Personcertifiering Administrativa regler C22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personcertifiering Administrativa regler C22"

Transkript

1 C22 utgåva 2,

2 Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat 5. Nordcerts kontrollmärke 6. Åtgärder vid avvikelser 7. Uppföljningar av Nordcert 8. Ändrade förhållanden 9. Längre uppehåll i verksamhet 10. Allvarlig anmärkning 11. Indragning av certifikat 12. Klagomål; överklaganden 13. Förlängning av certifikat 14. Förteckning över certifierade personer 15. Arkivering av handlingar 16. Sekretess 17. Uppsägning 18. Avgifter

3 Dok.nr: C22 sid 2/7 0 Inledning Nordcert AB utövar personcertifiering i form av bedömning och uttalande om att viss person som utför, leder och har tillsyn över definierade verksamhetsområden vid produktionsställe på byggarbetsplats eller i förtillverkningsled uppfyller uppställda krav på erfarenhet, kompetens m.m. De regler som gäller för certifierad person som önskar prövas och därefter bedöms vara kvalificerade för att ingå i Nordcerts system för personcertifiering framgår av personcertifieringsregler för varje verksamhetsområde. Reglerna indelas dels i administrativa regler, dels i kravregler. De förra reglerna redovisar de procedurer som skall gälla i relationen mellan Nordcert och berörd person, medan de senare anger de krav som gäller beträffande ansvar för uppgifter; vidare krav på erfarenhet, utbildning, grundläggande kunskap om byggregler och kvalitetsstyrning, fackteknisk kunskap samt allmän lämplighet. Här angivna administrativa regler gäller - om inte annat sägs - generellt för alla personer som omfattas av Nordcerts personcertifieringsverksamhet inom olika områden. En ansökan om certifiering kan föregås av ett förfrågningsskede, då Nordcert informerar om sin verksamhet och om certifieringens innebörd samt även på särskild begäran gör en förhandsbedömning av en persons möjlighet att bli kvalificerad. 1 Bedömning före ansökan På begäran av sökande som ännu inte är beredd att låta Nordcert pröva sina kvalifikationer, lämnar Nordcert förhandsutlåtande. Detta grundas på de iakttagelser beträffande överensstämmelse med kravregler som Nordcert gjort vid en begärd genomgång av en sökandes redovisning av sin bakgrund, utbildning, erfarenhet o s v. 2 Ansökan; förbindelser Ansökan om prövning för personcertifiering görs på formulär fastställt av Nordcert. I ansökan skall sökanden redovisa uppgifter om verksamhetsområde och kvalifikationer, vilka skall vara styrkta med intyg/betyg i bilagor. Arbetsgivaren vid ansökningstillfället skall även anges. Sökanden skall även lämna förbindelse att han/hon förbinder sig att följa de regler om ansvar för uppgifter som gäller för verksamhetsområdet ifråga. 3 Nordcerts granskning 3:1 När ansökan om personcertifiering inkommit till Nordcert kontrolleras ansökan med tillhörande handlingar omgående i syfte att konstatera om handlingarna och uppgifterna är kompletta, eller om komplettering erfordras innan ärendet kan sakbehandlas. 3:2 Mottagandet av ansökan bekräftas normalt skriftligt, varvid begäran om eventuell komplettering anges i bekräftelseskrivelsen. Samtidigt debiteras sökanden, eller dennes arbetsgivare om detta angivits i ansökan, en anmälningsavgift.

4 Dok.nr: C22 sid 3/7 3:3 När kompletta handlingar och uppgifter enligt ansökningsformulär föreligger i ett ansökningsärende, granskas handlingarna i syfte att konstatera om kraven i de aktuella kravreglerna är uppfyllda. Resultatet av granskningen sammanställs i skriftlig form. 3:4 Om avvikelser eller brister i förhållande till kravreglerna konstaterats, översändes sammanställningen över granskningen till den sökande, med begäran om att korrigeringar skall vidtas för att kraven skall uppfyllas och att redovisning över dessa skall tillställas Nordcert inom viss tid, för förnyad granskning. Om redovisning inte inkommit inom den utsatta tiden, och sedan skriftlig påminnelse skett utan resultat, meddelas den sökande att ärendet avslutats. 3:5 När granskningen visat att reglerna uppfyllts, sammanställs resultatet på ett granskningsyttrande, där granskaren hos Nordcert tillstyrker certifieringen. 4 Beslut om certifiering; certifikat 4:1 Nordcert fattar beslut om certifiering sedan granskningsyttrande med tillstyrkande av granskaren upprättats. I de fall en sökande yrkar på certifieringsbeslut och Nordcert anser att positivt beslut om certifiering inte kommer att kunna ges, meddelas detta till den sökande samt skälen till detta, med begäran om den sökandes synpunkter i ärendet, före slutligt beslut. 4:2 Beslut om personcertifiering fattas enligt Nordcerts interna regler. Beslutet meddelas den sökande genom brev. Till brevet bifogas certifikat som bekräftelse på certifieringen, samt den instruktion som anger ansvar och uppgifter inom verksamhetsområdet. Certifikatet anger namn, verksamhetsområdet, eventuell klass, det företag inom vilket personen verkar samt gällande regler. 4:3 Beslut om personcertifiering är giltigt i upp till fem år från beslutsdatum, om inte förhållanden enligt avsnittet 11 nedan föranleder att Nordcert beslutar om indragning av certifikatet. 4:4 Nytt certifikat utfärdas inom en certifieringsperiod då nytt företag uppgivits. 5 Nordcerts kontrollmärke Nordcerts skyddade kontrollmärke har nedanstående utseende och anges på certifikatet: Kontrollmärket får i vissa fall utnyttjas av arbetsledare på slutbevis, exempelvis tillsammans med texten av Nordcert certifierad arbetsledare CA, under CAs namnteckning på slutbeviset. Märket får inte åberopas innan certifieringsbeslut har meddelats eller sedan certifikat har dragits in. Inte heller får det finnas på slutbevis inom annat verksamhetsområde än det som angivits på aktuellt utfärdat certifikat.

5 Dok.nr: C22 sid 4/7 6 Åtgärder vid avvikelser Avvikelser, vid åtagande från uppgifter i handlingar eller förutsättningar i övrigt som gäller för utförande och kontroll, beträffande skador eller brister hos produkter som konstaterats vid mottagningskontroll eller under arbete, skall föranleda omedelbara åtgärder av certifierad person enligt gällande instruktion. Journalföring av avvikelserna, samt av avvikelseuppföljningen, skall göras. I den senare skall även dokumenteras de eventuella provningar och kontroller av annat slag som utförts för att verifiera att åtgärder lett till avsett resultat, samt godkännanden i efterhand av kund, beställare eller annan behörig part. 7 Uppföljningar av Nordcert 7:1 Uppföljning kan ske genom besök hos certifierad person på arbetsplats eller annat arbetsställe och/eller särskild utredning med begäran om uppgifter av tredje part. Åtgärderna skall föregås av beslut av Nordcert, som har meddelats aktuell certifierad person före åtgärden. Vid begäran om uppgifter av tredje part skall certifierad persons medgivande ha inhämtats före åtgärden. 7:2 Åtgärderna kan vidtas på följande grunder: beslut om uppföljning fattat av Nordcerts VD efter initiativ inom Nordcert AB med syfte att utveckla certifieringsförfarandet - anmälan har inkommit från utomstående part beträffande brister i viss certifierad persons fullföljande av sina åtaganden. Åtgärder vidtas först sedan Nordcert efter preliminär bedömning tagit ställning till att anmälan är allvarligt grundad. 7:3 I samband med åtgärderna kan Nordcert, beroende på omständigheterna, göra de granskningar och förfrågningar beträffande handlingar, rutiner, instruktioner samt registrerade uppgifter som Nordcert bedömer nödvändiga för att kunna ta ställning till om avvikelser från gällande regler förekommit. Syftet med åtgärderna är inte att Nordcert skall ta ställning i tvister mellan olika parter. 7:4 Nordcert upprättar, sedan åtgärderna genomförts, skriftlig rapport med redovisning av åtgärderna och resultatet av dessa. Rapporten tillställs berörd arbetsledare och, efter medgivande från denne, det företag för vilket denne verkar, med begäran om skriftlig kommentar inom viss tid. 7:5 Nordcert bedömer, beroende på resultatet av åtgärderna enligt rapporten och inkomna kommentarer till denna, om inga ytterligare åtgärder skall vidtas och meddelande om detta omedelbart skall meddelas berörda, om aktuell certifierad person skall meddelas allvarlig anmärkning eller om indragning av certifikatet skall ske. I de senare fallen tillämpas avsnitten 11 resp. 12 nedan. 8 Ändrade förhållanden 8:1 Personen som är certifierad skall anmäla till Nordcert om det verksamhetsområde som anges i certifikatet har ändrats, om annat företag än som uppgivits i certifikatet är arbetseller uppdragsgivare eller om förhållanden i övrigt har ändrats som kan rubba förutsättningarna för certifieringen. Anmälan skall även ske enligt avsnitt 10 nedan.

6 Dok.nr: C22 sid 5/7 8:2 Nordcert skall under löpande certifieringsperiod skriftligt meddela certifierad person detaljändringar som skett i gällande instruktion, motivet bakom ändringen samt översända ett exemplar av instruktionen med uppgift om vid vilken tidpunkt ändringen träder i kraft. Större ändringar av instruktion inom visst verksamhetsområde skall gälla för tidigare certifierad person först efter förlängning av certifikat. Den ändrade identiteten hos sådan instruktion skall framgå av beslutsbrev och certifikatet vid förlängningen. 8:3 Vid ändringar av regler i bygglagstiftningen m.m. som väsentligt ändrar förutsättningarna för den certifierade personens roll i byggprocessen kan Nordcert kräva att personen inom pågående certifieringsperiod genomgår kompletterande utbildning. 9 Längre uppehåll i verksamhet 9:1 Person som är certifierad skall till Nordcert AB anmäla om han/hon bedömer sig inte kunna verka som certifierad person under en tidsperiod överstigande 12 månader. Nordcert gör efter denna tid en ny bedömning. 9:2 Om person som fått certifikat inte verkat i denna funktion i 18 månader, enligt vad som kommit till Nordcerts kännedom, tillämpas avsnittet 11 nedan. 10 Allvarlig anmärkning 10:1 Om, enligt uppgifter som kommit till Nordcerts kännedom, väsentliga brister eller avvikelser i förhållande till gällande regler konstaterats i viss certifierad persons verksamhet, kan Nordcert rikta en allvarlig anmärkning mot certifierad person. Före beslut om allvarlig anmärkning skall certifierad person ha beretts möjlighet att förklara sig. 10:2 Skrivelse från Nordcert med allvarlig anmärkning skall ange i vilket avseende personen brustit. Den skall tillställas personen ifråga samt företaget inom vilket personen verkar. 11 Indragning av certifikat 11:1 I nedan angivna fall kan Nordcert besluta om att upphäva certifieringen: Då uppgifter som redovisats som underlag för beslut om certifiering visar sig vara felaktiga i väsentliga avseenden Då Nordcert bedömer att certifierad person i allvarligt avseende avvikit från gällande regler och inte visat sig kunna vidta korrigerande åtgärder för att rätta till förhållandet, enligt vad som har framgått av rapport och kommentarer till denna. Då certifierad person inte verkat under 18 månader eller anmält att han/hon inte längre verkar som certifierad person Då certifierad person som erhållit certifikat erhållit fler än två allvarliga anmärkningar, enligt avsnitt 10 ovan, inom en certifieringsperiod. Om certifierad person eller företag inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot Nordcert i ärende som berör personcertifiering. Om märkesrätten enligt avsnittet 5 ovan utnyttjats grovt felaktigt Då certifierad person inte tillmötesgått krav på kompletterande utbildning, vid väsentlig ändring i regelverket enligt avsnitt 8 ovan.

7 Dok.nr: C22 sid 6/7 11:2 Innan Nordcert beslutar om indragning av certifikat skall person beredas möjlighet att yttra sig i frågan. 11:3 Beslut om indragning av certifikat fattas av Nordcert ABs VD. 11:4 Skrivelse med beslut om indragning av certifikat tillställs berörd certifierad person och det företag inom vilket denne verkar. I skrivelsen skall upplysas om möjligheten till överklagande av beslutet enligt reglerna i avsnittet 12 nedan. 12 Klagomål; överklaganden Klagomål mot Nordcerts handläggning av ärende rörande certifiering, och mot rapport eller i övrigt mot beslut av Nordcerts VD skall göras skriftligt till Nordcert AB, med angivande av skälen till klagomålet. Beslut i klagomålsärenden fattas av Nordcert ABs styrelse. 13 Förlängning av certifikat 13:1 Innan certifikat för viss certifierad person går ut, ber Nordcert skriftligt certifierad person anmäla om förlängning av certifikatet önskas och redovisar i tillämpliga fall de tillkommande uppgifter som skall redovisas. Om besked efter skriftlig påminnelse inte erhållits då en månad återstår, meddelar Nordcert certifierad person att prövning för förlängning från tidpunkten då det gällande certifikatet löper ut inte har kunnat ske, och uppmanar certifierad person att inkomma med ny ansökan. 13:2 Vid prövning för förlängning av certifikat skall tillämpas de regler som gäller vid prövningstillfället. Härvid skall beaktas om nya regler från myndighet eller Nordcert har utfärdats sedan det föregående beslutet om certifiering, vilka påverkar certifierad persons arbete eller ansvar i väsentlig utsträckning. I sådana fall begärs bevis över kompletterande utbildning. 13:3 För beslut om förlängning av certifikat gäller i tillämpliga avseenden i övrigt vad som tidigare angivits i avsnitten Förteckning över certifierade personer Nordcert håller aktuell förteckning över certifierade personer på Nordcerts hemsida. I förteckningen anges företag, verksamhetsområdet samt tidpunkten då certifikatet löper ut. 15 Arkivering av handlingar Handlingar som rör certifieringsärenden arkiveras i 10 år.

8 Dok.nr: C22 sid 7/7 16 Sekretess Styrelseledamöter, ledamöter i Tekniskt råd Personcertifiering samt personal som medverkar i certifieringsärenden arbetar under sekretessansvar. Detta innebär att inga uppgifter från handlingar som berör visst certifieringsärende, viss certifierad person eller företag i anslutning till detta delges utomstående, med mindre än att berörd certifierad person eller företag lämnat sitt skriftliga medgivande i varje enskilt fall att inga uppgifter om certifierad person eller företag som Nordcert muntligt får del av förs vidare till utomstående part 17 Uppsägning Person som inte längre önskar utnyttja Nordcerts certifieringstjänster skall meddela detta skriftligt till Nordcert. 18 Avgifter 18:1 Som ersättning för de certifieringstjänster som utförs tar Nordcert ut avgifter enligt fastställd taxa. Avgifterna tas ut som anmälningsavgift, avgift vid meddelande av certifikat samt årlig avgift i samband med uppföljningen enligt avsnitt 3 ovan. Beroende på vad som angivits i ansökan debiteras avgiften berörd certifierad person eller det företag inom vilket denne verkar. 18:2 För åtgärder enligt avsnitt 7 ovan debiteras avgift som motsvarar Nordcerts självkostnader för erforderliga insatser. 18:3 Inbetald avgift återbetalas ej.

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version:

VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: VÄGLEDNING PERSONCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-03-04 Vägledning för ansökan Certifiering av personer info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Certifieringsregler för. Pannoperatörer. RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification

Certifieringsregler för. Pannoperatörer. RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification Certifieringsregler för Pannoperatörer RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification 2019-01-17 2 Förord Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att personen

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

BILAGA 5 - Fö reskrifter fö r Sambiömbud Versiön: 1.0.1

BILAGA 5 - Fö reskrifter fö r Sambiömbud Versiön: 1.0.1 BILAGA 5 - Fö reskrifter fö r Sambiömbud Versiön: 1.0.1 Innehåll 1 Inledning... 2 Om detta dokument... 2 Samverkan... 2 2 Sambiombudets tekniska tjänst... 5 3 Tillitsgranskning av Sambiombud... 5 Initiala

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1

Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1 Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1 OBS! Problem med att få detta dokument korrekt i pdf-fil. Därför saknas framsida, titelblad, förord etc. Korrekt fil kommer att publiceras. Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för Personcertifiering. Version:

Vägledning för Personcertifiering. Version: Vägledning för Personcertifiering Version: 2018-09-12 1 Ansökan... 2 2 Komplettera din ansökan... 2 3 Examination... 2 4 Granskning... 2 5 Beslut om utfärdande av certifikat... 3 6 Under certifikatets

Läs mer

SvFF har fastställt följande tidtabell och slutdatum för licensprocessen: De sökande ska återsända begärda handlingar senast den 31 mars

SvFF har fastställt följande tidtabell och slutdatum för licensprocessen: De sökande ska återsända begärda handlingar senast den 31 mars 5. LICENSPROCESSEN 5.1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs licensprocessen inom klubblicenssystemet. SvFF:s hantering av licensprocessen är föremål för årlig granskning mot de av UEFA fastställda administrativa

Läs mer

Specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Ansökan för Vårdgivare med huvuduppdrag 1. Rehabilitering långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom eller 2. Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering Specialistläkarmottagning

Läs mer

InsureSecs regelverk 1 (9)

InsureSecs regelverk 1 (9) InsureSecs regelverk 1 (9) Definitioner Anknuten Anslutet företag Anställd Disciplinnämnden Företag Företagsavtalet Förmedlare Förmedlaravtalet Förmedlarregistret Försäkringsförmedlare InsureSec InsureSecs

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jordbruksverkets

Läs mer

Auktorisationsvillkor för liftutbildare

Auktorisationsvillkor för liftutbildare 1(5) Utfärdad av LUR. Fastställd 2007 04 20, reviderad 2014 03 31, version 5 Auktorisationsvillkor för liftutbildare I Liftutbildningsrådet, LUR ingår representanter från Arbetsmiljöverket, ägare och leverantörer

Läs mer

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR

PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR PERSONLIG CERTIFIERING AV ACADEMIC TUTOR Certifieringssystem som utvecklats inom PROCERTU projektet (Translation into Swedish from the original in English) Sida 1 till 7 INNEHÅLL INLEDNING DEL 1 - KRAV

Läs mer

BESLUT 2018:11. Bakgrund. Dnr

BESLUT 2018:11. Bakgrund. Dnr Dnr 2017-8 2018-06-19 BESLUT 2018:11 Bakgrund Ärendet En kund (Kunden) har i anmälan den 18 juli 2017 vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) med en begäran om

Läs mer

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN

KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN Styrdokument FÖRSLAG KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER FÖR KUNDER I BOSTADSKÖN 1. KÖREGLER 1.1 Vem kan ställa sig i bostadskön? Den som har ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer kan anmäla

Läs mer

Regler för C-borrcertifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument RISE CERTIFIERING

Regler för C-borrcertifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument RISE CERTIFIERING Regler för C-borrcertifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument RISE CERTIFIERING Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Omfattning... 1 2.1 Allmänna krav... 1 3 Krav på ledningssystem för kvalitet

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) Certifieringsregel för Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnadseller anläggningsarbete RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Regler för certifiering

Regler för certifiering Sida 1 av 5 Regler för certifiering 1 Introduktion är ett privat aktiebolag med ackreditering hos SWEDAC för att utföra certifieringstjänster mot de internationella standarderna SS-EN ISO 9001 & 14001

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden

Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden 2010 05 03 1 (7) Arbetsordning för etik- och besvärsnämnden (EBN) med regler för handläggning av etik- och besvärsärenden 1. EBN:s organisation Svenska psykoanalytiska föreningens stadgar 11 ger följande

Läs mer

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

TS bestämmelser för TS e-mailrevision

TS bestämmelser för TS e-mailrevision Tidningsstatistik AB 114 78 Stockholm, besöksadress: Vasagatan 11, tel: 08-507 424 00, fax: 08-507 424 01, info@ts.se, www.ts.se Bestämmelserna är giltiga från 2005-01-01 Innehåll Bestämmelsernas syfte

Läs mer

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2012-11-08 Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av socialnämnden 2012-09-13 Reviderad av socialnämnden 2012-10-16, 2013-11-12 Inledning Enligt lagen

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

REGLER OM KUNDINFLYTANDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

REGLER OM KUNDINFLYTANDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 1 (6) REGLER OM KUNDINFLYTANDE PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Beslutade av Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2016-12-19 Ersätter Regler om kundinflytande på ordinarie

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Maskinsäkerhetsspecialist

Maskinsäkerhetsspecialist Certifieringsregler för Maskinsäkerhetsspecialist RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification 2017-10-17 2 Förord Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor , dnr L 2019/56

Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor , dnr L 2019/56 Riktlinjer för indragning av resurser för forskarstuderande Fastställd av rektor 2019-06-10, dnr L 2019/56 Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71

Läs mer

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken Sid 1 (5) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

1. Allmänt. Föreskrifter för vistelserapportering m.m., , v 2.0

1. Allmänt. Föreskrifter för vistelserapportering m.m., , v 2.0 Föreskrifter för vistelserapportering m.m. I enlighet med 13 kap. 3 Riksidrottsförbundets (RF) stadgar har Riksidrottsstyrelsen (RS) genom beslut den 15 januari 2012 utfärdat följande föreskrifter för

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare

Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare Inledning I lag (SFS 2010:900 8 kap. 4 och 5 ) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (BVL) anges att byggnadsverk under förutsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:18. Den konsoliderade

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk omsorg Riktlinjer för tillsyn av enskild huvudman som bedriver fristående förskola och pedagogisk Beslutsnivå- och datum Utbildningsnämnden 2019-01-31 Diarienummer Reviderat 2019UTN/0015 Lagstadgat styrdokument

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande Utfärdad den 29 november 2018 Publicerad den 4 december 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:116)

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund- och avancerad nivå

Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund- och avancerad nivå ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2015-11-11 V-2015-0798 Sammanfattning Anvisningen ska tillämpas som stöd vid handläggningen av ärenden om tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå och

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsdataförordning Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 27 juni 2018 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter

Uppdrag och dess omfattning. Avtalsparter 1 (6) Handläggare Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48 Helene.hill@huddinge.se Datum 2017-10-13 Avtalsparter I direktupphandling av Konsult för utredning av -Möjliga verktyg där äldre planers

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 DOM 2012-06-29 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 3896-12 KLAGANDE Leif Lundqvist Salabacksgatan 12 A 754 32 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Försäkringskassans beslut

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2018-11-30 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 7359-18 KLAGANDE Inger Oja ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 7 augusti 2018 i ärende nr Af-2018/0036 7544, se bilaga

Läs mer

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB 1. Anmälan 1.1 Första steget till registrering av försäkringsförmedlare

Läs mer