Utvecklingsprojekt. Studie och yrkesvägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprojekt. Studie och yrkesvägledning"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt Studie och yrkesvägledning Grubbeskolan Redovisning 1

2 Redovisning av utvecklingsprojektet i studie och yrkesvägledning vid Grubbeskolan 3 Projektredovisningens uppläggning 3 Bakgrundsbeskrivning 3 Grubbeskolan - en lärande skola 3 Projektmålsättning och syfte 4 att i samarbete mellan olika befattningshavare på skolan under läsåret 2001/2002 genomföra ett projekt kring utvecklandet av studie och yrkesorienteringen på skolan. 4 att ge den enskilde eleven tillgång till databaseradeverktyg och metoder för att söka information, kunskap och orientering om utbildningar och arbetsmarknad i samarbete med vårt kombinerade stadsdels och skolbibliotek. 4 att ge den enskilde eleven tillgång till databaserade verktyg för att identifiera och formulera sina egna intresseområden för att kunna ta större ansvar och del i sin egen karriärprocess. 5 att samverka med näringslivet genom att engagera föreläsare/inspiratörer så att elever och lärare blir medvetna om vad som krävs av arbetstagare idag på en kommande arbetsplats. 6 att bjuda in arbetslivsföreträdare från närområdet för att utveckla samarbetstankar skolaarbetsliv. 6 att initiera ett utvecklingsarbete med skolledning och pedagogisk personal på Grisbackaskolan 0-6, med målsättningen att barns tankar om framtid och yrkesdrömmar tas tillvara i skolarbetet t.ex genom någon typ av portfolio. 6 Spridning av projektets erfarenheter 8 Slutord: 8 Arbetslivsorientering för eleverna på 2000-talet 8 GRO-uppdraget, Visioner, mål och strategier. 10 Vision 2010: 10 Strategi: 10 Vad:..att genom olika aktiviteter 10 Delmål 1: 10 Delmål 2: 10 Delmål 3: 10 Delmål 4: 10 Delmål 5: 11 Delmål 6: 11 Delmål 7: 11 Strategier: 11 - Åk f Åk Åk

3 Grubbeskolan Lagmansgatan UMEÅ tel: 090/ fax: 090/ Redovisning av utvecklingsprojektet i studie och yrkesvägledning vid Grubbeskolan Projektredovisningens uppläggning Nedanstående redovisning av projektet följer uppställningen av de målsättningar som gjordes i samband med projektansökan. Under varje delmål kommenteras vad som har hänt under projekttiden. Nu efter projekttidens utgång har skolan fortsatt att engagerat sig i dessa frågor genom skolans deltagande i det så kallade GRO-projektet som Skolverket initierat. Genom GRO-projektet så vill vi ytterligare utveckla studie och yrkesvalsorienteringen på skolan och i vårt upptagningsområde. Målgrupp/deltagare :Elever och personalen vid Grubbeskolan varav ett 50-tal pedagogisk personal samt i någon liten mån elever och personal vid Grisbackaskolan. Vill du veta mer om GRO? Gå till Umeå kommuns hemsida. och sök på GRO Bakgrundsbeskrivning Grubbeskolan - en lärande skola Grubbeskolan är byggd som en femparallellig skola för åk 7-9 i Umeå. Skolan hade läsåret 2001/2002, 7 klasser i åk 9, 5 klasser i åk 8 och 6 klasser i åk 7 och läsåret 2002/ klasser i åk 9 6 klasser i åk 7 och 8. I skolan finns särskilda engelskklasser, musikklasser och idrottsledarskapsklasser Skolan är organiserad i 5 arbetslag med ca 8 lärare i vardera som arbetar i lärarlag, och som har ansvarar för ca elever. Dessa arbetslag bildar en liten skola i 3

4 den stora skolan i en starkt decentraliserad organisation. Lärarna har stor befogenhet och ansvar, bla för: planering, genomförande och utvärdering av undervisningen tjänstefördelning och schemaläggning resursfördelning lokalanvändning ledning av den dagliga verksamheten elev- och föräldrainflytande uppföljning, utvärdering Den som väljer att gå på Grubbeskolan får bl a: under LÄSTIDEN, som alla klasser har varje morgon fyra dagar i veckan, möjlighet att läsa skönlitteratur och på så sätt utveckla ditt läsintresse och din läsförståelse gå i en skola med kamratstödjare i varje klass och ett väl fungerande arbete mot alla former av kränkande behandling. gå i en skola där elevernas studieresultat noggrant följs upp av klassens mentorer och där arbetet mot målen står i fokus. gå i en skola där alla är måna om att du trivs och där vi samverkar aktivt med hemmet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig i skolan möjlighet att gå i en mindre grupp i matematik och engelska om du behöver extra hjälp för att nå målen möjlighet att träna svenska i läslabbet för att bli säkrare på att läsa och skriva möjlighet till basträning och /eller fördjupning i alla ämnen under studiepasset, två timmar en gång i veckan. ha en Temavecka varje termin då du har möjlighet att själv välja vad du ska arbeta med. Projektmålsättning och syfte Vi vill i korthet ge ungdomar och personal möjlighet : att i samarbete mellan olika befattningshavare på skolan under läsåret 2001/2002 genomföra ett projekt kring utvecklandet av studie och yrkesorienteringen på skolan. Projektet har påbörjats med annan personal än SYV. Men det finns en hel del att göra för att kunna skapa en helhet av studie och yrkesorienteringen i skolan och i omvärlden. Se avsnittet «Arbetslivsorientering för eleverna på 2000-talet», sist i denna redovisning. Därför fortsätter Grubbeskolans arbete inom ramen för ett annat projekt GRO i Skolverkets regi, som några skolor i Umeå är med i, däribland Grubbeskolan. att ge den enskilde eleven tillgång till databaseradeverktyg och metoder för att söka information, kunskap och orientering om utbildningar och arbetsmarknad i samarbete med vårt kombinerade stadsdels och skolbibliotek. 4

5 Till biblioteket inköptes en dator och ett intressetest för högstadieungdommar som heter Intressetestet. Datorn har en bra placering i biblioteket. Den står vid den sk genvägen, som finns mellan skolan och biblioteket så alla elever ser den när de går in i biblioteket. Bibliotekspersonalen startar och stänger av datorn varje dag samt meddelar oss om något är fel med datorn eller programmet. Personalen på biblioteket har varit positiva till projektet. Vid datorn har även hyllor / broschyrställ placerats med informationsmaterial om branscher, yrken och utbildningar. Hösten 2002 har datorn i biblioteket använts främst av dem i åk 9 som varit tveksamma över val av sitt val till gymnasiet. Idag finns 47 ingångar till gymnasiet 15 nationella program och resten specialutformade. Dataprogrammet som nu är införskaffat till skolan och biblioteket är också länkat till internet, så man kan få ännu mer information om de yrken och utbildningar man är intresserad av. I arbetet kring PRAO (Praktisk arbetslivsorientering) har programmet fungerat som en utmärkt kunskapskälla att ösa ur. Eleverna har genom placeringen av dator med program i bibioteket själva kunnat söka information om olika yrken och dess utbildningar och inte behövt «fråga SYV». De elever som använt programmet har tyckt att det fungerat mycket bra, då de själva kunnat få svar på de arbetsuppgifter de fått kring PRAO och arbetsplatser av lärarna i samhällsorienterade ämnen (So-ämnen). De har också kunnat få svar på andra funderingar som de själva gått och funderat på genom detta. En annan viktig positiv sak som eleverna tycker, är att de kunnat få tag på dessa uppgifter under tider de själva varit lediga och när SYV inte har kunnat ta emot på grund av inbokande handledningssamtal. Naturligtvis finns det elever som företagit att träffa SYV så att de tillsammans har kunnat söka sig fram till relevant information i förhållande till det eleven sökt efter. I dataprogrammet «Intressetest» så har SYV använt testet som ett underlag i vägledningssamtalen för elever som varit villrådiga över sitt val. En del elever har gjort det i förväg inför vägledningssamtalet, andra elever har velat och kunnat göra sitt test tillsammans med studie-och yrkesvägledaren på SYV expeditionen. att ge den enskilde eleven tillgång till databaserade verktyg för att identifiera och formulera sina egna intresseområden för att kunna ta större ansvar och del i sin egen karriärprocess. Genom projektet införskaffades till Grubbeskolan ovan nämnda dataprogram «intressetestet «så att alla elever och personal ska kunna nå programmet från samtliga datorer på skolan, i skolans två datasalar, i skolans olika typer av grupprum, elevernas uppehållsrum, elevernas datasal samt i lärarnas olika arbetsrum och personalrummet. 5

6 Under våren 2002 fick alla elever i åk 8 lära sej att använda «Intressetestet.» Under tid som togs från olika ämnens lektionstid, fick eleverna halvklassvis göra testen och lära sej att forsätta att leta olika typer av uppgifter kring yrken och utbildningar på internet. De fick också olika internetadresser, bla till andra intressetest för högstadieelever. Dessutom så introducerades de i Syo-guiden. Intressetestet finns som sagt alltid tillgängligt för alla elever i datasalarna och där och i elevernas uppehållsrum samt i biblioteket kan de skriva ut sin information. Nämnda test introduceras i arbetsgången, samtidigt som eleverna får information om arbetsmarknaden, yrken och gymnasieskolans utbildningar under vårterminen i åk 8. Det är starten på valprocessen inför gymnasievalet. Datorintressetest åk 8, undervisning, individuella test vid behov inför vägledningssamtalen i åk 9, finns både i biblioteket och hos SYV i de datorer som har programmet. att samverka med näringslivet genom att engagera föreläsare/inspiratörer så att elever och lärare blir medvetna om vad som krävs av arbetstagare idag på en kommande arbetsplats. Företrädare från olika brancher har besökt skolan inför elevernas val till gymnasiet där även arbetets vilkor tagits upp. Denna punkt är emellertid ett utvecklingsområde inför kommande läsår. Mer kan göras för att elever ska bli medvetna om vad som krävs av dem som arbetstagare på en kommande arbetsplats. Inom det projekt vi nu fortsätter att vara med i GRO, så kommer vi särskilt att sträva efter att ytterligare utveckla ovanstående målsättning. att bjuda in arbetslivsföreträdare från närområdet för att utveckla samarbetstankar skola-arbetsliv. Det är den punkt som vi inte under projekttiden riktigt kommit igång. Denna målsättning är av synnerlig vikt för det lokala utvecklingsarbetet. Inom det nya projektet GRO så har SYV och Rektor däremot träffat arbetslivsföreträdare för att utveckla samarbete, men med Umeå skolor som perspektiv, inte bara Grubbeskolan. att initiera ett utvecklingsarbete med skolledning och pedagogisk personal på Grisbackaskolan 0-6, med målsättningen att barns tankar om framtid och yrkesdrömmar tas tillvara i skolarbetet t.ex genom någon typ av portfolio. Ett utvecklingsarbete initierades inom projektets ram genom att det till alla f-6 skolor i Grubbeskolans upptagningsområde införskaffades ett nytt dataprogram. Väl anpassat beskriver det arbete, yrkesliv på ett intresseväckande sätt med bilder, text tal. Barnen blir i programmet guidade av en svansviftande tax som heter Max. Max är i jobblandet och man får träffa olika personer som berättar om sitt arbete. Även i detta program kan barnen göra ett intressetest som är anpassat till deras nivå. Programmet skickades ut till skolorna. Dessförinnan hade rektor på Grubbeskolan visat programet och dess funktioner för alla rektorer på skolorna så att de till 6

7 endel skulle vara förtrogna med programmets innehåll och veta vad det var när CD-skivan med Max i jobblandet kom med posten. Rektorerna på Grisbackaskolan och Backenskolan tillfrågas också under våren om de ville/kunde delta i projektet till hösten 2002 och använda sej av intressetestet för barn «Max i jobblandet» och ge lärare och arbetslag utrymme/tid för något arbetsplatsbesök/studiebesök under läsåret och reflektion kring utbildnings och arbetsmarknadsfrågor. Dessutom var tankarna att barnens funderingar kring yrke och framtid skulle dokumenteras med portfolio genom åren. Målsättningen var att samla barns tankar om framtid och yrkesdrömmar genom någon typ av portfolio. Dataprogrammet «Max i jobblandet»mottogs väl av personalen på Grisbackaskolan men de hade nu andra prioriterade arbetsområden än Syo. Det handlade bl.a om att ta fram kamratstödjare bland eleverna och förebygga mobbing. De sade sig vara intresserade av att börja ett annat läsår. förhoppningsvis kommer de igång underläsåret 2003/2004. Vi kommer att stödja detta arbete från Grubbeskolan. Backenskolan, en annan av skolorna i vårt upptagningsområde tillfrågades också och vi var där på en personalträff för att informera, instruera och visa programmet. Även där mottogs informationen och programmet väl, men även de avböjde ett samarbete kring dessa frågor under 2002/2003. Vi har förhoppningar om att de börjar använda programmet och låta eleverna arbeta med dessa frågor under kommande läsår. att på Grubbeskolan utveckla studie och yrkesvägledningsaktiviteterna genom att tydligt schemalägga dessa under läsåret. Schemaläggning av studie och yrkesvägledningsaktiviteter har schemalagts och under kommande läsår är det en del av Grubbeskolans årshjul. Inom GROprojektets ram kommer det att utvecklas ytterligare. I Åk 8 introduceras ett intressetest : Intressestest och SYV undervisar om gymnasieskolans program att kompetensutveckla skolans elevvårdsteam kring frågor som gäller elever med speciella behov och deras situation/möjligheter till fortsatta studier och arbetsmarknad. Här har viss fortbildning skett i sk medicinsk syv, men ytterligare fortbildning inom området är angeläget. Om lämpliga kurser inom området presenteras kommer även fortsättningsvis SYV ha möjlighet att gå dessa. att stimulera mentorerna att i samband med enskilda elevsamtal och utvecklingssamtal även ta upp studie och yrkesvägstankar. Det görs redan men kommer att utvecklas ytterligare i det nya projektet GRO som Grubbeskolan är med i. 7

8 att i olika sammanhang använda dator och digitalkamera för att dokumentera olika delar av projektets aktiviteter. Datorn används för att dokumentera projektet och bilder tagna med digitalkamera skall i en annan version komplettera denna dokumentation att på skolans hemsida dokumentera och presentera projektet På skolans hemsida finns detta projekt dokumenterat och presenterat Spridning av projektets erfarenheter De erfarenheter/insikter och resultat som görs under projektets gång redovisas genom denna skriftliga rapport men även genom att skolan deltar gärna i de andra 7-9-skolorna SYVnätverk. Skolan är också som tidigare sagts delaktig i projektet GRO, där Grubbeskolan tillsammans med andra skolor som arbetar med motsvarande utvecklingsområden i Umeå, Sverige. Skolan kan ta emot studiebesök och medverka på annat sätt för att sprida våra erfarenheter. Projektredovisning finns på skolans hemsidor på www. Slutord: Arbetslivsorientering för eleverna på 2000-talet Arbetslivet förändras snabbt. Kraven på vad våra elever ska kunna när de kommer ut i arbetslivet är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade med. Det är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan. Traditionella PRAO-veckor har varit stommen för elevernas kontakt med arbetslivet. Rektorerna i Umeå har under senare år sett brister med detta för många elever har innehållet i praktiken känts meningslös för många arbetsplatser har det varit svårt att ta fram meningsfulla arbetsuppgifter, i synnerhet åt de yngre eleverna för- och efterarbetet av PRAO n har fungerat väldigt olika i olika klasser. I många klasser har det inte fungerat alls. SYV arna har fått lägga ner en allt för stor del av sin tid åt att administrera ( skaffa fram) praktikplatser. Oerhört tidskrävande! Bristen på PRAO-platser är stor SYV arna hinner inte ägna sig åt vägledning och handledning i den utsträckning som de skulle behöva Många elever gör felaktiga gymnasieval vilket ger problem för dem på sikt och kostar pengar för skolan Av dessa skäl har bl.a. Grubbeskolan beslutat att fortsätta processen för att förändra utseendet och höja kvaliteten för eleverna på deras arbetslivsorientering. 8

9 SYV kommer att leda denna process, som under det kommande läsåret 2003/2004 ska leda till en väl förankrad handlingsplan på vår skola. Förankringen ska ske bland elever, föräldrar, personal och arbetsliv. Vi strävar bl.a. efter ett närmare samarbete mellan vår skola och arbetslivet lokalt än vi har idag. Vad kan klassens föräldrar bidra med? SYV skall aktivt medverka i Skolverkets uppdrag i Gro-projektet (Grundskola och omvärld). Grubbeskolan är en av projektskolorna i Umeå och övriga landet för att utveckla och kvalitetssäkra arbetslivsorienteringen. Är du intresserad att se fortsättningen av ovanstående projekt så kan du i bilagor nedan se något om Gro-uppdraget, visioner, mål och strategier. Bäst insyn får du genom att gå till Umeå kommuns hemsida och söka upp GRO-projektet. Klas-Göran Stridh Rektor Grubbeskolan 9

10 Bilaga 1 Gro Grundskola Omvärld GRO-uppdraget, Visioner, mål och strategier. Vision 2010: att bättre anpassa skolans insatser mot näringslivets och samhällets behov alla individer skall ha getts förutsättningar att ta ett arbete efter avslutad utbildning Strategi: samverkan mellan skola, elever, föräldrar, näringsliv och samhälle. Vad:..att genom olika aktiviteter Delmål 1: - skapa en bredare och tidigare insikt hos elever, skolpersonal och föräldrar om arbetslivets möjligheter för att bättre förbereda eleven för framtida studie- och yrkesval. Delmål 2: - ge eleverna större möjlighet att sätta sig in i yrken och utbildningar som de känner intresse för och därmed minska risken för felval. Delmål 3: - minska köns- och klassbundna studie- och yrkesval. Delmål 4: öka intresset för bristyrken. 10

11 Delmål 5: öka elevens upplevelse av helhet och sammanhang. Delmål 6: hjälpa eleverna att utveckla företagsamhet, såväl inre (initiativförmåga, kreativitet, självständighet, kritiskt tänkande, ansvarskänsla osv.) som yttre ( förmåga att driva och organisera osv.). Delmål 7: se till att samarbetet skola, näringsliv och samhälle skall innebära vinster även för företagen genom förbättrad rekryteringsbas som överensstämmer med näringslivets behov god kompetens hos framtida medarbetare bra marknadsföring av företagen generell tillväxt i regionen till gagn för hela näringslivet bättre könsfördelning på arbetsplatserna Strategier: Arbetslivsorienteringen integreras i skolarbetet från årskurs f till 9 enligt följande: - Åk f-3 Skapa en insikt hos eleven att det finns ett yrkesliv och hur det skiljer sig från hemmet och skolan. Åtgärdsplan Genomförs genom att eleverna gör besök på föräldrars jobb eller att föräldrarna kommer till skolan och berättar. - Portfoliometoden kan användas och SYV fungerar som mentor för lärarna. Ansvar: Rektor Genomförande: Berörda lärare och SYV 11

12 - Åk 4-6 Skapa insikt hos eleven att det finns olika yrken och god kännedom om vilka dessa kan vara Åtgärdsplan Sker genom följande aktiviteter: - Fortsatt arbete med portfolio. SYV stöder lärarna. - Fadderföretag knyts till klasser - Studiebesök : Företag och institutioner etc besöker skolan och eleverna besöker företag och institutioner etc Ansvar: Rektor Genomförande: SYV och berörda lärare - Åk 7-9 Skapa fördjupad insikt i yrkeslivets villkor ( inklusive social kompetens och attityder) och insikt i vad olika yrken innehåller och vad det i sin tur innebär vad gäller studie-och yrkesval. Åtgärdsplan Sker genom minst 4 veckors arbetslivsorientering på följande sätt: - Fortsatt arbete med portfolio och fadderföretag enligt ovan. - Studiebesök på företag och tvärtom enligt ovan. - Närprao - Prao ( ev i åk 9) - Eleverna får träna på att söka information om arbetslivet och utbildningar - Besök av gymnasieelever ( sk hemvändare) till åk 9 - För- och efterarbete inför den årliga utbildningsmässan v 43 utvecklas Ansvar: Rektor, SYV Genomförande: SYV, berörda lärare - Lärarsamverkan vad gäller arbetslivsorientering utvecklas. Åtgärdsplan - Arbetslivet som läromedel ( t ex No, So, Ma, Sv, Språk, Estetisk verksamhet) Aktiva insatser i samverkan med arbetslivet. - Undervisning om arbetslivet ( lärarsamverkan t ex So, Sv, SYV) - Aktiva insatser för att utveckla arbetslivsorientering med för-och efterarbete Ansvar och genomförande: Lärare i samverkan med SYV 12

13 Lyfta fram goda exempel på de olika skolorna genom erfarenhetsutbyte med tex PRIO. Vt- 03 Ansvar: Koordinator i samverkan med PRIO. Genomförande: Rektor, lokal Gro-grupp och PRIO-lärare. - Arbetslivsorientering inklusive för- och efterarbete utvecklas och följs upp. Åtgärdsplan - Samrådsgruppen och koordinator driver arbetet med att utveckla arbetslivsorienteringen genom att stödja och följa upp arbetet under hela perioden. Ansvar och genomförande: Samrådsgruppen och koordinator - Kompetensutveckling ledare, lärare, övrig personal och arbetslivsrepresentanter: - Studiebesök på företag ( även ämnesinriktade) Vt-03 Ansvar: Samrådsgruppen och koordinator Genomförande: Rektor och den lokala Gro-gruppen - Föreläsningar skola-omvärld. Samarbete med bl a forskningscentrum för företagsamhet i skolan Vt- 03 Ansvar och genomförande: Koordinator och samrådsgruppen - Handledarutbildning på de stora företagen erbjuds handledare på mindre företag i mån av plats. Vt-ht-03 Ansvar och genomförande: Företagen Deltagande skolor skriver in i LAP och följer upp i kvalitetsredovisningen hur de arbetar med skola- arbetsliv Ht- 03 Ansvar: Rektor Genomförande: Rektor och personal - Mötesplatser skapas för att diskutera samverkansområden skola arbetsliv. 13

14 Åtgärdsplan - På varje skola som deltar i Gro bildas en grupp som samordnar och driver utvecklingsarbetet. Gruppen består av SYV, lärare, föräldrar, representanter för arbetslivet osv. Dec.-02 Ansvar: Rektor Genomförande: Rektor och SYV - Träffar mellan skolpersonal och arbetslivsrepresentanter anordnas för att diskutera samverkansområden Jan-03 Ansvar: Rektor, samrådsgruppen Genomförande: Gro-gruppen på varje deltagande skola - Föräldramöten med näringslivsrepresentanter Ansvar: Rektor Genomförande: SYV och lärare - Frukostträffar Ansvar: Företagarna - Utveckla elevaktiva arbetssätt utifrån elevernas behov, intressen och frågeställningar för att främja deras lärande både i skolan genom bl a ämnesintegration och utanför skolan, i samverkan med arbetslivet och närsamhället, och därmed deras utveckling vad beträffar såväl inre som yttre företagsamhet. Åtgärdsplan - Genomförs genom företagsledda lektioner (informatörer, inspiratörer), studiebesök på företag och företagsbesök på skolor osv. - Eleven löser uppgifter knutna till verkligheten i samverkan med olika ämnen, lärare och företag osv och får härigenom ett helhetsperspektiv på sitt lärande. Detta sker genom temastudier, projekt, eget företag, uppdrag åt företag osv. Ansvarig: Rektor Genomförande: Lärare, SYV, handledare/kontaktpersoner på företagen 14

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2013/2014 Gumaeliusskolan Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 6. Utvecklingsarbete

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Studie- och yrkesorientering

Studie- och yrkesorientering ÄNGDALASKOLAN Studie- och yrkesorientering Arbetsplan Ängdala Skolor AB 130903 Ängdalaskolans arbetsplan för den studie- och yrkesorienterande verksamheten Inledning Följande dokument utgör den arbetsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant?

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Lärdomar Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Handledare stötta varandra, utbildade handledare. Det är viktigt att handledarena förstår sig på och tar hand om ungdomarna när de kommer på

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan

Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan Plan för Studie- och yrkesvägledning 2010/2011 Gumaeliusskolan 2 Innehållsförteckning 1. Övergripande arbete 2. Aktiviteter för årskurs 7 3. Aktiviteter för årskurs 8 4. Aktiviteter för årskurs 9 5. Aktiviteter

Läs mer

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Lokal arbetsplan Studie- och yrkesorientering 2013-2014 Ekebyhovskolan Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Skriftliga styrdokument/utgångspunkter: Skollagen 10 Kap. 2 Grundskolan ska ge

Läs mer

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningsfunktionen i Kungsbacka kommun vad det gäller förmåga att ge studie- och yrkesvägledning

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningsfunktionen i Kungsbacka kommun vad det gäller förmåga att ge studie- och yrkesvägledning Utvärdering av studie- och yrkesvägledningsfunktionen i Kungsbacka kommun vad det gäller förmåga att ge studie- och yrkesvägledning Mars 2007 P-O Börnfelt Institutionen för arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN romölla kommun ORGANISATION PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN Humleskolan är en treparallellig skola för grundskolans högre årskurser. Vårt upptagningsområde består av fyra F-6 skolor, Alvikenskolan,

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet.

MÅL. ge eleverna insikt i hur attityder och fördomar på olika sätt kan styra och begränsa studie- och yrkesvalet. 1 MÅL ge förutsättningar att välja med kritik, självständighet och engagemang och ta hänsyn till såväl egna möjligheter och värderingar som utbildnings- och arbetsmarknadsläget på sikt. medverka till att

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116. Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING

S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116. Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING S cheele kolan KÖPING S cheele kolan KÖPING Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116 Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan 4.1 Elevernas ansvar och inflytande Fungerande och aktiva klassråd.

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Område Fågelfors. Fågelforsskolan 6-9

Område Fågelfors. Fågelforsskolan 6-9 Datum Beteckning/ Dnr 2009-10-13 1 (12) Sida Område Fågelfors Fågelforsskolan 6-9 1. Verksamhetens förutsättningar Skolan är en treparallellig 6-9- skola. Klasser och personal är indelade i två arbetslag,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken i Norrköping Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor Tommy Thundahl Biträdande

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport

2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport 2013-01-01-2013-08-31 - BUN - Uppföljning - Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden BILAGA 2 Information om verksamheternas arbete - Uppföljningstema medborgar/brukarfokusering - Elevresultat Medborgar/brukarfokusering

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial DIGITAL PORTFOLIO FÖR DOKUMENTATION OCH PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Handlingsplan för speciallärargruppen

Handlingsplan för speciallärargruppen Handlingsplan för speciallärargruppen Läsåret 2015-2016 Speciallärargruppens uppdrag Speciallärargruppen ska, med olika insatser, skapa goda lärandesituationer för att elever i behov av särskilt stöd,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet

Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Elevhälsoplan Ekebygymnasiet Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på tre yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hotell-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

framtids gymnasiet Kvalitetsredovisning 2003

framtids gymnasiet Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolan kan själv inte förmedla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas tänkande och kunskapsutveckling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram:

Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: Elevhälsoplan Bakgrund Ekebygymnasiet i Uppsala har funnits sedan mitten av 80-talet. Här går ca 400 elever fördelade på fyra yrkesförberedande gymnasieprogram: El- och energiprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Här kan du lägga in bild Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Kunskapscenter IV BOK Kvalitetsredovisning 2007/2008 Gymnasieskolan Götene Individuella programmet IV. Budgetenhet: BOK Tidsperiod

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Hagbyängens förskola Förskolans vision Glädje Lärande Gemenskap Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer