Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden"

Transkript

1 Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Karin Agélii Beslut Reg.nr Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examina informatik och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Informatik en, hög kvalitet Informatik masterexamen, hög kvalitet Högskolan Dalarna Informatik en, bristande kvalitet Högskolan i Borås Informatik en, hög kvalitet Informatik magisterexamen, hög kvalitet Högskolan i Halmstad Informatik en, mycket hög kvalitet Högskolan i Jönköping Informatik masterexamen, hög kvalitet Högskolan i Skövde Informationssystemutveckling en, hög kvalitet Högskolan Väst Informatik en, hög kvalitet

2 Karlstads universitet Informatik en, hög kvalitet Linköpings universitet Informatik en, hög kvalitet Informatik magisterexamen, hög kvalitet Luleå tekniska universitet Informationssäkerhet masterexamen, mycket hög kvalitet Systemvetenskap en, hög kvalitet Lunds universitet Informationssystem en, hög kvalitet Informationssystem magisterexamen, mycket hög kvalitet Stockholms universitet Data- och systemvetenskap en, hög kvalitet Data- och systemvetenskap masterexamen, bristande kvalitet Umeå universitet Informatik en, hög kvalitet Informatik magisterexamen, hög kvalitet Uppsala universitet Informationssystem/data- och systemvetenskap en, hög kvalitet Människa datorinteraktion masterexamen, hög kvalitet Örebro universitet Informatik en, hög kvalitet Informatik magisterexamen, hög kvalitet Informatik masterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet, ska senast den 12 juni 2013 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. (19)

3 Ärendets hantering Högskoleverket har i enlighet med regeringens uppdrag (U2010/4164,3546,3552/UH) genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till en, magisterexamen eller masterexamen i informatik och närliggande huvudområden. I uppdraget specificeras att Högskoleverket ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. granskningen av berörda utbildningar har Högskoleverket efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Högskoleverket, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering, enkäter till tidigare studenter samt studenternas uppfattning om utbildningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i. Vissa sådana utbildningar (främst de nystartade) sållades bort redan i s kartläggningsskede. Följande åtta utbildningar med färre än fem självständiga arbeten kvarstod dock i fram till beslut togs under våren 2012 att de inte ska ingå: Karlstads universitet/informatik magister (färre än fem arbeten), Mittuniversitetet/informatik kandidat (färre än fem arbeten), Mittuniversitetet/informatik magister (färre än fem arbeten), Mittuniversitetet/informatik master (färre än fem arbeten), Umeå universitet/informatik master (färre än fem arbeten), Uppsala universitet/informationssystem/data- och systemvetenskap magister (färre än fem arbeten), Uppsala universitet/informationssystem/data- och systemvetenskap master (färre än fem arbeten), Uppsala universitet/människa-datorinteraktion magister (färre än fem arbeten). (19)

4 Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Högskoleverkets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Högskoleverket varje utbildning något av följande samlade omdöme: 1. Mycket hög kvalitet 2. Hög kvalitet 3. Bristande kvalitet, vilket innebär att Högskoleverket ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Högskoleverket efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. ( närmare information se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:4R.) Högskoleverkets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Karin Agélii i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle, avdelningschefen Maria Sundkvist och enhetschefen Tomas Egeltoft. Lars Haikola Karin Agélii Kopia till: Utbildningsdepartementet Bedömargruppen (19)

5 Bilaga 1: Samlat omdöme Göteborgs universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Göteborgs universitet Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Göteborgs universitet Informatik - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse vad gäller kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt fördjupade kunskaper vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

6 Högskolan Dalarna Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Dalarna Informatik - kandidat A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Bristande uppfyllelse gäller även det mål som handlar om studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (19)

7 Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Högskolan i Borås Informatik - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse gällande integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

8 Högskolan i Halmstad Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Halmstad Informatik - kandidat A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. (19)

9 Högskolan i Jönköping Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Jönköping Informatik - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information; studenternas kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete, samt studenternas i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

10 Högskolan i Skövde Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Skövde Informationssystem utveckling - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

11 Högskolan Väst Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan Väst Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt studenternas förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och att genomföra uppgifter givna tidsramar. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

12 Karlstads universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Karlstads universitet Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

13 Linköpings universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Linköpings universitet Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Linköpings universitet Informatik - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

14 Luleå tekniska universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Luleå tekniska universitet Informationssäkerhe t - master A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas breda kunnande med väsentlig fördjupning vissa delar inklusive djup insikt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete; studenternas kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt hantera komplexa frågor och situationer; studenternas kritiskt, självständigt och kreativt formulera frågor och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter tidsramarna samt studenternas göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. Luleå tekniska universitet Systemvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

15 Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet Informationssystem - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor samt studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemeställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lunds universitet Informationssystem - magister A Mycket hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete; studenternas fördjupade metodkunskap för utbildningen; studenternas integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer; studenternas självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar samt studenternas muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Vad gäller övrigt mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. (19)

16 Stockholms universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Stockholms universitet Data och systemvetenskap - kandidat Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. A Hög kvalitet Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål, trots stor variation i måluppfyllelse urvalet av självständiga arbeten. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Stockholms universitet Data och systemvetenskap - master A Bristande kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas fördjupade metodkunskap för utbildningen samt studenternas förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. (19)

17 Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Umeå universitet Informatik - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. samtliga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

18 Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet Informationssystem/ data- och systemvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Uppsala universitet Människadatorinteraktion - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

19 Örebro universitet Lärosäte Huvudområde/examen ID-nr Samlat omdöme Örebro universitet Informatik - kandidat A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Örebro universitet Informatik - magister A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Örebro universitet Informatik - master A Hög kvalitet Högskoleverket instämmer i bedömargruppens ställningstagande. Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. (19)

20 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE Stockholm, Sweden Tfn/Phone: Fax: Bedömargruppens yttrande Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Reg.nr Högskoleverket har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till en, magisterexamen eller masterexamen i informatik och närliggande huvudområden. varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. varje granskad utbildning ger vi även ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Högskoleverket. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen har följande ledamöter ingått: Karin Axelsson, ämnesexpert och ordförande i bedömargruppen, professor i informatik vid Linköpings universitet (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Örjan Almén, informatikstudent vid Karlstads universitet (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Viveca Asproth, ämnesexpert, professor i informatik vid Mittuniversitetet (deltog i bedömargruppens arbete juni 2011 till och med maj 2012). Magnus Bergquist, ämnesexpert, docent i informatik vid Göteborgs universitet (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Ole Hanseth, ämnesexpert som inledningsvis även var ordförande i bedömargruppen, professor i informatik vid Universitetet i Oslo (deltog i bedömargruppens arbete mars 2011 till och med september 2011).

21 Ola Henfridsson, ämnesexpert, professor i tillämpad informationsteknik vid Viktoriainstitutet. Började under arbeta på Chalmers (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Anders Jansson, ämnesexpert som endast granskat självständiga arbeten, universitetslektor/docent i informationsteknologi och kognitiv psykologi vid Uppsala universitet (deltog i bedömargruppens arbete juni till och med augusti 2011). Helena Karsten, ämnesexpert, docent i informationsteknologi vid Åbo Akademi (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Mikael Lind, ämnesexpert, docent i informatik vid Högskolan i Borås samt vid Viktoriainstitutet (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Andreas Lund, ämnesexpert, lektor i informatik vid Umeå universitet (deltog i bedömargruppens arbete juni 2011 till och med maj 2012). Jan Pries-Heje, ämnesexpert som enkom deltog i de inledande diskussionerna om urval av mål, professor i informatik och datalogi vid Roskilde universitet (deltog i bedömargruppens arbete mars till och med juni 2011). Eva Söderström, ämnesexpert som endast granskat självständiga arbeten, docent i informatik vid Högskolan i Skövde (deltog i bedömargruppens arbete juni till och med augusti 2011). Carsten Sörensen, ämnesexpert, doktor/senior lecturer i informationssystem och innovation vid London School of Economics (deltog i bedömargruppens arbete mars till och med augusti 2011). Johan Tetzlaff, arbetslivföreträdare, Support Engineer på Lawson Software Sweden (deltog i bedömargruppens arbete under hela bedömningsprocessen mars 2011 till och med maj 2012). Maria Åkesson, expert som endast granskat självständiga arbeten, lektor i informatik vid Högskolan i Halmstad (deltog i bedömargruppens arbete juni till och med augusti 2011). Se bilaga 2 för redovisning av jävsförhållanden. 2(75)

22 Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier I valet av examensmål har bedömargruppen utgått från Högskoleverkets beslut av den 21 december 2011, där det står att urvalet ska beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden. De examensmål som bedömargruppen har valt ut och de kriterier som tagits fram, har delgivits de utbildningar som ingår i för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som skulle utvärderas fattades av Högskoleverket den 14 april 2011, efter samråd med bedömargruppen. Målen finns i bilaga 3. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter samt en enkät till tidigare studenter (alumnenkät). Lärosätesintervjuer (platsbesök) har genomförts för samtliga utbildningar. Studentintervjuerna har främst utgjort utgångspunkt för fördjupade frågor vid lärosätesintervjuerna och studentunderlaget nämns därför inte alls i bedömargruppens motiveringar. Resultat från enkäter till tidigare studenter (alumnenkäter) har saknats för många av de utbildningar som utvärderats. I de alumnenkätsvar som funnits har inga betydande svagheter i måluppfyllelse indikerats. Alumnunderlaget har därmed varken tagits upp vidare i bedömningen eller nämnts i motiveringstexterna. De olika underlag som har funnits tillgängliga vid bedömning av de enskilda examina framgår av bilaga 6. Generellt beträffande bedömningsprocessen gäller att gemensamma bedömningsdiskussioner och analyser av underlag har pågått bedömargruppen kontinuerligt under hela utvärderingsperioden. Diskussionerna har främst handlat om hur uppfyllelsen av mål och kriterier ska tolkas och bedömas i förhållande till de två centrala underlagen: självständiga arbeten och självvärderingar. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De mål som inte på ett tydligt vis kunnat bedömas med utgångspunkt i de självständiga arbetena har bedömts utifrån innehållet i självvärderingen med efterföljande lärosätesintervju. Bedömargruppens överväganden i övrigt gällande viktning av bedömningsunderlag överensstämmer med de riktlinjer som Högskoleverket tillhandahållit ( Riktlinjer till bedömargrupperna för viktning av underlagen samt för framtagande av bedömargruppens förslag till samlat omdöme Reg. nr ). 3(75)

23 Inför de finala bedömningarna av mål och förslag till samlat omdöme har hela bedömargruppen eller delar av gruppen företagit en genomgripande, gemensam genomlysning och bedömningsdiskussion av varje bedömd examen. Den gemensamma genomlysningen har bidragit till ökad likvärdighet och till att samtliga bedömare har kunnat ställa sig bakom alla bedömningar i yttrandet. Att motiveringstexterna i yttrandet skiljer sig något åt till innehåll och form beror inte på att det förelegat olika bedömningsgrunder eller bedömningsnivåer, utan på att olika bedömare har haft huvudansvar för att formulera olika textavsnitt. I sammanhanget bör även nämnas att det finns delmålsformuleringar på den avancerade nivån som bedömargruppen har valt att inte explicit fokusera och bedöma eller nämna i motiveringstexterna. Det gäller formuleringen även med begränsad information ett av de valda målen på magister- och masternivån samt formuleringen bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete ett valt mål på masternivån. En anledning till att dessa formuleringar inte har fokuserats nämnvärt är den oklarhet som bedömargruppen anser präglar målformuleringarnas betydelse och tillämpbarhet informatikutbildningsområdet. De utvärderade lärosätena har inte heller, i sina självvärderingar, betonat dessa delmål särskilt tydligt. Bedömargruppen vill uppmana företrädare utvärderade utbildningar till fortsatt arbete med de nationella lärandemålen, så att innebörder och konsekvenser av alla delar i samtliga mål framstår på ett klart och tydligt vis. I övrigt har det inte ingått i bedömargruppens uppdrag att konkludera vilka mål som är starka respektive svaga i ett nationellt perspektiv. bedömargruppen Karin Axelsson Ordförande 4(75)

24 Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Göteborgs universitet Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Informatik kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har kunskap och förståelse informatikområdet samt fördjupad kunskap någon del av området. Arbetena visar också att kunskapen om den vetenskapliga grunden och de tillämpliga metoderna är god. Många av de självständiga arbetena visar att studenterna är orienterade om aktuella frågeställningar och forskning informatikområdet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, med några få undantag, att studenterna har söka, samla in, värdera och kritisk tolka relevant information. Arbetena visar också att studenterna har ett kritiskt förhållningssätt till existerande litteratur och en diskutera företeelser och frågeställningar relativt de problemställningar som de adresserar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Det framgår av självvärderingen att studenterna behöver förhålla sig till tidsramar och specifika tidpunkter för att bli godkända vissa kurser. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: muntligt och skriftligt redogöra för och 5(75)

25 diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Av självvärderingen framgår att studenternas muntliga förmåga tränas och examineras i olika kurssammanhang. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas i att diskutera och föra dialog med olika grupper. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, i de flesta fall, har föra diskussioner om vetenskapliga aspekter. Många av de självständiga arbetena har en samhällsvetenskaplig inriktning och karaktär och kan därmed naturligt sägas förhålla sig till samhälleliga aspekter. Få självständiga arbeten förhåller sig emellertid till etiska aspekter vilket gör det svårt att via de självständiga arbetena bedöma om studenterna kan göra etiska bedömningar. Av självvärdering och vid lärosätesintervju framgår att studenterna tränas i att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. Trots vissa svagheter bedöms sammantaget måluppfyllelsen som hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Göteborgs universitet Huvudområde/examen Informatik master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: masterexam kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt fördjupade kunskaper vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar, med något undantag, att studenterna har ett mycket brett kunnande området såväl med avseende på som på de fördjupningar delar av området som de självständiga arbetena behandlar. Genom kopplingar till aktuella frågor visar studenterna fördjupade insikter ämnets forskningsoch utvecklingsarbete. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: masterexam fördjupad metodkunskap för utbildningen. 6(75)

26 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har fördjupad insikt om möjliga metoder, att de på ett bra vis kan argumentera för gjorda metodologiska ställningstaganden samt tillämpa valda metoder på ett adekvat vis. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har hantera komplexa företeelser i forskningssammanhang. Studenterna har också systematiskt analysera och diskutera kunskap samt olika källor relaterade till fokuserat område för arbetet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna kritiskt och kreativt kan identifiera och formulera frågeställningar. Studenterna använder också adekvata metoder i sina arbeten samt uppvisar utvärdera sitt eget arbete och arbeta självständigt med delinlämning. Ur självvärderingen går det att utläsa att tidsramarna för dessa delinlämningar och annat är tydligt definierade och följs upp. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse avseende struktur, argumentation och användning av det svenska eller engelska språket. Av självvärderingen framgår hur studenterna tränas i muntlig framställning samt att studenterna vid flera tillfällen, genom presentations- och oppositionsförfaranden, tränas i att föra dialog med olika grupper. Vidare framgår att utbildningen innefattar träning och uppmuntran i att tala och skriva i internationella sammanhang. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har diskutera sina 7(75)

27 resultat samt göra bedömningar och ställningstaganden relaterade till resultaten med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Etiska aspekter diskuteras endast i något enstaka arbete och det är därför svårt att från de självständiga arbetena bedöma om studenterna har den förmågan. I självvärderingen och vid lärosätesintervjun framkommer att studenterna genom olika moment tränas i att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. Trots vissa svagheter bedöms sammantaget måluppfyllelsen som hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse vad gäller kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt fördjupade kunskaper vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 8(75)

28 Högskolan Dalarna Lärosäte Högskolan Dalarna Huvudområde/examen Informatik kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna fokuserar på problemområden med tydlig praktisk relevans. Detta skulle kunna vara en styrka förutsatt att arbetena också hade tydligt vetenskapligt fokus, men vetenskapligt grundad litteratur som stöd, forskningsreferenser och källor samt vetenskapliga perspektiv i allmänhet förekommer endast i enstaka fall. Detta studenterna har bristande kunskap om den informatikvetenskapliga grunden och om tillämpliga vetenskapliga metoder samt bristande orientering om aktuella forskningsfrågor. Av självvärdering och lärosätesintervju framgår att utbildningen innehåller inslag (t.ex. kursen Forskningsmetodik i ämnet informatik, 7,5 högskolepoäng) som borde kunna bidra till ett tydligare vetenskapligt förhållningssätt i studenternas självständiga arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Bristande Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något undantag avsaknad av kritiskt och värderande förhållningssätt till insamlade data (litteratur och empiri) samt till de eventuella resultat som arbetena genererar. I självvärderingen framgår att utbildningen innehåller inslag (t.ex. kursen Informationssystemteorier) som tränar studenterna i att söka, samla och värdera information och som därmed borde kunna bidra till mer kritiska tolkningar och diskussioner i studenternas självständiga arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara bristande. Mål: självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och delvis examineras med avseende på delmålen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 9(75)

29 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Av självvärdering och lärosätesintervju framgår att examination av muntliga presentationer sker och att studenterna tränas i att föra dialog med olika grupper. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten, speciellt arbetenas fokus och karaktär, visar att studenterna har göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, och samhälleliga aspekter. Självvärderingen visar att utbildningen innefattar genomtänkt etikträning som också examineras. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Bristande kvalitet: Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Bristande uppfyllelse gäller även det mål som handlar om studenternas söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Vad gäller övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. 10(75)

30 Högskolan i Borås Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Informatik kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med enstaka undantag att studenterna har förståelse för informatikområdet inbegripet kunskap om tillämpliga metoder samt fördjupad kunskap någon del av området. Bedömargruppen konstaterar svagheter gällande kunskapen om den vetenskapliga grunden liksom förmågan att relatera arbetet till existerande och aktuell forskning. Sammantaget bedöms ändå måluppfyllelsen vara hög. Mål: söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar. I självvärderingen och på platsbesöket framgår att måluppfyllelsen också säkras genom att lärosätets prioriterade område informationskompetens tränas och examineras i utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med något enstaka undantag att studenterna har självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Av självvärderingen framgår att studenterna både tränas och examineras med avseende på identifiera, formulera och lösa problem givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med några undantag att studenterna har förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Av självvärderingen framgår att utbildningen innehåller examinerande inslag där muntlig presentation och dialog med olika grupper behandlas. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 11(75)

31 Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar varierande måluppfyllelse gällande studenternas göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Av självvärdering och platsbesök framgår att studenternas göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter examineras, främst i samband med slutseminarier. Trots vissa svagheter bedöms sammantaget måluppfyllelsen som hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Informatik magister ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: magisterexam kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna med enstaka undantag har kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper vissa delar av området samt insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete. Utmärkande för de arbeten som håller hög och mycket hög nivå är att de präglas av en tydlig fördjupning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: magisterexam fördjupad metodkunskap för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar med enstaka undantag att studenterna har fördjupad metodkunskap. Av självvärdering och lärosätesintervju framgår att metodkunskapen tränas och examineras. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: magisterexam integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande integrera kunskap och att analysera samt betydande bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: magisterexam självständigt identifiera och formulera 12(75)

32 frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har självständigt identifiera och formulera frågeställningar, samt att ta sig an dessa med adekvata metoder. Av självvärderingen framgår att studenterna tränas och examineras i att utföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: magisterexam muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har i skrift klart redogöra för och diskutera slutsatser och deras grund i dialog med olika grupper. Av självvärderingen framgår att muntlig presentation är ett examinerande inslag i utbildning och att studenterna tränas i att föra muntlig dialog med olika grupper. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: magisterexam för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar inte på ett tydligt vis om studenterna har göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Av självvärdering och lärosätesintervjun framgår emellertid att studenterna tränas i att göra bedömningar av samtliga aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse gällande integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. övriga mål visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. 13(75)

33 Högskolan i Halmstad Lärosäte Högskolan i Halmstad Huvudområde/examen Informatik kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder området, fördjupning någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande kunskap och förståelse kring såväl för ämnet inklusive dess vetenskapliga grund som fördjupade kunskaper i någon del av området. Studenterna har också valt lämpliga forskningsmetoder för arbetets fördjupning. I sina arbeten utgår studenterna från praktiska problem som de motiverar och fördjupar med hjälp av aktuell forskning. Det är sällan som studenter når upp till en så stark koppling mellan teori och praktik som studenterna på den här utbildningen. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att merparten av studenterna har betydande söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Flera arbeten är ambitiöst utförda vad gäller empiriska studier. Studenterna för i de flesta fall en välinformerad och driven diskussion där tidigare forskning sätts i relation till eget resultat, med ett tydligt självständigt och kritiskt förhållningssätt. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter givna tidsramar. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god självständigt identifiera, formulera och lösa problem. Just självständigheten framstår som mycket tillfredsställande i de flesta arbeten. mågan att argumentera är också utmärkt. Enligt självvärderingen tränas och examineras delmålet arbeta givna tidsramar i kursmoment som sker i samverkan med näringslivet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har utmärkt skriftligt redovisa och diskutera arbetenas problem och fördjupningsämnen på ett sätt som olika grupper kan förstå. Texterna följer vetenskapliga linjer och utnyttjar referenser korrekt. Av självvärderingen och 14(75)

34 lärosätesintervjun framgår att också den muntliga förmågan att diskutera med olika grupper tränas och examineras genom att studenterna presenterar och debatterar sina arbeten under seminarier i samverkan med arbetslivet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har på en mycket hög nivå göra vetenskapliga bedömningar. Flertalet arbeten positionerar på ett utmärkt sätt valda forskningsproblem, t.ex. IT för synskadade, personlig integritet och säkerhet i sociala nätverksmiljöer samt användarinvolvering gentemot samhälleliga och etiska aspekter. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Mycket hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet. 15(75)

35 Högskolan i Jönköping Lärosäte Högskolan i Jönköping Huvudområde/examen Informatik master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: masterexam kunskap och förståelse för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande området som väsentligt fördjupade kunskaper vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har bred förståelse av samt fördjupad kunskap om områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetena präglas av god positionera en fördjupning i ett större, relevant informatiksammanhang. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam fördjupad metodkunskap för utbildningen. Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har både fördjupade teoretiska kunskaper om forskningsmetod och färdigheter i tillämpning av relevanta metoder orienterade mot systemutvecklingspraktiken. Studenterna har alltså hantera metoder såväl ur ett vetenskapligt och teoretiskt som praktiskt perspektiv de självständiga arbetena. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: masterexam kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har betydande förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Studenternas analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer är också mycket god. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: masterexam kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt utvärdera detta arbete. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna har god genomföra ett kvalificerat kritiskt, kreativt och självständigt analytiskt arbete. Studenterna tydliggör t.ex. via analytiska redogörelser och praktiskt tillämpade teoretiska ramverk de egna arbetenas kopplingar till den aktuella, och i flera fall internationella, 16(75)

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 Loulou.von.ravensberg@hsv.se

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av medie- och kommunikationsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2011 2012 av folkhälsovetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Charlotte Hansson 08-563 086 23 charlotte.hansson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Rosenblad Beslut 2012-04-24 Reg.nr 643-06827-10

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet.

Kvalitetsutvärdering av magisterexamen, Master of Laws (60 credits), vid Stockholms universitet. Rektor Stockholms universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Riitta Räty 08-563 087 69 riitta.raty@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk

Kvalitetsutvärdering av baltiska och slaviska språk Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Inger Wikström Öbrand 08-563 087 19 inger.wikstrom.obrand@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet

Kvalitetsutvärdering av farmaceutisk biovetenskap och farmaci vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 60 hsv@hsv.se, www.hsv.se Cecilia Nordqvist 08-563 085 98 cecilia.nordqvist@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap

Kvalitetsutvärdering av genusvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Susanna Sjödin Lindenskoug 08-563 086 61

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk

Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk BESLUT 1(7) Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 asa.ekberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av afrikanska och orientaliska språk Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden BESLUT 1(2) Handläggare Viveka Persson 08-563 086 58 Viveka.Persson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av finsk-ugriska språk med näraliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen

Kvalitetsutvärdering av ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen

Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen BESLUT 1(18) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av sjukgymnastik och sjukgymnastexamen Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen

Kvalitetsutvärdering av arbetsterapi och arbetsterapeutexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska

Kvalitetsutvärdering av huvudområdet engelska Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@hsv.se

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet

Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i kemi vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av östasiatiska språk och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Beslut 2012-12-11 Reg.nr 643-904-12 Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut

Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-401-13 Göteborgs universitet Rektor Uppföljning av magisterexamen i farmaci vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(35 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Camilla Georgsson 08-563 088 14 camilla.georgsson@uka.se 2014-09-29 411-00512-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av pedagogik,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) Reg.nr 2013-06-24 411-00304-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av statistik och närliggande

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se 2015-03-07 411-00052-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Linköpings

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i idrottsvetenskap vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet

BESLUT 1(8) Klinisk nutrition - kandidatexamen, hög kvalitet. Klinisk nutrition - magisterexamen, hög kvalitet BESLUT 1(8) Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 Nils.Olsson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för dietistexamen och

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap

Kvalitetsutvärdering av film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap BESLUT 1(24) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uk-ambetet.se Datum 2013-12-17 411-371-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se 2014-10-14 411-00057-14 Till rektor Uppföljning av masterexamen i statistik vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Kristina Tegler Jerselius 08-563 085 53 kristina.tegler.jerselius@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biomedicin

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen

Beslut om tillstånd att utfärda förskollärarexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg 08-563 087 17 Robert.ostberg@hsv.se

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Bilaga 1 BESLUT 1(2) Handläggare Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av biologi och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av specialpedagogexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid

Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-150-13 Rektor Uppföljning av kandidatexamen i informatik vid Beslut Universitetskanslersämbetet ger

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena biologi, fysik och kemi Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av sjukhusfysikerexamen och medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lee Gleichmann Linnarsson 08-563 085 31 lee.gleichmann.linnarsson@uka.se Till rektor Uppföljning av socionomexamen vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad Hållbar turismutveckling - kandidatexamen, bristande kvalitet BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av hållbar turismutveckling, matoch

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 Henrik.Holmquist@uk-ambetet.se 2014-05-13 411-00061-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i tyska vid Umeå

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet

Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i marinbiologi vid Stockholms universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(23) Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 Margareta.Stark@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av miljövetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013

Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Mall för utbildningsplan på Samhällsvetenskapliga fakulteten 2013 Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet

Kvalitetsutvärdering av biomedicinsk analytikerexamen vid Karolinska institutet Rektor vid Karolinska institutet Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 086 89 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per Westman 08-563 086 89 per.westman@hsv.se

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 086 89 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i biologi vid Högskolan i Halmstad Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola

Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carin Dänsel 08-563 085 26 carin.dansel@uka.se Till rektor vid Malmö högskola Uppföljning av speciallärarexamen vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer