Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden"

Transkript

1 BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden Beslut Universitetskanslersämbetet beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden. Högskolan i Borås Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Biblioteks- och informationsvetenskap - masterexamen, hög kvalitet Linnéuniversitetet Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Lunds universitet ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer - masterexamen, hög kvalitet Mittuniversitetet Arkiv- och informationsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Arkiv- och informationsvetenskap - magisterexamen, hög kvalitet Umeå universitet Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterexamen, bristande kvalitet Museologi - kandidatexamen, bristande kvalitet Museologi - magisterexamen, hög kvalitet Uppsala universitet ABM (arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap) - masterexamen, hög kvalitet Utbildningar med de samlade omdömena mycket hög kvalitet eller hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet innebär det att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter tillståndet att utfärda denna examen. Dessa lärosäten (Umeå universitet/biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatexamen, Umeå universitet/biblioteks- och informationsvetenskap - magisterexamen, Umeå universitet/museologi - POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

2 BESLUT 2(10) kandidatexamen) ska senast den 14 januari 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer Universitetskanslersämbetet att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. Ärendets hantering Universitetskanslersämbetet har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen i arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden. Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. För granskningen av berörda utbildningar har Universitetskanslersämbetet efter ett nomineringsförfarande utsett en bedömargrupp bestående av ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Till grund för bedömargruppens granskning har ett urval av examensmål gjorts för aktuell examen. Urvalet har beslutats av Universitetskanslersämbetet, se bilaga 3 i bedömargruppens yttrande. De underlag som bedömningarna grundas på är studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätets självvärdering samt studenternas uppfattning om hur väl utbildningen skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna (studenternas erfarenheter). Studenternas självständiga arbeten ska tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen utgöra det huvudsakliga underlaget för bedömargruppens förslag till samlat omdöme. De underlag som ligger till grund för bedömning framgår av bilaga 6 i bedömargruppens yttrande. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av ärenden där man uppgett jäv. En förteckning över de ledamöter som ingått i bedömargruppen samt jävsförhållanden återfinns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande. Utbildningar med färre än fem självständiga arbeten under de tre senaste åren ingår inte i utvärderingen. Vidare undantas utbildningar som är nyinrättade och därför ännu inte kan redovisa fullständig måluppfyllelse. Bedömargruppen lämnar i sitt yttrande en bedömning av måluppfyllelsen per utvalt examensmål och ett förslag till samlat omdöme för varje utbildning. Universitetskanslersämbetets bedömning Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger Universitetskanslersämbetet varje utbildning något av följande samlade omdömen: Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet, vilket innebär att Universitetskanslersämbetet ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att Universitetskanslersämbetet efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare

3 BESLUT 3(10) information, se Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2012:15R) Universitetskanslersämbetets samlade omdöme redovisas i bilaga 1 för respektive lärosäte och utbildning. Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Lars Haikola efter föredragning av utredaren Anna-Karin Malla i närvaro av seniora rådgivaren Gunilla Jacobsson, avdelningschefen Anette Gröjer och enhetschefen Karin Järplid Linde. Lars Haikola Anna-Karin Malla Kopia till: Bedömargruppen

4 BESLUT 4(10) Bilaga 1: Samlat omdöme Högskolan i Borås Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Högskolan i Borås Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Högskolan i Borås Biblioteks- och A Hög kvalitet informationsvetenskap - master Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

5 BESLUT 5(10) Linnéuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Linnéuniversitetet Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse för målet - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

6 BESLUT 6(10) Lunds universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Lunds universitet ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

7 BESLUT 7(10) Mittuniversitetet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Mittuniversitetet Arkiv- och informationsvetenskap - kandidat A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." Mittuniversitetet Arkiv- och A Hög kvalitet informationsvetenskap - magister Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

8 BESLUT 8(10) Umeå universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Umeå universitet Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Umeå universitet Biblioteks- och A Bristande informationsvetenskap - kvalitet magister Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. - visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet." Umeå universitet Museologi - kandidat A Bristande kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på bristande måluppfyllelse för målen - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. För de resterande målen visar underlagen på hög måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller bristande kvalitet."

9 BESLUT 9(10) Umeå universitet Museologi - magister A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

10 BESLUT 10(10) Uppsala universitet Lärosäte Huvudområde/Examen ID-nr Samlat omdöme Uppsala universitet ABM (arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap) - master A Hög kvalitet Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande. "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

11 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 1(93) Bedömargruppens yttrande över nationell kvalitetsutvärdering 2013 av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap Bedömargruppens uppdrag Universitetskanslersämbetet har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen i arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden. För varje granskad utbildning redovisar vi vår bedömning av måluppfyllelsen för varje utvalt examensmål. Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering, se bilaga 1. Härmed överlämnar vi vårt yttrande till Universitetskanslersämbetet. Bedömargruppens sammansättning I bedömargruppen ingick följande ledamöter: Stefan Bohman Falk (ordförande, arbetslivsrepresentant, ämnesexpert), Strindbergsmuseet Birgitta Gellerstam Olander (ämnesexpert), Lunds universitet Isto Huvila (ämnesexpert), Åbo akademi Sofia Lundgren (studeranderepresentant), Högskolan i Borås Björn Magnusson Staaf (ämnesexpert), Lunds universitet Nils Pharo (ämnesexpert), Högskolan i Oslo och Akershus AnnaChristina Rutquist (arbetslivsrepresentant), Länsbiblioteket Karlstad Anneli Sundqvist (ämnesexpert), Mittuniversitetet Se bilaga 2 för bedömargruppens sammansättning och jävsförhållanden. Bedömargruppens arbete Val av examensmål samt framtagande av kriterier och läsanvisningar I valet av examensmål har vi utgått från att urvalet ska: beakta de krav på högre utbildning som uttrycks i 1 kap. 2, 8 9 högskolelagen och vidare göras så att det säkerställs att de mål som valts ut tillsammans speglar utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden (Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , rapport 2012:15R, Högskoleverket). De examensmål som vi har valt ut och de kriterier som vi har tagit fram har delgivits de utbildningar som ingår i utvärderingen för synpunkter. Det slutgiltiga beslutet om vilka mål som utvärderas fattades av Universitetskanslersämbetet den 19 april 2013, efter samråd med bedömargruppen. Se bilaga 3. POSTADRESS Box 7703 SE Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON FAX ORGANISATIONSNR KONTAKT

12 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 2(93) Vi har utarbetat och använt oss av särskilda formulär med bedömningsgrunder för bedömningen av de självständiga arbetena och självvärderingarna. Dessa finns i bilaga 4. I denna utvärdering utgörs kriterierna av delmålen inom de utvalda examensmålen. Hur kriterierna förhåller sig till mål och delmål framgår av formulären. Bedömningsprocessen Utvärderingen har gjorts med hjälp av följande underlag: studenternas självständiga arbeten (examensarbeten), lärosätenas självvärdering och studenternas erfarenheter (intervju). Lärosätesintervjuer har genomförts för samtliga utbildningar. Alumnenkäter ingår inte längre som ett bedömningsunderlag i utvärderingssystemet. Resultatet från granskningen av de självständiga arbetena återfinns i bilaga 5. De underlag som har funnits tillgängliga för bedömning framgår av bilaga 6. Vid viktningen av kriterierna, bedömningsunderlagen och framtagandet av det samlade omdömet har vi utgått ifrån Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , Rapport 2012:15R, Högskoleverket. Bedömargruppen vill göra följande kommentarer till utvärderingen: Bedömargruppen ser ett mönster i vilket de brister som återfinns kan relateras till huvudområdets vetenskapliga grund. Bedömargruppen har också noterat att styrkorna främst återfinns i de mål som relaterar till samhällsrelevans samt skriftlig och muntlig kommunikation. I bedömargruppen har vi även diskuterat problemen kring huvudområdesbegreppet främst i relation till ABM-utbildningar, med tre olika ämnen som har ett gemensamt huvudområde. Det är viktigt att man inom utbildningarna för tydliga resonemang kring vad som är den gemensamma basen inom ABM-området för att säkerställa kunskap och insikt om hela huvudområdet och även kring de olika ämnesspecifika delarna arkiv, bibliotek och museer. Utbildningarna behöver både ge kunskap om de generella begrepp och metoder som är gemensamma för alla ämnen inom ABM-området och de begrepp och metoder som är specifika för varje enskilt ämne inom ABM-området. Studentintervjuer har genomförts vid alla lärosäten och för de flesta utbildningar. De har utgjort underlag för att ge svar på frågor relaterade till bedömningen av självständiga arbeten och oklarheter i självvärderingarna, t.ex. vad gäller uppsatshandledningens roll för måluppfyllelsen i de självständiga arbetena. Intervjuer med lärosätesrepresentanter har också genomförts med syfte att få förtydliganden av självvärderingarna. För bedömargruppen Stefan Bohman Falk Ordförande

13 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 3(93) Bilaga 1 Bedömargruppens motiveringar Högskolan i Borås Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i alla delar av målet. Studenterna har kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och om tillämpliga metoder inom huvudområdet samt fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet. I sina arbeten länkar studenterna sitt forskningsproblem till tidigare forskning inom området. De förklarar, använder och tolkar metoder på ett ändamålsenligt sätt och har valt relevant teori till forskningsproblemet samt motiverat valet. Det finns dock en stor variation i hur väl metod- och teorival motiveras. Det finns svagheter i några arbeten i urvalet men i flera arbeten beskrivs teorianvändningen ingående. När det gäller orientering om aktuella forskningsfrågor visar urvalet av arbeten på hög eller mycket hög måluppfyllelse genom att relatera till tidigare forskning med relevans för frågan. Det bör uppmärksammas att inga kandidatuppsatser skrivna inom webbredaktörsprogrammet förekom i urvalet av självständiga arbeten. En bedömning av huruvida webbredaktörsprogrammet säkerställer att studenterna får kunskap och förståelse inom huvudområdet kan därför endast göras utifrån självvärdering och intervjuer. Den sammantagna bilden av webbredaktörsprogrammet och bibliotekarieprogrammet, som båda ingår i huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap, är dock att det är sannolikt att studenterna når en hög måluppfyllelse bland annat genom examinationer och en inbyggd progressiv fördjupning i utbildningen. Utbildningen säkerställer även att studenterna har kunskap om aktuella forskningsfrågor genom kontinuerlig uppdatering av aktuell litteratur och diverse examinationsformer vilket också återspeglas i de flesta självständiga arbeten i urvalet. Tillsammans indikerar detta att måluppfyllelsen är hög. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Detta visar sig bland annat i att studenterna har ett källkritiskt förhållningssätt, att de behärskar det metodiska hantverket samt argumenterar trovärdigt och övertygande. Flera arbeten har ett explicit källkritiskt resonemang och redovisar sina överväganden om hur materialet har samlats in.

14 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 4(93) Däremot visar flera arbeten tydligt på bristande måluppfyllelse när det gäller att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer i och med att det vetenskapliga förhållningssättet äventyras av det personliga engagemanget. Självvärderingen och intervjuerna bekräftar ovanstående bedömning, och att det kan vara en utmaning för utbildningen att säkerställa att studenterna behåller ett vetenskapligt förhållningssätt även när de skriver sina arbeten i nära kontakt med en verksamhet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, även om vissa brister förmärks rörande förmågan till kritisk diskussion. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att skriftligt formulera sig vetenskapligt, både till innehåll och form. Arbetena har en begriplig struktur och följer vedertagen formalia för vetenskaplig text. Självvärderingen tyder vidare på hög måluppfyllelse avseende studenternas skriftliga förmåga att kommunicera även utanför akademin eftersom förmågan examineras exempelvis i samband med en fältstudie och tas upp utifrån ett användarperspektiv i flera moment som en av grundstenarna i programmen. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar även utanför akademin. Utbildningen säkerställer att studenterna kan beakta olika aktörers perspektiv i samband med både biblioteksarbete och utveckling av webbservice. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I arbetena visar studenterna förmåga att identifiera och diskutera den vidare vetenskapliga betydelsen av arbetets slutsatser och resultat men i enstaka arbeten är återkopplingen till teorin i svagaste laget. Urvalet av arbeten visar också på förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter. Studenterna tar ställning till den samhälleliga kontexten när det gäller ämnesvalet, behandling av materialet och den vidare samhälleliga betydelsen av arbetets resultat. I flera av arbetena görs detta på ett medvetet sätt, vilket indikerar en mycket hög måluppfyllelse. Studenterna visar i sina arbeten att de på ett tillfredsställande sätt kan behandla de etiska frågor som är relevanta för arbetets ämne, vilket visar på hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter för de verksamhetsområden som utbildningen behandlar. Studenterna får bland annat träning och examinationer i moment som bibliotek i samhället och allmän problematisering av

15 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 5(93) informationslösningar. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

16 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 6(93) Lärosäte Högskolan i Borås Huvudområde/examen Biblioteks- och informationsvetenskap - master ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För masterexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i alla delar av målet. Studenterna har brett kunnande inom huvudområdet, väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. I arbetena förs en problemdiskussion där studiens vetenskapliga (teoretiska och empiriska) relevans motiveras i relation till verksamhetsområdet. Det finns en god presentation, operationalisering och tillämpning av vald teoriram. Arbetena är grundliga i sin beskrivning av ämnets utveckling och teoretiska ramverk och i flera fall visar arbetena även på mycket hög måluppfyllelse. När det gäller insikt i aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete visar arbetena på hög måluppfyllelse, i och med att de relaterar forskningsfrågan till ett större sammanhang. Av självvärderingen och lärosätesintervjun framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund. Det sker genom bredare introducerande moment, senare fördjupning och varierande examinationsuppgifter som kombinerar instrumentell ämneskunskap med förståelse. Utbildningen säkerställer även att studenterna har kunskap om aktuella forskningsfrågor genom examinationer som kräver användning av aktuell vetenskaplig litteratur. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög måluppfyllelse, och ett par arbeten på mycket hög måluppfyllelse, avseende fördjupad metodkunskap inom huvudområdet. Studenterna visar på kunskap om tillämpliga metoder genom att förklara, använda och tolka metoder på ett ändamålsenligt sätt. Av självvärderingen och lärosätesintervjun framgår att utbildningen säkrar att studenterna får fördjupad praktisk och vetenskaplig metodkunskap bland annat genom examinationer i planering av digitala tjänster liksom i att introducera och anpassa forskningsmetoder i specifika forskningsfrågor. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar på hög och i några fall mycket hög måluppfyllelse

17 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 7(93) avseende förmågan att integrera kunskap. Studenterna visar i sina arbeten att de har förmåga att kritiskt och systematiskt integrera flera teoretiska ramverk och forskningsområden. När det gäller att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information, visar över hälften av arbetena på mycket hög måluppfyllelse, och resten på hög måluppfyllelse. I arbetena finns resonerande, rimliga och trovärdiga slutsatser, avancerad hantering av komplext forskningsmaterial, hög kritisk förmåga samt reflexion över tänkbara invändningar mot den egna undersökningen och resultaten. Självvärderingen och lärosätesintervjun bekräftar bedömningen av de självständiga arbetena vilket tyder på att det finns tydliga och höga krav i utbildningen som säkerställer det goda resultatet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög, på gränsen till mycket hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse, och i ett par fall mycket hög måluppfyllelse, när det gäller den skriftliga förmågan. I de självständiga arbetena formulerar sig studenterna vetenskapligt och pedagogiskt och arbetena har en begriplig struktur och följer vedertagen formalia för vetenskaplig text. Självvärderingen tyder vidare på hög måluppfyllelse avseende studenternas skriftliga förmåga att kommunicera även utanför akademin eftersom denna förmåga examineras vid flera praktiknära moment. Det internationella programmet på masterutbildningen ger ytterligare möjligheter till kommunikation i ett globalt perspektiv. Av självvärderingen och lärosätesintervjun framgår att utbildningen säkrar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller muntlig förmåga. Utbildningen säkerställer att studenterna tränas i att beakta olika aktörers perspektiv i praktiknära moment. Samtidigt är det dock inte fullständigt klart hur detta fungerar på distansutbildningen och om alla studenterna alltid får samma förutsättningar till att träna denna förmåga. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För masterexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. Med ett par undantag i urvalet, relaterar studenterna till det teoretiska ramverket i sin analys och diskuterar den vidare vetenskapliga betydelsen av arbetets slutsatser och resultat. När det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter visar arbetena på hög måluppfyllelse. De samhälleliga aspekterna är framträdande i arbetena. Studenterna har en medvetenhet om den samhälleliga kontexten när det gäller ämnesvalet, behandling av materialet och den vidare samhälleliga betydelsen av arbetets resultat. Studenterna visar också i sina arbeten att de på ett tillfredsställande sätt kan behandla de etiska frågor som är relevanta för arbetets ämne, vilket visar på hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter och

18 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 8(93) medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Av självvärderingen och lärosätesintervjun framgår att utbildningen säkrar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter för de verksamhetsområden som utbildningen behandlar. Det sker bland annat genom examination, både genomgående i programmet och på särskilda kurser. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Bedömargruppens förslag till samlat omdöme Hög kvalitet: Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet.

19 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 9(93) Linnéuniversitetet Lärosäte Linnéuniversitetet Huvudområde/examen Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidat ID-nr A Bedömning av utvalda examensmål Mål: För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse i alla delar av målet. Studenterna har kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och om tillämpliga metoder inom huvudområdet samt fördjupad kunskap om någon del av huvudområdet. I sina arbeten länkar studenterna sina forskningsproblem till tidigare forskning inom området. De förklarar, använder och tolkar metoder på ett ändamålsenligt sätt och har valt relevant teori till forskningsproblemet samt motiverat valet. När det gäller orientering om aktuella forskningsfrågor visar även några av arbetena i urvalet på mycket hög måluppfyllelse genom att studenterna relaterar till tidigare forskning med relevans för frågan. Av självvärderingen framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och metoder. Det sker genom både bredd och djup i utbildningen, bland annat genom två metodkurser, varav den ena har en allmän vetenskapsteoretisk och metodologisk inriktning, och den andra ett fokus på teori och metod inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Studenterna får på ett tidigt stadium i utbildningen träning i akademiskt skrivande och metodanvändning. Självvärderingen och intervjuerna indikerar mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas kunskap om aktuella forskningsfrågor. Kurslitteraturen utgörs delvis av vetenskapliga artiklar. En specifik kurs om aktuella forskningsfrågor ingår också i programmet och examineras genom att studenterna får skriva en forskningsöversikt över ett valt tema, och rekommenderas att relatera detta till sitt självständiga arbete. Den forskning som bedrivs inom lärosätet förmedlas också till studenterna och i enstaka fall har studenter genomfört sina självständiga arbeten i anslutning till pågående forskningsprojekt. Utbildningen har dock en tydlig professionsinriktad profil, vilket gör att tonvikten tycks ligga på biblioteksvetenskap snarare än informationsvetenskap, vilket också bekräftas av intervjuerna. De självständiga arbetena har också ofta en praxisnära inriktning, något som uppmuntras av lärarna, med tonvikt på mindre, kvalitativt orienterade studier, vilket innebär att studenternas förmåga att identifiera och välja ett forskningsrelevant problem och lämplig metod kan begränsas. Denna tendens återspeglas också i urvalet av självständiga arbeten. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

20 BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE 10(93) Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna, om än med viss variation, uppnår hög måluppfyllelse avseende förmågan att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Detta visar sig bland annat i att studenterna har ett källkritiskt förhållningssätt och behärskar det metodiska hantverket samt argumenterar trovärdigt och övertygande. Det framgår också att studenterna når en hög måluppfyllelse när det gäller att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer genom att de med hjälp av teori och metod analyserar och diskuterar sina material och resultat. Som ovan nämnts utgörs dock arbetena ofta av mindre och praxisnära studier, vilket i någon mån kan begränsa de slutsatser som kan dras. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att källkritik, källvärdering och referenshantering tas upp på ett tidigt stadium i utbildningen och förmedlas konkret i metodkurserna och kursen i informationssökning. Vissa examinationsuppgifter och litteraturseminarier innehåller till exempel explicita krav på kritisk analys. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Måluppfyllelse: Mycket hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse, och några studenter i urvalet uppnår mycket hög måluppfyllelse, när det gäller förmågan att skriftligt formulera sig vetenskapligt, både till innehåll och form. Arbetena har en begriplig struktur och följer vedertagen formalia för vetenskaplig text. Enligt självvärderingen och intervjuerna lärs akademiskt skrivande och referenshantering ut i början av utbildningen och utgör genomgående ett krav på de skriftliga examinationsuppgifterna. Dessa redovisas i regel både muntligt och skriftligt, och den skriftliga förmågan tas med i bedömningen av uppgifterna. Av självvärderingen framgår att utbildningen säkrar att studenterna når mycket hög måluppfyllelse när det gäller att muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar både i vetenskapliga sammanhang och utanför akademin, vilket bekräftades av intervjuerna. Genomgående hålls seminarier som ställer krav på aktivt deltagande av studenterna. För de studenter som går utbildningen på distans förekommer regelbundet chattar och handledning via konferenssystem. Den pedagogiska profilen i utbildningen implicerar att förmågan att kommunicera med olika aktörer beaktas och det förefaller som att lärosätet arbetar aktivt med och lägger vikt vid studenternas färdigheter i att kommunicera och förmedla sina kunskaper. Utbildningen innehåller två kurser i Pedagogik och lärande, med inslag av problembaserat lärande som ska redovisas muntligt bland annat i form av rollspel. Studenterna får också genomföra egna lektioner riktade mot olika målgrupper och får feedback i direkt anslutning. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara mycket hög. Mål: För kandidatexamen ska studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Måluppfyllelse: Hög Motivering: Urvalet av självständiga arbeten visar att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter. I arbetena

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Vol. 4, nr. 1, 2014. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan

Vol. 4, nr. 1, 2014. www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Vol. 4, nr. 1, 2014 www.hogreutbildning.se - en vetenskaplig tidskrift om lärande och undervisning i högskolan Innehåll ledare Kritisk kollegial granskning och Högre utbildning Anders Sonesson, Maja Elmgren

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R

En nationell genomlysning av ämnet. Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R Socialt arbete En nationell genomlysning av ämnet Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R Socialt arbete En nationell genomlysning av ämnet Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851,

Läs mer

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2006:13 R. Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Rapport 2006:13 R Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer