16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter"

Transkript

1 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen som importör och ännu mindre betungande när de uppträder som distributör. En tillverkare kan utse tillverkarens representant genom en skriftlig fullmakt.

2 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att se till att leksakerna Ja, Endast släppa Iaktta uppfyller de grundläggande säkerhetskraven 4 ut överensstämmande leksaker på marknaden vederbörlig omsorg Att upprätta teknisk Ja, Ska se till att Ingen dokumentation och utföra bedömningar av överens- 4.2, 21, 18, 19 detta har utförts, skyldighet stämmelse och säkerhet 6.2 Att upprätta en EG- Ja, 4.2 Ingen Ingen försäkran om skyldighet skyldighet överensstämmelse

3 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att inneha den tekniska I tio år efter Ingen Ingen dokumentationen utsläppande, skyldighet skyldighet 4.3 Att inneha och I tio år efter I tio år efter Efter en tillhandahålla en utsläppande, utsläppande, motiverad försäkran om överensstämmelse begäran, 7.5 Att tillhandahålla den Efter en Efter en Efter en tekniska motiverad motiverad motiverad dokumentationen begäran, begäran, begäran,

4 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att CE-märka; märka Ja, Se till att Kontrollera med identifieringsmärkning: typnummer, 4.2, 4.5 detta har utförts, att detta har utförts, partinummer, serienummer eller modellnummer Att anbringa namn och Ja, Ja, Kontrollera adress , 6,3 att detta har utförts, 7.2

5 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Se till att de erforderliga Ja, Ja, Ja, dokumenten medföljer leksaken på rätt språk Identifiera de övriga Ja, Ja, Ja, ekonomiska aktörerna i varje leksaks leveranskedja.

6 Distributörerna skyldigheter 1. Anbringa överensstämmelsemärkning, partinummer eller modellnummer på leksaken eller förpackningen, Artikel 7.2 Distributörerna ska se till att den nödvändiga överensstämmelsemärkningen har anbringats.

7 Distributörerna skyldigheter 2. Anbringa namn och adress på leksaken eller förpackningen, Artikel 7.2 Distributörerna ska endast kontrollera att rätt adress finns med. Detta ska vara adressen till importören och/eller tillverkaren.

8 Distributörerna skyldigheter 3. Se till att bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter är på rätt språk, Artikel 7.2 Bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på ett eller flera språk som lätt kan förstås av konsumenterna och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Mer information finns på ex_en.htm

9 Distributörerna skyldigheter 4. Se till att icke-överensstämmande leksaker uppfyller kraven. Informera myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk. Återkalla eller dra tillbaka. Tillhandahålla information till de behöriga myndigheterna på begäran

10 Distributörerna skyldigheter Artikel 7.2 och 7.4 Om en distributör har skäl att tro att leksaken inte uppfyller de grundläggande säkerhetskraven (artikel 10) och de särskilda fordringarna (bilaga II), får den inte tillhandahålla leksaken på marknaden förrän kraven har uppfyllts.

11 Distributörerna skyldigheter Artikel 7.2 och 7.4 Distributören är skyldig att upphöra att sälja den icke-överensstämmande produkten och omedelbart samråda med tillverkaren eller importören för att se till att leksaken uppfyller kraven igen. Åtgärder bör vidtas som står i rimlig proportion till den risk som detta utgör.

12 Distributörerna skyldigheter Artikel 7.5 Enligt direktivet krävs det att samtliga ekonomiska aktörer informerar myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk, men det rekommenderas ändå att de ekonomiska aktörerna samarbetar för att sammanställa ett omfattande informationspaket för att säkerställa ett samordnat svar.

13 Distributörerna skyldigheter 5. Registerföra inkomna klagomål, leksaker som inte överensstämmer med kraven och återkallanden samt informera distributörerna om denna övervakning Distributörerna är inte skyldiga att registerföra klagomål, men de rekommenderas informera andra ekonomiska aktörer i leveranskedjan om eventuella säkerhetsrelaterade klagomål.

14 Distributörerna skyldigheter 6. Inte äventyra överensstämmelsen under lagring eller transport, Artikel 7.3 Detta kan omfatta vårdslös hantering eller olämpliga lagringsförhållanden (t.ex. att träeller plyschleksaker lagras där det är fuktigt).

15 Distributörerna skyldigheter 7. Identifiera de övriga ekonomiska aktörerna i varje leksaks leveranskedja, Artikel 9 Leveranskedjan ska vara spårbar, dvs. distributörerna ska kunna identifiera varje ekonomisk aktör som har levererat en leksak till dem samt varje ekonomisk aktör som de har levererat en leksak till.

16 Distributörerna skyldigheter Du bör se till att känna till och registrera hela leveranskedjan för varje leksak. Bevara handlingarna under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden och i tio år efter att leksaken senast tillhandahölls.

17 Importörernas skyldigheter 1. Upprätta teknisk dokumentation och utföra bedömningar av överensstämmelse och säkerhet, Artikel 6.2 Importören ska kontrollera om tillverkaren har utfört en lämplig bedömning av överensstämmelse. Det ska noteras att det inte ställs något krav på att de själva ska upprätta och inneha sådan dokumentation, de ska bara se till att den finns tillgänglig.

18 Importörernas skyldigheter Det anses tillräckligt att en importör kontrollerar att tillverkaren har rutiner och förfaranden för detta, snarare än att begära in underlag för varje produkt. Obs: Det bör noteras att det kommer att vara en tidsfrist (max. 30 dagar) för att tillhandahålla dessa handlingar för kontroll.

19 Importörernas skyldigheter Om importörerna inte är övertygade om att de kommer att kunna få sådan dokumentation från en tillverkare inom denna tidsfrist (max. 30 dagar), bör de själva upprätta och inneha den.

20 Importörernas skyldigheter 2. Upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse om överensstämmelse och inneha denna i tio år, Artikel 6.8 En importör ska inneha en kopia av EGförsäkran om överensstämmelse inom gemenskapen.

21 Importörernas skyldigheter När det gäller annan teknisk dokumentation måste en importör se till att den kan tillhandahållas till myndigheterna i tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden. Det ställs inte något krav på att importörerna själva ska upprätta och inneha sådan dokumentation (frånsett EG-försäkran om överensstämmelse).

22 Importörernas skyldigheter De ska bara se till att den finns tillgänglig. Men om importörerna inte är övertygade om att de kommer att kunna få sådan dokumentation från tillverkaren inom denna tidsfrist (max. 30 dagar) eller att tillverkaren inte kommer att inneha den i tio år, bör de själva upprätta och inneha den.

23 Importörernas skyldigheter Obs: EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen ska bevaras i tio år efter att den sista leksaken har tillhandahållits.

24 Importörernas skyldigheter 3. Anbringa överensstämmelsemärkning, partinummer eller modellnummer på leksaken eller förpackningen, Artikel 6.2 Importörerna behöver bara se till att typ-, parti-, serie- eller modellnumret samt CEmärket finns med. Importörer som utför kontroller före leverans kan vilja lägga till detta som kontrollpunkt.

25 Importörernas skyldigheter 4. Anbringa namn och adress på leksaken eller förpackningen, Artikel 6.2 och 6.3 Importörerna ska anbringa namn och adress på leksaken eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen. Detta innebär att dessa uppgifter får stå enbart på detaljhandelsförpackningen om importörerna skulle vara tvungna att öppna förpackningen för att anbringa namn och adress på produkten.

26 Importörernas skyldigheter Obs: Importörerna ska se till att tillverkarens adress också står på leksaken eller på förpackningen. En webbadress är en kompletterande uppgift, men räcker inte som kontaktadress. En adress består normalt av gata och nummer eller postbox och nummer samt postnummer och ort.

27 Importörernas skyldigheter Om tillverkaren finns utanför gemenskapen och importören släpper ut leksaken på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en leksak som redan har släppts ut på marknaden, betraktas importören som tillverkaren. Den enda adress som krävs på leksaken (eller förpackningen eller det medföljande dokumentet) är adressen till importören, som betraktas som tillverkaren.

28 Importörernas skyldigheter Om tillverkaren finns i EU, trots att produkterna tillverkas utanför EU, anses detta företag vara den enhet som släpper ut leksakerna på EU-marknaden även om den faktiska importen utförs av ett annat företag. Det kan vara ett annat företag som gör det för deras räkning.

29 Importörernas skyldigheter I så fall finns det ingen importör som uppfyller definitionen av importör och det räcker med att enbart anbringa tillverkarens adress.

30 Importörernas skyldigheter 5. Se till att de erforderliga dokumenten medföljer leksaken på rätt språk, Artikel 6.4 Bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter på ett eller flera språk som lätt kan förstås av konsumenterna och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Mer information finns på ex_en.htm

31 Importörernas skyldigheter 6. Se till att icke-överensstämmande leksaker uppfyller kraven. Informera myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk. Återkalla eller dra tillbaka. Tillhandahålla information till de behöriga myndigheterna på begäran, Artikel 6.2 och 6.7

32 Importörernas skyldigheter Importörerna ska upphöra med att leverera den icke-överensstämmande produkten och omedelbart samråda med tillverkaren. Åtgärder bör vidtas som står i rimlig proportion till den risk som detta utgör.

33 Importörernas skyldigheter Obs: Enligt direktivet krävs det att samtliga ekonomiska aktörer informerar myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk, men det rekommenderas ändå att de ekonomiska aktörerna samarbetar för att sammanställa ett omfattande informationspaket för att säkerställa ett samordnat svar.

34 Importörernas skyldigheter Importörer ska kontakta sin myndighet om de har skäl att tro att en leksak utgör en säkerhetsrisk Det ska noteras att varje ekonomisk aktör kan ha olika hemmamyndighet.

35 Importörernas skyldigheter Artikel 6.9 Dessa dokument ska tillhandahållas på ett språk som lätt kan förstås. Därför kan alltså kinesiska dokument inte godtas. Det kan bli nödvändigt att översätta vissa delar av den tekniska dokumentationen till den begärande myndighetens språk om engelska inte är godtagbart.

36 Importörernas skyldigheter 7. Slumpvis prova saluförda leksaker (med hänsyn till risk), Artikel 6.6 Detta innebär inte att det måste ske en slumpvis provning av varje saluförd produkt. Här är det lämpligt att använda sig av en riktad riskbaserad strategi. Eftersom även tillverkarna är skyldiga att göra detta, rekommenderas visst samarbete här för att förhindra dubbelarbete.

37 Importörernas skyldigheter Registerföra inkomna klagomål, leksaker som inte överensstämmer med kraven och återkallanden samt informera distributörerna om denna övervakning Det anses tillräckligt att informera distributörerna inom systemen om att en tillverkare är skyldig att utföra sådan övervakning.

38 Importörernas skyldigheter Det är inte nödvändigt att informera distributörerna om varje enskilt klagomål. Om en icke-överensstämmande leksak utgör en sådan risk att det krävs ett återkallande, bör självklart övriga parter i leveranskedjan informeras.

39 Importörernas skyldigheter 8. Inte äventyra överensstämmelsen under lagring eller transport Detta kan omfatta vårdslös hantering eller olämpliga lagringsförhållanden (t.ex. att träeller plyschleksaker lagras där det är fuktigt).

40 Importörernas skyldigheter 9. Identifiera de övriga ekonomiska aktörerna i varje leksaks leveranskedja, Artikel 9 Leveranskedjan ska vara spårbar, dvs. importörerna ska kunna identifiera varje ekonomisk aktör som har levererat en leksak till dem samt varje ekonomisk aktör som de har levererat en leksak till.

41 Importörernas skyldigheter Du bör se till att känna till och registrera hela leveranskedjan för varje leksak. Bevara handlingarna under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden och i tio år efter att leksaken senast tillhandahölls.

42 När importörer och distributörer har samma skyldigheter som tillverkaren En importör eller distributör ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har när denne släpper ut en leksak på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en leksak som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

43 Tillverkarens skyldigheter 1. Upprätta teknisk dokumentation och utföra bedömningar av överensstämmelse och säkerhet, Artiklarna 4.2, 18, 19 och 21 Enbart tillverkaren! (delar av förfarandena för bedömning av överensstämmelse får utföras av tillverkarens representant)

44 Tillverkarens skyldigheter 2. Upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse om överensstämmelse och inneha denna i tio år. Inneha den tekniska dokumentationen under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden

45 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.2 Om det har visats att leksaken uppfyller de tillämpliga kraven i artikel 10 och bilaga II, ska tillverkare upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och kontinuerligt uppdatera den (artikel 15).

46 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.3 EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen ska innehas under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden och bevaras i tio år efter att den sista leksaken har tillhandahållits.

47 Tillverkarens skyldigheter 3. Anbringa överensstämmelsemärkning, partinummer eller modellnummer på leksaken eller förpackningen, Artikel 4.2 Anbringa CE-märket enligt artikel CEmärkningen ska anbringas på leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen. Det räcker att CE-märket finns på förpackningen om det är synligt på försäljningsstället.

48 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.5 Tillverkare ska se till att deras leksaker är försedda med typnummer, partinummer, serienummer och modellnummer. Endast om leksakens storlek eller art gör att detta inte är möjligt kan märkningen anges på förpackningen eller i ett dokument som medföljer leksaken.

49 Tillverkarens skyldigheter 4. Se till att serietillverkningen är överensstämmande, Artiklarna 4.4 och 19.2 Anbringa namn och adress på leksaken eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen.

50 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.6 Den angivna adressen ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. En webbadress är en kompletterande uppgift, men räcker inte som adress. En adress består normalt av gata och nummer eller postbox och nummer samt postnummer och ort.

51 Tillverkarens skyldigheter På förpackningar och produkter som har flera kontaktadresser är det lämpligt att stryka under adressen till kontoret där den tekniska dokumentationen finns.

52 Tillverkarens skyldigheter 5. Se till att de erforderliga dokumenten medföljer leksaken på rätt språk, Artikel 4.7 Bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska vara på ett eller flera språk som lätt kan förstås av konsumenterna och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Mer information finns på ex_en.htm

53 Tillverkarens skyldigheter 6. Se till att icke-överensstämmande leksaker uppfyller kraven och informera myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk. Återkalla eller dra tillbaka. Tillhandahålla information till de behöriga myndigheterna på begäran

54 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.8 I direktivet fastställs att leksaker som tillhandahålls på EU-marknaden omedelbart måste fås att överensstämma med kraven. Om man upptäcker att det redan finns leksaker på marknaden som inte överensstämmer med kraven, bör man se till att åtgärder vidtas som står i rimlig proportion till den risk som detta utgör.

55 Tillverkarens skyldigheter Obs: Enligt direktivet krävs det att samtliga ekonomiska aktörer informerar myndigheterna om det föreligger en säkerhetsrisk, men det rekommenderas ändå att de ekonomiska aktörerna samarbetar för att sammanställa ett omfattande informationspaket för att säkerställa ett samordnat svar.

56 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.8 Tillverkare ska kontakta sin myndighet om de har skäl att tro att en leksak utgör en säkerhetsrisk.

57 Tillverkarens skyldigheter Artikel 4.9 Tillverkare ska kunna lämna dokumentation som är relevant sett till förfrågan.

58 Tillverkarens skyldigheter Dessa dokument ska tillhandahållas på ett språk som lätt kan förstås. Därför kan alltså kinesiska dokument inte godtas. Det kan bli nödvändigt att översätta vissa delar av den tekniska dokumentationen till den begärande myndighetens språk om engelska inte är godtagbart.

59 Tillverkarens skyldigheter 7. Slumpvis prova saluförda leksaker (med hänsyn till risk), Artikel 4 Detta innebär inte att det måste ske en slumpvis provning av varje saluförd produkt. Här är det lämpligt att använda sig av en riktad riskbaserad strategi. Eftersom även importörerna är skyldiga att göra detta, rekommenderas visst samarbete här för att förhindra dubbelarbete.

60 Tillverkarens skyldigheter 8. Registerföra inkomna klagomål, leksaker som inte överensstämmer med kraven och återkallanden samt informera distributörerna om denna övervakning, Artikel 4.4 Det anses tillräckligt att informera distributörerna inom systemen om att en tillverkare är skyldig att utföra sådan övervakning. Det är inte nödvändigt att informera distributörerna om varje enskilt klagomål.

61 Tillverkarens skyldigheter Om en icke-överensstämmande leksak utgör en sådan risk att det krävs ett återkallande, bör självklart övriga parter i leveranskedjan informeras.

62 Tillverkarens skyldigheter Inte äventyra överensstämmelsen under lagring eller transport. Detta är ingen skyldighet som gäller specifikt för tillverkare, men de bör vara medvetna om detta krav och se till att överensstämmelsen inte äventyras under lagring eller transport när leksaken står under deras kontroll.

63 Tillverkarens skyldigheter Detta innebär inte att det måste ske en slumpvis provning av varje saluförd produkt. Här är det lämpligt att använda sig av en riktad riskbaserad strategi. Eftersom även importörerna är skyldiga att göra detta, rekommenderas visst samarbete här för att förhindra dubbelarbete.

64 Tillverkarens skyldigheter 9. Identifiera de övriga ekonomiska aktörerna i varje leksaks leveranskedja, Artikel 9 Leveranskedjan ska vara spårbar, dvs. tillverkarna ska kunna identifiera varje ekonomisk aktör som har levererat en leksak till dem samt varje ekonomisk aktör som de har levererat en leksak till.

65 Tillverkarens skyldigheter Du bör se till att känna till och registrera hela leveranskedjan för varje leksak. Bevara handlingarna under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden och i tio år efter att leksaken senast tillhandahölls.

66 Tillverkarens representant 1. En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant. 2. Skyldigheterna i enlighet med artikel 4.1 och upprättandet av teknisk dokumentation får inte delegeras till tillverkarens representant. 3. Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren.

67 Tillverkarens representant Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone a) inneha EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för de nationella myndigheterna under en period på tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden,

68 Tillverkarens representant Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone b) på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att en leksak överensstämmer med kraven,

69 Tillverkarens representant Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone c) på deras begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de leksaker som omfattas av fullmakten.

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

En sammanställning av följande presentationer:

En sammanställning av följande presentationer: En sammanställning av följande presentationer: 1. Leksaker säkerhet 2. Regler och vägledningar 3. Tillverkarens skyldigheter 4. Importörens skyldigheter 5. Distributörens skyldigheter 6. Länkar till information

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 96/357 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning KONSEKVENSUTREDNING 1 (14) Joca Kostic Avdelningen för produkter 010-168 05 24 2015-10-14 Dnr 15EV905 Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning 1 Beskrivning

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ny lag om leksakers säkerhet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-13 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ny lag om leksakers säkerhet Enligt

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU RED seminariet, Stockholm 15 maj 2017 Agenda Övergångstiden

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för cement Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, oktober 2016 Diarienummer: 3.5.4 1989/2013 Webbplats:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2016 L 81/99 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (Text av betydelse

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU L 354/90 Europeiska unionens officiella tidning 28.12.2013 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/35/EU (elektrisk utrustning)

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/35/EU (elektrisk utrustning) ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 KONSEKVENSUTREDNING 1 (12) Katarina Olofsson Avdelningen för produkter 010-168 05 25 katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se 2015-10-13 Dnr 15EV734 Elsäkerhetsverkets förslag

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter. april 2013 Monica Tammela

Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter. april 2013 Monica Tammela Viktigaste nya kraven enligt förordningen om kosmetiska produkter april 2013 Monica Tammela Viktigaste nyheterna för företagen Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) anmälan av nanomaterial för förhandsgranskning

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 766 slutlig 2011/0352 (COD) C7-0430/11 SV ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; beslutade den 14 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän produktsäkerhet och vissa sektorsspecifika direktiv

Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän produktsäkerhet och vissa sektorsspecifika direktiv Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän och vissa sektorsspecifika direktiv (Bestämmelserna i direktivet om allmän gäller om det inte anges några sektorsspecifika bestämmelser i tabellen)

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 12/2011 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om leksakers säkerhet. Ärende. Beredning i utskott.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 12/2011 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om leksakers säkerhet. Ärende. Beredning i utskott. RIKSDAGENS SVAR 12/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lag om leksakers säkerhet Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om leksakers säkerhet

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

A8-0141/142

A8-0141/142 13.5.2015 A8-0141/142 142 Artikel 3 rubriken Självcertifiering som ansvarstagande importör Deklaration som ansvarstagande importör 13.5.2015 A8-0141/143 143 Artikel 3 punkt 1 1. Varje importör av mineraler

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring

Nr BILAGOR. Bilaga 4 Verifikation av enstaka objekt. Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse. Bilaga 5: Fullständig kvalitetssäkring Nr 621 1609 BILAGOR Bilaga 1: EG-försäkran om överensstämmelse Bilaga 2: Modeller för CE-märkningen om överensstämmelse och för uppgiften om garanterad ljudeffektnivå Bilaga 3: Intern tillverkningskontroll

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 174/88 Europeiska unionens officiella tidning 1.7.2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Informationsbrev kampsportsskydd

Informationsbrev kampsportsskydd Konsument verket KO Datum Dnr 2015-10-23 2015/1065 Informationsbrev kampsportsskydd Detta informationsbrev riktar sig i första hand till dig som tillverkar, importerar eller säljer personlig skyddsutrustning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016): 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter Boverket juni 2013 Titel: Konsekvensutredning om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2010:1334 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 11 november 2010. Regeringen

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/ Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/2016 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 oktober 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt

Ansökan om. Produktcertifiering av en Byggprodukt Företag: Ansöker certifiering av en byggprodukt enligt nedan Produkt: Avsedd användning: Märkning p - märkning Annat: t Typgodkännande enligt BBR OBS för ansökan certifiering för CE-märkning (byggproduktdirektivet

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Marknadskontroll - märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll märkningskontroll av personlig skyddsutrustning Rapport 29:24 Konsumentverket 29 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

SMPs HISTORIA.

SMPs HISTORIA. SMPs HISTORIA 1897 Bildades efter donation av Gustaf de Laval. Provningslab utanför Malmö och Uppsala 1954 Provningslab etableras även i Umeå 1975 Riksprovplats för grävmaskiner rikstäckande besiktning

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Radioutrustning Köpguide Radioutrustning Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Innehållsförteckning Inledning...2 Vad innebär märkningen?...3 Använder du rätt frekvens?...4 Vem ansvarar för dina inköp

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 1 (10) Föreskrift om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och dokument i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation Utfärdad i Helsingfors den 17 december

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Guide till CE-märkning

Guide till CE-märkning Guide till CE-märkning Guiden hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad standard

Läs mer