INNEHÅLL Sida METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV. Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Sida METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV. Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln"

Transkript

1 1 Ingår i Myc-Techs serie kring ISO- miljöstandard: (linje med & familjerna) Myc-Techrapport: 2002:10 Definitioner och termer INNEHÅLL Sida FÖRORD 3 1: METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV TERMINOLOGIN 7 1:1 1:2 1:3 Inledning Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln Samband mellan begrepp och grafisk illustration av sambanden 7 7 8

2 2 2 DEFINITIONER OCH TERMER 10 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 Definition kvalitet Definition ledning Definition organisation Definition produkt- / process Definition egenskaper Definition överensstämmelse Definition dokumentation Definition bestämning Definition revision :10 Definition kvalitetssäkring av mätprocesser 36 REFERENSER 38

3 3 FÖRORD. Denna rapport, ISO-miljöstandard " Definitioner och termer " ingår i Myc- Techs forskningsserie kring ISO standarderna, som benämnes ISOmiljöstandard. International Organization for Standardization (ISO) är en världsomspännande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO medlemar). Denna rapporten bygger på de svenska officiella standarderna vilka innehåller de officiella engelska versionerna, förteckning se nedan. För svensk översättning svara SIS (Standardiseringen i Sverige) och rapporten är ett arbetsmaterial som ingår i Myc-Techs totalkoncept för fastighetsorganisationers miljöarbete. Detta innebär att denna skrift endast kan användas i samarbete med Myc-Tech. Förteckning över normer från europastandarden som har behandlats i Myc-Techs forskningsserie kring ISO miljöstandarder. - SS-EN ISO 9000:2000, SS-EN ISO 9001:2000 samt SS-EN ISO 9004: ISO (utgåva 1, 2001), SS-EN ISO 14001:1996, SS-ISO (fastställd 1996), SS-EN ISO 14031:1999, SS ISO 14040:1997, SS-EN ISO 14041:1998, SS-EN ISO 14042:2000, SS-EN ISO 14043:2000 samt SS-ISO 14050:1998.

4 4 Dessa standarder, som antogs av CEN (European Committee for Standardization) t.o.m. den 15 december 2000 och kompletteras i Myc- Techs rapporserie med EMAS (rådets förordning EEG 1836/93). EMAS innehåller ett kommissionsprogram Mot en bärkraftig utveckling som till sin allmänna inriktning godkändes genom rådets resolution av den 1 februari I detta program betonas företagens roll och ansvar både när det gäller att stärka ekonomin och att skydda miljön inom hela gemenskapen. Gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning bör i första etappen inriktas på industrisektorn med tyngre processer som belastar både uttag från naturens begränsade resurser som ger upphov till avfallsproblem i natur, vatten och luft. Dock är det önskvärt att normerna tillämpas utanför industrisektorn, ex. inom handel, distribution och offentliga sektorn. CEN-medlemmarna är förpliktigade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor dessa europa-standarder i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Dessa europastandarder finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CENmedlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de

5 5 nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ISO-miljöstandard är generellt skrivna så att materialet skall passa alla typer av verksamheter såväl - tyngre processindustrin som - renare och mindre för naturen och moder jord belastande verksamhet. Dessutom skiljer ISO-miljöstandard mellan - krav på ledningssystem för kvalitet och - krav på produkt. Myc-Techs rapportserie följer ISO-miljöstandards generellt hållna formulering. Dock sker när projekt genomförs i samarbete med Myc-Tech en anpassning som gör standarden tillämplig för fastighetsorganisationers verksamhet. Oftast bedriver fastighetsorganisationer en mer ren verksamhet och därmed fordras ej den mer strikt hållna strukturen såsom certifiering utan för detta är oftast någon form av egenrevision lämpligt.

6 6 Beträffande normernas orginalhandlingar från Standardiseringen i Sverige (SIS) är vår förhoppning att dessa i sin helhet skall bli tillgängliga vi denna internethantering. Vi för diskussioner med SIS-enhet i denna fråga för att försöka lösa detta men som det är idag är materialet behäftat med kraftiga licenser vilket gör att detta ej kan läggas ut. Om fördjupade studier fordras gällande normernas orginalhandlingar kontakta oss så får vi tillsammans anpassa formen för hur detta skall hanteras. Danderyd december 2001 Tekn L Thomas Alsmo

7 7 1: METODIK ANVÄND VID UTARBETANDET AV TERMINOLOGIN 1:1 Inledning. Tillämpningen av standarderna för kvalitetsledningssystem i ISO familjen erfordrar användning av - en teknisk beskrivning, men utan användning av teknisk jargong och - en sammanhängande och harmoniserad vokabulär som är lätt att förstå av alla potentiella användare av standarder för ledningssystem för kvalitet. Begrepp är inte oberoende av varandra, och en analys av sambanden mellan begreppen inom område ledningssystem för kvalitet och inordningen av dem i begreppssystem är en förutsättning för en sammanhängande terminologi. En sådan analys användes vid utarbetande av den terminologi som specificeras i denna standard. 1;2 Innehåll i ett uppslagsord och substitutionsregeln. Begreppet utgör grunden för översättning mellan språk (inbegripet varianter inom samma språk, t.ex. amerikansk och brittisk engelska). För varje språk väljs den mest lämpliga termen för att få begreppet allmängiltig och klart på språket ifråga, d.v.s. inte nödvändigtvis en

8 8 ordagrann översättning. En definition utformas genom att beskriva enbart sådana egenskaper som är väsentliga för att identifiera begreppet. Information om begreppet som är viktig men inte väsentlig för dess beskrivning placeras i en eller flera anmärkningar till definitionen. När en term ersätts med sin definition, eventuell med smärre syntaktiska anpassningar, bör det inte bli någon ändring i textens mening. En sådan substitution är en enkel metod för att kontrollera att definitionen är korrekt. När definitionen är komplicerad på så sätt att den innehåller ett flertal termer görs substitutionen emellertid bäst genom att ta en eller högs två termer i taget och substituera dessa. En fullständig substitution av alla termer i en komplicerad definition blir svår att göra syntaktisk och är inte till hjälp för att uttrycka meningen. 1;3 Samband mellan begrepp och grafisk illustration av sambanden. I terminologiarbetet baseras relationerna mellan begreppen på de kännetecken som de olika begreppen har. För att beskriva ett visst begrepp så kort och koncis som möjligt inleder man beskrivningen med termen för det närmast överordnade begreppet och lägger sedan till de kännetecken som skiljer begreppet i fråga från dess överbegrepp och sidobegrepp. Tre huvudsakliga slag av samband mellan begrepp anges i

9 9 ISO-standarden: a) generiska samband, b) partitiva samband och c) associativa samband. a) Generiskt samband Underordnade begrepp inom hierarkin ärver alla kännetecken från det överordnade begreppet och innehåller beskrivningar av sådana kännetecken som skiljer dem från det överordnade begreppet och sidoordnade begrepp, t.ex. sambandet mellan begreppen vår, sommar, höst och vinter och begreppet årstid. b) Partitivt samband Underordnade begrepp inom hierarkin utgör ingående delar av det överordnade begreppet, t.ex. vår, sommar, höst och vinter kan definieras som delar av begreppet år. Det är emellertid inte lämpligt att definiera soligt väder (en möjlig egenskap hos sommar) som en del av året. c) Associativt samband Associativa samband kan inte beskrivas lika enkel som generiska och partitiva samband, men de hjälper till att identifiera arten av samband mellan begrepp inbördes inom ett begreppssystem, t.ex. orsak och verkan, aktivitet och plats, aktivitet och resultat, verktyg och funktion, material och produkt.

10 10 2: DEFINITIONER OCH TERMER 2:1 Definition kvalitet Kvalitet: Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav 1: Termen kvalitet kan användas tillsammans med sådana adjektiv som dålig, bra eller utmärkt. 2: Inneboende innebär, i motsats till tilldelad, existerande i något, speciellt som en permanent egenskap. Krav: Behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk. 1: I allmänhet underförstådd innebär att det är vanlig eller normal praxis för en organisation, dess kunder och andra intressenter att aktuellt behov eller aktuell förväntning är underförstådd. 2: Ett bestämningsord kan användas för att ange en specifik typ av krav, t.ex. krav på produkt, kvalitetsledningskrav, krav från kund. 3: Ett specificerat krav är ett krav som är angivet, till exempel i ett dokument. 4: Krav kan ställas av olika intressenter.

11 11 Klass: Kategori eller rang som givits till olika krav på produkter, processer eller system som har samma användningsområde Exempel: Klasser för flygbiljetter, kategorier på hotell i en hotellguide. När ett kvalitetskrav ställs är klassen i allmänhet specificerad. Kundtillfredsställelse: Kundens uppfattning om i vilken grad kundens krav har uppfyllts. 1: Kundklagomål är ett vanlig tecken på låg kundtillfredsställelse, men avsaknad av sådana klagomål tyder inte nödvändigtvis på hög grad av kundtillfredsställelse. 2: Inte ens när kundkrav har överenskommits med kunden och är uppfyllda är det ett säkert tecken på hög grad av kundtillfredsställelse. Kapabilitet, duglighet: Förmåga hos en organisation, ett system eller en process att åstadkomma en produkt som uppfyller kraven på denna produkt.

12 12 2:2 Definition ledning System: Grupp av samverkande eller varandra påverkande element Ledningssystem: System för att upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål. Ett ledningssystem för en organisation kan innefatta olika ledningssystem, t.ex. ett ledningssystem för kvalitet, ett ledningssystem för ekonomi eller ett ledningssystem för miljö. Ledningssystem för kvalitet, kvalitetsledningssystem: Ledningssystem för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet. Kvalitetspolicy: Organisations övergripande avsikter och inriktning med avseende på kvalitet, formellt uttalade av högsta ledningen. 1: Kvalitetspolicyn är i allmänhet samstämmig med organisationens övergripande policy och utgör ett ramverk för att fastställa kvalitetsmål. 2: Principer för kvalitetsledning enligt denna standard kan utgöra grunden för att upprätta en kvalitetspolicy.

13 13 Kvalitetsmål: Något som eftersträvas eller inriktas mot vad avser kvalitet. 1: Kvalitetsmål är i allmänhet baserade på organisationens kvalitetspolicy. 2: Kvalitetsmål specificeras i allmänhet för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Ledning: Samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation. När termen ledning hänför sig till personer, d.v.s. en person eller en grupp av personer med befogenhet och ansvar att leda och styra en organisation, bör den inte användas utan någon form av bestämningsord. Exempelvis ledningen skall... ogillas, medan högsta ledningen skall... accepteras. Högsta ledningen: Person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå. Kvalitetsledning: Samordnade aktiviteter för att leda och styra en organisation med avseende på kvalitet.

14 14 Ledning och styrning med avseende på kvalitet innefattar i allmänhet upprättande av kvalitetspolicy och kvalitetsmål, planering av ledningssystem för kvalitet, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Planering av ledningssystem för kvalitet: Del av kvalitetsledning, inriktad mot att sätta kvalitetsmål och att specificera nödvändiga processer för verksamheten och tillhörande resurser för att uppfylla kvalitetsmålen. Att upprätta kvalitetsplaner kan vara en del av planering av ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsstyrning: Del av kvalitetsledning inriktad mot att uppfylla kvalitets krav. Kvalitetssäkring: Del av kvalitetsledning inriktad mot att ge tilltro till att kvalitets krav kommer att uppfyllas Kvalitetsförbättring: Del av kvalitetsledning inriktad mot att öka förmågan att uppfylla kvalitets krav.

15 15 Kraven kan vara knutna till alla slags aspekter som verkan, effektivitet eller spårbarhet. Ständig förbättring: Återkommande aktivitet för att förbättra förmågan att uppfylla krav. Processen att upprätta mål och finna möjligheter till förbättring är en for löpande process som använder revisionsiakttagelser och revisionsslutsatser, analys av data, ledningens genomgångar eller andra informationskällor och leder i allmänhet till korrigerande åtgärder eller förebyggande åtgärder. Verkan, effekt: Grad till vilken planerade aktiviteter har förverkligats och planerade resultat har uppnåtts Effektivitet: Förhållande mellan uppnått resultat och använda resurser

16 16 2:3 Definition organisation Organisation: Grupp av personer och resurser med ett arrangemang av ansvar, befogenheter och samverkan. Exempel: Bolag, koncern, firma, företag, institution, stiftelse, ensam handlare, förening eller delar eller kombinationer av dem. 1: Arrangemanget är i allmänhet ordnat. 2: En organisation kan vara offentlig eller privat. 3: Ovanstående definition gäller för standarder för ledningssystem för kvalitet. Termen organisation definieras annorlunda i ISO/IEC Guide 2. Organisatorisk struktur: Arrangemang av ansvar, befogenheter och samverkan mellan personer. 1: Arrangemanget är i allmänhet ordnat. 2: En formell beskrivning av den organisatoriska strukturen ges ofta i en kvalitetsmanual eller i en kvalitetsplan för ett projekt. 3: Omfattningen hos en organisatorisk struktur kan innefatta relevanta gränssnitt mot externa organisationer.

17 17 Infrastruktur: Organisation, system av anordning - utrustning - tjänst som erfordras för att driva en organisation. Verksamhetsmiljö: förhållanden under vilka arbete utförs. Förhållanden innefattar fysiska - sociala - psykologiska och miljömässiga faktorer (som temperatur - belöningsprogram - ergonomi - atmosfär). Kund: Organisation eller person som mottar en produkt. Exempel: Konsument, uppdragsgivare, slutanvändare, återförsäljare, förmånstagare och köpare. En kund kan vara intern eller extern i förhållande till organisationen. Leverantör: Organisation eller person som tillhandahåller en produkt. Exempel: Tillverkare - distributör - detaljhandlare eller säljare av en produkt eller den som tillhandahåller en tjänst eller information. En leverantör kan vara intern eller extern i förhållande till organisationen.

18 18 Intressent Person eller grupp som har intresse av en organisations prestationsförmåga eller framgång. Exempel: Kunder, ägare - medarbetare - leverantörer - banker - fackföreningar - samarbetspartners - samhället. En grupp kan bestå av en organisation, en del därav eller flera organisationer. 2:4 Definition produkt- /process Process: Grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. 1: Insatser till en process är i allmänhet utfall från andra processer. 2: Processer inom en organisation är i allmänhet planerade och utförda under styrda betingelser för att skapa mervärde. 3: En process där överensstämmelse med krav hos den resulterande produkten inte på ett omedelbar eller ekonomiskt sätt kan verifieras, kallas ofta en speciell process.

19 19 Produkt: Resultat av en process. 1: Produkter kan indelas i fyra kategorier: tjänster (t.ex. transport), mjukvara (t.ex. dataprogram, lexikon), hårdvara (t.ex. mekaniska maskindelar) och processindustriprodukter (t.ex. smörjmedel). Många produkter innehåller delar som hör till olika produktkategorier. Om produkten sedan kallat tjänst - mjukvara - hårdvara eller processindustriprodukt är beroende av vilket som är det dominerande Inslaget. Till exempel består den erbjudna produkten bil av hårdvara (t.ex. däck), processindustriprodukter (t.ex. bränsle / kylarvätska) mjukvara (t.ex. styrprogram till motor, förarens instruktionsbok) och tjänster (t.ex. instruktioner för handhavande som ges av försäljaren) 2: En tjänst är resultatet av minst en aktivitet som måste utföras i gränssnittet mellan leverantör och kund och är i allmänhet immateriell. Att utföra en tjänst kan vara att - utföra en aktivitet på en materiell produkt som tillhandahålls av kunden (t.ex. en bil som skall repareras), - utföra en aktivitet på en immateriell produkt som tillhandahålls av kunden (t.ex. inkomstuppgift för deklaration),

20 20 - leverera en immateriell produkt (t.ex. leverans av muntlig information för överföring av kunskap), - skapa en trevlig omgivning för kunden (t.ex. i hotell och restauranger). Mjukvara består av information och är i allmänhet immateriell och kan ha formen av beskrivning, transaktioner eller rutiner. Hårdvara är i allmänhet materiell och dess mängd är en egenskap som kan utryckas som antal. Processindustriprodukter är i regel materiella och deras mängd är en egenskap som kan anta kontinuerliga värden. Hårdvara och processindustriprodukter kallas ofta varor. Kvalitetssäkring är i huvudsak inriktad mot avsedd produkt. Projekt: Unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser 1: Ett individuellt projekt kan utgöra en del av en större projektstruktur. 2: I vissa projekt utvecklas målen och definieras produktegenskaperna successivt allt eftersom projektet fortskrider. 3: Resultatet av ett projekt kan vara en eller flera enheter av en produkt.

21 21 Konstruktion och utveckling: Processer som omformar krav till specificerade egenskaper eller till specifikation för en produkt, en process eller ett system. 1: Termerna konstruktion och utveckling används ibland synonymt, ibland för att beteckna olika etapper i den totala konstruktions- och utvecklingsprocessen. 2: Ett bestämningsord kan användas för att ange karaktären hos det som konstrueras och utvecklas (t.ex. konstruktion och utveckling av produkt eller konstruktion och utveckling av process). Rutin: Angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process. 1: Rutiner kan vara dokumenterade eller inte dokumenterade. 2: När en rutin är dokumenterad används ofta termen dokumenterad rutin. Det dokument som innehåller en rutin kan kallas en rutinbeskrivning.

22 22 2:5 Definition egenskaper Egenskap: Särskiljande drag. 1: En egenskap kan vara inneboende eller tilldelad. 2: En egenskap kan vara kvalitativ eller kvantitativ. 3: Det finns olika klasser av egenskaper, som fysiska (t.ex. mekaniska, elektriska, kemiska eller biologiska egenskaper), sensoriska (t.ex. hänförbara till lukt, känsel, smak, syn, hörsel), uppförandemässiga (t.ex. hövlighet, ärlighet, trovärdighet), tidsanknutna (t.ex. punktlighet, tillförlitlighet, tillgänglighet), ergonomiska (t.ex. fysiologiska egenskaper eller relaterade till personsäkerhet) och funktionella (t.ex. ett flygplans högsta hastighet). Kvalitetsegenskap: Inneboende egenskap hos en produkt, en process eller ett system relaterad till ett krav. 1: Inneboende betyder existerande i någonting, speciellt som en permanent egenskap.

23 23 2: En egenskap som tilldelats en produkt, en process eller ett system (t.ex. priset på en produkt, ägaren till en produkt) är inte en kvalitetsegenskap hos denna produkt, denna process eller detta system. Tillförlitlighet: Sammanfattande term som används för att beskriva driftsäkerhet och de faktorer som påverkar denna: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Termen tillförlitlighet används endast för allmänna beskrivningar i ickekvantitativa termer. Spårbarhet: Möjlighet att spåra historiken, användningen eller lokaliseringen av det som betraktas. 1: När det gäller produkt kan spårbarhet hänföra sig till ursprunget hos material och komponenter, framställningshistoriken och distributionen och lokaliseringen av produkten efter leverans. 2: Inom metrologiområdet är definitionen i VIM 1993, 6.10 den accepterade.

24 24 2:6 Definition överensstämmelse Överensstämmelse Uppfyllande av ett krav. Denna definition är i linje med ISO/IEC Guide 2, men ordalydelsen är annorlunda för att passa ihop med begreppen i ISO. Avvikelse: Icke-uppfyllande av ett krav. Defekt: Icke-uppfyllande av ett krav relaterat till en avsedd eller specificerad användning. 1: Skillnaden mellan begreppen defekt och avvikelse är väsentlig eftersom den har juridisk betydelse, särskilt i samband med produktansvarsärenden. Följaktligen bör termen defekt användas med största försiktighet. 2: Den av kunden avsedda användningen kan påverkas av det slag av information, t.ex. drifts- eller underhållsinstruktioner, som tillhandahålls av leverantören.

25 25 Förebyggande åtgärd: Åtgärd för att eliminera orsaken till en potentiell avvikelse eller annan oönskad, möjlig situation. 1: Det kan finnas mer än en orsak till en potentiell avvikelse. 2: Förebyggande åtgärd vidtas för att förhindra uppkomst av avvikelse under det att korrigerande åtgärd vidtas för att förhindra upprepning. Korrigerande åtgärd: Åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse eller annan oönskad situation. 1: Det kan finnas mer än en orsak till en avvikelse. 2: Korrigerande åtgärd vidtas för att förhindra upprepning av avvikelse under det att förebyggande åtgärd vidtas för att förhindra uppkomst. 3: Det är skillnad mellan korrigering och korrigerande åtgärd. Korrigering: Åtgärd för att eliminera en konstaterad avvikelse. 1: En korrigering kan göras i samband med en korrigerande åtgärd. 2: En korrigering kan vara exempelvis omarbetning eller omklassning..

26 26 Omarbetning: Åtgärd med en avvikande produkt för att få den att överensstämma med kraven. Till skillnad från omarbetning kan reparation påverka eller ändra delar av den avvikande produkten. Omklassning: Förändring av klass hos en avvikande produkt för att få den att överensstämma med krav som skiljer sig från de ursprungliga. Reparation: Åtgärd med en avvikande produkt för att göra den acceptabel för den avsedda användningen. 1: Reparation inbegriper avhjälpande åtgärd för att till användbart skick återställa en produkt som ursprungligen varit i överensstämmelse med kraven, t.ex. som del i underhåll. 2: Till skillnad från omarbetning kan reparation påverka eller ändra delar av den avvikande produkten. Skrotning: åtgärd med en avvikande produkt för att hindra dess ursprungligen avsedda användning

27 27 Exempel: Återvinning eller förstöring. Vid avvikelse i samband med tjänst hindras användning genom att tjänsten avbryts. Leveransdispens: Medgivande att använda eller frisläppa en produkt som inte överensstämmer med specificerade krav. En leveransdispens är i allmänhet begränsad till leverans av en produkt som har avvikande egenskaper inom specificerade gränser samt till en överenskommen tid eller produktkvantitet. Utförandedispens: Medgivande, utfärdat före framtagning, att avvika från de ursprungligen specificerade kraven på en produkt. En utförandedispens ges i allmänhet för en begränsad kvantitet eller tidsperiod och för en specifik användning. Frisläppande: Tillåtelse att fortsätta till nästa moment i en process. Den engelska termen release används ofta i programvarusammanhang som beteckning på en version av själva programvaran.

28 28 2:7 Definition dokumentation Information: Meningsfulla uppgifter. Dokument: Information och tillhörande medium. Redovisande dokument, specifikation, rutinbeskrivning, ritning, rapport, standard. 1: Mediet kan vara papper, magnetiskt, elektronisk eller optisk datamedium, foto eller likare eller en kombination av dessa. 2: En grupp av dokument, t.ex. specifikationer och redovisande dokument, kallas ofta dokumentation. 3: Vissa krav (t.ex. läsbarhetskrav) kan gälla för alla slags dokument, men det kan finnas olika krav för specifikationer (t.ex. krav på styrning av ändringar) och för redovisande dokument (t.ex. återsökbarhetskrav). Specifikation: Dokument som anger krav. En specifikation kan vara knuten till aktiviteter (t.ex. rutinbeskrivning, processpecifikation och provningsspecifikation) eller till produkter (t.ex. produktspecifikation, prestandaspecifikation och ritning).

29 29 Kvalitetsmanual: Dokument som beskriver en organisations ledningssystem för kvalitet. Kvalitetsmanualer kan variera i detaljeringsgrad och uppläggning för att passa storleken och komplexiteten hos en individuell organisation. Kvalitetsplan: Dokument som specificerar vilka rutiner och tillhörande resurser som skall användas av vem och när för ett visst projekt, en viss produkt, en viss process eller ett visst kontrakt. 1: Dessa rutiner innefattar i allmänhet de som hänvisar till kvalitetsledningsprocesser och till produktframtagningsprocesser. 2: En kvalitetsplan hänvisar ofta till delar av kvalitetsmanualen eller till rutinbeskrivningar. 3: En kvalitetsplan är i allmänhet ett av resultaten av planering av ledningssystemet för kvalitet. Redovisande dokument, verifikat: Dokument som anger uppnådda resultat eller utgör bevis på utförda aktiviteter.

30 30 1: Redovisande dokument kan exempelvis användas för att dokumentera spårbarhet och kan utgöra bevis på verifiering, förebyggande åtgärd och korrigerande åtgärd. 2: Redovisande dokument behöver i allmänhet inte ha någon styrning av ändringar. 2:8 Definition bestämning Bevis, belägg: Information som stöder existensen eller sanningen hos något Bevis kan erhållas genom observation, mätning, provning eller på annat sätt. Kontroll: Utvärdering av överensstämmelse genom observation och bedömning tillsammans med mätning, provning eller kalibrering om så är behövlig. Provning: Bestämning av en eller flera egenskaper enlig en rutin.

31 31 Verifiering: Bekräftelse genom att framlägga bevis på att specificerade krav har uppfyllts. 1: Termen verifierad används för att beteckna motsvarande status. 2: Bekräftelse kan bestå av att 3: göra alternativa beräkningar, 4: jämföra en ny konstruktionsspecifikation med en liknande, beprövad konstruktionsspecifikation, 5: genomföra provningar och demonstrationer samt 6: granska dokument innan de frisläpps. Validering: Bekräftelse genom att framlägga bevis på att krav för en specifik, avsedd användning eller tillämpning har uppfyllts. 1: Termen validerad används för att beteckna motsvarande status. 2: De användningsförhållanden som tillämpas vid validering kan vara verkliga eller simulerade. Kvalificeringsprocess: Process för att visa förmågan att uppfylla specificerade krav. 1: Termen kvalificerad används för att beteckna motsvarande status. 2: Kvalificering kan gälla personer, produkter processer eller system.

32 32 Exempel: Kvalificering av revisor, kvalificering av material, kvalificering av process. Genomgång, granskning: Aktivitet som genomförs för att avgöra lämpligheten, tillräckligheten och verkan hos det aktuella objektet för att uppnå fastställda mål. Genomgång / granskning kan också innefatta bestämning av effektivitet. Exempel: Ledningens genomgång, konstruktionsgenomgång, genomgång av kunders krav och granskning av avvikelser. 2:9 Definition revision De termer och definitioner som ges i 2.9 har utformats i avvaktan på publicering av ISO Det är möjligt att de kommer att modifieras i den standarden. Revision: Systematisk, oberoende och dokumenterad process för att erhålla revisionsbevis och utvärdera de objektiv för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterier är uppfyllda.

33 33 Interna revisioner, vanligen kallade förstapartsrevisioner, utförs av eller på uppdrag av organisationen själv för egna ändamål och kan utgöra grunden för en organisations egen försäkran om överensstämmelse. Externa revisioner innefattar det som i allmänhet kallas andra- eller tredjepartsrevisioner. Andrapartsrevisioner utförs av organisationens intressenter, t.ex. kunder eller av andra personer på deras uppdrag. Tredjepartsrevisioner utförs av externa oberoende revisionsorganisationer. Revisionsprogram: En eller flera revisioner planerade att utföras under en viss tidsperiod och för ett specifikt ändamål. Revisionskriterier: Policy, rutiner eller krav använda som referenser. Revisionsbevis, revisionsbelägg: Redovisande dokument, uppgifter om fakta eller annan information som är relevanta med hänsyn till revisions kriterierna och är verifierbara Revisionsbevis kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

34 34 Revisionsiakttagelser: Resultat av utvärderingen av de samlade revisionsbevisen mot revisionskriterierna. Revisionsiakttagelserna kan visa på antingen överensstämmelse med eller avvikelse från revisionskriterierna eller på möjligheter till förbättring. Revisionsslutsats: Slutresultat av en revision, lämnade av revisionslaget efter beaktande av målen för revisionen och alla revisionsiakttagelser. Revisionens uppdragsgivare: Organisation eller person som begär en revision. Revisionsobjekt, reviderad verksamhet: Organisation som revideras. Revisor: Person med kompetens att genomföra en revision. Revisionslag: En eller flera revisorer som genomför en revision.

35 35 1: En revisor i revisionslaget är i allmänhet utsedd att vara ledare för revisionslaget. 2: I revisionslaget kan också ingå revisorer under upplärning och vid behov tekniska experter. 3: Observatörer kan medfölja revisionslaget men agerar inte som medlemmar av detta. Teknisk expert: Revision, person som tillför särskild sakkunskap eller expertis med hänsyn till det objekt som revideras. 1: Speciell sakkunskap eller expertis kan gälla den organisation, process eller aktivitet som revideras liksom vägledning i fråga om språk eller kulturella förhållanden. 2: Teknisk expert agerar inte som revisor i revisionslaget. Kompetens: Visad förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter.

36 36 2:10 Definition kvalitetssäkring av mätprocesser De termer och definitioner som ges i detta avsnitt har utformats i avvaktan på publicering av ISO Det är möjligt att detta i framtiden kommer att modifieras i denna standarden. Styrsystem för mätning: Samverkande eller varandra påverkande delar, nödvändiga för att åstadkomma metrologisk bekräftelse och fortlöpande styrning av mätprocesser. Mätprocess: Aktiviteter för att bestämma värdet hos en storhet. Metrologisk bekräftelse: Åtgärder som erfordras för att säkerställa att mätutrustning uppfyller de krav som ställs för dess avsedda användning. 1: Metrologisk bekräftelse innefattar i allmänhet kalibrering eller verifiering, om nödvändig justering eller reparation och efterföljande omkalibrering, jämförelse med metrologiska krav för utrustningens avsedda användning samt erforderlig försegling och etikettering. 2: Metrologisk bekräftelse uppnås inte förrän det har visats och dokumenterats att

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder:

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder: Sidan 2 / 24 Författare: Denna rapport är utarbetad av CEDR s Technical Group Standardisation Hans Ingvarsson Hans G. Holmén Sverige Sverige Med bidrag från följande länder: Land Belgien (Flandern) Belgien

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson

Läs mer