Personcertifiering Kravregler CA C23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personcertifiering Kravregler CA C23"

Transkript

1 C23 utgåva 2,

2 Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör. Nordcert certifierar idag med dessa kravregler; Certifierad montagearbetsledare Betong, CA-Betong. Certifierad arbetsledare/inspektör stålkonstruktioner, CA-Stål. En klassindelning av CA förutsätts för varje fackområde, med behörighet motsvarande Enkla arbeten, Normala arbeten och Komplicerade arbeten. Härmed avses med normal klass i första hand arbeten avseende nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad som berör bärande konstruktioner i normala husbyggnader, med toleranser enligt tillämpad branschpraxis. Montage av mycket höga byggnader, byggnader med mycket stora spännvidder samt byggnader där lastpåverkan skall ske med en stor andel dynamiska laster kan inte anses tillhöra normalklassen, utan detta tillhör klass K Klassen på behörigheten anges av Nordcert på certifikatet och skall CA upplysa om vid förfrågan. Uppdragsgivare avgör om CA i viss klass skall få vara CA för ett aktuellt slag av arbeten. Inget hindrar att CA ges uppdrag att leda och ha tillsyn över arbeten som inte kan anses falla inom begreppet normalt arbete under ovanstående förutsättningar. I CAs ansvar ingår i dessa fall att bedöma om han/hon har kompetens att leda arbetena och att - om avsägelse av uppdraget inte är aktuell - förstärka sig med den ytterligare kompetens som fordras för att uppgiften skall kunna fullföljas enligt reglerna i avsnittet 1 nedan. 1 Uppgifter 1.1 CA skall leda och styra eller kontrollera arbetet mot rätt utförande, i erforderliga fall med hjälp av skriftligt dokumenterade rutiner och instruktioner. 1.2 CA skall se till att underlag för egenkontroll finns före arbetenas påbörjande, varvid CA själv skall kunna medverka till att ta fram checklistor för grundkontroll och peka på behov av kontrollplaner för tilläggskontroll. 1.3 CA skall själv kontrollera arbetena och resultatet av dessa. Vid delegering av kontrolluppgifter, förutsätts dokumenterad delegationsordning (kontrollinstruktioner, dagboksanteckningar etc). Mottagningskontroll på byggplats av material och produkter ingår i kontrolluppgifterna. 1.4 CA skall bedöma om han/hon behöver förstärka sin egen kompetens avseende styrning eller kontroll av någon del av arbetena för att uppgifterna i detta stycke skall kunna fullgöras. Dessa delar av arbetena får inte påbörjas inom ramen för CAs åtagande innan denna förstärkning har skett. För CA som leder arbeten med montering av betongelement skall kompletterande arbeten avseende bärande stålkonstruktioner i säkerhetsklasserna 2 och 3 fordra sådan förstärkning av CAs kompetens. Denna kan tillgodoses genom anlitande av arbetsledare med erforderlig utbildning t.ex. TR Stål eller likvärdig - eller av särskild sakkunnig inom stålbyggnadsområdet.

3 Dok.nr: C23 sid 2/7 1.5 CA skall vid avvikelser i arbetsutförande eller färdig konstruktion se till att avvikelserna följs upp och korrigeras. 1.6 CA skall dokumentera kontrollåtgärder, avvikelser som konstaterats vid kontroll eller på annat sätt samt uppföljningen av dessa. Vidare skall dokumenteras händelser och förhållanden som kan påverka möjligheterna till fullföljandet av åtagandet som CA, samt bevis som anger att åtagandet fullföljts. 1.7 Om beslutsordningen på viss arbetsplats förutsätter att beslut som negativt påverkar funktionsegenskaperna hos produkter eller konstruktioner inom CAs ansvarsområde fattas av annan än CA, och denna person inte vill besluta enligt CAs anvisningar, skall CA frånsäga sig uppdraget som sådan. 1.8 CA skall reagera med anmälan till sin uppdragsgivare, till den kvalitetsansvarige enligt PBL eller till annan behörig representant för byggherren om den tekniska specifikation som gäller för utförandet/produkten uppenbart strider mot gällande regler eller mot avsedd användning av produkten. Något kontrollansvar avseende specifikationernas riktighet skall CA dock inte ha. 1.9 För fullföljandet som arbetsledare av uppgifterna enligt ovan gäller Nordcerts dokument C24, Instruktion för CA, byggplats. 2 Kompetenskrav 2.1 Allmänt Kompetensen för CA definieras på sex områden, nämligen: erfarenhet, teknisk grundutbildning/alt lång erfarenhet, kunskap om bygglagstiftning, kunskap om kvalitetsstyrning, fackteknisk kunskap samt lämplighet. Den facktekniska kunskapen förutsätts definieras för varje fackområde, medan kraven på de övriga områdena gäller generellt. 2.2 Krav på erfarenhet Följande alternativ gäller för person som skall kunna få behörighet som CA: a) Personen skall ha varit utövande ansvarig arbetsledare/inspektör inom aktuellt fackområde för arbeten som motsvarar Normalklass minst 3 år den senaste 8- årsperioden eller b) ha ansvarat för egenkontroll vid arbeten där det aktuella fackområdet ingått, på nivå enligt ovan, minst 3 år den senaste 8-årsperioden eller c) ha haft andra erfarenheter vad gäller styrning och kontroll inom aktuellt fackområde, motsvarande alternativen a) eller b). För klass K (komplicerade konstruktioner) gäller dessutom: Minst 1 av de 3 åren enligt ovan måste ha varit som ansvarig arbetsledare eller inspektör för komplicerade konstruktioner. Betr. längre erfarenhet som kompensation för att krav på teknisk grundutbildning inte kan uppfyllas, se nedan avsnitt 2.3.

4 Dok.nr: C23 sid 3/7 2.3 Krav på teknisk grundutbildning, alt lång erfarenhet För klassen N gäller följande alternativ: Genom betyg skall styrkas att personen skall ha examen från högskolans 120-högskolepoängsutbildning med bygg- eller anläggningsteknisk inriktning eller tidigare fyraårigt tekniskt gymnasium, med inriktning bygg- eller anläggningsteknisk linje motsvarande eller högre teknisk utbildning inom byggområdet. Ovanstående krav på teknisk grundutbildning får ersättas med krav på längre erfarenhet (se avsnitt 2.2 ovan) enligt följande: aa) Genom intyg skall styrkas att personen skall ha varit utövande ansvarig arbetsledare inom aktuellt fackområde i N-klass minst 6 år, varav 3 sammanhängande, den senaste 10-årsperioden, eller bb) varit kontrollant vid egenkontroll vid arbeten där det aktuella fackområdet ingått, på nivå enligt ovan, minst 6 år, varav 3 sammanhängande, den senaste 10-årsperioden, eller cc) ha haft andra erfarenheter vad gäller styrning eller kontroll inom aktuellt fackområde och aktuell svårighetsnivå, motsvarande alternativen aa) och bb) ovan. För klass K (komplicerade konstruktioner) gäller dessutom: Minst 2 av de 6 åren enligt ovan måste ha varit som ansvarig arbetsledare eller inspektör för komplicerade konstruktioner. 2.4 Krav på kunskap om bygglagstiftning CA skall genom intyg kunna styrka att han/ hon har förvärvat kunskap om bygglagstiftningen, om principer och begrepp för de öppna provningssystemen samt översiktligt om de tekniska byggregelsystemen. Kunskap om bygglagstiftning ges ofta som en del i de facktekniska kurserna, om inte så finns exempel på lämplig utbildning i bilaga Krav på kunskap om kvalitetsstyrning CA skall genom intyg kunna styrka att han/hon har förvärvat grundläggande kunskap om kvalitetsstyrning. Denna utgörs av: - Kunskap om grundläggande begrepp, som egenkontroll, mottagningskontroll, typgodkännande, olika certifieringsbegrepp, tillverkningskontroll, kvalitetssystem och kvalitetsplan. - Förståelse för principerna för en checklista över grundkontroll, journalföring av utförda åtgärder och för avvikelseuppföljning.

5 Dok.nr: C23 sid 4/7 Känna till vissa grundläggande principer för kvalitetssäkring, med tyngdpunkten i dokumenterad egenkontroll, som underlag för mer detaljerad inriktning på kvalitetsstyrning inom varje fackområde, enligt krav på fackteknisk kompetens, se avsnitt 2.6 nedan! Känna till strukturen i SS-EN ISO 9001, samt särskilt innebörden av begreppen Hantering av resurser, Produktframtagning och Mätning, analys och förbättring. Kunskap om bygglagstiftning ges ofta som en del i de facktekniska kurserna, om inte så finns exempel på lämplig utbildning i bilaga Krav på fackteknisk kunskap CA skall genom intyg kunna styrka att han/hon har förvärvat fackteknisk kunskap för att kunna verka som CA inom sitt fackområde. CA skall inom sitt fackområde: behärska grundläggande teknik kunna avgöra vilka tekniska regler som är tillämpliga för arbetena och byggnads delarna samt kunna tillämpa dessa regler vid arbetets utförande och vid kontroll ha kompetens att genomföra erforderlig kvalitetsstyrning Grundläggande teknik avser: material och dess egenskaper utrustning och dess karakteristika arbetsmetoder normala sätt att specificera arbeten, produkter och kontrollförfaranden ritningsteknik och ritningsbeteckningar verkningssätt och egenskaper hos färdig konstruktion Tekniska regler avser: sådana regler som anger krav på arbeten och produkt, sätt att utföra arbete, produktutföranden samt förfaranden vid tillverkning och kontroll. Reglerna är normalt utgivna som standarder, typgodkännanden eller handböcker av normerande karaktär. Kvalitetsstyrning avser: bedömning av om arbetet är möjligt att utföra eller produkten möjlig att producera val av lämpliga metoder för montering och kontroll, för att möta specifikationens krav ledning av utförande och kontroll utvärdering av kontrollresultat bedömning av kontrollresultat och avvikelser samt godkännande av utförande eller produkt

6 Dok.nr: C23 sid 5/7 2.7 Krav på lämplighet Lämplighet för person som skall få fungera som CA skall påvisas genom intyg enligt blankett som Nordcert tillhandahåller. Intyget skall vara undertecknat av minst två fysiska personer som inte har direkt personlig eller yrkesmässig relation till CA-personen, varav en representerar avnämare/kund och arbetsgivaren. 2.8 Sammanställning av kravkompetenser I nedanstående matris sammanfattas kraven för fackområdena klass N och klass K: Arbetsområde Krav Betongelement/N (med stål i säkerhetsklass 1) Stålkonstruktioner/N Betongelement/N och Stålkonstruktioner/N Stålkonstruktioner/K PBL, BVL, BKR, BBK, BSK, EKS, samt kännedom om Eurocoder PBL, BVL, BKR, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder PBL, BVL, BKR, BBK, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder K-projekt PBL, BVL, BKR, BSK, EN 1090, EKS, samt kännedom om Eurocoder Erfarenhet 3 år 3 år 3 år 3 år, varav minst 1 år med K- projekt Teknisk grundutbildning 120 högskolepoäng, bygg eller motsvarande (kan ersättas av ytterligare 3 år av relevant erfarenhet) 120 högskolepoäng, bygg el. motsvarande (kan ersättas av ytterligare 3 år av relevant erfarenhet varav minst 2 år i Byggregelverket Kvalitetsstyrning Kvalitetsstyrnings- och kontrollbegrepp i byggsektorn, Planer, Checklistor, ISO 9000 (Detta avsnitt kan finnas i de facktekniska kurserna) Fackteknisk kunskap Klass II Klass II Fackteknisk kurs i betongelementmontage/n TR-stål/N eller EN 1090 (6 dagars kurs) Fackteknisk kurs i betongelementmontage/n och TRstål/N eller EN 1090 TR-stål/K Lämplighet Intyg från avnämare och arbetsgivare

7 Dok.nr: C23 sid 6/7 Exempel på lämpliga utbildningar: Klass II-kurs med inriktning på betongelement eller fabriksbetong som uppfyller Vidareutbildning inom betongområdet, Betongrapport nr 8, Svenska Betongföreningen Fackteknisk kurs i Betongelementmontage ges av Svensk Betongs Montagesektion. Fackteknisk kurs i stålbyggnad. N- klass: Enligt SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. TR-stål/N eller TR-stål/K, eller annan av Nordcerts tekniska råd för personcertifiering godkänd kurs, t.ex. Force Technology; EN Kurslängd skall vara minst 6 dagar. Godkänd tentamen erfordras. För K-klass: TR-stål/K eller motsvarande utbildning. Kurslängd skall vara minst 9 dagar totalt. Godkänd tentamen erfordras Bygglagstiftning och kvalitetsstyrning enligt Nordcert AB. Beskrivning i bilaga 1.

8 Dok.nr: C23 sid 7/7 Bilaga 1 Utbildning Bygglagstiftning och Kvalitetsstyrning för Montagearbetsledare betong Målsättning Utbildningen förutsätter att deltagaren genom praktisk verksamhet som montageledare känner till konstruktions- och utföranderegler och allmänna råd till dessa. Utbildningen skall ge deltagaren en strukturell kunskap om regelsystemen för bärande konstruktionselement, från lagregler till tillämpningsregler från myndigheter och certifieringsorgan samt standarden för kvalitetssystem. Efter utbildningen skall deltagaren kunna söka upp och tolka avsnitt i dessa regler. Vidare skall utbildningen ge deltagaren vidgad insikt i tillämpningen av egenkontroll med koppling till dels kontrollavsnittet i utförandestandarderna, dels den av Nordcert upprättade generella instruktionen för CA och dels kvalitetssystemstandarden. Genomgång av exempel på kontrolldokument och övningsuppgift skall förstärka denna kunskap. Kurslängd 1 dag innehållande föreläsning och övningsuppgifter Kursplan innehållande relevanta delar av: Olika slag av certifiering; personcertifiering CA Genomgång av instruktion för CA Översikt över lagar och regler inom byggområdet, i Sverige och Europa Plan- och Bygglagen (PBL), Byggnadsverkslagen (BVL) BBR (Boverkets Byggregler) BKR (Boverkets konstruktionsregler) Eurokoder Upphandlingsregler, principer Kvalitetsstyrning; begrepp och definitioner, SS-EN ISO 9001 Certifiering av produkter och personal; åberopande i olika regler Egenkontroll, kontrollplaner; montageplan, stämplan, svetsplan Samt övninguppgifter i projekt, olika moment såsom: Roller i byggprocessen, leverantörer, CAs uppgifter, Planer i projekt, och Slutintyg Litteratur Boverkets regler, utförande regler Kurspärm innehållande projekt och övningsuppgifter Krav på lärare Lärarna i utbildningen skall samlat ha följande kompetens: Teknisk grundutbildning inom bygg eller motsvarande Utbildning som kvalitetssystem-/ produktrevisor Omfattande yrkeserfarenhet från tillämpning av byggregler och kvalitetsstyrning Djupgående kunskap om bygglagstiftningens regelsystem och bakgrunden till detta Tidigare erfarenhet som föreläsare Kunskap om kvalitetsplanering och utförandekontroll

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Svensk lag, Myndigheten & standarder

Svensk lag, Myndigheten & standarder Svensk lag, Myndigheten & standarder PBL & PBF, BFS, BKR, EKS & Eurocode Svensk lag: Plan & ByggLagen + Plan & ByggFörordningen PBL & PBF Myndigheten: Boverkets FörfattningsSamling & Boverkets ByggRegler

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER ALLMÄNNA RÅD 90:14 KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER KUNGÖRELSE MED ALLMANNA RÅD Mätteknik och Kvalitetssäkring NATURVÅRDSVERKET 1 Beställningsadress Naturvårdsverket Kundtjänsten 171 85

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer