Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl."

Transkript

1 Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering av korrosionsskyddssystem i form av beläggning för vissa typer av cisterner beskrivs i föreskrifterna från MSB år Gällande utgåva av MSBFS 2011:8 trädde i kraft 1 juli Föreskrifterna på området är nationella. Note MSBFS 2011:8 är under revision för tillfället (sept. 2013). Föreslagna ändringar enl. remiss bedöms inte påverka produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning. Inom området ackreditering av certifieringsorgan för produkter gäller följande föreskrifter och allmänna råd från Swedac: STAFS 2010:10, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering STAFS 2013:5, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter. Detta dokument syftar till att peka på de delar av föreskriften från MSB som är relevanta för den aktuella certifieringen och ge vägledning vid användning av ISO/IEC 17065:2012 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster i kombination med föreskriften MSBFS 2011:8. Referenser ges även till ISO/IEC 17067:2013 Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar. Den senare innehåller, till skillnad mot ISO/IEC 17065, inte krav utan är informativ. Den beskriver hur certifieringsordningar inom produkt/process/tjänste-certifiering kan vara strukturerade och formulerade samt vad man som ägare till en ordning lämpligen bör beakta. MSBFS 2011:8 inklusive de allmänna råden ger grunden till vad som skall omfattas av en certifieringsordning, men är inte tillräckligt detaljerad för att motsvara kraven på en certifieringsordning. Det är därför nödvändigt för certifieringsorganen att formulera en certifieringsordning som komplement till MSBFS 2011:8. Förutsättningar enligt MSBFS 2011:8 Krav på cisterner och rörledningar inklusive krav på korrosionsskydd för dessa ges i 2 Kap 1 Cisterner, rörledningar och slangledningar ska vara betryggande ur skyddssynpunkt genom sin konstruktion, sitt material, utförande och utrustning. Materialen ska ha kända, dokumenterade och betryggande egenskaper. De ska vara långvarigt motståndskraftiga mot de vätskor som avses förvaras. 2 att Cisterner, rörledningar och slangledningar ska kunna motstå de tryck, temperaturer och andra påkänningar som kan förekomma vid normal drift och förutsägbara fel. 3 att Cisterner och rörledningar ska vara skyddade mot korrosion genom placering, materialval eller korrosionsskyddssystem. Rörledningar behöver dock endast vara skyddade på utsidan. Cisterner, rörledningar och slangledningar utomhus ska dessutom vara väderbeständiga samt motståndskraftiga mot UV-strålning. 1 (5)

2 Till dessa finns också allmänna råd. Dessa råd bedöms inte direkt påverka certifiering av korrosionsskydd. Direkta krav på korrosionsskyddssystem i form av beläggning ges i 3 Kap 1 Korrosionsskyddssystem i form av beläggning ska ha god vidhäftning mot underlaget, vara tätt, riv- och slaghållfast, och bibehålla sina egenskaper vid de temperaturer som det kan utsättas för. Invändigt korrosionsskyddssystem ska dessutom vara långvarigt motståndskraftigt mot de vätskor som cisternen är avsedd för och vid förvaringens alla temperaturer. Korrosionsskyddssystem för utomhusbruk ska dessutom vara väderbeständigt, samt långvarigt motståndskraftigt mot UV-ljus. Korrosionsskyddssystem ska vara applicerade av kompetent personal enligt tillverkarens instruktioner. I kommentarer till 3 kap. 1 anges: Kraven avser korrosionsskyddssystem i form av beläggning för cisterner av stål eller betong samt för rörledningar av stål. Kraven vid certifiering ges i 3 kap. 2 Korrosionsskyddssystem i form av beläggning ska certifieras. Dessutom ska instruktioner för applicering, kontrollomfattning och acceptanskriterier granskas mot tillverkarens anvisningar. Resultatet ska redovisas i ett certifikat. Det ska framgå av certifikatet om korrosionsskyddssystemet uppfyller kraven i denna författning (MSBFS 2011:8), samt vilka instruktioner för applicering som granskats. Certifikatet ska entydigt kunna knytas till korrosionsskyddssystemet och ange om det finns begränsningar för dess användning och i så fall vilka. I kommentarer till 3 kap. 1 anges: Följande uppgifter behövs vanligen vid ansökan om certifiering av korrosionsskyddssystem. Provningsmetoder för att ta fram uppgifterna anges. Uppgifterna hämtas ur och kontrolleras mot leverantörens materialspecifikationer. Intyg från materialleverantören att beläggningsmaterialet fungerar för avsett användningsområde och avsedda vätskor. Krav på förvaring av materialet. Skyddsinstruktioner. Bindemedel, pigment, eventuellt armeringsmaterial och lösningsmedel. 2 (5)

3 Instruktioner för applicering med förbehandling av underlaget såsom avfettning, mekanisk rengöring, fastställande av ytråhet. Appliceringsmetoder samt anvisning för blandning, förtunning samt uppgift om lagringstid 9, brukstid 10 och härdningstid 11 för beläggningsmaterialet. Temperatur och relativ fuktighet vid applicering och härdning av beläggningen. Minsta antal skikt samt gränser för skikttjocklek, dels för varje skikt, dels för full beläggningstjocklek. Torktider och härdningstider, dels för varje applicerat skikt, dels för den färdiga beläggningen. Reparation av skadad beläggning. Kontroll av skikttjocklek hos det tätande skiktet enligt ISO Porsökning av det tätande skiktet enligt ASTM D Kontroll av härdningen enligt ASTM D Visuell kontroll av färdig produkt. Vidhäftning enligt EN ISO Om systemet gäller applicering i verkstad eller både i verkstad och i fält. Provbitar. 9 Längsta tid för lagring av innehållet i oöppnad förpackning 10 Längsta tid mellan blandning och applicering 11 Kortaste tid mellan blandning och tillräckligt härdad beläggning Vid certifiering bedöms systemet genom laboratorieprov. Notera även 5 kap 5 (MSBFS 2011:8). När korrossionsskyddssystemet blivit applicerat ska appliceringen installationskontrolleras. (Av ackrediterat kontrollorgan enligt MSBFS 2011:8 6 kap och bilaga 1 etc.) Detta krav skall framgå av leverantörens anvisningar för produkten. Vägledning till ISO/IEC 17065:2012 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar produkter, processer 1 Scope 2 Normativ hänvisning MSBFS 2011:8 3 Termer och definitioner Ingen vägledning krävs 3 (5)

4 4 Allmänna krav G 4.6 a Allmänt tillgänglig information Här krävs information från certifieringsorganet med omfattning enl. standarden och specifikt för produktkategorin. 5 Strukturella krav G 5.2 Mekanismer för att säkerställa opartiskhet Opartiskhetsfrågor med koppling till certifiering inom det aktuella produktområdet skall ingå i opartiskhetsanalyser 6 Resurskrav G 6.1 Certifieringsorganets personal Certifieringsorganet skall formulera kompetenskrav för det aktuella produktområdet, genomföra utvärdering av aktuell personal samt svara för att kompetensen upprätthålls. 7 Processkrav G 7.1 Allmänt Det aktuella certifieringsområdet kräver att certifieringsorganet utformar en certifieringsordning (certification scheme), se vägledning i ISO/IEC 17067:2013 Bedömning av överensstämmelse - Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar. För den aktuella produktgruppen bedöms en certifieringsordning av typ 5 enligt ISO/IEC 17067:2013, tabell 1 vara tillämplig. G 7.2 Ansökan Certifieringsorganet skall kräva att leverantören tillhandahåller den information som en utvärdering enlig certifieringsordningen kräver. Vissa krav avseende information återfinns i MSBFS 2011:8, Kommentarer till 3 kap Genomgång av ansökan G 7.4 Utvärdering Utvärderingen skall omfatta granskning av det av tillverkaren tillhandahållna materialet inkl. stödjande dokumentation över provningar och kontroller som genomförts. Om provning inte utförs av certifieringsorganet ställs krav på att laboratorier skall vara ackrediterade för de provningar som behöver göras som del i underlag för certifiering och övervakning av certifikat. Utvärderingen skall vidare omfatta en granskning av tillverkarens ledningssystem för kvalitet. Granskningen skall göras på plats i produktionen. Om det föreligger ett giltigt certifikat för ledningssystem för kvalitet, enligt ISO 9001, under ackreditering av Swedac eller av annat nationellt ackrediteringsorgan inom EES enligt EU-förordningen 765/2008 och som tydligt omfattar den aktuella produktgruppen och produktkraven skall detta beaktas. Detta kan föranleda att granskningen av ledningssystemet på plats reduceras i omfattning och enbart fokuserar på kvalitetssäkringen av den aktuella produkten. 4 (5)

5 7.5 Granskning G 7.6 Beslut om certifiering Certifieringen skall ges med en längsta giltighet av 7 år G 7.7 Certifikatsdokument Krav, utöver generella krav i standarden, på certifikatsdokumenten finns i MSBFS 2008:11 3 kap. 2 Resultatet ska redovisas i ett certifikat. Det ska framgå av certifikatet om korrosionsskyddssystemet uppfyller kraven i denna författning, samt vilka instruktioner för applicering som granskats. Certifikatet ska entydigt kunna knytas till korrosionsskyddssystemet och ange om det finns begränsningar för dess användning och i så fall vilka. 7.8 Förteckning över certifierade produkter G 7.9 Övervakning av certifikat Övervakning skall årligen innefatta dels provning eller kontroll av produkten som stickprovsvis tas från produktion eller öppna marknaden, dels en granskning av tillverkarens ledningssystem för kvalitet som skall göras på plats i produktionen. Om det föreligger ett giltigt certifikat för ledningssystem för kvalitet, enligt ISO 9001, under ackreditering av Swedac eller av annat nationellt ackrediteringsorgan inom EES enligt EU-förordningen 765/2008 och som tydligt omfattar den aktuella produktgruppen, skall detta beaktas och kan föranleda att granskningen av ledningssystemet på plats reduceras i omfattning och enbart fokuserar på kvalitetssäkringen av den aktuella produkten Förändringar som påverkar certifieringen 7.11 Avslutning, reducering, suspendering eller återkallande av certifiering 7.12 Redovisande dokument 7.13 Klagomål och överklagande 8 Krav på ledningssystem 5 (5)

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner

BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner BRANDFARLIGA VAROR Kontroll av gasolcisterner Denna information riktar sig till för dig som ska handlägga tillstånds- eller tillsynsärenden för gasolanläggningar med cisterner. Det är viktigt att avstånd

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer