorier, samt samhälleliga och etiska aspekter. Alumnernas synpunkter indikerar dock att det finns vissa brister i utbildningen när det gäller förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar tydligt att studenterna uppfyller examensmålet. De självständiga arbetena visar genomgående att studenterna reflekterat och använt sig av ett kritiskt förhållningssätt till egen kunskap och identifierar behovet av ytterligare kunskap. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8(23)

13 Lärosäte Högskolan i Jönköping Bilaga 2 Bedömargruppen och anmälda jäv Tabell 1. Anmälda jävsförhållanden Bedömare Jarle Henningsen Aga, Ortopediske Hjelpemidler AS, Oslo, Norge Kenneth Karlsson, Örebro läns landsting Roy Tranberg, Göteborgs universitet 9(23)

14 Bilaga 3 Valda examensmål och kriterier (beslut reg.nr ) Berörda lärosäten enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Margareta Stark Beslut Reg.nr Beslut om mål och kriterier för Högskoleverkets utvärdering 2011 av ortopedingenjörsexamen och ortopedteknik Högskoleverkets bedömargrupp för utvärderingen har tagit fram ett förslag till vilka mål som ska utvärderas samt utbildningsspecifika kriterier för bedömning av dessa. Detta förslag har diskuterats vid ett upptaktsmöte med företrädare för de utbildningar som utvärderas. Med anledning av de synpunkter som framkom på mötet har ändringar gjorts i förslaget. De mål som valts för utvärderingen och de kriterier som formulerats bifogas beslutet. Högskoleverket beslutar att föreslagna mål ska ingå i utvärderingen och att föreslagna kriterier ska gälla för bedömningen. Beslut i ärendet har fattats den 14 oktober 2011 av avdelningschefen Maria Sundkvist efter föredragning av utredare Margareta Stark. 10(23)

15 Ortopedingenjörsexamen mål och kriterier Bedömargruppens val av mål, kriterier och i förekommande fall konkretiseringar av examensmålen framgår i matrisen. Kunskapsform: Kunskap och förståelse För ortopedingenjörsexamen ska studenten: Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 1: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen bred och djup kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund bred och djup kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bred och djup kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen bristande kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund bristande kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bristande kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen Mål 2: visa kunskap om relevanta metoder inom området bred och djup kunskap om relevanta metoder inom området ortopedteknik kunskap om relevanta metoder inom området ortopedteknik bristande kunskap om relevanta metoder inom området ortopedteknik

16 Ortopedingenjörsexamen mål och kriterier, forts Kunskapsform: Färdighet och förmåga För ortopedingenjörsexamen ska studenten: Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 4: visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder och verka som teknisk specialist inom hela habiliteringsoch rehabiliteringsområdet god förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder god förmåga att verka som teknisk specialist inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet som berörs av ortopedteknik förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder förmåga att verka som teknisk specialist inom habiliteringsoch rehabiliteringsområdet som berörs av ortopedteknik bristande förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra ortopedtekniska åtgärder bristande förmåga att verka som teknisk specialist inom habiliterings- och rehabiliteringsområdet som berörs av ortopedteknik Mål 5: visa förmåga att medverka i förebyggande arbete samt att initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring av utrustning, arbetsmetoder och produkter god förmåga att medverka i förebyggande arbete god förmåga att initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring av utrustning, arbetsmetoder och produkter förmåga att medverka i förebyggande arbete förmåga att initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring av utrustning, arbetsmetoder och produkter bristande förmåga att medverka i förebyggande arbete bristande förmåga att initiera metodförbättringar och kvalitetssäkring av utrustning, arbetsmetoder och produkter Mål 7: visa förmåga att muntligt och god förmåga att muntligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och förmåga att muntligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och bristande förmåga att muntligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och 12(23)

17 skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa därtill hörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa god förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och därtill tillhörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa därtill hörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och därtill tillhörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa därtill hörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa bristande förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera ortopedtekniska åtgärder och därtill tillhörande behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa Mål 9: visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten god förmåga att avseende bredd och djup; kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten god förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten bristande förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten bristande förmåga att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten 13(23)

18 Ortopedingenjörsexamen mål och kriterier, forts Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt För ortopedingenjörsexamen ska studenten: Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 11: visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna god förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna bristande förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna Mål 13: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens god förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap god förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens bristande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap bristande förmåga att fortlöpande utveckla sin kompetens 14(23)

19 Kandidatexamen, ortopedteknik mål och kriterier Bedömargruppens val av mål, kriterier och i förekommande fall konkretiseringar av examensmålen framgår i matrisen. Observera att bedömargruppen har valt att inte differentiera mellan mycket hög måluppfyllelse och hög måluppfyllelse för några av kriterierna. Detta är markerat i matrisen med: (ej differentiering mellan hög och mycket hög måluppfyllelse). Kunskapsform: Kunskap och Kriterier för mycket hög förståelse måluppfyllelse För kandidatexamen i ortopedteknik ska studenten: Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 1: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor bred och djup kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund bred och djup kunskap om tillämpliga metoder med vetenskaplig tyngd på ortopedteknikens område väsentligt fördjupad kunskap om någon del av ortopedteknikens område betydande orientering om aktuella forskningsfrågor inom ortopedteknikens område kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund kunskap om tillämpliga metoder med vetenskaplig tyngd på ortopedteknikens område fördjupad kunskap om någon del av ortopedteknikens område orientering om aktuella forskningsfrågor inom ortopedteknikens område bristande kunskap om ortopedteknikens vetenskapliga grund bristande kunskap om tillämpliga metoder med vetenskaplig tyngd på ortopedteknikens område otillräckligt fördjupad kunskap om någon del av ortopedteknikens område bristande orientering om aktuella forskningsfrågor inom ortopedteknikens område 15(23)

20 Kandidatexamen, ortopedteknik mål och kriterier, forts Kunskapsform: Färdighet och förmåga För kandidatexamen i ortopedteknik ska studenten: Kriterier för mycket hög måluppfyllelse Kriterier för hög måluppfyllelse Kriterier för bristande måluppfyllelse Mål 2: visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer betydande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning betydande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer bristande förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning bristande förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer Mål 3: visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar god förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar (ej differentiering mellan hög och mycket hög måluppfyllelse) förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar (ej differentiering mellan hög och mycket hög måluppfyllelse) bristande förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem bristande förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar Mål 4: visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera god förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog bristande förmåga att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och 16(23)

21 information, problem och lösningar i dialog med olika grupper lösningar i dialog med olika grupper från en given problemställning god förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper från en given problemställning med olika grupper från en given problemställning förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper från en given problemställning lösningar i dialog med olika grupper från en given problemställning bristande förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper från en given problemställning 17(23)

22 Kandidatexamen, ortopedteknik mål och kriterier, forts Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen i ortopedteknik ska studenten: Kriterier för mycket hög måluppfyllelse indikerar att studenterna visar: Kriterier för hög måluppfyllelse indikerar att studenterna visar: Kriterier för bristande måluppfyllelse indikerar att studenterna visar: Mål 6: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter god förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter exempelvis: genus ekonomisk hållbar utveckling mångkulturellt perspektiv förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter (ej differentiering mellan hög och mycket hög måluppfyllelse) förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter exempelvis: genus ekonomisk hållbar utveckling mångkulturellt perspektiv förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter (ej differentiering mellan hög och mycket hög måluppfyllelse) bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter exempelvis: genus ekonomisk hållbar utveckling mångkulturellt perspektiv bristande förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter 18(23)

23 Mål 8: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens god förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap god förmåga att utveckla sin kompetens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap förmåga att utveckla sin kompetens bristande förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap bristande att utveckla sin kompetens 19(23)

24 Bilaga 4 Inga särskilda läsanvisningar utöver mål- och kriteriedokumentet i bilaga 3 har utarbetats i denna utvärdering.

25 Ortopedingenjörsexamen mål 1- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om Ortopedingenjörsexamen mål 2 - visa kunskap om relevanta metoder inom området Ortopedingenjörsexamen mål 4- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genomföra Ortopedingenjörsexamen mål 5- visa förmåga att medverka i förebyggande arbete samt att initiera Ortopedingenjörsexamen mål 7- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och Ortopedingenjörsexamen mål 9- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att Ortopedingenjörsexamen mål 11- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån Ortopedingenjörsexamen mål 13- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att Bilaga 5 Resultat från granskningen av de självständiga arbetena Högskolan i Jönköping Ortopedingenjörsexamen 1 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Ej bedömd Hög 1 Hög Mycket Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög hög 2 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 2 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 3 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Ej bedömd Hög 3 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Mycket Bristande Hög hög 4 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 4 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Bristande Hög 5 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Ej bedömd Hög 5 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 6 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 6 Hög Mycket Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Mycket Hög hög hög 7 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Ej bedömd Hög 7 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Bristande Hög 8 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög 8 Hög Mycket Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög Hög hög 9 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Hög Ej bedömd Hög 9 Mycket hög Mycket hög Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Mycket hög Hög Hög

26 Kandidatexamen mål 1- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet Kandidatexamen mål 2- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en Kandidatexamen mål 3- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra Kandidatexamen mål 4- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, Kandidatexamen mål 6- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra Kandidatexamen mål 8- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin Högskolan i Jönköping Kandidatexamen i ortopedteknik 1 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 1 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 2 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög 2 Hög Hög Ej bedömd Bristande Hög Hög 3 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 3 Mycket Mycket Ej bedömd Mycket Mycket Hög hög hög hög hög 4 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög 4 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 5 Hög Hög Ej bedömd Hög Mycket Hög hög 5 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 6 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög 6 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 7 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 7 Hög Hög Ej bedömd Hög Hög Hög 8 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög 8 Mycket Hög Ej bedömd Mycket Hög Hög hög hög 9 Hög Hög Ej bedömd Ej bedömd Hög Hög 9 Hög Mycket hög Ej bedömd Hög Hög Hög 22(23)

27 Bilaga 6 Redovisning av befintligt underlag för bedömning i Högskolan i Jönköping Huvudområde/examen Urval av självständiga arbeten Självvärdering Alumnenkäter Ortopedingenjörsexamen 9 Ja Ja Ja Ortopedteknik kandidat 9 Ja Ja Ja Studenternas erfarenheter i För varje bedömningsärende (exempelvis kandidatexamen i x vid lärosäte x) granskar bedömarna ett avidentifierat slumpmässigt urval av självständiga arbeten. Urvalets storlek är mellan 5 och 24 arbeten, och varierar beroende på det totala antalet godkända självständiga arbeten vid en utbildning under en bestämd period. Det är värt att notera att om antalet arbeten totalt endast är fem eller sex, läses alla arbeten och det blir en totalundersökning. Därefter blir det urval. I realiteten innebär urvalsmodellen att av upp till 30 arbeten granskas minst hälften, sedan avtar ökningen i urvalsstorlekarna. Vid exempelvis 100 arbeten i populationen är urvalet 21. Maximalt kan det bli 24 arbeten i urvalet vid en population om 245 arbeten eller fler. Urvalsmodellen tryggar med viss säkerhet att en eventuell förekomst av arbeten med bristande måluppfyllelse bland samtliga arbeten också visas i urvalet. Förekommer minst tio procent arbeten med bristande måluppfyllelse bland det totala antalet godkända arbeten ska urvalet med 95 procents säkerhet också innehålla arbeten med bristande måluppfyllelse. Om måluppfyllelsen i de självständiga arbetena ses som ett mått på utbildningens kvalitet, ska utbildningar för att uppnå hög kvalitet idealt sett inte godkänna självständiga arbeten som uppnår bristande måluppfyllelse. Därför är modellen i detta perspektiv tämligen robust för att klarlägga om en utbildning håller bristande eller minst hög kvalitet. Det är dock viktigt att påpeka att urvalsmodellen inte är avsedd för att dra statistiskt säkerställda slutsatser om fördelningar i populationen. De slutsatser som dras om distinktionen mellan hög och mycket hög måluppfyllelse med utgångspunkt i urvalet måste därför grundas i en rimlighetsbedömning givet urvalsmodellen.

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH)

Uppdrag angående biomedicinsk analytikerexamen (U2009/1781/UH) Regeringen, Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 085 87 annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen

Kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen BESLUT 1(28) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 Gun.Eriksson@uk-ambetet.se 2014-02-18 411 00339-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av men Beslut

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet

Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Handläggningsordning för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-06-18 Dnr: UmU 100-818-13 Typ av dokument: Handläggningsordning Beslutad av: Rektor Giltighetstid:

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2010:22 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet

Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i statistik vid Göteborgs universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det

Läs mer

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Rapport 2012:15 R Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 Examina på grundnivå och avancerad nivå Fastställd 21 december 2010. Reviderad 19 juni 2012 www.hsv.se Rapport 2012:15 R Högskoleverkets

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till yrkesexamina och generella examina inom områdena lantbruk och djur BESLUT 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robert Östberg 08-563 087 17 robert.ostberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00654-13 Rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin

Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina i medicin och idrottsmedicin BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av läkarexamen och generella examina

Läs mer

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Sammanställning av enkät: Utvärdering av Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Umeå Universitet Medicinska fakulteten Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS) Programutvärdering, vt 2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Sammanställning

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen

Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik, specialläraroch specialpedagogexamen BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Joakim Palestro 08-563 086 08 joakim.palestro@uka.se 2014-10-06 411-00621-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av specialpedagogik,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-66-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet

Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska institutet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Margareta Stark 08-563 0 8602 margareta.stark@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Karolinska

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer