Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation"

Transkript

1 Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning - Teknisk dokumentation

2 Direktiv 2009/48/EG Kommissionen har publicerat guider för att stödja tillämpningen - Förklarande vägledning, ca. 170 sidor - Teknisk dokumentation, ca. 110 sidor

3

4 Artikel 1 Syfte I direktivet finns bestämmelser som gäller såväl säkerhetskrav som fri rörlighet i gemenskapen för leksaker. Två huvudmål: se till att de leksaker som barn använder är säkra att garantera att den inre marknaden för leksaker fungerar effektivt.

5 Artikel 2 Tillämpningsområde Nu: Detta direktiv gäller produkter som utformats eller är avsedda som leksaker för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte, nedan kallade leksaker. Tidigare: Med leksak avses alla produkter eller material som utformats eller är klart avsedda som leksaker för barn under 14 år.

6 Artikel 2 Tillämpningsområde Följande kriterier avgör om en produkt omfattas av direktivets tillämpningsområde eller ej: Alla produkter som utformats eller är avsedda som leksaker för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte.

7 Artikel 2 Tillämpningsområde I definitionen har orden oavsett om det är produktens enda syfte eller inte lagts till för att ange att produkten inte enbart behöver vara avsedd för lek för att anses utgöra en leksak, utan att den även kan ha andra funktioner.

8 Artikel 2 Tillämpningsområde En leksak kan t.ex. vara en nyckelring med en fastsatt nalle eller en ryggsäck som är utformad som en mjuk fylld leksak.

9 Artikel 2 Tillämpningsområde För barn har praktiskt taget allting ett lekvärde, men detta innebär inte nödvändigtvis att alla föremål kan definieras som leksaker. För att det ska vara en leksak måste lekvärdet vara något som avsiktligt har införts av tillverkaren eller en användning som rimligtvis går att förutse.

10 Följande leksaker omfattas inte 1. Lekplatsutrustning avsedd för allmänt bruk. 2. Åkmaskiner, oavsett om de drivs med mynt eller inte, avsedda för allmänt bruk. 3. Leksaksfordon och andra leksaker med förbränningsmotor. 4. Leksaksångmaskiner. 5. Slungor och slangbågar.

11 Följande varor ska inte betraktas som leksaker Förteckningen är inte uttömmande. Det vill säga om en viss produkt inte finns i listan, betyder det inte att det automatiskt är en leksak Definitionen av leksak måste alltid ligga till grund för att avgöra om en produkt är en leksak eller inte

12 1. Högtids- och festdekorationer. 2. Samlarföremål, förutsatt att det på varan eller förpackningen finns en synlig och tydlig uppgift om att den är avsedd för samlare över 14 år. Exempel på denna typ av föremål är a) detaljerade och verklighetstrogna skalenliga modeller, b) byggsatser med detaljerade skalenliga modeller, c) dockor i folkdräkt, prydnadsdockor och andra liknande artiklar, d) historiska kopior av leksaker, och e) verklighetstrogna kopior av skjutvapen. 3. Sportutrustning, även rullskridskor, inlines och rullbrädor avsedda för barn som väger mer än 20 kg. 4. Cyklar med en högsta sadelhöjd på mer än 435 mm, mätt som det vertikala avståndet från marken till sadelns ovansida, med sadeln i horisontellt läge och sadelstolpen placerad i högsta tillåtna läge. 5. Sparkcyklar och andra transportmedel avsedda för idrottsutövning eller framförande på allmän väg eller allmän gång och cykelväg.

13 6. Eldrivna fordon som är avsedda att framföras på allmän väg, trottoar eller allmän gång- eller cykelväg. 7. Utrustning för vattensport avsedd att användas på djupt vatten, och hjälpmedel för att lära barn att simma, till exempel badring med sits och simhjälpmedel. 8. Pussel med mer än 500 bitar. 9. Gevär och pistoler som drivs med komprimerad gas, med undantag av vattenpistoler och vattengevär samt pilbågar längre än 120 cm. 10. Fyrverkerier, inklusive knallhatt som inte är särskilt konstruerade för leksaker. 11. Varor och spel med spetsiga projektiler, till exempel dartpilar med metallspets. 12. Funktionella pedagogiska varor, som elektriska ugnar, strykjärn eller andra funktionella varor som fungerar med en märkspänning på mer än 24 volt och som uteslutande säljs för att användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen.

14 13. Varor avsedda för undervisning i skolor och annan pedagogisk verksamhet under tillsyn av en vuxen handledare, såsom laborationsutrustning. 14. Elektronisk utrustning, till exempel persondatorer och spelkonsoler som används för interaktiva program, och tillhörande kringutrustning, om den elektroniska utrustningen eller kringutrustningen inte är särskilt konstruerad för och riktad till barn och inte har ett lekvärde i sig, som särskilt konstruerade persondatorer, tangentbord, joystickar eller rattar. 15. Interaktiv mjukvara avsedd för fritid och underhållning, som datorspel, och deras lagringsmedium som till exempel cd-skivor. 16. Nappar för småbarn. 17. Leksaksliknande lampor. 18. Elektriska transformatorer för leksaker. 19. Modeaccessoarer för barn, som inte ska användas vid lek.

15 Artikel 3 Definitioner 1. tillhandahållande på marknaden 2. utsläppande på marknaden 3. tillverkare 4. tillverkarens representant 5. importör 6. distributör 7. ekonomisk aktör 8. harmoniserad standard 9. harmoniserad gemenskapslagstiftning 10. ackreditering 11. bedömning av överensstämmelse 12. organ för bedömning av överensstämmelse

16 Artikel 3 Definitioner 13. återkallelse 14. tillbakadragande 15. marknadskontroll 16. CE-märkning 17. funktionell produkt 18. funktionell leksak 19. vattenleksak 20. konstruktionshastighet 21. aktivitetsleksak 22. kemisk leksak 23. doftspel 24. kosmetiklåda 25. smakspel 26. skada 27. fara 28. risk 29. avsedd för

17 Artikel 3 Definitioner 1. tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en leksak för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, Det svenska genomförandet av direktivet innebär att även offentliga aktörer omfattas.

18 Artikel 3 Definitioner 2. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en leksak på gemenskapsmarknaden,

19 Artikel 3 Definitioner 3. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en leksak eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och saluför denna leksak, i eget namn eller under eget varumärke,

20 Artikel 3 Definitioner 4. tillverkarens representant: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

21 Artikel 3 Definitioner 5. importör: varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och som släpper ut en leksak från ett tredjeland på gemenskapsmarknaden,

22 Artikel 3 Definitioner 6. distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden,

23 Artikel 3 Definitioner 7. ekonomisk aktör: tillverkaren, importören, tillverkarens representant och distributören,

24 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen som importör och ännu mindre betungande när de uppträder som distributör. En tillverkare kan utse tillverkarens representant genom en skriftlig fullmakt.

25 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att se till att leksakerna Ja, Endast släppa Iaktta uppfyller de grundläggande säkerhetskraven 4 ut överensstämmande leksaker på marknaden vederbörlig omsorg Att upprätta teknisk Ja, Ska se till att Ingen dokumentation och utföra bedömningar av överens- 4.2, 21, 18, 19 detta har utförts, skyldighet stämmelse och säkerhet 6.2 Att upprätta en EG- Ja, 4.2 Ingen Ingen försäkran om skyldighet skyldighet överensstämmelse

26 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att inneha den tekniska I tio år efter Ingen Ingen dokumentationen utsläppande, skyldighet skyldighet 4.3 Att inneha och I tio år efter I tio år efter Efter en tillhandahålla en utsläppande, utsläppande, motiverad försäkran om överensstämmelse begäran, 7.5 Att tillhandahålla den Efter en Efter en Efter en tekniska motiverad motiverad motiverad dokumentationen begäran, begäran, begäran,

27 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Att CE-märka; märka Ja, Se till att Kontrollera med identifieringsmärkning: typnummer, 4.2, 4.5 detta har utförts, att detta har utförts, partinummer, serienummer eller modellnummer Att anbringa namn och Ja, Ja, Kontrollera adress , 6,3 att detta har utförts, 7.2

28 Skyldighet Tillverkare Importör Distributör Se till att de erforderliga Ja, Ja, Ja, dokumenten medföljer leksaken på rätt språk Identifiera de övriga Ja, Ja, Ja, ekonomiska aktörerna i varje leksaks leveranskedja.

29 När importörer och distributörer har samma skyldigheter som tillverkaren En importör eller distributör ska anses vara tillverkare enligt detta direktiv och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har när denne släpper ut en leksak på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en leksak som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

30 Artikel 10 Grundläggande säkerhetskrav Endast leksaker som uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för släppas ut på marknaden, dvs. de allmänna säkerhetskrav som anges i punkt 2 och de särskilda säkerhetskrav som anges i bilaga II.

31 Artikel 10 Grundläggande säkerhetskrav Leksaker, inklusive de kemikalier som de innehåller, får inte innebära en risk för användarens eller någon annan persons säkerhet eller hälsa när de används på avsett eller förutsebart sätt med tanke på barns beteende.

32 Artikel 10 Grundläggande säkerhetskrav Hänsyn ska tas till barnets förmåga, och i förekommande fall förmågan hos den som har uppsikt över barnet, att hantera leksaken, särskilt när det gäller leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller andra specificerade åldersgrupper.

33 Artikel 10 Grundläggande säkerhetskrav Varningar samt bruksanvisning som medföljer leksakerna ska varna barnet, eller den som har uppsikt över barnet, för faror och skaderisker som leksaken kan medföra vid användning och upplysa om hur dessa faror och risker kan undvikas.

34 Artikel 10 Grundläggande säkerhetskrav Leksaker som släpps ut på marknaden ska uppfylla de grundläggande säkerhetskraven under hela den tid som de normalt sett förväntas användas.

35 Artikel 11 Varningar som avses i Del B i bilaga V Leksaker får inte åtföljas av en eller flera av de specifika varningar om den motsäger leksakens avsedda användning med utgångspunkt från leksakens funktion, storlek och egenskaper.

36 Varningar Del B i bilaga V Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet (KOVFS 2011:5), Del B i Bilaga 5

37 Artikel 11 Varningar Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse leksakerna med väl synliga, lätt läsbara, lättförståeliga och korrekta varningar, antingen direkt på leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen och om det är lämpligt på den bruksanvisning som medföljer leksaken.

38 Artikel 11 Varningar För små leksaker som säljs utan förpackning ska lämpliga varningar finnas fästade på själva leksaken. Varningarna ska föregås av ordet varning respektive varningar beroende på omständigheterna.

39 Artikel 11 Varningar Varningar som är avgörande för köpbeslutet, t.ex. upplysningar om användarnas minimioch maximiålder och andra tillämpliga upplysningar i enlighet med bilaga V, ska finnas på förpackningen eller på annat sätt vara klart synliga för konsumenten före köpet, inklusive när köpet görs via Internet.

40 Artikel 13 Presumtion om överensstämmelse Leksaker som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem i artikel 10 och bilaga II.

41 Artikel 13 Presumtion om överensstämmelse

42 Artikel 16 CE-märkning Leksaker som tillhandahålls på marknaden ska vara CE-märkta. CE-märkning ska anbringas innan leksaken släpps ut på marknaden.

43 Artikel 16 CE-märkning

44 Artikel 16 CE-märkning Icke CE-märkta leksaker och leksaker som på annat sätt inte överensstämmer med detta direktiv får visas och användas på mässor och utställningar, förutsatt att det finns en tydlig angivelse om att leksakerna inte överensstämmer med detta direktiv och att de inte kommer att tillhandahållas inom gemenskapen innan de uppfyller kraven.

45 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar Innan tillverkarna släpper ut en leksak på marknaden ska de analysera eventuella faror som beror på leksakens kemiska, fysikaliska, mekaniska, elektriska och hygieniska egenskaper eller dess brandfarlighet och radioaktivitet samt bedöma den möjliga exponeringen för dessa faror.

46 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar Syftet med en säkerhetsbedömning är att kartlägga och minimera riskerna innan leksaken släpps ut på marknaden. Men i vissa fall kan inte alla risker minimeras, vilket innebär att vissa inneboende risker kvarstår.

47 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar 1. tillverkaren måste beskriva sin produkt och ange avsedd och förutsebar användning för att fastställa vilka faror leksaken utgör. 2. kontrollera om farorna omfattas av harmoniserade standarder till vilka hänvisning offentliggjorts.

48 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar - om de inte omfattas: leksaken ska genomgå en EG-typkontroll, eller - om de omfattas: en harmoniserad standard ger presumtionen om överensstämmelse.

49 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar En ny säkerhetsbedömning ska göras varje gång konstruktionen ändras om dessa ändringar ger upphov till rimligen förutsebara faror och/eller riskfaktorer som inte förekom tidigare. Se guiden Teknisk dokumentation

50 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar Beskrivning av leksaken Avsedd användning Avsedd användare Sårbara användare Avsedd användning och användning som rimligen kan förutses Frekvens och varaktighet (Olika konsumenter kan använda en produkt mer eller mindre ofta och i längre eller kortare tidsperioder.)

51 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar Identifiera faror Faror som orsakar klämskador, t.ex. av huvud, nacke, fingrar, ben, fötter och händer. Faror till följd av rörliga delar som t.ex. orsakar krosskador. Faror till följd av smådelar, som t.ex. kan orsaka kvävning. Faror till följd av utstickande delar på leksaken som kan orsaka kvävning.

52 Artikel 18 Säkerhetsbedömningar Identifiera tillämpliga standarder När tillverkarna har en tydlig bild av eventuella faror måste de kontrollera om dessa faror omfattas av de harmoniserade standarderna.

53 Artikel 19 Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse 1. Innan tillverkarna släpper ut en leksak på marknaden ska de använda de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i punkt 2 och 3 för att visa att leksaken uppfyller kraven i artikel 10 och bilaga II.

54 Artikel 19 Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse 2. Om tillverkaren har använt de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som omfattar alla relevanta säkerhetskrav för leksaken, ska tillverkaren använda förfarandet för intern tillverkningskontroll enligt modul A i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG.

55 Artikel 19 Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse 3. Leksaken ska genomgå den EG-typkontroll som avses i artikel 20 samt förfarandet för överensstämmelse med typ som fastställs i modul C i bilaga II till beslut nr 768/2008/EG i följande fall:

56 Artikel 19 Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse a) När det inte finns några harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som omfattar alla relevanta säkerhetskrav för leksaken. b) När de harmoniserade standarder som avses i a) finns, men tillverkaren inte eller endast delvis har använt dem.

57 Artikel 19 Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse c) När en eller flera av de harmoniserade standarder som avses i a) har offentliggjorts med begränsningar. d) När tillverkaren anser att leksakens art, utformning, konstruktion eller syfte kräver en kontroll av tredje part.

58 Artikel 21 Teknisk dokumentation Den tekniska dokumentation som avses i artikel 4.2 ska innehålla alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att säkerställa att leksaken uppfyller kraven i artikel 10 och bilaga II och den ska särskilt innehålla de dokument som anges i bilaga IV.

59 BILAGA IV Teknisk dokumentation Den tekniska dokumentation som avses i artikel 21 ska, i den mån det är relevant för bedömningen, särskilt innehålla följande: a) Ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning, inklusive en lista på delar och material som använts i leksaken samt kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad för de kemikalier som använts.

60 Vad avses med Ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning? En beskrivning av leksaken, inklusive delar och komponenter En färgbild i hög upplösning av leksaken Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc. Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och hur leksaken fungerar.

61 Vad avses med Ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning? En tryckt kopia av leksakens förpackning. Bruksanvisning eller broschyr som åtföljer dokumenten. En beskrivning av avsedd och förutsebar användning Avsedd åldersgrupp Beskrivning av tillverkningsprocessen, dvs. av metoder och steg i produktionen (smältning, skärning etc.)

62 BILAGA IV Teknisk dokumentation b) Säkerhetsbedömning(ar) som gjorts i enlighet med artikel 18. c) Beskrivning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse som ska följas. d) Kopia av EG-försäkran om överensstämmelse e) Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.

63 BILAGA IV Teknisk dokumentation f) Kopior av de dokument tillverkaren har lämnat till ett anmält organ, om ett sådant deltar. g) Provningsrapporter och beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med de harmoniserade standarderna om tillverkaren har följt det interna tillverkningskontrollförfarande som avses i artikel 19.2.

64 BILAGA IV Teknisk dokumentation h) Kopia av EG-typintyget, en beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att produktionen överensstämmer med den produkttyp som beskrivs i EG-typintyget samt kopior av de dokument som tillverkaren har lämnat till det anmälda organet, om tillverkaren har låtit leksaken genomgå EG-typkontroll och följt det förfarande för överensstämmelse med typ som avses i artikel 19.3.

65 Frågor?

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet beslutade den 27 juni 2011. KOVFS 2011:3 Utkom från trycket den 20 juli 2010 Konsumentverket föreskriver

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk KONTROLL OCH UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN AV EXPLOSIVA VAROR FÖR CIVILT BRUK Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:4) om kontroll och om utsläppande på marknaden av explosiva varor för civilt bruk

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU L 354/90 Europeiska unionens officiella tidning 28.12.2013 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:12) om ickeautomatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2016:14 1 kap. Inledande

Läs mer

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1

23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 13/Vol. 20 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 95 391L0263 23.5.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 128/ 1 RÅDETS DIREKTIV av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1997:58 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle; Utkom

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

CE-märkning och marknadskontroll

CE-märkning och marknadskontroll CE-märkning och marknadskontroll 22 april 2016 Peggy Haase, Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Om alla ekonomiska aktörer känner till och uppfyller sina skyldigheter kommer alla CE-märkta

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN

SÄKRA LEKSAKER = SÄKERT NÖJE FÖR BARN VEM BÖR LÄSA DENNA BROSCHYR? Denna broschyr riktar sig till små och medelstora företagare som vill placera leksaker på den Europeiska gemenskapens marknad. Återförsäljare och konsumenter kan använda denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 3 juli 2001 2000/0233(COD) PE1

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 3 juli 2001 2000/0233(COD) PE1 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 3 juli 2001 2000/0233(COD) PE1 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2001 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Är flytvästarna testade?

Är flytvästarna testade? Konsumentverket/KO PM 2003:21 Är flytvästarna testade? Marknadskontroll av flytvästar 2002 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 4 Teknisk dokumentation... 4 Formulär Försäkran om överensstämmelse...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) 16756/14 ADD 1 CONSOM 274 MI 989 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 21 november 2014 till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) SV L 94/2 Europeiska unionens officiella tidning 8.4.2011 FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./avfall 1 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän produktsäkerhet och vissa sektorsspecifika direktiv

Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän produktsäkerhet och vissa sektorsspecifika direktiv Översikt över förhållandet mellan direktivet om allmän och vissa sektorsspecifika direktiv (Bestämmelserna i direktivet om allmän gäller om det inte anges några sektorsspecifika bestämmelser i tabellen)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG. av den 6 juli 2005

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG. av den 6 juli 2005 22.7.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 191/29 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Gunnel Färm Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om elektriska utrustningar för explosionsfarlig

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IX/2005 K(2005) 3395 slutlig KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 12/IX/2005 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0779),

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0779), P6_TA(2009)0248 Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning ADI 469 CE-märkning av personlig skyddsutrustning Regler för EU och Sverige De regler som gäller i dag infördes när Sverige gick med i EES och senare i EU. EU:s produktdirektiv om personlig skyddsutrustning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2005L0032 SV 21.03.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG av den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om märkning av energirelaterade produkter; SFS 2011:721 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om buller från viss utomhusutrustning; SFS 2001:1084 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 22 maj 2012 (23.5) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:171

Regeringens proposition 2013/14:171 Regeringens proposition 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 mars 2011 (7.3) (OR. en) 7324/11 CONSOM 23 MI 120 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 3 mars 2011 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6763 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

( 2006/42/EG) (2006/42/EG)

( 2006/42/EG) (2006/42/EG) Nya maskindirektivet et (2006/42/EG) 1 Nya maskindirektivet kti t (2006/42/EG) Vad innebär det nya maskindirektivet? Vad får det för konsekvenser? - För riksdag, regering och förvaltningsmyndigheter -

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk;

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 314/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Ny lag om leksakers säkerhet

Ny lag om leksakers säkerhet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning; ELSÄK-FS

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:24

Regeringens proposition 2001/02:24 Regeringens proposition 2001/02:24 Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör Prop. 2001/02:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober Göran

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer