Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsearbetets uppläggning och genomförande"

Transkript

1 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig uppdatering gälla tillsvidare. 1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Styrelsen skall arbeta för bolagets bästa och därvid ställa sig till efterrättelse dels bolagsordningen och dels de av kommunfullmäktige i Ystads Kommun den 15:e januari 2009 fastställda ägardirektiven Bolagets ändamål skall vara att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja distributionen av el inom Ystads kommun samt att medverka till att värmeförsörjningen inom Ystad tätort,och i det fall det blir aktuellt i tätorter utanför centralorten, sker med tillgång till fjärrvärmesystem och konkurrenskraftiga priser under iakttagande av höga miljöhänsyn. Bolaget skall medverka till utbyggnad av nät för tele- och datakommunikation inom Ystads kommun. 2. STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) ABL Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Bemyndigande för styrelseledamot, VD eller annan att företräda bolaget och teckna dess firma kan meddelas av styrelsen. Styrelsen skall svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och skall därvid tillse, att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar en tillfredställande kontroll. VD skall handha den löpande förvaltningen enligt riktlinjer och anvisningar, som styrelsen meddelar och som angivits i den av styrelsen upprättade VDinstruktionen. VD skall sörja för att bolagets bokföring föres i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen skötes på ett betryggande sätt. arbordye15.docx 1

2 STYRELSENS BESLUTSKOMPETENS Styrelsen har att fatta beslut i alla angelägenheter, som ej omfattas av VD:s beslutsbehörighet enligt instruktionen. Även i sistnämna fall kan dock styrelsebeslut komma ifråga. 4. STYRELSENS ORDFÖRANDE Enligt 8 kap 17 ABL har styrelsens ordförande ålagts följande uppgifter och skyldigheter; 4.1 Att tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Sammanträde skall hållas, när ärende, som enligt punkt 3 ovan utgör styrelseärende, aktualiseras och inte kan uppskjutas till sammanträde som bestämts enligt punkt 5.1 nedan. 4.2 Att kalla till sammanträde, om styrelseledamot eller verkställande direktören begär det. Rätten att få styrelsesammanträde sammankallat för behandling av särskild fråga bör endast utnyttjas i fall då denna ej kan anstå till sammanträde, som bestämts enligt punkt Att tillse, att beslutsunderlaget för styrelsens ärenden är tillfredsställande. 4.4 Att tillse, att samtliga ledamöter såvitt möjligt bereds tillfälle att delta i ärendenas handläggning. Styrelsens ordförande skall verka för, att ordinarie ledamöter kan delta i styrelsearbete och sammanträden Styrelseledamot, skall erhålla rimlig tid för inläsning och bedömning av beslutsunderlag. Det skall vidare ankomma på styrelsens ordförande att övergripande svara för, att styrelsearbetet såväl materiellt som formellt bedrivs i ordnade, rationella och effektiva former. Beslutar styrelsen, att information i visst ärende endast skall lämnas på särskilt sätt, skall detta respekteras. För massmediakontakter svarar styrelsens ordförande och/eller verkställande direktören. arbordye15.docx 2

3 5. STYRELSESAMMANTRÄDENA Styrelsen skall fungera som ett arbetskollektiv. Det är angeläget att bästa tänkbara förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete skapas. Sammanträdena skall därför vara välplanerade och väl förberedda. 5.1 Program för styrelsesammanträden Vid det första sammanträdet efter ordinarie bolagsstämma fastställer styrelsen tidpunkt och plats för det närmast följande årets sammanträden. Fastlagt program får ändras endast i undantagsfall men fråntar ej styrelseledamot och verkställande direktören rätten att på begäran få till stånd ytterligare sammanträden. 5.2 Kallelse Kallelse skall genom ordförandens försorg tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträde. Till kallelse skall fogas dagordning och beslutsunderlag. 5.3 Dagordning Dagordningen skall ha följande rubriker - Val av justeringsman - Godkännande av dagordning - Föregående protokoll - Anmälningar/information - Beslutsärenden - Nästa sammanträde 5.4 Beredning och beslutsunderlag Styrelsens ärenden bereds av styrelsens ordförande och verkställande direktören i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredning skall genomföras så, att det beslutsunderlag, som erfordras för ställningstagande, kan delges ledamöterna samtidigt med kallelsen, därest icke särskilda hinder möter. 5.5 Protokoll Vid styrelsens sammanträden skall beslutsprotokoll föras. Protokollet skall föras genom verkställande direktörens försorg. Styrelsen har dock rätt att utse annan person till sekreterare. Protokoll skall justeras av styrelsens ordförande och en utsedd justeringsman. Protokoll skall delges ordföranden och justeringsmannen inom två veckor från sammanträdet. Anmärkningar mot protokoll skall omgående framföras till verkställande direktören eller till sekreteraren. arbordye15.docx 3

4 Protokollen skall föras i nummerföljd och med löpande paragrafnumrering och genom verkställande direktörens försorg förvaras brandsäkert och under lås. 5.6 Sekretess Bolagets handlingar som rör ekonomiska uppgifter såsom avtal, anbud, prisuppgifter etc enligt sekretesslagen är inte offentliga handlingar. Detsamma gäller uppgifter vars spridande kan anses utgöra intrång i anställdas och funktionärers personliga integritet. Enligt offentlighetsprincipen skall bolagets allmänna handlingar -för vilka sekretess inte gäller- vara tillgängliga för allmänheten. Det ankommer på verkställande direktören att ta ställning till frågan om utlämnande av allmän handling. Här angiven sekretessnivå avser även styrelseledamöternas, ersättarnas och verkställande direktörens tystnadsplikt. Oberoende av det föregående bör styrelseledamöter och verkställande direktören inte lämna ut uppgifter, om risk föreligger att detta kan skada eller misskreditera bolaget eller person, som är verksam inom bolaget. 6. ÅTERKOMMANDE INFORMATION Följande periodiska information skall lämnas till styrelsen. Behovet av information omprövas inför varje nytt räkenskapsår. (november/december). Varje styrelsesammanträde - Senaste ekonomiska delårsrapport; - Driftstatistik i förekommande fall; - Likviditet och upplåning i förekommande fall; - Investeringar; - Eventuell information från revisorerna; Styrelsesammanträde för beslut om årsredovisning. - Information från revisorerna angående resultat av deras granskning. (Revisorerna kan närvara vid sammanträdet eller vid sammanträde med ordf och VD). Allmän information med anknytning till bolagets verksamhetsområde och redovisning av VD:s med stöd av delegation fattade beslut. arbordye15.docx 4

5 7. ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE ÄRENDEN Följande ärenden skall behandlas vid nedan angivna sammanträdestidpunkter eller vid sammanträde som styrelsen beslutar. 1. Marssammanträdet - årsredovisningen för föregående år. Förslag till komplett årsredovisning skall tillställas styrelseledamöterna senast i mars. 2. April/junisammanträdet- firmateckningsrätt och attestreglemente samt omprövning av VD-instruktionen; genomgång av eventuella stämmodirektiv. 3. September/oktobersammanträdet - internkontroll, försäkringar och vid behov besök och genomgång av bolagets anläggningar. 4. Novembersammanträdet - Budget för nästkommande år och plan för ytterligare två år. 5. Februarisammanträdet - preliminärt om årsbokslut, genomgång av viktiga avtal. 8. INTRODUKTION AV NYA LEDAMÖTER Styrelseordföranden och verkställande direktören svarar för att ny styrelseledamot introduceras i bolagets verksamhet och förhållanden. 9. OMPRÖVNING Innehållet i denna arbetsordning skall omprövas när styrelseledamot så begär. Denna arbetsordning är senast översedd vid styrelsemötet: (justering av p 7) (ingen ändring ) (justering av p 7) (justering av p 1, 5.5, 6, 7 ) (justering p 5.5 samt laghänvisning) ingen ändring (justreing av inledning, p 1, p 7) ingen ändring borttagning ersättare ingen ändring ingen ändring ingen ändring ingen ändring arbordye15.docx 5

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer