VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING"

Transkript

1 VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Godkänd av: Åke Skarendahl Ordförande snämnd Jan Alemo Ansvarig Vattenfall Utveckling AB,, Älvkarleby Tel.: , Fax:

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING ALLMÄNT CERTIFIERING Typprovning Provningsmetoder och krav för produkt som reagerar vid kontakt med vatten Provningsmetoder och krav för produkt som reagerar vid kontakt med förhöjt ph Märkning Produktredovisning (Produktblad) Förbesiktning Förbesiktning hos tillverkare Förbesiktning hos distributör Avtal om tillverkningskontroll TILLVERKNINGSKONTROLL Egenkontroll för tillverkare Ansvarig för egenkontrollen Instruktioner för egenkontrollen Kontroller ingående i egenkontrollen Journaler vid egenkontrollen Egenkontroll för distributör Övervakande kontroll Övervakande kontroll hos tillverkare Övervakande kontroll hos distributör MISSBRUK AV CERTIFIKAT...12

3 BILAGEFÖRTECKNING

4 Vattenfall Utveckling AB Sida 1 (12) 1. INLEDNING Dessa regler används av Vattenfall Utveckling AB, (VUC) vid certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten. VUC är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av produkter för tätning av stumma fogar mot vatten. Reglerna behandlar: - Ansökan om certifiering - Typprovning - Märkning - Produktredovisning - Förbesiktning - Egenkontroll - Övervakande kontroll - Avtal om tillverkningskontroll - Missbruk av certifikat När samtliga handlingar enligt kapitel 3 är tillfyllest utfärdas ett Certifikat vari anges att produkten uppfyller kraven i dessa regler. Certifikatet är giltigt i 5 år. Ett certifieringsärende kan överklagas till en certifieringsnämnd överställd enheten för certifiering inom Vattenfall Utveckling AB. I certifieringsnämnden finns representanter för tillverkare och användare av certifierade produkter. En produkt som är certifierad av VUC ger den sökande rätt att märka produkten med VUCs logotype och certifieringsnummer. Den sökande kan vara tillverkare eller distributör av produkten.

5 Vattenfall Utveckling AB Sida 2 (12) 2. ALLMÄNT Med vattentätande produkt avses en produkt (oftast ett fogband) som efter kontakt med vatten eller förhöjt ph-värde ger en vattentät fog. Fogen skall motstå ett tillåtet vattentryck motsvarande 30 m vattenpelare. Produkten kan även ha en svällande förmåga. Den vattentätande produkten är elastisk och ofta reversibel dvs, vid minskad vattentillgång återgår produkten till ursprunglig volym. Produkten består ofta av någon typ av gummi, bentonit eller fuktexpanderande harts. Vattentätande produkter används bl a som tätning vid: - Gjutfogar - Rörgenomföringar - Mellan betongelement.

6 Vattenfall Utveckling AB Sida 3 (12) 3. CERTIFIERING Ansökan om certifiering görs till: Vattenfall Utveckling AB,, ÄLVKARLEBY. Ansökan skall kompletteras med: - Resultat från typprovning enligt 3ö1 - Märkning enligt Produktredovisning enligt 3.3. När dessa handlingar är godkända och förbesiktning, enligt 3.4 genomförts med godkänt resultat tecknas avtal om tillverkningskontroll, enligt 3.5 och ett certifikat utfärdas. Samtliga handlingar i ett certifieringsärende är sekretessbelagda och utlämnas inte till utomstående utan den sökandes tillstånd. 3.1 Typprovning Typprovning avser den provning som utförs för att verifiera att produkten uppfyller kraven i dessa regler. Typprovning utförs av ett laboratorium som föreslås av VUC i samråd med den sökande. Produkten tillhandahålls av den sökande. Typprovningen omfattar dels en materialprovning och dels en funktionsprovning Provningsmetoder och krav för produkt som reagerar vid kontakt med vatten Egenskap Provningsmetod Krav Funktionsprovning VU-SC:15 Fullgod täthet, dvs inget uppsamlat vatten Viktändring vid fri svällning VU-SC:32 Min. 5% viktökning för samtliga läsningar Profilutformning VU-SC:33 Av tillverkare/distributör uppgivet värde ± 5% Alkalibeständighet VU-SC:34 Max. 5% viktförlust

7 Vattenfall Utveckling AB Sida 4 (12) Provningsmetoder och krav för produkt som reagerar vid kontakt med förhöjt ph Egenskap Provningsmetod Krav Funktionsprovning VU-SC:31 Fullgod täthet, dvs inget uppsamlat vatten Viktändring vid fri VU-SC:32 * Min. 5% viktökning för svällning samtliga lösningar Profilutformning VU-SC:33 Av tillverkare/distributör uppgivet värde ± 5% Alkalibeständighet VU-SC:34 Max. 5% viktförlust * Endast CaOH 2 och NaOH provas. 3.2 Märkning Produkt eller förpackning skall vara försedd med en etikett med varaktig text på svenska med minst nedanstående information. - Företagets namn - Produkttyp - Produktnamn - Tillverkningsdatum eller annan uppgift som hänvisar till tillverkningstillfälle, t ex satsnummer eller batchnummer - Anvisningar för transport och lagring bl a skydd mot kyla och värme, sista förbrukningsdatum m m. - VUCs logotyp och certifieringsnummer. Vid behov får hänvisning ske till separata handlingar, t ex produktblad. Om produkten innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen ska förpackningen vara försedd med varningsmärkning. 3.3 Produktredovisning (Produktblad) Produktredovisningen skall minst innehålla samtliga uppgifter, förutom tillverkningsdatum, som anges i kapitel 3.2 samt följande: - Instruktioner för läggning av produkten - Produktens huvudsakliga sammansättning - Lämpliga användningsområden - Uppgift om tillåtet vattentryck.

8 Vattenfall Utveckling AB Sida 5 (12) 3.4 Förbesiktning Om den sökande även är tillverkare av produkten utförs förbesiktning enligt Om den sökande endast är distributör av produkten utförs förbesiktning enligt Förbesiktning hos tillverkare Förbesiktning utförs av VUC eller av VUC och ett Kontrollorgan utsett av VUC i samråd med den sökande, vid den anläggning där produkten tillverkas. Vid förbesiktningen kontrolleras att tekniska, personella och administrativa förutsättningar finns för att tillverka produkten med jämn och hög kvalitet, samt att förutsättningar finns för att utföra egenkontrollen enligt 4.1. Tillverkaren skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem anpassat för verksamheten som i tillämpliga delar uppfyller kraven i ISO 9002 dock minst motsvarande CEN Factory Production Control. Resultat av förbesiktningen beskrivs detaljerat i en rapport som innefattar: - Beskrivning av tillverkningsprocessen - Kontrollansvarige samt dennes utbildning, kunskaper, befogenheter och ansvar - Administrativa rutiner för ordermottagning och leverans av produkter - Kvalitetssäkringsprogram innehållande: 1. Instruktioner för underhåll och kalibrering av provningsutrustning samt resultat från dessa 2. Kontroll av råvaror, se kap För produktframställningen ska finnas driftinstruktioner, som bl a innehåller uppgifter om produktens sammansättning (recept), blandningsföreskrifter, anvisningar för kontroller under framställningen samt förfarandet vid konstaterade brister 4. Instruktioner för kontroller under tillverkningsförloppet, se kap Instruktioner för kontroller efter tillverkning, se kap Driftsjournal i vilken införs tillverkningsdag, satsstorlek, satsnummer, råvarornas batchnummer, provningsresultat från egenkontrollen samt åtgärder vidtagna efter konstaterade brister 7. Instruktioner för lagring och märkning av färdig produkt 8. Hantering av klagomål 9. Intern revision och vidtagna åtgärder.

9 Vattenfall Utveckling AB Sida 6 (12) Förbesiktning hos distributör Om tillverkaren av produkten har ett certifierat kvalitetssystem, och detta kan dokumenteras av distributören, utförs förbesiktning endast hos distributören samt vid eventuellt lager. Om tillverkaren inte har ett certifierat kvalitetssystem skall förbesiktning utföras hos distributören samt hos tillverkaren enligt förfarande beskrivet i Förbesiktning hos distributör utförs av VUC och ett Kontrollorgan utsett av VUC i samråd med den sökande. Vid förbesiktning hos distributör kontrolleras att personella och administrativa förutsättningar finns att utföra egenkontroll enligt 4.2. Distributören skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem som i tillämpliga delar minst motsvarar CEN Factory Production Control. Resultat av förbesiktningen beskrivs detaljerat i en rapport som innefattar: - Administrativa rutiner för ordermottagning och leverans av produkter - Administrativa rutiner för registrering av resultat från tillverkarens egen-kontroll - Hantering av klagomål - Lagring av produkten - Intern revision och vidtagna åtgärder. 3.5 Avtal om tillverkningskontroll Efter godkänd typprovning och förbesiktning upprättas ett avtal mellan den sökande och VUC enligt mall upprättat av VUC.

10 Vattenfall Utveckling AB Sida 7 (12) 4. TILLVERKNINGSKONTROLL Certifierad produkt skall underkastas tillverkningskontroll som regleras genom avtal mellan sökande och VUC. Tillverkningskontrollen baseras på den sökandes fortlöpande egenkontroll, samt på övervakande kontroll utförd av ett Kontrollorgan anlitat av VUC. Om den sökande även är tillverkare av produkten utförs egenkontroll enligt 4.1. Om den sökande endast är distributör av produkten utförs egenkontroll enligt Egenkontroll för tillverkare Egenkontrollen omfattar: - Ansvarig för egenkontrollen, Instruktioner för egenkontrollen, Kontroller ingående i egenkontrollen, Journaler vid egenkontrollen, Ansvarig för egenkontrollen Egenkontrollen skall ledas av en person med erforderlig sakkunskap och befogenhet. I överensstämmelse med instruktionerna i skall den ansvarige säkerställa att: - Nödvändiga lokaler och provningsutrustning är funktionsdugliga och att service och kalibrering sker med regelbundna intervall - Journaler är förda på ett riktigt sätt - Märkning och etiketter på produkter färdiga för leverans följer kraven i kap Driftinstruktioner och instruktioner för kontroller finns skriftligt - Personal sysselsatt med kontroller är utbildade i tillverkningsprocessen och i att kontrollera att tillverkningsinstruktionerna följs - Egenkontrollen utförs - Endast produkter och uppfyller kraven i dessa regler förses med märkning enligt kapitel 3.2.

11 Vattenfall Utveckling AB Sida 8 (12) Instruktioner för egenkontrollen För att kunna uppnå avsedd kvalitet skall minst följande instruktioner finnas: - För råvaror skall finnas instruktioner för provtagning, identifikation, lagring, sista förbrukningsdag, provningsmetoder samt specifikationer för godkännande - Instruktion för service av lokaler samt service och kalibrering av provningsutrustning - Tillverkningsinstruktion inklusive provtagning - Instruktion om vilka provningar som skall utföras på produkten under och efter tillverkning med provtagningsförfarande, tidpunkter, provningsmetoder med avsedda värden samt acceptansgränser - Instruktion för åtgärder vid konstaterade brister - Instruktion för lagring, märkning och leverans Kontroller ingående i egenkontrollen Egenkontrollen består av: - Kontroll av råvaror, Kontroll under tillverkning, Kontroll av färdig produkt, Kontroll av råvaror En råvarujournal ska föras där det bl a antecknas typ av råvara, mängd, ankomstdatum, märkning, specifikation och provningsresultat. Om specifikationen inte uppfyllts skall vidtagna åtgärder anges Kontroll under tillverkning En driftjournal skall föras i vilken antecknas tillverkningsdag, satsstorlek, satsnummer, råvarornas batchnummer, provningsresultat från egenkontrollen samt åtgärder vidtagna efter konstaterade brister.

12 Vattenfall Utveckling AB Sida 9 (12) Kontroll av färdig produkt Följande provningar skall utföras vid varje tillverkningstillfälle, resultat införs i driftjournalen. Egenskap Provningsmetod Krav Viktändring vid fri svällning VU-SC:32 * Min. 5% viktökning vid samtliga lösningar Profilutformning VU-SC:33 Uppgivet värde ± 5% * Vilka lösningar som skall provas framgår av och Efter kontrollen skall ett representativt prov tas ur varje tillverkad sats och märkas med tillverkningsdatum och satsnummer. Provet skall förvaras av tillverkaren under minst ett år. Dock minst t o m sista förbrukningsdatum Journaler vid egenkontrollen Följande journaler skall föras: - Råvarujournal, kapitel Driftjournal, kapitel och Journal med resultat från kalibrering av provningsutrustning samt service, underhåll m m. Dessa journaler skall förvaras i minst 5 år. 4.2 Egenkontroll för distributör Distributör skall föra journal i vilken antecknas beställningsdatum och mängd, tillverkningsdatum med resultat från tillverkarens egenkontroll från tillverkningen samt leveransadress med mängd och datum. Varje leverans som distributör köper av tillverkare skall åtföljas av en tillverkardeklaration med tillverkningsdatum och resultat från provning enligt Om resultat från provning ej medföljer leverans från tillverkaren skall distributören själv utföra kontroll enligt på varje köpt leverans. Om kraven ej uppfylls får inte produkten distribueras vidare.

13 Vattenfall Utveckling AB Sida 10 (12) 4.3 Övervakande kontroll Kontrollbesök utförs av Kontrollorgan utsett av VUC hos sökanden (certifikatinnehavaren) en gång per år. Om certifikatinnehavaren även är tillverkare av produkten utförs övervakande kontroll enligt Om certifikatinnehavaren endast är distributör av produkten utförs övervakande kontroll enligt Övervakande kontroll hos tillverkare Vid kontrollbesöket kontrolleras att tillverkaren uppfyller samtliga krav i kapitel 4.1. Om tillverkaren inte följer samtliga krav skall VUC antingen: - Uppmana tillverkaren att vidtaga åtgärder för att rätta till de avvikelser som konstaterats och skriftligen redovisa dessa till VUC inom 3 månader. Om inte detta sker dras certifikatet in - Vid allvarliga fel dras certifikatet in omedelbart. Förutom ovanstående uttas ett prov på varje certifierad produkt. Undersökning av uttaget prov sker på samma sätt som vid typprovningen. Provning utförs av laboratorium som föreslås av VUC i samråd med certifikatinnehavaren. Provningsresultat rapporteras till VUC. En rapport över kontrollbesöket upprättas av Kontrollorganet och sänds till VUC för vidarebefordran till certifikatinnehavaren tillsammans med resultat från provning av uttaget prov. VUC gör en utvärdering av kontrollbesöket och provningen och anger i ett följebrev eventuella krav på åtgärder och när dessa skall vara genomförda Övervakande kontroll hos distributör Tillverkare med ett certifierat kvalitetssystem Om tillverkaren av produkten har ett certifierat kvalitetssystem, och detta har dokumenterats av distributören, utförs övervakande kontroll endast hos distributören.

14 Vattenfall Utveckling AB Sida 11 (12) Kontrollbesöket omfattar följande: - Genomgång av journaler - Uttagning av prov, om lagret är hos distributören. Om lagret är på annan plats överenskommes med distributören från vilken charge av produkten som distributören skall ombesörja att provningslaboratoriet erhåller ett prov. Undersökning av uttaget prov sker på samma sätt som enligt Provning utförs av laboratorium som föreslås av VUC i samråd med certifikatinnehavaren. provningsresultat rapporteras till VUC. En rapport över kontrollbesöket upprättas av Kontrollorganet och sänds till VUC för vidarebefordran till certifikatinnehavaren tillsammans med resultat från provning av uttaget prov Tillverkare med icke certifierat kvalitetssystem Om tillverkaren av produkten inte har en certifierat kvalitetssystem, utförs övervakande kontroll förutom hos distributören även hos tillverkaren. Kontrollbesöket hos distributören omfattar följande: - Genomgång av journaler - Uttagning av prov, om lagret är hos distributören. Om lagret är på annan plats överenskommes med distributören från vilken charge av produkten som distributören skall ombesörja att provningslaboratoriet erhåller ett prov. Vid kontrollbesök hos tillverkaren kontrolleras att tillverkaren uppfyller samtliga krav i kapitel 4.1 dessutom uttas ett prov om detta inte har skett hos distributören. Undersökning av uttaget prov sker på samma sätt som enligt Provning utförs av laboratorium som föreslås av VUC i samråd med certifikatinnehavaren. Provningsresultat rapporteras till VUC. En rapport över kontrollbesöket upprättas av kontrollorganet och sänds till VUC för vidarebefordran till certifikatinnehavaren tillsammans med resultat från provning av uttaget prov.

15 Vattenfall Utveckling AB Sida 12 (12) 5. MISSBRUK AV CERTIFIKAT Om det kommer till VUCs kännedom, genom Kontrollorganet eller på annat sätt, att innehavaren av certifikat inte uppfyller skyldigheterna enligt dessa regler eller i avtalet om tillverkningskontroll eller på annat sätt missbrukar användningen av utfärdat Certifikat, skall någon av följande åtgärder vidtas: - Kontakt tas omedelbart med innehavaren av certifikat för att utröna orsaken. Om inte åtgärder för att korrigera felaktigheterna är vidtagna inom 3 månader dras certifieringen av produkten in - Vid allvarliga avvikelser kan certifieringen omedelbart återkallas. Vid en indragning av en certifiering gäller följande: - Certifikatsinnehavarens rätt att märka produkten enligt utfärdat Certifikat samt att åberopa certifieringen vid marknadsföringen upphör - Produkter märkta enligt utfärdat Certifikat får ej levereras - Produkten stryks i förteckningen av certifierade produkter - Avtalet om tillverkningskontroll sägs upp. VUC skall skriftligen meddela innehavaren av certifikat om åtgärder vidtagna enligt ovan.

8. MÄRKNING OCH PRODUKTREDOVISNING Märkning Produktredovisning (produktdatablad))... 10

8. MÄRKNING OCH PRODUKTREDOVISNING Märkning Produktredovisning (produktdatablad))... 10 Vattenfall AB, Certifiering INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. CERTIFIERINGSDOKUMENT... 1 3. DEFINITIONER... 1 4. CERTIFIERING... 1 5. KVALITETSSYSTEM... 3 6. BESIKTNINGAR... 4 6.1 Förbesiktning

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Regler för certifiering av Fogband av PVC 2001-03-21 Godkänd av:...... Åke Skarendahl Jan-Åke Grändås Ordförande Certifieringsnämnd Ansvarig Certifiering INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING

VATTENFALL UTVECKLING AB CERTIFIERING Dokumenttyp Beteckning Kapitel Antal sidor Antal bilagor Certifieringsregler UP C 7 23 8 Författare Datum Revision Ersätter Jan-Åke Grändås 8 2003-09-30 Tillstyrkt Godkänt Godkänt datum Jan-Åke Grändås

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING CERTIFIERINGSDOKUMENT... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING CERTIFIERINGSDOKUMENT... 1 Vattenfall AB, Certifiering INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. CERTIFIERINGSDOKUMENT... 1 3. DEFINITIONER... 1 3.1 Material och tillverkning... 1 3.2 Funktionstyper av fogband... 2 3.3 Funktionsklasser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING CERTIFIERINGSDOKUMENT DEFINITIONER CERTIFIERING KVALITETSSYSTEM...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING CERTIFIERINGSDOKUMENT DEFINITIONER CERTIFIERING KVALITETSSYSTEM... Vattenfall AB, Certifiering INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. CERTIFIERINGSDOKUMENT... 2 3 DEFINITIONER... 2 4. CERTIFIERING... 2 5 KVALITETSSYSTEM... 3 6 BESIKTNINGAR... 4 6.1 Förbesiktning hos

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151

Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 Certifieringsregler för VIM-märkning av värmeisoleringsprodukter SPCR 151 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Swedish National Testing and Research Institute Certifiering SPCR 151 Oktober

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Ackrediterad verksamhet bedrivs vid laboratoriets permanenta provningslokaler i Älvkarleby samt som fältverksamhet. Metoder som även bedrivs i fält är markerade med kursiv stil. Förändringar är markerade

Läs mer

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning

MTK. MTK Godkännandesystem. för. fogmaterial avsedda för glasning MTK MTK Godkännandesystem för fogmaterial avsedda för glasning Gäller from april 2013 MTK Godkännandesystem Kontrollregler Allmänna förutsättningar Nedanstående kontrollregler utgör grunden för provning

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

P-märkning av Säkerhetsväst

P-märkning av Säkerhetsväst SPCR 164 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för P-märkning av Säkerhetsväst SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR Certifieringssystem som utvecklats inom PROCERTU projektet (Translation into Swedish from the original in English) Sida 1 till 7 INNEHÅLL INLEDNING DEL 1 - KRAV

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll

certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll certifiering av avstängningsventiler program för provning och kontroll Tekniska bestämmelser D:210 Augusti 2015 CERTIFIERING AV AVSTÄNGNINGSVENTILER PROGRAM FÖR PROVNING OCH KONTROLL Tekniska bestämmelser

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Omfattning... 1 2.1 Allmänna krav... 1 3 Krav på ledningssystem för kvalitet och miljö... 2 4 Märkning...

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Avloppsrör och rördelar i gjutjärn Typgodkännanderegler 2007 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avloppsrör och rördelar i gjutjärn Given i Helsingfors den

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt!

Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! Berg & Grus Oskarshamn 2012-05-03 CE-Märkning av ballastmaterial Vad innebär det och vad är nytt! 1 Lars Björk Vattenfall Research And Development VRD Vattenfall Research And Development Civil Engineering

Läs mer

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB

HANDBOK I GMP. kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén. DemoKey2Compliance AB HANDBOK I GMP g o o d manufacturing practice kvalitetssystem för läkemedelsindustrin av Anna Lundén Key2Compliance AB Innehåll Kapitel Sida Inledning 5 1 Kvalitetsarbete och kvalitetsledning 15 2 Myndigheternas

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT ENLIGT SFS 2007:846, MED ÄNDRING SFS 2009:382 OCH EG 303/2008 Ansökan avser kylarbeten i kategori Företag Postadress Postnr och ort Kontaktperson Organisationsnr Telefon E-postadress

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för

Arkivmateriel SPCR 004. Certifieringsregler för SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-04-16 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel

SPCR 004. Certifieringsregler för Arkivmateriel SPCR 004 Certifieringsregler för Arkivmateriel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015-12-15 2 Abstract Certification rules for

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 1 (10) Föreskrift om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och dokument i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation Utfärdad i Helsingfors den 17 december

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar

SPCR 001. Certifieringsregler för. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. e -märkning av. färdigförpackningar SPCR 001 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifieringsregler för e -märkning av färdigförpackningar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering

Läs mer

Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1

Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1 Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1 Brandskyddsföreningen SBF 2011:1 Förord En stor del av bränderna inträffar i våra hem. Ungefär 90 procent av dödsbränderna inträffar där och varje år uppgår brandskadekostnaderna

Läs mer

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta

Boliden Harjavalta Oy Harjavalta Härvid bevisas, att organisationen Boliden Oy har gällande nedanstående av utfärdade certifikat (första certifikatet beviljat): Kvalitetssystem ISO 9001:2008 nr. 1983-13 2013-04-23/2016-06-30 (2000-03-30)

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

CE-märkning och CPR Vår resa Carola Mattson QEHS Manager Saint-Gobain Byggprodukter AB

CE-märkning och CPR Vår resa Carola Mattson QEHS Manager Saint-Gobain Byggprodukter AB CE-märkning och CPR Vår resa Carola Mattson QEHS Manager Saint-Gobain Byggprodukter AB EN GLOBAL EXPERT FÖR ATT STÖTTA ERA VERKSAMHETER 49 länder 180 produktion- och distributionplatser 2,400 M intäkter

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat

Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Anvisningar till anso kan om fo retagscertifikat Introduktion Många av köldmedierna som används i kyl-, värmepump- och luftkonditionerings aggregat innehåller fluorerade växthusgaser (köldmedier). Användandet

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

I föreliggande bestämmelser är en certifierad kund den organisation vars ledningssystem har certifierats.

I föreliggande bestämmelser är en certifierad kund den organisation vars ledningssystem har certifierats. FORCE Certification A/S ABC-Sys Allmänna bestämmelser för certifiering av ledningssystem 35:e upplagan november 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Inledande Certifiering... 1 3. Revisionsavslut

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Rätt redan från början.

Rätt redan från början. Rätt redan från början. Nordic Quality står för trygghet inom VVS-branschen. En garanti för att produkten på ett enkelt sätt kan installeras och sedan användas år efter år. Det är en produkt gjord för

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP 2009-06-10 Besiktning & Certifiering, så här går det till Ansökan skickas till SP SP tar kontakt med reningsverket samt orderbekräftar

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

NORM SBF 2012:1. Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten

NORM SBF 2012:1. Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten NORM SBF 2012:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten Förord Enligt definitionen av Heta Arbeten så är det arbeten som medför uppvärmning eller

Läs mer