Svensk lag, Myndigheten & standarder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk lag, Myndigheten & standarder"

Transkript

1 Svensk lag, Myndigheten & standarder

2 PBL & PBF, BFS, BKR, EKS & Eurocode Svensk lag: Plan & ByggLagen + Plan & ByggFörordningen PBL & PBF Myndigheten: Boverkets FörfattningsSamling & Boverkets ByggRegler BFS, BBR (t.ex. Regelsamling för byggande, BBR, 2012) Boverkets KonstruktionsRegler (föreskrifter och allmänna råd, BKR, upphävdes den 1 januari 2011 genom BFS 2010:28 EKS 7 tillämpning av Europeiska Konstruktions Standarder) BKR & EKS EKS uppdateras ofta och får då ökande nummer (EKS1, EKS2 EKS7, EKS9)

3 BFS 2013:14, BBR 20

4 BBR - Byggregler Boverkets byggregler är en samling som innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning BBR samlar kraven i Plan- och bygglagen, Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Förordningen om tekniska krav på byggnadsverk och Förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Föreskrifter och allmänna råd vad är det? En föreskrift är bindande och kräver bemyndigande av Riksdag och regering i lag och förordning. Ett allmänt råd är rekommendationer om hur lagar, förordningar och föreskrifter inom planering och byggande kan eller bör tillämpas ( Ett allmänt råd är en mycket stark rekommendation! )

5 Boverkets-författningssamling Det finns många BFS : olika områden ALM - Tillgänglighet på allmänna platser ALT - Utredning om alternativa energiförsörjningssystem ASL - Samlingslokaler BAB - Bostadsanpassningsbidrag BBR - Byggregler BBRAD - Analytisk dimensionering av brandskydd BBRBE - Allmänna råd om brandbelastning BED - Energideklaration BVT - Vägtunnlar CEX - Energiexpert CIN - Certifiering av vissa installatörer DIREL - Elvärme EKS - Tillämpning av eurokoder EVP - Värmepannor FBS - Bostadsbyggnadssubvention H - Hissar HYR - Bidrag hyresbostäder HÅL - Hållbara städer IMS - Investeringsstimulans INN - Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga HIN - Enkelt avhjälpta hinder KA - Kontrollansvariga KAAR Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning KUL - Sakkunniga avseende kulturvärden LIS Planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen MILJÖROT - Energieffektiviserande åtgärder OFFROT - Förnybara energikällor OLJA - Konvertering från oljeuppvärmningssystem OVK - Funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga kontrollanter OVKAR - Funktionskontroll av ventilationssystem RIV - Allmänna råd om rivningsavfall RN - Radon egnahem SAK - Sakkunniga inom brandskydd SEK - Om språkkrav för prestandadeklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter SKL - Icke-statliga kulturlokaler SOLROT - Solvärme i kommersiella lokaler STB - Inventering av mark för byggande av studentbostäder SUB - Subventionsränta TIK - Tidskoefficienter TIL - Sakkunniga av tillgänglighet TOB - Tilläggslån TYP - Typgodkännande och tillverkningskontroll VIND - Vindkraftsplanering VÄS - Anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga ÄBO - Äldrebostäder ÖVR - OVK m.m.

6 BFS 2013:10 EKS 9 - tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till följande lagar och förordningar (huvudförfattningarna) plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Allmänt råd Föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande konstruktioner finns i : Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS (BFS 2011:10 - EKS 8 med ändringar, senaste BFS 2013:10 EKS 9) Innehåller de nationella valen till Eurokoderna EN 199x.. Bestämmelser om frivilligt typgodkännande m.m. finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll (BFS 2011:19 TYP 5 med ändringar, senaste BFS 2013:6 TYP 7), TYP

7 BFS 2011:19 TYP Typgodkännande är ett nationellt system under utfasning, för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får efter 1 juli 2013 bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en frivillig ETA, europeisk teknisk bedömning. Typgodkännande är ett nationellt system som ersätts med CE-märkning efterhand gäller vanligen i 5 år upphör att gälla när det publiceras en ny harmoniserad standard för byggprodukten och standardens övergångstid löpt ut.

8 BFS 2011:26 BBR 19 & BFS 2013:14 BBR 20 Föreskrifterna gäller Vid uppförandet av en ny byggnad, Vid ändring av en byggnad i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22 1:22 Krav vid ändring av byggnader. Vid ändring av byggnader gäller reglerna i : Avsnitt 1 och 2 i tillämpliga delar De delar av avsnitt 3 9 under rubrikerna Krav vid ändring av byggnader. De delar av avsnitt 3 9 som står under rubrikerna Definitioner och Tillämpningsområde gäller även de vid ändring av byggnader. (BFS 2011:26). Allmänt råd I grunden är det samma egenskapskrav som ska tillämpas såväl vid uppförande av en ny byggnad som vid ändring. Vid ändring ska man dock alltid ta hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar när kraven tillämpas. Kraven för nya byggnader är aldrig direkt tillämpliga vid ändring. Däremot kan man ofta få en viss ledning av dessa då man ska bedöma innebörden av motsvarande krav vid ändring. Vid ändring kan dock kraven ofta tillgodoses genom andra lösningar än vid uppförandet av nya byggnader. (BFS 2011:26).

9 BFS 2013:10 - EKS 9 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Föreskrifterna gäller 1. vid uppförande av en ny byggnad, 2. när en byggnad byggs till för tillbyggda delar, 3. när en byggnad ändras för tillkommande byggnadsdelar, och 4. för mark- och rivningsarbeten. Föreskrifterna gäller även på motsvarande sätt i tillämpliga delar vid uppförande, tillbyggnad och annan ändring av andra byggnadsverk än byggnader, där brister i byggnadsverkens bärförmåga, stadga och beständighet kan förorsaka risk för oproportionerligt stora skador

10 BFS 2013:10 - EKS 9 Byggprodukter ska ha bedömda egenskaper som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som uppfyller en av a - d a. är CE-märkta (Antingen mot hen eller som ETA bedömd av ett TAB) b. är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade c. har certifierats av ett certifieringsorgan d. har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan Verifieringen enl. c & d ska motsvara minst vad som är beslutat för CE-märkning av liknande produkter. (BFS 2013:10) (dvs uppfyller svenska krav i BBR. Typgodkännande är på väg ut!) Innebörden är endast att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer inte att produkten bedömts mot svenska krav på byggnadsverk i denna författning eller i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) (dvs produkten lever upp till CE-krav men om även BBRs krav innehålls måste byggherren själv kontrollera)

11 BFS 2013:10 - EKS 9 Byggnadsverksdelar och material som ingår i bärande konstruktioner ska ha Beständighet Beständighet genom Skyddsåtgärder och underhåll så att kraven i brottgräns- och bruksgränstillstånd uppfylls under byggnadsverkets livslängd. Är permanent skydd inte möjligt ska förväntade förändringar av egenskaperna beaktas vid dimensioneringen. Konstruktionen ska vid förutsatt underhållsbehov utformas så att de påverkade delarna blir åtkomliga för återkommande skyddsåtgärder och underhåll. Dimensionering genom beräkning och provning Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder Dokumentationskrav Material ska vara lämpliga och ha dokumenterade egenskaper

12 BFS 2013:10 - EKS 9 Projektering och utförande 12 En konstruktion ska 1. projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt, 2. projekteras så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att avsedd utformning uppnås och så att förutsatt underhåll kan ske, och 3. utföras enligt upprättade bygghandlingar. Vid utförandet ska tillses att avvikelser från nominella mått inte överstiger gällande toleranser enligt bygghandlingarna. Avvikelser från bygghandlingar eller åtgärder som inte anges på någon bygghandling, som håltagningar, ursparningar och slitsar, får utföras först sedan det klarlagts att byggnadsverksdelens funktion inte äventyras. Samråd ska ske i erforderlig grad med den som ansvarar för konstruktionshandlingarna.

13 BFS 2013:10 - EKS 9 Kontroll Dimensioneringskontroll Dimensioneringskontroll syftar till att minimera grova fel. Kontrollen bör utföras av person som inte tidigare deltagit i projektet. Graden av organisatorisk och ekonomisk direkt eller indirekt självständighet för den som utför dimensioneringskontroll bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur. Mottagningskontroll av material och produkter Byggherren måste förvissa sig om att material och byggprodukter har sådana egenskaper att materialen och produkterna korrekt använda i byggnadsverket Har produkten bedömda egenskaper räcker identifiering & kontroll av märkning Ej bedömda produkter skall verifieras genom provning Utförandekontroll byggherrens kontroll av att 1. tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för säkerheten är uppfyllda, och att 2. arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar.

14 BFS 2013:10 - EKS 9 Kontroll Grundkontroll Materialspecifika regler för grundkontroll finns i respektive materialdel eller i till dessa kopplade standarder om utförande Tilläggskontroll 1. konstruktionsdetaljer som har avgörande betydelse för konstruktionens bärförmåga, stadga eller beständighet, 2. konstruktionsdetaljer med speciellt utförande, och 3. påverkan på omgivningen. För tilläggskontrollen ska en plan upprättas. Materialspecifika regler för tilläggskontroll finns i respektive materialdel eller i till dessa kopplade standarder om utförande Dokumentering 18 Resultaten av utförda kontroller ska dokumenteras. Eventuella avvikelser med tillhörande åtgärder ska noteras liksom andra uppgifter av betydelse för den färdiga konstruktionens kvalitet.

15 BFS 2013:10 - EKS 9 Särskilt om eurokoderna Tabell med samtliga Eurokoder EN EN 1999 Tillämpning av EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk Säkerhetsindex och Indelning av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser Säkerhetsindex, β, definierat enligt SS-ISO 2394, ska för byggnadsverksdel i brottgränstillstånd vara 3,7 för säkerhetsklass 1, 4,3 för säkerhetsklass 2, 4,8 för säkerhetsklass 3. Angivna β-värden avser referenstiden 1 år. gäller vid bruk av såväl sannolikhetsteoretisk metod som partialkoefficientmetod. Förutsätter speciell dimensioneringskontroll mottagningskontroll av material och produkter, kontroll av utförande är ett villkor för all verifiering som inkluderar bärförmåga. Differentiering av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser beaktar enbart risk för allvarliga personskador definitionen av konsekvensklasser i viss omfattning även inkluderar skada på samhällsviktiga funktioner

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar;

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Allmänna förutsättningar

Allmänna förutsättningar TRVK Bro 11 1 A Allmänna förutsättningar Eftersom supplementet ackumulerar tidigare ändringar av TRVK Bro 11 återges A i sin helhet. Observera att innehållet i vissa avsnitt skiljer sig från innehållet

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder

Fall Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Fall 08 Konvertering av kommersiella fastigheter till bostäder Erik Ullsten Karl-Johan Svensson copyright Karl-Johan Svensson och Erik Ullsten Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion, Lunds tekniska

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar

Fara på taken. svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Rapport 2011:7 REGERINGSUPPDRAG Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav på taksäkerhet och obligatorisk besiktning av taksäkerhetsanordningar Fara på taken svar på frågor om retroaktiva krav

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer