Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig"

Transkript

1 Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning för yrkespersoner inom området radon. Tanken är att detta ska vara till hjälp för beställare, uppdragsgivare och myndigheter. Förhoppningen är att denna certifiering i sin tur ska främja att arbete som projektering, utredning, mätning och sanering utförs med lämpliga kunskaper, lämplig utrustning, lämpliga mätmetoder för att uppnå önskade resultat kring minskad exponering av radon i byggnader. 1.2 Huvudman för denna kravspecifikation är certifieringsorganet. 1.3 Certifiering utförs av certifieringsorganet. Certifieringsorganet handlägger certifieringen enligt sitt ledningssystem och i enlighet med ISO/IEC Ledningsplanen reglerar handläggningen av certifieringsproceduren, överklagande i certifieringsfrågor, klagomål mot certifierade och mot certifieringsorganet, övervakning av certifierade personer samt åtgärder vid missbruk av certifikat. 1.4 Certifierad Radonkunnig certifieras för en tidsbegränsad period om högst fem år. Följande behörigheter certifieras: A) Certifierad Radonkunnig - Besiktning/Utredning/Projektering; B) Certifierad Radonkunnig - Mätning; C) Certifierad Radonkunnig - Hantverkare/Utförare. Även kombinerat certifikat av ovan kategorier kan erhållas. 1.5 Exempel på arbetsuppgifter för de olika behörigheterna: Certifierad Radonkunnig Besiktning/Utredning/Projektering Besiktning Certifierad Radonkunnig inom denna kategori utför undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation* och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag. * Sakkunnig Funktionskontrollant med behörighet K enligt Boverkets BFS 2011:16 OVK 1 (med ändringar) är certifierade även för rollen att utföra kontroller som sakkunnig inom luft.

2 Utredning På motsvarande sätt utför Certifierad Radonkunnig inom denna kategori utredningar av enfamiljshus och tar fram åtgärdsförslag som underlag för åtgärder och radonbidrag. För större fastigheter med en eller flera verksamheter och typer av ventilation utför den certifierade motsvarande utredningar. Den certifierade tar fram underlag för beställare eller direkt mot entreprenör som underlag för åtgärder. Projektering Certifierad Radonkunnig projekterar åtgärder och kan fungera som bygg-/projektledare samt beställarstöd vid genomförande av radonsanerande åtgärder. Projektören bör ha tillgång till konstruktörer och liknande för framtagning av handlingar till förfrågningsunderlag och liknande. Den Radonkunnige hanterar även projekt i kulturbyggnader. Certifierad Radonkunnig Mätning Certifierad Radonkunnig i denna kategori genomför radonmätningar utifrån Anvisningar tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv. Utför även mätningar som underlag till slutkontroll/slutbesiktning. Genomför utplacering/inhämtning av mätdosor och mätare, samt tar fram mätresultat och rapporterar. Genomför registrerande mätningar i lokaler med tidsstyrd ventilation, samt räknar fram dagsmedelvärden för den tid lokalen används enligt SSMs Metodbeskrivningar. Certifierad Radonkunnig Hantverkare/Utförare Certifierad Radonkunnig i denna kategori utför bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet. 2. Krav för nytt certifikat 2.1 Utbildningskrav I Grundläggande generell yrkesutbildning/-kompetens Certifierad Radonkunnig ska ha allmän kompetens genom kunskap från godkänd genomförd relevant yrkesutbildning, eller motsvarande erfarenhet för respektive behörighet, enligt följande: Behörighetsnivå 1 För Certifierad Radonkunnig - Besiktning/Utredning/Projektering a) högskolans ingenjörsutbildning, 80 poäng, b) ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium, c) annan likvärdig utbildning. Ingenjörsutbildning ska ha skett inom lämpligt fackområde, t ex. bygg-, installationsanläggnings-, maskin- eller driftteknisk inriktning.

3 Behörighetsnivå 2 För Certifierad Radonkunnig Mätning a) ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt tekniskt gymnasium, b) YTH-/KY-yrkesutbildning, c) annan likvärdig utbildning d) annan likvärdig utbildning från annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska samarbetsområdet, e) Om utbildning enligt a)-d) saknas kan 5 års kvalificerad praktisk erfarenhet från området mätning godtas som likvärdigt för certifiering. Utbildningen enligt ovan ska ha skett inom lämpligt fackområde, t ex. bygg-, installationsanläggnings-, maskin- eller driftteknisk inriktning. Meriterande erfarenhet för alt e) avser arbetsuppgifter som utplacering av mätutrustning, mätning, analys, beräkningar och rapportskrivning. Behörighetsnivå 3 För Certifierad Radonkunnig - Hantverkare/Utförare a) Examen från Bygg & Anläggningsprogrammet b) Annan likvärdig utbildning (yrkesbevis). c) Annan likvärdig utbildning från annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska samarbetsområdet. d) Om utbildning saknas, minst 3 års praktisk erfarenhet från arbete med radonsanering 2.2 Utbildningskrav II Specialkunskap inom radon Utöver grundkompetens enligt 2.1 ska sökande kunna redovisa godkända kurser inom området radon enligt följande: För kompetensområde "Besiktning" Utöver de utbildningar som gäller för Mätning, Åtgärder och bestämmelser under Lagar, förordningar även utbildning i Entreprenadbesiktning/Entreprenadjuridik eller genom erfarenhet införskaffad motsvarande kompetens. För kompetensområde "Mätning" Kurs i Mätteknik hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) eller annan utbildning som bedöms likvärdig av samt vissa delar ur Lagar, förordningar, se nedan. För kompetensområde "Radonsanering" (Utförare) Åtgärdskurs (exempelvis BFABs kurs eller motsvarande kurs som bedöms likvärdig av SP Certifiering). Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd Kunskap eller kännedom om följande bestämmelser: SSM/Boverket/Socialstyrelsen/SWEDAC Metodbeskrivning radon bostäder. SSM/Boverket/Socialstyrelsen/SWEDAC Metodbeskrivning radon arbetsplatser. Boverket Radon, BFS 2003:1 RN 1 t o m RN 4 Boverket Information om radonbidrag till egnahem (kännedom)

4 Boverket Radonguiden, ISBN Boverket Åtgärder mot radon i bostäder, ISBN (kännedom) Boverket BBR 18 med ändringar (BBR 19, BBR 20) Miljöbalken 9:3, 26:1 tredje stycket, 26:22 (kännedom) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16 (ev kännedom) Arbetsmiljöverkets föreskrift om Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning AFS 2013:3 (kännedom) Livsmedelsverkets föreskrifter om gränsvärden för dricksvatten LIVSFS 2011:3/SLVFS 2001:30 Bertil Clavensjö, Gustav Åkerblom, Radonboken Befintliga byggnader, ISBN Bertil Clavensjö, Gustav Åkerblom, Radonboken Nya byggnader, ISBN Bengt Rosén, Gustav Åkerblom, Markradon. Riktlinjer för markradonundersökningar, ISBN Nya nordiska rekommendationer för att minska radon i bostäder, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (kännedom) 2.3 Erfarenhetskrav Certifierad Radonkunnig ska kunna redovisa praktisk erfarenhet från arbete med meriterande uppgifter, enligt följande: Certifierad Radonkunnig - Besiktning/Utredning/Projektering Minst 3 års erfarenhet från byggbranschen, varav 2 års arbete med radonbesiktning, radonutredning eller radonprojektering. Certifierad Radonkunnig Mätning Minst 3 års erfarenhet från byggbranschen, varav 2 års arbete med radonmätning. Certifierad Radonkunnig Hantverkare Minst 3 års erfarenhet från byggnation, varav 1 år med arbete inom radonsanering. 2.4 Intyg Erfarenheten styrks med utbildningsintyg, tjänstgöringsintyg och projektlista. Referenser anges med namn och telefonnummer. 3. Lämplighetsintyg Den sökande ska vara lämplig för uppgiften som sakkunnig i radon. Lämpligheten ska styrkas genom intyg. Intygsgivare bör ha, eller ha haft, en nära arbetsrelation till den sökande som arbetsgivare, uppdragsgivare eller liknande. Även intyg lämnade från byggnadsnämnd eller länsstyrelse kan godtas. 4. Krav under certifieringstiden Den certifierade ska varje år lämna in rapport till certifieringsorganet med uppgifter om genomförda uppdrag och om eventuellt fortbildning inom området.

5 5. Rapportering till länsstyrelser Certifieringsorganet rapporterar fortlöpande till landets länsstyrelser vilka personer som har giltigt certifikat och tillhörande behörighetsnivåer. 6. Omcertifiering För att få ett nytt beslut om certifiering när ett tidigare beslut gått ut, ska den certifierade ansöka om förnyad certifiering. Därvid ska den sökande redovisa antingen arbete i väsentlig omfattning eller genomgå förnyad kunskapsprövning. Arbete i väsentlig omfattning bör omfatta minst 3 års arbete inom det certifierade området under den femåriga certifieringsperioden. Den sökande ska även i samband med omcertifieringen redovisa nytt lämplighetsintyg som inte är äldre än 1 år. 7. Återkallande av certifikat Har den certifierade visat sig uppenbart olämplig för uppgiften eller fått certifikatet på oriktiga grunder, får certifieringsorganet återkalla det. Olämpligheten kan bestå i att den certifierade utfört felaktig mätning, utredning, projektering, sanering eller på övrigt sätt varit oskicklig i arbetet.

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning

Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning Innehåll Syfte 3 Definitioner 3 Kalibrering 4 Kontroller 4 Mätperiodens längd 4 Mättidpunkt 4 Placering av mätare i bostaden 5 Placering av mätare i rummet

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel FoHMFS 2014:11 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer