Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!"

Transkript

1 Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001!

2 Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en vara/tjänst vid ett visst tillfälle!! grundat på en subjektiv bedömning av dess värde!! i förhållande till en uppbyggd förväntning!

3 Vad värdesätter kunden?! Kvalitetsdimensioner! behov/! krav! behov/! krav! k u n d! organisation (kund)! leverantör! kundupplevd! nytta/kostnad! kundupplevd! nytta/kostnad!! Vara (produkt)! driftsäkerhet! prestanda! underhållsmässighet! miljövänlighet! utseende! felfrihet! säkerhet! hållbarhet!!! Tjänst! pålitlighet! trovärdighet! tillgänglighet! kommunikationsförmåga! tjänstvillighet! artighet! inlevelseförmåga! omgivning!!

4 Vad värdesätter kunden?! behov/! krav! behov/! krav! k u n d! organisation (kund)! leverantör! kundupplevd! nytta/kostnad! kundupplevd! nytta/kostnad! Leverans av rätt vara eller tjänst! Leverans i rätt tid och på överenskommet sätt! Positiv attityd, samarbetsvilja! Långsiktighet! Service! Rimligt pris!

5 Vilka onödiga kostnader har det egna företaget?! Några exempel:!! fel utförande pga bristfällig utbildning! k u n d! felaktiga uppgifter till följd av brister i data-! system eller i användning av det! behov/! krav! behov/! krav! organisation (kund)! leverantör! kundupplevd! nytta/kostnad! kundupplevd! nytta/kostnad! felleverans därför att kundens krav inte var! tillräckligt väl kända! felleverans pga att kundkraven inte överfördes! på rätt sätt till interna system! felleverans pgs dålig identitetsmärkning! förlust av data genom stöld av utrustning och! bristande säkerhetskopiering! försening från leverantör pga oklar inköps-! handling! kassation pga otydliga eller felaktiga ritningar!

6 Vad är ett ledningssystem för kvalitet?! Ett ledningssystem för kvalitet omfattar alla aktiviteter i en organisation som påverkar organisationens kvalitet på sina produkter (varor och tjänster)! Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär!! att ha en uppbyggd struktur från ledning och nedåt för hur man arbetar med! kvalitetsfrågor! att man har fasta rutiner för verksamheten som ytterst dokumenteras i en! kvalitetsmanual! att man har ett system som fungerar över tiden säkerställs genom internrevision!

7 ISO 9000! ISO 9001 Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service ISO ISO 9004 Vägledande dokument ISO 9003 Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning ISO 9002 Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service International Organization for Standardization (1979) Första ISO-serien 1987 Första översyn klar 1994 Andra omfattande revidering hösten 2000 ISO 9000! SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Samhörande par - samma struktur

8 Nya ISO Åtta principer för kvalitetsledning! 1. Kundfokus Alla organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå nuvarande och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och sträva att överträffa kundens förväntningar. Ökande vinster och marknadsandelar genom en snabb och flexibel respons till marknadens olika möjligheter Ökad kundlojalitet som leder till högre återköpsgrad 2. Ledarskap Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens syfte, inriktning och interna miljö. De skapar den miljö vari personalen kan engageras fullt ut för att uppnå organisationens mål. Personalen förstår och motiveras att sträva efter att uppfylla organisationens övergripande- och detaljerade mål Aktiviteter utvärderas, korrigeras och implementeras på ett likartat sätt Ledning sker genom att föregå med gott exempel, genom detta möjliggörs ständig förbättring

9 Nya ISO Åtta principer för kvalitetsledning! 3. Medarbetarnas engagemang Personal på alla nivåer utgör organisationens främsta tillgång och deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Motiverad och engagerad personal Personalen ansvarar för sina handlingar Personalen vill delta och bidra till ständig förbättring 4. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när samhörande resurser och aktiviteter hanteras som en process. Möjlighet att sänka kostnader, nedkortning av genomloppstider genom effektivt resursutnyttjande Förbättrade, jämnare och förutsägbara resultat Möjliggör fokusering på och prioritering av förbättringsmöjligheter

10 Nya ISO Åtta principer för kvalitetsledning! 5. Systemangreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera ett system av sammanhängande processer för ett givet mål bidrar till att organisationen blir verkningsfull och effektiv. Den processinriktning som bäst bidrar till att uppfylla det önskade resultatet uppnås Möjliggör fokusering på de viktigaste processerna Skapar förtroende hos intressenterna för att organisationen är effektiv 6. Ständig förbättring Ett varaktigt mål för organisationen är ständig förbättring Ökande konkurrensfördelar genom förbättrad organisatorisk kompetens Möjliggör snabb och flexibel respons till förändringar

11 Nya ISO Åtta principer för kvalitetsledning! 7. Faktabaserade beslut Verkningsfulla beslut baseras på den logiska eller intuitiva analysen av data och annan information. Välgrundade beslut Möjlighet att visa effektiviteten i historiska beslut genom referens till fakta Möjlighet att se över, utvärdera och ändra bedömningar och beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantör Förmågan hos organisationen och dess leverantörer att skapa värde ökar genom ömsesidigt fördelaktiga relationer. Ökad möjlighet att skapa värde för båda parter Ökad flexibilitet och hastighet vad gäller att möta marknadens förändringar genom gemensamt överenskomna handlingsprogram Optimering av kostnader och resurser

12 ISO 9000! ISO 9001 Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service ISO ISO 9004 Vägledande dokument ISO 9003 Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning ISO 9002 Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service International Organization for Standardization (1979) Första ISO-serien 1987 Första översyn klar 1994 Andra omfattande revidering hösten 2000 ISO 9000! SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Samhörande par - samma struktur

13 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

14 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

15 ISO 9001! Allmänna krav organisationen ska - identifiera sina processer/förfarande - fastställa hur de samverkar - se till att nödvändiga resurser finns - övervaka, mäta, styra och analysera dem - ständigt förbättra dem - övervaka utlagda processer 4.2 Dokumentationskrav organisationen ska ha en dokumentation som innefattar - kvalitetspolicy och kvalitetsmål - en kvalitetsmanual som beskriver systemet * med hänvisningar till rutinbeskrivningar och * andra styrande dokument och med * motiv för ev. uteslutna krav i standarden - beskrivning av styrningen av specificerade och redovisade dokument

16 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

17 ISO 9001! 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande högsta ledningen ska - inpränta vikten att kundkrav och lagkrav uppfylls - upprätta kvalitetspolicy och se till att kvalitetsmål är definierade - genomföra ledningens genomgångar - se till att det finns resurser 5.2 Kundfokus högsta ledningen ska - agera så att kundkrav uppfylls och sträva efter ökande kundtillfredsställelse 5.3 Kvalitetspolicy högsta ledningen ska se till att kvalitetspolicyn - är anpassad för organisationen och anger att krav ska uppfyllas och förbättringar göras - är grund för kvalitetsmål som bryts ned på lämpligt sätt i organisationen - är förstådd och hålls aktuell

18 ISO 9001! 5 Ledningens ansvar 5.4 Planering högsta ledningen ska se till att kvalitetsledningssystemet planeras - med tanke på att uppfylla mål - så att systemet fungerar under ändringar 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation högsta ledningen ska - se till att ansvar och befogenheter är definierade och är kända i organisationen - utse ledningens representant i kvalitetsfrågor - säkerställa att intern kommunikation fungerar 5.6 Ledningens genomgång högsta ledningen ska - periodiskt hålla genomgångar för att bedöma hur kvalitetsledningssystemet fungerar - ta upp kundrelationer, revisionsresultat, processprestanda och produktegenskaper m.m. - bedöma förändringsbehov - fatta beslut om lämpliga åtgärder

19 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

20 ISO 9001! 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandhållande av resurser organisationen ska se till att resurser finns för att - underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet - öka kundtillfredsställelsen 6.2 Personalresurser organisationen ska - fastställa krav på kompetens - fastställa behov av utbildning - genomföra utbildning - utvärdera och dokumentera utbildning - se till att personalen är medveten om betydelsen av egna aktiviteter 6.3 Infrastruktur organisationen ska se till att nödvändiga byggnader, utrustning och stödtjänster är tillgängliga inkl underhåll 6.4 Verksamhetsmiljö miljön ska vara lämplig för den verksamhet som bedrivs

21 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

22 ISO 9001! 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning organisationen ska i den utsträckning som erfordras - krav på produkt - behov av processer, resurser och styrmedel - hur verifiering och validering ska göras m.m. 7.2 Kundanknutna processer organisationen ska - fastställa kunders och andras krav på produkt - granska specificerade och övriga krav på produkt och bedöma om kraven kan uppfyllas - ta hand om ändrade krav - lämna produktinformation - se till att kommunikationen med kund fungerar tillfredställande - behandla klagomål

23 ISO 9001! 7 Produktframtagning 7.3 Konstruktion och utveckling organisationen ska - planera konstruktion och utveckling - ta fram underlag söm rör krav för konstruktion och utveckling - redovisa resultat av konstruktion och utveckling - utföra konstruktionsgenomgång - undersöka om konstruktionsresultatet uppfyller krav i underlag (verifiera) - undersöka om konstruktionsresultatet motsvarar behov vid användningen (validera) - hantera konstruktionsändringar 7.4 Inköp organisationen ska - specificera det som ska inköpas, där ev. krav på personal och kvalitetssystem också anges - bedöma och välja leverantör - kontrollera inköpta varor och tjänster

24 ISO 9001! 7 Produktframtagning 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster organisationen ska i den utsträckning som erfordras - planera produktionen - se till att arbetsinstruktioner finns - använda lämplig utrustning för produktion och övervakning eller mätning - validera specificerade processer - se till att produktens identitet behålls - säkra spårbarheten när det erfordras - skydda kundens egendom, även immateriell - skydda produkter och ingående delar vid hantering, förvaring och leverans 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning organisationen ska i den utsträckning som erfordras - avgöra vilka mätningar som ska utföras - välja lämplig mätutrustning - se till att utrustningen är kalibrerad - använda spårbara normaler - vidta åtgärder vid fel

25 ISO 9001! Numera den enda kravstandarden inom familjen. Används för att utvärdera egen förmåga att uppfylla både kundkrav och författningskrav i syfte att skapa kundtillfredsställelse 0 Orientering 1 Omfattning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 4 5 Ledningens ansvar 6 Hantering av resurser 7 Produktframtagning 8 Mätning, analys och förbättring

26 ISO 9001! 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt organisationen ska - planera förbättringar - visa att produktkrav uppfylls - visa att kvalitetsledningssystemet uppfyller krav - övervaka att systemets verkan ständigt förbättras 8.2 Övervakning och mätning organisationen ska - övervaka kundtillfredsställelse - utföra intern revision - övervaka och, när det är tillämpligt, mäta processer/förfaranden och korrigera avvikelser - övervaka och mäta produktegenskaper

27 ISO 9001! 8 Mätning, analys och förbättring 8.3 Behandling av avvikande produkter organisationen ska - dokumentera och korrigera avvikelser hos produkter - godkänna under dispens och/eller - hindra att avvikande produkter används 8.4 Analys av information organisationen ska analysera information som rör - kundtillfredsställelse - överensstämmelse med krav på produkt - egenskaper och trender hos processer - leverantörer 8.5 Förbättring organisationen ska ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av - kvalitetspolicy, mål, resultat av revision, analys av information, ledningens genomgång och - korrigerande åtgärder - förebyggande åtgärder

28 ISO 9000! ISO 9001 Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service ISO ISO 9004 Vägledande dokument ISO 9003 Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning ISO 9002 Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service International Organization for Standardization (1979) Första ISO-serien 1987 Första översyn klar 1994 Andra omfattande revidering hösten 2000 ISO 9000! SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Samhörande par - samma struktur

29 ISO Principer och terminologi! Standarden beskriver principerna för ledningssystem för kvalitet och definierar de termer som används i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi Standarden innehåller också begreppsdiagram som ger en grafisk bild över sambanden mellan termer som har anknytning till kvalitetsledningssystem. Exempel: Produkt: Resultatet av en process Det finns fyra produktkategorier: tjänster mjukvara hårdvara processindustriprodukter Exempel: Verifiering: Undersökning om ett resultat uppfyller ställda krav (ISO ) Validering: Undersökning om ett resultat uppfyller villkoren för den avsedda användningen (ISO )

30 ISO 9000! ISO 9001 Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service ISO ISO 9004 Vägledande dokument ISO 9003 Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning ISO 9002 Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service International Organization for Standardization (1979) Första ISO-serien 1987 Första översyn klar 1994 Andra omfattande revidering hösten 2000 Nya ISO 9000! SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Samhörande par - samma struktur

31 ISO Vägledning till verksamhetsförbättring! Standarden baseras på samma principer för kvalitetsledning som nya ISO 9001, men ger vägledning inom ett vidare spektrum av mål för ett kvalitetssystem än vad ISO 9001 gör. SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring Dess fokus är förbättring av en organisations processer för att höja organisationens totala förmåga och effektivitet. Nya ISO 9004 är inte avsedd som vägledning för att uppnå överensstämmelse med ISO 9001 och är inte heller avsedd för certifierings- eller kontraktsändamål. Standarden kan användas för att utvärdera mognaden hos ett kvalitetssystem.

32 ISO 9000! ISO 9001 Kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, produktion, installation och service ISO ISO 9004 Vägledande dokument ISO 9003 Kvalitetssäkring vid slutkontroll och slutprovning ISO 9002 Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service International Organization for Standardization (1979) Första ISO-serien 1987 Första översyn klar 1994 Andra omfattande revidering hösten 2000 ISO 9000! SS-EN ISO 9000: Principer och terminologi SS-EN ISO 9004: Vägledning till verksam- hetsförbättring SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Samhörande par - samma struktur

33 ISO Vägledning för revision! Denna standard är avsedd att ge vägledning till organisationer som använder sig av kvalitetslednings- och/eller miljöledningssystem och alltså behöver genomföra interna och externa revisioner av ledningssystemet. SS-EN ISO 19011:2002 Vägledning till revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö Den kan också användas för andra ledningssystem.

34 Certifiering! Första parts certifiering är när företaget självt säger att man har och följer ett kvalitetsledningssystem. Andra parts certifiering är när kund går ut till leverantören av en produkt/tjänst och kontrollerar kvalitetsledningssystemet. Tredje parts certifiering är när ett certifieringsföretag, en oberoende part, kontrollerar och utfärdar ett certifikat som bevis på att man följer kvalitetsledningssystemet. Ackrediterat företag är ett företag som har blivit godkänt av Swedac att få kontrollera och utfärda certifikat över kvalitetsledningssystem.

35 Det finns en mängd standarder inom olika områden! Sök bland standarder, projekt, utbildningar, böcker och verktyg

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen

Exempel: 2010 01 25 Anne Landin. Kvalitetsledning i. Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? upphandlingsprocessen 2010 01 25 Anne Landin Exempel: Kvalitetsledning i upphandlingsprocessen Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i upphandlingsprocessen? 1 Standarder ISO, Internationella Standardiseringsorganisationen

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008

Revisionschecklista för ISO 9001:2008. Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 Revisionschecklista för ISO 9001:2008 Översättning och bearbetning av SNV Audit-Checkliste für ISO 9001:2008 2009 SIS Förlag SIS HB 386 Revisionschecklista för ISO 9001 Originaltitel SNV Audit-Checkliste

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Gerhard Persson Konsult HB 1

Gerhard Persson Konsult HB 1 2017-04-25 Gerhard Persson Konsult HB 1 ISO 9001 för små och medelstora företag Råd från ISO/TC 176 SIS 2016 HANDBOKEN TAR UPP KVALITETSLEDNINGSSYSTEM HUR MAN BÖRJAR VÄGLEDNING TILL VAD STANDARDEN BETYDER

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1 ISO/TS 16949 Grundkurs B.Eller / B.A. Sylwan 1 100 Kvalitetsutveckling 75 Engagemang Kunskap, förståelse och förmåga EFQM USK ISO/TS 16949 50 Kvalitetssäkring QS-9000 0-fels tolerans Produktionssystem

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd:

ISO 9000 Introduktion och produktstöd: okument: STG/S K 544RSV2 atum: 17 maj 2001 ISO 9000 Introduktion och produktstöd: Vägledning till processinriktning i Ledningssystem för kvalitet SIS, rojekt Kvalitetsledning 1 1) Inledning etta vägledningsdokument

Läs mer

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning

ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning Dokument: SIS/PS K 524R5SV1 ISO 9000 Introduktion och produktstöd SS-EN ISO 9001:2000 avsnitt 1.2 Tillämpning Vägledning SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 (10) ISO/TC176/SC 2/N 524R5SV1 1. Inledning En av

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06 Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning Tina Bohlin 2014-05-06 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. Varför revidering? 3. 7 större förändringar med fokus på dokumenthantering 4. SIS/TK 304

Läs mer

SOX & ISO 9000-serien

SOX & ISO 9000-serien SOX & ISO 9000-serien Peter Hartzell SOX seminarium Hilton Slussen, 17 januari 2008 SOX & ISO 9000-serien Bröllop Bilar Hissar Träning Tennis Guld 2008-01-17 2 1 SOX + ISO 9000 = SANT! Integrera SOX-kraven

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL. AC Ställningsmontage Forsmark AB Kvalitets- och miljömanual KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL för AC Ställningsmontage Forsmark AB Dokumentnummer, namn och version Kvalitetsmanual - ver. 1 Framtaget av Giltighetsdatum Tills vidare Framtagningsdatum

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem Miljö och kvalitetsmanual En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem 1 Inledning... 3 2 Ledningssystem för miljö och kvalitet... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Hantering av dokument... 6 3

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Vårt ledningssystem med Esther i fokus Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö Med erfarenheter från Esther. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö 2015-05-11 Varför införa ett

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

INNEHÅLL Sida METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV. Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln

INNEHÅLL Sida METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV. Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln 1 Ingår i Myc-Techs serie kring ISO- miljöstandard: (linje med 9000- & 14000 familjerna) Myc-Techrapport: 2002:10 Definitioner och termer INNEHÅLL Sida FÖRORD 3 1: METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV TERMINOLOGIN

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

Förutsättning och fördelar att införa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001

Förutsättning och fördelar att införa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 UPTEC IT 11 005 Examensarbete 30 hp Januari 2011 Förutsättning och fördelar att införa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 Jonas Brohäll ! Abstract Prerequisite and benefits of introducing quality

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10 1 (10) Revisionen omfattar Certifikat: 5264 O Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB Kontaktperson och telefonnr: (070-300 05 37) Revisionspersonal: Revisionens

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

KVALITET VID UPPHANDLING AV TJÄNSTER

KVALITET VID UPPHANDLING AV TJÄNSTER KVALITET VID UPPHANDLING AV TJÄNSTER Henrik Eriksson, PhD, Docent Quality Sciences och Centre for Healthcare Improvement (CHI) Chalmers tekniska högskola Agenda Kvalitet & tjänstekvalitet Kvalitetsutveckling

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Kvalitet- och ledningssystem ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitet- och ledningssystem ISO 9001 och ISO 14001 Projektledning Kommunikationsstrategi Initiering Förstudie Planering Genomförande Avslut Utvärdering Kvalitet- och ledningssystem 1 2 Idag ska vi lära oss ; Vad är ISO 9001? Vilka 7 principer är det? Vad

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Innebörden av de förnyade kvalitetsstandarderna i ISO 9000-serien. Sebastian Lindblom

Innebörden av de förnyade kvalitetsstandarderna i ISO 9000-serien. Sebastian Lindblom Innebörden av de förnyade kvalitetsstandarderna i ISO 9000-serien Sebastian Lindblom Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik Raseborg 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

KUNDVERSION. Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö VERKSAMHETSHANDBOK

KUNDVERSION. Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö VERKSAMHETSHANDBOK KUNDVERSION VERKSAMHETSHANDBOK Beskrivning av Elektroverkstaden Kent Andersson AB:s verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö www.elektrov.se info@elektrov.se Elektroverkstaden Kent Andersson

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Kvalitetsgruppen 9001

Kvalitetsgruppen 9001 Kvalitetsgruppen 9001 Certifiering av ledningssystem Revisionsrapport för Recert 2012 BV Certification Sverige AB Konfidentiell Sida 1/14 2012-06-19 Företag Företagsnamn: Adress: Stad: Postnummer: Land:

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar.

Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar. Tilläggskraven i ISO/TS 16949:2002 jämfört med ISO 9001:2000 Sid 1 (18) Ledningssystem för kvalitet Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2000 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar.

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Att införa och arbeta med miljöledningssystem Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Vad är en kravstandard?

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL

SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL Sida 1 av 13 SVENSK Elektronikproduktion Ledningssystem KVALITETSMANUAL Innebörd av senaste revisionsändring, detta dokument. 2012-12-07 Kompletterad med SP-märket 2013-07-12 8.3 Behandling av avvikande

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Kvalitets- och Miljöstyrning/ Kvalitet och Ledningssystem Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Skriftlig tentamen 51KM01, 41I13B samt även 41I09B Industriell ekonomi

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer