Personcertifiering Kravregler CA C23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personcertifiering Kravregler CA C23"

Transkript

1 C23 utgåva 2,

2 Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör. Nordcert certifierar idag med dessa kravregler; Certifierad montagearbetsledare Betong, CA-Betong. Certifierad arbetsledare/inspektör stålkonstruktioner, CA-Stål. En klassindelning av CA förutsätts för varje fackområde, med behörighet motsvarande Enkla arbeten, Normala arbeten och Komplicerade arbeten. Härmed avses med normal klass i första hand arbeten avseende nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad som berör bärande konstruktioner i normala husbyggnader, med toleranser enligt tillämpad branschpraxis. Montage av mycket höga byggnader, byggnader med mycket stora spännvidder samt byggnader där lastpåverkan skall ske med en stor andel dynamiska laster kan inte anses tillhöra normalklassen, utan detta tillhör klass K Klassen på behörigheten anges av Nordcert på certifikatet och skall CA upplysa om vid förfrågan. Uppdragsgivare avgör om CA i viss klass skall få vara CA för ett aktuellt slag av arbeten. Inget hindrar att CA ges uppdrag att leda och ha tillsyn över arbeten som inte kan anses falla inom begreppet normalt arbete under ovanstående förutsättningar. I CAs ansvar ingår i dessa fall att bedöma om han/hon har kompetens att leda arbetena och att - om avsägelse av uppdraget inte är aktuell - förstärka sig med den ytterligare kompetens som fordras för att uppgiften skall kunna fullföljas enligt reglerna i avsnittet 1 nedan. 1 Uppgifter 1.1 CA skall leda och styra eller kontrollera arbetet mot rätt utförande, i erforderliga fall med hjälp av skriftligt dokumenterade rutiner och instruktioner. 1.2 CA skall se till att underlag för egenkontroll finns före arbetenas påbörjande, varvid CA själv skall kunna medverka till att ta fram checklistor för grundkontroll och peka på behov av kontrollplaner för tilläggskontroll. 1.3 CA skall själv kontrollera arbetena och resultatet av dessa. Vid delegering av kontrolluppgifter, förutsätts dokumenterad delegationsordning (kontrollinstruktioner, dagboksanteckningar etc). Mottagningskontroll på byggplats av material och produkter ingår i kontrolluppgifterna. 1.4 CA skall bedöma om han/hon behöver förstärka sin egen kompetens avseende styrning eller kontroll av någon del av arbetena för att uppgifterna i detta stycke skall kunna fullgöras. Dessa delar av arbetena får inte påbörjas inom ramen för CAs åtagande innan denna förstärkning har skett. För CA som leder arbeten med montering av betongelement skall kompletterande arbeten avseende bärande stålkonstruktioner i säkerhetsklasserna 2 och 3 fordra sådan förstärkning av CAs kompetens. Denna kan tillgodoses genom anlitande av arbetsledare med erforderlig utbildning t.ex. TR Stål eller likvärdig - eller av särskild sakkunnig inom stålbyggnadsområdet.

3 Dok.nr: C23 sid 2/7 1.5 CA skall vid avvikelser i arbetsutförande eller färdig konstruktion se till att avvikelserna följs upp och korrigeras. 1.6 CA skall dokumentera kontrollåtgärder, avvikelser som konstaterats vid kontroll eller på annat sätt samt uppföljningen av dessa. Vidare skall dokumenteras händelser och förhållanden som kan påverka möjligheterna till fullföljandet av åtagandet som CA, samt bevis som anger att åtagandet fullföljts. 1.7 Om beslutsordningen på viss arbetsplats förutsätter att beslut som negativt påverkar funktionsegenskaperna hos produkter eller konstruktioner inom CAs ansvarsområde fattas av annan än CA, och denna person inte vill besluta enligt CAs anvisningar, skall CA frånsäga sig uppdraget som sådan. 1.8 CA skall reagera med anmälan till sin uppdragsgivare, till den kvalitetsansvarige enligt PBL eller till annan behörig representant för byggherren om den tekniska specifikation som gäller för utförandet/produkten uppenbart strider mot gällande regler eller mot avsedd användning av produkten. Något kontrollansvar avseende specifikationernas riktighet skall CA dock inte ha. 1.9 För fullföljandet som arbetsledare av uppgifterna enligt ovan gäller Nordcerts dokument C24, Instruktion för CA, byggplats. 2 Kompetenskrav 2.1 Allmänt Kompetensen för CA definieras på sex områden, nämligen: erfarenhet, teknisk grundutbildning/alt lång erfarenhet, kunskap om bygglagstiftning, kunskap om kvalitetsstyrning, fackteknisk kunskap samt lämplighet. Den facktekniska kunskapen förutsätts definieras för varje fackområde, medan kraven på de övriga områdena gäller generellt. 2.2 Krav på erfarenhet Följande alternativ gäller för person som skall kunna få behörighet som CA: a) Personen skall ha varit utövande ansvarig arbetsledare/inspektör inom aktuellt fackområde för arbeten som motsvarar Normalklass minst 3 år den senaste 8- årsperioden eller b) ha ansvarat för egenkontroll vid arbeten där det aktuella fackområdet ingått, på nivå enligt ovan, minst 3 år den senaste 8-årsperioden eller c) ha haft andra erfarenheter vad gäller styrning och kontroll inom aktuellt fackområde, motsvarande alternativen a) eller b). För klass K (komplicerade konstruktioner) gäller dessutom: Minst 1 av de 3 åren enligt ovan måste ha varit som ansvarig arbetsledare eller inspektör för komplicerade konstruktioner. Betr. längre erfarenhet som kompensation för att krav på teknisk grundutbildning inte kan uppfyllas, se nedan avsnitt 2.3.

4 Dok.nr: C23 sid 3/7 2.3 Krav på teknisk grundutbildning, alt lång erfarenhet För klassen N gäller följande alternativ: Genom betyg skall styrkas att personen skall ha examen från högskolans 120-högskolepoängsutbildning med bygg- eller anläggningsteknisk inriktning eller tidigare fyraårigt tekniskt gymnasium, med inriktning bygg- eller anläggningsteknisk linje motsvarande eller högre teknisk utbildning inom byggområdet. Ovanstående krav på teknisk grundutbildning får ersättas med krav på längre erfarenhet (se avsnitt 2.2 ovan) enligt följande: aa) Genom intyg skall styrkas att personen skall ha varit utövande ansvarig arbetsledare inom aktuellt fackområde i N-klass minst 6 år, varav 3 sammanhängande, den senaste 10-årsperioden, eller bb) varit kontrollant vid egenkontroll vid arbeten där det aktuella fackområdet ingått, på nivå enligt ovan, minst 6 år, varav 3 sammanhängande, den senaste 10-årsperioden, eller cc) ha haft andra erfarenheter vad gäller styrning eller kontroll inom aktuellt fackområde och aktuell svårighetsnivå, motsvarande alternativen aa) och bb) ovan. För klass K (komplicerade konstruktioner) gäller dessutom: Minst 2 av de 6 åren enligt ovan måste ha varit som ansvarig arbetsledare eller inspektör för komplicerade konstruktioner. 2.4 Krav på kunskap om bygglagstiftning CA skall genom intyg kunna styrka att han/ hon har förvärvat kunskap om bygglagstiftningen, om principer och begrepp för de öppna provningssystemen samt översiktligt om de tekniska byggregelsystemen. Kunskap om bygglagstiftning ges ofta som en del i de facktekniska kurserna, om inte så finns exempel på lämplig utbildning i bilaga Krav på kunskap om kvalitetsstyrning CA skall genom intyg kunna styrka att han/hon har förvärvat grundläggande kunskap om kvalitetsstyrning. Denna utgörs av: - Kunskap om grundläggande begrepp, som egenkontroll, mottagningskontroll, typgodkännande, olika certifieringsbegrepp, tillverkningskontroll, kvalitetssystem och kvalitetsplan. - Förståelse för principerna för en checklista över grundkontroll, journalföring av utförda åtgärder och för avvikelseuppföljning.

5 Dok.nr: C23 sid 4/7 Känna till vissa grundläggande principer för kvalitetssäkring, med tyngdpunkten i dokumenterad egenkontroll, som underlag för mer detaljerad inriktning på kvalitetsstyrning inom varje fackområde, enligt krav på fackteknisk kompetens, se avsnitt 2.6 nedan! Känna till strukturen i SS-EN ISO 9001, samt särskilt innebörden av begreppen Hantering av resurser, Produktframtagning och Mätning, analys och förbättring. Kunskap om bygglagstiftning ges ofta som en del i de facktekniska kurserna, om inte så finns exempel på lämplig utbildning i bilaga Krav på fackteknisk kunskap CA skall genom intyg kunna styrka att han/hon har förvärvat fackteknisk kunskap för att kunna verka som CA inom sitt fackområde. CA skall inom sitt fackområde: behärska grundläggande teknik kunna avgöra vilka tekniska regler som är tillämpliga för arbetena och byggnads delarna samt kunna tillämpa dessa regler vid arbetets utförande och vid kontroll ha kompetens att genomföra erforderlig kvalitetsstyrning Grundläggande teknik avser: material och dess egenskaper utrustning och dess karakteristika arbetsmetoder normala sätt att specificera arbeten, produkter och kontrollförfaranden ritningsteknik och ritningsbeteckningar verkningssätt och egenskaper hos färdig konstruktion Tekniska regler avser: sådana regler som anger krav på arbeten och produkt, sätt att utföra arbete, produktutföranden samt förfaranden vid tillverkning och kontroll. Reglerna är normalt utgivna som standarder, typgodkännanden eller handböcker av normerande karaktär. Kvalitetsstyrning avser: bedömning av om arbetet är möjligt att utföra eller produkten möjlig att producera val av lämpliga metoder för montering och kontroll, för att möta specifikationens krav ledning av utförande och kontroll utvärdering av kontrollresultat bedömning av kontrollresultat och avvikelser samt godkännande av utförande eller produkt

6 Dok.nr: C23 sid 5/7 2.7 Krav på lämplighet Lämplighet för person som skall få fungera som CA skall påvisas genom intyg enligt blankett som Nordcert tillhandahåller. Intyget skall vara undertecknat av minst två fysiska personer som inte har direkt personlig eller yrkesmässig relation till CA-personen, varav en representerar avnämare/kund och arbetsgivaren. 2.8 Sammanställning av kravkompetenser I nedanstående matris sammanfattas kraven för fackområdena klass N och klass K: Arbetsområde Krav Betongelement/N (med stål i säkerhetsklass 1) Stålkonstruktioner/N Betongelement/N och Stålkonstruktioner/N Stålkonstruktioner/K PBL, BVL, BKR, BBK, BSK, EKS, samt kännedom om Eurocoder PBL, BVL, BKR, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder PBL, BVL, BKR, BBK, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder K-projekt PBL, BVL, BKR, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder Erfarenhet 3 år 3 år 3 år 3 år, varav minst 1 år med K- projekt Teknisk grundutbildning 120 högskolepoäng, bygg eller motsvarande (kan ersättas av ytterligare 3 år av relevant erfarenhet) 120 högskolepoäng, bygg el. motsvarande (kan ersättas av ytterligare 3 år av relevant erfarenhet varav minst 2 år i Byggregelverket Kvalitetsstyrning Kvalitetsstyrnings- och kontrollbegrepp i byggsektorn, Planer, Checklistor, ISO 9000 (Detta avsnitt kan finnas i de facktekniska kurserna) Fackteknisk kunskap Klass II Klass II Fackteknisk kurs i betongelementmontage/n TR-stål/N eller EN 1090 (6 dagars kurs) Fackteknisk kurs i betongelementmontage/n och TRstål/N eller EN 1090 TR-stål/K Lämplighet Intyg från avnämare och arbetsgivare

7 Dok.nr: C23 sid 6/7 Exempel på lämpliga utbildningar: Klass II-kurs med inriktning på betongelement eller fabriksbetong som uppfyller Vidareutbildning inom betongområdet, Betongrapport nr 8, Svenska Betongföreningen Fackteknisk kurs i Betongelementmontage ges av Svensk Betongs Montagesektion. Fackteknisk kurs i stålbyggnad. N- klass: Enligt SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. TR-stål/N eller TR-stål/K, eller annan av Nordcerts tekniska råd för personcertifiering godkänd kurs, t.ex. Force Technology; EN Kurslängd skall vara minst 6 dagar. Godkänd tentamen erfordras. För K-klass: TR-stål/K eller motsvarande utbildning. Kurslängd skall vara minst 9 dagar totalt. Godkänd tentamen erfordras Bygglagstiftning och kvalitetsstyrning enligt Nordcert AB. Beskrivning i bilaga 1.

8 Dok.nr: C23 sid 7/7 Bilaga 1 Utbildning Bygglagstiftning och Kvalitetsstyrning för Montagearbetsledare betong Målsättning Utbildningen förutsätter att deltagaren genom praktisk verksamhet som montageledare känner till konstruktions- och utföranderegler och allmänna råd till dessa. Utbildningen skall ge deltagaren en strukturell kunskap om regelsystemen för bärande konstruktionselement, från lagregler till tillämpningsregler från myndigheter och certifieringsorgan samt standarden för kvalitetssystem. Efter utbildningen skall deltagaren kunna söka upp och tolka avsnitt i dessa regler. Vidare skall utbildningen ge deltagaren vidgad insikt i tillämpningen av egenkontroll med koppling till dels kontrollavsnittet i utförandestandarderna, dels den av Nordcert upprättade generella instruktionen för CA och dels kvalitetssystemstandarden. Genomgång av exempel på kontrolldokument och övningsuppgift skall förstärka denna kunskap. Kurslängd 1 dag innehållande föreläsning och övningsuppgifter Kursplan innehållande relevanta delar av: Olika slag av certifiering; personcertifiering CA Genomgång av instruktion för CA Översikt över lagar och regler inom byggområdet, i Sverige och Europa Plan- och Bygglagen (PBL), Byggnadsverkslagen (BVL) BBR (Boverkets Byggregler) BKR (Boverkets konstruktionsregler) Eurokoder Upphandlingsregler, principer Kvalitetsstyrning; begrepp och definitioner, SS-EN ISO 9001 Certifiering av produkter och personal; åberopande i olika regler Egenkontroll, kontrollplaner; montageplan, stämplan, svetsplan Samt övninguppgifter i projekt, olika moment såsom: Roller i byggprocessen, leverantörer, CAs uppgifter, Planer i projekt, och Slutintyg Litteratur Boverkets regler, utförande regler Kurspärm innehållande projekt och övningsuppgifter Krav på lärare Lärarna i utbildningen skall samlat ha följande kompetens: Teknisk grundutbildning inom bygg eller motsvarande Utbildning som kvalitetssystem-/ produktrevisor Omfattande yrkeserfarenhet från tillämpning av byggregler och kvalitetsstyrning Djupgående kunskap om bygglagstiftningens regelsystem och bakgrunden till detta Tidigare erfarenhet som föreläsare Kunskap om kvalitetsplanering och utförandekontroll

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1

Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1 Svetsade stålkonstruktioner till broar VV Publ 1999:25 1 OBS! Problem med att få detta dokument korrekt i pdf-fil. Därför saknas framsida, titelblad, förord etc. Korrekt fil kommer att publiceras. Innehållsförteckning

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Kravspecifikation för erhållande av certifikat för säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll av medicinska gasanläggningar.

Kravspecifikation för erhållande av certifikat för säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll av medicinska gasanläggningar. Samrådsgruppen för 2017-09-16 1(5) Medicinska gasanläggningar* Kravspecifikation för erhållande av certifikat för säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll av medicinska gasanläggningar. 1. Bakgrund

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

dnr 2740/2017 Svar mailas till Datum Remisslämnare Drottninggatan 33, Stockholm

dnr 2740/2017 Svar mailas till Datum Remisslämnare Drottninggatan 33, Stockholm Svarsfil till remiss Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), Svar mailas till remiss@boverket.se Datum

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Regler om kontroll i PBL och EKS. Anders Larsson & Björn Mattsson

Regler om kontroll i PBL och EKS. Anders Larsson & Björn Mattsson Regler om kontroll i PBL och EKS Anders Larsson & Björn Mattsson Riksdag (PBL) Myndighet (EKS, BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Avdelning A 21 EKS Särskilt om

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Peggy Lerman BFS 1996:55 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga; Utkom från

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER. Höst Vår Läs mer p

VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER. Höst Vår Läs mer p VÄLKOMMEN TILL CBI BETONGINSTITUTETS KURSER Höst 2016 - Vår 2017 å Läs mer p se www.cbi. CBI:s kursverksamhet CBI har anordnat Klass II och Klass I kurser sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna.

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Nikolaj Tolstoy Tekn dr

Nikolaj Tolstoy Tekn dr Nikolaj Tolstoy Tekn dr Takras 2010 delrapport Regeringsuppdrag 1 juni 2010 2009-03-11 Sida 2 2010-11-16 Sida 3 Athletics Hall 2010-11-16 Sida 4 Boverket Analys: Troliga orsaker Formfaktorer för låglutande

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Cirkulärnr: 1994:135 Diarienr: 1994:1626. Datum: Planfrågor, Stadsbyggnad, Bygglov Rubrik: Ändringar i plan- och bygglagen (1994:852)

Cirkulärnr: 1994:135 Diarienr: 1994:1626. Datum: Planfrågor, Stadsbyggnad, Bygglov Rubrik: Ändringar i plan- och bygglagen (1994:852) Cirkulärnr: 1994:135 Diarienr: 1994:1626 Handläggare: Avdsek: Bengt Westman SAM Plan Datum: 1994-06-29 Mottagare: Kommunstyrelsen Planfrågor, Stadsbyggnad, Bygglov Rubrik: Ändringar i plan- och bygglagen

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Här kan du själv undersöka om du har tillräcklig bakgrund för att ha en möjlighet att kunna bli certifierad Kontrollansvarig.

Här kan du själv undersöka om du har tillräcklig bakgrund för att ha en möjlighet att kunna bli certifierad Kontrollansvarig. SJÄLVTEST FÖR BLIVANDE KONTROLLANSVARIG Här kan du själv undersöka om du har tillräcklig bakgrund för att ha en möjlighet att kunna bli certifierad Kontrollansvarig. Observera att detta test endast ger

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN.

CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN. CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN www.cbi.se Kontaktuppgifter Kurschef Gunilla Teofilusson gunilla.teofilusson@cbi.se Kursadministratör Maria Wirström maria.wirstrom@cbi.se

Läs mer

Remissbilaga

Remissbilaga 2018-04-27 Remissbilaga FÖRBÄTTRAD KVALITETSÄKRING dnr 2740/2017 Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning

Berteco AB 2009. Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv. Generella kvalitetspunkter. Uppdragsbeskrivning Berteco AB 2009 Kvalitetsplan Kvalitetsplan för uppdraget: Installation av idrottsgolv Generella kvalitetspunkter Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär installation av idrottsgolv och innefattar: -Leverans

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-05-29 Remisslämnare Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Organisation Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Kontaktperson

Läs mer

Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig (KA) Certifieringsregel för Kontrollansvarig (KA) - Behörighet N - Behörighet K RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification 2017-11-24 2 Förord Certifiering innebär bestyrkande från en

Läs mer

Svensk lag, Myndigheten & standarder

Svensk lag, Myndigheten & standarder Svensk lag, Myndigheten & standarder PBL & PBF, BFS, BKR, EKS & Eurocode Svensk lag: Plan & ByggLagen + Plan & ByggFörordningen PBL & PBF Myndigheten: Boverkets FörfattningsSamling & Boverkets ByggRegler

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1

EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson. Stålbyggnadsdagen 2009 1 EN 1090-2 Utförande och kontroll av stålkonstruktioner Professor Bernt Johansson Stålbyggnadsdagen 2009 1 Översikt EN 1090 utarbetas av CEN/TC 135 och behandlar CE-märkning (del 1), utförande av stålkonstruktioner

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet   Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2019 RISE CBI Betonginstitutet RISE CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Kravdokument för kompetens TR-stål

Kravdokument för kompetens TR-stål SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål Utgåva 4, 2012-09-03 Kravdokument för kompetens TR-stål 1. Allmänt Detta dokument innehåller krav för kompetens TR-stål avseende personer som svarar för planering, ledning,

Läs mer

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde Gällande från 2016-03-08 Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde 1 Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman för utemiljö utförs av

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare

Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare Kravspecifikation för certifiering av Ventilationsrengörare Inledning I lag (SFS 2010:900 8 kap. 4 och 5 ) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm (BVL) anges att byggnadsverk under förutsättning

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Sakkunniga inom brandskydd

Sakkunniga inom brandskydd Certifieringsregel för Sakkunniga inom brandskydd -Behörighet N -Behörighet K RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - Certification 2019-10-09 2 Förord Certifiering innebär bestyrkande från

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; BFS 2013:6 Utkom från trycket den 18 juni

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Byggregler en historisk översikt från BABS till BBR 23

Byggregler en historisk översikt från BABS till BBR 23 Promemoria Datum 2017-03-28 Diarienummer Byggregler en historisk översikt från BABS till BBR 23 Inledning och läsanvisningar Denna promemoria innehåller kunskapsunderlag för en översyn av Boverkets byggoch

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Sapa 4150, 5050SG och

Sapa 4150, 5050SG och CERTIFIKAT 144502 Sapa Byggsystem Innehavare/Utfärdat för Sapa Building Systems AB 574 81 Vetlanda, Sverige Organisationsnummer: 5561145698 Tel: 0383942 00, Fax: 038376 19 80 Hemsida: www.sapabuildingsystem.se

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

GODKÄNNANDEBEVIS

GODKÄNNANDEBEVIS GODKÄNNANDEBEVIS 144502 Certifikat för Pmärkning enligt Pmärkningsregler SPCR 005 Nedanstående produkter och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler och SPCR 005 i de avseenden

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19

EN 1090 En statusuppdatering 15-04-19 EN 1090 En statusuppdatering 1 Sofia Eliasson, Inspecta Revisionsledare ISO 9001, ISO 3834, EN 15085, EN 1090 2 Lite statistik. Antal utfärdade EN 1090-certifikat i Norden 300 400 100? 3 Lite statistik.

Läs mer

Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande:

Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande: Vår beteckning Dnr Ks 18/44 Anbudsförfrågan Verksamhetskonsulter Allmänt Denna upphandling avser Ånge kommuns löpande behov av konsultstöd för organisations- och verksamhetsutveckling omfattande: Utredning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den

Läs mer

BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 2014-04-09

BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 2014-04-09 BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 1 Regelverket bärverk / stålkonstruktioner Hur ser regelverket ut? När gäller regelverket? Vad ska CE-märkas? Viket ansvar har byggherren / beställaren?

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 1995:6 s föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom från trycket den 15 februari 1995 beslutade den 31 januari 1995. föreskriver

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad

Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad Roller och kontroller i Byggprocessen Arbetet med kontrollplaner i Stockholm Stad Roller och kontroller i byggprocessen 23 november 2015 Föreläsare är Lars Nygård Hantering av kontrollplaner i beslutsprocessen

Läs mer

Personcertifiering Injustering ventilation Kravspecifikation

Personcertifiering Injustering ventilation Kravspecifikation Personcertifiering Injustering Kravspecifikation Antagen 2018-12-10 Det är av största vikt att varje steknisk mätning och injustering utförs av person med god teknisk kompetens med förståelse för betydelsen

Läs mer

Konstruktör värme och vatten/avlopp POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

Konstruktör värme och vatten/avlopp POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO KONTROLLPLAN Kontrollplan Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga 2. Fastigheten Fastighetsbeteckning

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

Krav för MTK-auktoriserat företag

Krav för MTK-auktoriserat företag Krav för MTK-auktoriserat företag Allmänt I enlighet med MTK-auktorisationens stadgar äger ett MTK-auktoriserat företag rätt att använda sin MTK-auktorisation i sin marknadsföring och använda sig av MTK-auktorisationens

Läs mer

Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac ,

Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac , Johan Åkesson, SP Certifiering Sitac 2012-10-16, 2012-10-17 Typgodkännande Gaffelmärkning Svenska kraven i BBR, Boverkets byggregler! CE-märkning Europeisk deklarering av produktegenskaper! Byggherren

Läs mer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Professor Bernt Johansson 1 Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) Varför? Hur? När? 2 England Institution of Structural Engineers har rätt att certifiera konstruktörer.

Läs mer

VIDAREUTBILDNING INOM BETONGOMRÅDET - Platsgjutning av betong, fabriksbetongtillverkning, betongelementtillverkning samt montering av betongelement

VIDAREUTBILDNING INOM BETONGOMRÅDET - Platsgjutning av betong, fabriksbetongtillverkning, betongelementtillverkning samt montering av betongelement Svenska Betongföreningens rapportserie Rapport nr 8 - utgåva 2 Revision 1 (2007) Rapport utarbetad av Svenska Betongföreningens Råd för vidareutbildning VIDAREUTBILDNING INOM BETONGOMRÅDET - Platsgjutning

Läs mer

Diplomerad Montageledare Stål ML-N

Diplomerad Montageledare Stål ML-N Diplomerad Montageledare Stål ML-N Utbildnings information Diplomerad montageledare Stål ML-N Utbildningen riktar sig till personer som konstruerar, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare,

Läs mer

Byggherre (Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten) Namn/Företag

Byggherre (Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten) Namn/Företag Byggherrens förslag på kontrollplan enligt 10 kap. 6 i plan- och bygglagen (2010:900) för ärenden utan krav på certifierad kontrollansvarig och tekniskt samråd (Se anvisningar på sista sidan hur du fyller

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Detaljerat utbildningsprogram 2015

Detaljerat utbildningsprogram 2015 Detaljerat utbildningsprogram 2015 Förberedande svetsansvarig 4 dagar Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator för att klara kraven för EN 1090

Läs mer

Typgodkännandebevis SC1440-13

Typgodkännandebevis SC1440-13 Typgodkännandebevis SC1440-13 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL Henco PEX-rör, rör för tappvatten Henco Industries NV, Toekomstlaan 27, BE-2200

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT

KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT Installationsbranschens Certifierade ProjektLedare (ICPL) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. SYFTE 2 3. MÅLGRUPP 2 4. FÖRKUNSKAPER 2 5. KOMPETENSKRAV 3 5.1 Områden 3 5.2

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Personsäkerhet Utdrag ur 3 kap 3 Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall

Läs mer

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta?

Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? Eurokoder, vad behöver ni på kommunen veta? FSBI s informations-och utbildningsdagar 2012 i Gävle J-O Nylander 1 Varför EUROKODER? 2 Europasamarbetet på byggområdet Byggproduktförordningen( CPR) Ersätter

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Typgodkännandebevis SC

Typgodkännandebevis SC Typgodkännandebevis SC0263-15 med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL PAROC Hvac AirCoat isolering för ventilationskanaler. Innehavare Paroc AB,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Uppdateringar kvalitetsmanual

Uppdateringar kvalitetsmanual Uppdateringar kvalitetsmanual Ytterligare uppdateringar gällande ISO/IEC 17020. Vi har nu fått feedback från Swedac och uppdaterar manualen utifrån dessa för att möta kraven i ISO/IEC 17020. Uppdaterade

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

P-märket är SPs kvalitetsmärke

P-märket är SPs kvalitetsmärke KVALITET SPs P-märke har länge använts som kvalitetsmärke för exempelvis fabrikstillverkade småhus och fjärrvärmecentraler. Nu utvidgas användningen inom byggområdet. Varje produktområde har särskilda

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 4 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik:

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer