VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2"

Transkript

1 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige , 25 med ändringar , 41, , 75 och samt genom kultur- och fritidsnämndens beslut , 108 och kommunfullmäktiges beslut , 242. Godkända av Tjustbygdens kulturhistoriska förening STIFTELSENS NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Stiftelsens namn är Västerviks Museum. 2 Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Västerviks kommun bedriva och främja kulturminnesvård och museiverksamhet, liksom annan därmed förenlig och närstående, kulturell verksamhet. De övergripande målen för kommunens kulturverksamhet och tillväxtstrategi skall vara vägledande för stiftelsens verksamhet. Verksamheten skall medverka till att skapa en identitet åt bygden och bidra till att ge var och en tillgång till sin historia. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Stiftarna är: Västerviks kommun, nedan kallad kommunen. Kommunen företräds i stiftelsen genom sin kommunstyrelse. Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening, nedan kallad föreningen.

2 2 STYRELSENS SÄTE OCH SAMMANSÄTTNING 3 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Västervik och består av sex ledamöter jämte sex personliga ersättare. Kommunen utser tre ledamöter jämte ersättare samt föreningen tre ledamöter jämte ersättare. Mandatperioden för ledamöter och ersättare skall sammanfalla med mandatperioden för styrelser och nämnder. Föreningen anmäler senast den 1 november året före varje mandatperiod till kommunen vilka ledamöter föreningen utsett. Styrelsen utser inom sig ordförande bland de ledamöter som utsetts av kommunen och vice ordförande bland de ledamöter som utsetts av föreningen. Berörda tjänstemän från kommunen och muséet har möjlighet att närvara vid styrelsens sammanträden enligt vad styrelsen bestämmer. STYRELSENS UPPGIFTER 4 Styrelsen företräder stiftelsen i förhållande till tredje man inför domstolar och andra myndigheter. 5 Det ankommer på styrelsen att svara för att stiftelsens tillgångar används för i 2 angivna ändamål, samt att främja att dessa ändamål uppfylls. Det ankommer på styrelsen att leda stiftelsens verksamhet och särskilt att bedriva museiverksamhet, kulturminnesvård och därmed sammanhängande verksamhet; att sörja för en tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet; att genom arbetsordning eller särskilda beslut utfärda erforderliga instruktioner för museichefen och övriga anställda; att hålla sig noga underrättad om stiftelsens verksamhet; att tillse att tillfredsställande organisation finns för stiftelsens bokföring och medelsförvaltning samt utöva kontroll häröver;

3 3 att tillse att i stadgan intagna bestämmelser om insyn i stiftelsens verksamhet efterlevs; att för varje kalenderår upprätta en verksamhetsplan och årsbudget och därtill en flerårig handlingsplan och flerårsbudget. Dessa planer skall delges stiftarna i god tid före kommande verksamhetsår; samt att enligt särskild delegationsförteckning delegera beslutanderätt i ärenden, inom styrelsens verksamhetsområde, till en eller flera förtroendevalda/tjänstemän. Beslutanderätt, som delegerats av stiftelsestyrelsen, får ej utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. Det ankommer även på styrelsen: att i övrigt iakttaga vad som föreskrivs i dessa stadgar. STYRELSENS ARBETSFORMER 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en ledamot påfordrar det. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ärendet får dock inte upptas till behandling med mindre, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter, eller vid förfall för någon av dem, ersättare för honom samt företrädarna för de anställda erhållit tillfälle att delta i ärendets behandling. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordförande. Ledamot i styrelsen har rätt att anföra reservation, som skall vara skriftlig. 7 Det ankommer på ordföranden att på ett betryggande sätt kalla styrelsens ledamöter och övriga berörda till styrelsens sammanträden samt underrätta ersättarna om tid för sammanträde. Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst en vecka före sammanträdesdagen. 8 Det ankommer på ordförande, eller den han utser, att vara föredragande i styrelsen. Om ordföranden inte för visst fall bestämmer annorlunda skall museichefen vara föredragande.

4 4 9 Styrelseledamot får ej delta i behandling av ärende som personligen rör honom/henne själv eller någon närstående i enlighet med 4 kap 2 i rättegångsbalken om jäv emot domare. Vid behandling av ärende vari styrelseledamot är jävig, skall denna lämna sammanträdet. Styrelseledamot skall vid sådana tillfällen räknas som frånvarande vid bedömning av om beslutsförhet föreligger enligt 7, om ej ersättaren inträder i styrelseledamotens ställe. 10 Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott som skall bereda stiftelsestyrelsens ärenden. Arbetsutskottet får på uppdrag av stiftelsen inom dess verksamhetsområde fatta beslut på stiftelsens vägnar enligt fastställd delegationsförteckning. RÄKENSKAPER OCH REVISION 11 Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter i förening eller av en ledamot jämte annan person som styrelsen därtill utser. Avtal, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvittering eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser. 12 Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Det åligger styrelsen att för varje kalenderår upprätta en årsredovisning och en verksamhetsberättelse med en sammanfattning av stiftelsens verksamhet under året. Berättelsen skall inom 3 månader efter utgången av det år den avser lämnas till revisorerna. 13 Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Revisor och ersättare för denne utses av Västerviks kommun efter samråd med Tjustbygdens kulturhistoriska förening. Mandatperioden för revisor och dennes ersättare skall vara 4 år och sammanfalla med mandatperioden för styrelser och nämnder.

5 5 14 Styrelsen skall ge revisor tillgång till stiftelsens böcker, räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt i övrigt lämna det biträde som av honom påkallas för uppdraget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen skall lämnas utan dröjsmål. 15 Det åligger revisorerna att granska stiftelsens hela verksamhet, bokföring och protokoll; att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av stiftelsens kassa och övriga tillgångar; att tillse huruvida styrelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande; att sedan årsbokslut och verksamhetsberättelse fastställts granska dessa; samt att vidtaga de åtgärder som i övrigt för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget är erforderliga. 16 Revisorerna skall avge berättelse, innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning med uttalande, huruvida anmärkning beträffande räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelse skall även innehålla särskilt uttalande, huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrks eller ej. 17 Revisionsberättelse skall senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång tillställas stiftarna. 18 Kommunen beslutar, efter hörande av Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening, huruvida framställd anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen meddelas, eller om laga åtgärd för bevarande av stiftelsens rätt skall vidtas.

6 6 KONTROLL OCH INSYN 19 Kommunen äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar angående stiftelsens förhållanden. 20 Beträffande allmänhetens insyn i stiftelsens handlingar skall beaktas de bestämmelser som för kommunala myndigheter gäller i fråga om allmänna handlingars offentlighet och sekretess. 21 Styrelsens beslut rörande inköp eller försäljning av fast egendom eller beslut att ansöka om inteckning i stiftelsen tillhörig fast egendom skall underställas kommunen och blir ej gällande förrän kommunen lämnat sitt godkännande. 22 Styrelsens planer på mer omfattande om-, till- eller nybyggnad av stiftelsen tillhörig fastighet eller byggnad skall underställas kommunen och får ej verkställas innan kommunen lämnat sitt godkännande. 23 Styrelsen äger rätt att uppta lån efter godkännande från Västerviks kommun och Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Styrelsen äger ej rätt att ingå borgensförbindelse. 24 Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser. ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING AV STIFTELSEN 25 Stiftelsens stadgar kan ändras om stiftarna är ense därom. Stadgeändring skall godkännas av kommunen samt av föreningen genom beslut på föreningsmöte.

7 7 26 Stiftelsen kan upplösas om stiftarna är eniga därom. Vid sådan upplösning skall stiftelsens samtliga tillgångar efter överenskommelse mellan stiftarna överlämnas till annan organisation för att främja kulturminnesvård och museiverksamhet inom Västerviks kommun. 27 Dessa stadgar anses gällande i och med att kommunen genom beslut i fullmäktige samt föreningen genom beslut i föreningsmöte antagit dem.

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14

Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 Finansinspektionen godkände detta reglemente för Roslagens Sparbank 2013-06-14 REGLEMENTE för Roslagens Sparbank 1. Firma och verksamhetsområde samt styrelsens säte 1. Sparbankens firma är Roslagens Sparbank

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer