Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012"

Transkript

1 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första omgången förändringar. Skriv ut dessa kapitel och uppdatera pärmen Kvalitetsmanual, arkivera i vanlig ordning. Läs noga igenom de nya rutinerna och dess innebörd. Se också till att skriva ut intyg till personalen om att de och ni tagit del av dessa då Swedac numer kontrollerar att uppdateringar i standarder också får genomslag i personalen och deras utbildningsintyg. Skriv ut förändringarna och signera dem, byt ut i kvalitetsmanualen och arkivera de gamla kapitlen. Nya mallar för ifyllnad som motsvarar dessa nya rutiner finns också på Mekomanual. Mallarna är för: Ledningens genomgång Riskinventering opartiskhet Examinationsintyg Kvalificering Vi har uppdaterat kapitel Samt bilaga 6 Detta för att möta upp kraven i ISO/IEC Nedan en beskrivning av vad som gjorts. Läs noga igenom dessa uppdateringar. Vänligen Johan Holmberg Mekonomen

2 Kapitel 2.1 I Kapitel 2 har vi lagt till rutiner för identifiering av risker för opartiskhet samt hanteringen av dessa dessutom har vi där verkstadens högsta lednings åtagande rörande att företaget agerar opartiskt. Syftet är att inventera vad som kan påverka opartiskheten genom analys av möjliga risker för att denna bryts. En mall för Riskinventering av opartiskhet finns på mekomanual, bilagor för ifyllnad. Texten som lagts till är som följer Uppdatering [..] Verkstaden bedriver ackrediterad verksamhet för Egna reparationer. Ackrediteringen styrs av regelverk inom vilka oberoende, opartiskhet och integritet är en förutsättning. Verkstadens ledning åtar sig att kontrollorganet agerar för att uppnå oberoende, opartiskhet och integritet. För att säkerställa att alla aktiviteter i kontrollorganet genomförs på ett oberoende och opartiskt sätt, har vi identifierat och riskbedömt alla relationer som kan medföra risk för opartiskhet. Vi bevakar potentiella risker kontinuerligt, minst en gång per år i samband med Ledningens genomgång (se punkt 5.8). En förnyad undersökning och riksinventering gällande oberoende och opartiskhet skall genomföras; 1. om uppföljningen visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskinventering 2. om vidtagna åtgärder inte gett förväntat resultat eller 3. vid förändringar i personal, arbetsprocesser eller verksamheten som kan tänkas påverka. Ex. ägarskap, ledning, styrning, ekonomi, avtal mm. Inventeringen av risker görs systematiskt och med hjälp nedanstående dagordning. Dagordningen innehåller följande punkter: a) Identifierade risker b) Risk, analys effekt c) Riskvärdering d) Åtgärder e) Ansvarig för uppföljning Med utgångspunkt i riskinventeringenskall alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga att opartiskhet och oberoende upprätthålls. Riskinventeringen och de vidtagna åtgärderna skall följas upp regelbundet för att klargöra om riskinventeringen är riktig och att åtgärderna gett förväntat resultat. Kvalitetsansvarig ansvarar för att riskinventeringen utförs och revideras. Riskinventeringen arkiveras i Pärm märkt Kvalitetsrevision, flik Riskinventering Oberoende/Opartiskhet. Riskinventeringen ska följa de riktlinjer som anges i ISO/IEC Regelverket finns i pärm märkt Kvalitetsrevision.

3 Kapitel 5.1 Under kvalitetspolicyn Högsta ledningen policy och mål för uppfyllandet av kraven i iso/iec Syftet med detta är att visa hur verkstaden arbetar för att uppfylla kraven i standarden, detta ska göras genom att visa vilka mål verksamheten har och hur dessa uppnås med hjälp av kvalitetssystemet. Dessa mål ska gås igenom årligen i samband med ledningens genomgång, och kan då också revideras. Uppdatering[..] Den högsta ledningen förpliktigar sig att ständigt förbättra kvalitetsstyrning så att den motsvarar de krav som fastställts i standarden ISO/IEC och att alla i kontrollorganet känner till och förstår de krav och mål som vi strävar för att uppnå. Mål för uppfyllande av kvalitet och ISO/IEC Säkerställa och utveckla kompetens hos personalen. Genomföra korrigerande åtgärder och åtgärda orsaker till behovet av korrigerande åtgärder för att minimera risker för att avvikelser uppkommer. Genomföra förebyggande åtgärder för att minimera risker för avvikelser. Hantera inkomna kundklagomål som en möjlighet till att förbättra verksamheten. Genomförda uppdrag ska följa krav på genomförande och dokumentation. Risker för oberoende och opartiskhet, arbetsmilljö och säkerhet dokumenteras och inventeras för att minimeras i verksamheten. Säkerställande av sekretess gällande kunden och dennes ärende samt all dess uppgifter och information Kundnöjdhet uppnås Målen förverkligas genom Personalens kompetens säkerställs genom bevittning av personal, upprättande av utbildningsplan, kvalificering av personal och löpande informationsgenomgångar. Korrigerande åtgärder säkerställs genom att hantering av avvikelser sker på korrekt sätt samt att bakomliggande orsaker till de uppkomna avvikelserna och andra möjliga avvikelser åtgärdas. Genomgång av inkomna klagomål för att dra lärdom av upplevda och faktiska brister i verksamheten. Genomförda uppdrag kontrolleras med hjälp av stickprov för att säkerställa att dokumentation och innehåll stämmer överrens med krav på genomförande och dokumentation. Riskanalyser för oberoende och opartiskhet samt arbetsmiljö och säkerhet genomförs löpande och vid uppkomna behov. Sekretessförsäkran signeras av personal. Kundnöjdhet ska uppnås genom att säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.

4 Kapitel Förbättrad bevittningsrutin med koppling till kvalificeringsrutin samt utbildningsplan. Den skillnaden som är nu är att kvalificeringsrutinen (mer om detta senare) hänvisas till också i bevittningen. Uppdatering[..] Bevittning Syftet med bevittning är att: Följa upp kontrollantens kompetens och uppdatering av kompetens. Vid bevittning jämföra att kontrollantens agerande överensstämmer med tillämpliga kontrollmetoder Undersöka kontrollantens förmåga att fatta korrekta beslut Undersöka kontrollantens förmåga att upprätta rapporter Bevittning utföres som en separat händelse och sker minst en gång år.detta dokumenteras på blankett/bilaga 3 bevittning Vilken finns på Mekomanual.se. Blanketten arkiveras i Pärm Kvalitetsrevision, flik märkt bevittning enligt gällande arkiverings regler. Kontrollen sker genom att bevittnaren följer hela kontrollarbetet praktiskt under pågående kontroll samt följer upp den dokumentation som skrivs. Kontrollen ska utföras av annan kontrollant på företaget som uppfyller kvalitetsmanualens krav på kontrollant. Personen skall även ha signerat blanketten/bilaga 1 Sekretess/oberoende som ingår i kvalitetsmanualen. Protokoll skall upprättas i samband med denna bevittning och undertecknas av både kontrollanten och den som utfört bevittningen. Om kontrollanten brister i sitt arbete i mindre omfattning skall det tillsammans med vidtagen åtgärd noteras på protokollet. Om kontrollanten inte bedöms vara lämplig att utföra kontrollerna skall personen separeras från sitt uppdrag. En Kompetens/Utbildningsplan för kontrollanten upprättas vid behov och/eller ny kvalificering av personen genomförs för att säkerställa att personen äger den kompetens som krävs enligt punkt 6.3 innan personen åter insätts. Om kontrollanten är ensam på företaget kommer bevittningsrutinen till dess att ytterligare kontrollanter utbildas att utgå.

5 Kapitel 5.5 Utvecklad rutin för avvikelsehantering där förebyggande åtgärder också inkluderas enligt ISO/IEC samt Syftet med uppdateringen är att visa hur verkstaden tar avvikelser som en möjlighet att förebygga uppkomsten av desamma. Tanken är att alltid analysera och se vad som kan undvikas i framtiden gällande avvikelser. Vi åtgärdar inte bara avvikelser, vi förebygger uppkomsten av dem genom att analysera avvikelser noga. Uppdatering [..] Erfarenheter av avvikelser som uppkommit eller riskerar att uppkomma ska användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra verksamheten. Definition avvikelse Avvikelse något som skiljer sig från beskriven rutin, kontroll och eller kontrollmetod, funktions fel på utrustning eller kundklagomål. Om en avvikelse eller risk för avvikelse upptäcks rapporteras den till tekniskt ansvarig. Samtlig personal är ansvarig för att avvikelser snarast rapporteras till tekniskt ansvarig. Tekniskt ansvarig dokumenterar händelsen på blankett/bilaga 7, Avvikelserapport. Dokumentet arkiveras i pärm märkt Kvalitetsrevision flik Avvikelserapporter. Tekniskt ansvarig ansvarar för att avvikelsen analyseras och att åtgärden förs in på dokumentet. Av dokumentationen ska framgå: Avvikelsen Orsaken till avvikelsen. Vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda avvikelsen. Vilken åtgärd som vidtagits för att förhindra att avvikelsen eller liknande avvikelser uppkommer igen. Eventuellt kan en uppföljning av åtgärder genomföras för att kontrollera att åtgärderna har varit tillräckliga. Ansvarig för att åtgärda avvikelsen. I samband med hanteringen av avvikelsen ska också liknande scenarier analyseras för att om möjlighet finns förebygga att andra likande avvikelser uppstår. Förebyggande åtgärder Erfarenheter från avvikelse ska tillgodogöras kvalitetssystemet. Detta sker vid Ledningens genomgång (punkt 5.8). Tekniskt ansvarig informerar även övrig personal för att alla ska kunna lära av andras misstag. När risk för avvikelse identifierats ska detta dokumenteras enligt rutinen för avvikelse, detta för att kunna förebygga att den eller andra liknande avvikelser uppkommer. I blankett/bilaga 7, Avvikelserapport, noteras att det är en förebyggande åtgärd genom att ange Typ av avvikelse till Förebyggande. Avvikelser rörande kundklagomål hanteras enligt kap 13.

6 Kapitel 5.8 Utvecklad rutin för ledningens genomgång där kraven i ISO/IEC samt uppfylls genom att genomgång av Policy och mål för uppfyllnad av standrden samt analys av avvikelser och förebyggande åtgärder sker. Punkt g och h har tillkommit i dagordningen. En mall för Ledningens genomgång finns på mekomanual, bilagor för ifyllnad. Uppdatering[..] a) genomgång av föregående protokoll b) rapporter från tillsyn eller förnyad bedömning (SWEDAC) c) rapporter från interna kvalitetsrevisioner d) rapporter från kvalitetskontroller (stickprov) e) uppgifter om inkomna klagomål f) behov av förbättringar i kvalitetssystem eller i manual g) analys av avvikelser och förebyggande åtgärder h) genomgång av kvalitetspolicy, mål, uppfyllnad av mål samt eventuell revidering av mål i) beslut om åtgärder och tidplan för genomförandet j) rapporter från utförda kompetensbedömningar (bevittning), behov av ytterligare personal eller utbildning k) behov av ytterligare utrustning l) utbildning

7 Kapitel 6.3 Ny rutin för kvalificering av personal enligt ISO/IEC Tanken är att personal inte ska få arbeta på verkstaden om de inte godkänts för arbete skriftligen av ansvarig. Detta kan först göras efter en kvalificeringsprocess där verkstaden säkerställer att personen har den kompetens han måste ha innan han får arbeta självständigt. Denna ska innehålla introduktionsperiod, Lärarledd arbetsperiod och en examinering. En mall för examinationsintyget finns på mekomanual, bilagor för ifyllnad. [..] Kvalificering av personal Ny kontroll eller annan personal ska innan tillträde genomgå en kvalificeringsprocess för att säkerställa kompetensen innan personen självständigt tillåts utföra sina uppgifter. Detta ska även ske vid byte av arbetsuppgifter där kvalificering av personal är nödvändig. Kvalificeringsprocessen ska innehålla: En introduktionsperiod som observatör En ledarledd arbetsperiod Examinering inklusive bevittning Introduktionsperiod Perioden ska vara utformad så att ny personal går bredvid erfaren personal och får insyn i hur arbete, rutiner och dokumentation sker i kontrollverksamheten. Ledarledd arbetsperiod Perioden ska vara utformad så att ny personal med stöd av en erfaren personal utför arbete och dokumentation i kontrollverksamheten. Examinering Vid ny kontrollant. Den nye kontrollanten genomför kontroll och dokumentation av kontroll självständigt vilket bevittnas enligt punkt Om bevittningen vid examinering visar brister genomförs ledarledd arbetsperiod igen. Om bevittningen inte visar brister kan den nye kontrollanten framöver självständigt agera som kontrollant på verkstaden. Vid annan personal. Personen genomför sina arbetsuppgifter vilka kontrolleras av erfaren personal. Om kontrollen visar på brister genomförs ledarledd arbetsperiod igen. Om kontrollen inte visar på brister kan personen framöver självständigt agera utifrån sina arbetsuppgifter på verkstaden. Lyckad examinering dokumenteras i ett intyg där det tydligt framgår från vilket datum personen bedöms vara behörig och har verkstadens tillstånd att utföra sina arbetsuppgifter självständigt. Detta intyg arkiveras i pärm märkt Kvalitetsrevision flik Kopior på personalens meritförteckning.

8 Kapitel 13 Kapitel 13 är uppdaterat enligt ISO/IEC med en förbättrad process för hantering av kundklagomål. Det primära här är löpande kontakt med kunden, att verkstaden tar del av all inforamtion, analyserar den och ger besked snarast till kunden. Uppdaterat[ ] Tekniskt ansvarig ansvarar för att klagomål nedtecknas på Blankett/bilaga 8, kundklagomål. I första hand ska klagomålet nedtecknas när kunden är närvarande men även andra former av klagomål ska dokumenteras t.ex. telefonsamtal eller mail. Blankett/bilaga 8, Kundklagomål, finns på Mekomanual. Blankett/bilaga 8, Kundklagomål, arkiveras i pärm kvalitetsrevision. Handlingen diarieförs med datum och bilens registrerings nr. Klagomålet skall även journalföras på blankett/bilaga 21, Förteckning kundklagomål. Kunden ska informeras om att klagomålet mottagits och ska förse den klagande eller överklagande med lägesrapporter och resultat. Analys Kvalitetsansvarig ansvarar för att klagomålet analyseras och noterar varje lämplig åtgärd som ska vidtas. För att detta ska ske insamlas all information som behövs för att utvärdera klagomålet. Åtgärd Kvalitetsansvarig säkerställer att varje lämplig åtgärd vidtas. Om möjlig ska kundens problem lösas omedelbart, om det inte är möjligt överenskommes en tid inom vilken handläggningen skall vara avklarad. Det beslut som meddelas till den klagande eller överklagande ska fattas av, eller granskas och godkännas av, en eller flera personer som inte deltagit i det aktuella kontrollarbetet.

9 Bilaga 6 Bilaga 6, revisionsprotokoll, är uppdaterat med rutinbeskrivning för att uppfylla kraven i ISO/IEC kapitel Det som tillkommit är en beskrivning att personal som ansvarar för områden som berörs i revisionen ska informeras om resultatet av denna. Uppdateringen finns på sista sidan av bilaga 6 i textrutan. [ ] Informera ansvarig personal Personal som ansvarar för reviderade områden ska informeras om revisionens resultat gällande området.

Uppdateringar kvalitetsmanual

Uppdateringar kvalitetsmanual Uppdateringar kvalitetsmanual Ytterligare uppdateringar gällande ISO/IEC 17020. Vi har nu fått feedback från Swedac och uppdaterar manualen utifrån dessa för att möta kraven i ISO/IEC 17020. Uppdaterade

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012 Stockholm 4 december Göteborg 6 december Presentation, vi och ni Tomas Holm, chef Enheten för fordon TFO Dick Nummelin, handläggare

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019 Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 15 maj 2019 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens ska

Läs mer

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11 ENHET: DATUM: Bilaga A REVISOR: SIGNATUR: SIDA 1AV 11 Kvalitet: Frågorna nedan grundar sig på kraven i SS-EN ISO 9001:2000. OBS! Stickprov. AVSER FRÅGOR OK ANM. KOMMENTARER KAPITEL 4.1 Finns organisationens

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Instruktion för funktionen för regelefterlevnad

Instruktion för funktionen för regelefterlevnad Fastställd av: Styrelsen Datum: 2018-01-03 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2017-04-24 Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: För samtliga anställda på Bolagets

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Certifiering av kedjor

Certifiering av kedjor Certifiering av kedjor Regler för ber Bokföring KONTROLLMATERIAL Reglerna för certifiering av kedjor ska du tillämpa tillsammans med reglerna för Butik, kapitel 14, eller reglerna för Restauranger och

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care

Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care Qualimax är Carema Cares ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Carema Cares ledning fastställer kvalitets- miljö

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor SWEDAC DOC 04:4 Datum 2004-08-31 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor INTRODUKTION För ackrediteringsområdena

Läs mer

Kravpunkt Kravet Omfattar Dokument/Tolkning 1.1 Systematiskt arbetssätt

Kravpunkt Kravet Omfattar Dokument/Tolkning 1.1 Systematiskt arbetssätt 2015-12-15/Anders Larsson Rev. 2016-02-24/AL, se rödmarkerat DETTA ÄR EN SAMMNATSÄLLNING ÖVER Nyheter BF9K från och med 2015-06-01. Vilken punkt är ändrad och vad innebär det för företaget. Vad skall göras

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2018-10-04 1 Allmänna bestämmelser... 3 2 Revisorernas ansvar och agerande... 3 3 Genomförande av revision...

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Policy och instruktioner för regelefterlevnad

Policy och instruktioner för regelefterlevnad Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller vid behov Tidigare godkänd: 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16 Tillämpningsområde:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för Patientsäkerhetsberättelse för 2017 Stockholm 2018-02-14 Marie Johansson, verksamhetschef Christina Kollin, kvalitetschef ---------------------------------- Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy

Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy Vetenskapsrådets informationssäkerhetspolicy 1 (6) Ändringshistorik Datum Version Beskrivning av ändring Vem 2014-01-07 PA1 Initial version Torulf Lind 2014-01-07 PA2 Uppdatering roller Torulf Lind 2014-01-17

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av:

Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av: Avvikelser och förbättringssystem - Skara Dokumentägare: Karin Wallin Dok.nr Version: 2.0 Fastställt av: Margareta Stigson Fastställt den: 2016-08-29 1 (5) 1 Syfte Att kartlägga händelser/rutiner som inte

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans 1 Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Vi Omsorg i Sverige AB 556042-8517 Kvalitetsdeklarationen gäller för 2017 Att arbeta med kvalitet är

Läs mer

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.27) Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun Delrapport 2 Klagomålshantering Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Kvalitet och uppföljning Ägare/ansvarig Arkivarie Antagen

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet Jämförelse mellan kvalitetsledningssystemen Svensk Kvalitetsbas och ISO 9001 Sammanfattning av jämförelse + eventuell bild Likvärdigt i SKB Liknande i SKB Andra krav i SKB Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

PROFFSSYSTERN I STOCKHOLM AB KVALITETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Solna Kommun

PROFFSSYSTERN I STOCKHOLM AB KVALITETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Solna Kommun PROFFSSYSTERN I STOCKHOLM AB KVALITETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018. Solna Kommun Verksamhetsbeskrivning bedriver verksamhet inom vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Proffssystern

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

RUTIN OCH PROCESS FÖR HANDLÄGGNING OCH UTREDNING AV SOL/LSS-AVVIKELSE

RUTIN OCH PROCESS FÖR HANDLÄGGNING OCH UTREDNING AV SOL/LSS-AVVIKELSE Utfärdad av: Antagen av: Giltig från: Reviderad: Kvalitetsutvecklare och MAS Socialnämnden 2018-SN-83 181001 Socialförvaltningen RUTIN OCH PROCESS FÖR HANDLÄGGNING OCH UTREDNING AV SOL/LSS-AVVIKELSE 1.

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för synpunktshantering

Rutiner och riktlinjer för synpunktshantering Rutiner och riktlinjer för synpunktshantering Fastställda av Kf 69, 2012-10-01 2012-10-01 Sida 1 Rutiner för synpunktshantering i Essunga kommun Tacka för synpunkten Synpunkter och klagomål är något positivt.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder Ändring införd

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan)

Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan) Rutin: Dokumentation (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1 11 kap. 5 första stycket SoL och 21 a första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande

Läs mer

SMoKD Revisionsplan v03

SMoKD Revisionsplan v03 SMoKD 30.003 Revisionsplan Giltig från: 2011-01-01 Granskat 2016-07-11: Björn Fura Giltig till: Tillsvidare Godkänt 2016-07-27: Anders Johansson Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-08-15 Ny bestämmelse

Läs mer

ATLANTIC SECURITY AB

ATLANTIC SECURITY AB Kvalitetsmanual För våra kunder ATLANTIC SECURITY AB den 11 mars 2016 Skriven av: Ronny Sandell Kvalitetsmanual För våra kunder Inledning Denna kvalitetsmanual riktar sig främst till Atlantic Securitys

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

Punkt 20: Riktlinje för klagomål. Riktlinje för klagomål. Tjänsteutlåtande Diarienummer:

Punkt 20: Riktlinje för klagomål. Riktlinje för klagomål. Tjänsteutlåtande Diarienummer: 1 Tjänsteutlåtande 2017-04-25 Punkt 20: Riktlinje för klagomål Diarienummer: Handläggare: Katrin Kajrud Tel: 031-368 55 12 E-post: katrin.kajrud@gotalejon.goteborg.se Riktlinje för klagomål Förslag till

Läs mer

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kvalitetspolicy Foto: Fredrik Hjerling Dokumenttyp Styrdokument Beslutat av Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kvalitetspolicy Ansvarig förvaltning och avdelning Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Läs mer