Sida 1 (av 12) Revision Skall-krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav"

Transkript

1 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall köpas. Första förekomsten innebär ett krav (imperativ), medan den andra är ett modalt hjälpverb som behövs för att böja verbet (futurum). I många fall används bara ett skall för två eller flera krav. Ett exempel på detta är 4.2.1, där ett skall anger krav på fem element som skall finnas i en kvalitetshandbok. Nedan följer en avgnagd text som anger 234 krav som skall vara uppfyllda. Texten kan inte ersätta den tryckta standarden. Se den i stället som ett hjälpmedel, till exempel vid kontroll av kvalitetssystemet eller vid planering av revision. 4.1 Allmänna krav Organisationen skall (ha) ett ledningssystem för kvalitet......och ständigt förbättra systemets verkan... Organisationen skall a. identifiera de processer som erfordras för systemet b. fastställa ordningsföljd och samverkan mellan dessa processer c. fastställa kriterier och metoder för att säkerställa att processerna fungerar och styrs d. säkerställa att (det finns) de resurser och den information som behövs e. övervaka, mäta och analysera processerna f. vidta åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig förbättring 9 Organisationen skall leda och hantera dessa processer i enlighet med kraven i denna standard 10 Om underleverantörer anlitas för arbete som påverkar produkten, skall organisationen säkerställa att dessa processer styrs. 11 Styrning av sådana utlagda processer skall vara fastställda i kvalitetsledningssystemet 4.2 Dokumentationskrav Kvalitetsledningssystemets dokumentation skall innefatta a. kvalitetspolicy och kvalitetsmål b. kvalitetsmanual c. dokumenterade rutiner d. specificerande dokument som behövs för att säkerställa att processerna planeras, genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt och e. redovisande dokument

2 2 (av 12) Organisationen skall ha en kvalitetsmanual som anger a. omfattning av kvalitetsledningssystemet b. rutiner som har upprättats för kvalitetsledningssystemet c. en beskrivning av samverkan mellan de olika processer Specificerande dokument skall styras enligt (Dessutom skall det finnas en) rutin som behövs för att a. godkänna dokument, b. granska och efter behov uppdatera och på nytt godkänna dokument, c. säkerställa att ändringar/ändringsstatus hos dokument är angivna, d. säkerställa att rätta versioner av tillämpliga dokument finns på de platser där de skall används, e. säkerställa att dokument förblir läsbara och lätt identifierbara, f. säkerställa att externa dokument är identifierade (och styrda) och g. förhindra oavsiktlig användning av föråldrade dokument Redovisande dokument skall styras 29 Redovisande dokument skall (finnas) så att det kan visas att ställda krav har uppfyllts och att kvalitetsledningssystemet fungerar på avsett sätt. 30 Redovisande dokument skall förbli läsbara, lätt identifierbara och återsökningsbara 31 En dokumenterad rutin skall upprättas för att identifiera, förvara, skydda, återsöka, bestämma arkiveringstid för, och gallra redovisande dokument. 5 Ledningens ansvar Högsta ledningen skall ge bevis på sitt åtagande när det gäller att utveckla och införa kvalitetsledningssystemet samt att ständigt förbättra dess verkan genom att a. informera (internt) om betydelsen av att både kundkrav och författningskrav uppfylls b. upprätta kvalitetspolicy c. säkerställa att kvalitetsmål är upprättade, d. genomföra ledningens genomgång e. säkerställa att resurser finns tillgängliga Högsta ledningen skall säkerställa att kunders krav fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen. (se och ) Högsta ledningen skall säkerställa att kvalitetspolicyn a. är anpassad för organisationens syfte, b. innefattar ett åtagande att uppfylla krav och att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet, c. ger förutsättningar för att upprätta och se över kvalitetsmål, d. meddelas till och förstås av organisationen och e. granskas med hänsyn till fortsatt lämplighet

3 3 (av 12) 5.4 Planering Högsta ledningen skall säkerställa att kvalitetsmål, inklusive de som erfordras för att uppfylla produktkrav (se 7. 1 a) upprättas 44 Kvalitetsmålen skall vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitetspolicyn Högsta ledningen skall säkerställa att a. planering av kvalitetsledningssystemet görs (för) att uppfylla både (standardens) krav och kvalitetsmålen samt att b. funktionen hos kvalitetsledningssystemet bibehålls när (det sker ändringar) 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation Högsta ledningen skall säkerställa att ansvar och befogenheter är definierade och kommunicerade inom organisationen Högsta ledningen skall utse en medlem av ledningen som har ansvar och befogenhet att a. säkerställa att de processer som erfordras för kvalitetsledningssystemet upprättas, införs och underhålls b. till högsta ledningen rapportera om kvalitetsledningssystemets funktion och behov av förbättring och c. säkerställa att medvetenheten om kundkrav (är kända) i hela organisationen Högsta ledningen skall säkerställa att lämpliga processer upprättas för kommunikation inom organisationen och att kommunikation sker i fråga om kvalitetsledningssystemets funktion 5.6 Ledningens genomgång Högsta ledningen skall gå igenom organisationens ledningssystem för kvalitet med planerade intervall för att säkerställa systemets fortlöpande lämplighet, tillräcklighet och verkan. 54 Genomgången skall innefatta bedömning av möjligheter till förbättring och bedömning av behovet av ändringar i kvalitetsledningssystemet Dokumentation från ledningens genomgångar skall bevaras (se 4.2.4) Underlag för ledningens genomgång skall innefatta information om a. resultat av revisioner, b. kundreaktioner, c. processers prestanda och produkters överensstämmelse med krav, d. status hos förebyggande och korrigerande åtgärder, e. uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar, f. planerade förändringar som skulle kunna påverka kvalitetsledningssystemet och g. rekommendationer tillförbättringar. Resultaten från ledningens genomgång skall innefatta beslut och åtgärder som rör a. förbättring av verkan hos kvalitetsledningssystemet och dess processer

4 4 (av 12) b. förbättring av produkt med hänsyn till kunders krav och c. behov av resurser. 6 Hantering av resurser Organisationen skall fastställa behovet av och tillhandahålla de resurser som erfordras för att a. upprätta och underhålla kvalitetsledningssystemet och ständigt förbättra dess verkan och b. öka kundtillfredsställelsen genom att uppfylla kunders krav Personal som utför arbete som kan påverka produktkvalitet skall vara kompetent, baserat på lämplig teoretisk och praktisk utbildning, färdigheter och erfarenhet Organisationen skall a. fastställa krav på kompetens för (alla) som utför arbete som påverkar produktkvalitet, b. genomföra praktisk utbildning eller vidta andra åtgärder för att uppfylla kraven, c. utvärdera verkan av de vidtagna åtgärderna, d. säkerställa att medarbetarna är medvetna om betydelsen av egna aktiviteter och hur de själva bidrar till att kvalitetsmålen uppnås och e. bevara tillämplig dokumentation över teoretisk och praktisk utbildning, färdighet och erfarenhet (se ) Organisationen skall fastställa behovet av, tillhandahålla och underhålla den infrastruktur som erfordras för att uppnå överensstämmelse med krav hos produkt Infrastruktur innefattar i tillämplig omfattning a. byggnader, arbetsutrymme och tillhörande försörjningssystem, b. utrustning (både hårdvara och mjukvara) och c. stödtjänster (inom områden som transporter eller kommunikation) Organisationen skall fastställa och styra den verksamhetsmiljö som erfordras för att åstadkomma överensstämmelse med krav på produkt. 7.1 Planering av produktframtagning Organisationen skall planera och utveckla de processer som erfordras för produktframtagning. 80 Planering av produktframtagningen skall överensstämma med de andra processerna i kvalitetsledningssystem (se 4.1 ) När produktframtagning planeras skall organisationen i tillämplig utsträckning fastställa följande: a. kvalitetsmål och krav på produkt, b. behovet av att utforma processer och styrande dokument samt resursbehovet specifikt för produkten, c. erforderliga aktiviteter för verifiering, validerings, övervakning, kontroll och provning, specifikt för produkten samt acceptanskriterier för produkten, d. vilka redovisande dokument som är nödvändiga för att styrka att framtagningsproces-

5 5 (av 12) serna och den resulterande produkten uppfyller ställda krav (se 4.2.4). 85 Resultatet av denna planering skall ha en form som är lämplig för organisationens arbetssätt. 7.2 Kundanknutna processer Organisationen skall fastställa a. de krav som krav specificerade av kunden, inklusive krav avseende leverans och aktiviteter efter leverans, b. krav som inte angetts av kunden men som är nödvändiga med hänsyn till specificerad eller avsedd användningen där den är känd, c. författningskrav som rör produkt och d. de ytterligare krav som bestäms av organisationen Organisationen skall gå igenom de krav som hänför sig till produkten. 91 Denna genomgång skall utföras innan organisationen gör ett åtagande att tillhandahålla en produkt till kunden (t. ex. anbud, kontrakt, order eller ändringar i kontrakt eller order) Genomgången skall säkerställa att a. krav på produkten är definierade, b. krav i kontrakt eller order som skiljer sig från tidigare uttryckta krav klarläggs och behandlas och c. organisationen har förmåga att uppfylla definierade krav. 95 Dokumentation av resultaten från genomgången och av åtgärder till följd av denna skall bevaras (se 4.2.4). 96 (Om kunden inte anger några speciella) krav skall (kraven) ändå bestämmas och bekräftas inom organisationen innan beställningen accepteras 97 Där krav på produkten ändras skall organisationen säkerställa att berörda dokument ändras och att berörd personal görs uppmärksam på de ändrade kraven Organisationen skall fastställa och införa ett väl fungerande sätt för kommunikation med kunder avseende a. produktinformation, b. förfrågningar, kontrakt eller order, inklusive ändringar och c. kundreaktioner, inklusive klagomål från kund. 7.3 Konstruktion och utveckling Organisationen skall planera och styra konstruktion och utveckling av sina produkter Under planeringen för konstruktion och utveckling skall organisationen fastställa a. etapperna i konstruktions- och utvecklingsarbetet, b. den granskning, verifiering och validering som är tillämplig för varje etapp i konstruktions- och utvecklingsarbetet samt c. ansvar och befogenheter för konstruktions- och utvecklingsarbetet. 105 Organisationen skall fastställa gränssnitt mellan olika berörda grupper under konstruktion

6 6 (av 12) och utveckling för att säkerställa effektiv kommunikation och klarhet när det gäller ansvarsfördelning. 106 Planer skall i tillämplig utsträckning uppdateras allteftersom konstruktions- och utvecklingsarbetet fortskrider Underlag som rör krav på produkt skall fastläggas och dokumentation över detta skall bevaras (se 4.2.4) Dokumentationen skall innefatta a. krav på funktion och prestanda, b. tillämpliga författningskrav, c. (eventuell tidigare erfarenhet från) tidigare konstruktioner och d. andra krav för konstruktion och utveckling. 112 Dessa underlag skall granskas med avseende på tillräcklighet. Kraven skall vara fullständiga, otvetydiga och de skall inte vara motstridiga Resultaten från konstruktions- och utvecklingsarbetet skall redovisas på ett sätt som möjliggör verifiering och skall vara godkända innan de frisläpps Resultaten skall a. uppfylla kraven i underlaget för konstruktion och utveckling, b. ge lämplig information för inköp, produktion av vara eller utförande av tjänst, c. innehålla eller hänvisa till acceptanskriterier för produkten och d. ange de egenskaper hos produkten som är väsentliga för dess säkra och riktiga användning Efter lämpliga etapper skall systematiska genomgångar av konstruktions- och utvecklingsarbetet göras på det sätt som planerats (se 7.3.1) för att a. utvärdera hur resultaten från konstruktion och utveckling uppfyller ställda krav och b. identifiera eventuella problem och föreslå nödvändiga åtgärder. 120 Vid sådana genomgångar skall representanter för de olika funktioner som är involverade i konstruktions- och utvecklingsetapperna ifråga delta. 121 Dokumentationen av resultaten från genomgångarna och över nödvändiga åtgärder skall bevaras (se 4.2.4) Verifiering skall genomföras på det sätt som planerats (se 7.3.1) för att säkerställa att resultatet av konstruktions- och utvecklingsarbetets uppfyller kraven i underlaget 123 Dokumentationen av resultaten från verifiering och över nödvändiga åtgärder skall bevaras (se 4.2.4) Validering av konstruktions- och utvecklingsarbetet skall genomföras enlighet på det sätt som planerats (se 7.3.1) för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som gäller för den specificerade tillämpningen eller avsedda användningen, där den är känd. 125 Där det är tillämpligt skall validering slutföras före leverans eller före användandet av produkten 126 Dokumentation av resultaten från valideringen och över nödvändiga åtgärder skall bevaras (se 4.2.4). 127 Ändringar som rör konstruktions- och utvecklingsresultatet skall identifieras och dokumentation av ändringar skall bevaras. 128 Ändringarna skall i tillämplig utsträckning granskas, verifieras och valideras samt god-

7 7 (av 12) kännas innan de införs. 129 Granskningen av ändringar som rör konstruktion och utveckling skall innefatta en utvärdering av den påverkan ändringarna har på ingående delar och på redan levererade produkter. 130 Dokumentation av resultaten av bedömningarna samt över nödvändiga ändringar åtgärder till följd av dessa skall bevars (se 4.2.4). 7.4 Inköp Organisationen skall säkerställa att inköpt produkt uppfyller specificerade krav. 132 Arten och omfattningen av styrningen av leverantören och inköpta produkten skall anpassas till den inverkan den inköpta produkten har på efterföljande produktframtagning eller på slutprodukten 133 Organisationen skall bedöma och välja leverantörer baserat på deras förmåga att leverera produkter som svarar mot organisationens krav. 134 Kriterier för val och bedömning samt förnyad bedömning skall fastläggas. 135 Dokumentation över resultaten av bedömningar samt över nödvändiga åtgärder till följd av dessa skall bevaras (se 4.2.4). 136 Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall köpas och skall i tillämpliga delar innefatta a. krav för godkännande av produkt, rutiner, processer och utrustning, b. krav avseende kvalifikation för personal och c. krav på ledningssystem för kvalitet. 140 Organisationen skall säkerställa att specificerade inköpskrav är tillräckliga innan de meddelas leverantören. 141 Organisationen skall upprätta och införa den kontroll eller de andra aktiviteter som erfordras för att säkerställa att inköpt produkt uppfyller specificerade inköpskrav. 142 I de fall organisationen eller dess kund ämnar utföra verifiering hos en leverantör skall organisationen i inköpsinformationen ange hur en sådan verifiering och ett sådant frisläppande av produkten skall utföras. 7.5 Produktion 143 Organisationen skall planera och genomföra produktion av varor och utförande av tjänster under styrda förhållanden Detta skall innefatta i tillämpliga delar att a. ha information tillgänglig som specificerar egenskaperna hos produkten, b.-hålla arbetsinstruktioner tillgängliga där så är nödvändigt, c. använda lämplig utrustning, d. ha tillgång till och använda utrustning för övervakning och mätning, e. genomföra övervakning och mätning samt

8 8 (av 12) 149 f. genomföra aktiviteter för frisläppning och leverans samt aktiviteter efter leverans Organisationen skall validera varje process där resultatet inte kan verifieras (utan brister upptäcks först av slutkund) 151 Validering skall visa förmågan hos dessa processer att åstadkomma planerade resultat Organisationen skall förbereda dessa processer. Detta innefattar i tillämpliga delar: a. definierade kriterier för granskning och godkännande av processerna, b. godkännande av utrustning och kvalificering av personal, c. användande av särskilda metoder och rutiner, d. krav på redovisande dokument (se ) och e. förnyad validering Där så är tillämpligt skall organisationen på lämpligt sätt identifiera produkten under alla stadier i produktframtagningen. 158 Organisationen skall identifiera produktens status med hänsyn till krav på övervakning och mätning. 159 Där spårbarhet är ett krav skall organisationen styra och dokumentera den unika identifikationen hos produkten (se 4.2.4) Kundens egendom Organisationen skall iaktta varsamhet med kundens egendom när den är under organisationens uppsikt eller används av organisationen 161 Organisationen skall identifiera, verifiera, skydda och svara för säkerheten för kundägd egendom som tillhandahålls för användning eller för att ingå i produkten. 162 Om något som tillhör kunden förloras, skadas eller befinns vara olämpligt för användning, skall det rapporteras till kunden och dokumentationen över detta skall bevaras (se 4.2.4) Skyddande av produkt Organisationen skall vidmakthålla produkters överensstämmelse med krav under interna processer och vid leverans till avsedd mottagare 164 Detta skall innefatta identifiering, hantering, packning, förvaring och skydd. 165 Allt detta skall också tillämpas på ingående delar av en produkt. 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning Organisationen skall fastställa vilken övervakning och vilka mätningar som skall utföras och vilken utrustning som erfordras för att kunna bevisa att produkten överensstämmer med fastlagda krav (se 7.2.1).

9 9 (av 12) 167 Organisationen skall upprätta processer för att säkerställa att övervakning och mätning kan utföras och blir utförd på ett sådant sätt som står i överensstämmelse med kraven på övervakning och mätning Där det är nödvändigt att säkerställa korrekta resultat skall mätutrustning a. med förutbestämda intervall, eller före användning, kalibreras eller bekräftas mot mätnormaler som är spårbara till internationella eller nationella normaler. I de fall inga sådana normaler finns, skall grunderna för kalibreringen eller bekräftelsen dokumenteras, b. justeras eller omjusteras när så är nödvändigt, c. identifieras för att göra det möjligt att fastställa kalibreringsstatus, d. skyddas mot justeringar som skulle göra mätresultaten ogiltiga och e. skyddas mot skada eller försämring under hantering, underhåll och förvaring. 173 När utrustningen inte befinns uppfylla kraven skall organisationen dessutom bedöma och dokumentera giltigheten av resultat från tidigare mätningar. 174 Organisationen skall vidta lämpliga åtgärder rörande utrustningen och eventuella berörda produkter. 175 Dokumentation över resultat från kalibrering och bekräftelser skall bevaras (se 4.2.4). 176 Programvara som används vid övervakning och mätning av specificerade krav skall bekräftas med avseende på användbarhet för avsett ändamål. 177 Detta skall göras före första användning och upprepas efter behov. 8 Mätning, analys och förbättringar Organisationen skall planera och införa de processer för övervakning, mätning, analys och förbättring som erfordras för att a. visa att produkten överensstämmelse med krav, b. säkerställa att ledningssystemet för kvalitet uppfyller gällande krav och c. ständigt förbättra kvalitetsledningssystemets funktioner. 181 Detta skall även innefatta beslut om användning av lämpliga metoder, inklusive statistiska, och i vilken omfattning de skall användas Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion skall organisationen skaffa sig information över kunders uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt kundkraven eller inte. 183 Metoder för att erhålla och utnyttja sådan information skall fastläggas Organisationen skall genomföra interna revisioner med planerade intervall för att avgöra om kvalitetsledningssystemet a. överensstämmer med vad som planerats (se 7.1), med kraven i denna standarden och med de krav ingår i kvalitetsledningssystemet och som organisationen fastställt och b. har införts och underhållits på ett ändamålsenligt sätt. 187 Ett revisionsprogram skall utformas med hänsyn tagen till tillstånd och betydelse hos de processer och områden som skall revideras liksom till resultaten av tidigare revisioner. 188 Kriterier, omfattning, frekvens och metoder för revision skall definieras. 189 Revisorer skall väljas och revisioner genomföras på sådant sätt att objektivitet och opar-

10 10 (av 12) tiskhet i revisionsprocessen säkerställs. 190 Revisorer skall inte revidera sitt eget arbete Ansvar för och krav på a. planering och genomförande av revisioner, b. rapportering av resultat och c. bevarande av dokumentation (se 4.2.4), skall definieras i en rutinbeskrivning. 194 Ledningen för den reviderade verksamheten skall säkerställa att åtgärder vidtas inom rimlig tid för att eliminera upptäckta avvikelser och deras orsaker. 195 Uppföljande aktiviteter skall innefatta verifiering av vidtagna åtgärder och rapportering av verifieringsresultaten (se 8.5.2) Övervakning och mätning av processer Organisationen skall använda lämpliga metoder för att övervaka och mäta de processer som omfattas av kvalitetsledningssystemet 197 Dessa metoder skall visa processernas förmåga att åstadkomma planerade resultat. 198 När planerade resultat inte uppnås, skall korrigeringar och korrigerande åtgärder vidtas på lämpligt sätt för att säkerställa att produkten överensstämmer med kraven Övervakning och mätning av produkter Organisationen skall övervaka och mäta egenskaper hos produkten för att verifiera att kraven på produkten har uppfyllts. 200 Detta skall göras vid lämpliga stadier under produktframtagningsprocessen enligt vas som planerats (se 7.1). 201 Bevis på överensstämmelse med acceptanskriterier skall bevaras. 202 Dokumentationen skall innehålla uppgift om den eller de personer som ansvarat för frisläppning av produkten (se 4.2.4). 203 Frisläppning av produkt skall inte tillåtas förrän planerade aktiviteter (se 7.1) har slutförts tillfredsställande, om inget annat godkänts av en behörig instans, i tillkämpliga fall av kunden Behandling av avvikande produkter Organisationen skall säkerställa att produkt som inte uppfyller ställda krav identifieras och styrs för att förhindra oavsiktlig användning eller leverans. 205 Styrningen av, samt ansvar och befogenheter för hantering av avvikande produkter, skall definieras i en rutinbeskrivning.

11 11 (av 12) Organisationen skall behandla avvikande produkt på ett eller flera av följande sätt: a. genom att vidta åtgärd för att eliminera den upptäckta avvikelsen, b. genom att godkänna att produkten används, frisläpps eller accepteras under dispens från behörig instans, i tillämpliga fall från kunden, c. genom att vidta åtgärd som hindrar att den används eller tillämpas på det sätt som ursprungligen avsetts. 209 Dokumentation över arten av avvikelser och efterföljande åtgärder, inklusive erhållna dispenser, skall upprättas och bevaras ( se 4.2.4). 210 När en avvikande produkt har åtgärdats skall den genomgå en ny verifiering för att visa att den överststämmer med ställda krav. 211 När avvikande produkt upptäcks efter det att den har leverats eller har börjat användas, skall organisationen vidta lämplig åtgärd med hänsyn till de verkliga eller tänkbara konsekvenserna av avvikelsen. 8.4 Analys av information Organisationen skall fastställa, samla och analysera relevant information för att visa om kvalitetsledningssystemet är lämpligt och hur det fungerar. 213 Information skall också användas för att fastställa var ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet kan göras. 214 Detta skall innefatta information som erhålls från övervakning och mätning liksom från andra relevanta källor Analysen skall ge information om a. kundtillfredsställelse ( se ) b. överensstämmelse med krav på produkt ( se ) c. egenskaper och trender hos processer och produkter, inklusive möjligheter till förebyggande åtgärder d. leverantörer. 8.5 Förbättring Organisationen skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, resultat av revision, analys av information, korrigerande och förebyggande åtgärd samt ledningens genomgång Organisationen skall vidta åtgärder för att eliminera orsaken till avvikelser i avsikt att förhindra upprepande. 221 Korrigerande åtgärder skall stå i proportion till konsekvenserna av de påträffade avvikelserna.

12 12 (av 12) Korrigerande åtgärder En dokumenterad rutin skall upprättas som anger krav för att a. granska avvikelser (innefattande kundklagomål), b. fastställa orsakerna till avvikelser, c. utvärdera behovet av åtgärder för att säkerställa att avvikelser inte uppkommer på nytt, d. fastställa och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, e. dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder ( se ) och f. granska genomförda korrigerande åtgärd Förebyggande åtgärder Organisationen skall fastställa åtgärder för att eliminera orsakerna till tänkbara avvikelser i avsikt att förhindra att de uppkommer. 229 Förebyggande åtgärder skall stå i proportion till konsekvenserna av de tänkbara problemen En dokumenterad rutin skall upprättas som anger krav för att a. fastställa vilka avvikelser som kan tänkas uppkomma och deras orsaker, b. utvärdera behovet av åtgärder för att hindra uppkomst av avvikelser, c. fastställa och vidta nödvändiga förebyggande åtgärder d. dokumentera resultaten av vidtagen åtgärd (se 4.2.4) och e. granska vidtagna förebyggande åtgärd.

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning Dokument: SIS/PS K 524R5SV1 ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 (10) ISO/TC176/SC 2/N 524R5SV1 1. Inledning En av

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Gerhard Persson Konsult HB 1

Gerhard Persson Konsult HB 1 2017-04-25 Gerhard Persson Konsult HB 1 ISO 9001 för små och medelstora företag Råd från ISO/TC 176 SIS 2016 HANDBOKEN TAR UPP KVALITETSLEDNINGSSYSTEM HUR MAN BÖRJAR VÄGLEDNING TILL VAD STANDARDEN BETYDER

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 Revisionschecklista för ISO 9001:2008 Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 2009 SIS Förlag SIS HB 386 Revisionschecklista för ISO 9001 Originaltitel SNV Audit-Checkliste

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB Kvalitets- och miljömanual KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL för AC Ställningsmontage Forsmark AB Dokumentnummer, namn och version Kvalitetsmanual - ver. 1 Framtaget av Giltighetsdatum Tills vidare Framtagningsdatum

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen 2010 01 25 Anne Landin Exempel: Kvalitetsledning i upphandlingsprocessen Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i upphandlingsprocessen? 1 Standarder ISO, Internationella Standardiseringsorganisationen

Läs mer

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1 ISO/TS 16949 Grundkurs B.Eller / B.A. Sylwan 1 100 Kvalitetsutveckling 75 Engagemang Kunskap, förståelse och förmåga EFQM USK ISO/TS 16949 50 Kvalitetssäkring QS-9000 0-fels tolerans Produktionssystem

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek Kalibrering - Intertek reder ut begreppen Lars Andersson Technical Manager, Intertek 2016-09 Agenda Kalibrering del 2. Vad är det och behövs det egentligen? Vilka är kraven och hur möter vi dom? Är mätosäkerheten

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem Miljö och kvalitetsmanual En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem 1 Inledning... 3 2 Ledningssystem för miljö och kvalitet... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Hantering av dokument... 6 3

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd:

ISO 9000 Introduktion och produktstöd: okument: STG/S K 544RSV2 atum: 17 maj 2001 ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Vägledning till processinriktning i Ledningssystem för kvalitet SIS, rojekt Kvalitetsledning 1 1) Inledning etta vägledningsdokument

Läs mer

Lekt Kvalitet och miljö HT 16/Bengt Sigvald

Lekt Kvalitet och miljö HT 16/Bengt Sigvald Lektion 4 2016-11-07 - Kortrepetition - Redovisning uppgifter (Två grupper redovisar 9 nov) - ISO-standarder - Uppgift till mån den 21 nov. (Flyttad p.g.a. redovisning av examensarbete 15 nov.) 1 Inbjudan

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS ISO 14001 utveckling av fokus ISO 14001:1996 ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan 2011-09-27 ISSN 1400-6138 Interna revisioner och ledningens genomgång Vägledning för laboratorier och kontrollorgan Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar.

Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar. Tilläggskraven i ISO/TS 16949:2002 jämfört med ISO 9001:2000 Sid 1 (18) Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2011/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2011 Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Produktionsprocessen Philip Höglund Abstract Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 - Produktionsprocessen

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1 Allskog SA Revisionsrapport Uppföljande revision 1 Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427661, 1701384 Revisionskriterium ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer