Riktlinjer för kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för kvalitet"

Transkript

1 NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE TR12-14 REV B 1/14

2 Revision Ändringsnot Datum A Ursprungligt utförande B Omarbetad i samband med DoU Datumsatta utgåvor har funnits tidigare, nu införs Rev-bokstav /14

3 Innehåll 1 Omfattning och tillämpning Referenser Definitioner Kvalitetssäkring Kvalitetssystem Specificerade dokumentationskrav Styrning av dokument och data Drift- och underhållsdokumentation Styrning av redovisande dokument Slutdokumentation Ledningens ansvar Kompetens, praktisk utbildning och medvetenhet Planering och genomförande Klarställning av åtagande Tilläggsarbete Arbetsmetoder Inköp Produktion och utförande av tjänster Drift, underhåll, rondning Speciella åtgärder Identifikation och spårbarhet Kontroll och provningsstatus Hantering, förvaring, packning, skydd och mottagande av utrustning Behandling av kontroll-, mät- och provutrustning /14

4 8 Mätning, analys och förbättring Allmänt Uppföljning och mätning Kundtillfredsställelse Interna kvalitetsrevisioner Kontroll och provning Dokumentation av kontroll och provning Behandling av avvikelser Insamling och analys av information Förbättring Ständig förbättring Korrigerande och förebyggande åtgärder /14

5 1 Omfattning och tillämpning Dessa riktlinjer beskriver de allmänna kraven på kvalitet som Beställaren ställer på drift- och underhållsentreprenader samt säkerhetsrondningar för stationsanläggningar, kraftledningar och ledningsgator. Kvalitetskraven som anges i riktlinjerna är komplement (och inte alternativ) till de tekniska krav som specificeras för entreprenaden. Vid redovisning av metoder och resurser för att uppfylla kvalitetskraven bör följande begrepp och samband användas: > Kvalitetsmanual beskriver Entreprenörens kvalitetssystem. I denna beskrivs omfattningen av företagets egna kvalitetssystem, inklusive kvalitetspolicy, organisation, ingående processer och dess samverkan samt dokumenterade rutiner, för arbetsmetoder > Riktlinjer för kvalitetskrav, upprättas av Beställaren, och beskriver kvalitetskraven för entreprenaden. > Kvalitetsplan, upprättas av Entreprenören, och innehåller eller ger anvisningar om vilka metoder och resurser som kommer att användas för att uppfylla kvalitetskraven i entreprenaden. > Översiktlig kvalitetsplan bifogas anbudet och den slutliga kvalitetsplanen utarbetas successivt under entreprenaden. Beställaren skall på begäran tillställas kompletterande underlag samt beredas möjlighet att genomföra revision av Entreprenörens kvalitetssystem för att avgöra dess funktionalitet/effektivitet för den aktuella entreprenaden. 2 Referenser Kraven ansluter till ISO 9001:2008, Ledningssystem för kvalitet. Entreprenören skall i anbudet ange om han tänker följa ISO 9001 eller om annat kvalitetssystem tillämpas. Entreprenören skall i kvalitetsplanen hänvisa till tillämpliga standarder, bestämmelser och handlingar. 5/14

6 3 Definitioner Nedan följer en redovisning av speciella begrepp och uttryck som används för att beskriva och redovisa kvalitet. > Kvalitetssystemet utgörs av organisation, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten för att uppfylla kvalitetskraven. > Kvalitetssäkring utgör alla systematiska aktiviteter och åtgärder som erfordras för att ge tillräcklig tilltro till givna kvalitetskrav för entreprenaden. > Kvalitetsplan redovisar specifika metoder och resurser som används för att uppfylla kvalitetskraven för den aktuella entreprenaden samt deras ordningsföljd. Planen innefattar organisation, tidsplan, rutiner, kontrollprogram etc. som kommer att tillämpas. > Kompetensplan innehåller redovisning av behov och tillgänglig kompetens hos Entreprenören samt hur den kommer att vidmakthållas. > Kontrollplan utgör en sammanställning av samtliga kontroller (provningar och/eller mätningar) för entreprenaden och innehåller uppgifter om ordningsföljd samt hänvisning till anvisningar och protokoll. > Dokumentationsplan utgör en förteckning över samtliga dokument vilka kommer att användas för den aktuella entreprenaden samt innehåller uppgifter om utgivningsdatum och gällande revision för vart och ett av dokumenten. 4 Kvalitetssäkring 4.1 Kvalitetssystem Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som hjälpmedel för att säkerställa att entreprenaden uppfyller specificerade krav. Detta skall innefatta: > Utarbetande av dokumenterade rutiner och instruktioner > Effektivt införande av dessa rutiner och instruktioner. Entreprenören skall tillse att gällande kvalitetskrav överförs till och uppfattas av underentreprenörer/leverantörer. Det åligger Entreprenören att klargöra motiven till kvalitetskraven samt vikten av att kvalitetssäkringsarbetet genomförs som planerat för samtlig berörd personal. Detta kan t.ex. ske genom att genomgång anordnas med personal vid ett eller flera tillfällen. 6/14

7 Beställaren skall underrättas om när verifieringar kommer att ske och beredas möjlighet att delta vid dessa. Beställarens medverkan vid verifiering fråntar inte Entreprenören ansvaret för entreprenaden. Kvalitetssystemet för entreprenaden redovisas i den slutliga kvalitetsplanen vilken åstadkoms genom komplettering av den översiktliga planen. Planen skall utarbetas successivt under entreprenaden när krav, förutsättningar och tekniska lösningar detaljeras och konkretiseras samt arbetsmetoder läggs fast. Entreprenören skall överlämna kvalitetsplanen till Beställaren inom 6 månader efter erhållet uppdrag. Kvalitetsplanen skall även omfatta: > Kompetensplan > Kontrollplan > Dokumentationsplan Underentreprenörers/leverantörers kvalitetsplaner redovisas integrerat i Entreprenörens kvalitetsplan 4.2 Specificerade dokumentationskrav Styrning av dokument och data Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för styrning av alla dokument som gäller kvalitetssäkring i entreprenaden. Före utgivningen skall dessa dokument granskas och godkännas av speciellt utsedd personal hos Entreprenören. Denna styrning skall säkerställa att: > Dokument är tillgängliga för att säkerställa att kvalitetssystemet fungerar effektivt > Uppdatering och komplettering sker och distribueras Drift- och underhållsdokumentation Entreprenören skall upprätta och successivt uppdatera Dokumentationsplan i vilken samtliga dokument som används för entreprenaden redovisas. I planen anges benämning, utgivningsdatum, gällande revision och datum för senaste ändring. Dokumentationsplanen skall överlämnas till Beställaren inom sex månader efter erhållet uppdrag och vid entreprenadens slut samt därutöver när väsentlig förändring skett. Det åligger Entreprenören att uppdatera dokumentationen när Entreprenören förorsakar ändringen. Ändringar förorsakade av Beställaren ansvarar denne för. Vidare skall båda parterna informera den andra om ändringar i dokumentationen snarast möjligt. Entreprenören ansvarar för att dokumentation förvaras på betryggande sätt. 7/14

8 4.2.3 Styrning av redovisande dokument Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för identifiering, insamling, registrering, arkivering, underhåll och gallring av redovisande dokument. Redovisande dokument skall bevaras så att det kan visas att erforderlig kvalitet uppnåtts och att kvalitetssystemet fungerar effektivt. Motsvarande dokument från underleverantörer skall utgöra del av dessa. Alla redovisande dokument skall vara entydiga och kunna hänföras till ifrågavarande arbetsmoment eller utrustning. Redovisande dokument skall förvaras på sådant sätt att skada och förlust förhindras samt att de lätt kan återfinnas. Arkiveringstider för redovisande dokument fastställas och dokumenteras. Dessutom skall redovisande dokument hållas tillgängliga för utvärdering av Beställaren eller hans representant under entreprenadtiden Slutdokumentation Vid entreprenadens slut skall Entreprenören sammanställa och överlämna all överenskommen dokumentation samt dokumentation av vilken framgår resultat av kontroll, provningar och besiktningar, avvikelser, korrigerande åtgärder etc för i entreprenaden ingående delar. Normalt gäller detta för dokumentation som inte har sparats i Beställarens underhållsystem Banken. 5 Ledningens ansvar Entreprenörens ledning skall definiera och dokumentera företagets allmänna policy för kvalitetsarbete som gäller för den aktuella entreprenaden. Kvalitetspolicyn skall innehålla ett åtagande om ständig förbättring. Entreprenören skall säkerställa att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen av alla berörda. Entreprenörens lednings skall säkerställa att Beställarens krav fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen. Entreprenören skall redovisa hur och på vilka grunder kvalitetsansvariga utses. Entreprenören skall också redovisa vem som kommer att vara företagslednings representant med ansvar att säkerställa kvalitetskraven och vem som kommer att vara kvalitetsansvarig i den aktuella entreprenaden. 8/14

9 6 Kompetens, praktisk utbildning och medvetenhet Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att identifiera behov av kompetens och upplärning samt sörja för att personal med erforderlig kompetens anlitas. Personalens kompetens skall grundas på erforderlig utbildning, träning och erfarenhet. Personalen skall vara medveten om relevansen hos och betydelsen av de aktiviteter de utför. Dokumentation avseende upplärning skall bevaras. Effekt av genomförda utbildningsinsatser skall utvärderas. Entreprenören skall upprätta och successivt uppdatera Kompetenssplan i vilken redovisas behov av kompetens för entreprenadens fullgörande och Entreprenörens nuvarande kompetensprofil inklusive ålder och antal personer samt utbildningsprogram för företagets långsiktiga kompetensutveckling. Kompetensplanen skall överlämnas till Beställaren inom sex månader efter erhållet uppdrag samt när väsentlig förändring skett. 7 Planering och genomförande 7.1 Klarställning av åtagande Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att säkerställa att klarhet råder om åtagandet, både gentemot Beställaren och mot underentreprenörer/leverantörer. Varje åtagande skall granskas av Entreprenören för att säkerställa att: > Kraven är definierade och dokumenterade, krav på teknisk prestanda framgår samt att det är angivet hur verifikation av dessa skall tillgå > Krav som avviker från uppgifter i anbud klarläggs och behandlas > Entreprenören har förmåga att uppfylla kraven Dokumentationen från sådana genomgångar skall bevaras. Genomgången utgör förutsättning för arbetets igångsättande. 7.2 Tilläggsarbete Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att kvalitetssäkra tilläggsarbete. Krav på att sådana åtgärder skall införs i kvalitetsplanen. 9/14

10 7.3 Arbetsmetoder Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att styra och verifiera arbetsmetoder för drift respektive underhåll av delar vilka ingår i entreprenaden i syfte att därigenom säkerställa att specificerade krav uppfylls. Entreprenören skall utarbeta planer som identifierar ansvaret för varje arbetsmetod och dess utveckling. Planerna skall beskriva eller ange dessa aktiviteter och skall uppdateras så snart någon förändring sker. Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för identifiering, dokumentering, genomgång och godkännande av alla ändringar och modifieringar av arbetsmetoder. Entreprenören skall planera, införa, dokumentera och verifiera utarbetandet av arbetsmetod. Innan utvecklad arbetsmetod tillämpas skall den accepteras av Beställaren. 7.4 Inköp Entreprenören skall säkerställa att inköpta utrustningar och tjänster överensstämmer med specificerade krav. Entreprenören skall välja leverantör på basis av deras förmåga att uppfylla tillämpliga krav, inklusive kvalitetskrav. Entreprenören skall också upprätta en förteckning över leverantörer och hålla denna aktuell. Specificerade utrustningar vilka Beställaren själv anskaffar, är undantagna från Entreprenörens ansvar för kvalitet. Beställaren eller hans representant skall tillförsäkras rätten att vid källan eller vid mottagandet verifiera att de inköpta utrustningarna eller tjänsterna överensstämmer med specificerade krav. Då Beställaren eller hans representant väljer att utföra verifiering hos underleverantören, får Entreprenören inte använda denna verifiering som bevis på effektiv styrning av kvaliteten hos underleverantören. 7.5 Produktion och utförande av tjänster Drift, underhåll, rondning Entreprenören skall identifiera och planera de arbetsuppgifter som ingår i entreprenaden. Entreprenören skall säkerställa att dessa uppgifter utförs under styrda förhållanden, vilket skall innefatta: > Dokumenterade arbetsinstruktioner som definierar förfarandet i de fall som frånvaro av sådana instruktioner skulle kunna ha negativ inverkan på kvaliteten, användning av lämpligt förfarande, lämplig arbetsmiljö samt i överenskommelse med åberopade standarder/normer och kvalitetsplaner > Övervakning och styrning av arbetsuppgifter under utförandet > Godkännande av förfarande och verktyg, när så erfordras 10/14

11 > Kriterier för utförande, vilka i största möjliga utsträckning skall anges i skriftliga specifikationer eller med hjälp av exempel Speciella åtgärder Speciella åtgärder är åtagande, vars resultat inte till fullo kan verifieras genom efterföljande kontroll och provning samt där till exempel brister kan komma att uppdagas först efter entreprenadens slut. Processer för speciella åtgärder skall valideras för att visa förmåga att uppnå avsedda resultat. Följaktligen krävs kontinuerlig övervakning eller att dokumenterade förfaranden följs för att säkerställa att de specificerade kraven uppfylls. Dessa åtgärder skall särskilt godkännas. Dokumentation över speciella åtgärder, godkännande av utrustningar och kvalificering av anlitad personal skall bevaras. I kvalitetsplanen med tillhörande kontrollplan skall anges vilka åtgärder som kräver speciellt godkännande Identifikation och spårbarhet Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att kunna hänföra utrustningar eller tjänster till ritningar, specifikationer eller andra dokument under alla faser av entreprenaden. I den utsträckning spårbarhet är ett specificerat krav skall varje enskild enhet ha entydig identifikation, vilken skall vara dokumenterad Kontroll och provningsstatus Utrustningarnas kontroll- och provningsstatus skall anges med hjälp av märkning, auktoriserade stämplar, etiketter, följesedlar, kontrollrapporter, dataregister, fysisk lokalisering eller andra lämpliga medel. Dessa ska visa om utrustningen uppfyller kraven eller ej enligt den kontroll eller provning som utförts. Angivelsen av kontroll- och provningsstatus skall bibehållas, om nödvändigt, under hela entreprenadtiden för att säkerställa att endast utrustningar som genomgått de föreskrivna kontrollerna och provningarna används eller installeras. Dokumentation skall identifiera den instans som är ansvarig för att utrustningen uppfyller ställda krav Hantering, förvaring, packning, skydd och mottagande av utrustning Entreprenören skall upprätta, dokumentera och vidmakthålla rutiner för hantering, förvaring, packning och mottagande av utrustning. Entreprenören skall ha rutiner för lagring och hantering av material på anläggningsplatsen, så att det är säkerställt att material ej skadas under lagringstiden. Detta skall framgå av Entreprenörens kvalitetsplan. 11/14

12 7.6 Behandling av kontroll-, mät- och provutrustning Entreprenören skall hålla ordning på, kalibrera och underhålla kontroll-, mät- och provningsutrustning för att kunna visa att delar vilka omfattas av entreprenaden uppfyller specificerade krav. Detta gäller oavsett om utrustningen ägs av Entreprenören, är inlånad eller tillhandahålls av Beställaren. Utrustningen skall användas på ett sätt som säkerställer att mätosäkerheten är känd och förenlig med kravet på mätnoggrannhet. Entreprenören skall: > Fastställa vilka mätningar som skall göras och vilken noggrannhet som krävs samt välja lämplig kontroll-, och mät- och provningsutrustning > Identifiera, kalibrera och justera all kontroll-, mät- och provningsutrustning. Detta görs mot normaler som skall vara spårbara till nationellt erkända normaler. Om inga sådana normaler existerar skall grunderna för kalibreringen dokumenteras > Upprätta, dokumentera och uppdatera kalibreringsinstruktioner, innefattande uppgifter om typ av utrustning, identifieringsnummer, lokalisering, kalibreringsfrekvens, kalibreringsmetoder, acceptanskriterier och åtgärder som skall vidtas då resultaten är otillfredsställande > Säkerställa att kontroll-, mät- och provningsutrustningen har nödvändig noggrannhet > Förse kontroll-, mät- och provningsutrustningen med lämplig märkning eller på annat sätt visa kalibreringsstatus > Bevara dokumentation av resultat från kalibrering av kontroll-, mät- och provningsutrustning > Bedöma och dokumentera giltigheten av tidigare kontroll- och provningsresultat då kontroll, mät- och provningsutrustningen senare befinns inte uppfylla kraven > Säkerställa att miljöbetingelserna är lämpliga för de kalibreringar, kontroller, mätningar och provningar som utförts > Säkerställa att hantering, skydd och förvaring av kontroll-, mät- och provningsutrustningen är sådan att noggrannhet och användbarhet bibehålls > Skydda kontroll-, mät- och provningsutrustningen, inklusive tillhörande programvara, mot förändringar som skulle kunna göra kalibreringen ogiltig. Då Beställaren eller hans representant så begär, skall han få information om provningsutrustningen för att förvissa sig om att den är lämplig. 12/14

13 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt Entreprenören skall planera och införa processer för den uppföljning, mätning, analys och förbättring som krävs för att uppfylla krav på genomförda arbeten och ständigt förbättra kvalitetsstyrningen. Entreprenören skall ta beslut om lämpliga metoder, inklusive statistiska metoder som erfordras för att verifiera kvaliteten i entreprenaden. 8.2 Uppföljning och mätning Kundtillfredsställelse Entreprenören skall i dialog med Beställaren hålla sig informerad om Beställarens uppfattning om hur Entreprenören uppfyller Beställarens krav Interna kvalitetsrevisioner Entreprenören skall genomföra, planerade och dokumenterade interna kvalitetsrevisioner för att verifiera att kvalitetssäkringen överensstämmer med vad som planeras och för att fastställa kvalitetssystemets effektivitet. Revisionerna och tillhörande uppföljningar skall utföras enligt dokumenterade rutiner. Resultaten av revisionerna skall dokumenteras och göras kända för de ansvariga inom det reviderade området. Den ansvariga ledning för det reviderade området skall vidta åtgärder för att korrigera de brister som påträffats vid revisionen och genomföra korrigerande åtgärder som säkerställer att bristen inte upprepas. Beställaren har rätt att hos Entreprenören genomföra kvalitetsrevisioner med avseende på entreprenaden. Entreprenören skall också förbehålla Beställaren denna rätt hos underentreprenörer och leverantörer. Beställarens kvalitetsrevision fritar inte Entreprenören från ansvar för sin kvalitetssäkring Kontroll och provning Entreprenören skall upprätta en kontrollplan där samtliga kontroller och provningar redovisas. Planen skall utarbetas successivt under entreprenaden när krav, förutsättningar och tekniska lösningar detaljeras och konkretiseras. Kontrollplanen skall ange ordningsföljd, tidpunkt och metoder som skall användas samt innehålla hänvisning till protokoll. Beställaren skall beredas möjlighet att verifiera kontrollernas och provens överensstämmelse med specificerade krav. 13/14

14 8.2.4 Dokumentation av kontroll och provning Entreprenören skall upprätta dokumentation som visar att Beställarens utrustning genomgått kontroll och provning med angivna acceptanskriterier. Samtliga mätningar skall protokollföras och sparas i Banken. 8.3 Behandling av avvikelser Entreprenören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för att säkerställa att arbetsmetoder och utrustningar som inte överensstämmer med specificerade krav förhindras att oavsiktligt användas eller installeras. Rutinerna skall omfatta identifiering, dokumentering, utvärdering, avskiljning då så är praktiskt möjligt samt beslut om åtgärder och information till berörda instanser. Entreprenören skall redovisa rutiner för att ta hand om avvikelser från specificerade krav. Det gäller såväl vid egenkontroll som vid Beställarens anmärkningar och besiktningsanmärkningar. 8.4 Insamling och analys av information Entreprenören skall samla in och analysera information för att avgöra om man uppfyller krav på levererad tjänst, om kundtillfredsställelse uppnås, om egenskaper i utfört arbete samt för att identifiera möjligheter till förebyggande åtgärder och erhålla relevant kunskap om leverantörer. 8.5 Förbättring Ständig förbättring Entreprenören skall ständigt förbättra kvalitetsstyrningen av entreprenaden Korrigerande och förebyggande åtgärder Entreprenören skall upprätta, dokumentera och vidmakthålla rutiner för att: > Undersöka orsaken till avvikelse och genomföra erforderliga korrigerande åtgärder för att förhindra upprepning > Säkerställa att korrigerande åtgärder vidtas och att de är effektiva > Genomföra och dokumentera ändringar i rutinerna till följd av korrigerande åtgärder > Analysera alla arbetsoperationer och redovisande dokument för att upptäcka och eliminera potentiella orsaker till avvikelser > Initiera förebyggande åtgärder i den omfattning som motiveras av de konstaterade riskerna > Dokumentera resultaten av vidtagna åtgärder > Granska hur effektiva de förebyggande åtgärder har varit. 14/14

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001

MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 MANUAL KVALITETSSYSTEM ISO 9001 HÄFLA BRUK KVALITETSSYSTEM Introduktion Häfla Bruks AB har i sin affärsidé att producera och leverera produkter till rätt kvalité i överensstämmelse med nationella och internationella

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB

KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR. GasNeon LED Sign AB KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR GasNeon LED Sign AB Org. nr 556200-2690 Detta dokument gäller hela företaget och all dess verksamhet. Kvalitetsdokumentet är i huvudsak uppbyggt enligt ISO 9001. Dokumentets

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Sidan 1 av 12 Gävle Elbyggnads AB KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL Ansvarig utgivare: Hans Berglund Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GÄVLE ELBYGGNADS AB LEDNINGSSYSTEM 3 SYFTE 3 KVALITETS- OCH MILJÖMANUAL

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET.

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KVALITETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB Kapitel: 1. Ledningssystem för ÖVERGRPANDE BESKRVNNG AV KVALTETSSYSTEMET. JACK MDHAGE AB:s kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN-SO 9001:2008 Kvalitetssystemets uppbyggnad är baserad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern revision 3 Utbildning 4 Referenser 4 DOKUMENTATION

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U Jan 2017

Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U Jan 2017 Beskrivning av MarCon gruppen AB MarCon gruppen AB Kvalitets- och Miljöledningssystem 3 U n 2017 1 Innehåll: Förord 1) Orientering 2) Omfattning och tillämpning 3) Referenser / definitioner 4) Kvalitetssystem:

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av kraftledningar

Riktlinjer för underhåll av kraftledningar ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2010-05-11 TR12-12 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B1 SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för underhåll av kraftledningar TEKNISK RIKTLINJE 2010-05-11

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till miljö, produktion och sociala

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Uppföljande revision 2007 - 2 Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser.

Uppföljande revision 2007 - 2 Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser. 1 Revisionsfakta Aktivitet Uppföljande revision Omfattning av denna revision samt avsteg från planeringen Dokument som utgör underlag för revisionen (handbok/manual) Revision i enlighet med planering (bekräftelse/revisionsplan)

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer