KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-"

Transkript

1 KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef Lundberg Omsrg AB Versin 1.1 Mattias X Nrra Obblavägen Umeå - Org.nr Säte: Umeå 1

2 1 Inledning Denna kvalitetshandbk är avsedd för externt bruk, för kunder ch andra intressenter, ch är en sammanfattning av vårt ledningssystem för kvalitet. Vårt ledningssystem är uppbyggt i enlighet med den internatinella standarden SS EN ISO 9001:2008 samt vilar på Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet gäller för hela Mattias X, innefattande Athena Omsrg AB, juni Care AB samt AC Omsrg AB. Vårt mål är: 1. Att förverkliga kvalitetsplicyn 2. Att ledningssystemet är ett redskap för att uppnå de krav sm ställs på verksamheterna. 3. Att kvalitetssystemet är ett aktivt förbättringsarbete genm att vi ständigt planerar, utför, utvärderar ch förbättrar. 4. Att medarbetarna ser kvalitetsledningssystemet sm ett stöd i deras vardagliga arbete Våra dkumenterade kvalitetsprcesser, instruktiner ch rutiner är samlade i ett webbaserat system ch är att betrakta sm företagsknfidentiell eftersm de innehåller detaljerade beskrivningar av hur vårt arbete går till. Omsrgschef kan dck gdkänna utlämnande av enstaka instruktiner eller rutiner till individuella intressenter då gda skäl föreligger. 2 Krt företagspresentain Mattias X ingår i MXL-kncernen ch samlar företagen: Athena Omsrg AB sm bedriver hemtjänst inm varumärkena Athena hemtjänst samt CgniCare hemtjänst. Juni Care AB sm bedriver persnlig assistans inm varumärkena Alpha persnlig assistans samt Cgnicare persnlig assistans samt AC Omsrg sm bedriver förstärkt familjehemsvård ch erbjuder knsulttjänster. Vi inm Lundberg Omsrg vill bli Sveriges mest kända, respekterade ch beundrade varumärke. Vi vill bli kända sm den framgångsrika utmanaren sm slåss för kundens bästa! 1

3 3 Kvalitetsplicy Allma nt Va rt kvalitetsarbete baseras pa ISO 9001:2008 samt scialstyrelsens f reskrifter ch allma nna ra d (SOSFS) 2005:12, 2006:11, 2011:9. Kvalitetsplicyn skall ha llas tillga nglig sa att den sm nskar ta del av den skall kunna g ra det. Kvalitetsplicyn a r antagen ch reviderad enligt nedan. Kvalitet Verksamheten ska uppfylla de krav ch ma l sm ga ller enligt lagar ch f reskrifter samt beslut sm har meddelats med st d av f reskrifter. Verksamheten ska systematiskt ch frtl pande utvecklas ch sa kra kvaliteten, vi arbetar med sta ndiga f rba ttringar. Vi ska leverera va ra tja nster med en kvalitet sm verenssta mmer med, eller vertra ffar, kundens f rva ntningar samt inga ngna avtal. Va ra kunder a r brukare ch deras anh riga samt kmmunal ch landstingskmmunal avtalspart. Va ra uppdragstagare a r familjehem, kntaktfamiljer etc Kvalitetsta nkande skall vara grunden f r allt arbete ga llande va ra tja nster, ba de i den egna rganisatinen ch hs underleverant rer. All va r persnal skall vara utbildade ch engagerade i va rt kvalitetsarbete. Uppf ljning Kvalitetsuppf ljning sker i enlighet med va rt system f r kvalitetledning. Regelbunden kntrll av utf rt arbete genmf rs sja lvsta ndigt av arbets- /verksamhetsledare eller tillsammans med kund. Ansvar F retagsledningen ansvarar f r att aktuella avtal ch ma lsa ttningar inm kvalitetsmra det efterf ljs pa daglig basis, att la ngsiktiga kvalitetsma l kntinuerligt f rba ttras ch att ma tbara ma l utva rderas ch f ljs upp a rligen. Det a r f retagsledningens ansvar att denna plicy a r ka nd, f rsta dd, tillga nglig ch tilla mpad av all persnal i f retagen. Arbets- /verksamhetsledare har delegerat ansvar f r kvalitetssa kring. Detta ansvar kan inte delegeras vidare. reviderad , reviderad , reviderad , reviderad reviderad

4 Niclas Engde, KncernVD Lena Hellqvist, Omsrgschef 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav Ledningen för Mattias X har beslutat att dess företag skall upprätta, dkumentera, införa ch underhålla ett ledningssystem för kvalitet ch ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2008 samt Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningen har definierat den kedja av prcesser samt definierat dess styrning ch tillämpning sm de lika msrgsföretagens verksamhet mfattar. Prcesserna har delats in i: Ledningsprcess Dessa består t ex av rganisatinsstruktur, visin/kärnvärden, plicys, affärs- /marknadsplaner, mål- ch handlingsplaner, etablering/marknadsföring ch ledningens genmgång. Huvudprcess Dessa består av t ex avtal, planering ch genmförande Stödprcesser Dessa prcesser tjänar sm allmänt stöd till övriga prcesser. De berör tex administratin, eknmi, Data/IT, Arbetsmiljö, dkumentstyrning, Inköp/leverantörer, kmmunikatin. Alla prcesser, instruktiner ch rutiner finns dkumenterade i vårt webbaserade ledningssystem. Vid ledningens genmgång två gånger per år: säkerställer ledningen att prcesserna fungerar ch styrs på rätt sätt, att de resurser ch den infrmatin sm behövs för att övervaka ch mäta prcesserna finns, genmförs övervakning ch mätningar via nyckeltal av prcesserna utifrån inkmmen infrmatin ch analys av densamma genmförs ständiga förbättringar för att åstadkmma planerat resultat. 3

5 4.2 Dkumentatinskrav Kvalitetshandbken är en beskrivning av Mattias X Lundberg Omsrgs kvalitetssystem. Den ger inga detaljer i systemet eller arbetsrutiner. Den är avsedd för externa intressenter. Kvalitetsmanualen är en detaljerad beskrivning på krav ch rutiner för hur lika arbetsmment skall utföras, hur kvalitetsdkument ska tas fram ch styras. Manualen är webbaserad ch samtliga medarbetare har inlggning till systemet. Kvalitetsmanualen är endast till för internt bruk ch får inte spridas externt. Enskilda delar t ex en rutin kan av VD gdkännas för att utlämna till extern intressent m gda skäl föreligger. Kvalitetsplicy Lundberg Omsrg har en kvalitetsplicy (se 3 sid 2). Kvalitetsmål Lundberg Omsrg har definierade kvalitetsmål för de lika företagen sm mäts minst en gång per år vid ledningens genmgång (LGG). Rutiner Lundberg msrg har rutiner för alla mment ch uppgifter där så erfrdras. Redvisande dkument Kvalitetsdkumenten är styrande dkument Ansvar: Styrande dkument skall gdkännas av auktriserad persn före publicering i det webbaserade kvalitetsledningssystemet. Utfärdande ch ändringar av styrande dkument skall m detta uppmärksammas av medarbetare meddelas till arbetsledare alt msrgschef. Endast auktriserad persn får utfärda eller ändra i systemens dkument. 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtaganden Ledningen har åtagit sig att utveckla, införa ch underhålla ett ledningssystem för kvalitet samt att ständigt förbättra dess verkan. Detta sker genm: Att infrmera ch utbilda internt inm företagen m betydelsen av att såväl kundkrav sm krav från lagar, författningar ch förrdningar uppfylls (intern kmmunikatin) Att fastställa kundkrav samt lagar ch förrdningar. Att upprätta kvalitetsplicy Att fastställa kvalitetsmål Att genmföra ledningen genmgång 2 gånger per år. Att genmföra såväl intern sm extern revisin en gång per år Att säkerställa att erfrderliga resurser finns tillgängliga 4

6 5.2 Kundfkus Att kvalitetssäkra kntakten gentemt kund är en av de viktigaste delarna inm kvalitetsarbetet. Förhöjd kundnöjdhet är en nyckelfaktr när det kmmer till ökad framgång hs våra företag. Att det finns en öppen dialg mellan kunden ch företagen ökar företagens trvärdighet ch kundens trygghet. Förmågan att skapa nära ch långsiktiga kundrelatiner är ett tydligt bevis på att företagens kundkntakt är av gd kvalitet. Dessutm kstar det fta mer att hitta nya kunder än att behålla de gamla. Vi har identifierat ch följer de lagkrav ch andra förrdningar sm styr verksamheten i våra msrgsblag. Vi har identifierat ch följer såväl uttalade sm uttalade kundkrav/kvalitetsaspekter. Vi har fastställda kvalitetsmål med handlingsplaner sm följs upp minst en gång per år. Vi efterfrågar minst en gång per år kundernas synpunkter på verksamheten via en kundenkät, utifrån den får vi fram ett KNI kundnöjdhetsindex- sm jämförs med tidigare års index. Vi arbetar med kunden i fkus. Vår viktigaste värdering i msrgsföretagen är: Kunden först! Det betyder för våra medarbetare: Vi frågar ss alltid hur hjälper detta kunden? Vi bemöter våra kunder med största vänlighet ch hjälpsamhet Vi sätter kundens intressen före allt annat Vi letar mervärden för kunden sm knkurrenterna saknar Vi är tränade för att kunna hjälpa kunden avsett vad sm inträffar Vi håller alltid våra löften till kunden Vi gör alla försök sm krävs för att behålla en kund Vi åtgärdar kundklagmål inm 24 timmar Vi skyller inte ifrån ss m vi gör fel. Vi ber m ursäkt, rättar till felet ch kmpenserar kunden för lägenheten 5.3 Kvalitetsplicy Se sid 1. 5

7 5.4 Planering Ledningen har fastställt att ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla följande krav: Allmänna krav, instruktinen 4.1 Kvalitetsmålen, instruktinen Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Via ledningens genmgång sm utförs två gånger per år skall kvalitetsledningssystemets funktin ch riktighet garanteras. Vid förändringar av verksamhet, rganisatin eller dyl skall ledningen via LGG säkerställa att ledningssystemet funktinalitet ch verkan anpassas för frtsatt bästa verkan av systemet. 5.5 Ansvar, befgenhet ch kmmunikatin Ansvar ch befgenheter är definierade via ledningssystemet ch kmmunicerade i respektive rganisatin. Blagssekreteraren är ledningens representant i respektive msrgsföretag ch har ansvar för att säkerställa prcessernas riktighet, att rapprtera till ledningen m kvalitetsledningssystemets funktin ch behv av förbättringar samt att säkerställa att medvetenheten m kundkraven befrämjas i respektive rganisatin. Huvudansvarig för kncernens samtliga ledningssystem är vice VD. Organisatinsschema 6

8 MXL AB, VD Niclas Engde MXL Omsrg AB Omsrgschef Lena Hellquist Eknmi/Administratin CFO Rank Kaljevic Försäljning/marknad Säljare Alexandra G:sn Kenning Inköp, Cntrller Emma Backlund Kvalitetsansvarig Blagssekreterare Ledningens representant Malin Haglund Athena Omsrg Arbetsledare Linda Jnssn Emma Sahlsten Juni Care, Arbetsledare Vernika Hanssn Nathalie Cleyssn Therese Gustafssn AC Omsrg, Verkamhetsledare Maria Heldeskg 5.6 Ledningens genmgång Ledningen för Mattias X Lundberg msrg skall två gånger per år (januari samt juni) gå igenm kvalitetsledningssystemet för att bedöma m systemet är effektivt, har lämplig mfattning samt m det efterlevs. Ledningsgruppens dkumenterade arbete på månadsbasis under året finns sm underlag till ledningens genmgång. Dessa genmgångar syftar även till att identifiera ch säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga. Vid LGG skall ledningen även försäkra sig m att krrigerande åtgärder är effektiva ch att infrmatin från interna samt externa revisiner används för att förbättra verksamheten, kvaliteten, kvalitetsplicyn samt kvalitetsledningssystemet. Vid LGG görs även kntrller mt uppsatta kvalitetsmål ch kvalitetskntrller via nyckeltal. Resultaten från LGG ligger till grund för kmmande förbättringar ch pririteringar. Dkumentatinen från LGG finns tillgänglig för samtliga inm företagen via det webbaserade ledningssystemet, 7

9 Delta vid LGG skall enligt fastställd rutin VD ch/eller vice VD, blagssekreterare/ledningens representant, msrgschef samt CFO. Arbetsledare kan kallas in vid specifika punkter på dagrdningen. Fastställda dagrdningar för vad sm skall tas upp vid LGG i januari respektive i juni finns fastställda i rutin. 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser Ledningen fastställer behvet av ch tillhandahåller resurser för: verksamheten upprättandet ch utvecklingen av ledningssystemet för kvalitet samt för att ständigt förbättra dess verkan. öka kundtillfredsställens genm att uppfylla kunders krav att de anställda har erfrderliga kunskaper ch färdigheter 6.2 Persnalresurser Samtliga medarbetare skall ha utbildning för ch vara upplärda/insklade inm de funktiner de verkar. Vi har rutiner ch instruktiner för såväl insklning sm frtlöpande utbildning inm respektive företag. Detta innefattar även kvalitetsledningssystemet ch dess webbaserade kvalitetsmanual. Omsrgschefen ansvarar för att identifiera behv av upplärning/insklning samt frtlöpande utbildning. Omsrgschefen skall för varje verksamhetsår fastställa en utbildningsplan inm respektive företag. Arbetsledare ansvarar för att följa upprättad utbildningsplan samt hålla uppdaterade utbildningsregister för sina anställda. 6.3 Infrastruktur Ledningen ansvarar för att tillhandahålla ch underhålla av den för verksamheten erfrderliga infrastrukturen samt dkumentatin för den samma. 6.4 Verksamhetsmiljö Ledningen har fastställt ch styr den verksamhetsmiljö sm erfrdras för att i överensstämmelse möta de krav sm ställs på de tjänster vi levererar. Rutiner ch dkumentatin finns inm det webbaserade systemet. 8

10 7 Tjänsteframtagande 7.1 Planering av tjänsteframtagande Ledningen har fastställt de prcesser sm erfrdras för att tillhandahålla de tjänster sm vi levererar. Planeringen överensstämmer med de allmänna krav sm finns i instruktinen 4.1. Vi har inm ledningssystemet: Kvalitetsmål ch krav på våra tjänster Utfrmade prcesser ch styrande dkument samt tjänsternas resursbehv Utfrmade metder för övervakning ch mätning specifika för de lika tjänsterna samt definierade acceptanskriterier för tjänsterna. Redvisande dkument för att styra att framtagningsprcesserna ch i slutändan tjänsterna uppfyller ställda krav. 7.2 Kundanknutna prcesser Tjänstespecifikatiner finns framtagande för varje enskild tjänst utifrån kundens specificerade krav samt uttalade krav. Lagstiftnings- ch författningskrav samt företagens egna krav Kmmunikatin med kund Befintliga kunder I avtal fastställs tjänsten sm skall levereras I genmförandeplan definieras hur tjänsterna skall utföras Varje kund har en egen kntaktpersn. En gång per år genmförs en kundenkät Vi har ett system för att dkumentera synpunkter ch klagmål, synpunkter ch klagmål skall vara åtgärdade inm 24 h. Ptentiella kunder Marknadsföring av våra tjänster via hemsidr, brschyrer, deltagande vid mässr mm. 7.3 Knstruktin ch utveckling Företagen har ingen egen knstruktin ch utveckling. 9

11 7.4 Inköp har rutiner för inköp sm syftar till att garantera kvaliteten på prdukter sm köps in samt att kunna spåra avvikelser till rätt leverenskälla ch därmed kunna initiera krrigerande åtgärder. Leverantörsbedömning- Företagen gör kntinuerliga leveranatörsbedömning av alla leverantörer av material ch tjänster sm köps in. Leverantörer utvärderas genm dkumenterad prestatinsförmåga ch kvalitetssäkring. Sm grund ligger infrmatin från leverantörernas kvalitetssystem, våt enkät samt eventuella felrapprter utfärdade i samband ned mttagningskntrll. Mttagningskntrll- Mttaget material ch prdukter ankmstkntrlleras med avsikt på överensstämmelse med specificerade krav enligt inköpsrdern innan de tas i bruk. 7.5 Utförande av tjänster styr utförandet av företagens tjänster genm planerade prcesser (se 4.1) metder ch rutiner. Det innebär t ex att våra tjänster är definierade, att vi har arbetsinstruktiner där det är nödvändigt, att vi har rutiner ch dkumentatin för hantering ch skyddande av kundens egendm, att vi har lämplig utrustning ch att vi genmför övervakning ch mätning. Våra prcessers samt rutiners lämplighet ch riktighet granskas minst en gång per år vid LGG. Då mäts bl a prcessernas effektivitet via nyckeltal. 8 Mätning, analys ch förbättringar 8.1 Allmänt Ledningen har beslutat att företagens tjänster skall vara föremål för mätning, analys ch förbättringar. Detta för att visa överenstämmelse med ställda krav på tjänsterna, säkerställa att ledningssystemet för kvalitet uppfyller gällande krav samt att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets funktin. 8.2 Övervakning ch mätning Företagen skall skaffa sig infrmatin m kunders uppfattning m huruvida rganisatinen har uppfyllt kundkraven eller inte. Detta gör vi dels via en kundenkät en gång per år, dels genm att ha ett system för synpunkter ch klagmål. Denna infrmatin analyseras av ledningen vid LGG Kundtillfredsställelse Graden av kundtillfredsställelse (KNI) fastställs med hjälp av kundenkät en gång per år samt analys av inkmna synpunkter ch klagmål Internrevisin För att verifiera m kvalitetssystemet överensstämmer med vad sm är planerat ch för att fastställa att kvalitetssystemet är effektivt har en rutin för interna revisiner upprättats. Revisiner 10

12 skall utföras enligt dkumenterade rutiner ch resultaten skall dkumenteras ch delges berörda medarbetare. Interna kvalitetsrevisiner skall utgöra underlag för förbättring av kvalitet. Ansvar Blagssekreteraren ansvarar för att: Kvalitetsrevisinen utförs regelbundet Revisinsrapprt distribueras internt Krrigerande åtgärder vidtas ch dess införande övervakas. Kvalitetsrevisrn ansvarar för att planers, utföra ch rapprtera revisinen. 8.3 Behandling av avvikelser har rutiner för att säkerställa att eventuella avvikelser sm uppstår i förhållande till specificerade krav dkumenteras ch blir föremål för analys samt förbättringar. I vårt webbaserade system finns frmulär för avvikelser. Eventuella avvikelser behandlas/åtgärdas direkt ch dkumenteras. Ledningsgruppen analyserar på månadsbasis eventuella avvikelser ch vidtar långsiktiga åtgärder för förbättringar. Vid LGG två gånger per år behandlas inkmna avvikelser, de åtgärder sm vidtagits ch resultatet av de samma. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga vidtas dessa under övervakning. 8.4 Analys av infrmatin Lundberg Omsrg analyserar vid LGG: Kundtillfredsställelse Tjänsternas överensstämmelse med ställda krav Egenskaper ch trender hs prcesser ch tjänster inklusive möjligheter till förebyggande åtgärder. Instruktinen h Leverantörer 8.5 Förbättringar Lundberg Omsrg arbetar för att ständigt förbättra sin verksamhet ch sitt kvalitetsledningssystem. Det gör vi med hjälp av kvalitetsplicy, kvalitetsmål, resultat av revisiner, analys av infrmatin, krrigerande samt förebyggande åtgärder samt ledningens genmgång (LGG). 11

13 Förbä ringshjulet 5. Åtgärder vidtas u från resultat i uppföljningen 6. Åtgärderna ligger ll grund för den nya planeringen så a erfarenheterna från uppföljning ch åtgärder tas ll vara. På så sä skapas ständiga förbä ringar. 1. Ledningen planerar ch beslutar m mål för verksamheten. Ger genmförande uppdraget ll Verksamhetschef. 4. Om resultatet inte har blivit sm planerat eller m uppföljningen visar på annat sm bör åtgärdas skriver man ned vad man kan göra åt det. 3. Uppföljning lednings- Grupp, LGG, Revisiner 2.Persnalen arbetar under året med a genmföra uppdraget under ledning av msrgschef samt arbetsledare 12

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Intern Miljö- och/eller kvalitetsrevision vid SLU

Intern Miljö- och/eller kvalitetsrevision vid SLU Dkumentnamn: Intern miljö- ch kvalitetsrevisin vid Dkumentägare: Dk.nr -127 Versin: Jhanna Sennmark 2016-03-03 1 (40) Intern Miljö- ch/eller kvalitetsrevisin vid English versin further dwn in this dcument

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN Nrrbttens läns landsting Giltigt fr m Versin: 7 Ersätter: 6 Sid nr 1 av ( 6) Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprcessen Dkumenttyp: Ledningssystem för systematiskt Upprättat av: Britta Svenssn

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2014

U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2014 U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2014 Innehållsförteckning Rutiner ch rganisatin för patientsäkerhetsarbete... 3 Organisatin ch ansvar... 3 Samverkan för att förebygga vårdskadr... 3 Samverkan

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

IF Friskis&Svettis Älmhult VT HT 2017

IF Friskis&Svettis Älmhult VT HT 2017 Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Älmhult VT 2015 - HT 2017 Verksamhetsplan Friskis&Svettis Älmhult HT15-VT17, versin 2, 10/4 2015. Page 1 Innehåll Verksamhetsplan... 3 Ide... 3 Vårt förhållningssätt...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer