KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-"

Transkript

1 KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef Lundberg Omsrg AB Versin 1.1 Mattias X Nrra Obblavägen Umeå - Org.nr Säte: Umeå 1

2 1 Inledning Denna kvalitetshandbk är avsedd för externt bruk, för kunder ch andra intressenter, ch är en sammanfattning av vårt ledningssystem för kvalitet. Vårt ledningssystem är uppbyggt i enlighet med den internatinella standarden SS EN ISO 9001:2008 samt vilar på Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet gäller för hela Mattias X, innefattande Athena Omsrg AB, juni Care AB samt AC Omsrg AB. Vårt mål är: 1. Att förverkliga kvalitetsplicyn 2. Att ledningssystemet är ett redskap för att uppnå de krav sm ställs på verksamheterna. 3. Att kvalitetssystemet är ett aktivt förbättringsarbete genm att vi ständigt planerar, utför, utvärderar ch förbättrar. 4. Att medarbetarna ser kvalitetsledningssystemet sm ett stöd i deras vardagliga arbete Våra dkumenterade kvalitetsprcesser, instruktiner ch rutiner är samlade i ett webbaserat system ch är att betrakta sm företagsknfidentiell eftersm de innehåller detaljerade beskrivningar av hur vårt arbete går till. Omsrgschef kan dck gdkänna utlämnande av enstaka instruktiner eller rutiner till individuella intressenter då gda skäl föreligger. 2 Krt företagspresentain Mattias X ingår i MXL-kncernen ch samlar företagen: Athena Omsrg AB sm bedriver hemtjänst inm varumärkena Athena hemtjänst samt CgniCare hemtjänst. Juni Care AB sm bedriver persnlig assistans inm varumärkena Alpha persnlig assistans samt Cgnicare persnlig assistans samt AC Omsrg sm bedriver förstärkt familjehemsvård ch erbjuder knsulttjänster. Vi inm Lundberg Omsrg vill bli Sveriges mest kända, respekterade ch beundrade varumärke. Vi vill bli kända sm den framgångsrika utmanaren sm slåss för kundens bästa! 1

3 3 Kvalitetsplicy Allma nt Va rt kvalitetsarbete baseras pa ISO 9001:2008 samt scialstyrelsens f reskrifter ch allma nna ra d (SOSFS) 2005:12, 2006:11, 2011:9. Kvalitetsplicyn skall ha llas tillga nglig sa att den sm nskar ta del av den skall kunna g ra det. Kvalitetsplicyn a r antagen ch reviderad enligt nedan. Kvalitet Verksamheten ska uppfylla de krav ch ma l sm ga ller enligt lagar ch f reskrifter samt beslut sm har meddelats med st d av f reskrifter. Verksamheten ska systematiskt ch frtl pande utvecklas ch sa kra kvaliteten, vi arbetar med sta ndiga f rba ttringar. Vi ska leverera va ra tja nster med en kvalitet sm verenssta mmer med, eller vertra ffar, kundens f rva ntningar samt inga ngna avtal. Va ra kunder a r brukare ch deras anh riga samt kmmunal ch landstingskmmunal avtalspart. Va ra uppdragstagare a r familjehem, kntaktfamiljer etc Kvalitetsta nkande skall vara grunden f r allt arbete ga llande va ra tja nster, ba de i den egna rganisatinen ch hs underleverant rer. All va r persnal skall vara utbildade ch engagerade i va rt kvalitetsarbete. Uppf ljning Kvalitetsuppf ljning sker i enlighet med va rt system f r kvalitetledning. Regelbunden kntrll av utf rt arbete genmf rs sja lvsta ndigt av arbets- /verksamhetsledare eller tillsammans med kund. Ansvar F retagsledningen ansvarar f r att aktuella avtal ch ma lsa ttningar inm kvalitetsmra det efterf ljs pa daglig basis, att la ngsiktiga kvalitetsma l kntinuerligt f rba ttras ch att ma tbara ma l utva rderas ch f ljs upp a rligen. Det a r f retagsledningens ansvar att denna plicy a r ka nd, f rsta dd, tillga nglig ch tilla mpad av all persnal i f retagen. Arbets- /verksamhetsledare har delegerat ansvar f r kvalitetssa kring. Detta ansvar kan inte delegeras vidare. reviderad , reviderad , reviderad , reviderad reviderad

4 Niclas Engde, KncernVD Lena Hellqvist, Omsrgschef 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav Ledningen för Mattias X har beslutat att dess företag skall upprätta, dkumentera, införa ch underhålla ett ledningssystem för kvalitet ch ständigt förbättra systemets verkan enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2008 samt Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningen har definierat den kedja av prcesser samt definierat dess styrning ch tillämpning sm de lika msrgsföretagens verksamhet mfattar. Prcesserna har delats in i: Ledningsprcess Dessa består t ex av rganisatinsstruktur, visin/kärnvärden, plicys, affärs- /marknadsplaner, mål- ch handlingsplaner, etablering/marknadsföring ch ledningens genmgång. Huvudprcess Dessa består av t ex avtal, planering ch genmförande Stödprcesser Dessa prcesser tjänar sm allmänt stöd till övriga prcesser. De berör tex administratin, eknmi, Data/IT, Arbetsmiljö, dkumentstyrning, Inköp/leverantörer, kmmunikatin. Alla prcesser, instruktiner ch rutiner finns dkumenterade i vårt webbaserade ledningssystem. Vid ledningens genmgång två gånger per år: säkerställer ledningen att prcesserna fungerar ch styrs på rätt sätt, att de resurser ch den infrmatin sm behövs för att övervaka ch mäta prcesserna finns, genmförs övervakning ch mätningar via nyckeltal av prcesserna utifrån inkmmen infrmatin ch analys av densamma genmförs ständiga förbättringar för att åstadkmma planerat resultat. 3

5 4.2 Dkumentatinskrav Kvalitetshandbken är en beskrivning av Mattias X Lundberg Omsrgs kvalitetssystem. Den ger inga detaljer i systemet eller arbetsrutiner. Den är avsedd för externa intressenter. Kvalitetsmanualen är en detaljerad beskrivning på krav ch rutiner för hur lika arbetsmment skall utföras, hur kvalitetsdkument ska tas fram ch styras. Manualen är webbaserad ch samtliga medarbetare har inlggning till systemet. Kvalitetsmanualen är endast till för internt bruk ch får inte spridas externt. Enskilda delar t ex en rutin kan av VD gdkännas för att utlämna till extern intressent m gda skäl föreligger. Kvalitetsplicy Lundberg Omsrg har en kvalitetsplicy (se 3 sid 2). Kvalitetsmål Lundberg Omsrg har definierade kvalitetsmål för de lika företagen sm mäts minst en gång per år vid ledningens genmgång (LGG). Rutiner Lundberg msrg har rutiner för alla mment ch uppgifter där så erfrdras. Redvisande dkument Kvalitetsdkumenten är styrande dkument Ansvar: Styrande dkument skall gdkännas av auktriserad persn före publicering i det webbaserade kvalitetsledningssystemet. Utfärdande ch ändringar av styrande dkument skall m detta uppmärksammas av medarbetare meddelas till arbetsledare alt msrgschef. Endast auktriserad persn får utfärda eller ändra i systemens dkument. 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtaganden Ledningen har åtagit sig att utveckla, införa ch underhålla ett ledningssystem för kvalitet samt att ständigt förbättra dess verkan. Detta sker genm: Att infrmera ch utbilda internt inm företagen m betydelsen av att såväl kundkrav sm krav från lagar, författningar ch förrdningar uppfylls (intern kmmunikatin) Att fastställa kundkrav samt lagar ch förrdningar. Att upprätta kvalitetsplicy Att fastställa kvalitetsmål Att genmföra ledningen genmgång 2 gånger per år. Att genmföra såväl intern sm extern revisin en gång per år Att säkerställa att erfrderliga resurser finns tillgängliga 4

6 5.2 Kundfkus Att kvalitetssäkra kntakten gentemt kund är en av de viktigaste delarna inm kvalitetsarbetet. Förhöjd kundnöjdhet är en nyckelfaktr när det kmmer till ökad framgång hs våra företag. Att det finns en öppen dialg mellan kunden ch företagen ökar företagens trvärdighet ch kundens trygghet. Förmågan att skapa nära ch långsiktiga kundrelatiner är ett tydligt bevis på att företagens kundkntakt är av gd kvalitet. Dessutm kstar det fta mer att hitta nya kunder än att behålla de gamla. Vi har identifierat ch följer de lagkrav ch andra förrdningar sm styr verksamheten i våra msrgsblag. Vi har identifierat ch följer såväl uttalade sm uttalade kundkrav/kvalitetsaspekter. Vi har fastställda kvalitetsmål med handlingsplaner sm följs upp minst en gång per år. Vi efterfrågar minst en gång per år kundernas synpunkter på verksamheten via en kundenkät, utifrån den får vi fram ett KNI kundnöjdhetsindex- sm jämförs med tidigare års index. Vi arbetar med kunden i fkus. Vår viktigaste värdering i msrgsföretagen är: Kunden först! Det betyder för våra medarbetare: Vi frågar ss alltid hur hjälper detta kunden? Vi bemöter våra kunder med största vänlighet ch hjälpsamhet Vi sätter kundens intressen före allt annat Vi letar mervärden för kunden sm knkurrenterna saknar Vi är tränade för att kunna hjälpa kunden avsett vad sm inträffar Vi håller alltid våra löften till kunden Vi gör alla försök sm krävs för att behålla en kund Vi åtgärdar kundklagmål inm 24 timmar Vi skyller inte ifrån ss m vi gör fel. Vi ber m ursäkt, rättar till felet ch kmpenserar kunden för lägenheten 5.3 Kvalitetsplicy Se sid 1. 5

7 5.4 Planering Ledningen har fastställt att ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla följande krav: Allmänna krav, instruktinen 4.1 Kvalitetsmålen, instruktinen Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd (SOSFS 2011:9) m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Via ledningens genmgång sm utförs två gånger per år skall kvalitetsledningssystemets funktin ch riktighet garanteras. Vid förändringar av verksamhet, rganisatin eller dyl skall ledningen via LGG säkerställa att ledningssystemet funktinalitet ch verkan anpassas för frtsatt bästa verkan av systemet. 5.5 Ansvar, befgenhet ch kmmunikatin Ansvar ch befgenheter är definierade via ledningssystemet ch kmmunicerade i respektive rganisatin. Blagssekreteraren är ledningens representant i respektive msrgsföretag ch har ansvar för att säkerställa prcessernas riktighet, att rapprtera till ledningen m kvalitetsledningssystemets funktin ch behv av förbättringar samt att säkerställa att medvetenheten m kundkraven befrämjas i respektive rganisatin. Huvudansvarig för kncernens samtliga ledningssystem är vice VD. Organisatinsschema 6

8 MXL AB, VD Niclas Engde MXL Omsrg AB Omsrgschef Lena Hellquist Eknmi/Administratin CFO Rank Kaljevic Försäljning/marknad Säljare Alexandra G:sn Kenning Inköp, Cntrller Emma Backlund Kvalitetsansvarig Blagssekreterare Ledningens representant Malin Haglund Athena Omsrg Arbetsledare Linda Jnssn Emma Sahlsten Juni Care, Arbetsledare Vernika Hanssn Nathalie Cleyssn Therese Gustafssn AC Omsrg, Verkamhetsledare Maria Heldeskg 5.6 Ledningens genmgång Ledningen för Mattias X Lundberg msrg skall två gånger per år (januari samt juni) gå igenm kvalitetsledningssystemet för att bedöma m systemet är effektivt, har lämplig mfattning samt m det efterlevs. Ledningsgruppens dkumenterade arbete på månadsbasis under året finns sm underlag till ledningens genmgång. Dessa genmgångar syftar även till att identifiera ch säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga. Vid LGG skall ledningen även försäkra sig m att krrigerande åtgärder är effektiva ch att infrmatin från interna samt externa revisiner används för att förbättra verksamheten, kvaliteten, kvalitetsplicyn samt kvalitetsledningssystemet. Vid LGG görs även kntrller mt uppsatta kvalitetsmål ch kvalitetskntrller via nyckeltal. Resultaten från LGG ligger till grund för kmmande förbättringar ch pririteringar. Dkumentatinen från LGG finns tillgänglig för samtliga inm företagen via det webbaserade ledningssystemet, 7

9 Delta vid LGG skall enligt fastställd rutin VD ch/eller vice VD, blagssekreterare/ledningens representant, msrgschef samt CFO. Arbetsledare kan kallas in vid specifika punkter på dagrdningen. Fastställda dagrdningar för vad sm skall tas upp vid LGG i januari respektive i juni finns fastställda i rutin. 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser Ledningen fastställer behvet av ch tillhandahåller resurser för: verksamheten upprättandet ch utvecklingen av ledningssystemet för kvalitet samt för att ständigt förbättra dess verkan. öka kundtillfredsställens genm att uppfylla kunders krav att de anställda har erfrderliga kunskaper ch färdigheter 6.2 Persnalresurser Samtliga medarbetare skall ha utbildning för ch vara upplärda/insklade inm de funktiner de verkar. Vi har rutiner ch instruktiner för såväl insklning sm frtlöpande utbildning inm respektive företag. Detta innefattar även kvalitetsledningssystemet ch dess webbaserade kvalitetsmanual. Omsrgschefen ansvarar för att identifiera behv av upplärning/insklning samt frtlöpande utbildning. Omsrgschefen skall för varje verksamhetsår fastställa en utbildningsplan inm respektive företag. Arbetsledare ansvarar för att följa upprättad utbildningsplan samt hålla uppdaterade utbildningsregister för sina anställda. 6.3 Infrastruktur Ledningen ansvarar för att tillhandahålla ch underhålla av den för verksamheten erfrderliga infrastrukturen samt dkumentatin för den samma. 6.4 Verksamhetsmiljö Ledningen har fastställt ch styr den verksamhetsmiljö sm erfrdras för att i överensstämmelse möta de krav sm ställs på de tjänster vi levererar. Rutiner ch dkumentatin finns inm det webbaserade systemet. 8

10 7 Tjänsteframtagande 7.1 Planering av tjänsteframtagande Ledningen har fastställt de prcesser sm erfrdras för att tillhandahålla de tjänster sm vi levererar. Planeringen överensstämmer med de allmänna krav sm finns i instruktinen 4.1. Vi har inm ledningssystemet: Kvalitetsmål ch krav på våra tjänster Utfrmade prcesser ch styrande dkument samt tjänsternas resursbehv Utfrmade metder för övervakning ch mätning specifika för de lika tjänsterna samt definierade acceptanskriterier för tjänsterna. Redvisande dkument för att styra att framtagningsprcesserna ch i slutändan tjänsterna uppfyller ställda krav. 7.2 Kundanknutna prcesser Tjänstespecifikatiner finns framtagande för varje enskild tjänst utifrån kundens specificerade krav samt uttalade krav. Lagstiftnings- ch författningskrav samt företagens egna krav Kmmunikatin med kund Befintliga kunder I avtal fastställs tjänsten sm skall levereras I genmförandeplan definieras hur tjänsterna skall utföras Varje kund har en egen kntaktpersn. En gång per år genmförs en kundenkät Vi har ett system för att dkumentera synpunkter ch klagmål, synpunkter ch klagmål skall vara åtgärdade inm 24 h. Ptentiella kunder Marknadsföring av våra tjänster via hemsidr, brschyrer, deltagande vid mässr mm. 7.3 Knstruktin ch utveckling Företagen har ingen egen knstruktin ch utveckling. 9

11 7.4 Inköp har rutiner för inköp sm syftar till att garantera kvaliteten på prdukter sm köps in samt att kunna spåra avvikelser till rätt leverenskälla ch därmed kunna initiera krrigerande åtgärder. Leverantörsbedömning- Företagen gör kntinuerliga leveranatörsbedömning av alla leverantörer av material ch tjänster sm köps in. Leverantörer utvärderas genm dkumenterad prestatinsförmåga ch kvalitetssäkring. Sm grund ligger infrmatin från leverantörernas kvalitetssystem, våt enkät samt eventuella felrapprter utfärdade i samband ned mttagningskntrll. Mttagningskntrll- Mttaget material ch prdukter ankmstkntrlleras med avsikt på överensstämmelse med specificerade krav enligt inköpsrdern innan de tas i bruk. 7.5 Utförande av tjänster styr utförandet av företagens tjänster genm planerade prcesser (se 4.1) metder ch rutiner. Det innebär t ex att våra tjänster är definierade, att vi har arbetsinstruktiner där det är nödvändigt, att vi har rutiner ch dkumentatin för hantering ch skyddande av kundens egendm, att vi har lämplig utrustning ch att vi genmför övervakning ch mätning. Våra prcessers samt rutiners lämplighet ch riktighet granskas minst en gång per år vid LGG. Då mäts bl a prcessernas effektivitet via nyckeltal. 8 Mätning, analys ch förbättringar 8.1 Allmänt Ledningen har beslutat att företagens tjänster skall vara föremål för mätning, analys ch förbättringar. Detta för att visa överenstämmelse med ställda krav på tjänsterna, säkerställa att ledningssystemet för kvalitet uppfyller gällande krav samt att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets funktin. 8.2 Övervakning ch mätning Företagen skall skaffa sig infrmatin m kunders uppfattning m huruvida rganisatinen har uppfyllt kundkraven eller inte. Detta gör vi dels via en kundenkät en gång per år, dels genm att ha ett system för synpunkter ch klagmål. Denna infrmatin analyseras av ledningen vid LGG Kundtillfredsställelse Graden av kundtillfredsställelse (KNI) fastställs med hjälp av kundenkät en gång per år samt analys av inkmna synpunkter ch klagmål Internrevisin För att verifiera m kvalitetssystemet överensstämmer med vad sm är planerat ch för att fastställa att kvalitetssystemet är effektivt har en rutin för interna revisiner upprättats. Revisiner 10

12 skall utföras enligt dkumenterade rutiner ch resultaten skall dkumenteras ch delges berörda medarbetare. Interna kvalitetsrevisiner skall utgöra underlag för förbättring av kvalitet. Ansvar Blagssekreteraren ansvarar för att: Kvalitetsrevisinen utförs regelbundet Revisinsrapprt distribueras internt Krrigerande åtgärder vidtas ch dess införande övervakas. Kvalitetsrevisrn ansvarar för att planers, utföra ch rapprtera revisinen. 8.3 Behandling av avvikelser har rutiner för att säkerställa att eventuella avvikelser sm uppstår i förhållande till specificerade krav dkumenteras ch blir föremål för analys samt förbättringar. I vårt webbaserade system finns frmulär för avvikelser. Eventuella avvikelser behandlas/åtgärdas direkt ch dkumenteras. Ledningsgruppen analyserar på månadsbasis eventuella avvikelser ch vidtar långsiktiga åtgärder för förbättringar. Vid LGG två gånger per år behandlas inkmna avvikelser, de åtgärder sm vidtagits ch resultatet av de samma. Om ytterligare åtgärder är nödvändiga vidtas dessa under övervakning. 8.4 Analys av infrmatin Lundberg Omsrg analyserar vid LGG: Kundtillfredsställelse Tjänsternas överensstämmelse med ställda krav Egenskaper ch trender hs prcesser ch tjänster inklusive möjligheter till förebyggande åtgärder. Instruktinen h Leverantörer 8.5 Förbättringar Lundberg Omsrg arbetar för att ständigt förbättra sin verksamhet ch sitt kvalitetsledningssystem. Det gör vi med hjälp av kvalitetsplicy, kvalitetsmål, resultat av revisiner, analys av infrmatin, krrigerande samt förebyggande åtgärder samt ledningens genmgång (LGG). 11

13 Förbä ringshjulet 5. Åtgärder vidtas u från resultat i uppföljningen 6. Åtgärderna ligger ll grund för den nya planeringen så a erfarenheterna från uppföljning ch åtgärder tas ll vara. På så sä skapas ständiga förbä ringar. 1. Ledningen planerar ch beslutar m mål för verksamheten. Ger genmförande uppdraget ll Verksamhetschef. 4. Om resultatet inte har blivit sm planerat eller m uppföljningen visar på annat sm bör åtgärdas skriver man ned vad man kan göra åt det. 3. Uppföljning lednings- Grupp, LGG, Revisiner 2.Persnalen arbetar under året med a genmföra uppdraget under ledning av msrgschef samt arbetsledare 12

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER

TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER TRANSPORTSKYDD - VÄGTRANSPORTER SPI:s vägledning för skyddsplan i enlighet med ADR-S kapitel 1.10 för tankbilstransprter av petrleumprdukter. Rekmmendatinen är fastställd av SPI:s driftkmmitté i mars 2006

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer