Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS Fastställd Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav Competence management systems Requirements ICS Språk: svenska Tryckt i november 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

2 Dokumentet består av 17 sidor. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS Förlag AB, STOCKHOLM Telefon: Telefax: E-post: Internet:

3 Sida 1 Innehåll 0 Introduktion Allmänt Processinriktning Förhållande till ISO Förenlighet med andra ledningssystem Omfattning Normativ hänvisning Termer och definitioner Ledningssystem för kompetensförsörjning Allmänna krav Dokumentationskrav Allmänt Styrning av specificerande dokument Styrning av redovisande dokument Ledningens ansvar Verksamhetsplanering Kompetenspolicy Ansvar och befogenhet Relation till arbetsmarknaden Ledningens genomgång Resurser Ledningens representant Processansvarig Kompetensförsörjningsprocessen Allmänt Kompetensanalys Kompetensbehov Kompetenskartläggning Kompetensgap Kompetensplanering Långsiktiga och kortsiktiga kompetensmål Kompetensförsörjningsplaner Kompetensutvecklingsplaner Genomförande Utvärdering Övervakning, mätning, analys och förbättring Allmänt Övervakning och mätning Intern revision av ledningssystemet Övervakning och mätning av processer Analys Förbättring Ständig förbättring Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Litteraturlista Bilaga A (informativ) Kompetensförsörjningsprocessen... 14

4 Sida 2 0 Introduktion 0.1 Allmänt Ledningssystem skapar förutsättningar för att rätt beslut skall fattas i hela organisationen och för att beslutens konsekvenser kommer att följas upp. Att införa ett ledningssystem för kompetensförsörjning bör därför vara ett strategiskt beslut av organisationens högsta ledning. Hur ett ledningssystem bör utformas och införas påverkas av organisationens behov, särskilda mål, de produkter som tillhandahålls, de processer som tillämpas samt av organisationens storlek, struktur, utvecklingsfas och kultur. Avsikten med denna standard är alltså inte att tvinga fram likformig uppbyggnad hos ledningssystem för kompetensförsörjning eller likformighet hos dokumentation utan skapa ett ledningssystem som är anpassat till organisationen. Principerna för ledningssystem, som utgör grunden för standarderna i ISO 9000-serien och ISO serien såväl som för andra ledningssystem, betonar betydelsen av de mänskliga resurserna och behovet av rätt kompetens. Arbetsmarknaden och samhället i övrigt har dessutom ett behov av att rätt kompetens finns tillgänglig och tas tillvara. Syftet med denna standard är att ange vad som krävs för att tillfredsställa dessa behov. Standarden anger krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning när en organisation vill utveckla och visa sin förmåga att med en effektiv kompetensförsörjning uppnå kort- och långsiktiga mål öka sin beredskap för och förmåga att hantera förändringar vara attraktiv för kunder, medarbetare och andra intressenter. En väl fungerande process för kompetensförsörjning kan vara en konkurrensfördel vid rekrytering av nya medarbetare. Det är dessutom en förutsättning för att organisationens medarbetare skall få rätt kompetensutveckling. Detta gagnar effektiviteten i organisationen samtidigt som medarbetarnas arbetstillfredsställelse höjs, deras valmöjligheter ökar och deras värde på arbetsmarknaden förstärks. 0.2 Processinriktning Denna standard förordar att en processmodell tillämpas när ett ledningssystem för kompetensförsörjning utvecklas, införs och förbättras till sin verkan och effektivitet. Avsikten är att öka tillfredsställelsen hos olika intressenter genom att deras krav uppfylls. För att en organisation skall fungera effektivt måste den definiera och styra ett flertal sammanlänkade aktiviteter. En grupp av aktiviteter som använder resurser och som styrs för att göra det möjligt att omforma insatser till utfall kan betraktas som en process. Ofta utgör utfallet från en del av en process insatsen i nästa. Den modell av ett processbaserat ledningssystem för kompetensförsörjning som återges i figur 1 visar processernas inbördes förhållanden så som de anges i avsnitten 5 till 8. Figuren visar också att kompetensförsörjning ingår i ett totalt ledningssystem, där organisationens förutsättningar, strategier och planer för verksamheten utgör de viktigaste insatserna. Standarden innefattar dessutom att organisationen tillämpar ett processinriktat synsätt för att ständigt förbättra systemet. 0.3 Förhållande till ISO 9001 Denna standard (SS ) kan användas som separat standard men har utformats så att den också kompletterar den föreliggande utgåvan av SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet Krav. Även om de båda standarderna har olika omfattning har de likartad uppbyggnad för att underlätta användningen. SS-EN ISO 9001 anger krav på kvalitetsledningssystem som kan användas för intern tillämpning av organisationer liksom för certifierings- eller kontraktsändamål. Fokuseringen är på kvalitetsledningssystemets funk-

5 Sida 3 tion i fråga om att uppfylla kundkrav. SS anger krav på kompetensförsörjningsprocessen, vilka går längre än kraven i SS-EN ISO 9001 punkt 6.2 Personalresurser och kan därmed bidra till att förklara hur dessa krav kan uppfyllas. 0.4 Förenlighet med andra ledningssystem Denna standard gör det möjligt för en organisation att samordna eller integrera sitt ledningssystem för kompetensförsörjning med besläktade ledningssystem. Det är också möjligt för en organisation att modifiera sitt eller sina befintliga ledningssystem för att få ett ledningssystem som uppfyller kraven i denna standard. Denna standard innefattar dock inte krav som är specifika för andra ledningssystem, t.ex. sådana krav som är speciella för ledning med avseende på miljö, hälsa och säkerhet, ekonomi eller riskhantering. 1 Omfattning Standarden omfattar övergripande krav på ett ledningssystem för kompetensförsörjning och specifika krav på processen för kompetensförsörjning. Alla krav i denna standard är allmänna och avsedda att kunna tillämpas av alla organisationer, oberoende av bransch, storlek och den produkt (vara eller tjänst) som tillhandahålls. Standarden kan tillämpas oavsett utformningen av ledningssystem i övrigt. Standarden kan användas av interna eller externa parter, inklusive certifieringsföretag, för att bedöma organisationens förmåga att hantera sin kompetensförsörjning. Kraven på ledningssystemet innebär att organisationen skall upprätta, dokumentera, införa och underhålla ett ledningssystem för kompetensförsörjning samt ständigt förbättra systemets verkan. Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens behov. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på kort och lång sikt. Den modell för ett processbaserat ledningssystem som illustreras i figur 1 nedan visar processernas inbördes förhållande så som de anges i avsnitten 5 till 8. Verksamhetsplanering Förutsättningar, strategier, planer 5. Ledningens ansvar Måluppfyllelse, verkan 6. Hanteringav resurser av resurser 8. Uppföljning och förbättring Verksamhetens behov 7. Kompetensförsörjningsprocessen Verksamhetens resultat Figur 1 Modell för ledningssystem för kompetensförsörjning

6 Sida 4 Att ledningssystemet för kompetensförsörjning ingår i ett totalt system framgår av att delarna Verksamhetens behov och Verksamhetens resultat ingår i organisationens verksamhetsplanering. En planerad och systematisk kompetensförsörjningsprocess är viktig för att förbättra organisationens förmåga att nå sina mål. Denna process illustreras i figur 2 nedan och visar de olika stegen ( ) som de beskrivs i avsnitt 7. Insats: Verksamhetens behov Kompetenspolicy Tidigare uppföljningar Återkoppling Utfall: Rätt kompetens Nöjd medarbetare Dokumenterade uppföljningar analys Kompetensanalys Kompetensplanering Genomförande 7.5 Utvärdering Figur 2 Kompetensförsörjningsprocessen 2 Normativ hänvisning Följande standard innehåller bestämmelser som genom hänvisning utgör bestämmelser även i denna standard. För daterade hänvisningar gäller inte senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor. Emellertid uppmanas parter som gör upp avtal baserade på denna standard att undersöka möjligheten att använda den senaste utgåvan av nedan angiven standard. För odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av det normativa dokument som avses. ISO- och IEC-medlemmar (i Sverige SIS och SEK) tillhandahåller register över gällande internationella standarder. SS-EN ISO 9000, utgåva 2 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi Anm. ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Organization), SIS (Swedish Standards Institute), SEK (Svenska Elektriska Kommissionen). 3 Termer och definitioner I denna standard gäller följande definitioner: 3.1 kompetens förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter Anmärkning: Vid definitionen av kompetens har följande innebörd lagts bakom orden förmåga = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter; vilja = attityd, engagemang, mod och ansvar; kunskap = fakta och metoder att veta; färdigheter = kunna utföra i praktiken att göra.

7 Sida ledningssystem för kompetensförsörjning system för att leda och styra en organisation i dess kompetensförsörjning (3.3) 3.3 kompetensförsörjning process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov 3.4 kompetensutveckling aktivitet för att bredda/höja individers och gruppers kompetens 3.5 kompetenspolicy organisationens övergripande avsikter och inriktning avseende kompetensförsörjning (3.3), formellt uttalade av högsta ledningen (3.11) 3.6 kompetensgap skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens Följande definitioner har hämtats från SS-EN ISO 9000, utgåva 2: 3.7 ledningssystem system för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål Anm. Ett ledningssystem för en organisation kan innefatta olika ledningssystem, t.ex. ett ledningssystem för kompetensförsörjning (3.2), ett ledningssystem för kvalitet eller ett ledningssystem för miljö. 3.8 process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall Anm. Insatser till en process är i allmänhet utfall från andra processer. 3.9 specificerande dokument, specifikation dokument som anger krav Anm. Exempel på specificerande dokument i denna standard är dokumentation av själva ledningssystemet enligt avsnitt 4.1. Specificerande dokument måste styras (4.2.2) redovisande dokument dokument som anger uppnådda resultat eller utgör bevis på utförda aktiviteter Anm. Exempel på redovisande dokument i denna standard är resultat av korrigerande åtgärd enligt avsnitt och kompetensförsörjningsplaner enligt avsnitt Redovisande dokument behöver i allmänhet inte ha någon styrning av ändringar (4.2.3) högsta ledningen person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå

8 Sida 6 4 Ledningssystem för kompetensförsörjning 4.1 Allmänna krav Organisationen skall upprätta, dokumentera (se 4.2.2), införa och underhålla ett ledningssystem för kompetensförsörjning enligt kraven i denna standard och ständigt förbättra systemets verkan. Organisationen skall a) fastställa de kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa att ledningssystemet styrs på avsett sätt, b) säkerställa att de resurser och den information som erfordras för att stödja funktion och övervakning av ledningssystemet finns tillgänglig, c) övervaka, mäta och analysera kompetensförsörjningsprocessen, d) vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma planerade resultat och ständig förbättring av ledningssystemet. Organisationen skall leda och styra kompetensförsörjningsprocessen enligt kraven i denna standard. En organisation som väljer att anlita en leverantör för att utföra delar av kompetensförsörjningsprocessen skall säkerställa att även dessa delar uppfyller kraven i denna standard. 4.2 Dokumentationskrav Allmänt Kompetensledningssystemets dokumentation skall innefatta a) dokumenterad kompetenspolicy och dokumenterade kompetensmål, b) dokumenterade rutiner som krävs enligt denna standard, Anm. Termen "dokumenterad rutin" i denna standard innebär att rutinen är upprättad, dokumenterad, införd och underhållen. c) specificerande dokument som organisationen behöver för att säkerställa att processen leds och styrs på ett verkningsfullt sätt, d) redovisande dokument som krävs enligt denna standard (se Avsnitt 7) Styrning av specificerande dokument De specificerande dokument (se 3.9) som krävs enligt kompetensledningssystemet skall styras. En dokumenterad rutin skall upprättas för att fastställa de styrmedel som behövs för att a) godkänna dokumentens lämplighet innan de ges ut, b) granska och efter behov uppdatera och på nytt godkänna dokumenten, c) säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus hos dokumenten är angivna, d) säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser där de skall användas, e) säkerställa att dokumenten förblir läsbara och lätt identifierbara,

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 77 50 Fastställd 2003-10-24 Utgåva 1 Energiledningssystem Kravspecifikation Energy management systems Specification ICS 13.020.10 Språk: svenska Publicerad:

Läs mer

Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav. Competence management systems Requirements SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav. Competence management systems Requirements SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SVENSK STANDARD SS 624070:2009 Fastställd/Approved: 2009-10-26 Publicerad/Published: 2009-11-18 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.120.10; 04.070; 04.080 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll

Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-04 Utgåva 2 Produkter för vårdbäddar Allmänna bestämmelser Egenskaper, provning och kontroll Hospital bed products General requirements Characteristics, testing and inspection

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS

Plan för Kompetensförsörjning. Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS Plan för Kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen den 5 februari 2018, 23. Dnr KS2017.0461 Innehåll Inledning 3 Syfte. 3 Kompetensförsörjningsmodell 3 ARUBA 4 Genomförandeprocess 5 Definitioner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning

SVENSK STANDARD SS 3522:2004. Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning SVENSK STANDARD Fastställd 2004-12-03 Utgåva 4 Byggnadsbeslag Låsenhet för fast montering Inbrottsskydd Klassindelning Door and window fittings Fixed mounted locks Burglar resistance Classification ICS

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer

Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Tryckhållfasthet Omräkningsfaktorer Concrete testing Hardened concrete Compressive strength Conversion factors ICS 91.100.30

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 33 SVENSK STANDARD SS 14 23 33 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 13 Rostfritt SS- 23 33 Stainless steel SS steel 23 33 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-12-31 Utgåva 3 Byggnadsutformning Bostäder Funktionsplanering Building design Housing Functional planning ICS 91.040.30; 94.100 Språk: svenska

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 43 SVENSK STANDARD SS 14 23 43 Fastställd 2-11-15 Utgåva 14 Rostfritt SS- 23 43 Stainless steel SS steel 23 43 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2 Copyright SIS. Reproduction in any form without

Läs mer

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. 2013 04 29 Kvalitets och miljösystem? Kontrollansvarig? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Hur ska kontrollen fungera? Med utveckling

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 62 SVENSK STANDARD SS 14 25 62 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 6 Rostfritt stål SS-stål 25 62 Stainless steel SS steel 25 62 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 77 SVENSK STANDARD SS 14 23 77 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 4 Rostfritt stål SS-stål 23 77 Stainless steel SS steel 23 77 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 23 01 SVENSK STANDARD SS 14 23 01 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 9 Rostfritt stål SS-stål 23 01 Stainless steel SS steel 23 01 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

SEK Handbok 450 Utgåva 1

SEK Handbok 450 Utgåva 1 Elinstallationer i medicinska utrymmen SEK Handbok 450 Utgåva 1 SEK Handbok 450 Utgåva 1 Mars 2008 Elinstallationer i medicinska utrymmen En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard 2008, SEK Svensk Elstandard

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84

Rostfritt stål SS-stål Stainless steel SS steel 25 84 SVENSK STANDARD SS 14 25 84 Fastställd 2002-11-15 Utgåva 3 Rostfritt stål SS-stål 25 84 Stainless steel SS steel 25 84 ICS 77.080.20 Språk: svenska Tryckt i december 2002 Copyright SIS. Reproduction in

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd:

ISO 9000 Introduktion och produktstöd: okument: STG/S K 544RSV2 atum: 17 maj 2001 ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Vägledning till processinriktning i Ledningssystem för kvalitet SIS, rojekt Kvalitetsledning 1 1) Inledning etta vägledningsdokument

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

Metallic industrial piping

Metallic industrial piping SVENSK STANDARD SS-EN 13480/C2:2005 Fastställd 2005-09-14 Utgåva 1 Industriella rörledningar av metalliska material Metallic industrial piping ICS 23.040.01 Språk: svenska Publicerad: april 2006 Copyright

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 2 Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression ICS 91.100.30 Språk:

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål SVENSK STANDARD SS-EN 10277-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål Bright steel products Technical delivery conditions

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels SVENSK STANDARD SS-EN 10277-3 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 10 Fastställd 2002-03-22 Utgåva 1 Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Concrete structures Concrete cover ICS 91.010.30 Språk: svenska Tryckt

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-IEC

SVENSK STANDARD SS-IEC SVENSK STANDARD SS-IEC 60092-401 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2017-11-23 1 1 (1+34) SEK TK 18 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Elinstallationer i fartyg

Läs mer

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT)

Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO :2005, IDT) SVENSK STANDARD Fastställd 2005-10-14 Utgåva 1 Vägfordon Ergonomiska krav för förarens arbetsplats i linjebussar Del 3: Informationsanordningar och manöverkontroller (ISO 16121-3:2005, IDT) Road vehicles

Läs mer

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen 2010 01 25 Anne Landin Exempel: Kvalitetsledning i upphandlingsprocessen Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i upphandlingsprocessen? 1 Standarder ISO, Internationella Standardiseringsorganisationen

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 4 Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed

Läs mer

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 Revisionschecklista för ISO 9001:2008 Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 2009 SIS Förlag SIS HB 386 Revisionschecklista för ISO 9001 Originaltitel SNV Audit-Checkliste

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar

Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar SVENSK STANDARD SS-ISO 128-23 Fastställd 2001-03-16 Utgåva 1 Ritregler Allmänna regler Del 23: Linjer för byggritningar Technical drawings General principles of presentation Part 23: Lines on construction

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Policy Diarienummer Fastställd/upprättad av HR-avdelningen

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing SVENSK STANDARD Fastställd 2005-02-18 Utgåva 4 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing ICS 91.100.30 Språk: svenska Publicerad: mars

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

SVENSK STANDARD Fastställd 2006-10-13 Utgåva 3 Motorbränslen Oblyad bensin av miljöklass 1 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Unleaded petrol of enviroment class 1 Requirements and test methods

Läs mer

SVENSK STANDARD SS 3659

SVENSK STANDARD SS 3659 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 3659 Fastställd Utgåva Sida 2000-09-12 1 1 (17) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Rullflaksväxlare Rullflaksramar

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Kommunstyrelsens handling nr 30/2015 Strategisk kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-17, 130 2 (11) Innehållsförteckning VARFÖR SKA KOMMUNEN HA EN GEMENSAM STRATEGI FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING?...

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4157-1 Fastställd Utgåva Sida 1999-05-28 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Byggritningar Beteckningssystem

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning. Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion

Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning. Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion SVENSK STANDARD SS-ISO 15178 Fastställd 2002-06-28 Utgåva 1 Markundersökningar Totalbestämning av svavel genom torrförbränning Soil quality Determination of total sulfur by dry combustion ICS 13.080.10

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

SVENSK STANDARD SS :2017

SVENSK STANDARD SS :2017 SVENSK STANDARD SS 624070:2017 Fastställd/Approved: 2017-08-09 Publicerad/Published: 2017-08-14 Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.120.10; 04.070; 04.080 Kvalitetsledning Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 447 06 60-7 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2004-05-24 1 1(14) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019 Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 15 maj 2019 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens ska

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

SOX & ISO 9000-serien

SOX & ISO 9000-serien SOX & ISO 9000-serien Peter Hartzell SOX seminarium Hilton Slussen, 17 januari 2008 SOX & ISO 9000-serien Bröllop Bilar Hissar Träning Tennis Guld 2008-01-17 2 1 SOX + ISO 9000 = SANT! Integrera SOX-kraven

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD Fastställd 2004-10-15 Utgåva 3 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 14020

SVENSK STANDARD SS-ISO 14020 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-ISO 14020 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-11-20 1 1 (1+7+7) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 61346-2 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2001-02-23 1 1 (1+18) SEK Översikt 3 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology

Brotschar Terminologi. Reamers Terminology BEKRÄFTELSE SS 1135 SIS/TK 273 Fastställd 1980-09-15 Datum 2004-09-29 Utgåva 1 Brotschar Terminologi Reamers Terminology Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Efter

Läs mer

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder

Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder SVENSK STANDARD Fastställd 2006-07-03 Utgåva 1 Motorbränslen Etanol E85 Krav och provningsmetoder Automotive fuels Ethanol E85 Requirements and test methods ICS 75.160.20 Språk: svenska Publicerad: september

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11 ENHET: DATUM: Bilaga A REVISOR: SIGNATUR: SIDA 1AV 11 Kvalitet: Frågorna nedan grundar sig på kraven i SS-EN ISO 9001:2000. OBS! Stickprov. AVSER FRÅGOR OK ANM. KOMMENTARER KAPITEL 4.1 Finns organisationens

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS-EN ISO 13485 Fastställd 2003-08-15 Utgåva 2 Medicintekniska produkter Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Betong Användning av EN i Sverige

Betong Användning av EN i Sverige SVENSK STANDARD SS 13 70 03 Fastställd 2002-02-01 Utgåva 2 Betong Användning av EN 206-1 i Sverige Concrete Application of EN 206-1 in Sweden ICS 91.100.30 Språk: svenska Tryckt i mars 2002 Copyright SIS.

Läs mer

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp

Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp SVENSK STANDARD Fastställd 2004-08-20 Utgåva 2 Dokumentförvaring Förvaringsmedel för handlingar på papper Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp Document storage Storage means for paper documents

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (9) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-2:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav

Läs mer

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Ledningssystem för informationssäkerhet () Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet IT-säkerhet ADB-säkerhet Kommunikationssäkerhet

Läs mer

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden

Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden SVENSK STANDARD SS-EN 12524 Fastställd 2000-10-20 Utgåva 1 Byggmaterial och byggprodukter Fukt- och värmetekniska egenskaper Tabeller med beräkningsvärden Building materials and products Hygrothermal properties

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg

Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg SVENSK STANDARD SS-EN 847-2 Fastställd 2001-04-06 Utgåva 1 Träbearbetningsverktyg Säkerhetskrav Del 2: Krav på fäste på fräsverktyg Tools for woodworking Safety requirements Part 2: Requirements for the

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 60254-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 1998-03-27 1 1 (9) SEK Översikt 21 Reg 408 01 06 SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3

SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 SVENSK STANDARD SS-EN 50272-3 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-01-29 1 1 (1+15) SEK Område 21 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer