kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kvalitetsmanual för Trycksättning med gas"

Transkript

1 Datum Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas

2 Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: SIDFÖRTECKNING Trycksättning med gas INTRODUKTION Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) har utformat en vägledning till företag som ämnar utarbeta en kvalitetsmanual i samband med ackreditering för trycksättning med gas (provning med över- eller undertryck). Det är den delen av tryckprovningen som enligt AFS 2006:8 ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Avsikten är att visa på ett sätt att uppfylla kraven på dokumentation av kvalitetssystemet i form av en kvalitetsmanual. Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vid bedömning inför ackreditering är det kraven enligt SWEDAC:s föreskrifter och eventuella tilläggskrav, t ex från föreskrivande myndigheter, som gäller. Vägledningen är utarbetad i samråd med Arbetsmiljöverket. Vägledningen följer de krav på kontrollverksamheten som ställs i SWEDAC:s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan. Föreskrifterna är baserade på kraven i SS-EN ISO/IEC 17020, allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll. Företag som redan har en annan ackreditering eller ett kvalitetssystem, t ex enligt SS-EN ISO 9001, behöver inte dubblera sin dokumentation i de avsnitt som uppfyller kraven för ackreditering av kontrollorgan.( Dock bör tydlig referens göras till den dokumentation man hänvisar till i kvalitetssystemet för ISO 9001). Kvalitetssystemet bör givetvis anpassas till det aktuella företaget, t ex vad gäller organisatorisk struktur, verksamhet, storlek etc. Dock gäller att företaget måste visa hur man uppfyller gällande krav. Denna vägledning är uppbyggd som en kvalitetsmanual. För läsbarhetens skull har underrubriker introducerats. Vägledningen är generell och relevansen för olika typer av trycksättning varierar. Individuell anpassning är därför nödvändig. Vägledningen är inget kravdokument utan en rekommendation. Det innebär att annan disposition och andra rubriker i kvalitetsmanualer godtas inför en ackreditering under förutsättning att det system som beskrivs uppfyller kraven i SWEDAC: s allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan samt de tillämpliga särskilda föreskrifter som meddelats av SWEDAC. Ytterligare förklaringar och råd fås genom SWEDAC DOC 05:7, som är EA:s (European co-operation for Accreditation) allmänna råd vid tillämpning av SS- EN ISO/IEC Kvalitetsmanualen kan även innehålla avsnitt för den övriga verksamheten utöver själva kontrollverksamheten. Användare är i första hand berörd personal på det egna företaget. Vid utarbetande av en kvalitetsmanual är det viktigt att komma ihåg att denna endast ska innehålla dokument som är upprättade enligt de regler som Ni anger under avsnittet dokumentstyrning. Varje dokument skall ha en identitet och omfattas av den rutin för dokumentstyrning som fastställs. Det är till exempel olämpligt att förvara föreskrifter, utbildningsbevis etc. i manualen. Sådana dokument bör förvaras på annan plats. I manualen bör endast finnas en dokumentförteckning, samt en hänvisning till var dokumenten förvaras. Uppgifter inom parentes anger referens till kravelement i standarden SS-EN ISO/IEC 17020, Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll.

3 Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: SIDFÖRTECKNING Kapitel Utgåva nr Sida nr Utgivningsdatum Sidförteckning Innehållsförteckning

4 Sida nr: 1 (2) Kapitel Datum: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Titel 1 Administrativa krav 1.1 Företagsuppgifter 1.2 Ackrediteringens omfattning 1.3 Ansvarsförsäkring 1.4 Villkor för affärsverksamheten 2 Oberoende, opartiskhet och integritet 2.1 Allmänt 3 Sekretess 3.1 Allmänt 4 Ledning och organisation 4.1 Organisation 4.2 Tekniskt ansvarig 4.3 Behörig personal 4.4 Arbetsbeskrivning 4.5 Befattningsbeskrivningar, krav på kompetens 5 Kvalitetssystem 5.1 Kvalitetspolicy 5.2 Kvalitetsansvarig 5.3 Dokumentstyrning 5.4 Kvalitetskontroll 5.5 Interna revisioner 5.6 Erfarenhetsåterföring 5.7 Kvalitetssystemgenomgång 6 Personal 6.1 Utbildnings- och meritförteckningar 6.2 Utbildningsplan 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande 6.4 Ersättning till personalen 7 Lokaler och utrustning 7.1 Kontrollplatser 7.2 Utrustningsförteckning 7.3 Underhållsrutiner med journaler 7.4 Kontrollrutiner med journaler 7.5 Defekt kontrollutrustning 8 Kontrollmetoder och rutiner 8.1 Gällande föreskrifter

5 Sida nr: 2 (2) Kapitel Datum: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Titel 8.2 Metoder för trycksättning 8.3 Kopplingsschema 9 Redovisande dokumentation och hantering av kontrollrapporter 9.1 Allmänt 9.2 Riskbedömningar och kontrollrapporter 10 Underleverantörer 11 Klagomål och omprövning 11.1 Handhavande av klagomål 11.2 Exempel på uppgifter som skall förtecknas

6 Sida nr: 1 (1) Kapitel 1 Datum: ADMINISTRATIVA KRAV 1 Administrativa krav (pkt 3) 1.1 Företagsuppgifter Ange de uppgifter som gäller för företaget: namn, adress, postadress, besöksadress, ev. E-postadress, ev. hemsida, telefonnummer, telefaxnummer, ackrediteringsnummer, organisationsnummer, juridisk status och ev. huvudman. 1.2 Ackrediteringens omfattning (pkt 3.3) Ackrediteringsområden Ange för vilken verksamhet/ackrediteringsområden företaget söker/har ackreditering. Aktuell omfattning av sökt ackreditering framgår av bilaga D till SWEDAC:s ansökningshandling. Kontrollorganet bör skriva in vilken verksamhet som ackrediteringen omfattar. Omfattas t.ex. bara trycksättning med stationära provningsanordningar eller med mobil utrustning på olika anordningar och anläggningar. 1.3 Ansvarsförsäkring (pkt 3.4) Ange försäkringsbolag och försäkringsnummer till företagets ansvarsförsäkring samt var försäkringsbrevet förvaras. (OBS! Försäkringen bör omfatta skydd mot ekonomiskt skadestånd.) 1.4 Villkor för affärsverksamheten (pkt 3.5) Beskriv villkoren för affärsverksamheten, hur upprättas och genomförs de ekonomiska villkoren samt övriga villkor med kunderna t.ex. leveransbestämmelser.

7 Sida nr: 1 (1) Kapitel 2 Datum: OBEROENDE, OPARTISKHET OCH INTEGRITET 2 Oberoende, opartiskhet och integritet (pkt 4) 2.1 Allmänt Beskriv på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal som utför trycksättning, försäkrar att de vid trycksättning, följer gällande regler och att personer eller organisationer utanför kontrollorganet inte kan påverka förutsättningarna och säkerheten vid trycksättningen. Låt varje person, som utför trycksättning, genom sin namnteckning på ett lämpligt formulär försäkra att de skall följa regler och inte låta sig påverkas av utomstående. Ange var formulären förvaras.

8 Sida nr: 1 (1) Kapitel 3 Datum: SEKRETESS 3 Sekretess (pkt 5) 3.1 Allmänt Beskriv i en rutin på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal för utomstående inte röjer uppgifter om vad som framkommer i samband med trycksättning. Låt varje person som utför trycksättning alternativt på annat sätt kommer i kontakt med uppgifter i samband med trycksättningen på ett lämpligt formulär genom sin namnteckning försäkra att inte för utomstående lämna uppgifter som framkommer (i samband med trycksättning) och som kan vålla skada för objektets ägare eller innehavare. Ange var formulären förvaras.

9 Sida nr: 1 (2) Kapitel 4 Datum: LEDNING OCH ORGANISATION 4 Ledning och organisation (pkt 6) 4.1 Organisation Visa med schema eller beskriv företagets organisation. Samtliga ledande befattningar som kan påverka kontrollverksamheten skall anges. Visa med schema eller beskriv verksamheten med trycksättning, beskriv kontrollorganets organisation samt var i den ordinarie organisationen trycksättning bedrivs. 4.2 Tekniskt ansvarig (pkt 6.3) Ange vem som är tekniskt ansvarig. Om företaget har utsett flera tekniskt ansvariga (för olika ackrediteringsområden) skall detta anges. Observera att den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för den ackrediterade kontrollverksamheten. Denne måste därför ha lämpliga befogenheter och kompetens för uppgiften. Om den tekniskt ansvarige eller dennes ersättare inte har en odiskutabel auktoritet genom en ledande befattning i den ordinarie organisationen bör dennes ansvar och befogenheter dokumenteras, t ex i en befattningsbeskrivning. Ange ersättare för den tekniskt ansvarige. Ersättare skall även anges för alla chefer som ansvarar för ackrediterade kontrolltjänster. 4.3 Behörig personal Namnge de personer som har behörighet att utföra riskbedömning respektive utföra trycksättning samt ange eventuella begränsningar i behörighet. 4.4 Arbetsbeskrivning Beskriv relativt kortfattat vem som gör vad och vem som är ansvarig vid en trycksättning. Beskrivningen får inte förväxlas med de mer tekniskt detaljerade anvisningarna för hur trycksättningen ska utföras (se vidare under kapitel 8, Kontrollmetoder och rutiner ). Beskriv vem som ansvarar för respektive delmoment under ett kontrollärendes handläggning (flödet). Här anges de mest väsentliga administrativa och praktiska delmomenten (t ex ordermottagning, utfärdande av arbetsorder, utfärdande av kontrollrapport osv.)

10 Sida nr: 2 (2) Kapitel 4 Datum: LEDNING OCH ORGANISATION 4.5 Befattningsbeskrivningar, krav på kompetens (pkt 6.6.) Upprätta befattningsbeskrivningar för alla funktioner som förekommer inom kontrollorganet (tekniskt ansvarig, kvalitetsansvarig, kontrollanter för olika ackrediteringsområden). Beskrivningarna skall innefatta krav på utbildning, upplärning/introduktion, teknisk kunskap och erfarenhet. Moment som kan ingå i en sådan kravspecifikation är: a/ Grundutbildning och relevant erfarenhet b/ Introduktionsperiod c/ Specialutbildning inom området d/ Arbetsperiod tillsammans med erfaren och ansvarig person e/ Befogenheter f/ Skyldigheter Kraven kan behöva kompletteras med företagets egna krav och andra särskilda behov.

11 Sida nr: 1 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM 5 Kvalitetssystem (pkt 7) 5.1 Kvalitetspolicy (pkt 7.1) Beskriv den av företagets ledning fastställda kvalitetspolicyn. Kontrollorganet skall definiera och dokumentera sin policy, sin målsättning och sina utfästelser vad gäller kvalitet i den ackrediterade verksamheten och skall säkerställa att denna policy förstås, tillämpas och upprätthålls på varje nivå i organisationen. Ett av målen ska vara att varken personal eller utrustning tar skada. 5.2 Kvalitetsansvarig (pkt 7.4) Utse en person som har fastställda befogenheter och ansvar för kvalitetssäkringen inom kontrollorganet samt ev. ersättare. Kvalitetsansvarig skall ha direktkontakt med företagets högsta ledning. 5.3 Dokumentstyrning (pkt 7.6) Ange vilka uppgifter som skall finnas på varje dokumenthuvud samt vem som godkänner dokument i manualen samt hur godkännandet går till (t.ex. handsignatur). Beskriv processen/hur man går tillväga för att säkerställa att de dokument som används/är kravdokument inom kontrollorganets ackreditering är uppdaterade, t.ex.bevakning av olika myndigheters föreskrifter med tidsintervall om t.ex. var tredje månad. Beskriv hur man avser kunna kontrollera giltigheten/aktualiteten hos samtliga i manualen ingående dokument. (Uppdateringar kan verifieras i sidförteckningen, se exempel på sidförteckning i denna vägledning). Sidförteckningen skall ses som en sammanställning över aktuella dateringar för alla dokument i kvalitetsmanualen). Ange till vilka manualen är distribuerad samt var den finns att tillgå för kontrollpersonalen. Beskriv hur uppdateringar av kvalitetsmanualen utförs t.ex. sida för sida eller hela kapitel. Beskriv hur makulerade dokument hanteras och ange var de arkiveras. Ett exemplar skall sparas viss tid (förslagsvis 5 år).

12 Sida nr: 2 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM 5.4 Kvalitetskontroll (pkt 6.4) Denna kvalitetskontroll av organisationens procedurer ska inte blandas ihop med de kontroller som ska genomföras före varje trycksättning, se avsnitt 7.4. Kvalitetskontrollerna utgör en del av de revisioner kontrollorganet har att utföra för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Syftet är att stickprovsvis genom övervakning följa upp att de som utför trycksättning dels använder rätt metoder och utrustning samt att utrustningen kontrollerats, så att trycksättning genomförs på ett säkert sätt. Uppföljningen skall omfatta såväl tekniska som administrativa rutiner och all kontrollpersonal. Övervakningen ska utföras av någon som är väl förtrogen med säkerheten vid trycksättning. Kvalitetskontroller bör utföras innan och i samband trycksättning. Stickprov ska även omfatta s.k. bevittnad kontroll, d.v.s. att någon, väl förtrogen med kontrollarbete, övervakar kontrollen. Frekvensen av bevittnad kontroll ska vara tillräckligt hög för att säkerställa att personalen är väl förtrogen med gällande rutiner och hur dessa skall tolkas. Bevittning skall innehålla alla delar av kontrollförfarandet. Beskriv omfattning och frekvens av kvalitetskontroller. Ange vem som skall utföra kvalitetskontroller. Bör normalt vara den tekniskt ansvarige eller annan av denne utsedd kompetent person. Beskriv hur utförda kontroller dokumenteras. Det kan vara lämpligt att upprätta ett särskilt protokoll för kvalitetskontroller som konkret anger vad som skall kontrolleras. Ange även var dokumentation från genomförda kontroller förvaras. 5.5 Interna revisioner (pkt 7.7) Beskriv hur interna revisioner går till, dess omfattning och frekvens. Upprätta plan för revisioner samt ange var planen finns att tillgå. Vid intern revision kan en genomgång ske på så sätt att personalen får beskriva sina arbetsuppgifter och sättet de utförs på. Man granskar objektivt några slumpmässigt utvalda arbetsmoment för att se om dessa stämmer, dokumenterar det man sett och går tillbaka till manualen för att se ifall arbetsmomenten görs på så sätt som man beskrivit. De delar som man hittar som inte stämmer överens med det man beskrivit från början, är värdefull information till förbättringar av ledningssystemet och som man tar med vid ledningens genomgång. Mer information finns i SWEDAC DOC 05:6, kapitel 6 och 7. En fullständig revision av kvalitetssystemet skall utföras minst en gång per år.

13 Sida nr: 3 (3) Kapitel 5 Datum: KVALITETSSYSTEM Beskriv vilka moment man har tittat på, vad som har upptäckts och vilka korrigerande åtgärder som har utförts. Revisionen bör utföras av någon med god kännedom om verksamheten. Beskriv hur revisionerna dokumenteras. Dokumentation från revisioner bör lämpligen arkiveras tillsammans med SWEDAC:s bedömningsrapport. Med fullständig kvalitetsrevision avses en egen kritisk granskning av kontrollorganets kvalitetssystem. Vid revisionen kontrolleras om krav och rutiner i kvalitetsmanualen och därtill hörande kvalitetsdokument tillämpas på alla nivåer i verksamheten och är uppdaterat 5.6 Erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering (pkt 7.8) Beskriv på vilket sätt kontrollorganet tar hand om upptäckta avvikelser i kvalitetssystemet eller kontrollverksamheten (procedurerna). Ange till vem man rapporterar avvikelser som upptäckts. 5.7 Kvalitetssystemgenomgång (pkt 7.9) Beskriv omfattning och frekvens av genomgångar (skall utföras minst en gång per år). Beskriv hur kvalitetssystemgenomgångar dokumenteras och var dokumentation från genomförda genomgångar förvaras. Med kvalitetssystemgenomgångar avses företagsledningens genomgångar och utvärderingar av kvalitetssystemet. Anmärkningar, slutsatser och rekommendationer från revisioner bör ligga som underlag vid kvalitetssystemgenomgångar. En utförligare beskrivning finns i SWEDAC DOC 05:6. Kvalitetssystemgenomgången kan t ex innehålla följande punkter: a) genomgång av föregående protokoll b) rapporter från föregående tillsyn av SWEDAC c) rapporter från de egna interna revisionerna d) rapporter från de egna kvalitetskontrollerna e) uppgifter om inkomna klagomål f) behov av förbättringar i kvalitetssystem eller manual g) beslut om åtgärder och tidplan för genomförande h) behov av ytterligare personal, utbildning eller utrustning

14 Sida nr: 1 (1) Kapitel 6 Datum: PERSONAL 6 Personal (pkt 8) 6.1 Utbildnings- och meritförteckning (pkt 8.4) Hos kontrollorganet skall hållas ett register över utbildning och meriter för samtlig personal. Dokumentera hur personalen uppfyller kraven på kompetens enligt punkt 4.5. I manualen skall hänvisning finnas till plats/dokument där uppgifterna finns att tillgå. 6.2 Utbildningsplan (pkt 8.3) Kontrollorganet skall dokumentera rutiner för hur dess personal introduceras i verksamheten. Beskrivningen skall även innehålla rutiner för hur upplärning och fort- och vidareutbildning avses att bedrivas för ingående personal för att säkerställa att kompetensen hålls aktuell. I standarden SS-EN ISO/IEC talas om utbildningsprogram. Kontrollorganet ska beskriva på vilket sätt man avser att genomföra nödvändiga informations- och utbildningsinsatser för att hålla kontrollpersonalens kompetens aktuell. Exempel på information som kan behöva fångas upp och föras vidare till berörd personal kan vara ändrade föreskrifter eller branschnormer, ändrade kontrollmetoder, meddelanden från SWEDAC eller Arbetsmiljöverket. Av beskrivningen skall även framgå hur man dokumenterar genomförd utbildning eller information, samt var uppgifterna arkiveras. 6.3 Riktlinjer för personalens uppträdande (pkt 8.5) Beskriv företagets anvisningar till personalen angående personlig säkerhet och andra erforderliga rutiner. (Kan även ingå i kontrollorganets kvalitetspolicy.) 6.4 Ersättning till personalen (pkt 8.6) Beskriv personalens ersättningsformer t.ex. fast tim- eller månadslön. Observera att direkt ackord eller beting inte får förekomma.

15 Sida nr: 1 (2) Kapitel 7 Datum: LOKALER OCH UTRUSTNING 7 Lokaler och utrustning (pkt 9) 7.1 Kontrollplatser (pkt 9.2 och 9.4) Kontrollplatsen omfattar hela det påverkade området, provningsplatsen, riskområdet och den skyddade platsen. Krav på provningsplats och riskområde finns i 5 respektive 6 och i kommentarerna till dessa paragrafer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006: Utrustningsförteckning (pkt 9.15) Ange erforderlig utrustning. Krav på föreskriven utrustning finns i 10 och i kommentarerna till samma paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8. Ange utrustningens namn/typ, identifiering och i tillämpliga fall fabrikat. Av kraven på ackreditering framgår även hur utrustning skall kalibreras och underhållas. All utrustning som används i samband med ackrediterad kontroll skall noteras i en utrustningsförteckning. 7.3 Underhållsrutiner med journaler (pkt 9.5) Beskriv detaljerat vad som ingår i underhåll och service samt hur ofta det skall utföras. Ange hur underhåll och service dokumenteras samt upprätta journaler som är anpassade efter respektive utrustning och ange var dessa finns att tillgå. Krav som berör underhåll och service framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1). Ange även var instruktioner/användarmanualer för utrustningen finns att tillgå. 7.4 Kalibreringsrutiner med journaler (pkt 9.6 och 9.7) Beskriv rutin för kalibrering och kontroll av utrustningen. Se även AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar. Upprätta kontrolljournaler som är anpassade för respektive utrustning, samt ange var dokumentation från tidigare utförda kalibreringar och egenkontroller finns att tillgå. För mätutrustning skall anges den största mätosäkerhet som kan accepteras vid kalibrering/kontroll av utrustningen i fråga. Ange med vilken periodicitet kalibrering och kontroll skall utföras. Utförd kalibrering och kontroll skall noteras i kontrolljournal. Av journalen skall framgå mot vilken "normal" kontrollen sker.

16 Sida nr: 2 (2) Kapitel 7 Datum: LOKALER OCH UTRUSTNING Ange vilken kontroll av utrustningen som ska utföras före trycksättning. (Se 12 och kommentarerna till denna paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.). Referensnormaler ska vara kalibrerade av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. 7.5 Defekt kontrollutrustning (pkt 9.14) Beskriv hur man hanterar defekt utrustning, eventuell märkning och dokumentation i underhållsjournal.

17 Sida nr: 1 (1) Kapitel 8 Datum: KONTROLLMETODER OCH KONTROLL- RUTINER 8 Kontrollmetoder och rutiner (pkt 10) 8.1 Gällande föreskrifter Här anges för aktuella ackrediteringsområden gällande föreskrifter från föreskrivande myndigheter. Ange vilka föreskrifter och andra dokument som gäller med beteckning (t.ex. AFS 2006:8) och namn (t.ex. Provning med över- eller undertryck) samt var föreskrifterna finns att tillgå. SWEDAC:s gällande föreskrifter STAFS 2007:7 Allmänna föreskrifter för ackreditering STAFS 2007:8 Allmänna föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan IAF/ILAC-A4:2004 Allmänna råd vid tillämpning av ISO/IEC Dessa föreskrifter kan beställas från SWEDAC eller laddas ner från SWEDAC:s webbplats ( Dessutom erfordras standarden SS-EN ISO/IEC Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll. Kan beställas hos SIS ( Ange var föreskrifter och standarder finns att tillgå. Förteckning över gällande myndighetsföreskrifter kan beställas hos SWEDAC eller laddas ner från SWEDAC:s webbplats ( 8.2 Metoder för trycksättning Beskriv metoderna för trycksättning. (Se bl.a. 17 och kommentarerna till denna paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.). 8.3 Kopplingsschema Rita förekommande kopplingsscheman för utrustningen vid trycksättning.

18 Sida nr: 1 (1) Kapitel 9 Datum: REDOVISANDE DOKUMENTATION OCH HANTERING AV KONTROLLRAPPORTER 9 Redovisande dokumentation och hantering av kontrollrapporter (pkt 12 och 13) 9.1 Allmänt I kontrollrapport ingår i detta fall redovisning av riskbedömning och dokumentation över säkerheten vid trycksättning. Det ackrediterade kontrollorganet ansvarar för att relevanta uppgifter t.ex. i enlighet med AFS 2006:8 är dokumenterade för de aktuella trycksättningarna. Riskbedömning ska enligt 4 med kommentarer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8 utföras före trycksättningen och dokumenteras. Beskriv hur relevanta dokument för kontroll arkiveras. Ange även vilka dokument som skall arkiveras, arkiveringstiden och var dokumenten arkiveras. 9.2 Riskbedömningar / kontrollrapporter Dokumenten undertecknas av ansvarig personal, enligt 4.3, som utfört riskbedömningen respektive trycksättningen. Undertecknandet innebär ett intygande att trycksättning bedöms kunna utföras säkert. På resultatredovisningen skall företagets ackrediteringsnummer och typ anges. Samtliga riskbedömningar / kontrollrapporter skall vara försedda med löpnummerserie. Löpnummer bör åsättas i förväg. Riskbedömningar / kontrollrapport, inklusive ev. arbetsdokument, skall arkiveras hos kontrollorganet. Arkiveringstiden för redovisningen är lämpligen fem år.

19 Sida nr: 1 (1) Kapitel 10 Datum: UNDERLEVERANTÖRER 10 Underleverantörer (pkt 14) Kontrollorganet skall själv utföra den trycksättning som det åtagit sig att utföra.

20 Sida nr: 1 (1) Kapitel 11 Datum: KLAGOMÅL OCH OMPRÖVNING 11 Klagomål och omprövning (pkt 15) 11.1 Handhavande av klagomål (pkt 15.1) Beskriv rutin för handhavande av klagomål. Ange vem som handlägger inkomna klagomål samt var förteckning över dessa finns att tillgå. Av rutinen bör även framgå hur orsaken till ev. funna brister analyseras och dokumenteras, samt hur/när effektiviteten av vidtagna åtgärder följs upp i efterhand Exempel på uppgifter som skall förtecknas (pkt 15.3) Datum Anledning Åtgärd Handläggare. SWEDAC DOC 07:01

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor SWEDAC DOC 04:4 Datum 2004-08-31 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor INTRODUKTION För ackrediteringsområdena

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning

LEVERANTÖRSBEDÖMNING Frågeformulär för egenbedömning Företag:... Adress:... Tel nr:... Fax nr:... e-mail:... De tre största verksamhetsområden (gjutning, kretskortstillverkning,... ): Vilka är era tre största kunder: 1... 2... 3... Omsättning: Föregående

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012 Stockholm 4 december Göteborg 6 december Presentation, vi och ni Tomas Holm, chef Enheten för fordon TFO Dick Nummelin, handläggare

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 TSFS 2010:78 SNFS 1992:17 (1997:7) TSVFS 1992:52 TSFS

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-09-15 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan 2011-09-27 ISSN 1400-6138 Interna revisioner och ledningens genomgång Vägledning för laboratorier och kontrollorgan Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Utgåva 6 Datum 2010-09-24 ISSN 1400-6138 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Mål Målet med denna vägledning är att minimera olikheter i bedömningar

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem

Miljö och kvalitetsmanual. En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem Miljö och kvalitetsmanual En vägledning för att införa ett miljö- och kvalitetssystem 1 Inledning... 3 2 Ledningssystem för miljö och kvalitet... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Hantering av dokument... 6 3

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat rwieitii AflflIDt si 1,. 2015-11-24 248000 1(8) Erreferens Carin Espes Kopia U SP Certifiering Svenska Skogsplantor AB Box 857 Vibytorps plantskola 501 15 BORÅS 69436 HALLSBERG Svenska Skogsplantor 2015-1

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:19 Utkom från trycket 2006-10-19 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 17020 inom brottsplatsundersökning

Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 17020 inom brottsplatsundersökning Vägledning för tillämpning av ISO/IEC 17020 inom brottsplatsundersökning Inofficiell översättning av EA5/03 SKL Rapport 2012:02 Kontaktperson Christina Bertler Edlund Statens Kriminaltekniska Laboratorium

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Tillsyn vattenmätare 2013

Tillsyn vattenmätare 2013 2013-xx2013-08-xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3.

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Beslut Diarienr 1 (10) 2016-02-17 1805-2015 Södermalms stadsdelsnämnd Box 4270 102 66 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende behörighetsstyrning i ParaGå Datainspektionens beslut

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN FTF Region 8 Göteborg Oktober 2005 Jan-Olof Marberg For the benefit of business and people INNEHÅLL 1 Inledning 2 Certifiering 3 Hur går det till? 4 SAM / OHSAS 5 Erfarenheter

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om krav på informationssäkerhet. Följande allmänna råd ansluter till förordningen (2006:942) om krisberedskap och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 12:72012-08-281 Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 ISO/IEC 17020:2012

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Med den här boken får du: Författaren:

Med den här boken får du: Författaren: Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Myndigheternas roll och inspektionsverksamhet 12 2 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 3 Organisationen och personal 19 4 Utveckling av medicintekniska produkter

Läs mer

Kontrollplan för 2016-2018

Kontrollplan för 2016-2018 Kontrollplan för 2016-2018 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen av livsmedelsanläggningar och därtill hörande myndighetsutövning. Operativ kontrollmyndighet är Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun.

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner

Företagspresentation. Allmänt om auktorisationen. Krav på kundfokus. Krav på ansvarsförsäkring. Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner 1 Företagspresentation 2 Allmänt om auktorisationen 3 Krav på kundfokus 4 Krav på ansvarsförsäkring 5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner Kvalitetsmanualen är upprättad av: Företag: KV Företagen

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för Kvalitets- och

Riktlinjer för Kvalitets- och Auktorisation för 2015-01- 14 Sida 1 av 8 Riktlinjer för Kvalitets- och Miljöledningssytem Antagna av Tekniska Rådet för Auktorisation för 1 Inledning Kvaliteten på rostskyddsmålning kan inte fastställas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE GRUNDUTBILDNING EN BRA ARBETSMILJÖ ÄR INTE EN SLUMPMÄSSIG FÖRETEELSE ELLER ENBART ETT RESULTAT AV VI "KEMIN" MELLAN MÄNNISKOR. KAN MEDVETET PÅVERKA VÅR EGEN ARBETSMILJÖ,

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken

1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Uppdragsnr: 10095928 1 (7) PM Kommentarer till periodisk besiktning av RagnSells, Fagerliden deponi och avfallsanläggning 2011 1 Allmänna 1.1 Syftet med en periodisk besiktning enligt miljöbalken Med besiktning

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet

Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet Människorna i en organisation brukar oftast kallas för kunskapskapitalet och betraktas som den viktigaste resursen. Men de är inte enbart en förutsättning för verksamheten

Läs mer

E f r arenheter från SWEDAC SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2012-11-13

E f r arenheter från SWEDAC SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning 2012-11-13 Ef Erfarenheter från få SWEDACs tillsyner av laboratorier för oförstörande provning Gunnar Wivardsson Erfarenhet från ofp sedan 1972 Teknisk chef Materialröntgen Startade OFP-skolan i Göteborg Svensk och

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Allmänna råd från RAÄ 1998:1

Allmänna råd från RAÄ 1998:1 Uppdragsarkeologi Allmänna råd till verkställighetsföreskrifter angående förfarandet vid vissa beslut m.m. enligt 2 kap. 10 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. () 1 Allmänna råd från RAÄ 1998:1 Riksantikvarieämbetets

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer